Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde"

Transkript

1 Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde Et projekt støttet af Integrationsministeriets pulje: virksomhedsrettet integration af nydanskere Foråret 2008 Integrationsministeriet Institut for Serviceudvikling

2 Effektiv jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde. Projektet Effektiv jobskabelse og jobformidling sætter fokus på jobcentres forudsætninger og praksis i jobformidlingen og jobskabelsen til flygtninge og indvandrere i den nye beskæftigelsesstruktur. Projektet har haft særskilt fokus på strategier og resultatstyring af indsatsen. Seks jobcentre har deltaget i projektet: Jobcenter Herning, Jobcenter Holstebro, Jobcenter Kalundborg, Jobcenter Mariagerfjord, Jobcenter Næstved og Jobcenter Skive. Projektet er finansieret af Integrationsministeriet og ledet af konsulentfirmaet Institut for Serviceudvikling a/s. Projektet har bestået af et undervisningsforløb og en række udviklingsprojekter i de deltagende jobcentre. I projektets indledende fase er der foretaget en desk-research af analyser, undersøgelser og projekter, hvor der er anvendt effektfulde metoder og redskaber i indsatsen. På baggrund af litteraturopsamlingen er der udarbejdet en undervisningsmanual med en værktøjskasse til effektiv jobformidling og jobskabelse. Jobcentrene har deltaget i et undervisningsforløb med seminarer og temadage. I undervisningsforløbet har der været fokuseret på værktøjskassen samt på udarbejdelse af et resultatsystem. På baggrund af undervisningen har hvert jobcenter efterfølgende igangsat et mindre udviklingsprojekt, hvor værktøjer fra undervisningen er bragt i spil. Jobcentrenes udviklingsprojekter har haft vidt forskelligt indhold og udfald. Men alle udviklingsprojekter har tjent formålet at implementere viden fra undervisningen i det enkelte jobcenter. Som opfølgning på udviklingsprojekterne er der afholdt temadage i de enkelte jobcentre, hvor projekterne er forsøgt forankret, og viden fra projektet er videreformidlet til en bredere deltagerkreds i jobcentret. Du kan læse mere om indholdet og resultater fra projektet og delprojekterne i denne pjece. 2

3 Undervisningsforløbet Undervisningsforløbet i projektet har taget afsæt i en række forskellige emner, redskaber og metoder inden for jobskabelse og jobformidling. Ønsket har været at give deltagerne en bred vifte af redskaber, som de efterfølgende kan arbejde videre og mere dybdegående med. Tanken er, at læring finder sted i en vekselvirkning mellem viden og aktion, forstået på den måde at deltagerne har tilegnet sig viden på en række seminardage, hvorefter de efterfølgende prøver tingene af i forskellige projekter. I det følgende beskrives kort indholdet af nogle af de emner, der er blevet berørt i undervisningsforløbet. Resultatstyring og fastlæggelse af god praksis Hvornår er godt godt nok i jobformidlingen? Hvornår er kvaliteten af en indsats på et tilfredsstillende niveau? Det er nogle af de spørgsmål, som der søges svar på, når der arbejdes med resultatkrav og resultatstyring. At arbejde resultatstyret i jobformidlingen har været projektets omdrejningspunkt. Et resultatkrav specificerer det kvalitetsniveau, det er besluttet, at en given indsats, skal leve op til. Kvalitetsniveauet bliver derefter indikatorer på, om kvaliteten er i orden. Det samlede sæt resultatkrav fører frem til en beskrivelse af god praksis på indsatsområdet. Resultatkravene kan benyttes til at forpligte samarbejdet mellem borgere og jobkonsulenter, der er ansvarlige for den praktiske del af indsatsen. Når resultatkravene er opstillet, kan der udvikles måleredskaber til at håndtere både de bløde og de hårde resultatkrav. Måleredskaberne kan være både kvalitativt og kvantitativt fokuserede. Beskrivelser af, hvad der er gode resultater og beskrivelser af et ønsket kvalitetsniveau, inklusiv metoder til at måle kvaliteten, kan samles i et system. Dette udgør et resultatkravssystem. Opsætningen af et resultatsystem Opsætningen af et resultatkravssystem bygger på, at alle relevante interessenter formulerer, hvad der ud fra den enkelte interessents synsvinkel er et godt resultat af en given indsats. Hvad der er gode resultater samles i en række temaer. Temaerne kan for eksempel være samarbejde i jobcentret, virksomhedskontakt, relationen til borgeren og borgerens udvikling. For hvert tema identificeres de vigtigste resultatkrav for god jobformidling. Resultatkravssystemet formulerer med andre ord forventningerne til kvaliteten af en indsats. For at sikre et fælles billede af, hvad der forstås ved resultatkravene laves en nærmere beskrivelse af resultatkravene. Der laves således en række konkrete beskrivelser af, hvad det enkelte resultatkrav i praksis betyder. Dette er ikke udtømmende beskrivelse af, hvorledes indsatsen skal udføres, men billeder på i hvilke(n) retning den kan udføres. Deltagerne omsætter således resultatkravene til konkrete eksempler fra hverdagen. Når systemet er sat op er det muligt at opsætte konkrete måltal for hvert resultatkrav. Herefter kan der udarbejdes handleplaner for, hvordan de ønskede resultater nås. Der skal herefter vælges metoder til at indhente data og evaluere indsatsen. Metoderne kan være kvantitative (tal) og/eller kvalitative (beskrivende). Udfordringer opstår Det oprindelige formål har været at udarbejde et samlet resultatsystem, hvor der opstilles klare mål og succeskriterier for de forskellige temaer, deltagerne har valgt at arbejde med. I projektet viste det sig vanskeligt at lave et samlet resultatsystem med klare succeskriterier. Deltagerne havde en vis skepsis overfor at arbejde med resultatsystemer. Hvis vi skal forsøge at forklare årsagerne hertil, vil der blive tale om antagelser. Vi vil alligevel gøre forsøget. For det første udtrykte flere deltagere skepsis overfor resultatsystemer, fordi man har svært ved at forene individuelle hensyn til borgerne, når der udarbejdes 3

4 standarder. For det andet oplever mange af jobcentrenes medarbejdere en dagligdag fyldt med registreringer og administrativt arbejde, der gør, at de mister lysten til at foretage målinger af indsatsens kvalitet. For det tredje havde flere af deltagerne en forventning om, at kvalitetssystemer ville optage meget tid i en hverdag, hvor arbejdspresset i forvejen er højt. Der var med andre ord ikke en tro på at udbyttet af resultatsystemer er større end ressourcerne, der skal bruges. Som det fjerde og sidste opleves timingen med hensyn til nye initiativer og etableringen af nye redskaber ikke optimal, idet jobcentrene i forvejen knokler med at få den nye organisering til at hænge sammen. I projektforløbet er det ikke således ikke så meget anvendelsen af resultatsystemet, men i lige så høj grad processerne med at udarbejde det, der har været udbytterigt. Det har her været lærerigt at formulere, hvad jobkonsulenterne forstår som god kvalitet på forskellige områder af jobformidlingen. Jobkonsulentens rolle Jobkonsulenter arbejder meget forskelligt. Hver jobkonsulent har ofte sine egne metoder og strategier i jobformidlingen. I projektet er der blevet sat fokus på, hvilke forskellige strategier jobkonsulenten kan anlægge. Hvilke strategier er særlig effektive, og hvilke konsekvenser får strategierne? Klassiske dilemmaer er f.eks. at jobkonsulenten skal tage hensyn til både virksomhedens og lediges behov. Coaching I undervisningsforløbet har der været fokuseret på coaching som et redskab, jobkonsulenter kan bruge i samspillet med ledige. Anders Søndergaard fra Resultcoaching stod for undervisningen, hvor formålet var at få en overordnet introduktion til coaching og give konkrete redskaber til at kunne coache ledige. Grundlæggende handler coaching om at lytte og stille de rigtige spørgsmål. De rigtige spørgsmål er med til at åbne op for et menneskes potentiale til at nå personlige mål. Den ledige må erfare, at han eller hun har ansvaret for sit eget liv, og må handle herudfra. I arbejdet med at tydeliggøre ansvaret handler det også om at udfordre den lediges overbevisninger. Overbevisningerne kan ofte være præget af en vis pessimisme og modløshed. En stor gruppe ledige ser ingen ressourcer hos sig selv og ser ingen muligheder i forhold til job. Disse overbevisninger skal udfordres gennem at stille spørgsmål, der skaber refleksion, overvejelse og motivation hos den pågældende. Forhåbentlig med det resultat, at den ledige ser egne ressourcer og muligheder. Når blikket rettes mod muligheder frem for begrænsninger, er det jobkonsulentens opgave at hjælpe den ledige til at formulere nye mål og konkretisere dem. Hvilken adfærd skal ændres, hvis målet skal nås, hvilke aktiviteter skal igangsættes osv. Når den ledige selv formulerer målene, er der skabt medejerskab til den videre jobformidling. Det lyder enkelt. Det er det ikke, men det virker. Kulturelle udfordringer i jobformidlingen Projekt Effektiv jobformidling og jobskabelse har i særlig grad fokuseret på jobformidlingen i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Formidlingen af job til danskere og nydanskere er på mange måder ens, men der er også forskelle, som jobkonsulenten må være opmærksom på. Derfor var der i undervisningsforløbet fokus på nogle af de kulturelle udfordringer, jobkonsulenten møder i sit arbejde med flygtninge og indvandrere. 4

5 En rejse i tid. Når flygtninge og indvandrere kommer til Danmark er der ofte ikke blot tale om en fysisk rejse fra eksempelvis Mogadishu eller Sydirak til København, men også en rejse i tid på flere hundrede år. Den vestlige verden har siden reformationen i 1400-tallet oplevet et skrifte fra en traditionel til en moderne eller postmoderne kultur. En traditionel kultur, hvor religion fyldte meget i samfundet og familien var forsørgelsesgrundlaget til en moderne kultur, hvor videnskab og fornuft i høj grad sætter dagsordenen. I den moderne velfærdsstat har staten ligeledes overtaget en stor del af familiens rolle som forsøger. Ja, og så befinder vi os, som flere samfundsforskere understreger, endda i overgangen fra et moderne samfund til et postmoderne, hvor der sættes spørgsmålstegn ved det modernes samfunds dyder. Det er den verden en borger fra Mogadishu eller Sydirak møder, når benene sættes i Danmark. Og den verden de kommer fra kan på mange måder minde om det danske traditionelle samfund for århundrede tilbage. At rejse til Danmark kan således være en rejse i tid flere århundreder som at komme til en anden planet. Dette kommer til udtryk på flere måder i jobkonsulentens arbejde. Rejsen i tid betyder for eksempel at nydanskere har andre rammer for livet end danskere. Nydanskere fra traditionelle samfund har familien og klanen som fundament for sit liv. Det er familien og klanen, der er med til at træffe vigtige beslutninger i forhold til bl.a. job, uddannelse og ægteskab. Individet og staten spiller en mindre rolle i den sammenhæng. Ja, staten forbindes som regel med noget negativt. Staten er et system, der er ude på at snyde. Nydansker P Person Familie Klan P etnisk dansker Staten Billedet i en moderne kultur ser anderledes ud. Her er familien ikke nær så betydningsfuld, som i den traditionelle kultur. Og staten er en troværdig ramme for livet, der eksempelvis sikrer et forsørgelsesgrundlag i tilfælde af arbejdsløshed. Individet og dets rettigheder er i centrum. Der er tale om fundamentale forskelle i de rammer, der giver tryghed i livet. Disse forskelle må jobkonsulenten have for øje. Det gælder, når Absira fra Sydirak ser Jobcentret som staten, der ikke vil hende det godt. Det er derfor tilladt at snyde og lyve. Staten er jo en fjende. Det er kontroversielt at sige, men det er nogle gange sådan rationalet er. Det gør sig gældende i jobformidlingen, når Absira skal i aktivering eller beskæftigelse, hvor der først skal komme en accept fra et familie- eller klanmedlem. Der er ikke nødvendigvis nok, kun at tage en snak med Absira hele netværket må inddrages. Fra optimisme til Ved ankomsten til Danmark er flygtninge og deres familie ofte præget af optimisme og tro på fremtiden. Lettelsen og glæden over at være kommet til et trygt land med mange muligheder fylder meget i landskabet. Men glæden og optimismen kan hurtigt aftage. Et kendt billede: Mens børnene hurtigt falder til i daginstitution eller skole, har forældrene svært ved at finde et job. Forældrene møder Jobcentret, hvor der overraskende stilles krav. Krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet et arbejdsmarked, som man ikke forstår. Efterhånden som kravene bliver gentaget, synes de mere og mere urimelige. Optimismen, forældrene havde med sig til landet, er langsomt ved at aftage. Langsomt vender foræl- 5

6 drene derfor tilbage til deres rødder og tænker: Det var nu egentlig bedre i hjemlandet. Langsomt styrkes en religiøs kultur, som måske ellers aldrig har været i hjemmet. Koranen ligges frem på kommoden og billeder fra hjemlandet hænges op i stuen. Alt dette sker, mens børnene socialiseres i den danske kultur. Der er her en risiko for, at familien splittes. Forældrene vender tilbage til en traditionel religiøs kultur, mens børnene hurtigt vænner sig til dansk kultur. Anbefalingerne fra oplægsholderen Masoud Moradi var, at man i jobcentret fokuserer på at holde sammen på familien og ikke presser forældrene mere end nødvendigt. Det er vigtigt at se på familien som helhed, og ikke isoleret på forældrene. Det er en udfordring i de nye jobcentre, hvor fokus på er på job, og familiefokus hører til i kommunens voksen- eller socialforvaltning. Dansk socialisering? Man må kende kulturen for at undgå at kulturalisere Masoud Moradi sluttede sine oplæg af med en central pointe: Man må kende kulturen for at undgå at kulturalisere. Udsagnet kræver formentlig en uddybning. Det handler om at kunne skelne, hvornår adfærd kan begrundes i kultur, og hvornår adfærd har rod i individuel adfærd. Et måske lidt banalt eksempel fra Moradi kan være med til at illustrere dette. I Iran spiser man som regel ris ved at skubbe dem op på en ske med en kniv. Men Moradi har for vane at bruge fingre i stedet for en kniv. En dag, da Moradi spiser på sin egen måde, siger hans kone undskyldende til gæsterne, at i Iran skubber man risene op på skeen med fingrene. Pointen er, at vanen ikke har rod i kultur, men derimod i en persons specifikke måde at gøre tingene på. I jobcentret er det vigtigt, at man ikke ser alle forskelligheder som kulturelle. Udfordrende perspektiver Perspektiverne og synspunkterne, som Masoud Moradi, bidrog med i undervisningsforløbet har været med at til at sætte ord på en række af de udfordringer, som jobkonsulenterne dagligt oplever. Nogle synspunkter synes måske at være grænseoverskridende, men de er oplevet på egen krop i Moradis erfaringer med jobformidling i Jobcenter Svendborg. 6

7 Partnerskabsaftaler, træningsbaner og virksomhedscentre Partnerskabsaftaler, træningsbaner og virksomhedscentre er redskaber der har mange lighedspunkter, og som i dag anvendes med stor succes flere steder i landet. Tanken bag redskaberne er, at etablere holdforløb og tilbagevendende forløb i virksomheder primært for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der har væsentlige problemer ud over ledighed. Virksomhedsforløbene understøttes af forskellige tiltag, såsom mentorordninger, lægekontakt mv. der sikrer, at både borger og virksomhed får udbytte af forløbet. I undervisningsforløbet har der været fokuseret på praktiske erfaringer med forskellige tilgange af virksomhedsnær jobformidling. Opsøgende virksomhedskontakt Deltagerne har også modtaget undervisning om den opsøgende virksomhedskontakt. Direktør Kasper Dreyman fra Fokus Telemarketing, der har mange års erfaring med salg og som har deltaget i en række projekter i jobcentre, fortalte om den telefoniske virksomhedskontakt som et vigtigt omdrejningspunkt for job- og virksomhedskonsulenternes daglige arbejde. Der blev arbejdet systematisk med forskellige faser i den telefoniske virksomhedskontakt. Deltagerne fik idéer til fremgangsmåder og ringeteknikker i forhold til at formidle job til ledige flygtninge og indvandrere. Hvordan forbereder du dig, inden du ringer op? Hvordan præsenterer du dit ærinde på en sælgende og ærlig facon? Hvordan sikrer du dig et udbytte i form af et møde? Hvordan imødekommer du virksomhedernes indvendinger mod et samarbejde? Det var nogle af de spørgsmål, der blev berørt på seminardagene. 7

8 Udviklingsprojekter i jobcentre Efter undervisningsforløbene har hvert at de deltagende jobcentre skulle udarbejde og igangsætte et udviklingsprojekt. Tanken har været, at den viden deltagerne har tilegnet sig skulle bruges i praksis. Udviklingsprojekterne er både en mulighed for at forankre og sprede viden i jobcentrene. Jobcenter Skive I Jobcenter Skive oplevede jobkonsulenterne, at de havde gode erfaringer med at få ledige i beskæftigelse. Udfordringen bestod derimod i høj grad om at fastholde borgere i beskæftigelse. Derfor var jobkonsulenterne fra jobcentret motiveret til at igangsætte etableringen af et efterværn, hvor borgere modtog den nødvendige opfølgning og støtte for at forblive i det job, de netop havde fået. Jobkonsulenterne syntes, at de alle, i mere eller mindre udstrækning, fulgte op på borgere, der kom i beskæftigelse. Det der manglede var en vis form for systematik på tværs af jobcentret, så der med sikkerhed blev fulgt op på den enkelte borger. Samtidig mente jobkonsulenterne, at der var brug for nye redskaber og metoder til at fastholde medarbejdere. På sigt er det tanken at ruste virksomhederne med viden og redskaber, så de selv kan fastholde udsatte medarbejdere. Projektet har haft opstartsvanskeligheder pga. arbejdspresset i jobcentret. Derfor er idéen om efterværn indtil videre blevet begrænset til et af jobcentrets projekter. Planerne om et større projekt findes stadig, men igangsættes først når ressourcerne er til det. Jobcenter Mariagerfjord Undervisningen om partnerskaber i projektet, har inspireret medarbejdere fra jobcentret til at arbejde videre med et projekt, hvor jobcentret igangsætter etableringen af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder. Det konkrete indhold i en partnerskabsmodel er blevet drøftet nøje i Jobcenteret bl.a. med deltagelse af LBR og en række lokale virksomheder. Fremadrettet ønsker man at tage udgangspunkt i en kontraktmodel, hvor ønsker og krav til afklaringsforløb, praktikker og virksomhedsafprøvninger konkret beskrives. Jobcenter Herning I forlængelse af Jobcenter Hernings deltagelse i Effektiv jobskabelse og jobformidling, har jobcentret valgt at arbejde videre med et projekt, der handler om at undgå, at ledige ender på sygedagpenge, fordi man ikke tidligt nok har fokus på, at de ledige har andre problemer end ledighed. Jobcentret oplever i højere grad end tidligere, at forsikrede ledige bliver sygemeldte, når de får et konkret job stillet i udsigt. Ifølge jobkonsulenterne er årsagen formentlig, at de ledige har helbreds-, kulturelle-, psykologiske eller andre problemer ud over ledighed, der udgør de reelle barrierer. Problemet er, at de ledige ofte går lang tid, inden problemerne bliver afdækket. Derfor har jobcentret ønsket at igangsætte en tæt, tidlig og individuel kontakt med de ledige, som jobcentret i forvejen gør i forhold til kommunens kontanthjælpsmodtagere. I dag har jobcentret ofte først kontakt med forsikrede ledige efter 4-6 måneders ledighed. Dette vil man ændre, så forsikrede ledige allerede indkaldes til en samtale efter 6 ugers ledighed. Udover en tidlig indsats har man også set et behov for en øget og forbedret koordinering med A-kassernes indsats og en udvikling af de tilbud, som de ledige deltager i. De nuværende tilbud tager nemlig ofte udgangspunkt i, at de forsikrede ledige kun har et beskæftigelsesproblem. Jobcenter Kalundborg Kalundborg Jobcenter deltager i Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt Projekt virksomhedscenter. Et virksomhedscenter består af en gruppe på mindst fire kontanthjælpsmodtagere, der løser arbejdsopgaver for en virksomhed. Der tages mange skånehensyn i virksomhedscentrene, og arbejdet suppleres 8

9 med forskellige former for aktiviteter, som understøtter den lediges vej ind på arbejdsmarkedet. Jobkonsulenterne fra Jobcenter Kalundborg, der deltog i Effektiv jobskabelse og jobformidling, har brugt projektforløbet til at få viden om, hvordan virksomhedscentre kan etableres i praksis samt inspiration til de forskellige redskaber, der understøtter den ledige i et forløb i et virksomhedscenter. Andre jobcentre, der deltog i projektet, havde allerede gjort sig nogle erfaringer med partnerskaber og virksomhedscentre. Disse erfaringer, har man anvendt konstruktivt i Jobcenter Kalundborg. Som eksempel har medarbejdere fra Jobcenter Skive holdt oplæg og møder med jobcentermedarbejdere i Kalundborg. Formålet har været at få så mange input som muligt inden Projekt virksomhedscenter igangsættes. Jobcenter Næstved Næstved har haft medarbejdere fra jobcentret, beskæftigelsesprojekter og sprogcentret med i projektet. Seminardagene i projektet har gjort deltagerne opmærksomme på samarbejdet mellem jobcentret og eksterne samarbejdspartnere. Deltagerne oplevede, at samarbejdet ikke var systematiseret, og at forventningerne sjældent blev afstemt. Af den grund besluttede man at igangsætte et projekt med henblik på at styrke samarbejdet, herunder arbejdsgange i samarbejdet. Projektet har som i de øvrige jobcentre haft vanskelige vilkår pga. arbejdspres og omorganisering i jobcentret. Projektet er derfor ikke for alvor kommet i gang endnu, men deltagerne er fast besluttede på at tage fat på samarbejdsudfordringerne i den nærmeste fremtid. Jobcenter Holstebro Som en del af projektet har deltagerne modtaget undervisning i coaching af flygtninge og indvandrere. Deltagerne fra Jobcenter Holstebro så her et behov for yderligere undervisning i forhold til vanskelige samtaler med ledige flygtninge og indvandrere. Særligt oplevede deltagerne problemer i forhold til kommunikationen med somaliske borgere. Der er derfor planlagt et undervisningsforløb, hvor medarbejderne øger deres kompetencer i forhold til coaching. Herudover er der igangsat et projekt for den somaliske gruppe af kontanthjælpsmodtagere i kommunen. 9

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion

Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion 28. april 2013 Kompetenceudvikling i Jobcenter og Udførersektion Notatet beskriver: Kort om Den Lokale Tillidsreform som fælles afsæt for kompetenceudvikling i Jobog Borgerservice, Konkrete kompetenceudviklende

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere