Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed."

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service-tilladelse kontrakten for 2003 til Radio- og tv-nævnet. Nævnet skal ifølge radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2, afgive en udtalelse herom. 1. Lovgrundlag og baggrund For så vidt angår TV 2 s public service redegørelse for 2003 skal Radio- og tvnævnet ifølge radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 1 afgive en udtalelse herom, da TV 2/DANMARK med virkning fra 1. januar 2003 og frem til omdannelsen til et aktieselskab i december 2003 havde indgået en public service-kontrakt med Kulturministeriet. MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, KØBENHAVN K TELEFON FAX CVR nr For så vidt angår TV 2 s fremtidige årlige public service redegørelser, bygger disse ikke på en public service kontrakt men derimod på en public service-tilladelse. Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. Nævnet kan i den forbindelse påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. Nævnet kan endvidere afgive indstilling til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af 38 a. Med hensyn til, hvorledes Nævnet skal forholde sig til TV 2 DANMARK A/S fremtidige public service-redegørelser, er det Nævnets opfattelse, at der reelt ikke er forskel på Nævnets opgave i forhold til henholdsvis TV 2 s redegørelse for 1 Radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 har følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

2 og TV 2 DANMARKS A/S fremtidige redegørelser, da det i begge tilfælde drejer sig om at vurdere, om TV 2 DANMARK A/S har opfyldt sine public service-forpligtelser. Nævnet vil derfor også fremover foretage en substantiel vurdering af og stillingtagen til TV 2 DANMARK A/S public service-redegørelser. For så vidt angår formen for Nævnets fremtidige kommentarer, vil Nævnet fra og med næste år fremsende sin kommentar til redegørelsen til TV 2 DANMARK A/S med kopi til Kulturministeriet. Nævnets udtalelse om public service-redegørelsen for 2003 vil således være udgangspunkt for Nævnets fremtidige behandling af TV 2 DANMARK A/S s public service-redegørelser. 2. TV 2 DANMARK s public service kontrakt TV 2/DANMARK og kulturminister Brian Mikkelsen indgik den 25. august 2003 en public service-kontrakt. Public service-kontrakten var gældende fra den 1. januar 2003 indtil den 17. december 2003, hvor TV 2/DANMARK blev omdannet til et aktieselskab. Herefter blev public service-kontrakten afløst af en public service-tilladelse, som gælder indtil den 31. december Grundlaget for den redegørelse, som TV 2 har afgivet, er således public servicekontrakten og ikke den senere udstedte tilladelse. Radio- og tv-nævnet forholder sig derfor ligeledes i sin udtalelse til public service-kontrakten, hvor de programmæssige forpligtelser fremgår af punkt 1-6, og kravene til redegørelse af punkt 7 2. Kontraktens krav til programvirksomheden omfatter bl.a.: Bredt udbud, kvalitet og alsidighed. TV 2/DANMARK er forpligtet til overfor hele befolkningen at sikre et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling, oplysning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Nyheder. 2 Der er i den nu gældende public service-tilladelse sket en videreførelse af de programmæssige forpligtelse, idet tilladelsens kapitel 2 om krav til programvirksomheden på TV 2 svarer nøje til kontraktens punkt 1-6. På samme vis svarer kontraktens punkt 7 nøje til tilladelsens punkt 3.2.

3 - 3 - Der skal sendes nyhedsprogrammer mellem kl. 17 og kl. 24 i mindst samme tidsmæssige omfang som i Der skal være mindst én hovednyhedsudsendelse i den bedste sendetid (prime time). Derudover skal der være nyhedstilbud spredt ud over programfladen og ugens dage. Dansk sprog. Der skal lægges vægt på programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog. Børneprogrammer. Der skal tilbydes programmer af høj kvalitet til børn. Der skal lægges vægt på dansksprogede programmer. Det tidsmæssige omfang af børneprogrammer må i de enkelte år i aftaleperioden ikke være mindre end det gennemsnitlige omfang i perioden Dansk dramatik. Det tidsmæssige omfang af dansk dramatik skal mindst svare til det gennemsnitlige omfang i perioden Koordination med DR TV 2/DANMARK skal koordinere sin programvirksomhed med DR, således at nyproduceret dansk dramatik så vidt muligt ikke sendes på samme tid på TV 2 og DR s tv-kanaler. Aktiv sprogpolitik. TV 2 Danmark skal medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så seere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. Krav om anvendelse af eksterne producenter. Bortset fra nyhedsprogrammer er TV 2/DANMARK forpligtet til primært at tilvejebringe øvrige programmer på TV 2 ved bestilling i entreprise og ved indkøb fra eksterne producenter, herunder eventuelt de regionale TV 2-virksomheder. Tekstning og tegnsprogstolkning. Det samlede antal tekstede timer skal stige frem til Antallet af førstegangsudsendte tekstede timer skal opretholdes på mindst det nuværende niveau. TV 2/DANMARK A/S skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes. Udvikling af digital direkte tekstning. TV 2/DANMARK skal deltage i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram. EU-krav - om andel europæiske programmer, krav om andel europæiske programmer fra uafhængige tv-producenter, krav om beskyttelse af børn og unge.

4 - 4 - Styrkelse af dansk filmproduktion TV 2/DANMARK s engagement i dansk filmproduktion skal være på mindst 60 mio. kr. årligt (gennemsnit ). Af de 60 mio. kr. skal gennemsnitligt anvendes mindst 35 mio. kr. på spillefilm, mindst 7 mio. kr. på kort- og dokumentarfilm og mindst 4 mio. kr. på den nye ordning for talentudvikling. Bevaring af programarkiver, kulturarv mv. TV 2/DANMARK skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver og skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre programarkiverne tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. Dialog med befolkningen, herunder særlig med lytter- og seerorganisationerne, om programvirksomheden på TV 2. Af kontraktens punkt 7 fremgår, at TV 2/DANMARK hvert år skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Denne redegørelse skal sendes senest 1. maj til Radio og tv-nævnet med henblik på nævnets vurdering. Nævnet finder, at kontraktens punkt 7 bør betragtes som et minimum, som der i hvert fald skal rapporteres om i de årlige redegørelser. Det drejer sig om følgende punkter: omfanget af dansksprogede programmer omfanget af dansk dramatik omfanget af programmer til børn TV 2/DANMARK s brug af tekstning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne TV 2/DANMARK s indsats i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum har vurderet programmerne. TV 2/DANMARK s dialog med befolkningen, herunder særlig lytter- og seerorganisationerne TV 2/DANMARK s engagement i dansk filmproduktion 3. TV 2 s redegørelse.

5 - 5 - Det er første gang TV 2 DANMARK A/S skal afgive en public service redegørelse (der var tidligere tale om public service-regnskaber- og beretninger) og første gang Radio- og tv-nævnet skal kommentere denne 3. Nævnet har ikke fundet grundlag for at antage, at TV 2 s nye public service-redegørelse skulle være mindre omfattende end de tidligere public service beretninger 4. Der er tale om en ca. 40 siders publikation trykt i farver med fyldig tekst samt tabeller, plancher, fotos m.m. Redegørelsen virker gennemarbejdet som en publikation henvendt til en bred offentlighed. Overordnet minder publikationen om de tidligere public service beretninger. Redegørelsens opbygning følger kontrakten på den måde, at der først redegøres for rapporteringskravene, jf. kontraktens punkt 7 (s. 8-25), hvorefter følger nogle afsnit og kapitler om andre forhold vedrørende TV 2 s public service-virksomhed. Det bemærkes, at TV 2 har redegjort for punkter, som stationen ifølge den nye public service-tilladelses punkt 3.2 skal redegøre for, men som stationen ikke var pålagt at redegøre for ifølge den gamle kontrakts punkt 7 nemlig dækningen af husstande analog/digital, udvikling af nye digitale tjenester samt et delregnskab for TV 2/DANMARK A/S s public service-virksomhed (s ). Herefter følger et afsnit om TV 2 s public servicevirksomhed i øvrigt, hvor TV 2 kommer ind på følgende emner: Dækning af kunst, kultur, kirkestof, handicapspørgsmål o.l. (s ) Politik med hensyn til voldelige scener i tv-udsendelser s. 33 Dansk sprog s. 34 Programkoordinering med DR. s Andelen af europæiske programmer (EU-krav) s. 35 Samarbejde med uafhængige producenter s Radio- og tv-nævnets generelle kommentarer til redegørelsen 3 Tidligere havde Public Service Rådet til opgave at kommentere DR s, TV 2 s og TV 2 s regionale stationers public service regnskaber med henblik på at skabe en offentlig debat. Da Public Service Rådet blev nedlagt i 2002, blev der ikke taget stilling til DR s og TV 2 public service regnskaber for Opgaven at kommentere public service-redegørelserne blev fra og med 2003 overdraget til Radio- og tv-nævnet. 4 TV 2 anfører da også selv i redegørelsen s. 8, at det trods justeringer som følge af omdannelsen til aktieselskab og ændringen af TV 2/Zulu til en betalingskanal, stadig vil være muligt at foretage sammenligninger i forhold til tidligere års public service-regnskaber.

6 - 6 - Generelt har Nævnet i sin vurdering af redegørelsen lagt vægt på, 1. Om de specifikke minimumskrav, jf. kontraktens punkt 7, er opfyldt. Dvs. om taloplysninger og tabeller mv. er tilstrækkelig detaljerede, og om brug af begreber og kategorier svarer til gængse mediefaglige standarder 2. Om der er overvejelser om kvalitet på de punkter hvor kontrakterne nævner dette. F.eks. omkring børneprogrammer. 3. Selve resultaterne. Dvs. om redegørelsen fyldestgørende og retvisende redegør for, hvordan kontrakten er opfyldt eller forsøgt opfyldt, og om der - hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse - er redegjort for baggrunden herfor, og for hvorledes forpligtelsen fremover kan opfyldes Om der er kommentarer og overvejelser vedrørende andre dele af kontrakten, f.eks. om aktiv sprogpolitik, integration, mangfoldighed af kultur, livsopfattelser og levevilkår, koordineringen med DR om dansk tvdramatik, beskyttelse af børn og unge, bl.a. med hensyn til sendetidspunkter. Overordnet er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at TV 2 s redegørelse i kraft af sin detaljeringsgrad og forholdsvis grundige fremlæggelse af eksempler og overvejelser er fyldestgørende og giver et godt billede af stationens programvirksomhed. I det store og hele er Nævnet således tilfreds med både form og indhold af TV 2 s redegørelse. 5. Radio- og tv-nævnets kommentarer til de enkelte dele af redegørelsen 5.1 Kommentarer ad krav, jf. kontraktens punkt 7 I det følgende gennemgår Nævnet, hvorledes de enkelte punkter, jf. kontraktens punkt 7, er omtalt i TV 2 s redegørelse, og vurderer dette i lyset af de ovennævnte fire vurderingskriterier for opfyldelse af kontraktens krav Omfanget af dansksprogede udsendelser Dette punkt er omtalt i redegørelsen s. 8, hvor der oplyses en stigning på 4 % fra året før fra 43 til 47 % - dels på grund af en stigning i den regionale sendetid, dels på grund af det nye ungdomsprogram Rundfunk. Det oplyses videre, at uden de regionale programmer er der tale om en stigning på godt og vel 1 procent fra 41, 3 % til 42,5 %. Det bemærkes, at kontrakten taler om dansksprogede udsendelser, dvs. udsendelser med dansk som originalsprog, mens TV 2 oplyser om andelen af danskproducerede. Dette er dog i praksis det samme. For så vidt angår resultatet, finder nævnet det positivt, at der er sket en fremgang med hensyn til andelen af 5 Jf. de almindelige bemærkninger til L 40 af 31. oktober 2002, afsnit om public serviceforpligtelserne.

7 - 7 - danske udsendelser. Også godt, at TV 2 forklarer baggrunden for stigningen. Det bemærkes, at der oplyses tal for den totale sendetid. Det havde været en fordel også at have tal for andelen af danske førstegangsudsendelser. Disse tal kan findes i TV-Metersystemet: Tabel 1: Danske udsendelser på TV 2 i 2002 og 2003, total og førstegangs i procent inklusive regionalprogrammer: Med regional- I alt gang Genuds. I alt gangs genuds. programmer I alt 100 % 78 % 22 % 100 % 83 % 17 % Kilde: Gallup TV-Meter Heraf fremgår, at når man ser på danske udsendelser, er der sket en stigning i andelen af førstegangsudsendelser fra 78 % til 83 %, altså en fremgang på 5 procentpoint. Denne skyldes først og fremmest en øget andel regionalprogrammer fra 7 % i 2002 til 16 % i Hvis man regner de regionale programmer fra (som der jo redegøres særskilt for i TV-Regionernes public service-beretninger), stiger andelen af danske førstegangsudsendelser, som det fremgår af tabel 2, derfor kun fra 77 til 80, dvs. en fremgang på 3 procentpoint. Tabel 2: Danske udsendelser på TV 2 i 2002 og 2003, total og førstegangs i procent eksklusive regionalprogrammer: Uden regional- I alt gang Genuds. I alt gangs genuds. programmer I alt 100 % 77 % 23 % 100 % 80 % 20 % Kilde: Gallup TV-Meter Nyheder Er i redegørelsen omtalt med tekst og tal s. 8. Antal timer og sendetidspunkter svarer omtrent til Ingen bemærkninger Omfanget af dansk dramatik Redegørelsen s. 8. I perioden viste TV 2 gennemsnitligt 42 timers dansk dramatik fraregnet snaprepriser og danske film. (Nævnet går ud fra, at børneudsendelser også er fraregnet) I 2003 viste TV 2 godt og vel 47 timer. Nævnet finder det positivt, at TV 2 på dette punkt mere end lever op til kontraktens krav om et tidsmæssigt omfang mindst svarende til TV 2 nævner ikke selv, hvilke titler, der er blevet sendt i 2003, men via TV-Meter kan man se, at det bl.a. drejer sig om dramaserien Forsvar, satireserien CWC- World og familiejulekalenderen Jesus og Josefine Omfanget af programmer til børn 6 Denne serie regnes ikke som børneprogram men som et familieprogram

8 - 8 - Redegørelsen s TV 2 redegør i dette afsnit både for programmer til børn og programmer til unge. For børneprogrammer oplyses, at TV 2 har sendt 621 timer i 2003 mod gennemsnitligt 600 timer i , heraf 183 timer danskproduceret. Der eksemplificeres med enkeltprogrammer, specielt indenfor dokumentar/reportagegenren. Positivt, at TV 2 ikke blot nøjes med en kvantitativ opgørelse men er omhyggelig med at give eksempler på programmer og fremlægge overvejelser om genrer og kvalitet. Danske timer opgives for sig, hvilket er positivt, da der ifølge kontrakten skal lægges vægt på dansksprogede børneprogrammer. Andelen af danskproducerede børneudsendelser er ikke opgjort i procent, men det svarer til knap 30 % (på DR er andelen 43 %). Resultatmæssigt kan det diskuteres, om der med en andel på 30 % lægges tilstrækkelig vægt på dansksprogede programmer. Endelig gør TV 2 i redegørelsen sig nogle overvejelser om den i dag vanskelige og overlappende grænse mellem børn (op til 14 år) og unge (målgruppen år) og nævner i dette afsnit nævner også internetaktiviteterne for børn og unge. Dette finder Nævnet relevant, da netop tværmedielle/integrerede universer for mange børn og unge er et væsentligt element i medieforbruget Tekstning TV 2 indsat for tekstning er omtalt i redegørelsen s Antal tekst-tv-tekstede timer i 2003 opgives til 803 mod 709 timer i Antal førstegangstekstede udsendelser angives som fastholdt på ca. 300 timer. Nævnet har ingen bemærkninger til dette punkt Simultantekstning (tekstning af direkte udsendelser) I redegørelsen omtales simultantekstning i s. 13, hvoraf fremgår, at TV 2, som krævet i kontrakten, deltager i udviklingsarbejdet med et digitalt talegenkendelsesprogram, der vil kunne danne grundlag fremtidig simultanteksning af direkte udsendelser. Nævnet anser det for positivt, at TV 2 udover at deltage i udviklingen af det digitale simultantekstningssystem - allerede fra foråret 2004 vil tilbyde døve og hørehæmmede seere såkaldt live-tekstning af en daglig nyhedsudsendelse samt så vidt muligt af store begivenheder Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen I redegørelsens tabel 1 s. 13, sammenlignes de fire hovedkanaler DR 1, TV 2, TV 3 og TVDanmark 2 med hensyn til, hvor meget der sendes inden for de programkategorier, der bruges i TV-Metersystemet. Tilsvarende sammenlignes i tabel 2, s. 14, de fire søsterkanaler TV 2 Zulu, DR 2, TV3+ og TVDanmark 1. I Tabel 3 sammenlignes fordelingen af de forskellige programtyper på TV 2 over tid, dvs. fra 2000 til I tabel 4, s. 15, vises sendetid fordelt på programkategorier, og i tabel 6 det samme for programmer sendt mellem kl. 17 og 24. Nævnet anser det for en nyttig oplysning, at TV 2 i redegørelsen bringer tabeller der sammenligner på kanalniveau. Ser man på hovedkanalerne DR 1, TV 2, TV 3

9 - 9 - og TVDanmark 2 er hovedmønsteret, at public service-stationerne TV 2 og DR på den ene side er meget forskellige fra de rent kommercielle kanaler TV 3 og TV Danmark 2. Der er dog også markante indbyrdes forskelle imellem DR og TV 2 bl.a. i kategorien oplysning og kultur, hvor DR s andel er næsten fem gange så stor som TV 2 s, mens TV 2 har mere end dobbelt så meget udenlandsk fiktion på programmet som DR. Ser man på søsterkanalerne, bliver forskellene mellem DR 2 og de andre søsterkanaler endnu mere tydelige, idet DR 2 har 38 % oplysning og kultur, mens TV 2 Zulu har 12 % og de to andre hver 1 procent. Nævnet har ingen bemærkninger vedr. udviklingen i TV 2 s sendetid fordelt på programtyper over tid, som er udmærket forklaret s Heller ikke til tabel 4, som viser den samlede sendetid i 2003 fordelt på programkategorier i såvel procent som i timer/minutter Hvordan programudbuddet er blevet brugt af seere og lyttere I redegørelsens tabel 5, s. 15, vises den totale andel seertid fordelt på programkategorierne i procent i og i timer/minutter(totalt). Tabel 7 (kl ). Tabel 8 på side 18 viser rating, share og vurdering i 2003 af de enkelte programkategorier på TV 2. Nævnet noterer sig, at tabel 4 og 5 tilsammen viser, at TV 2 inden for visse programkategorier f.eks. nyheder har en seertidsprocent, der overgår sendetidsprocenten. Dette forklares i redegørelsen dels ud fra seernes interesse, dels ud fra det gunstige sendetidspunkt i aftentimerne. Brugen af programtyperne i tabel 8 kunne også have været vist som ugentlig dækning, (som der gøres meget ud af på kanalniveau i tabel 15 og 16). For at få et klart billede af, hvor mange af seerne, der benytter sig af henholdsvis DR s og TV 2 s programudbud indenfor de forskellige kategorier har Nævnet bedt Mediesekretariatet foretage en analyse af den ugentlige dækning på de to stationer opdelt på programtyper. Analysen, der er vedlagt som bilag til denne udtalelse, viser bl.a., at TV 2 har en høj dækning - også højere end DR TV - på områderne nyheder (65 %), sport (47 %), oplysning og kultur (58 %) og udenlandsk fiktion (46 %) Hvordan publikum har vurderet programmerne Dette punkt omtales i redegørelsen, s , inklusive tabel 8, der som ovenfor nævnt viser rating, share og vurdering i 2003 af de enkelte programkategorier på TV 2 ledsages af en kommentar for hver enkelt programkategori. Nævnet mener, at der er tale om en god og grundig forklaring af tabel 8, da læseren for hver enkelt programkategori får en forklaring på hvad seernes vurdering dækker over, illustreret med eksempler på enkeltprogrammer og disses vurdering. Eksempelvis forklares for nyhederne, hvordan der på én gang kan være en forholdsvis lav

10 vurdering (3,7) 7 og høj seerandel (share 52 %), nemlig ved at vurderingen afspejler, at nyheder ofte har et negativt indhold, mens seertallene afspejler en forholdsvis høj interesse for TV 2 s nyheder blandt seerne. Nævnet bemærker endvidere, at mens genrernes gennemsnitlige vurdering ligger nogenlunde jævnt fordelt på omkring 3,8-3,9, er der tale om en forholdsvis stor spredning på vurderingerne indenfor hvert enkelt genre. F.eks. spænder gennemsnittet 3,9 for underholdningsprogrammer over en topscore på 4,3 til en serie underholdningsshows med Niels Hausgaard til en vurdering på 3,4 til den udenlandske programserie Rablende reklamer. Tilsvarende forskelle kan findes inden for bl.a. aktualitet og debat, oplysning og kultur, dansk/nordisk fiktion og udenlandsk fiktion. Dette finder nævnet kan ses som en illustration af, at det ikke giver mening, at rangordne genrer efter kvalitetskriterier, men at der for seerne fungerer nogle kvalitetsnormer, som er specifikke for hver enkelt genre. Det kunne have været interessant at få oplyst, om TV 2 har gjort sig nogen overvejelser om opstilling af sådanne genrespecifikke kvalitetsnormer TV 2 s dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seer-organisationerne Omtales i redegørelsen s Ingen bemærkninger TV 2 s engagement i dansk filmproduktion Dette punkt omtales i redegørelsen med tekst og tal s og giver ikke nævnet anledning til bemærkninger. Nævnet noterer dog som en læservenlig oplysning, at TV 2 på side 25 nævner titlerne på de film, man har engageret sig i, herunder film som Villa Paranoia af Erik Clausen, Terkel i knibe v. Nordisk Film Production og Anja efter Viktor v. Regner Grasten Film Dækning af husstande Ingen bemærkninger Nye digitale tjenester Ingen bemærkninger 5.2 Kommentarer i øvrigt Ud over de i kontraktens punkt 7 krævede punkter (ovenfor) har Nævnet bemærket, at TV 2 s redegørelse kommenterer andre af kontraktens krav, herunder punkter, som stationen ifølge den nye public service-tilladelses punkt 3.2 skal redegøre for, men som stationen ikke var pålagt at redegøre for ifølge den gamle kontrakts punkt 7 nemlig dækningen af husstande analog/digital, udvikling af nye digitale tjenester samt et delregnskab for TV 2/DANMARK A/S s public service-virksomhed (s ). Særligt med hensyn til delregnskabet bemærker Nævnet, at dette imødekommer intentionen i forarbejderne til radio- og 7 Den gennemsnitlige seervurdering for alle programmer på både TV 2 og DR er 3,9 på en skala fra 1,0 til 5,0.

11 fjernsynsloven (de almindelige bemærkninger til L 40 af 31. oktober 2002), om at det af public service redegørelserne skal fremgå, hvilke ressourcer der er medgået til opfyldelsen af public service forpligtelserne. Endvidere har Nævnet med tilfredshed bemærket, at TV 2 i redegørelsen kommer ind på følgende emner: Dækning af kunst, kultur, kirkestof, handicapspørgsmål o.l. (s ) Politik med hensyn til voldelige scener i tv-udsendelser s. 33 Dansk sprog s. 34 Programkoordinering med DR. s Andelen af europæiske programmer (EU-krav) s. 35 Samarbejde med uafhængige producenter s Konklusion Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af TV 2 DANMARK A/S s public service-redegørelse for 2003, at TV 2 DANMARK A/S opfylder public service-kontraktens krav. Nævnets bemærker ydermere, at TV 2 s redegørelse i kraft af sin detaljeringsgrad og forholdsvis grundige fremlæggelse af eksempler og overvejelser giver et godt billede af stationens programvirksomhed i 2003, som vil være et relevant sammenligningsgrundlag i de kommende år. For så vidt angår de talmæssige oplysninger i redegørelsen er disse revideret af TV 2 DANMARK A/S s revisor, KPMG. Rigsrevisionen kan så længe staten ejer TV 2/DANMARK A/S - kræve oplysninger udleveret vedrørende programvirksomhed og økonomiske forhold mv. i relation til TV 2. Dette, konstaterer nævnet, har Rigsrevisionen ikke fundet anledning til for så vidt angår Den 16. juni 2004 H.H. Brydensholt Nævnsformand

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 12. oktober 2011 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 30 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012 Til TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Bestyrelsesformand Lars Liebst Radio- og tv-nævnet 1. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. juli 2007 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2006 M E D I E S E K R E T A R I A T E T DR har den 27. april 2007 indsendt sin redegørelse

Læs mere

København den 16. august 2005

København den 16. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. august 2005 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2004 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund. København den 5.

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund. København den 5. Radio- og tv-nævnet Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 33 30 J.nr. 2010-015645 København den 5. juli 2010 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord: Et tilfredsstillende år 3 Danskernes foretrukne tv-kanal 4 Krav til public service-redegørelse 7 Delregnskab for TV 2/DANMARK A/S public service-virksomhed (TV 2) 26 Om TV 2s

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4 Indholdsfortegnelse Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3 Public service-kontrakten 4 Krav til public service-redegørelsen 7 Danskproducerede og dansksprogede udsendelser 8 Nyhedsudsendelser 9 Dansk dramatik

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

TV 2 public service-redegørelse 2005

TV 2 public service-redegørelse 2005 TV 2 public service-redegørelse 2005 Public serviceredegørelse 2005 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25. 5100 Odense C. Danmark tel +45 65 91 91 91. fax +45 65 91 33 22 www.tv2.dk. tv2@tv2.dk CVR NR. 10 41

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 DANMARK A/S CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 ÅRSRAPPORT 2006 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 indhold Forord: Public service på flere platforme 5 Public service-redegørelse

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet J. nr. 2008-0046 3. november 2008 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2011 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2011-010543 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010 DR

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 8 Dansksprogede

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

København den 3. Juli 2009. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

København den 3. Juli 2009. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse Radio- og tv-nævnet 3. juli 2009 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3330 København den 3. Juli 2009 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2014 INDHOLDS FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 9 Dansksprogede

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 Forord af kulturminister Per Stig Møller: HVORFOR PUBLIC SERVICE? I en tid, hvor vi oversvømmes af tv-kanaler og internettilbud er det naturligvis et spørgsmål,

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014 Til: TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29.oktober 2015 Christina Sparre-Enger Lyngsig Fuldmægtig rtv@kulturstyrelsen.dk J.nr. 15/00985 Radio- og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 danmark Indholdsfortegnelse tv 2 danmark Public service-redegørelse 2011 side 3 Forord... 4 Public

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK A/S RUGAARDSVEJ 25 5100 ODENSE C 13. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2015 INDHOLDS- FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2010-014189 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2009 DR

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 27. september 2005 Indslag om Triple A i nyhederne Foranlediget af omtale i dagspressen om indslagene i TV 2 NYHEDERNE i

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007 Indhold Øgede krav til TV 2 6 Dansksprogede udsendelser 6 Nyhedsudsendelser 6 Dansk dramatik 7 Sport 7 Programmer til børn og unge 8 Udenlandske serier for børn 10

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

København den 10. Juli 2008. Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. Juli 2008 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2007 DR har den 27. april 2008 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 2 Indhold TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 Dialog med lytter- og seerorganisationerne 41 52 TV 2s engagement i dansk film mv. 55 Dækningen af husstande med TV 2, analogt og digitalt 56 Udvikling og udsendelse

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013

Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013 10 Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013 9 8 7 6 5 4 Oplysning og kultur 1 DR1 DR TV 2 10 DR1: Fordeling af sendetiden (%) på programkategorier 1993-2013 Ikke-kategoriseret

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent)

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent) Dialogmøde / Dialogforum Esbjerg (DIEF) 30.01.07 Referat: Fravær: Torben Rimmer Nielsen, Carsten Thybo, Anna L. Sørensen 1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007)

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007) MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 27) 1. Indledning Fødevareministeriet har bedt om oplysninger om tv reklame i Danmark med særligt henblik på børns tv reklamer. Der er

Læs mere