Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning. Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning. Januar 2013"

Transkript

1 Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning Januar 2013

2 Indhold INTRO 3 Baggrund...3 Formål...3 Forberedelse af seminaret 4 Initiativtagere...4 Planlægning...4 Invitation...5 Tilmelding...5 Lokaler til seminar...6 Materiale til deltagerne...6 Program for seminar 7 Gennemførelse af program 9 Formiddagsprogrammet...9 Eftermiddagsprogrammet Bilag 13 Bilag 1 Skabelon til invitation Bilag 2 Skabelon til deltageliste Bilag 3 Case Bilag 4 Case Bilag 5 Case Bilag 6 Hjælpespørgsmål til workshop facilitator Bilag 7 Spørgsmål til casearbejdet Bilag 8 Evalueringsskema

3 INTRO Denne drejebog indeholder et koncept for et endagsseminar, der har til formål at kickstarte og styrke samarbejdet mellem medarbejdere i jobcentre, socialforvaltning og behandlingspsykiatri om borgere med en svær psykisk lidelse, der kræver hospitalsbehandling, sådan disse borgere bringes i retning mod et liv med arbejde. Baggrund Udviklingen af drejebogen og konceptet for seminaret er sket med afsæt i samarbejdsaftaler mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Psykiatrien i Region Sjælland samt Psykiatrien i Region Hovedstaden. I samarbejdsaftalerne har parterne aftalt at samarbejde om uddannelses og kursusaktiviteter for medarbejdere og teamledere fra jobcentre og psykiatri. Begge organisationer har et stort ønske om medvirke til at få personer med psykiske lidelser hurtigere tilbage i selvforsørgelse samt at nedbringe antallet af borgere med psykiske lidelser på førtidspension. Seminarkonceptet er blevet testet ved to pilotseminarer afholdt i henholdsvis Lyngby Taarbæk og Slagelse kommune i december Seminarerne blev evalueret af deltagerne, og deres tilbagemeldinger er indarbejdet i denne drejebog. Der er i forbindelse med udviklingen af seminaret og drejebogen nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatrien i Region Hovedstaden, repræsentanter fra jobcenter og socialforvaltning i de to kommuner Lyngby Taarbæk og Slagelse, der har været test kommuner i processen, samt rådgivningsfirmaet DISCUS. Arbejdsgruppemedlemmer fra de to kommuner har forestået den praktiske planlægning af seminarerne. DISCUS har været ansvarlig for udarbejdelse af drejebog og gennemførelse af pilotseminarerne; herunder fremstilling af inspirationsoplæg og facilitering af seminarerne. Drejebogen suppleres af en række bilag, som blev anvendt på pilotseminarerne, og som initiativtagerne kan bruge som inspiration til tilrettelæggelse af dagen. Formål Seminaret har til formål at klæde medarbejdere fra jobcentret, socialforvaltningen og den behandlende regionspsykiatri på til at samarbejde på tværs. Samarbejdets mål er at hjælpe borgere/patienter med en psykisk lidelse af en sværhedsgrad, der kræver hospitalsbehandling til at få et sammenhængende forløb i retning mod et liv med arbejde. Derudover er formålet, at medarbejderne i de pågældende systemer opnår mere viden om hinandens opgaver, indsatser og rammer samt en øget forståelse systemerne imellem. 3

4 FORBEREDELSE AF SEMINARET Initiativtagere For initiativtagere til et seminar af denne type er første skridt i forberedelsen at få etableret kontakt mellem psykiatrien, jobcentret og socialforvaltningen. Er jobcenter eller socialforvaltning i kommunen initiativtager, anbefales det at benytte en af nedenstående kontakter i enten Psykiatrien Region Hovedstaden eller Psykiatrien Region Sjælland: Psykiatrien Region Hovedstaden: Lotte Pihl Paulsen, Specialkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrien Region Sjælland: Skriv til eller bring forslaget op i de lokale samarbejdsfora vedr. sundhedsaftalerne. Er Psykiatrien initiativtager, kontaktes en teamleder for kontanthjælpsområdet eller sygedagpengeområdet. Kontaktoplysninger findes på kommunernes hjemmesider. Planlægning Afklaring af formål med dagen Det er vigtigt at bruge tid på at forventningsafstemme det lokale formål og ambitionsniveau for dagen. Er dagens formål primært netværksdannelse og at skabe forståelse systemerne imellem? at der genereres oplæg til en arbejdsgruppe der skal forbedre samarbejdet mellem sektorerne? at der indgås konkrete aftaler om det fremtidige samarbejde? Deltagerkredsen bør afstemmes i relation til formålet med dagen. Hvis ambitionsniveauet er, at der indgås konkrete aftaler, bør der også være ledelsesrepræsentation på dagen. Det er samtidig vigtigt, at alle systemer er repræsenteret på samme niveau er der fx ledelsesrepræsentanter fra regionen, bør der også være det fra kommunen. Arbejdsgruppe tilrettelægger seminaret Det er en god ide at sammensætte en mindre arbejdsgruppe med deltagelse fra de respektive systemer, som tilrettelægger seminaret. Opgaverne for arbejdsgruppen er i første omgang at: finde kursussted eller andre egnede lokaler til seminaret (se nærmere nedenfor) finde egnede oplægsholdere til deltageroplæg minimum en måneds varsel gerne længere 4

5 1. Se under afsnittet Gennemførelse af program i denne drejebog for en disposition til deltageroplæggene. 2. Arbejdsgruppen kan evt. gennemgå oplæggene med oplægsholderne mindst en uge forinden seminaret for at afstemme indholdet til seminarets formål. finde en egnet facilitator til at gennemføre dagen 3. Det kan være en god ide, at facilitator er en ekstern person, fx en proceskonsulent med erfaring i at facilitere større og mindre grupper, i at arbejde med forandringsprocesser, tværfaglighed og gruppedynamik. Det kan alternativt være en fra arbejdsgruppen, der har erfaring med eller mod på at facilitere dagen. 4. Find også egnede hjælpefacilitatorer til casearbejdet evt. blandt ledelsespersoner, der deltager på dagen Invitation Seminaret henvender sig til medarbejdere i den kommunale socialforvaltning og jobcentret samt medarbejdere fra regionens behandlende psykiatri. Det besluttes i et samarbejde mellem den enkelte kommune og regionen hvem og hvordan, der inviteres. Se tidligere om afklaring af formål med dagen. Det anbefales, at der inviteres fra følgende afdelinger i de tre systemer: Jobcenter: Afdelingsledere/teamledere og sagsbehandlere fra afdelinger som sygedagpenge og kontanthjælp match 2 og 3 og evt. relevante specialenheder (unge, integration og lign.) Socialforvaltning: afdelingsledere/teamledere og sagsbehandlere fra fx myndighed, misbrugscenter, socialpsykiatri Psykiatrien: behandlerpersonale (læger, sygeplejersker og psykologer) og socialrådgivere fra ambulante og stationære enheder. Det anbefales, at deltagerantallet ligger på personer, og at der reserveres ca. 10 pladser per system for at opnå en nogenlunde ligelig fordeling af fagområder på dagen. Invitation og tilmeldingsoplysninger bør sendes til de relevante enheder i kommune og region 2 3 måneder før seminaret afholdes. Se bilag 1 for skabelon til invitation. Tilmelding Sæt en tilmeldingsfrist på minimum 14 dage før seminaret og lad en person i fx jobcentret have ansvaret for at følge op på tilmeldingerne og koordinere med et eventuelt kursussted. Vær opmærksom på, hvilke tidsfrister kursusstedet har for at regulere deltagerantallet og evt. gruppelokaler. Send en bekræftelsesmail på hver tilmelding og noter tilmeldingerne løbende i en deltagerliste. 5

6 Ved tilmelding skal hver deltager oplyse fulde navn, organisation og jobtitel samt kontaktoplysninger (mail, direkte telefon). På den måde kan deltagerlisten også efter seminaret bruges som en kontaktliste i det daglige tværgående samarbejde om fælles borgere. Se bilag 2 for en skabelon til deltagerliste. Lokaler til seminar Ved valg af lokale eller kursussted til seminaret er det vigtigt at være opmærksom på, at lokalet understøtter programmets indhold. I dette tilfælde: At lokalet kan rumme 30 personer med en egnet bordopstilling (fx i øer/grupper eller hestesko). at der er PC, projektor med lærred og whiteboard/flipover i plenumlokalet og evt. trådløst netværk At der er egnede grupperum med stole til alle deltagere (op til 10) i umiddelbar nærhed af plenumlokalet. Der kan evt. laves bordplan til plenumlokalet, sådan at deltagerne kommer til at sidde blandet ved bordene og i summepauserne kan udveksle erfaringer med deltagere fra de andre systemer. I så fald skal en fra arbejdsgruppen sammensætte en bordplan, når alle tilmeldinger er i hus. Husk, at lave individuelle bordkort og bordplan forud for seminaret og at justere med eventuelle afbud i dagene før. Derudover er det vigtigt at sørge for, at der på dagen ligger navneskilte, papir og pen og en dokumentmappe ved hver plads. Desuden vand og glas på bordene. Hver deltagers dokumentmappe bør som minimum indeholde: Program Deltagerliste med angivelse af gruppenummer til eftermiddagens workshop ud for hver deltager samt titel og arbejdssted Print af cases til eftermiddagens workshop Støttespørgsmål til workshop Materiale til deltagerne Forud for seminaret Når tilmeldingsfristen udløber, sendes en deltagerliste og det endelige program til alle de tilmeldte. Er der behov for at informere om praktiske oplysninger fx om parkering ved kursusstedet kan dette gøres samtidig i en følg . Efter seminaret Materiale fra seminaret sendes til alle deltagere per mail: plancher fra deltaqeroplæggene deltageres kontaktoplysninger med opgaveområder bilag 2 6

7 PROGRAM FOR SEMINAR Dato for afholdelse: Tidsramme for kurset: (ankomst og morgenmad fra 8.30) Deltagere: Medarbejdere og ledere i jobcenter, socialforvaltning og behandlingspsykiatri Ankomst og morgenkaffe FORMIDDAG Lære hinanden at kende, rammer, målsætninger og tilbud til målgruppen (match 2 3 borgere med svær psykisk lidelse) Inspirationsoplæg hvad ved vi virker? Velkomst og præsentation af dagens program ved en ledelsesrepræsentant fra jobcenter eller psykiatri. Kort rammesætning af dagen med fokus på hvordan et tværsektorielt samarbejde kan understøtte at svært psykisk syge kommer i arbejde. Oplæg fra de tre systemer om rammer, målsætninger og tilbud til målgruppen Oplæg fra jobcentret (30 minutter) Debat (20 minutter) Oplæg fra socialforvaltning (30 minutter) Debat (20 minutter) Pause Oplæg fra behandlingspsykiatrien (30 minutter) Debat (20 minutter) Frokost 7

8 EFTERMIDDAG Workshops i mindre grupper. Formålet er, gennem en case, at få forståelse for hinandens værdier og holdninger. Sammen at opsætte eksempler på mål, delmål og aktiviteter for casepersonen. Diskutere, hvordan et samarbejde fremadrettet kan se ud. Præsentation og instruktion til casearbejde Læse 3 cases Arbejde med valgfri case Øvelsen foregår i grupper med repræsentation fra alle systemer. En facilitator indleder gruppearbejdet og er ansvarlig for facilitering af gruppearbejdet Pause Det fremadrettede samarbejde. Hvilke anbefalinger har deltagerne til at forbedre det daglige samarbejde om borgerne Afrunding og farvel Eftermøde Hvad så nu! Dagen kan eventuelt afrundes med et eftermøde for ledelsesrepræsentanter fra de respektive systemer, med henblik på at tage anbefalinger til forankring af det tværgående samarbejde med til relevante samarbejdsfora. 8

9 GENNEMFØRELSE AF PROGRAM Dagen er tilrettelagt, så den starter med de overordnede rammer for samarbejdet og derfra bevæger sig ned til samarbejdet på sagsniveau. I de følgende afsnit præsenteres formål og praktiske overvejelser for hvert programpunkt. Formiddagsprogrammet Velkomst og præsentation af formål med dagen En ledelsesperson fra enten kommunen eller Psykiatrien er vært for dagen og byder velkommen. Derefter følger en præsentation af program og baggrunden for seminaret samt rammerne for det fremtidige samarbejde for personer med en svær psykisk lidelse. Præsentationen af program og formål med dagen varetages ligeledes af en ledelsesrepræsentant fra Jobcenter eller Psykiatri. Dette programpunkt kan også indeholde en kort præsentationsrunde, hvor hver deltager kort introducerer sig med navn, stilling, arbejdssted og evt. arbejdsopgaver. Facilitator kan evt. stille opklarende spørgsmål. Introduktionen til dagen bør indeholde en klar rammesætning for formålet med et øget tværsektorielt samarbejde. Den fælles borgergruppe er personer med svær psykisk lidelse, som enten er i behandling i psykiatrien eller står overfor en behandling. Forskning i beskæftigelsesindsatser for personer med svær psykisk lidelse viser, at disse personer kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, når de får den rette støtte (se Merete Nordentoft og Thomas Christensen: Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom, 2011). Denne støtte til borgeren designes og koordineres bedst i tæt samarbejde mellem jobcenter, socialforvaltning og psykiatri. Oplæg fra de tre systemer (region, socialforvaltning og jobcenter) om rammer, målsætninger og tilbud til målgruppen. Hovedformålet med seminaret er, at medarbejderne fra de forskellige systemer lærer hinanden bedre at kende og opnår viden om hinandens opgaver, indsatser og rammer. Derfor er hovedvægten i formiddagens program lagt på deltageroplæg fra de tre systemer jobcenter, socialforvaltning og behandlingspsykiatri. Oplæggene skal formidle, hvilke rammer man arbejder indenfor, hvilke målsætninger der er for indsatsen, og hvilke tilbud der findes til målgruppen. Oplæggene bør som minimum behandle disse temaer: 9

10 Systemets hovedformål: Hvad er vi sat i verden for? Hvad er vores arbejdsrammer? Organisering i enheder/afdelinger. Hvor møder vi typisk målgruppen af personer med psykisk lidelse? Indgangen til vores system for borgeren/patienten (hvor kommer de fra, hvem kan henvise?) Hvad kan vi hjælpe målgruppen med? Vores tilbud, som matcher personer med en svær psykisk lidelse Hvornår oplever vi behov for at samarbejde på tværs af systemerne? (illustrér med eksempler) Se bilag 3 for inspiration til strukturen i oplægget Det øger generelt forståelsen at illustrere med konkrete eksempler specifikt om personer med en svær psykisk lidelse, og der vil være behov for at forklare fagspecifikke begreber fx matchkategorier, PTSD, FVU, STU, 85 SKP. Vi anbefaler, at oplægget holdes af én vidensperson per system, der kan dække området. Der er i programmet afsat 30 minutter til hvert system til oplæg og efterfølgende 20 minutters spørgetid og dialog. Her kan man med fordel åbne debatten og på den måde give mulighed for den dialog, der skaber forståelse systemerne imellem. Eftermiddagsprogrammet Introduktion til gruppearbejde Efter frokost mødes deltagerne i plenum. Her giver facilitator en præsentation af formålet med eftermiddagens casearbejde, og deltagerne læser de tre cases igennem (bilag 4, 5 og 6). Det er vigtigt at understrege, at cases er udarbejdet på baggrund af virkelige personer, som har en sag i alle tre systemer/ eller måske burde have. Giv deltagerne muligheder for at stille afklarende spørgsmål, men parkér større diskussioner til gruppearbejdet. Gruppearbejde. Hvordan kan de 3 systemer bedst arbejde sammen om en koordineret indsats for en borger med en psykisk lidelse? Med afsæt i formiddagens oplæg skal deltagerne drøfte en case og komme frem til et konkret udviklingsforløb for borgeren. Formålet er, at deltagerne får forståelse for hinandens værdier, holdninger og måder at arbejde med målgruppen på gennem arbejdet med en konkret case. Deltagerne inddeles i grupper af maksimum ti personer og med repræsentanter fra alle tre systemer. Der tilknyttes en facilitator til hver gruppe. Gruppearbejdet indledes med en kort instruktion og en præsentationsrunde i gruppen. Derefter vælger deltagerne den, case de vil arbejde med. Se bilag 4, 5 og 6 for 3 eksempler på cases. Under gruppearbejdet skal deltagerne sammen opsætte eksempler på mål, delmål og aktiviteter for casepersonen samt diskutere, hvordan et samarbejde fremadrettet på tværs af det 10

11 kommunale system (beskæftigelse og socialindsats) og den regionale psykiatriindsats kan se ud. Deltagernes drøftelse af casen støttes af spørgsmål, der stilles undervejs af facilitator. Se i øvrigt bilag 7 for en huskeliste til facilitator under gruppearbejdet. Spørgsmål til casearbejdet (Ligger til at printe og kopiere som bilag 8) Hvor ser I umiddelbart potentiale og ressourcer hos denne borger? Hvilke indsatser vil I vurdere relevante/sætte i gang? 1. Beskæftigelsesmæssigt, socialt, sundhedsmæssigt/psykiatri 2. Hvilket overordnet mål er der for indsatserne, og hvilke delmål ser I på vejen? Hvordan skal indsatserne koordineres? Er der noget, der kan iværksættes samtidigt? 3. Hvilke faglige nøglepersoner er relevante for borgeren? 4. Hvordan vil I sikre fremdrift og kontinuitet i borgerens forløb? Hvordan vi I styrke borgerens eget ansvar og medvirken i processen? Hvordan vurderer I, med de indsatser I har foreslået, at borgerens muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet ser ud? Det fremadrettede samarbejde Som afrunding på eftermiddagens praktiske øvelse og samarbejde omkring et forløb for en konkret person drøfter deltagerne, hvilke udfordringer der er for samarbejdet, og hvad der skal til for at smidiggøre samarbejdet mellem sektorerne. Drøftelsen ledes af seminarets facilitator. Dialogen kan fx tage udgangspunkt i: Hvilke konkrete barrierer omkring jeres tværfaglige samarbejde er I stødt på i casearbejdet? Er det organisatoriske, praktiske eller vidensmæssige barrierer? Forslag til at overkomme disse barrierer? Indlæg fra denne fælles drøftelse kan fx noteres på plancher/flip over, som kan bruges i en videre kvalificering af det tværsektorielle samarbejde om personer med en svær psykisk lidelse. Afrunding af dagen i plenum Deltagerne kan bruge 5 minutter på at udfylde evalueringsskemaet (bilag 9), som de afleverer, inden de går hjem. Derved får I en højere svarprocent og skal ikke bruge ressourcer på at sende og indhente evalueringsskemaer. En ledelsesrepræsentant runder derefter dagen af og samler op på, hvad der eventuelt videre skal ske og hvornår. Dette er et vigtigt punkt, som medvirker til, at deltagerne oplever, at deres input og erfaringer bliver bragt i spil og eventuelt anvendt fremadrettet. 11

12 Eftermøde for ledelsesrepræsentanter/arbejdsgruppen Dagen kan eventuelt afrundes med et eftermøde for ledelsesrepræsentanter fra de respektive systemer med henblik på at tage anbefalinger til forankring af det tværgående samarbejde med til relevante samarbejdsfora. Her er det vigtigt at lave klare aftaler for det videre samarbejde, gerne med tidsplan og ansvarlige personer. Her samles også op på, om formålet med dagen er indfriet. Aftal eventuelt allerede her dato for et nyt møde, hvis I vil fortsætte samarbejdet. 12

13 BILAG 13

14 Bilag 1 Skabelon til invitation Du inviteres til at deltage i seminar om helhedsindsats for borgere med psykisk lidelse. X kommune og Psykiatrien i Region X afholder i fællesskab et seminar for medarbejdere i psykiatri, socialforvaltning og jobcentret med henblik på at styrke samarbejdet om fælles borgere. På seminaret vil du og de andre deltagere få lejlighed til at lære hinanden bedre at kende, udveksle erfaringer og viden om arbejdet med borgere, som har en psykisk lidelse og få et overblik over de tilbud, der findes til målgruppen i begge sektorer. Tovholder på dagen er Seminaret finder sted: dato + navn på kursussted + adresse + lokale Deltagere på seminaret Udpegede medarbejdere fra Jobcentret, Ydelser, Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug. Behandlerpersonale og socialrådgivere fra psykiatrien. Du kan tilmelde dig på denne mail..inden. I emnefeltet skal du skrive Seminar om samarbejde + kommunenavn. Der er et begrænset antal pladser, så vi anbefaler, at tilmelding sker hurtigst muligt. Ved tilmelding bedes du oplyse o fulde navn o arbejdssted (jobcenter/psykiatri/socialforvaltning) o jobfunktion/titel o kontaktoplysninger (mail og direkte telefonnummer) Skulle du blive forhindret, bedes du hurtigst muligt give os besked, så en anden kan få din plads. Bedste hilsner Arbejdsgruppen Jobcenter X Psykiatrien Region X 14

15 Bilag 2 Skabelon til deltageliste Her ligger en skabelon til liste over oplysninger på alle seminardeltagere. Listen ajourføres efter seminaret med kontaktoplysninger og kort opgavebeskrivelse i relation til psykisk sårbare borgere. Alle deltagere på seminaret modtager listen sammen med plancher og lignende materiale fra seminaret. Socialforvaltning XX Kommune Navn Afdeling Stilling Telefon Mail Jobcenter XX Kommune Navn Afdeling Stilling Telefon Mail Psykiatri Region XX Navn Afdeling Stilling Telefon Mail 15

16 Bilag 3 inspiration til struktur i et deltageroplæg Systemets hovedformål: Hvad er vi sat i verden for? Hvad er vores arbejdsrammer Organisering i enheder/afdelinger. Hvor møder vi typisk målgruppen af personer med psykisk lidelse? Indgangen til vores system for borgeren/patienten (hvor kommer de fra, hvem kan henvise) Hvad kan vi hjælpe målgruppen med? Vores tilbud, som matcher personer med en svær psykisk lidelse Hvornår oplever vi behov for at samarbejde på tværs af systemerne (illustrér med eksempler) 16

17 17

18 Eksempel på et oplæg fra psykiatrien på pilotseminar 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Bilag 4 Case 1 Case: Janni 29 år Janni er 29 år og for nylig flyttet til kommunen fra en nabokommune. Janni er meget hesteinteresseret og har en hest opstaldet på en rideskole i nærheden. Den passer hun og rider på næsten dagligt. Janni har en gammel drøm om at eje et stutteri eller blive dyrlæge. Uddannelse: Hun har folkeskolen som senest afsluttede uddannelse og har ellers været forsørget ved barseldagpenge og kontanthjælp. Hun har påbegyndt en HF uddannelse, men afbrød den, da hun som 19 årig blev gravid med sit første barn. Socialt: Janni har tre børn på 3, 6 og 9 år, som hun er alene med. Kontakten til børnenes far er noget anstrengt. Han har samvær med børnene hver anden weekend, men melder ofte fra, og det giver anledning til mange konflikter forældrene imellem. Janni har lidt kontakt med sin egen familie, men de har ikke ressourcer til at hjælpe hende med børnene. Hun har mistet kontakten til sin eksmands forældre. Det er rigtig svært for Janni at få struktur på dagligdagen, og hun beretter om mange konflikter med sin ældste ni årige datter. Konflikterne udspringer ofte af datterens reaktioner på Jannis skiftende kærester og turbulente parforhold. Sundhed/psykiatri Janni har ved alle sine graviditeter lidt af bækkenløsning og har stadig smerter ved for megen ridning, eller når hun går og står i længere perioder. Janni er diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse af borderline typen. Hun er desuden kendt i distriktspsykiatrien fra et tidligere forløb med længerevarende medicinsk behandling for depression og et opfølgende samtaleforløb. Janni er ordineret medicinsk behandling for sin bordeline, men der er i jobcentret mistanke om, at Janni ikke tager sin medicin stabilt. Beskæftigelse Janni har ingen erhvervserfaring udover nogen afbrudte praktikker og arbejdsprøvninger i sin tid på kontanthjælp. Hun har i lange perioder været fritaget for aktivering og indsats pga. sygdom og helbredsmæssige afklaringer. Janni har de seneste 2 måneder været i et tilbud (gruppeforløb) af 3x 5 timer om ugen med motion og undervisning. Forløbet munder ud i, at deltagerne skal i praktik. Janni var indledningsvist meget positiv over for forløbet, men har siden haft et ustabilt fremmøde i undervisningsforløbet. Hun er blevet trukket i kontanthjælp pga. ubegrundet fravær. Når hun møder op, har hun i perioder en meget impulsiv adfærd over for de andre deltagere. På holdundervisningen har hun haft en meget positiv indstilling til at skulle i praktik, men har senest reageret med stor modstand på at skulle drøfte konkrete muligheder for praktik med en virksomhedskonsulent tilknyttet tilbuddet. 25

26 Bilag 5 Case 2 Case: Thomas 29 år Uddannelse/Beskæftigelse Thomas har en 10 år gammel HF eksamen. Han modtager pt. kontanthjælp og har gjort det i næsten alle 10 år, siden han afsluttede sin HF uddannelse. Dog har han i en kort periode for 6 år siden arbejdet som taxachauffør, uden dog at optjene dagpengeret. Taxajobbet er ikke noget, han ønsker at vende tilbage til. Han bryder sig ikke om kontakten til fremmede mennesker. Han har igennem længere tid givet udtryk for, at han ønsker en førtidspension. Thomas har en historik med flere udeblivelser fra både den aktivering, der har været forsøgt, og fra kontaktsamtaler i jobcentret. Han har i den forbindelse i perioder mistet sin ydelse pga. udeblivelse. Psykisk Thomas er diagnosticeret skizofren og er i perioder meget forpint af sygdommen. Især af vrangforestillinger, hvor han føler sig skyldig i humanitære katastrofer, og hvor han forstyrres af hørehallucinationer. Thomas har været indlagt 4 gange bl.a. begrundet i voldelig adfærd. Mønsteret er, at han efter udskrivelse afbryder medicinsk behandling og sit samtaleforløb. Han ønsker ikke kontakt til sundhedsvæsenet. Social Thomas bor alene i en lejlighed og har meget begrænset socialt netværk. Han har en ældre søster, som kommer og besøger ham og hjælper ham med indkøb og med at betale regninger i de perioder, hvor han har det dårligt. Søsteren har ifølge Thomas også hjulpet økonomisk med husleje i de perioder, hvor han har mistet kontanthjælpen. Thomas har efter eget udsagn et forbrug af hash, men det er usikkert, hvor omfattende det er. Sagsbehandleren har dog observeret, at Thomas har været påvirket ved nogle af kontaktsamtalerne i jobcentret. Sagsbehandleren har forsøgt at skabe kontakt til socialcentret for at afdække misbruget og evt. motivere Thomas til et afvænningsforløb på misbrugscentret, men endnu er det ikke lykkedes at etablere kontakt mellem Thomas og misbrugscenteret. 26

27 Bilag 6 Case 3 Case: Henrik 49 år Henrik er 49 år og har de seneste 5 år arbejdet som bankrådgiver i hvad han selv kalder sit drømmejob. Henrik er gift, bor i eget hus og far til to mindreårige børn. Helbred/psykiatri Henrik er sygemeldt pga. stress. Han har to gange tidligere, for 10 og 15 år siden, været sygemeldt med stress. (Han fik ikke dengang anden behandling end samtaler hos egen læge). I det aktuelle forløb fik Henrik for ½ år siden et stress sammenbrud, hvor han blev sygemeldt fra sit job med arbejdsrelateret stress og indlagt på psykiatrisk afdeling. Han havde ved indlæggelsen selvmordstanker, vrangforestillinger og berettede om fysisk funktionssvigt i arme og ben. I tiden op til sygemeldingen har Henrik efter eget udsagn drukket lidt rigeligt rødvin han fortæller, at det fik ham til at slappe lidt af. I løbet af indlæggelsen bliver Henrik diagnosticeret med bipolar sindslidelse og lægen igangsætter medicinsk behandling. Henrik er nu udskrevet fra psykiatrisk afdeling og er overgået til ambulant behandling med samtaleforløb og stabilisering af medicinen. Han er stadig ikke helt stabiliseret i behandlingen, men der er fremgang. Beskæftigelse Henrik har ved de første samtaler i jobcentret signaleret stor uro og været meget usammenhængende i sin tale. Han fortæller, at han i tiden op til sygemeldingen har oplevet hukommelsessvigt, problemer med at koncentrere sig, problemer med at bevæge benene. Han er meget glad for sit job, der er tempo på, og i starten af sygemeldingen er han overbevist om, at han kan komme op på niveau igen. Han er altså overbevist om, at han skal tilbage i sit job. Der sker imidlertid det, at han 3 måneder henne i sygemeldingen, mens han er indlagt, bliver opsagt af sin arbejdsgiver. Ved overgang til ambulant behandling er der etableret kontakt mellem sagsbehandler i jobcentret og Henriks kontaktperson på psykiatrisk center. Den aktuelle lægefaglige vurdering lyder på, at hans lidelse er livsvarig, men at hans prognoser for at genvinde normalt funktionsniveau er gode (1 2 måneder), såfremt han følger sin behandling. Henrik er meget uenig i vurderingen og er stresset ved tanken om at skulle være klar inden for 2 måneder. Der bliver aftalt et rundbordsmøde med deltagelse af sygedagpengesagsbehandler, Henrik og hans ægtefælle samt Henriks kontaktperson i psykiatrisk center. Henriks kone ringer 2 uger før rundbordsmødet og fortæller, at Henrik er meget stresset over mødet og udsigten til at skulle drøfte tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Han har det dårligt, og konen har mistanke om, at han drikker lidt rigeligt rødvin, mens hun er på arbejde. Hun overvejer, om han skal indlægges igen. Konen appellerer til, at rundbordsmødet bliver aflyst eller udsat. 27

28 Bilag 7 Hjælpespørgsmål til workshop facilitator Støttespørgsmål og opmærksomhedspunkter til casearbejdet Afsæt 5 minutter til at vælge den case, gruppen vil arbejde med Foreslå en præsentationsrunde Vær opmærksom på, at der også arbejdes med borgerens ejerskab til eget liv og indsatser og ikke kun ud fra systemernes behov Støt gruppen i at komme rundt om alle spørgsmålene Inddrag de tavse medlemmer ved fx at sige Du har ikke sagt så meget, hvad tænker du om.. Styr tiden. Gør dem opmærksom på, at der er fx 10 min tilbage, hvis du kan se, at de får svært ved at nå det hele Gruppen kan eventuelt arbejde med den anden case, hvis de har tid til det. 28

29 Bilag 8 Spørgsmål til casearbejdet Hvor ser I umiddelbart potentiale og ressourcer hos denne borger? Hvilke indsatser vil I vurdere relevante/sætte i gang? o Beskæftigelsesmæssigt, socialt, sundhedsmæssigt/psykiatri o Hvilket overordnet mål er der for indsatserne, og hvilke delmål ser I på vejen? Hvordan skal indsatserne koordineres? Er der noget, der kan iværksættes samtidigt? o Hvilke faglige nøglepersoner er relevante i forhold til borgeren? o Hvordan vil I sikre fremdrift og kontinuitet i borgerens forløb? Hvordan vi I styrke borgerens eget ansvar og medvirken i processen? Hvordan vurderer I, med de indsatser I har foreslået, at borgerens muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet ser ud? 29

30 Bilag 9 Evalueringsskema Evaluering af seminaret Kære deltager på seminar Vi håber, du vil hjælpe os med at vurdere dagens indhold og tilrettelæggelse. Formålet med seminaret er at skabe en højere grad af forståelse mellem områderne jobcenter, socialforvaltning og psykiatri. Seminaret skal derfor bidrage til, at medarbejdere fra de tre systemer opnår mere viden om hinandens opgaver, indsatser og rammer i relation til personer med en psykisk lidelse. Hvor kommer du fra? Sæt kun et kryds Arbejdsmarkedsforvaltning (fx Jobcentret, ydelser) Socialforvaltning (fx Handicap, socialpsykiatri, misbrug, støttekontaktpersonkorps) Psykiatrien i Regionen Andet Din vurdering af tilrettelæggelse og indhold Sæt et kryds i hver linje a. Seminarets varighed Meget god God Dårlig Meget dårlig Ved ikke b. Sammensætningen mellem oplæg og aktiv deltagelse c. Sammensætningen af vidensoplæg, deltageroplæg og gruppearbejde d. Muligheden for at lære andre seminardeltagere at kende e. Gruppesammensætning til workshops f. Cases anvendt i workshops g. Støttespørgsmål under workshops h. evt. spørgsmål vedr. formål med dagen. (Kan variere fra kommune til kommune) Kommentarer (fx Dit vigtigste udbytte af dagen/ Hvad ville du gerne have haft mere af?) Skriv 30

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Årsrapport 2012 / 2013 Tilsyn på Beskæftigelsesområdet April 2013 1 Indledning... 3 Lovmæssig Baggrund... 3 Tilsynets indhold... 3 De uanmeldte tilsynsbesøg i 2012 og

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper.

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper. INVITATION til Seminar - om faglige balancegange og afvejninger i indsatsen til gravide kvinder med stofproblemer De fleste professionelle drømmer om at kunne hjælpe den gravide kvinde med stofproblematikker

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere