Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde"

Transkript

1 Erfaringer fra projektet: Jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde Et projekt støttet af Integrationsministeriets pulje: virksomhedsrettet integration af nydanskere Foråret 2008 Integrationsministeriet Institut for Serviceudvikling

2 Effektiv jobskabelse og jobformidling med jobkonsulenten på arbejde. Projektet Effektiv jobskabelse og jobformidling sætter fokus på jobcentres forudsætninger og praksis i jobformidlingen og jobskabelsen til flygtninge og indvandrere i den nye beskæftigelsesstruktur. Projektet har haft særskilt fokus på strategier og resultatstyring af indsatsen. Seks jobcentre har deltaget i projektet: Jobcenter Herning, Jobcenter Holstebro, Jobcenter Kalundborg, Jobcenter Mariagerfjord, Jobcenter Næstved og Jobcenter Skive. Projektet er finansieret af Integrationsministeriet og ledet af konsulentfirmaet Institut for Serviceudvikling a/s. Projektet har bestået af et undervisningsforløb og en række udviklingsprojekter i de deltagende jobcentre. I projektets indledende fase er der foretaget en desk-research af analyser, undersøgelser og projekter, hvor der er anvendt effektfulde metoder og redskaber i indsatsen. På baggrund af litteraturopsamlingen er der udarbejdet en undervisningsmanual med en værktøjskasse til effektiv jobformidling og jobskabelse. Jobcentrene har deltaget i et undervisningsforløb med seminarer og temadage. I undervisningsforløbet har der været fokuseret på værktøjskassen samt på udarbejdelse af et resultatsystem. På baggrund af undervisningen har hvert jobcenter efterfølgende igangsat et mindre udviklingsprojekt, hvor værktøjer fra undervisningen er bragt i spil. Jobcentrenes udviklingsprojekter har haft vidt forskelligt indhold og udfald. Men alle udviklingsprojekter har tjent formålet at implementere viden fra undervisningen i det enkelte jobcenter. Som opfølgning på udviklingsprojekterne er der afholdt temadage i de enkelte jobcentre, hvor projekterne er forsøgt forankret, og viden fra projektet er videreformidlet til en bredere deltagerkreds i jobcentret. Du kan læse mere om indholdet og resultater fra projektet og delprojekterne i denne pjece. 2

3 Undervisningsforløbet Undervisningsforløbet i projektet har taget afsæt i en række forskellige emner, redskaber og metoder inden for jobskabelse og jobformidling. Ønsket har været at give deltagerne en bred vifte af redskaber, som de efterfølgende kan arbejde videre og mere dybdegående med. Tanken er, at læring finder sted i en vekselvirkning mellem viden og aktion, forstået på den måde at deltagerne har tilegnet sig viden på en række seminardage, hvorefter de efterfølgende prøver tingene af i forskellige projekter. I det følgende beskrives kort indholdet af nogle af de emner, der er blevet berørt i undervisningsforløbet. Resultatstyring og fastlæggelse af god praksis Hvornår er godt godt nok i jobformidlingen? Hvornår er kvaliteten af en indsats på et tilfredsstillende niveau? Det er nogle af de spørgsmål, som der søges svar på, når der arbejdes med resultatkrav og resultatstyring. At arbejde resultatstyret i jobformidlingen har været projektets omdrejningspunkt. Et resultatkrav specificerer det kvalitetsniveau, det er besluttet, at en given indsats, skal leve op til. Kvalitetsniveauet bliver derefter indikatorer på, om kvaliteten er i orden. Det samlede sæt resultatkrav fører frem til en beskrivelse af god praksis på indsatsområdet. Resultatkravene kan benyttes til at forpligte samarbejdet mellem borgere og jobkonsulenter, der er ansvarlige for den praktiske del af indsatsen. Når resultatkravene er opstillet, kan der udvikles måleredskaber til at håndtere både de bløde og de hårde resultatkrav. Måleredskaberne kan være både kvalitativt og kvantitativt fokuserede. Beskrivelser af, hvad der er gode resultater og beskrivelser af et ønsket kvalitetsniveau, inklusiv metoder til at måle kvaliteten, kan samles i et system. Dette udgør et resultatkravssystem. Opsætningen af et resultatsystem Opsætningen af et resultatkravssystem bygger på, at alle relevante interessenter formulerer, hvad der ud fra den enkelte interessents synsvinkel er et godt resultat af en given indsats. Hvad der er gode resultater samles i en række temaer. Temaerne kan for eksempel være samarbejde i jobcentret, virksomhedskontakt, relationen til borgeren og borgerens udvikling. For hvert tema identificeres de vigtigste resultatkrav for god jobformidling. Resultatkravssystemet formulerer med andre ord forventningerne til kvaliteten af en indsats. For at sikre et fælles billede af, hvad der forstås ved resultatkravene laves en nærmere beskrivelse af resultatkravene. Der laves således en række konkrete beskrivelser af, hvad det enkelte resultatkrav i praksis betyder. Dette er ikke udtømmende beskrivelse af, hvorledes indsatsen skal udføres, men billeder på i hvilke(n) retning den kan udføres. Deltagerne omsætter således resultatkravene til konkrete eksempler fra hverdagen. Når systemet er sat op er det muligt at opsætte konkrete måltal for hvert resultatkrav. Herefter kan der udarbejdes handleplaner for, hvordan de ønskede resultater nås. Der skal herefter vælges metoder til at indhente data og evaluere indsatsen. Metoderne kan være kvantitative (tal) og/eller kvalitative (beskrivende). Udfordringer opstår Det oprindelige formål har været at udarbejde et samlet resultatsystem, hvor der opstilles klare mål og succeskriterier for de forskellige temaer, deltagerne har valgt at arbejde med. I projektet viste det sig vanskeligt at lave et samlet resultatsystem med klare succeskriterier. Deltagerne havde en vis skepsis overfor at arbejde med resultatsystemer. Hvis vi skal forsøge at forklare årsagerne hertil, vil der blive tale om antagelser. Vi vil alligevel gøre forsøget. For det første udtrykte flere deltagere skepsis overfor resultatsystemer, fordi man har svært ved at forene individuelle hensyn til borgerne, når der udarbejdes 3

4 standarder. For det andet oplever mange af jobcentrenes medarbejdere en dagligdag fyldt med registreringer og administrativt arbejde, der gør, at de mister lysten til at foretage målinger af indsatsens kvalitet. For det tredje havde flere af deltagerne en forventning om, at kvalitetssystemer ville optage meget tid i en hverdag, hvor arbejdspresset i forvejen er højt. Der var med andre ord ikke en tro på at udbyttet af resultatsystemer er større end ressourcerne, der skal bruges. Som det fjerde og sidste opleves timingen med hensyn til nye initiativer og etableringen af nye redskaber ikke optimal, idet jobcentrene i forvejen knokler med at få den nye organisering til at hænge sammen. I projektforløbet er det ikke således ikke så meget anvendelsen af resultatsystemet, men i lige så høj grad processerne med at udarbejde det, der har været udbytterigt. Det har her været lærerigt at formulere, hvad jobkonsulenterne forstår som god kvalitet på forskellige områder af jobformidlingen. Jobkonsulentens rolle Jobkonsulenter arbejder meget forskelligt. Hver jobkonsulent har ofte sine egne metoder og strategier i jobformidlingen. I projektet er der blevet sat fokus på, hvilke forskellige strategier jobkonsulenten kan anlægge. Hvilke strategier er særlig effektive, og hvilke konsekvenser får strategierne? Klassiske dilemmaer er f.eks. at jobkonsulenten skal tage hensyn til både virksomhedens og lediges behov. Coaching I undervisningsforløbet har der været fokuseret på coaching som et redskab, jobkonsulenter kan bruge i samspillet med ledige. Anders Søndergaard fra Resultcoaching stod for undervisningen, hvor formålet var at få en overordnet introduktion til coaching og give konkrete redskaber til at kunne coache ledige. Grundlæggende handler coaching om at lytte og stille de rigtige spørgsmål. De rigtige spørgsmål er med til at åbne op for et menneskes potentiale til at nå personlige mål. Den ledige må erfare, at han eller hun har ansvaret for sit eget liv, og må handle herudfra. I arbejdet med at tydeliggøre ansvaret handler det også om at udfordre den lediges overbevisninger. Overbevisningerne kan ofte være præget af en vis pessimisme og modløshed. En stor gruppe ledige ser ingen ressourcer hos sig selv og ser ingen muligheder i forhold til job. Disse overbevisninger skal udfordres gennem at stille spørgsmål, der skaber refleksion, overvejelse og motivation hos den pågældende. Forhåbentlig med det resultat, at den ledige ser egne ressourcer og muligheder. Når blikket rettes mod muligheder frem for begrænsninger, er det jobkonsulentens opgave at hjælpe den ledige til at formulere nye mål og konkretisere dem. Hvilken adfærd skal ændres, hvis målet skal nås, hvilke aktiviteter skal igangsættes osv. Når den ledige selv formulerer målene, er der skabt medejerskab til den videre jobformidling. Det lyder enkelt. Det er det ikke, men det virker. Kulturelle udfordringer i jobformidlingen Projekt Effektiv jobformidling og jobskabelse har i særlig grad fokuseret på jobformidlingen i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Formidlingen af job til danskere og nydanskere er på mange måder ens, men der er også forskelle, som jobkonsulenten må være opmærksom på. Derfor var der i undervisningsforløbet fokus på nogle af de kulturelle udfordringer, jobkonsulenten møder i sit arbejde med flygtninge og indvandrere. 4

5 En rejse i tid. Når flygtninge og indvandrere kommer til Danmark er der ofte ikke blot tale om en fysisk rejse fra eksempelvis Mogadishu eller Sydirak til København, men også en rejse i tid på flere hundrede år. Den vestlige verden har siden reformationen i 1400-tallet oplevet et skrifte fra en traditionel til en moderne eller postmoderne kultur. En traditionel kultur, hvor religion fyldte meget i samfundet og familien var forsørgelsesgrundlaget til en moderne kultur, hvor videnskab og fornuft i høj grad sætter dagsordenen. I den moderne velfærdsstat har staten ligeledes overtaget en stor del af familiens rolle som forsøger. Ja, og så befinder vi os, som flere samfundsforskere understreger, endda i overgangen fra et moderne samfund til et postmoderne, hvor der sættes spørgsmålstegn ved det modernes samfunds dyder. Det er den verden en borger fra Mogadishu eller Sydirak møder, når benene sættes i Danmark. Og den verden de kommer fra kan på mange måder minde om det danske traditionelle samfund for århundrede tilbage. At rejse til Danmark kan således være en rejse i tid flere århundreder som at komme til en anden planet. Dette kommer til udtryk på flere måder i jobkonsulentens arbejde. Rejsen i tid betyder for eksempel at nydanskere har andre rammer for livet end danskere. Nydanskere fra traditionelle samfund har familien og klanen som fundament for sit liv. Det er familien og klanen, der er med til at træffe vigtige beslutninger i forhold til bl.a. job, uddannelse og ægteskab. Individet og staten spiller en mindre rolle i den sammenhæng. Ja, staten forbindes som regel med noget negativt. Staten er et system, der er ude på at snyde. Nydansker P Person Familie Klan P etnisk dansker Staten Billedet i en moderne kultur ser anderledes ud. Her er familien ikke nær så betydningsfuld, som i den traditionelle kultur. Og staten er en troværdig ramme for livet, der eksempelvis sikrer et forsørgelsesgrundlag i tilfælde af arbejdsløshed. Individet og dets rettigheder er i centrum. Der er tale om fundamentale forskelle i de rammer, der giver tryghed i livet. Disse forskelle må jobkonsulenten have for øje. Det gælder, når Absira fra Sydirak ser Jobcentret som staten, der ikke vil hende det godt. Det er derfor tilladt at snyde og lyve. Staten er jo en fjende. Det er kontroversielt at sige, men det er nogle gange sådan rationalet er. Det gør sig gældende i jobformidlingen, når Absira skal i aktivering eller beskæftigelse, hvor der først skal komme en accept fra et familie- eller klanmedlem. Der er ikke nødvendigvis nok, kun at tage en snak med Absira hele netværket må inddrages. Fra optimisme til Ved ankomsten til Danmark er flygtninge og deres familie ofte præget af optimisme og tro på fremtiden. Lettelsen og glæden over at være kommet til et trygt land med mange muligheder fylder meget i landskabet. Men glæden og optimismen kan hurtigt aftage. Et kendt billede: Mens børnene hurtigt falder til i daginstitution eller skole, har forældrene svært ved at finde et job. Forældrene møder Jobcentret, hvor der overraskende stilles krav. Krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet et arbejdsmarked, som man ikke forstår. Efterhånden som kravene bliver gentaget, synes de mere og mere urimelige. Optimismen, forældrene havde med sig til landet, er langsomt ved at aftage. Langsomt vender foræl- 5

6 drene derfor tilbage til deres rødder og tænker: Det var nu egentlig bedre i hjemlandet. Langsomt styrkes en religiøs kultur, som måske ellers aldrig har været i hjemmet. Koranen ligges frem på kommoden og billeder fra hjemlandet hænges op i stuen. Alt dette sker, mens børnene socialiseres i den danske kultur. Der er her en risiko for, at familien splittes. Forældrene vender tilbage til en traditionel religiøs kultur, mens børnene hurtigt vænner sig til dansk kultur. Anbefalingerne fra oplægsholderen Masoud Moradi var, at man i jobcentret fokuserer på at holde sammen på familien og ikke presser forældrene mere end nødvendigt. Det er vigtigt at se på familien som helhed, og ikke isoleret på forældrene. Det er en udfordring i de nye jobcentre, hvor fokus på er på job, og familiefokus hører til i kommunens voksen- eller socialforvaltning. Dansk socialisering? Man må kende kulturen for at undgå at kulturalisere Masoud Moradi sluttede sine oplæg af med en central pointe: Man må kende kulturen for at undgå at kulturalisere. Udsagnet kræver formentlig en uddybning. Det handler om at kunne skelne, hvornår adfærd kan begrundes i kultur, og hvornår adfærd har rod i individuel adfærd. Et måske lidt banalt eksempel fra Moradi kan være med til at illustrere dette. I Iran spiser man som regel ris ved at skubbe dem op på en ske med en kniv. Men Moradi har for vane at bruge fingre i stedet for en kniv. En dag, da Moradi spiser på sin egen måde, siger hans kone undskyldende til gæsterne, at i Iran skubber man risene op på skeen med fingrene. Pointen er, at vanen ikke har rod i kultur, men derimod i en persons specifikke måde at gøre tingene på. I jobcentret er det vigtigt, at man ikke ser alle forskelligheder som kulturelle. Udfordrende perspektiver Perspektiverne og synspunkterne, som Masoud Moradi, bidrog med i undervisningsforløbet har været med at til at sætte ord på en række af de udfordringer, som jobkonsulenterne dagligt oplever. Nogle synspunkter synes måske at være grænseoverskridende, men de er oplevet på egen krop i Moradis erfaringer med jobformidling i Jobcenter Svendborg. 6

7 Partnerskabsaftaler, træningsbaner og virksomhedscentre Partnerskabsaftaler, træningsbaner og virksomhedscentre er redskaber der har mange lighedspunkter, og som i dag anvendes med stor succes flere steder i landet. Tanken bag redskaberne er, at etablere holdforløb og tilbagevendende forløb i virksomheder primært for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der har væsentlige problemer ud over ledighed. Virksomhedsforløbene understøttes af forskellige tiltag, såsom mentorordninger, lægekontakt mv. der sikrer, at både borger og virksomhed får udbytte af forløbet. I undervisningsforløbet har der været fokuseret på praktiske erfaringer med forskellige tilgange af virksomhedsnær jobformidling. Opsøgende virksomhedskontakt Deltagerne har også modtaget undervisning om den opsøgende virksomhedskontakt. Direktør Kasper Dreyman fra Fokus Telemarketing, der har mange års erfaring med salg og som har deltaget i en række projekter i jobcentre, fortalte om den telefoniske virksomhedskontakt som et vigtigt omdrejningspunkt for job- og virksomhedskonsulenternes daglige arbejde. Der blev arbejdet systematisk med forskellige faser i den telefoniske virksomhedskontakt. Deltagerne fik idéer til fremgangsmåder og ringeteknikker i forhold til at formidle job til ledige flygtninge og indvandrere. Hvordan forbereder du dig, inden du ringer op? Hvordan præsenterer du dit ærinde på en sælgende og ærlig facon? Hvordan sikrer du dig et udbytte i form af et møde? Hvordan imødekommer du virksomhedernes indvendinger mod et samarbejde? Det var nogle af de spørgsmål, der blev berørt på seminardagene. 7

8 Udviklingsprojekter i jobcentre Efter undervisningsforløbene har hvert at de deltagende jobcentre skulle udarbejde og igangsætte et udviklingsprojekt. Tanken har været, at den viden deltagerne har tilegnet sig skulle bruges i praksis. Udviklingsprojekterne er både en mulighed for at forankre og sprede viden i jobcentrene. Jobcenter Skive I Jobcenter Skive oplevede jobkonsulenterne, at de havde gode erfaringer med at få ledige i beskæftigelse. Udfordringen bestod derimod i høj grad om at fastholde borgere i beskæftigelse. Derfor var jobkonsulenterne fra jobcentret motiveret til at igangsætte etableringen af et efterværn, hvor borgere modtog den nødvendige opfølgning og støtte for at forblive i det job, de netop havde fået. Jobkonsulenterne syntes, at de alle, i mere eller mindre udstrækning, fulgte op på borgere, der kom i beskæftigelse. Det der manglede var en vis form for systematik på tværs af jobcentret, så der med sikkerhed blev fulgt op på den enkelte borger. Samtidig mente jobkonsulenterne, at der var brug for nye redskaber og metoder til at fastholde medarbejdere. På sigt er det tanken at ruste virksomhederne med viden og redskaber, så de selv kan fastholde udsatte medarbejdere. Projektet har haft opstartsvanskeligheder pga. arbejdspresset i jobcentret. Derfor er idéen om efterværn indtil videre blevet begrænset til et af jobcentrets projekter. Planerne om et større projekt findes stadig, men igangsættes først når ressourcerne er til det. Jobcenter Mariagerfjord Undervisningen om partnerskaber i projektet, har inspireret medarbejdere fra jobcentret til at arbejde videre med et projekt, hvor jobcentret igangsætter etableringen af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder. Det konkrete indhold i en partnerskabsmodel er blevet drøftet nøje i Jobcenteret bl.a. med deltagelse af LBR og en række lokale virksomheder. Fremadrettet ønsker man at tage udgangspunkt i en kontraktmodel, hvor ønsker og krav til afklaringsforløb, praktikker og virksomhedsafprøvninger konkret beskrives. Jobcenter Herning I forlængelse af Jobcenter Hernings deltagelse i Effektiv jobskabelse og jobformidling, har jobcentret valgt at arbejde videre med et projekt, der handler om at undgå, at ledige ender på sygedagpenge, fordi man ikke tidligt nok har fokus på, at de ledige har andre problemer end ledighed. Jobcentret oplever i højere grad end tidligere, at forsikrede ledige bliver sygemeldte, når de får et konkret job stillet i udsigt. Ifølge jobkonsulenterne er årsagen formentlig, at de ledige har helbreds-, kulturelle-, psykologiske eller andre problemer ud over ledighed, der udgør de reelle barrierer. Problemet er, at de ledige ofte går lang tid, inden problemerne bliver afdækket. Derfor har jobcentret ønsket at igangsætte en tæt, tidlig og individuel kontakt med de ledige, som jobcentret i forvejen gør i forhold til kommunens kontanthjælpsmodtagere. I dag har jobcentret ofte først kontakt med forsikrede ledige efter 4-6 måneders ledighed. Dette vil man ændre, så forsikrede ledige allerede indkaldes til en samtale efter 6 ugers ledighed. Udover en tidlig indsats har man også set et behov for en øget og forbedret koordinering med A-kassernes indsats og en udvikling af de tilbud, som de ledige deltager i. De nuværende tilbud tager nemlig ofte udgangspunkt i, at de forsikrede ledige kun har et beskæftigelsesproblem. Jobcenter Kalundborg Kalundborg Jobcenter deltager i Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt Projekt virksomhedscenter. Et virksomhedscenter består af en gruppe på mindst fire kontanthjælpsmodtagere, der løser arbejdsopgaver for en virksomhed. Der tages mange skånehensyn i virksomhedscentrene, og arbejdet suppleres 8

9 med forskellige former for aktiviteter, som understøtter den lediges vej ind på arbejdsmarkedet. Jobkonsulenterne fra Jobcenter Kalundborg, der deltog i Effektiv jobskabelse og jobformidling, har brugt projektforløbet til at få viden om, hvordan virksomhedscentre kan etableres i praksis samt inspiration til de forskellige redskaber, der understøtter den ledige i et forløb i et virksomhedscenter. Andre jobcentre, der deltog i projektet, havde allerede gjort sig nogle erfaringer med partnerskaber og virksomhedscentre. Disse erfaringer, har man anvendt konstruktivt i Jobcenter Kalundborg. Som eksempel har medarbejdere fra Jobcenter Skive holdt oplæg og møder med jobcentermedarbejdere i Kalundborg. Formålet har været at få så mange input som muligt inden Projekt virksomhedscenter igangsættes. Jobcenter Næstved Næstved har haft medarbejdere fra jobcentret, beskæftigelsesprojekter og sprogcentret med i projektet. Seminardagene i projektet har gjort deltagerne opmærksomme på samarbejdet mellem jobcentret og eksterne samarbejdspartnere. Deltagerne oplevede, at samarbejdet ikke var systematiseret, og at forventningerne sjældent blev afstemt. Af den grund besluttede man at igangsætte et projekt med henblik på at styrke samarbejdet, herunder arbejdsgange i samarbejdet. Projektet har som i de øvrige jobcentre haft vanskelige vilkår pga. arbejdspres og omorganisering i jobcentret. Projektet er derfor ikke for alvor kommet i gang endnu, men deltagerne er fast besluttede på at tage fat på samarbejdsudfordringerne i den nærmeste fremtid. Jobcenter Holstebro Som en del af projektet har deltagerne modtaget undervisning i coaching af flygtninge og indvandrere. Deltagerne fra Jobcenter Holstebro så her et behov for yderligere undervisning i forhold til vanskelige samtaler med ledige flygtninge og indvandrere. Særligt oplevede deltagerne problemer i forhold til kommunikationen med somaliske borgere. Der er derfor planlagt et undervisningsforløb, hvor medarbejderne øger deres kompetencer i forhold til coaching. Herudover er der igangsat et projekt for den somaliske gruppe af kontanthjælpsmodtagere i kommunen. 9

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

SERVICEPARTNERSKAB. Syddjurs Kommune og ISU/Varda. Et servicepartnerskab mellem Syddjurs kommune og ISU/Varda

SERVICEPARTNERSKAB. Syddjurs Kommune og ISU/Varda. Et servicepartnerskab mellem Syddjurs kommune og ISU/Varda Syddjurs Kommune og ISU/Varda Baggrund for Servicepartnerskabet Optimering af indsatsen på sygedagpengeområdet. Arbejde med medarbejdernes faglighed. At tænke nyt, iværksætte forskellige initiativer og

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Samarbejde mellem jobcentre og a-kasser om ledige sygemeldte Mariagerfjord og Jammerbugt. Netværksmøde den 21. juni 2012 Sygedagpenge

Samarbejde mellem jobcentre og a-kasser om ledige sygemeldte Mariagerfjord og Jammerbugt. Netværksmøde den 21. juni 2012 Sygedagpenge Samarbejde mellem jobcentre og a-kasser om ledige sygemeldte Mariagerfjord og Jammerbugt Netværksmøde den 21. juni 2012 Sygedagpenge Disposition Udfordringer, relevans og målet Hvad viser data Anbefalinger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg MAJ 2013 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg Svendborg Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter- og målgruppeniveau 2 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter-

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere