Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013 og 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og De beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt de borgervendte og virksomhedsvendte indsatser Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides Jobcenter Aabenraas beskæftigelsesstrategi Udviklingsplan Samarbejde med øvrige forvaltninger Samarbejde mellem jobcentrene i Sønderjylland Tillæg nr. 1 samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og Tillæg nr. 2 Virksomhedsplan Vil blive indarbejdet inden offentliggørelsen af Beskæftigelsesplanen i januar Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tillæg nr. 3 - budget Vil blive indarbejdet inden offentliggørelsen af Beskæftigelsesplanen i januar Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 1. Indledning. Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 er Aabenraa Kommunes plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013 og 2014 skal imødegås. Nærværende beskæftigelsesplan er en to-årig plan, der løbende justeres og revideres i forhold til lovændringer og aktuelle udfordringer. Kommunen skal i lighed med tidligere år anmode LBR og Beskæftigelsesregionen om bemærkninger til Beskæftigelsesplanen senest 31. august 2013 og planen skal ligeledes i lighed med tidligere år, godkendes i Byrådet senest 31. oktober Som optakt til justering og revidering af nærværende beskæftigelsesplan er der blevet afholdt et lokalt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og administrationen. Målsætninger og forslag til indsatser er indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den 14. maj 2012 politiske målsætninger og forslag til indsatser for 2013 på baggrund af en analyse foretaget af konsulenter fra Kommunernes Landsforening (KLK). En række af de målsætninger og forslag vil fortsat være gældende i Resultatet af den lokale proces er en beskæftigelsesplan med fokus på de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet i Aabenraa, ikke blot for 2013 og 2014, men også for årene fremover og de initiativer, der skal til for at realisere målene for indsatsen. Samtidig bærer nærværende plan præg af, at der på hele beskæftigelsesområdet er kommet og stadig kommer store reformer, der betyder løbende ændringer i indsatser og ændringer i målfastsættelsen. I forhold til sidste års beskæftigelsesplan er denne plan ændret på følgende punkter: Målene er revideret. Målene for 2013 vil dog stadig fremgå af nærværende beskæftigelsesplan Udfordringerne, strategier og planlagte indsatser er justeret og revideret Den nye Fleksjob og Førtidspensionsreform er nævnt særskilt under pkt Nyt initiativ, Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS), er skrevet ind i beskæftigelsesplanen Tillægget vedr. pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter er udgået, idet bevillingen bortfalder med udgangen af 2013 Beskæftigelsesområdet er under stadig forandring: Efterspørgslen efter arbejdskraft skifter løbende karakter. Tendensen går i retning af, at der stilles større krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer Den demografiske udvikling medfører, at der i de kommende år vil være en større afgang fra arbejdsmarkedet end tilgang Rammerne ændres hyppigt lovgivningen, de økonomiske rammer, metoder m.m. Arbejdsmarkedsudvalget vil derfor i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd revidere målniveauerne og indsatserne i forhold til forandringerne og i det omfang, konjunkturerne udvikler sig anderledes end forudsat. 3

4 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 Beskæftigelsesministeren har for 2014 udmeldt de samme beskæftigelsesmål, der var gældende for 2013: Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 25 pct. svarende til samme niveau som : Antallet af unge på uddannelseshjælp i 2014, vil være færre end antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år i Antallet af indsatsparate i 2014 vil være mindre end summen af match 2 og 3 i 2013 Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 209 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 2011 til december Målet blev med implementeringen af den nye Fleksjob- og Førtidspension ændret til 134 tilkendelser i : Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 84 personer i december 2014 (rullende år) svarende til et fald på 37 pct. fra december 2013 til Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 485 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 21,7 %. fra december 2011 til december : Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 508 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 22,0 %. fra december 2012 til december Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Aabenraas mål: 2013: Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen ved at reducere antallet af virksomheder, der ikke har haft 4

5 kontakt med jobcentret. Målet er, at 90 % af alle lokale virksomheder i Aabenraa Kommune med over 5 ansatte har haft kontakt med jobcentret i : 1. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 %. b. For kontanthjælp er målet 14 %. Ud over de fire ministermål, har Arbejdsmarkedsudvalget og LBR udmeldt følgende to lokale beskæftigelsesmål for 2013, der videreføres i 2014: Lokalt mål A: Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Jobcentret skal sikre, at antallet af borgere visiteret til fleksjob med mere end 18 måneders ledighed inden for 24 måneder begrænses mest muligt. 2013: Antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder ved indgangen til 2013, skal nedsættes med 50 % senest med udgangen af : For at understøtte målsætningen fra 2013 har Aabenraa Kommune som forsøg etableret institutionen Kommunal Inhouse Servicekorps (KIS) i april Det forventes, at op mod 123 langtidsledige fleksjobvisiterede i Aabenraa Kommune, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder indenfor 24 måneder, bliver ansat i KIS. Arbejdsmarkedsudvalget har i efteråret 2013 evalueret erfaringer og effekt af denne nytænkende indsats. På denne baggrund er det besluttet, at videreføre KIS frem til 31. december Lokalt mål B: Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides. Jobcentret skal sikre, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke muligt at tilvejebringe målinger, der kun vedrører Jobcenter Aabenraa for det lokale mål B. Derimod kan der måles på de indsatser, der på sigt kan bidrage til, at udbuddet af arbejdskraft imødekommer de behov, virksomhederne efterspørger til kvalificeret arbejdskraft. Der er sat følgende mål op for indsatserne: 2013: 1. Kontaktgraden med virksomheder skal være mindst 40 %. 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % 3. Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte som har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) a. For a-dagpenge er målet 26 %. b. For kontanthjælp er målet 14 %. 4. Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal være mindst : 1. Kontaktgraden med virksomheder skal være mindst 40 %. 5

6 2. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % 3. Samarbejdsgraden vil blive opgjort på ny måde jvf. udmelding fra beskæftigelsesministeriet. Ministeriet melder endeligt ud i december måned Der udarbejdes halvårligt virksomhedsbarometer på baggrund af en løbende arbejdsmarkedsovervågning hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling. Antallet af deltagende virksomheder skal være mindst Der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse hvor målet er, at 85 % af de responderende virksomheder er tilfredse, eller godt tilfredse. 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt de borgervendte og virksomhedsvendte indsatser Ministermålene: 3.1 Flere unge skal have en uddannelse Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. En af forudsætningerne for en positiv beskæftigelsesudvikling nationalt, regionalt og lokalt er, at flere unge gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde. Det gælder derfor om at sikre uddannelse og jobmuligheder til alle unge uanset hvilke kulturelle, sociale og helbredsmæssige forudsætninger de har. Blandt de største udfordringer på området er: Mangel på lære- og praktikpladser Mange unge nye dimittender uden job En voksende gruppe af udsatte unge, heraf mange med psykiske problemer I den sammenhæng er det vigtigt at øge inddragelsen af virksomhederne samt optimere samarbejdet mellem kommunens forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og psykiatrien. Desuden skal forældre og de unge selv inddrages i arbejdet med at finde indsatser, der virker ikke mindst i forhold til at nå den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i For at imødegå disse udfordringer vil fokus være: En fortsat helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i et tæt samspil i ungeindsatsen mellem jobcentret, UU, børn og familie, uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører, der omgiver de unge En konsekvent henvisning af arbejdsmarkedsparate unge til uddannelse via uddannelsespålæg og så vidt muligt forhindre, at den unge debutere på kontanthjælp. Som en særlig indsats tilbydes i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner et SU berettiget uddannelsesforløb, der har en afklarende karakter i forhold til valg af studieretning Jobcentret optimerer dialogen med uddannelsesinstitutionerne om unge, der modtager et uddannelsespålæg For indsatsklare unge i match 2, som forventes at kunne kvalificeres til en uddannelse, øges antallet af kontaktsamtaler 6

7 Støtte de særligt udsatte unge i forhold til at tage en uddannelse eller et job, f.eks. i form af en mentor, der støtter den unge i både arbejds- og hverdagsliv Tilbyde unge, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate et aktivt tilbud med et uddannelsesperspektiv i sigte Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser via Ungdommens Uddannelsesvejledning Opkvalificering af unge match 2 ere via særlig tilrettelagt uddannelse, forberedende voksen undervisning, erhvervsgrunduddannelser osv. Selvom de årige ikke indgår i opgørelsen af målet, er det også et væsentligt indsatsområde, at jobcentret i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familieafdelingen har fokus på de årige, der ikke er i job eller uddannelse. Som et led i den forebyggende indsats skal der derfor fortsat udvikles og aktivt arbejdes med tilbud til unge i aldersgruppen 15 til 17 år, som UU har vurderet som ikke uddannelsesparate. Det lokale mål for de årige er, at 50 % af de unge uden job eller uddannelse kvalificeres til at kunne påbegynde en uddannelse. Alle unge jobklare med en uddannelse skal hurtigst muligt tilbydes job eller en beskæftigelsesrettet aktivitet. Tilbud til denne gruppe er sammenfaldende med tilbud til øvrige jobklare. Måltallene er fastsat med udgangspunkt i gældende lovgivning. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2013 vil blive vedtaget en ny kontanthjælpsreform. I den forbindelse vil der blive vurderet om kontanthjælpsreformen giver anledning til at justere målniveauet. 3.2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Ministermål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. I januar 2012 var der 2834 personer på førtidspension i Aabenraa kommune, hvilket svarer til 10,2 % af arbejdsstyrken i Aabenraa Kommune. Det er 0,7 % point lavere end gennemsnittet for regionen (10,9 %), men 1 % point højere end landsgennemsnittet. Der har i Aabenraa Kommune været en tilgang af nytilkendelser til førtidspension i 2011 på 267 personer. For at reducere dette antal, er den forebyggende indsats afgørende i forhold til nedenstående udsatte grupper: Personer med langvarige sygedagpengeforløb Langtidsledige fleksjobvisiterede Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Den strategiske indsats til at begrænse tilgangen til førtidspensioner er at sikre resultater gennem en proaktiv indsats for ovenstående målgrupper. Den nye Fleksjob- og Førtidspensionsreform Den 1. januar 2013 trådte den nye reform om Førtidspension og Fleksjob i kraft. Et af reformens nøglepunkter var etablering af et tværfagligt og tværorganisatorisk rehabiliteringsteam i kommunerne. Rehabiliteringsteamet i Aabenraa Kommune består af en formand fra beskæftigelsesområdet, et medlem fra sundheds-, social- og socialpsykiatriområdet og et medlem fra uddannelsesområdet. Derudover inviteres adhoc personer med fagspecifikke kompetencer til relevante 7

8 sager (eks. senhjerneskadekoordinator). Fra den 1. juli 2013 deltager en sundhedskoordinator fra den kliniske funktion i Region Syddanmark. Kommunen evaluerer og udvikler løbende på rehabiliteringsteamets nye funktion. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at der sker en afklaring af den enkeltes borgers beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer, og at der iværksættes en koordineret indsats på tværs af forvaltninger med ét fælles mål i forhold til uddannelse og arbejde. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Reformens indhold har bl.a. medført, at Aabenraa Kommune forventer at reducerer antallet af nytilkendelser til førtidspension i 2013 og 2014 (jfr. tidligere nævnte nøgletal) Sygedagpenge Borgere med langvarige sygemeldinger har en øget risiko for at ende på en permanent forsørgelsesydelse. Jobcentret har siden 2011 haft en målrettet indsats for de længerevarende sygedagpengesager bl.a. gennem nedenstående indsatser og har dermed reduceret antallet af længerevarende sygedagpengesager i Det Helbredsafklarende RessourceCenter er en central samarbejdspartner i indsatsen for borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp. Centret vil blive udvidet til at omfatte flere aspekter indenfor det sundhedsfaglige område. Målet er at reducere tilgangen af borgere med langvarige sygemeldinger til målgruppen af førtidspension via: Videreudvikling af en tidlig indsats bl.a. med fokus på arbejdspladsfastholdelse (Fastholdelsesteam) Videreudvikling af Det Helbredsafklarende RessourceCenter bl.a. med udvikling af forløb for sygemeldte med psykiske/psykosomatiske lidelser Fokus på samspillet mellem den kommunale beskæftigelsesindsats, den regionale og kommunale forebyggelse og rehabiliteringsindsats, virksomheder, A-kasser og eksterne aktører Tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger i kommunen, herunder forvaltningen Sundhed og Omsorg Fokus på udvikling af arbejdsevnen, i stedet for afklaring af arbejdsevnen, bl.a. med implementering af reformens nye ressourceforløb Skærpet fokus på borgere under 40 år med komplekse problemstillinger Der er en risiko for, at sygemeldte borgere udstødes fra arbejdsmarkedet. Jobcentret skal derfor sørge for fortsat fokus på dialogen med arbejdspladserne og A-kasserne, samt anvendelse af delvise raskmeldinger med henblik på en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen. De lokale politiske målsætninger for sygedagpengeområdet er: Ved indgangen til 2013 er Jobcenter Aabenraa bedre end de sønderjyske nabokommuner og ved udgangen af 2013 på højde med AMS-klyngen. Målsætninger opdeles på undergrupper fx over 52 uger Fokus på reduceret sagslængde via hurtig anvendelse af indsatser Fokus på fastholdelse Etablering af politiske mål for anvendelsen af anden aktør Sager over 52 uger opgøres fordelt på lidelser 8

9 Nedenstående tabel fra Jobindsats.dk for 1. kvartal 2013 viser, at Jobcenter Aabenraa har opfyldt den politiske målsætning ved indgangen til Målt i antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, er Jobcenter Aabenraa bedst placeret sammen med Jobcenter Sønderborg. Jobcenter Aabenraa ligger bedst placeret, hvad angår gennemsnitlig varighed af sygedagpengesager. Antal personer Gnsn. varighed, uger Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Aabenraa 1. kvt , ,4 2,4 Haderslev 1. kvt , ,5 2,5 Sønderborg 1. kvt , ,4 2,4 Tønder 1. kvt , ,8 2,7 Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner: På sygedagpengeområdet for sygedagpengeforløb over 52 uger (uden refusion) er måltallet: 112 fuldtidspersoner i 2013 og For sygedagpengeforløb under 52 uger (med refusion) er måltallet: 515 fuldtidspersoner i 2013 og På revalideringsområdet er måltallet: 75 fuldtidspersoner for 2013 og 80 fuldtidspersoner for Langtidsledige fleksjobvisiterede: I forhold til førtidspensionsområdet er det ligeledes relevant at fokusere på borgere, der er ansat på særlige vilkår og som for manges vedkommende befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. I forebyggelsen målrettet borgere, som risikerer at ende på førtidspension, vil der herudover være: Fokus på borgere i match 2 og 3 Særlig fokus på borgere med psykiske lidelser. Fokus på en differentieret indsats i forhold til den enkelte borger, der er i risiko for førtidspensionering En helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet på tværs af de forskellige sektorer og forvaltninger i kommunen Aabenraa Kommune forventer, at de ændrede regler omkring etablering af fleksjob pr. 1. januar 2013, vil fremme mulighederne for at få langtidsledige fleksjobvisiterede med komplekse problemstillinger (fysisk, socialt og psykisk) placeret i fleksjob. Bl.a. med udgangspunkt i muligheden for ansættelse i fleksjob på meget få timer pr. uge. Nyt initiativ i Aabenraa kommune KIS Projektet (Kommunal Inhouse Servicekorps) For at understøtte indsatsen for langtidsledige fleksjobvisiterede, kontanthjælpsmodtagere, samt borgere med ret til seniorjob, har kommunen udviklet og etableret et Kommunalt Inhouse Servicekorps (KIS-projektet). Kontanthjælpsområdet 9

10 Ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere kan ved længere tids ledighed ende i målgruppen til en af de permanente forsørgelsesydelser som eksempelvis førtidspension. Jobcentret har i denne forbindelse reorganiseret indsatsen på kontanthjælpsområdet for at reducere denne tilgang. Fokusområder for den fremtidige indsats vil derfor være: At reducere antallet af match 3 borgere At udbygge det tværfaglige samarbejde mellem jobcentret, UU, Handicap og Psykiatri, børn og familie og andre relevante aktører At øge anvendelse af revalideringstiltag At udarbejde individuelle og tværfaglige handleplaner for alle borgere, der i april 2012 var i matchgruppe 3, med henblik at udvikle beskæftigelsespotentialet Skærpet fokus på borgere under 40 år med komplekse problemstillinger Den lokalpolitiske målsætning for kontanthjælp er: Jobcenter Aabenraa vil fortsat være bedst i klyngen For ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere foreligger der ikke budgettal. Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner: For Integrationsområdet er måltallet 63 fuldtidspersoner for 2013 og 63 fuldtidspersoner for 2014 Ressourceforløb: Et af Førtidspensions- og Fleksjobreformens nye initiativer er ressourceforløb. Målgruppen er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. Ressourceforløb kan vare et til fem år ad gangen. Det er afgørende, at de i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov. Forudsætningen for, at en borger kan tilkendes et ressourceforløb er, at de hidtidige indsatser, herunder aktive tilbud, revalidering m.v., ikke har bragt borgeren i uddannelse eller job, og at alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen er udtømte. 3.3 Langtidsledigheden skal bekæmpes. Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. I Aabenraa Kommune er 2,4 % af arbejdsstyrken langtidsledige. Det er i særlig grad personer fra industri og byggeri. Særligt ufaglærte har stor risiko for at blive langtidsledige. Det centrale fokus bliver at understøtte, at de ufaglærte langtidsledige vil få andel i de jobåbninger, som der trods den moderate forventning til beskæftigelsen i 2014 fortsat vil være på arbejdsmarkedet. Afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år vil på trods af ny og bedre indfasning af dagpengereformen betyde, at flere borgere risikerer at miste dagpengeretten. Her er forudsætningen fortsat det gode samarbejde med a-kasserne. Der skal være særlig opmærksomhed på at forebygge og afhjælpe den stigende langtidsledighed blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. Strategien for bekæmpelse af langtidsledigheden går på to ben. Det drejer sig dels om at forebygge langtidsledigheden, da varigheden i sig selv udgør en barriere for at komme tilbage 10

11 på arbejdsmarkedet. Det andet ben i indsatsen omhandler en særlig indsats for borgere, der er langtidsledige, så de ikke falder ud af dagpengesystemet. Fokusområder i indsatsen er: At sikre aktiv og intensiv jobsøgning tidligt i forløbet At identificere risikogruppen for langtidsledighed så tidligt som muligt At screene læse/staveproblemer så tidligt som muligt, således at en afhjælpende indsats kan iværksættes At sikre en sammenhængende og tidlig indsats for sygemeldte forsikrede ledige med henblik på at undgå, at de overgår til sygedagpenge og dermed er i risiko for at få forlænget ledighedsperioden At sikre aktiv og intensiv jobsøgning i sidste del af dagpengeperioden i et samarbejde mellem jobcentret og A-kasserne. At indhente jobåbninger og sikre det rette jobmatch At anvende virksomhedsaktivering og løntilskud, særligt hos private virksomheder At have fokus på udsatte borgere via etablering af virksomhedscentre og tæt samarbejde med de tilknyttede mentorer via netværkstiltag For langtidsledige foreligger der ikke budgettal. 3.4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Ministermål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. En forudsætning for en aktiv beskæftigelsesindsats er en tæt kontakt og dialog mellem på den ene side jobcentret og på den anden side det lokale arbejdsmarked og virksomhederne. Fokus skal være på en god virksomhedsservice og virksomhedskontakt, hvor der er et kvalificeret kendskab til virksomhedernes behov, for på den måde at kunne identificere og igangsætte opkvalificerende tiltag for de ledige. Jobcentret skal være en moderne servicevirksomhed og naturlig samarbejdspartner for virksomhederne. Visionen for jobcentret understreger, at jobcentret skal være proaktivt, troværdigt, energisk og tilgængeligt for virksomhederne, med fokus på virksomhedsdialog, markedsorientering, socialt ansvar og rummelighed. Indsatsen skal fremme tre mål: at virksomhederne kan finde den rette kvalificerede arbejdskraft at de ledige hurtigt finder job at ledige, længere væk fra arbejdsmarkedet integreres i virksomhederne Jobcentrets ydelser i forhold til den virksomhedsvendte del styres af de markedsmekanismer, der gælder for efterspørgsel af arbejdskraft samt virksomhedernes ønsker og muligheder for social rummelighed. Derfor skal den del af indsatsen, der omfatter virksomhedskonsulenter og den opsøgende virksomhedsvendte indsats, tilrettelægges ud fra den tilgang, at det er en salgs- og markedsføringsorganisation. Indsatsen vil derfor have følgende fokuspunkter: Implementering af resultatbaserede aftaler med virksomhedskonsulenterne 11

12 Fokus på jobcenterets eksterne kommunikation med virksomhederne, herunder hjemmesider, informationsmateriale, deltagelse i Linkedin.dk etc Implementering og brug af virksomhedsbarometer Kvalitetssikring via løbende tilfredshedsundersøgelser Løbende kompetenceudvikling af jobcentrets virksomhedskonsulenter i markedsføring og salg jobcentrets ydelser Lokale mål: 3.5 Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Lokalt mål A: Borgere visiteret til fleksjob skal hurtigt i job ledigheden blandt borgere på ledighedsydelse skal bekæmpes. Jobcentret skal sikre, at antallet af borgere visiteret til fleksjob med mere end 18 måneders ledighed inden for 24 måneder begrænses mest muligt. Jobcentret vil i de kommende år fortsætte en skærpet indsats, der indbefatter ledighedsydelsesmodtagere og borgere med handicap. Indsatsen er central i forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og forventes at reducere tilgangen til førtidspension. Indsatsen videreføres som en: Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension Fremrykket indsats Målgruppeorienteret tilgang Fastholdelse i fleksjob Fortsat kvalitetssikring af nytilkendelser Der har i det sidste års tid været skærpet fokus på nytilkendelse til fleksjob. I 2012 blev der bevilget 37 nytilkendelser til fleksjob. Fremrykket indsats: Der er en direkte sammenhæng mellem muligheden for at etablere fleksjob og borgerens varighed på ledighedsydelse. Det er derfor centralt at optimere udnyttelsen af den periode, hvor etableringen af fleksjob er mest realiserbart. En fremrykket indsats forventes at begrænse antallet af langtidsledige fleksjobvisiterede. Målgruppeorienteret tilgang For at sikre at borgerne modtager en indsats, der er tilrettelagt efter deres specifikke behov, vil borgerne fremadrettet blive screenet umiddelbart efter visiteringen til fleksjob. Screeningen danner grundlag for placeringen i 3 målgrupper med tilrettelagte jobforløb. Forløbene vil indholdsmæssigt være forskellige, men har det til fælles, at de er mere intensive end fastsat i lovgivningen. Fastholdelse i fleksjob: Lavkonjunkturen har medført mange afskedigelser, men jobcentret har formået at placere næsten lige så mange i fleksjob. For den ressourcesvage del af målgruppen er det en udfordring at fastholde fleksjob. Jobcentret ønsker derfor at fokusere på forebyggelse og fastholdelse overfor disse borgere. Fokuseringen betyder, at jobcentret vil udføre en aktiv opfølgningsprocedure overfor borgerne 12

13 og virksomhederne, når fleksjobbet er etableret, således at eventuelle problematikker kan imødegås, inden de resulterer i afskedigelse. Dette vil ske med hjælp fra et Mentorkorps og Fastholdelsesteamet. De lokalpolitiske målsætninger for fleksjob og ledighedsydelse er: At revalidering anvendes i videst muligt omfang Fokus på samarbejdsrelationer med anden aktør Fortsat kvalitetssikring af nytilkendelser Måltal: Det centrale mål for indsatsen er at reducere antallet af årsværk på ledighedsydelse. Indsatsens effekt måles både på antallet af borgere på ledighedsydelse og på sagernes varighed. Derudover er det et mål, at reducere antallet af borgere med en varighed over 18 måneders ledighed med 50 % over 2 år, således at måltallet med udgangen af 2013 er højst 80 helårspersoner og med udgangen af 2014 højst 80 helårspersoner. Måltal ud fra budgettal med forbehold for korrektioner (de endelige måltal for 2014 vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen, når de foreligger): For øvrige ledige fleksjobvisiterede (med refusion) er måltallet for helårspersoner og måltallet for 2014 er 235 helårspersoner. For borgere i fleksjob er måltallet 938 helårspersoner for 2013 og 938 helårspersoner for For borgere i skånejob er måltallet 73 helårspersoner for 2013 og 73 helårspersoner for Arbejdskraftudbuddet skal styrkes og udvides Lokalt mål B: Jobcentret skal sikre, at udbuddet af arbejdskraft svarer til det behov, virksomhederne har til kvalificeret arbejdskraft. En udfordring for det lokale arbejdsmarked er det forholdsvis lave uddannelsesniveau i arbejdsstyrken. Samtidig ses et stadigt fald af arbejdspladser, der efterspørger ufaglært arbejdskraft. En forudsætning for at Aabenraa Kommune kan tiltrække nye virksomheder og nye produktionsområder er, at arbejdsstyrken har de rigtige kvalifikationer. Derfor er det nødvendigt med en strategisk tilgang til brugen af uddannelsesmidler for ledige, der er til rådighed i jobcenteret. Indsatsen vil derfor have følgende fokuspunkter: At sikre at arbejdsstyrken opkvalificeres i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet, i samspil med kommunens erhvervspolitik At styrke indsatsen for at sikre at virksomheder og uddannelsesinstitutionerne har fokus på brugen af jobrotation i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere Implementering og brug af virksomhedsbarometer med henblik på at identificere arbejdskraft behov og opkvalificeringsbehov 13

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere