Voksne unge i skizofrenispektret. Redigeret af Søren Carøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksne unge i skizofrenispektret. Redigeret af Søren Carøe"

Transkript

1

2

3 Voksne unge i skizofrenispektret Redigeret af Søren Carøe

4 Voksne unge i skizofrenispektret, jobcentrene og arbejdsmarkedet 2011 Strategisk Netværk ApS Tlf.: Mail:

5 Forord Side 3 Forord Rapporten Voksne unge i skizofrenispektret, jobcentrene og arbejdsmarkedet sammenfatter resultatet af en undersøgelse, som analysevirksomheden Strategisk Netværk ApS har gennemført i 2010 af relationen mellem voksne unge med funktionsnedsættelse i skizofrenispektret og jobcentrene med henblik på integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er igangsat, fordi der mangler viden om, hvordan voksne unge med en lidelse i skizofrenispektret ser sig selv i forhold til arbejdsmarkedet, hvilke erfaringer de har med jobcentrene, og hvordan de vurderer den indsats, som bliver gjort for dem i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, jobsøgning, aktivering o.l. Det har derfor været et vigtigt formål at belyse, hvilken effekt jobcentrenes vejledning har på motivationen hos voksne unge i skizofrenispektret for at fastholde eller forsøge at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Et andet vigtigt formål har været at få systematisk og evidensbaseret viden om, hvad der skal til for at fremme relationen mellem voksne unge i det skizofrene spektrum og arbejdsmarkedet med udgangspunkt i de pågældendes egne holdninger, forventninger og erfaringer. Det har således været et ønske at give denne målgruppe mulighed for at komme til orde. Den nye viden har endelig skullet bruges til at udvikle en strategi for individuel vejledning, hjælp og støtte til voksne unge i skizofrenispektret i forbindelse med valg af erhverv og jobsøgning såvel som fastholdelse af et arbejde. Undersøgelsen har haft tre målgrupper, nemlig patienter i aldersgruppen 18 til 35 år, der er tilknyttet OPUS Hvidovre, OPUS Nørrebro og OPUS Rigshospitalet, patienternes kontaktpersoner i de tre OPUS-teams samt beskæftigelseskonsulenter og fagpersoner i jobcentre og forvaltninger. Undersøgelsen har modtaget tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje ved navn Støtte til handicappede og baserer sig på et omfattende feltarbejde bestående af interviews, en spørgeskemaundersøgelse, en workshop samt drøftelser i Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i samarbejde mellem erhvervskonsulent Johnny O Hagan, OPUS Nørrebro, og projektchef Søren Carøe assisteret af researcherne Christina Amonuwah Johnson og Anders Vrangbæk Riis, Strategisk Netværk. Arbejdet er blevet fulgt af en følgegruppe med deltagelse af psykolog Klaus Christensen og arbejdsfastholdelseskonsulent Kåre Petersen, Jobcenter Rødovre, foruden erhvervskonsulent Johnny O Hagan samt projektchef Søren Carøe. Strategisk Netværk er eneansvarlig for analyser, konklusioner og anbefalinger. Den 12. april 2011 Søren Carøe Projektchef

6

7 Indholdsfortegnelse Side 5 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indholdsfortegnelse..5 Sammenfatning..7 Kapitel 1: Konklusioner og strategi - Behov for en nytænkende alliance Undersøgelsens rationale Undersøgelsens fokus Undersøgelsens konklusioner En alliancestrategi Strategiens fundament Vurdering af modellens fordele og ulemper Kapitel 2: Kontakt, kommunikation, samarbejde Profil af 32 interviewpersoner Den første kontakt med jobcentret Miljøet i jobcentret Samarbejdet og kommunikationen med jobcentret Dialogen Kommunikationsformen og kontakten Kapitel 3: Behovet for anerkendelse Menneske - ikke sagsnummer Fra underkendelse til anerkendelse Behandlingssted, jobcenter og bisidder Erfaringer med uddannelse og arbejdsmarked En case Patienternes råd til jobcentret Bedre koordination Bedre kommunikation Kapitel 4: Hvad mener patienterne? - Om kontakten, miljøet i og samarbejdet med jobcentret Respondenternes baggrund Meninger om kontakten med og miljøet i jobcentret Samarbejdet med jobcentret Kapitel 5: Kontaktpersoner i OPUS - Bisiddere og interessevaretagere Patienternes motivation... 60

8 Side 6 Voksne unge i skizofrenispektret 5.2. Kontaktperson, bisidder og advokat Kommunikationen med jobcentret Hyppige sagsbehandlerskift hæmmer dialogen Beskæftigelsessystemet er formelt enstrenget, men reelt flerstrenget Relationen mellem jobcentret, OPUS og voksne unge med skizofrenilidelser Jobcentrets kendskab til patienterne Den beskæftigelsesrettede indsats Patienternes behov for uddybende information Stigma om skizofreni Det ulige samarbejde Kontaktpersonernes forslag til forbedring af beskæftigelsesindsatsen Kapitel 6: Beskæftigelseskonsulenter i jobcentret - Myndighedspersoner og formidlere Organiseringen af borgerkontakten Titlens og strukturens betydning Jobcenter Rødovre og Jobcenter København Skelbækgade Beskæftigelseskonsulenternes viden om psykiske lidelser Samarbejdet med og rundt om en borger med en psykisk lidelse Procedure, tilbud og forsørgelsens varighed Den tillidsskabende samtale Samarbejdet mellem beskæftigelseskonsulent, borger og OPUS Det arbejdsmarkedsrettede perspektiv Bilag

9 Sammenfatning Side 7 Sammenfatning Målet med undersøgelsen af relationen mellem voksne unge i skizofrenispektret, jobcentrene og arbejdsmarkedet er at bibringe systematisk og evidensbaseret viden, der gør det muligt at udvikle en strategi for individuel vejledning, hjælp og støtte til de pågældende personer i forbindelse med såvel valg af erhverv og jobsøgning som fastholdelse af et arbejde. Begrundelsen for at gennemføre undersøgelsen er, at der mangler en detaljeret kortlægning af, hvilke erfaringer voksne unge i skizofrenispektret har med jobcentrene, og hvordan de vurderer relevansen af den vejledning og de tilbud, som de har fået i forbindelse med integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Man ved derfor ikke med sikkerhed, hvilken effekt jobcentrenes vejledning har på motivationen hos voksne unge med funktionsnedsættelse i skizofrenispektret for at fastholde eller søge et job. Der er med andre ord behov for at tilvejebringe et mere dækkende grundlag for at kvalificere indsatsen specielt for denne gruppe mennesker. Om undersøgelsen Undersøgelsens primære målgruppe er den samlede population på 282 patienter i aldersgruppen 18 til 35 år tilknyttet OPUS Hvidovre, OPUS Nørrebro og OPUS Rigshospitalet. De pågældende patienter har diagnoser inden for F20-området (skizofreni, psykoser og skizotypi) 1. De sekundære målgrupper består dels af beskæftigelseskonsulenter og sagsbehandlere i de kommunale forvaltninger og jobcentre, som dækker optagelsesområderne for ovennævnte OPUSteams, dels patienternes kontaktpersoner i OPUS. I rapporten benyttes ordet patienter, fordi det er den betegnelse, som OPUS selv benytter om deltagerne i et behandlingsforløb. Desuden anvendes ordet interviewpersoner om deltagerne i interviewene, uanset om de er patienter eller kontaktpersoner i OPUS eller beskæftigelseskonsulenter og fagpersoner. Endvidere bruges betegnelsen respondenter om deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen, som udelukkende henvendte sig til patienterne i de tre OPUS-teams. Endelig benyttes ordene beskæftigelseskonsulenter og sagsbehandlere uden nærmere definition på eventuelle forskelle, fordi patienterne i interviewene ikke sondrer specifikt mellem de forskellige fagpersoner, som de har mødt i sagsforløbet. Undersøgelsen er baseret på research af dokumentarisk materiale samt et omfattende feltarbejde, der har omfattet følgende aktiviteter: 1. Et antal patientforløb er gennemgået med henblik på at identificere typiske karakteristika, særpræg og fællestræk. To forløb er efterfølgende beskrevet som cases, og det ene er sammenfattet i anonymiseret form i rapporten. 2. Der er gennemført dybtgående personlige interviews med 32 patienter, hvoraf 20 mænd og 12 kvinder, hvilket er på niveau med kønsfordelingen i den samlede population. Gennemsnitsalderen er godt 27 år. 31 af patienterne bor i Københavns Kommune og en enkelt i Frederiksberg Kommune. 1 Kategoriseringen henviser til WHO s diagnosesystem for psykiatriske lidelser, ICD-10.

10 Side 8 Voksne unge i skizofrenispektret 3. Desuden er 9 kontaktpersoner i OPUS blevet interviewet. De pågældende kontaktpersoner fordeler sig antalsmæssigt ligeligt på OPUS Hvidovre, OPUS Nørrebro og OPUS Rigshospitalet. 4. Der er herudover foretaget interviews med 4 beskæftigelseskonsulenter i Jobcenter København Skelbækgade, 2 beskæftigelseskonsulenter i Jobcenter Rødovre samt 2 fagpersoner ansat i Team Handicap og Socialpsykiatri i Fredensborg Kommune. Interviewene med medarbejderne i Jobcenter Rødovre og Fredensborg Kommune er foretaget med henblik på at perspektivere interviewene med medarbejderne i Jobcenter København Skelbækgade. 5. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som gav samtlige 282 patienter i de tre OPUS-teams mulighed for at besvare en række spørgsmål om blandt andet deres uddannelsesmæssige baggrund, forsørgelsesgrundlag, erfaringer med arbejdslivet samt kontakt og samarbejde med jobcentret. Svarprocenten var ca. 46 og godt 44, når der ses bort fra 2 blanke og 2 ugyldigt udfyldte spørgeskemaer. I og med spørgeskemaundersøgelsen omfattede hele populationen - og ikke blot en stikprøve - af patienter, er resultatet statistisk robust. 6. Der er afholdt en workshop den 6. januar 2011 med deltagelse af repræsentanter fra Jobcenter København Skelbækgade og Jobcenter Rødovre samt medlemmerne af undersøgelsens følgegruppe. Workshoppen havde tre formål: At debattere væsentlige temaer, observationer og resultater, der kan udledes af undersøgelsen, med repræsentanter fra beskæftigelsessystemet og det ambulant behandlende psykiatriske område. At drøfte hvilke tiltag undersøgelsens resultater kan give anledning til for at sikre så optimale vilkår som muligt for samarbejdet mellem voksne unge med en lidelse i skizofrenispektret og jobcentrene. At kvalificere grundlaget for rapporten. 7. Temaer, problemstillinger og observationer er endelig løbende blevet drøftet i følgegruppen og i Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet. Rapporten indeholder forord, sammenfatning, seks kapitler og tre bilag vedrørende interessenter og spørgeguides, svarfordelingerne i spørgeskemaundersøgelsen samt dokumentarisk materiale. Indholdet i de seks kapitler sammenfattes i det følgende. Kapitel 1: Konklusioner og strategi - Behov for en nytænkende alliance Kapitlet uddyber baggrunden for undersøgelsen, og hvad den har fokuseret på. Dernæst præsenteres tre konklusioner om beskæftigelsesindsatsens effekt, de beskæftigelsesrettede tilbud samt den virkning, som samarbejdet med jobcentret har på nogle voksne unge med en skizofrenilidelse. Endelig formuleres en strategi vedrørende en specialiseret indsats over for såvel voksne unge med en skizofrenilidelse som andre borgere med psykiske lidelser.

11 Sammenfatning Side 9 Kapitel 2: Kontakt, kommunikation, samarbejde Kapitel 2 og kapitel 3 belyser og sammenfatter interviewene med 32 patienter. Formålet med interviewene har været at give voksne unge i skizofrenispektret mulighed for med egne ord at fortælle, hvilke holdninger, forventninger og erfaringer de har, når det drejer sig om uddannelse, jobcentre og arbejdsmarked. Det første af de to kapitler vedrører patienternes kontakt, samarbejde og kommunikation med jobcentret og er inddelt i tre hovedafsnit. Det første indeholder en profil af de 32 patienter, og det fremgår, at der er tale om en sammensat gruppe med hensyn til alder, uddannelse, sygdomsforløb, erfaringer med arbejdsmarkedet, diagnose m.v. Det andet hovedafsnit beskriver patienternes kontakt med jobcentret fra de modtager et brev med praktiske oplysninger om tid og sted for samt formål med samtalen. Patienterne beretter om deres følelser forud for samtalen, hvordan de oplever den, hvad den fører til, og hvad det videre forløb indebærer. De fortæller videre om miljøet i jobcentret, sådan som de opfatter det. Det sidste hovedafsnit redegør for patienternes oplevelse af samarbejdet og kommunikationen med jobcentret. Patienternes beretninger har mange facetter. Det er imidlertid kendetegnende, at langt størsteparten af patienterne ikke bryder sig om samtalerne i jobcentret. Mødet med mange forskellige sagsbehandlere skaber ikke kun forvirring, men vækker især angst hos mange patienter. Brevene fra jobcentret gør heller ikke tilværelsen nemmere. De har svært ved at forstå indholdet, og de opfatter tonen i brevene som truende. Flere giver udtryk for, at kontakten og kommunikationen med jobcentret forværrer deres psykiske tilstand. Kapitel 3: Behovet for anerkendelse Kapitel 3 starter med en beskrivelse af patienternes behov for anerkendelse og støtte. Mange patienter mener, at samtalerne i jobcentret bliver gennemført efter en dagsorden, som de ikke har nogen indflydelse på, og de giver udtryk for, at de ikke føler sig hørt, forstået og respekteret. De mener tillige, at sagsbehandlerne bør bruge mere tid på at sætte sig ind i deres livs- og sygeforløb og lære dem bedre at kende. En god dialog mellem sagsbehandler og patient forudsætter en atmosfære af tillid og tryghed, og det er i den forbindelse vigtigt, at sagsbehandlerne er i stand til at fornemme og forholde sig til den tilstand af stress og angst, som patienterne ofte befinder sig i på forhånd eller let bringes i. Patienterne har ligeledes stort behov for at møde den samme sagsbehandler og ikke gang på gang skulle forholde sig til en ny. De foretrækker at have en bisidder med til møderne i jobcentret og mener, at det er til fordel for alle parter. Patienterne fremhæver, at deres kontaktpersoner i OPUS har et indgående kendskab til dem og udviser forståelse for dem som mennesker. Det har tillige stor betydning, at kontaktpersonerne har et betydeligt mindre antal patienter at forholde sig til end jobcentrets sagsbehandlere. Kapitlet redegør dernæst for patienternes erfaringer med uddannelse og arbejdsmarked. Overordnet set har langt de fleste haft svært ved at starte på og gennemføre en uddannelse. Størsteparten har tillige kun haft ufaglærte jobs og som regel kun af kortere varighed. Alle har været i aktivering, men heller ikke disse forløb har været særligt perspektivrige. Kapitlet indeholder derudover en case, der beskriver en patients relationer til jobcentret og arbejdsmarkedet. Formålet er at give et illustrativt eksempel på den følelsesmæssige belastning, som mange patienter oplever i kontakten med jobcentret, og når de skal varetage et arbejde. Kapitlet indeholder til sidst en række gode råd fra patienterne til jobcentret med fokus på bedre koordination og kommunikation. Kapitel 4: Hvad mener patienterne - Om kontakten, miljøet i og samarbejdet med jobcentret? Kapitel 4 sammenfatter resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført efter afslutningen af interviewene med patienter, beskæftigelseskonsulenter og kontaktpersoner. Spørgeskemaundersøgelsen gav alle 282 patienter, der på tidspunktet for gennemførelsen af projektet var

12 Side 10 Voksne unge i skizofrenispektret tilknyttet OPUS Hvidovre, OPUS Nørrebro og OPUS Rigshospitalet, mulighed for at give deres besyv med om en række af de temaer og spørgsmål, som også havde været omdrejningspunkt for interviewene. Interviewundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen supplerer hinanden på den måde, at den første går i dybden og den anden i bredden med spørgsmålene. Spørgeskemaundersøgelsen bidrager derved til at nuancere og perspektivere synspunkter og holdninger, som kom frem i forbindelse med interviewene. Da spørgeskemaundersøgelsen sluttede, var der modtaget 125 gyldige skemaer, hvilket giver en svarprocent på 44,3. I kapitlet sammenfattes resultatet i tre afsnit om respondenternes socioøkonomiske og uddannelsesmæssige baggrund samt deres synspunkter om kontakten, miljøet i og samarbejdet med jobcentret. Kapitel 5: Kontaktpersoner i OPUS - Bisiddere og interessevaretagere Kapitel 5 indledes med en kort beskrivelse af OPUS, der er et behandlingstilbud under Region Hovedstadens Psykiatri. Derudover indeholder kapitlet fem hovedafsnit. Det første drejer sig om patienternes motivation for uddannelse og for at få et arbejde. Alle patienter er overraskende motiverede, hvilket blandt andet forklares med, at uddannelse og arbejde signaliserer normalisering. Næste hovedafsnit belyser kontaktpersonernes roller som bisiddere og advokater for patienterne, når de deltager i møder i jobcentret. Kontaktpersonernes rolle indebærer ligeledes, at de kommer ud for at skulle redegøre for, hvad det er, patienterne siger og mener, fordi sagsbehandlerne eller beskæftigelseskonsulenterne ikke har nogen særlig viden om psykiatriske lidelser. Det følgende hovedafsnit vedrører kommunikationen med jobcentret. Det beskrives, hvilken betydning det har, at patienterne gentagne gange skal forholde sig til en ny sagsbehandler. Desuden diskuteres konsekvenserne af beskæftigelsessystemets opsplitning i et jobcenter, et ydelsescenter og et socialcenter. Det fjerde hovedafsnit analyserer relationen mellem jobcentret, OPUS og borgere med psykiske lidelser. Det tages udgangspunkt i, at medarbejderne i jobcentret kun har begrænset kendskab til de patienter, som de møder, selv om de godt kan være klar over, at de er i et behandlingstilbud hos OPUS. Et andet aspekt vedrører den beskæftigelsesrettede indsats. Der bliver brugt meget tid på at hjælpe patienterne med at udarbejde uddannelses- og jobplaner og forholde sig til forskellige udspil fra jobcentret. Patienternes behov for uddybende information spiller en stor rolle, eftersom de kan have vanskeligt ved at gennemskue de tilbud, som de bliver præsenteret for i jobcentret. Dernæst redegøres for den betydning, som stigma om skizofreni har for patienternes valg af uddannelse og arbejde. Til sidst udfoldes en diskussion om det, som nogle kontaktpersoner kalder det ulige samarbejde mellem jobcentret og patienterne, og som blandt andet giver sig udslag i manglende besvarelse af henvendelser. Uligheden forklares med, at der er skabt et beskæftigelsessystem, som ikke kun er uoverskueligt for borgerne, men også for dets egne medarbejdere. Det sidste hovedafsnit sammenfatter kontaktpersonernes overvejelser om, hvad der skal til for at udvikle og forbedre beskæftigelsesindsatsen over for mennesker med lidelser i det skizofrene spektrum. Kontaktpersonerne har ni forslag. Kapitel 6: Beskæftigelseskonsulenter i jobcentret - Myndighedspersoner og formidlere Kapitel 6 sammenfatter interviewene med fire beskæftigelseskonsulenter i Jobcenter København Skelbækgade og to beskæftigelseskonsulenter i Jobcenter Rødovre. Det indledende afsnit belyser den måde, som de to jobcentre har organiseret kontakten med ledige borgere på. Det diskuteres endvidere, om det har nogen betydning, at jobfunktionen som beskæftigelseskonsulent også betegnes med titler som sagsbehandler, jobkonsulent m.m. Det nævnes i den forbindelse, at ordet job kan virke angstfremkaldende på nogle borgere med en psykisk lidelse, når det for eksempel fremgår af en indkaldelse til et møde i jobcentret, at det drejer sig om en jobsamtale. Det efterfølgende afsnit redegør for beskæftigelseskonsulenternes opfattelse af, om de har tilstrækkelig viden om psykiske lidelser. Det indeholder tillige deres vurdering af, om de har behov for systematisk

13 Sammenfatning Side 11 opkvalificering, kollegial supervision m.m. Herefter beskrives i et tredje afsnit, hvilken procedure beskæftigelseskonsulenterne anvender, når de tilrettelægger og gennemfører en samtale med en borger, som har en psykisk lidelse. Der redegøres dels for, hvilke rammer der lægges om samtalen, dels hvilke overvejelser beskæftigelseskonsulenterne gør sig med hensyn til aktiviteter o.l. Det forklares desuden, hvad beskæftigelseskonsulenterne gør for at skabe en tillidsvækkende relation med borgeren, når de møder ham eller hende for første gang. Det undersøges tillige, om beskæftigelseskonsulenternes samtaler med borgere, som har en psykisk lidelse, er anderledes end deres samtaler med borgere, der ikke har problemer ud over ledighed. I mange af samtalerne deltager en bisidder, og hvis borgeren er i et behandlingstilbud hos OPUS, er det hyppigt vedkommendes kontaktperson. Alle beskæftigelseskonsulenter mener, at det er positivt, at en borger ønsker at have en bisidder med til en samtale, når det er klart, hvilken rolle han eller hun skal spille. Derefter belyses beskæftigelseskonsulenternes vurdering af samarbejdet med OPUS og deres forslag til, hvordan og under hvilke former det kan udbygges. I kapitlets sidste afsnit redegøres for beskæftigelseskonsulenternes opfattelse af, hvor realistisk det er, at voksne unge i skizofrenispektret kan få en uddannelse og sidenhen et arbejde.

14

15 Kapitel 1: Konklusioner og strategi Side 13 Kapitel 1: Konklusioner og strategi Behov for en nytænkende alliance Projektet Voksne unge i skizofrenispektret, jobcentrene og arbejdsmarkedet har undertitlen En undersøgelse af relationen mellem voksne unge med funktionsnedsættelse i skizofrenispektret og jobcentrene med henblik på integration på arbejdsmarkedet Undersøgelsens rationale Undersøgelsen blev sat i gang, fordi der mangler systematisk viden om, hvordan unge mennesker, der har en skizofrenilidelse, ser sig selv i forhold til arbejdsmarkedet, hvilke erfaringer de har med jobcentrene, og hvordan de vurderer den indsats, som bliver gjort for dem i forbindelse med jobsøgning, aktivering o.l. Derfor vidste man heller ikke, hvilken effekt jobcentrenes vejledning har på de pågældende borgeres motivation for at fastholde eller forsøge at få et job eller gå i gang med en uddannelse, som kan kvalificere dem til at varetage et arbejde og derigennem blive selvforsørgende. Den manglende indsigt gør det naturligvis svært at dosere beskæftigelsesindsatsen over for borgere med psykiske lidelser præcist. Beskæftigelseskonsulenterne i jobcentret famler i virkeligheden i blinde på grund af manglende viden om et svært tilgængeligt sygdomskompleks. De bruger derfor de virkemidler, som de nu engang har, selv om de er udviklet til at kunne hjælpe borgere, som ikke har andre problemer end ledighed. Undersøgelsen har detaljeret kortlagt holdninger, forventninger og erfaringer hos repræsentanter for den primære målgruppe, nemlig 32 voksne unge med en skizofrenilidelse, med hensyn til jobcentrene og arbejdsmarkedet. Deres synspunkter er sat i perspektiv ved hjælp af dels en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 282 patienter i OPUS Hvidovre, OPUS Nørrebro og OPUS Rigshospitalet, dels interviews med beskæftigelseskonsulenter i Jobcenter København Skelbækgade og Jobcenter Rødovre, fagpersoner i Team Handicap og Socialpsykiatri i Fredensborg Kommune samt kontaktpersoner i de tre OPUS-teams. Undersøgelsen har afdækket den selvforståelse, som voksne unge med en skizofrenilidelse har i forhold til arbejdslivet. Denne afdækning vil i kombination med øget indsigt i sygdommens kompleksitet kunne bruges til at udarbejde individuelle handleplaner, der bygger på et helt andet og langt mere præcist grundlag end tidligere, og som derfor har større sandsynlighed for at blive gennemført Undersøgelsens fokus Det videre sigte med undersøgelsen har som nævnt været at fremme mulighederne for integration på arbejdsmarkedet. Begrundelsen er, at patienterne har bedre mulighed for at komme sig efter en psykisk sygdom, når de bevarer kontakten til arbejdsliv, familie, venner m.v.:

16 Side 14 Voksne unge i skizofrenispektret Mange patienter har et stort ønske om at kunne finde en plads på arbejdsmarkedet og på den måde indgå i det samfundsmæssige fællesskab. Langtidsopfølgningsundersøgelser viser, at det er muligt for procent at klare et fuldtidsarbejde på det almindelige arbejdsmarked. 1 Endvidere taler regeringens oplæg vedrørende nye veje for sindslidende på arbejdsmarkedet om en skræddersyet indsats over for den enkelte, uanset hvilket problem der kæmpes med. 2 Filosofien er, at selv de svagest stillede psykisk syge skal integreres i samfundet i videst mulig udstrækning. Den skræddersyede og individuelle tilgang er vigtig, fordi mennesker med en psykisk lidelse har særlige behov: På grund af en psykisk lidelse har jeg i lang tid været uden for arbejdsmarkedet. Jeg oplevede, hvor svært det kan være at overbevise sig selv om, at tiden er inde til at prøve at komme i gang igen. Andre må skubbe på. En overgang irriterede det mig grænseløst. Jeg oplevede det i første omgang som om, de ikke respekterede, at jeg sagde fra og ikke var klar endnu. Men i dag er jeg glad for, at jeg fik taget hul på arbejdslivet igen, selv om jeg ikke følte mig parat dengang Undersøgelsens konklusioner De patienter, som har deltaget i interviewene og spørgeskemaundersøgelsen, har tilknytning til Jobcenter København Skelbækgade og Jobcenter Nyropsgade. Nedenstående konklusioner vedrører derfor alene relationen mellem disse jobcentre og patienterne. Konklusionerne er endvidere udtryk for, hvad især patienterne oplever i samarbejdet med jobcentrene, og hvilke konsekvenser det har for dem. 1. Beskæftigelsesindsatsen har kun begrænset effekt, når det drejer sig om bringe voksne unge med en skizofrenilidelse nærmere til arbejdsmarkedet Den arbejdsmarkedsrettede indsats for voksne unge med en skizofrenilidelse - og formentlig også for andre borgere med psykiske lidelser - er præget af dårlig tilrettelæggelse, manglende koordination samt omfattende og tidskrævende administration. Den nuværende indretning af beskæftigelsessystemet indebærer i vid udstrækning, at det er op til borgeren selv at synliggøre og sandsynliggøre støttebehovet, hvilket reducerer sandsynligheden for, at voksne unge med skizofrenilidelser kommer i uddannelse eller i arbejde. De interviewede patienter oplever langsommelig sagsbehandling, sagsbehandlere uden kendskab til eller forståelse for psykiske lidelser, hyppigt skiftende sagsbehandlere, manglende tilbagemelding på telefoniske henvendelser, for lidt tid i forbindelse med møderne i jobcentret, utilstrækkelig og tilfældig kommunikation om sagsgangen, intimiderende trusler om tilbageholdelse af kontanthjælpen m.m. Beskæftigelsessystemet er formelt enstrenget, men patienter og kontaktpersoner oplever det i praksis som flerstrenget, fordi sagerne hyppigt skal behandles i både jobcentret, ydelsescentret og 1 Merete Nordentoft og Mette Bertelsen, Psykosociale interventioner ved debuterende psykoser i skizofrenispektret, Ugeskrift for Læger, 10. november Regeringen, Nye veje til arbejde - Hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper, Psykiatrisk Informationscenter Psykiatrien i Nordjylland, Hvis det er så sundt at arbejde, så lad de syge komme til, udateret.

17 Kapitel 1: Konklusioner og strategi Side 15 socialcentret. Erfaringen er, at overgangen fra et center til et andet forlænger færdiggørelsen af sagerne urimeligt. Opdelingen mellem jobformidling, udbetaling af ydelser samt varetagelse af andre sociale opgaver er ikke kommunens ansvar, eftersom den er et lovgivningskrav. Patienterne og kontaktpersonerne oplever blot, at opdelingen har negative konsekvenser. Interviewene med såvel beskæftigelseskonsulenter som kontaktpersoner vidner desuden om et noget anstrengt klima mellem jobcentret og OPUS. Begge parter udtrykker imidlertid ønske om at udbygge samarbejdet med henblik på at opnå et bedre samspil mellem beskæftigelsestilbuddet og behandlingstilbuddet til glæde for patienterne. Det anerkendes af alle kontaktpersoner og mange patienter, at beskæftigelseskonsulenterne har et overvældende antal sager at forholde sig til. Der er ligeledes forståelse for, at den store case load er en væsentlig del af forklaringen på, at det er vanskeligt at afse nødvendig tid til at vejlede borgere med psykiske lidelser. På den anden side er tilrettelæggelsen af arbejdsprocedurer samt fordelingen af opgaver og sager et internt anliggende, som hverken patienter eller kontaktpersoner har ansvar for. De forventer kun at blive holdt orienteret om, hvordan sagsbehandlingen forløber, og hvad tidshorisonten for en afgørelse er, hvis det ikke er muligt at leve op til de frister, der fremgår af lovgivningen. 2. De beskæftigelsesrettede tilbud matcher kun sjældent behovene hos voksne unge med en skizofrenilidelse Der findes mange beskæftigelsesrettede tilbud til svage ledige, men de er helt generelle og skelner ikke mellem de forskellige grupper. De tager således sjældent højde for de særlige behov hos borgere med psykiske lidelser. Voksne unge med en skizofrenilidelse kæmper både med symptomer og et lavt selvværd. De har derfor i særlig grad brug for personlig vejledning og støtte i hele processen fra afklaring til formidling af arbejdsmarkedsrettede tilbud. Det forudsætter viden om psykiske lidelser og fornemmelse for, hvilke tilbud en borger med en skizofrenilidelse og dertil hørende vanskeligheder reelt vil kunne magte. Der er behov for tilbud, som er fleksible på den måde, at de kan deles op i enkeltdele, så patienter med en skizofrenilidelse eller borgere med andre psykiske lidelser får mulighed for at gennemføre forløbet i en anden takt, end hvis deres eneste problem var ledighed. 3. Overraskende mange får det værre som følge af kommunikationen med jobcentret Et betydeligt antal voksne unge med en skizofrenilidelse får det dårligere efter at have været i kontakt med jobcentret. I spørgeskemaundersøgelsen blev patienterne spurgt, hvordan de alt i alt vurderer jobcentrets indsats. 45 pct. svarede, at indsatsen havde været god eller meget god. 36 pct. mente, at den havde været dårlig eller meget dårlig. Den sidste femtedel havde markeret ved ikke til spørgsmålet. Man kan naturligvis vurdere denne svarfordeling efter, om man mener, at glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. I første tilfælde er det et plus, at flere end 4 patienter ud af 10 har en positiv vur-

18 Side 16 Voksne unge i skizofrenispektret dering af jobcentrets indsats. Omvendt trækker det ned, at et forholdsvis stort mindretal på næsten 4 patienter ud af 10 har en negativ vurdering af indsatsen. Besvarelsen sættes i perspektiv af svarene på et andet spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen: Hvordan påvirker dit samarbejde med jobcentret behandlingen af din sygdom? Lidt under en tredjedel af patienterne mener ikke, at samarbejdet har haft nogen indvirkning på behandlingen. 18 pct. mener, at virkningen har været positiv, 30 pct. har den modsatte opfattelse, og den resterende femtedel har svaret ved ikke. Det må naturligvis give anledning til overvejelse, at 3 ud af 10 patienter giver udtryk for, at de har fået det dårligere efter at have samarbejdet med jobcentret. Det er ikke realistisk at forestille sig, at alle voksne unge med en skizofrenilidelse kan gennemføre en uddannelse samt få og fastholde et arbejde. Nogle kontaktpersoner har i interviewene givet udtryk for, at op til 40 pct. af patienterne i OPUS erfaringsvist vil blive i stand til at varetage en eller anden form for arbejde efter behandlingsforløbet. Det kunne være et positivt mål for beskæftigelsesindsatsen, når der er tale om denne patientgruppe. Tilsvarende må det være et mål at undgå, at en næsten lige så stor andel bliver mere syg af den behandling, som de får i jobcentret. Det må være muligt at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for voksne unge med en skizofrenilidelse såvel som andre borgere med psykiske lidelser på en sådan måde, at den ikke forværrer symptomerne hos de pågældende En alliancestrategi Er man ung, uden uddannelse og diagnosticeret med en skizofrenilidelse har man i særlig grad brug for hjælp. Det er vigtigt, at denne hjælp ikke er standardiseret, men individualiseret, kvalificeret og helhedsorienteret, fordi den bør bygge på integreret viden om såvel arbejdsmarkedet, psykiatriske lidelser som socialfaglige forhold. Hvis den beskæftigelsesrettede tilgang baseres på et sådant helhedssyn, vil det være et væsentligt skridt i retning af at nå en sådan grad af recovery, at patienter med en skizofrenilidelse bliver i stand til at gennemføre en uddannelse og efterfølgende at finde og fastholde et arbejde. 4 4 Recovery - at komme sig - er tanken om, at mennesker med psykiske lidelser kan komme sig helt eller delvist. Tankegangen er udtryk for en erkendelse af, at psykiske lidelser ikke er kroniske. Recovery er en personlig udviklingsproces, hvor målet er at blive i stand til at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, man oplever som følge af lidelsen. Processen er dybt personlig, og det er individuelt, hvor lang tid den varer. Processen kan inddeles i fire faser: 1) Stabilisering (I): Fokus på at få kontrol over symptomerne og formindske lidelsen, 2) reorientering: Udforskning af umiddelbare implikationer i forbindelse med lidelsen og af, hvordan man kan vende tilbage til et meningsfyldt liv, 3) reintegration: Gendannelse af meningsfulde aktiviteter, sociale relationer og roller, samt 4) stabilisering (II): Opretholdelse af en ønskværdig situation og begyndende rutiner i hverdagslivet. Recovery er en personlig proces, der kun kan foregå i det pågældende menneske selv. Processen med at komme sig udfoldes imidlertid i et socialt rum. Andre mennesker spiller derfor en stor rolle, idet ingen kan komme sig alene. Recovery kan derfor kun opnås ved hjælp af sociale relationer eller professionel bistand. Kilde:

19 Kapitel 1: Konklusioner og strategi Side 17 Undersøgelsen af relationen mellem voksne unge i skizofrenispektret, jobcentrene og arbejdsmarkedet bekræfter, at det vil være muligt for en del mennesker med en skizofrenilidelse at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, men det forudsætter: At den kliniske behandling og de erhvervsforberedende tilbud er integreret. At vejledningen og støtten bliver ydet med udgangspunkt i den pågældende persons prioriteringer med hensyn til uddannelse og beskæftigelse. På workshoppen den 6. januar 2011 med repræsentanter fra Jobcenter København Skelbækgade, Jobcenter Rødovre og undersøgelsens følgegruppe drøftede man, hvad der skal til for at yde voksne unge med en skizofrenilidelse optimal vejledning i forbindelse med valg af uddannelse, afdækning af erhvervsmæssige muligheder og jobsøgning. Debatten mundede ud i enighed om, at der behov for en bedre koordination af indsatsen for de enkelte patienter mellem OPUS og jobcentret. Det blev udtrykt på denne måde: ( ) hvis man virkelig skulle gøre noget, der ville hjælpe, så skulle man samle alle OPUS-borgere i en enhed, hvor de forhåbentligt blev håndteret mere ens. I Jobcenter Rødovre varetager to medarbejdere opgaverne i relation til borgere med psykiske lidelser. Derved undgår man, at de pågældende bliver kastet rundt mellem forskellige afdelinger. I Jobcenter København Skelbækgade er de fleste borgere med psykiske lidelser spredt på to afdelinger, der tager sig af henholdsvis uddannelse og afklaring. Det drejer sig i alt om ca borgere, som dog ikke alle har psykiske lidelser. På workshoppen blev det oplyst, at ca. 200 borgere har psykiske lidelser, og nogle af dem er tilknyttet OPUS. Der var enighed om, at det kunne være et frugtbart perspektiv at samle de pågældende borgere med psykiske lidelser i én enhed, der gør det muligt at yde en specialiseret indsats, fordi den bemandes med medarbejdere fra såvel beskæftigelsessystemet som behandlingssystemet og dermed råder over relevante kompetencer. Der var ligeledes enighed om, at jobcentret i givet fald skal have ansvaret for den specialiserede indsats. Workshoppens deltagere formulerede herefter følgende elementer i en operationel strategi, der vil kunne virkeliggøre modellen: Jobcentret har koordinatorrollen og ansvaret for at fastholde momentum i sagsforløbet. En kontaktperson fra OPUS deltager i den første samtale med patienten. Ved denne samtale redegøres blandt andet for den pågældende patients aktuelle situation. Kontaktpersonen deltager efter behov i de efterfølgende samtaler. Jobcenter København Skelbækgade og OPUS udarbejder sammen en plan for: Hvilke beføjelser og hvilket ansvar den specialiserede indsats skal have Hvordan samarbejdet og kommunikationen tilrettelægges Hvordan opgaverne fordeles

20 Side 18 Voksne unge i skizofrenispektret Hvordan de forskellige aktiviteter koordineres Hvilke andre fagpersoner der eventuelt skal involveres og afklarer ligeledes andre relevante spørgsmål Strategiens fundament Strategien bør forholde sig til følgende forhold, der har betydning for, at beskæftigelsesindsatsen over for voksne unge med en skizofrenilidelse og andre borgere med psykiske lidelser bliver vellykket: 1. Hurtig sagsbehandling Det er nødvendigt at handle hurtigt, når forudsætningerne for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse er til stede. Mulighederne for at fastholde eller opnå beskæftigelse eller gennemføre en uddannelse må ikke forringes som følge af lange sagsbehandlingstider. 2. Ukompliceret kontakt Det er vigtigt, at borgeren og en eventuel bisidder ikke er i tvivl om, hvem der skal rettes kontakt til i jobcentret. Det er ligeså vigtigt at kunne komme i kontakt med den relevante sagsbehandler eller beskæftigelseskonsulent. 3. Økonomisk tryghed Det er vigtigt, at borgeren ikke oplever usikkerhed med hensyn til forsørgelsesgrundlaget. Usikkerhed vil kunne medføre, at borgeren udvikler symptomer, som hæmmer eller forhindrer fremdrift i sagsbehandlingen. 4. Fleksibilitet i sagsbehandlingen Beskæftigelsessystemet må kunne rumme, at voksne unge i skizofrenispektret såvel som andre borgere med psykiske lidelser kommer ud for uforudsete hændelser som følge af sygdommen, og at det periodevis vil påvirke deres evne til at deltage aktivt i beskæftigelsesindsatsen. 5. Stigmatisering Voksne unge med en skizofrenilidelse samt andre borgere med psykiske lidelser må ikke begrænses i deres udfoldelsesmuligheder som følge af fordomme og generaliserende vurderinger. Et eksempel på sidstnævnte er den opfattelse, at borgere med psykiske lidelser er uegnet til at arbejde professionelt med andre mennesker. 6. Sammenhængende sagsforløb Samarbejdet mellem jobcentret og private aktører skal fungere godt. Der må ikke herske tvivl om, hvem der er ansvarlig for hvilke aspekter af beskæftigelsesindsatsen, og hvem der skal følge op på hvad. Det er ligeledes vigtigt at undgå afbrydelser i et forløb.

En længe ventet gæst?

En længe ventet gæst? En længe ventet gæst? En længe ventet gæst? 2011 Psykiatrisk Center København Region Hovedstaden Psykiatri OPUS Nørrebro Hans Kirks Vej 6, 2200 København N www.opus-kbh.dk Forord Denne rapport med titlen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Jobafklaringsforløb. - erfaringer fra Socialmedicinsk Enhed

Jobafklaringsforløb. - erfaringer fra Socialmedicinsk Enhed Jobafklaringsforløb - erfaringer fra Socialmedicinsk Enhed Socialmedicinsk arbejdsmetode Den bio-psyko-sociale model Systematik Diagnose/problemforståelse Behov for yderlige afklaring/udredning Livshistorien

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009

Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009 Dato: 08-04-2008 Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009. 2.1. Hjælp til udsatte indvandrermødre 2.2. Vejledning og løntilskud til familieforsørgede 2.3. Opsøgende job- og uddannelsesformidling

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

DGI byen den 03-11-2014

DGI byen den 03-11-2014 DGI byen den 03-11-2014 Hvad er IPS? Evidensbaseret viden om hvad der virker. Betydning af organiseringen. Udfordringer på vej mod arbejdsmarkedet, herunder åbenhed om egen psykiske lidelse. 1 IPS - Individuelt

Læs mere

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DISPOSITION EN UNDERSØGELSE OM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE TILTAG OVERFOR SVAGE LEDIGE Veje til beskæftigelse. En kvalitativ undersøgelse af sagsbehandlernes forestillinger

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Protokol (anonymiseret udgave)

Protokol (anonymiseret udgave) Protokol (anonymiseret udgave) Fremtidsværksted 19. november 2007 på RUC 'Den gode sagsbehandling ved langtidssygdom og nedsat erhvervsevne' Sammenfatning (utopier og virkeliggørelse) Der ønskes mere tid

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere