Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013"

Transkript

1 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6,

2 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Beskrivelse Systemskitse Forretningsmæssigt grundlag Teknisk implementering Snitfladeoversigt Opbygning af et servicekald Header information Kvitterings-information Betingelser for anvendelse af snitfladen Forudsætning for anvendelse af snitfladen Abonnementsaftale Modtagende service i Jobcentersystem Garantier Protokol for dataudveksling Hvordan opbygges datastrømmen? Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? Hvilke datastrukturer skal anvendes? BevillingOpdater BevillingSlet KMD Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

3 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse 7.4 Hvilke dataformater skal anvendes? Generelle regler for udfyldelse af felter Feltbeskrivelser Sikkerhed Transportsikkerhed KMD Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

4 Ændringer i forhold til forrige version Dokumentrevision Dato Revision Revideret af Ændring Dokument oprettet lzr Dokument klar til review lzr Ny revision klar til review. Opdatering af visse juridiske aspekter, repræsentation af dataelementer, grundlæggende forretningsmæssige forudsætninger, beskrivelse af forudsætninger i metoder, og indførsel af nye dataelementer for referencer til sags, bevillings- og kontaktforløbsidentifikationer lzr Opdatering af hele dokument på baggrund af reviewkommentarer. Udvidelse af funktionalitet så den omfatter ændring og slet af bevilling. Udvidelse af afgrænsningen af berørte borgere således at kravet om aktiv tilknyttet kontaktforløb bortfalder. Tilpasning af datastrukturer og definitioner. Opdatering af generelle regler for udfyldelse af felter. Sendes til KOMBIT til kommentering på ændringer lzr Lzr, mih lzr LZR LZR Tilføjes datofelt for sletning i BevillingSlet skema. Indført: 1) afsnit 3.1 Beskrivelse af arkitektur 2) afsnit og om kvitteringsstruktur 3) kapitel 8 om sikkerhed Rettelser efter internt review. Endelig version klar til eksternt review Tilpasset efter review af ML, KOMBIT, TSO, TSS IN DRAFT dokument oprettet LZR Opdatering af bevillingstyper som følge af lovændring pr Opdateret version sendt til KOMBIT Lzr Ingen ændringer KMD Side 3

5 TSO Rettelser i snitfladen til den 4/ under forudsætning af at ny lov og lovændringer vedtages. Ændringer som følge af Fleks- og FØP reform samt ny Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt dagpengeretten: Afsnit 3.3: Nye bevillingstyper A68, A70 og U09 Korrekturrettelser og præciseringer TSO Webservices er ændret, så de svarer til OIO. Afsnit vedr. BevillingStopDato og ukendt dato JSS Copyright indsat på alle sider. Ny Kontaktperson Sikkerhedsmodel specificeret yderligere Tekstformat på snitfladen ændret fra EBCDIC til UTF TSO Tilrettet til ny kontanthjælpsreform: Afsnit 3.3 Bevillingstype A23 tilføjet TSO Afsnit 1: Ny mailadresse TSO Tilrettet kontanthjælpsreform, gældende fra : Afsnit 3.3 Bevillingstype AFU tilføjet KMD Side 4

6 Brug af snitfladebeskrivelsen 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Aktiv baseret på standardsnitfladen SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenter. Grundlag for indgåelse af aftaler. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. Beskrivelsen må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen Skemaer og datadefinitioner udstilles på OIO s site Digitaliser.dk. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Kontakt til KMD. KMD Aktiv s fællespostkasse: eller Domænechef, KMD Aktiv, Jens Sømod Mønster Birk (JBI)KMD Lautrupparken Ballerup KMD Side 5

7 Formål og målgrupper 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med snitfladen er at understøtte centrale arbejdsgange mellem kommunens Jobcentre og Ydelseskontoret. Dette ved at give mulighed for dataudveksling mellem KMD Aktiv og Jobcenterløsninger generelt, dvs. både KMDs egen Jobcenterløsning såvel som 3. parts produkter. Snitfladen muliggør overførsel af oplysninger om start og stop for udvalgte bevillinger fra KMD Aktiv til Jobcentret. Snitfladen er et supplement til: SR79500 KMD Aktiv Standardsnitflade til Jobcenter: Webservices, der kan anvendes til overførsel af oplysninger fra Jobcenteret til KMD Aktiv om kontaktforløb, aktiviteter, godtgørelser, fravær samt sanktionsanmodninger. 2.2 Hvem er målgrupperne? Beskrivelsen henvender sig til interne aktører i KMD, såvel som eksterne aktører, der ønsker at anvende snitfladen. Interne interessenter i KMD er primært den afdeling i KMD, der har ansvar for udvikling af jobcenterløsningen KMD Opera. Eksterne interessenter er primært kommuner, der via egne jobcenterløsninger eller 3. partsleverandører ønsker at kommunikere med KMD Aktiv systemet. Eventuelle 3.parts leverandører vil dermed også være brugere af denne snitfladespecifikation. KOMBIT vil være interessent til snitfladen i forbindelse med deres rolle i kommunernes samarbejde om etablering af en fælles kommunal infrastruktur, der giver adgang til data via standardiserede snitflader KMD Side 6

8 Standardsnitfladens arkitektur 3 Standardsnitfladens arkitektur 3.1 Beskrivelse Snitfladen udstiller webservices i Jobcenterløsningen. KMD Aktiv kalder services i Jobcenterløsningen med besked om bevillingsoplysninger. Som svar på modtagelse i Jobcenterløsningen, skal der sendes en kvittering retur til KMD Aktiv. Hvis indberetningen er fejlbehæftet, skal retursvaret indeholde relevant information om fejlen. 1. KMD Aktiv danner en besked ud fra de i kontrakten definerede xsdskemaer og værdisætter et unikt Transaktion-Identifier. Meddelelsens indhold signeres, og beskeden sendes til Jobcentersystemets webservice. 2. Jobcentersystem kontrollerer signatur og indhold i forhold til skema, og udfylder en kvitteringsbesked, der sendes retur til afsender. Hvis afsenders signatur ikke er valid eller andre fejl erkendes i modtagelsesvalideringen, afvises meddelelsen med en fejlbesked herom. 3.2 Systemskitse KMD Side 7

9 Standardsnitfladens arkitektur 3.3 Forretningsmæssigt grundlag Figuren herover viser en logisk informationsmodel med sammenhængen mellem kontaktforløb, bevilling og sagsmappe og Jobcentersag i snitfladen. JobcenterKontaktforløbID og JobcenterSagID er referencer dvs. fremmednøgler til tilhørende jobcenterløsning. Et kontaktforløb i KMD Aktiv er en sammenhængende periode i det overordnede Jobcenterkontaktforløb, hvor en borger er placeret i en bestemt målgruppe og målgruppestatus i Jobcenteret. I Jobcentersnitfladen er klassen bevilling afgrænset i forhold til den samlede mængde af bevillinger, der håndteres i KMD Aktiv. De bevillingstyper der overføres information om er: Bevillingskode Bevillingstype Bevillingsart A11 Kontanthjælp og aktivering Forsørgelsesbevilling A27 Kontanthjælp (60 årige u/ pens.ret) Forsørgelsesbevilling AIN Kontanthjælp, introduktionsprogram Forsørgelsesbevilling A23 Uddannelseshjælp Forsørgelsesbevilling AFU Forrevalidering, udd.hjælpsniveau Forsørgelsesbevilling A46 Forrevalidering, kontanthjælpsnivaeuj Forsørgelsesbevilling A47 Revalidering Forsørgelsesbevilling A68 Ressourceforløb Forsørgelsesbevilling A74 Ledighedsydelse ved fleksjob Forsørgelsesbevilling A70 Fleksløntilskud (ny.ordning) Forsørgelsesbevilling B70 Fleksjob - ikke pensionist (gl. ordning) Enkeltydelsesbevilling BUU Særligt udsatte unge under 18 år Enkeltydelsesbevilling U09 Særlig uddannelsesydelse Forsørgelsesbevilling Ved oprettelse af en forsørgelsesydelse for en bevilling i KMD Aktiv sker der automatisk tilknytning mellem aktivt kontaktforløb og bevilling i KMD Aktiv, hvis der er overensstemmelse mellem målgruppe/målgruppestatus og bevillingstype. Der foretages ikke tilknytninger fra kontaktforløb til enkelydelsesbevillinger. Der er vigtigt, at sikre en valid tilknytning mellem målgruppe og bevilling, idet al automatik, advisering m.v. kræver, at der er overensstemmelse KMD Side 8

10 Standardsnitfladens arkitektur Det er Ydelseskontorets ansvar at sikre denne tilknytning både ved oprettelse af bevillingen og under hele sagsforløbet. Foretages der bevillingsskift i KMD Aktiv, kan det medføre at tilknytningen til kontaktforløbet fjernes. Foretages der efterfølgende et målgruppeskift i Jobcenterløsningen, så der atter er overensstemmelse mellem målgruppe og bevilling, reetableres tilknytningen automatisk. Sag repræsenteres i KMD Aktiv ved begrebet Sagsmappe. En sagsmappe er en organisatorisk entitet, der grupperer en eller flere bevillinger for en borger KMD Side 9

11 Teknisk implementering 4 Teknisk implementering 4.1 Snitfladeoversigt Snitfladen til KMD Aktiv består af to webservices-kald BevillingOpdater Overfører bevillingsoplysninger på en borger via et kald fra KMD Aktiv til en webservice i Jobcenterløsning, når en bevilling oprettes eller ændres. Evt. relation til kendt kontaktforløb overføres i form af referencer til kontakforløbid og jobcentersagid. BevillingSlet Overfører bevillingsoplysninger på en borger via et kald til en webservice i Jobcenterløsning, når en bevilling slettes i KMD Aktiv. Evt. relation til kendt kontaktforløb overføres i form af referencer til kontakforløbid og jobcentersagid. 4.2 Opbygning af et servicekald Et servicekald opbygges af 2 dele: en header del, som indeholder nøgledata, og en forretningsdel, som indeholder de forretningsmæssige oplysninger, som sendes fra KMD Aktiv. Kvitteringen, et responseobjekt, skal ligeledes opbygges af 2 dele: en headerdel med nøgledata og en kvitteringsdel, der indeholder enten information om at servicekaldet og dets indhold er korrekt eller information om fejl i forbindelse med servicekaldet Header information Header information indeholder identifikationsoplysninger for den enkelte transaktion. Header skemaet indeholder oplysninger, som identificerer forretningsbegreber som sag- og persontilhørsforhold, og oplysninger til brug for snitfladens virkemåde. Definition: BevillingHeaderStruktur Dataelement Datatype Mandatory TransaktionIdentifikator xs:string Ja BeskedForsendelseDatoTid xs:datetime Ja ModtagerTypeKode xs:string Ja AuthorityCode (KommuneKode) cpr:authoritycode Ja PersonCivilRegistrationIdentifier cpr:personcivilregistrationi dentifier Ja KMD Side 10

12 Teknisk implementering BevillingIdentifikator xs:string Ja SagMappeIdentifikator xs:string Ja ForretningHaendelseDatoTid xs:datetime Ja Kvitterings-information Transportkvitteringen sendes som retursvar på modtaget data sendt mellem KMD Aktiv og et jobcentersystem. Kvitteringsdelen af transportkvitteringen indeholder enten information om at servicekaldet og dets indhold er korrekt, eller information om fejl i forbindelse med servicekaldet. Ved fejl indeholder kvitteringen en eller flere fejl, der hver beskrives med oplysningerne type, kode, tekst og lang tekst. Definition: BevillingSvarStruktur Navn Datatype Mandatory BeskedParStruktur ComplexType M Definition: BeskedParStruktur Navn Format Mandatory BeskedTypeKode xs:string M BeskedKode xs:string M BeskedTekst xs:string M BeskedTekstLang xs:string O KMD Side 11

13 Betingelser for anvendelse af snitfladen 5 Betingelser for anvendelse af snitfladen 5.1 Forudsætning for anvendelse af snitfladen En forudsætning for at anvende denne snitflade er, at kommunen er til sluttet SR79500 KMD Aktiv Standardsnitflade til Jobcenter, da opsætningen af administrationsdelen med tilslutningsmarkering er implementeret i denne snitflade. 5.2 Abonnementsaftale Det er en forsætning for anvendelse af snitfladen at interessenten har indgået abonnementsaftale om anvendelse. Abonnementsaftalen for denne snitflade indgår som en del af abonnementsaftalen for SR79500 KMD Aktiv Standardsnitflade til Jobcenter. Abonnenter kan i forbindelse med opsætning af snitfladen og konvertering, tilkøbe Serviceydelser. Nærmere beskrivelse af dette henvises der til Abonnementsaftalen. 5.3 Modtagende service i Jobcentersystem Der skal etableres en service i Jobcenterløsningen, som kan håndtere modtagelse af requests fra KMD Aktiv. Servicen skal have metoder til modtagelse af de to transaktionstyper beskrevet i afsnit KMD Side 12

14 Garantier 6 Garantier KMD forpligter sig til at vedligeholde Standard snitfladen i overensstemmelse med TSA aftalen. Ved ændringer i snitfladen gælder, at der vil være krav om 3 måneders varsel. Ved lovændringer bortfalder de 3 måneders varsel KMD Side 13

15 Protokol for dataudveksling 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvordan opbygges datastrømmen? Opbygningen af det udgående servicekald er beskrevet i afsnit 4.2 i kapitel 4 Teknisk Implementering Opbygningen af den øvrige del af datastrømmen i de enkelte transaktioner er beskrevet i afsnittende herunder. 7.2 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? Der anvendes UTF Hvilke datastrukturer skal anvendes? BevillingOpdater Benyttes til oversendelse af bevillingsoplysninger til Jobcenterløsning fra KMD Aktiv i forbindelse med hændelsen Opstart af en ny bevilling eller Ændringer af en bevilling i KMD Aktiv. Der sendes oplysninger for bevillinger til borgere, der har en af bevillingstyperne nævnt i afsnit 3.3. Der sendes kun for bevillinger med status afgjort/i gang/stoppet, og dermed ikke for ansøgte og afslået bevillinger. Er der på dags dato knyttet et kontaktforløb til bevillingen, overføres referencer til Jobcenterets Sag og Kontaktforløb i meddelelsen. Definition: BevillingOpdaterStruktur Dataelement Datatype Mandatory BevillingTypeKode xs:string Ja BevillingNavn xs:string Ja BevillingStartdato xs:date Ja BevillingStopDato xs:date Ja SagIdentifikator xs:string Ja KontaktforloebIdentifikator xs:string Ja KMD Side 14

16 Protokol for dataudveksling BevillingSlet Benyttes til oversendelse af bevillingsoplysninger til Jobcenterløsning fra KMD Aktiv i forbindelse med hændelsen Sletning af bevilling i KMD Aktiv. En sletning af bevilling foretages pr. dags dato. Der sendes oplysninger for bevillinger til borgere, der har en af bevillingstyperne nævnt i afsnit 3.3. Er der på dags dato knyttet et kontaktforløb til bevillingen overføres referencer til Jobcenterets Sag og Kontaktforløb i meddelelsen. Definition: BevillingSletStruktur Dataelementer: Dataelement Datatype Mandatory BevillingTypeKode xs:string Ja BevillingNavn xs:string Ja BevillingStartdato xs:date Ja BevillingStopDato xs:date Ja SagIdentifikator xs:string Ja KontaktforloebIdentifikator xs:string Ja 7.4 Hvilke dataformater skal anvendes? Generelle regler for udfyldelse af felter I snitfladen fremsendes et helt sæt af oplysninger i alle beskeder. Dvs. at hvis der rettes i en entitet, så fremsendes et nyt sæt af oplysninger, hvor alle dataelementer udfyldes uanset om der er sket ændringer i feltet. Ved ukendt dato oversendes værdien Til repræsentation af en ikke eksisterende identifikator anvendes NILL uuid: Denne værdi bruges kun på dataelementerne SagIdentifkator og KontaktforloebIdentifikatoor og anvendes i det tilfælde, at der ikke er tilknyttet et kontaktforløb og en sag til bevillingen KMD Side 15

17 Protokol for dataudveksling Feltbeskrivelser Listen af feltbeskrivelser er sorteret alfabetisk. AuthorityCode Repræsentation: Kommunenummer. Alfanumerisk min 1 og max. 4 tegn Værdisæt: [0..999] BeskedForsendelseDatoTid Repræsentation: Beskriver tidspunkt for hvornår et request eller responseobjekt afsendes. Numerisk præcis 26 cifre Værdisæt: - BeskedKode Repræsentation: Numerisk kode Alfanumerisk min.1 og max. 4 tegn Værdisæt: [ ] BeskedParStruktur Repræsentation: Indeholder et sæt af sammenhørende dataelementer til beskrivelse af en fejl. Dataelementerne er: BeskedTypekode, BeskedKode, BeskedTekst og beskedtekstlang. Collection/samling Værdisæt: KMD Side 16

18 Protokol for dataudveksling BeskedTekst Fejltekst Repræsentation: - Værdisæt: - BeskedTekstLang Yderligere fejltekst Repræsentation: - Værdisæt: - BeskedTypeKode Kode type af kvittering, der indikerer om der er tale om en fejl, advarsel eller en information. Repræsentation: - Værdisæt: [e,w,i] e= Error w = Warning i = Information BevillingIdentifikator Repræsentation: Værdisæt: Identifikation af en bevilling i KMD Aktiv. Alfanumerisk præcis 36 tegn UUID KMD Side 17

19 Protokol for dataudveksling BevillingNavn Repræsentation: Værdisæt: Betegnelse for en given bevillingstype i KMD Aktiv. Alfanumerisk max. 34 tegn Kodeliste for bevillingstype BevillingStartDato En bevillings virkningsdato Repræsentation: - Værdisæt: - Regler: BevillingStartDato <= BevillingStopdato BevillingStopDato Dato for udløb af bevillingen. Ved ukendt stopdato på bevillingen sættes BevillingStopDato til Repræsentation: - Værdisæt: - Regler: BevillingStartDato <= BevillingStopdato BevillingTypeKode Repræsentation: Værdisæt: Entydig kode for en bevilling i KMD Aktiv. Alfanumerisk præcis 3 tegn Se afsnit 3.3 og kodeliste for bevillingstype KMD Side 18

20 Protokol for dataudveksling ForretningHaendelseDatoTid Dato og tid for den udløsende hændelse i afsendersystem. Repræsentation: - Værdisæt: - Regler: ForretningHaendelseDatoTid for en modtagen transaktion skal være senere end for senest registrerede på den centrale entitet i transaktionen. KontaktforloebIdentifikator Repræsentation: Værdisæt: Identifikation af kontaktforløb i Jobcenterløsning. En nill UUID indikerer, at der ikke er tilknyttet et kon taktforløb til bevillingen i KMD Aktiv. Der vil ikke blive sendt identifikation for bevillinger af typen enkeltydelsesbevilling, se afsnit 3.3. Alfanumerisk præcis 36 tegn UUID ModtagerTypeKode Repræsentation: Kode for modtagersystem. Indeholder en værdi, som angiver hvilket system, der skal modtage den dannede besked. Alfanumerisk 2 tegn Værdisæt: [01..99] 01 = KMD Opera 02 = Medialogic Work base 03 = KMD Aktiv 04 = Schultz Fasit KMD Side 19

21 Protokol for dataudveksling PersonCivilRegistrationIdentifier Repræsentation: Personnummer på borger. Alfanumerisk præcis 10 tegn Værdisæt: - SagIdentifikator Identifikation af sag i jobcenterløsning. En nill UUID indikerer, at der ikke er tilknyttet en Jobcentersag til bevillingen i KMD Aktiv. Der vil ikke blive sendt identifikation for bevillinger af typen enkeltydelsesbevilling, se afsnit 3.3. Repræsentation: - Værdisæt: UUID SagMappeIdentifikator Repræsentation: Værdisæt: Identifikation af sag i KMD Aktiv. Alfanumerisk præcis 36 tegn UUID KMD Side 20

22 Sikkerhed 8 Sikkerhed 8.1 Transportsikkerhed Til transportsikkerhed anvendes SSL. Sikkerheden følger OWSA model T med business-to- business OCES-virksomheds certifikater KMD Side 21

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 23. august 2006. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet Dato Navn Version Beskrivelse 28-01-2013 Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for BBR... 3 6.2 Kort om BBR s dataudveksling... 4 6.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR... 6 6.4 Systemspecifikke

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere