Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling"

Transkript

1 Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling

2 Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet: Målgruppekarakteristikker Forandringsteorier Indsatser Introduktion til anvendelse af IT-systemet Målingerne i systemet Øvrigt a. Samtalekoncepter... 17

3 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet: 1. Sygemeldte af andre psykiske årsager end stress og overbelastning 2. Sygemeldte af stress og overbelastning 3. Nedslidte 4. Mennesker med diffuse/diagnoseløse lidelser 5. Mennesker med en kræftdiagnose

4 2. Målgruppekarakteristikker Målgruppe 1: Sygemeldte af andre psykiske årsager end stress og overbelastning Målgruppe 2: Sygemeldte af stress og overbelastning

5 Målgruppe 3: Nedslidte med lav omstillingsevne Målgruppe 4: Mennesker med diffuse/diagnoseløse lidelser

6 Målgruppe 5: Mennesker med en kræftdiagnose

7 3. Forandringsteorier Forandringsteori for målgruppe 1: Sygemeldte af andre psykiske årsager end stress og overbelastning Resultater som skal Resultater som skal 1 opnås på kort sigt 2 opnås på 3 mellemlangt sigt Resultater som skal opnås på langt sigt Langsigtede effekter Borger har erkendt sin psykiske lidelse Borger følger behandling Borger i job og ude af offentlig forsørgelse JOB/ RASKMELDING Borger er motiveret for behandling Borger har realistisk branchematch Borger kan se sig selv på arbejdsmarkedet Borger har ejerskab til jobplan Borger har forstået og accepteret rammer for samarbejdet Borger er indsatsklar Forandringsteori for målgruppe 2: Sygemeldte af stress og overbelastning Resultater som skal Resultater som skal 1 opnås på kort sigt 2 opnås på 3 mellemlangt sigt Resultater som skal opnås på langt sigt Langsigtede effekter Borger opnår selverkendelse af situation, herunder ift. sygemelding, jobbet og hjemlige forhold Borger er fortsat motiveret for fuld tilbagevenden til arbejdet Borger i job og ude af offentlig forsørgelse JOB/ RASKMELDING Selverkendelse ift. om tilbagevenden skal ske til hidtidige jobopgaver eller nyt job Plan for borgers genoptagelse af kontakt til arbejdsplads Borger tager ansvar for evt. behov for ændringer Borger og arbejdsgiver laver plan for løbende øgning af timetallet Behandlingsplan etableret Klar forestilling om tilbagevenden Jobplan mhp. tilbagevenden

8 Forandringsteori for målgruppe 3: Nedslidte med lav omstillingsevne Resultater som skal Resultater som skal 1 opnås på kort sigt 2 opnås på 3 mellemlangt sigt Resultater som skal opnås på langt sigt Langsigtede effekter Borgers billede af egne ressourcer ift. arbejdsmarkedet gøres større Borger bevidst om tidligere kompetencer Borger bevidst om arbejdsudbud (bredt set) Borger får viden om støtte i omstillingsproces Borger modtager den nødvendige indsats til enten at finde nyt arbejde. Eller at lære at cope med slid på hidtidig arbejdsplads JOB/ RASKMELDING Borger definerer egne barrierer for arbejde Borger motiveret til andet arbejde (omstillingsparat) Motiveret til at udvikle sig ift. arbejdsmarkedet Borger motiveret for at kontakte arbejdspladsen Borger motiveret for tilbagevenden eller evt. omplacering Borger har plan for delvis genoptagelse af arbejdet/tilbud der støtter tibagevenden Borger kan se sig selv på arbejdsmarkedet og raskmeldes hermed Forandringsteori for målgruppe 4: Mennesker med diffuse/diagnoseløse lidelser Resultater som skal Resultater som skal 1 opnås på kort sigt 2 opnås på 3 mellemlangt sigt Resultater som skal opnås på langt sigt Langsigtede effekter Borger har accept og forståelse for rammer for samarbejdet Borger er motiveret for helbredsmæssig afklaring Borger oplever sin sygdomssituation som sekundær (læs: borger tager sig sammen) Borger tager ejerskab til jobplan Borger i job og ude af offentlig forsørgelse JOB/ RASKMELDING Borger kan trods sygdom se sig selv på arbejdsmarkedet Borger er indsatsklar Borger er motiveret for at arbejde på fuld tid

9 Forandringsteori for målgruppe 5: Mennesker med en kræftdiagnose Resultater som skal Resultater som skal 1 opnås på kort sigt 2 opnås på 3 mellemlangt sigt Resultater som skal opnås på langt sigt Langsigtede effekter Borger oplever at vi er der og står til rådighed Borgers får information om rollefordeling ift. lovgivning. Borger får ro Borger oplever at få den rette støtte til at kunne skifte erhverv eller beholde hidtidigt job Kontakt til arbejdsgiver for at fastholde ansættelse Borger i job og ude af offentlig forsørgelse Borger modtager den nødvendige indsats ift. at kunne leve med gener på arbejde JOB/ RASKMELDING Borger oplever fleksibilitet ift. arbejdssituation.

10 4. Indsatser Indsatser for målgruppe 1: Sygemeldte af andre psykiske årsager end stress og overbelastning Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt Indkaldelse til informationsmøde med præcist formuleret pjece Afklaring af borgers indsigt i egen sygdom og arbejdsmarkedsperspe ktiv v. afholdelse af samtale Rundbordssamtale Indhentelse af relevant information Afklaring af fremtidigt job Praktik Vejledning Arbejdsprøvning Revalideringstiltag Delvis genoptagelse af arbejde Uddannelsesaktivering Indsatser for målgruppe 2: Sygemeldte af stress og overbelastning Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt Indhente plan om borgers tilbagevenden fra arbejdsgiver Evt. tilbydes arbejdsgiver hjælp til udarbejdelse af planen Afklaring af om borger er berettiget til hjælp fra privat sundhedsforsikring Vejledning om deltagelse i netværksgruppe for stressramte Afdække borgers sygdomserkendelse Afdække betydning af hjemlige faktorer Dialog med borger Borger får tilbud fra vifte hvis han/hun ikke er klar (stresskursus) Plan udarbejdes med borger om tilbagevenden til fuld arbejdstid gennem dialog Coach forløb (4-5 gange) med fokus på øgning af timetal og at skabe realisme hos borger ift. tta. Også for ledige i forlængelse af snusepraktikker

11 Indsatser for målgruppe 3: Nedslidte med lav omstillingsevne Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt Helbredsmæssig afklaring påbegyndes hos læge Inddragelse af jobcenter/fagforening ift. sagshistorik Dialog m. borger: Hvordan ser du dig selv ift. arbejdsmarked, herunder barrierer og ressourcer Intensivt coachbaseret kontaktforløb med fokus på raskmelding (hos AA) samt mulighed for korte virksomhedsbesøg mv. Efterfølgende raskmelding eller sagsoverlevering til stue 1 som raskmeldt mhp. hurtig virksomhedsindsats Indsatser for målgruppe 4: Mennesker med diffuse/diagnoseløse lidelser Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt Dialog m. fokus på ressourcer borgers selvbillede udvides ift. egne kompetencer Samarbejde med egen læge Rundbordssamtale Afklare indsatsbehov Etablere jobplan Coach forløb lær at leve med det og så tta med brug af kognitiv terapi Intensivt opfølgningsforløb Samtaler/opfølgning m fokus på øget tid mv. Indsatser for målgruppe 5: Mennesker med en kræftdiagnose Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt Ved modtagelse af oplysningsskema anmodes om journaloplysninger Tlf. kontakt dialog om rammer og muligheder Kontakt til arbejdsgiver mhp. fastholdelse mv. Samtaler Rundbordssamtaler Hjælpemidler 56

12 5. Introduktion til anvendelse af IT-systemet Systemet Results er et administrativt redskab der har til formål at samle op og give overblik over progression og resultatopnåelse i projektet. Det er obligatorisk at anvende systemet i forbindelse med alle opfølgningssamtaler i projektet og kan anvendes ved supplerende samtaler. Det anbefales, at registrering sker samme dag som samtalen. Systemet er forholdsvis let at betjene og gør selv opmærksom på, hvis du ikke udfylder korrekt. Systemet kan anvendes af sygedagpengeteamets medarbejdere, der logger sig på systemet ved anvendelse af tilsendt brugernavn og password via internetadressen Hvem er med og hvem skal der laves registreringer for? Alle nye sygeopfølgningssager, hvor borgeren indplaceres i en af de fem målgrupper indgår i projektet Nye sager, hvor borgeren ikke (umiddelbart) tilhører en af målgrupperne registreres ved første samtale under målgruppen ikke i målgruppe. Registreringen på sådanne borgere genoptages, hvis det på et senere tidpunkt viser sig, at borgeren tilhører en af de 5 målgrupper Det er obligatorisk at lave registreringer for alle, som indgår i projektet Der skal ikke registreres for borgere, som ikke indgår i projektet, dvs sager startet før projekt-kickoff eller personer, som ikke indgår i en målgruppe. Dette gælder uanset om disse borgere behandles med udgangspunkt i de samme arbejdsgange (fx samtaledispositioner) eller tilbud (fx coachingforløb) 6. Målingerne i systemet IT-systemet Results indeholder 3 målinger, der har til formål at skabe overblik over udviklingen og progressionen på tværs i projektet og i den enkelte sag. De tre målinger er: 1. Vurdering af borgerens ressourcer 2. Vurdering af målopfyldelse 3. Vurdering af progression på nøgleproblemstilling Målingerne belyser hver sin vinkel de supplerer hinanden men overlapper ikke nødvendigvis Man kan godt have relativt få ressourcer men alligevel opfylde de formulerede mål Man kan stå i stampe i forhold til målgruppens hovedproblemstilling og samtidig opfylde flere og flere delmål Herunder gennemgås de 3 målinger.

13 Måling 1, vurdering af brugerens ressourcer belyses med målgruppespecifikke eksempler. I måling 2 og 3 er målgrupperne indarbejdet i IT-systemet, og gennemgangen hér er derfor mere overordnet Måling 1 vurdering af borgerens ressourcer Måling 1 Eget arbejdsmarkedsperspektiv

14 Måling 1 Faglige og uddannelsesmæssige ressourcer Måling 1 Personlige kompetencer

15 Måling 1 Økonomi og netværk Måling 1 Helbred

16 Måling 2 Målopfyldelse Måling 2 fokuserer på opnåelsen af de delmål der er sat op for sygemeldte målgruppen. Delmål er opstillet på kort, mellemlangt og langt sigt Delmålene er de delmål, som er formuleret i projektet Vurderingen af opnåelse af delmål er ikke en videnskabelig måling, men jeres evaluering af om delmålet er nået og jeres vurdering af hvor borgeren er i indsatsforløbet Vurderingen af opnåelse er en her-og-nu vurdering, hvor I registrerer med udgangspunkt i jeres bedste faglige samlede vurdering af, om delmålet er opnået Måling 3 Progressionen måles på jeres identifikation af den målgruppespecifikke nøgleproblemstilling Progressionsskalaen 1-9 er søgt afpasset de specifikke målgrupper Vurderingen af opnåelse er en her-og-nu vurdering, hvor I registrerer med udgangspunkt i jeres bedste faglige samlede vurdering af hvor borgeren står i forhold til håndtering af nøglefaktoreren

17 EFTER UNDER FØR 7. Øvrigt a. Samtalekoncepter Tjekliste 1. opfølgningssamtale Hovedpunkter Dagsorden Læs oplysningsskema/evt. tidligere Jobcenter-historik Gennemgå evt. oplysninger (virksomhed, læger mv) TRIN 1: Formålet med mødet Lad borgeren komme til orde: Brug borgerens eget udgangspunkt (jobperspektiv, sygdom osv.) som afsæt for præsentation af mødets formål og fokus i jobcentret Præsenter formålet: Det handler om at finde ud af vejen til tilbagevenden til job TRIN 2: Afklaring Afklare ressourcer og barrierer ift. job o Uddannelse og jobsituation o Hvad forhindrer at borger genoptager arbejdet nu helt eller delvist (stiller sig til rådighed for job eller aktivt tilbud) o Hvad skal der til for at borger kan genoptage arbejde o Har der været kontakt til arbejdspladsen/arbejdsgivers forventning og samarbejdsvilje o Øvrige forhold: økonomi/netværk/familieforhold m.v. Sygdom og behandling o Behandlingsplan o Tidspunkt for raskmelding/tilbagevenden til arbejde helt eller delvist Vurdering af uarbejdsdygtighed: Betingelse for ydelse stop-test ( 7) o Har samtalen afsløret noget som gør, at sagen skal lukkes o Yderligere dokumentation ift. lukning af sag TRIN 3: Dialog om næste skridt Mulighed for raskmelding, delvis tilbagevenden mv. Placering i målgruppe Fastlæg delmål Planlæg indsats og aktiviteter i forhold til målgruppen o Borgers opgaver Kontakt til arbejdsgiver Følge behandling m.v. o Sagsbehandlers opgaver Kontakt til arbejdsgiver Indhentning af supplerende oplysninger helbred m.v. o Evt. tilbudsgivning TRIN 4: Konklusion/plan Fokuspunkter, aftaler og vurderinger opsummeres Stillingtagen til behov for yderligere lægelige oplysninger samt indhentelse heraf Kontakt til arbejdsgiver Opfølgningsplan udfærdiges (mål og delmål angives i overensstemmelse med de mål/delmål der er fastsat for de enkelte målgrupper og herunder ejerskabet for de forskellige mål). Evt. indsats bestilles Indberetning vedr. måling.

18 EFTER UNDER FØR Tjekliste Opfølgningssamtaler Hovedpunkter Dagsorden Læs opfølgningsplan/sag Gennemgå indkomne oplysninger (virksomhed, læger, tilbud mv) TRIN 1: Formålet med mødet Lad borgeren komme til orde: Brug borgerens eget udgangspunkt (jobperspektiv, sygdom osv.) som afsæt for præsentation af mødets formål og fokus i jobcentret Præsenter formålet: Det handler om at finde ud af vejen til tilbagevenden til job TRIN 2: Status/siden sidst Evaluering/opfølgning på aktiviteter siden sidst o Har du gjort som aftalt o Har aktiviteten bragt dig tættere på tilbagevenden o Er de mål vi satte os sidst nået Sygdom og behandling o Udvikling med behandling o Udvikling i sygdom o Nye informationer (borgers og sagsbehandlers dialog med sundhedsvæsen) Vurdering af uarbejdsdygtighed ( 7): Betingelse for ydelse stop-op-test på baggrund af dialogen inden samtalen går over til at handle om de næste skridt (trin 3) o Har samtalen afsløret noget som gør, at sagen skal lukkes o Yderligere dokumentation ift lukning af sag TRIN 3: Dialog om næste skridt Mulighed for raskmelding, delvis tilbagevenden mv Definition af (nye) delmål Planlæg af indsats og aktiviteter o Borgers opgaver o Sagsbehandlers opgaver o Tilbudsgivning TRIN 4: Konklusion/plan Fokuspunkter, aftaler og vurderinger opsummeres Indsats bestilles Stillingtagen til behov for yderligere lægelige oplysninger samt indhentelse heraf Stillingtagen til fornyet kontakt til arbejdsgiver samt gennemførelse heraf Opfølgningsplan udfærdiges (mål og delmål angives i overensstemmelse med de mål/delmål der er fastsat for de enkelte målgrupper og herunder ejerskabet for de forskellige mål). Indberetning vedr. måling.

19

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere