Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013 og 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og De beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt de borgervendte og virksomhedsvendte indsatser Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides Jobcenter Aabenraas beskæftigelsesstrategi Udviklingsplan Samarbejde med øvrige forvaltninger Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Tillæg nr. 1 samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og Tillæg nr. 2 Virksomhedsplan Vil blive indarbejdet inden offentliggørelsen af Beskæftigelsesplanen i januar Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tillæg nr. 3 - budget Vil blive indarbejdet inden offentliggørelsen af Beskæftigelsesplanen i januar Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 1. Indledning. Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 er Aabenraa Kommunes plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013 og 2014 skal imødegås. Nærværende beskæftigelsesplan er en to-årig plan, der løbende justeres og revideres i forhold til lovændringer og aktuelle udfordringer. Kommunen skal i lighed med tidligere år anmode LBR og Beskæftigelsesregionen om bemærkninger til Beskæftigelsesplanen senest 31. august 2013 og planen skal ligeledes i lighed med tidligere år, godkendes i Byrådet senest 31. oktober Som optakt til justering og revidering af nærværende beskæftigelsesplan er der blevet afholdt et lokalt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og administrationen. Målsætninger og forslag til indsatser er indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den 14. maj 2012 politiske målsætninger og forslag til indsatser for 2013 på baggrund af en analyse foretaget af konsulenter fra Kommunernes Landsforening (KLK). En række af de målsætninger og forslag vil fortsat være gældende i Resultatet af den lokale proces er en beskæftigelsesplan med fokus på de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet i Aabenraa, ikke blot for 2013 og 2014, men også for årene fremover og de initiativer, der skal til for at realisere målene for indsatsen. Samtidig bærer nærværende plan præg af, at der på hele beskæftigelsesområdet er kommet og stadig kommer store reformer, der betyder løbende ændringer i indsatser og ændringer i målfastsættelsen. I forhold til sidste års beskæftigelsesplan er denne plan ændret på følgende punkter: Målene er revideret. Målene for 2013 vil dog stadig fremgå af nærværende beskæftigelsesplan Udfordringerne, strategier og planlagte indsatser er justeret og revideret Den nye Fleksjob og Førtidspensionsreform er nævnt særskilt under pkt Nyt initiativ, Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS), er skrevet ind i beskæftigelsesplanen Tillægget vedr. pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter er udgået, idet bevillingen bortfalder med udgangen af 2013 Beskæftigelsesområdet er under stadig forandring: Efterspørgslen efter arbejdskraft skifter løbende karakter. Tendensen går i retning af, at der stilles større krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer Den demografiske udvikling medfører, at der i de kommende år vil være en større afgang fra arbejdsmarkedet end tilgang Rammerne ændres hyppigt lovgivningen, de økonomiske rammer, metoder m.m. Arbejdsmarkedsudvalget vil derfor i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd revidere målniveauerne og indsatserne i forhold til forandringerne og i det omfang, konjunkturerne udvikler sig anderledes end forudsat. 3

4 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 Beskæftigelsesministeren har for 2014 udmeldt de samme beskæftigelsesmål, der var gældende for 2013: Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25 pct. svarende til samme niveau som : Antallet af unge på uddannelseshjælp i 2014, vil være færre end antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år i Antallet af indsatsparate i 2014 vil være mindre end summen af match 2 og 3 i 2013 Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 209 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 2011 til december Målet blev med implementeringen af den nye Fleksjob- og Førtidspension ændret til 134 tilkendelser i : Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 84 personer i december 2014 (rullende år) svarende til et fald på 37 pct. fra december 2013 til Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 485 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 21,7 %. fra december 2011 til december : Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 508 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 22,0 %. fra december 2012 til december Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen ved at reducere antallet af virksomheder, der ikke har haft 4

5 kontakt med jobcentret. Målet er, at 90 % af alle lokale virksomheder i Aabenraa Kommune med over 5 ansatte har haft kontakt med jobcentret i : 1. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 %. b. For kontanthjælp er målet 14 %. Ud over de fire ministermål, har Arbejdsmarkedsudvalget og LBR udmeldt følgende to lokale beskæftigelsesmål for 2013, der videreføres i 2014: Lokalt mål A: Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Jobcentret skal sikre, at antallet af borgere visiteret til fleksjob med mere end 18 måneders ledighed inden for 24 måneder begrænses mest muligt. 2013: Antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder ved indgangen til 2013, skal nedsættes med 50 % senest med udgangen af : For at understøtte målsætningen fra 2013 har Aabenraa Kommune som forsøg etableret institutionen Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS) i april Det forventes, at op mod 123 langtidsledige fleksjobvisiterede i Aabenraa Kommune, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder indenfor 24 måneder, bliver ansat i KIS. Arbejdsmarkedsudvalget har i efteråret 2013 evalueret erfaringer og effekt af denne nytænkende indsats. På denne baggrund er det besluttet, at videreføre KIS frem til 31. december Lokalt mål B: Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides. Jobcentret skal sikre, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke muligt at tilvejebringe målinger, der kun vedrører Jobcenter Aabenraa for det lokale mål B. Derimod kan der måles på de indsatser, der på sigt kan bidrage til, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Der er sat følgende mål op for indsatserne: 2013: 1. Kontaktgraden med virksomheder skal være mindst 40 %. 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % 3. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 %. b. For kontanthjælp er målet 14 %. 4. Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal være mindst : 1. Kontaktgraden med virksomheder skal være mindst 40 %. 5

6 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % 3. Samarbejdsgraden vil blive opgjort på ny måde jvf. udmelding fra beskæftigelsesministeriet. Ministeriet melder endeligt ud i december måned Der udarbejdes halvårligt virksomhedsbarometer på baggrund af en løbende arbejdsmarkedsovervågning hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling. Antallet af deltagende virksomheder skal være mindst Der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse hvor målet er, at 85 % af de responderende virksomheder er tilfredse, eller godt tilfredse. 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt de borgervendte og virksomhedsvendte indsatser Ministermålene: 3.1 Flere unge skal have en uddannelse Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. En af forudsætningerne for en positiv beskæftigelsesudvikling nationalt, regionalt og lokalt er, at flere unge gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde. Det gælder derfor om at sikre uddannelse og jobmuligheder til alle unge uanset hvilke kulturelle, sociale og helbredsmæssige forudsætninger de har. Blandt de største udfordringer på området er: Mangel på lære- og praktikpladser Mange unge nye dimittender uden job En voksende gruppe af udsatte unge, heraf mange med psykiske problemer I den sammenhæng er det vigtigt at øge inddragelsen af virksomhederne samt optimere samarbejdet mellem kommunens forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og psykiatrien. Desuden skal forældre og de unge selv inddrages i arbejdet med at finde indsatser, der virker ikke mindst i forhold til at nå den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i For at imødegå disse udfordringer vil fokus være: En fortsat helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i et tæt samspil i ungeindsatsen mellem jobcentret, UU, børn og familie, uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører, der omgiver de unge En konsekvent henvisning af arbejdsmarkedsparate unge til uddannelse via uddannelsespålæg og så vidt muligt forhindre, at den unge debutere på kontanthjælp. Som en særlig indsats tilbydes i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner et SU berettiget uddannelsesforløb, der har en afklarende karakter i forhold til valg af studieretning Jobcentret optimerer dialogen med uddannelsesinstitutionerne om unge, der modtager et uddannelsespålæg For indsatsklare unge i match 2, som forventes at kunne kvalificeres til en uddannelse, øges antallet af kontaktsamtaler 6

7 Støtte de særligt udsatte unge i forhold til at tage en uddannelse eller et job, f.eks. i form af en mentor, der støtter den unge i både arbejds- og hverdagsliv Tilbyde unge, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate et aktivt tilbud med et uddannelsesperspektiv i sigte Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser via Ungdommens Uddannelsesvejledning Opkvalificering af unge match 2 ere via særlig tilrettelagt uddannelse, forberedende voksen undervisning, erhvervsgrunduddannelser osv. Selvom de årige ikke indgår i opgørelsen af målet, er det også et væsentligt indsatsområde, at jobcentret i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familieafdelingen har fokus på de årige, der ikke er i job eller uddannelse. Som et led i den forebyggende indsats skal der derfor fortsat udvikles og aktivt arbejdes med tilbud til unge i aldersgruppen 15 til 17 år, som UU har vurderet som ikke uddannelsesparate. Det lokale mål for de årige er, at 50 % af de unge uden job eller uddannelse kvalificeres til at kunne påbegynde en uddannelse. Alle unge jobklare med en uddannelse skal hurtigst muligt tilbydes job eller en beskæftigelsesrettet aktivitet. Tilbud til denne gruppe er sammenfaldende med tilbud til øvrige jobklare. Måltallene er fastsat med udgangspunkt i gældende lovgivning. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2013 vil blive vedtaget en ny kontanthjælpsreform. I den forbindelse vil der blive vurderet om kontanthjælpsreformen giver anledning til at justere målniveauet. 3.2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Ministermål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. I januar 2012 var der 2834 personer på førtidspension i Aabenraa kommune, hvilket svarer til 10,2 % af arbejdsstyrken i Aabenraa Kommune. Det er 0,7 % point lavere end gennemsnittet for regionen (10,9 %), men 1 % point højere end landsgennemsnittet. Der har i Aabenraa Kommune været en tilgang af nytilkendelser til førtidspension i 2011 på 267 personer. For at reducere dette antal, er den forebyggende indsats afgørende i forhold til nedenstående udsatte grupper: Personer med langvarige sygedagpengeforløb Langtidsledige fleksjobvisiterede Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Den strategiske indsats til at begrænse tilgangen til førtidspensioner er at sikre resultater gennem en proaktiv indsats for ovenstående målgrupper. Den nye Fleksjob- og Førtidspensionsreform Den 1. januar 2013 trådte den nye reform om Førtidspension og Fleksjob i kraft. Et af reformens nøglepunkter var etablering af et tværfagligt og tværorganisatorisk rehabiliteringsteam i kommunerne. Rehabiliteringsteamet i Aabenraa Kommune består af en formand fra beskæftigelsesområdet, et medlem fra sundheds-, social- og socialpsykiatriområdet og et medlem fra uddannelsesområdet. Derudover inviteres adhoc personer med fagspecifikke kompetencer til relevante 7

8 sager (eks. senhjerneskadekoordinator). Fra den 1. juli 2013 deltager en sundhedskoordinator fra den kliniske funktion i Region Syddanmark. Kommunen evaluerer og udvikler løbende på rehabiliteringsteamets nye funktion. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at der sker en afklaring af den enkeltes borgers beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer, og at der iværksættes en koordineret indsats på tværs af forvaltninger med ét fælles mål i forhold til uddannelse og arbejde. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Reformens indhold har bl.a. medført, at Aabenraa Kommune forventer at reducerer antallet af nytilkendelser til førtidspension i 2013 og 2014 (jfr. tidligere nævnte nøgletal) Sygedagpenge Borgere med langvarige sygemeldinger har en øget risiko for at ende på en permanent forsørgelsesydelse. Jobcentret har siden 2011 haft en målrettet indsats for de længerevarende sygedagpengesager bl.a. gennem nedenstående indsatser og har dermed reduceret antallet af længerevarende sygedagpengesager i Det Helbredsafklarende RessourceCenter er en central samarbejdspartner i indsatsen for borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp. Centret vil blive udvidet til at omfatte flere aspekter indenfor det sundhedsfaglige område. Målet er at reducere tilgangen af borgere med langvarige sygemeldinger til målgruppen af førtidspension via: Videreudvikling af en tidlig indsats bl.a. med fokus på arbejdspladsfastholdelse (Fastholdelsesteam) Videreudvikling af Det Helbredsafklarende RessourceCenter bl.a. med udvikling af forløb for sygemeldte med psykiske/psykosomatiske lidelser Fokus på samspillet mellem den kommunale beskæftigelsesindsats, den regionale og kommunale forebyggelse og rehabiliteringsindsats, virksomheder, A-kasser og eksterne aktører Tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger i kommunen, herunder forvaltningen Sundhed og Omsorg Fokus på udvikling af arbejdsevnen, i stedet for afklaring af arbejdsevnen, bl.a. med implementering af reformens nye ressourceforløb Skærpet fokus på borgere under 40 år med komplekse problemstillinger Der er en risiko for, at sygemeldte borgere udstødes fra arbejdsmarkedet. Jobcentret skal derfor sørge for fortsat fokus på dialogen med arbejdspladserne og A-kasserne, samt anvendelse af delvise raskmeldinger med henblik på en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen. De lokale politiske målsætninger for sygedagpengeområdet er: Ved indgangen til 2013 er Jobcenter Aabenraa bedre end de sønderjyske nabokommuner og ved udgangen af 2013 på højde med AMS-klyngen. Målsætninger opdeles på undergrupper fx over 52 uger Fokus på reduceret sagslængde via hurtig anvendelse af indsatser Fokus på fastholdelse Etablering af politiske mål for anvendelsen af anden aktør Sager over 52 uger opgøres fordelt på lidelser 8

9 Nedenstående tabel fra Jobindsats.dk for 1. kvartal 2013 viser, at Jobcenter Aabenraa har opfyldt den politiske målsætning ved indgangen til Målt i antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, er Jobcenter Aabenraa bedst placeret sammen med Jobcenter Sønderborg. Jobcenter Aabenraa ligger bedst placeret, hvad angår gennemsnitlig varighed af sygedagpengesager. Antal personer Gnsn. varighed, uger Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Aabenraa 1. kvt , ,4 2,4 Haderslev 1. kvt , ,5 2,5 Sønderborg 1. kvt , ,4 2,4 Tønder 1. kvt , ,8 2,7 Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner: På sygedagpengeområdet for sygedagpengeforløb over 52 uger (uden refusion) er måltallet: 112 fuldtidspersoner i 2013 og For sygedagpengeforløb under 52 uger (med refusion) er måltallet: 515 fuldtidspersoner i 2013 og På revalideringsområdet er måltallet: 75 fuldtidspersoner for 2013 og 80 fuldtidspersoner for Langtidsledige fleksjobvisiterede: I forhold til førtidspensionsområdet er det ligeledes relevant at fokusere på borgere, der er ansat på særlige vilkår og som for manges vedkommende befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. I forebyggelsen målrettet borgere, som risikerer at ende på førtidspension, vil der herudover være: Fokus på borgere i match 2 og 3 Særlig fokus på borgere med psykiske lidelser. Fokus på en differentieret indsats i forhold til den enkelte borger, der er i risiko for førtidspensionering En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet på tværs af de forskellige sektorer og forvaltninger i kommunen Aabenraa Kommune forventer, at de ændrede regler omkring etablering af fleksjob pr. 1. januar 2013, vil fremme mulighederne for at få langtidsledige fleksjobvisiterede med komplekse problemstillinger (fysisk, socialt og psykisk) placeret i fleksjob. Bl.a. med udgangspunkt i muligheden for ansættelse i fleksjob på meget få timer pr. uge. Nyt initiativ i Aabenraa kommune KIS Projektet (Kommunal Inhouse Servicekorps) For at understøtte indsatsen for langtidsledige fleksjobvisiterede, kontanthjælpsmodtagere, samt borgere med ret til seniorjob, har kommunen udviklet og etableret et Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS-projektet). Kontanthjælpsområdet 9

10 Ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere kan ved længere tids ledighed ende i målgruppen til en af de permanente forsørgelsesydelser som eksempelvis førtidspension. Jobcentret har i denne forbindelse reorganiseret indsatsen på kontanthjælpsområdet for at reducere denne tilgang. Fokusområder for den fremtidige indsats vil derfor være: At reducere antallet af match 3 borgere At udbygge det tværfaglige samarbejde mellem jobcentret, UU, Handicap og Psykiatri, børn og familie og andre relevante aktører At øge anvendelse af revalideringstiltag At udarbejde individuelle og tværfaglige handleplaner for alle borgere, der i april 2012 var i matchgruppe 3, med henblik at udvikle beskæftigelsespotentialet Skærpet fokus på borgere under 40 år med komplekse problemstillinger Den lokalpolitiske målsætning for kontanthjælp er: Jobcenter Aabenraa vil fortsat være bedst i klyngen For ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere foreligger der ikke budgettal. Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner: For Integrationsområdet er måltallet 63 fuldtidspersoner for 2013 og 63 fuldtidspersoner for 2014 Ressourceforløb: Et af Førtidspensions- og Fleksjobreformens nye initiativer er ressourceforløb. Målgruppen er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. Ressourceforløb kan vare et til fem år ad gangen. Det er afgørende, at de i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov. Forudsætningen for, at en borger kan tilkendes et ressourceforløb er, at de hidtidige indsatser, herunder aktive tilbud, revalidering m.v., ikke har bragt borgeren i uddannelse eller job, og at alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen er udtømte. 3.3 Langtidsledigheden skal bekæmpes. Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. I Aabenraa Kommune er 2,4 % af arbejdsstyrken langtidsledige. Det er i særlig grad personer fra industri og byggeri. Særligt ufaglærte har stor risiko for at blive langtidsledige. Det centrale fokus bliver at understøtte, at de ufaglærte langtidsledige vil få andel i de jobåbninger, som der trods den moderate forventning til beskæftigelsen i 2014 fortsat vil være på arbejdsmarkedet. Afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år vil på trods af ny og bedre indfasning af dagpengereformen betyde, at flere borgere risikerer at miste dagpengeretten. Her er forudsætningen fortsat det gode samarbejde med a-kasserne. Der skal være særlig opmærksomhed på at forebygge og afhjælpe den stigende langtidsledighed blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. Strategien for bekæmpelse af langtidsledigheden går på to ben. Det drejer sig dels om at forebygge langtidsledigheden, da varigheden i sig selv udgør en barriere for at komme tilbage 10

11 på arbejdsmarkedet. Det andet ben i indsatsen omhandler en særlig indsats for borgere, der er langtidsledige, så de ikke falder ud af dagpengesystemet. Fokusområder i indsatsen er: At sikre aktiv og intensiv jobsøgning tidligt i forløbet At identificere risikogruppen for langtidsledighed så tidligt som muligt At screene læse/staveproblemer så tidligt som muligt, således at en afhjælpende indsats kan iværksættes At sikre en sammenhængende og tidlig indsats for sygemeldte forsikrede ledige med henblik på at undgå, at de overgår til sygedagpenge og dermed er i risiko for at få forlænget ledighedsperioden At sikre aktiv og intensiv jobsøgning i sidste del af dagpengeperioden i et samarbejde mellem jobcentret og A-kasserne. At indhente jobåbninger og sikre det rette jobmatch At anvende virksomhedsaktivering og løntilskud, særligt hos private virksomheder At have fokus på udsatte borgere via etablering af virksomhedscentre og tæt samarbejde med de tilknyttede mentorer via netværkstiltag For langtidsledige foreligger der ikke budgettal. 3.4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Ministermål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. En forudsætning for en aktiv beskæftigelsesindsats er en tæt kontakt og dialog mellem på den ene side jobcentret og på den anden side det lokale arbejdsmarked og virksomhederne. Fokus skal være på en god virksomhedsservice og virksomhedskontakt, hvor der er et kvalificeret kendskab til virksomhedernes behov, for på den måde at kunne identificere og igangsætte opkvalificerende tiltag for de ledige. Jobcentret skal være en moderne servicevirksomhed og naturlig samarbejdspartner for virksomhederne. Visionen for jobcentret understreger, at jobcentret skal være proaktivt, troværdigt, energisk og tilgængeligt for virksomhederne, med fokus på virksomhedsdialog, markedsorientering, socialt ansvar og rummelighed. Indsatsen skal fremme tre mål: at virksomhederne kan finde den rette kvalificerede arbejdskraft at de ledige hurtigt finder job at ledige, længere væk fra arbejdsmarkedet integreres i virksomhederne Jobcentrets ydelser i forhold til den virksomhedsvendte del styres af de markedsmekanismer, der gælder for efterspørgsel af arbejdskraft samt virksomhedernes ønsker og muligheder for social rummelighed. Derfor skal den del af indsatsen, der omfatter virksomhedskonsulenter og den opsøgende virksomhedsvendte indsats, tilrettelægges ud fra den tilgang, at det er en salgs- og markedsføringsorganisation. Indsatsen vil derfor have følgende fokuspunkter: Implementering af resultatbaserede aftaler med virksomhedskonsulenterne 11

12 Fokus på jobcenterets eksterne kommunikation med virksomhederne, herunder hjemmesider, informationsmateriale, deltagelse i Linkedin.dk etc Implementering og brug af virksomhedsbarometer Kvalitetssikring via løbende tilfredshedsundersøgelser Løbende kompetenceudvikling af jobcentrets virksomhedskonsulenter i markedsføring og salg jobcentrets ydelser Lokale mål: 3.5 Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Lokalt mål A: Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Jobcentret skal sikre, at antallet af borgere visiteret til fleksjob med mere end 18 måneders ledighed inden for 24 måneder begrænses mest muligt. Jobcentret vil i de kommende år fortsætte en skærpet indsats, der indbefatter ledighedsydelsesmodtagere og borgere med handicap. Indsatsen er central i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og forventes at reducere tilgangen til førtidspension. Indsatsen videreføres som en: Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension Fremrykket indsats Målgruppeorienteret tilgang Fastholdelse i fleksjob Fortsat kvalitetssikring af nytilkendelser Der har i det sidste års tid været skærpet fokus på nytilkendelse til fleksjob. I 2012 blev der bevilget 37 nytilkendelser til fleksjob. Fremrykket indsats: Der er en direkte sammenhæng mellem muligheden for at etablere fleksjob og borgerens varighed på ledighedsydelse. Det er derfor centralt at optimere udnyttelsen af den periode, hvor etableringen af fleksjob er mest realiserbart. En fremrykket indsats forventes at begrænse antallet af langtidsledige fleksjobvisiterede. Målgruppeorienteret tilgang For at sikre at borgerne modtager en indsats, der er tilrettelagt efter deres specifikke behov, vil borgerne fremadrettet blive screenet umiddelbart efter visiteringen til fleksjob. Screeningen danner grundlag for placeringen i 3 målgrupper med tilrettelagte jobforløb. Forløbene vil indholdsmæssigt være forskellige, men har det til fælles, at de er mere intensive end fastsat i lovgivningen. Fastholdelse i fleksjob: Lavkonjunkturen har medført mange afskedigelser, men jobcentret har formået at placere næsten lige så mange i fleksjob. For den ressourcesvage del af målgruppen er det en udfordring at fastholde fleksjob. Jobcentret ønsker derfor at fokusere på forebyggelse og fastholdelse overfor disse borgere. Fokuseringen betyder, at jobcentret vil udføre en aktiv opfølgningsprocedure overfor borgerne 12

13 og virksomhederne, når fleksjobbet er etableret, således at eventuelle problematikker kan imødegås, inden de resulterer i afskedigelse. Dette vil ske med hjælp fra et Mentorkorps og Fastholdelsesteamet. De lokalpolitiske målsætninger for fleksjob og ledighedsydelse er: At revalidering anvendes i videst muligt omfang Fokus på samarbejdsrelationer med anden aktør Fortsat kvalitetssikring af nytilkendelser Måltal: Det centrale mål for indsatsen er at reducere antallet af årsværk på ledighedsydelse. Indsatsens effekt måles både på antallet af borgere på ledighedsydelse og på sagernes varighed. Derudover er det et mål, at reducere antallet af borgere med en varighed over 18 måneders ledighed med 50 % over 2 år, således at måltallet med udgangen af 2013 er højst 80 helårspersoner og med udgangen af 2014 højst 80 helårspersoner. Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner (de endelige måltal for 2014 vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen, når de foreligger): For øvrige ledige fleksjobvisiterede (med refusion) er måltallet for helårspersoner og måltallet for 2014 er 235 helårspersoner. For borgere i fleksjob er måltallet 938 helårspersoner for 2013 og 938 helårspersoner for For borgere i skånejob er måltallet 73 helårspersoner for 2013 og 73 helårspersoner for Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides Lokalt mål B: Jobcentret skal sikre, at udbuddet af arbejdskraft svarer til det behov, virksomhederne har til kvalificeret arbejdskraft. En udfordring for det lokale arbejdsmarked er det forholdsvis lave uddannelsesniveau i arbejdsstyrken. Samtidig ses et stadigt fald af arbejdspladser, der efterspørger ufaglært arbejdskraft. En forudsætning for at Aabenraa Kommune kan tiltrække nye virksomheder og nye produktionsområder er, at arbejdsstyrken har de rigtige kvalifikationer. Derfor er det nødvendigt med en strategisk tilgang til brugen af uddannelsesmidler for ledige, der er til rådighed i jobcenteret. Indsatsen vil derfor have følgende fokuspunkter: At sikre at arbejdsstyrken opkvalificeres i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet, i samspil med kommunens erhvervspolitik At styrke indsatsen for at sikre at virksomheder og uddannelsesinstitutionerne har fokus på brugen af jobrotation i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere Implementering og brug af virksomhedsbarometer med henblik på at identificere arbejdskraft behov og opkvalificeringsbehov 13

14 4. Jobcenter Aabenraas beskæftigelsesstrategi: I sammenhæng med beskæftigelsesstrategien planlægger jobcentret at arbejde med resultatmål for alle teams. Resultatmål har til formål at omsætte jobcentrets mål i beskæftigelsesplanen til konkrete resultater. Udviklingsplanen (afsnit 5) beskriver, hvordan de enkelte teams vil tilrettelægge indsatsen for at understøtte målopfyldelse på netop deres område. Alle medarbejdere, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen vil få en klar forståelse for, hvordan og i hvor høj grad, de bidrager til opfyldelse af de fastsatte effektmål. Denne struktur understøtter en beskæftigelsesindsats, der er baseret på evidens og resultater/effekter af de primære indsatser. De centrale elementer i Jobcenter Aabenraas beskæftigelsesstrategi: Tidlig indsats med fokus på at vende i døren og hjælp til selvhjælp. Jobcentret vil undgå, at borgere, der kan tage vare om egen situation, kommer på offentlig forsørgelse Intensiv indsats med hyppige samtaler og aktivering til tiden. Jobcentret vil arbejde med fremrykkede samtaler for de jobparate, samt aktivering i form af korte forløb for at fastholde fokus på arbejdsmarkedet Redskabsvalg. Jobcentret vil i videst muligt omfang arbejde med en beskæftigelsesindsats, der som udgangspunktet vil være virksomhedsrettet Matchende tilbud. De største effekter opnås ved matchende tilbud. Jobcentrets tilbudsvifte skal altid indeholde forløb, der imødekommer målgruppernes behov og kompetencer For de målgrupper, der ikke er umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet, iværksættes individuelt tilpassede forløb. Forløbene kan være af kortere eller længere varighed. Det primære mål vil altid være selvforsørgelse, men effekterne skal vurderes i et større perspektiv, hvor eksempelvis sociale færdigheder og helbredsforhold indgår. I den forbindelse søges der samarbejde med flere kommunale og regionale forvaltninger/sektorer Psykiske lidelser. Udvikling af forløb 2013 og Der er brug for nytænkning i en tværfaglig parallel indsats for borgere med psykiske lidelser. Dette indebærer et meget tættere og progressivt samarbejde imellem behandlingssystemet (herunder psykiatrien og praktiserende læger) og sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesstrategien skal være med til at understøtte erhvervsstrategien For at sikre effektivitet rentabilitet og fleksibilitet i indsatsen vil jobcentret i et vist omfang anvende anden aktør og leverandør 14

15 5. Udviklingsplan For at jobcentret kan lykkes med, at nå de mål, der er beskrevet i Beskæftigelsesplanen, har jobcentret en række værktøjer og analyser, der skal implementeres løbende og fremadrettet. Disse værktøjer skal betragtes som en del af den samlede løsning på de opstillede mål i Beskæftigelsesplanen. Derfor er disse værktøjer og analyser ikke nævnt i hvert enkelt afsnit, men for overblikkets skyld, samlet i nedenstående overblik. KLK-rapporten Jobcentret har primo 2012 fået udarbejdet en analyse af KLK, hvoraf der fremgår en række anbefalinger som jobcentret har implementeret. Blandt andet er der mere progression i samtalerne, bedre journalisering og bedre journalnotater. Derudover er der anvisninger i KLKrapporten, hvor jobcentrets organisatorisk bør prioritere personaleressourcerne. Dette og monitoreringsprojektet tænkes sammen i den personalemæssige fordeling afdelingerne imellem. Monitoreringsprojektet Monitoreringsprojektet er gennemført i et samarbejde med Konsulentfirmaet Morten Rambøl og Jobcenter Haderslev, hvor de to jobcentres sagsantal og normeringer er blevet benchmarket op i mod hinanden. Jobcenter Aabenraa har via monitoreringsprojektet fået udarbejdet en analyse, som skal medvirke til, at Jobcenter Aabenraa i større grad har et værktøj til effektivt at styre normeringen af medarbejderne. Monitoreringsprojektet gør det tydeligt, hvordan jobcentret kan skrue på forskellige knapper, og hvad det mest effektive sagsantal på de forskellige områder er. I efteråret 2013 deltager Jobcenter Aabenraa i endnu en benchmarking af sagsantal og normeringer i jobcentrene, som konsulentfirmaet Employ gennemfører. I denne benchmarking vil et bredere udsnit af landets jobcentre indgå i sammenligningen. Funktionsmodellen En analyse skal i 2013 belyse jobcentrets muligheder for, i en traditionelt opbygget organisation, at organisere opgaverne efter funktioner, og på tværs af ydelsestyper. Dette for at skabe en endnu mere fleksibel, dynamisk og effektiv organisation. Uddannelse af medarbejdere Jobcentret vil løbende prioritere uddannelse og opkvalificering af medarbejderne. Dette skal medvirke til at have en organisation, der er forandringsparat og kompetent i forhold til de opgaver, der skal løses. Implementering af projekter Jobcentret har afholdt uddannelse for alle virksomhedskonsulenter i Salg og Markedsføring. Dette har medført, at der er udarbejdet 6 projekter, hvori, der er fremkommet ideer til at øge professionalisering af den virksomhedsvendte indsats, ideer som ledelsen ønsker, at arbejde videre med i 2013 i forbindelse med implementering af et nyt virksomhedsservice koncept. Ungeindsats I den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er det særligt temaerne omkring unge, forebyggelse og helhedsperspektivet, der inddrager jobcentret som aktiv medspiller. For ungeområdet er der i 2010 etableret en tværkommunal ungeindsats, med gode resultater til følge og endvidere er ungeindsatsen rollemodel for samarbejde på tværs af forvaltninger i Aabenraa Kommune. 15

16 6. Samarbejde med øvrige forvaltninger. Jobcentret har foruden egne indsatser, en række tværkommunale indsatser i forhold til øvrige tværgående politikker. Fokus skal her være at sammentænke jobcentrets indsatser med de øvrige forvaltningers indsatser. På rusmiddelområdet er der vedtaget en politik, hvor der er angivet, at følgende målgrupper er en særlig udfordring: Børn i misbrugsramte familier, sårbare unge, voksne med et mangeårigt misbrug og psykisk sårbare unge. Mange af de borgere, der er i målgrupperne, kommer jobcentret i kontakt med. Rusmiddelpolitikken angiver fire indsatsområder: Forebyggelse Opsporing Tidlig indsats Behandling og sammenhæng i indsatsen Det er derfor en central målsætning i rusmiddelpolitikken, at der bliver oprettet en koordineringsgruppe på tværs af fagområderne bestående af personer med faglig indsigt og beslutningskompetence. I forhold til sundhedspolitikken har Jobcenter og Borgerservice valgt at sætte fokus på udsatte og syge borgere, som tema for jobcentrets indsatser. Sundhedsplanen angiver tre indsatsområder: Arbejdspladsbesøg/arbejdspladsfastholdelse Trænings-, genoptrænings- samt funktionsafklaringsforløb Beskæftigelsesrettet rehabiliteringsforløb og ressourceforløb Den naturlige indgang for de udsatte og syge borgere vil oftest være i jobcentret. Derfor skal indsatsen forankres i jobcentret med en aktiv inddragelse af de øvrige forvaltninger. De konkrete udfordringer og indsatser er beskrevet under ministermål 2. I forhold til temaet forebyggelse skal samarbejdet styrkes på tværs af forvaltningerne og samarbejdet med lokale virksomheder og frivillige organisationer og foreninger. Et samarbejde jobcentret i dag allerede har etableret og til stadighed udbygger. Jobcentret har i samarbejde med forvaltningen Sundhed og Omsorg, udviklet og igangsat 4 projekter i 2013: Kræftrehabiliteringsprojekt Projekt for sygemeldte borgere med lænde-, ryg- og skulderlidelser Projekt for borgere med svær overvægt Samarbejde med koordinator for senhjerneskadede 7. Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Siden 2009 har De lokale Beskæftigelsesråd og Jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, samarbejdet omkring det fælles Sønderjyske arbejdsmarked. Det har udviklet sig til et godt samarbejde, der i 2013 vil arbejde efter følgende mål: Der afholdes fælles strategiseminar i 1. kvartal for jobcenterledelse, De lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Der er fælles afsnit i de 4 beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommunegrænser 16

17 Der afholdes 2 årlige styregruppemøder Der afholdes 2 årlige administrative møder Derudover vil der være mål, der skal styrke samarbejdet på tværs af de 4 jobcentre, hvor der kan skabes synergi og læring på tværs. Erfaringsudveksling o Udvikle og samarbejde om udbud af aktiveringsforløb og samarbejde om udbud af IT-systemer o Udvikle og samarbejde om mål og resultatstyring af indsatserne o Kompetenceudvikle medarbejderne på tværs af afdelingerne i de 4 jobcentre o Udvikle og samarbejde om personer på ledighedsydelse Samfinansiering o Udvikle og udvælge mulige projekter, der igangsættes for LBR midler Understøtte hele indsatsen o Jobcentrene skal understøtte hinanden i hele indsatsen og på tværs af siloerne. Både på tværs jobcentre, men også på tværs af andre fagudvalg og byråd for at nedbryde siloerne 17

18 Tillæg nr. 1 samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og Jobcenter Aabenraas mål i forhold til ministermålene: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25 pct. svarende til samme niveau som 2011 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 130 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 2011 til december Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 84 personer i december 2014 (rullende år) svarende til et fald på 37 pct. fra december 2012 til 2014 Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 485 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 21,7 %. fra december 2011 til december 2013 Jobcentrets øvrige mål: Antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder ved indgangen til 2013, skal nedsættes med 50 % senest med udgangen af Som understøtning hertil har Aabenraa Kommune etableret institutionen Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS). Det forventes at op mod 123 langtidsledige fleksjobvisiterede i Aabenraa Kommune, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder indenfor 24 måneder, bliver ansat i KIS i 2013 Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides. Her skal særligt bemærkes, at det ikke er muligt at tilvejebringe målinger, der kun vedrører Jobcenter Aabenraa for det lokale mål B. Derimod kan der måles på de indsatser, der på sigt kan bidrage til, at udbuddet af arbejdskraft imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Der er sat følgende mål op for indsatserne 1. Kontaktgraden med virksomheder skal mindst være 40 %. a. Målet er fastsat på baggrund af en status med udgangen af 2012, der viser, at jobcentret har været i kontakt med 565 virksomheder ud af i alt virksomheder, der har 2 eller flere ansatte (opgjort på p-nummer). Kontakten kan enten være via besøg, telefon eller digitalt. Kontaktgraden udgør dermed 35 % i Det skal bemærkes, at der først er blevet registreret fra maj 2012 og frem og er baseret på udtræk fra CRM-systemet. 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % a. Målet er fastsat som ovenfor, men omfatter kun de virksomheder, hvor der er gennemført et besøg. Antallet er opgjort til 399 i 2012 svarende til 25 %. For mål 1 og 2 er det vigtigt at understrege, at der er kontakt med mange virksomheder, der har færre end 2 ansatte og også med virksomheder uden for kommunegrænsen. Målene opgøres dog alene med udgangspunkt i kontakten til virksomheder i Aabenraa Kommune, da det ikke vil være retvisende hvis alle virksomheder i de øvrige kommuner også skulle tælles med. 3. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 % i

19 I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 28,4 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 20,6 % mod 22,3 % året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler. b. For kontanthjælp er målet 14 % i 2013 I 2011 blev der nået en samarbejdsgrad på 16,1 %. For første halvår 2012 ligger andelen på 11,3 % mod 14,4 % året før. Faldet er en naturlig følge af de ændrede aktiveringsregler. Målingen opgøres på baggrund af udtræk fra Jobindsats og omfatter antal arbejdssteder med mindst 2 ansatte samt antal og andel arbejdssteder med en virksomhedsrettet indsats. Samarbejdsgraden vil blive opgjort på ny måde i 2014 jvf. udmelding fra beskæftigelsesministeriet. Ministeriet melder mere specifikt ud i december måned Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal mindst være Ungeindsatsen. Det lokale mål for de årige er, at 50 % kvalificeres til at kunne påbegynde en uddannelse. Dog med det forbehold at der kan ske ændringer i initiativerne efter ungepakke 2, med udgangen af Sygedagpenge: På sygedagpengeområdet for sygedagpengeforløb over 52 uger (uden refusion) er måltallet: 111 fuldtidspersoner i 2013 og 109 i For sygedagpengeforløb under 52 uger (med refusion) er måltallet: 460 fuldtidspersoner i 2013 og 505 i Revalidering: På revalideringsområdet er måltallet: 79 fuldtidspersoner for 2013 og 80 fuldtidspersoner for Fleksjob: For borgere i fleksjob er måltallet 1039 helårspersoner for 2013 og 1038 helårspersoner for Ledighedsydelse: Det centrale mål for indsatsen er at reducere antallet af årsværk på ledighedsydelse. Indsatsens effekt måles både på antallet af borgere på ledighedsydelse og på sagernes varighed. Derudover er det et mål, at reducere antallet af borgere med en varighed over 18 måneders ledighed med 50 % over 2 år, således at måltallet med udgangen af 2013 er højst 120 helårspersoner og med udgangen af 2014 højst20 helårspersoner For øvrige ledige fleksjobvisiterede (med refusion) er måltallet for helårspersoner og måltallet for 2014 er 222 helårspersoner. 19

20 Tillæg nr. 2 Virksomhedsplan LBR s Virksomhedsplan for 2014: Det lokale Beskæftigelsesråd s Virksomhedsplan for

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kapitel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 3 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 5

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere