Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning. Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning. Januar 2013"

Transkript

1 Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning Januar 2013

2 Indhold INTRO 3 Baggrund...3 Formål...3 Forberedelse af seminaret 4 Initiativtagere...4 Planlægning...4 Invitation...5 Tilmelding...5 Lokaler til seminar...6 Materiale til deltagerne...6 Program for seminar 7 Gennemførelse af program 9 Formiddagsprogrammet...9 Eftermiddagsprogrammet Bilag 13 Bilag 1 Skabelon til invitation Bilag 2 Skabelon til deltageliste Bilag 3 Case Bilag 4 Case Bilag 5 Case Bilag 6 Hjælpespørgsmål til workshop facilitator Bilag 7 Spørgsmål til casearbejdet Bilag 8 Evalueringsskema

3 INTRO Denne drejebog indeholder et koncept for et endagsseminar, der har til formål at kickstarte og styrke samarbejdet mellem medarbejdere i jobcentre, socialforvaltning og behandlingspsykiatri om borgere med en svær psykisk lidelse, der kræver hospitalsbehandling, sådan disse borgere bringes i retning mod et liv med arbejde. Baggrund Udviklingen af drejebogen og konceptet for seminaret er sket med afsæt i samarbejdsaftaler mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Psykiatrien i Region Sjælland samt Psykiatrien i Region Hovedstaden. I samarbejdsaftalerne har parterne aftalt at samarbejde om uddannelses og kursusaktiviteter for medarbejdere og teamledere fra jobcentre og psykiatri. Begge organisationer har et stort ønske om medvirke til at få personer med psykiske lidelser hurtigere tilbage i selvforsørgelse samt at nedbringe antallet af borgere med psykiske lidelser på førtidspension. Seminarkonceptet er blevet testet ved to pilotseminarer afholdt i henholdsvis Lyngby Taarbæk og Slagelse kommune i december Seminarerne blev evalueret af deltagerne, og deres tilbagemeldinger er indarbejdet i denne drejebog. Der er i forbindelse med udviklingen af seminaret og drejebogen nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatrien i Region Hovedstaden, repræsentanter fra jobcenter og socialforvaltning i de to kommuner Lyngby Taarbæk og Slagelse, der har været test kommuner i processen, samt rådgivningsfirmaet DISCUS. Arbejdsgruppemedlemmer fra de to kommuner har forestået den praktiske planlægning af seminarerne. DISCUS har været ansvarlig for udarbejdelse af drejebog og gennemførelse af pilotseminarerne; herunder fremstilling af inspirationsoplæg og facilitering af seminarerne. Drejebogen suppleres af en række bilag, som blev anvendt på pilotseminarerne, og som initiativtagerne kan bruge som inspiration til tilrettelæggelse af dagen. Formål Seminaret har til formål at klæde medarbejdere fra jobcentret, socialforvaltningen og den behandlende regionspsykiatri på til at samarbejde på tværs. Samarbejdets mål er at hjælpe borgere/patienter med en psykisk lidelse af en sværhedsgrad, der kræver hospitalsbehandling til at få et sammenhængende forløb i retning mod et liv med arbejde. Derudover er formålet, at medarbejderne i de pågældende systemer opnår mere viden om hinandens opgaver, indsatser og rammer samt en øget forståelse systemerne imellem. 3

4 FORBEREDELSE AF SEMINARET Initiativtagere For initiativtagere til et seminar af denne type er første skridt i forberedelsen at få etableret kontakt mellem psykiatrien, jobcentret og socialforvaltningen. Er jobcenter eller socialforvaltning i kommunen initiativtager, anbefales det at benytte en af nedenstående kontakter i enten Psykiatrien Region Hovedstaden eller Psykiatrien Region Sjælland: Psykiatrien Region Hovedstaden: Lotte Pihl Paulsen, Specialkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrien Region Sjælland: Skriv til eller bring forslaget op i de lokale samarbejdsfora vedr. sundhedsaftalerne. Er Psykiatrien initiativtager, kontaktes en teamleder for kontanthjælpsområdet eller sygedagpengeområdet. Kontaktoplysninger findes på kommunernes hjemmesider. Planlægning Afklaring af formål med dagen Det er vigtigt at bruge tid på at forventningsafstemme det lokale formål og ambitionsniveau for dagen. Er dagens formål primært netværksdannelse og at skabe forståelse systemerne imellem? at der genereres oplæg til en arbejdsgruppe der skal forbedre samarbejdet mellem sektorerne? at der indgås konkrete aftaler om det fremtidige samarbejde? Deltagerkredsen bør afstemmes i relation til formålet med dagen. Hvis ambitionsniveauet er, at der indgås konkrete aftaler, bør der også være ledelsesrepræsentation på dagen. Det er samtidig vigtigt, at alle systemer er repræsenteret på samme niveau er der fx ledelsesrepræsentanter fra regionen, bør der også være det fra kommunen. Arbejdsgruppe tilrettelægger seminaret Det er en god ide at sammensætte en mindre arbejdsgruppe med deltagelse fra de respektive systemer, som tilrettelægger seminaret. Opgaverne for arbejdsgruppen er i første omgang at: finde kursussted eller andre egnede lokaler til seminaret (se nærmere nedenfor) finde egnede oplægsholdere til deltageroplæg minimum en måneds varsel gerne længere 4

5 1. Se under afsnittet Gennemførelse af program i denne drejebog for en disposition til deltageroplæggene. 2. Arbejdsgruppen kan evt. gennemgå oplæggene med oplægsholderne mindst en uge forinden seminaret for at afstemme indholdet til seminarets formål. finde en egnet facilitator til at gennemføre dagen 3. Det kan være en god ide, at facilitator er en ekstern person, fx en proceskonsulent med erfaring i at facilitere større og mindre grupper, i at arbejde med forandringsprocesser, tværfaglighed og gruppedynamik. Det kan alternativt være en fra arbejdsgruppen, der har erfaring med eller mod på at facilitere dagen. 4. Find også egnede hjælpefacilitatorer til casearbejdet evt. blandt ledelsespersoner, der deltager på dagen Invitation Seminaret henvender sig til medarbejdere i den kommunale socialforvaltning og jobcentret samt medarbejdere fra regionens behandlende psykiatri. Det besluttes i et samarbejde mellem den enkelte kommune og regionen hvem og hvordan, der inviteres. Se tidligere om afklaring af formål med dagen. Det anbefales, at der inviteres fra følgende afdelinger i de tre systemer: Jobcenter: Afdelingsledere/teamledere og sagsbehandlere fra afdelinger som sygedagpenge og kontanthjælp match 2 og 3 og evt. relevante specialenheder (unge, integration og lign.) Socialforvaltning: afdelingsledere/teamledere og sagsbehandlere fra fx myndighed, misbrugscenter, socialpsykiatri Psykiatrien: behandlerpersonale (læger, sygeplejersker og psykologer) og socialrådgivere fra ambulante og stationære enheder. Det anbefales, at deltagerantallet ligger på personer, og at der reserveres ca. 10 pladser per system for at opnå en nogenlunde ligelig fordeling af fagområder på dagen. Invitation og tilmeldingsoplysninger bør sendes til de relevante enheder i kommune og region 2 3 måneder før seminaret afholdes. Se bilag 1 for skabelon til invitation. Tilmelding Sæt en tilmeldingsfrist på minimum 14 dage før seminaret og lad en person i fx jobcentret have ansvaret for at følge op på tilmeldingerne og koordinere med et eventuelt kursussted. Vær opmærksom på, hvilke tidsfrister kursusstedet har for at regulere deltagerantallet og evt. gruppelokaler. Send en bekræftelsesmail på hver tilmelding og noter tilmeldingerne løbende i en deltagerliste. 5

6 Ved tilmelding skal hver deltager oplyse fulde navn, organisation og jobtitel samt kontaktoplysninger (mail, direkte telefon). På den måde kan deltagerlisten også efter seminaret bruges som en kontaktliste i det daglige tværgående samarbejde om fælles borgere. Se bilag 2 for en skabelon til deltagerliste. Lokaler til seminar Ved valg af lokale eller kursussted til seminaret er det vigtigt at være opmærksom på, at lokalet understøtter programmets indhold. I dette tilfælde: At lokalet kan rumme 30 personer med en egnet bordopstilling (fx i øer/grupper eller hestesko). at der er PC, projektor med lærred og whiteboard/flipover i plenumlokalet og evt. trådløst netværk At der er egnede grupperum med stole til alle deltagere (op til 10) i umiddelbar nærhed af plenumlokalet. Der kan evt. laves bordplan til plenumlokalet, sådan at deltagerne kommer til at sidde blandet ved bordene og i summepauserne kan udveksle erfaringer med deltagere fra de andre systemer. I så fald skal en fra arbejdsgruppen sammensætte en bordplan, når alle tilmeldinger er i hus. Husk, at lave individuelle bordkort og bordplan forud for seminaret og at justere med eventuelle afbud i dagene før. Derudover er det vigtigt at sørge for, at der på dagen ligger navneskilte, papir og pen og en dokumentmappe ved hver plads. Desuden vand og glas på bordene. Hver deltagers dokumentmappe bør som minimum indeholde: Program Deltagerliste med angivelse af gruppenummer til eftermiddagens workshop ud for hver deltager samt titel og arbejdssted Print af cases til eftermiddagens workshop Støttespørgsmål til workshop Materiale til deltagerne Forud for seminaret Når tilmeldingsfristen udløber, sendes en deltagerliste og det endelige program til alle de tilmeldte. Er der behov for at informere om praktiske oplysninger fx om parkering ved kursusstedet kan dette gøres samtidig i en følg . Efter seminaret Materiale fra seminaret sendes til alle deltagere per mail: plancher fra deltaqeroplæggene deltageres kontaktoplysninger med opgaveområder bilag 2 6

7 PROGRAM FOR SEMINAR Dato for afholdelse: Tidsramme for kurset: (ankomst og morgenmad fra 8.30) Deltagere: Medarbejdere og ledere i jobcenter, socialforvaltning og behandlingspsykiatri Ankomst og morgenkaffe FORMIDDAG Lære hinanden at kende, rammer, målsætninger og tilbud til målgruppen (match 2 3 borgere med svær psykisk lidelse) Inspirationsoplæg hvad ved vi virker? Velkomst og præsentation af dagens program ved en ledelsesrepræsentant fra jobcenter eller psykiatri. Kort rammesætning af dagen med fokus på hvordan et tværsektorielt samarbejde kan understøtte at svært psykisk syge kommer i arbejde. Oplæg fra de tre systemer om rammer, målsætninger og tilbud til målgruppen Oplæg fra jobcentret (30 minutter) Debat (20 minutter) Oplæg fra socialforvaltning (30 minutter) Debat (20 minutter) Pause Oplæg fra behandlingspsykiatrien (30 minutter) Debat (20 minutter) Frokost 7

8 EFTERMIDDAG Workshops i mindre grupper. Formålet er, gennem en case, at få forståelse for hinandens værdier og holdninger. Sammen at opsætte eksempler på mål, delmål og aktiviteter for casepersonen. Diskutere, hvordan et samarbejde fremadrettet kan se ud. Præsentation og instruktion til casearbejde Læse 3 cases Arbejde med valgfri case Øvelsen foregår i grupper med repræsentation fra alle systemer. En facilitator indleder gruppearbejdet og er ansvarlig for facilitering af gruppearbejdet Pause Det fremadrettede samarbejde. Hvilke anbefalinger har deltagerne til at forbedre det daglige samarbejde om borgerne Afrunding og farvel Eftermøde Hvad så nu! Dagen kan eventuelt afrundes med et eftermøde for ledelsesrepræsentanter fra de respektive systemer, med henblik på at tage anbefalinger til forankring af det tværgående samarbejde med til relevante samarbejdsfora. 8

9 GENNEMFØRELSE AF PROGRAM Dagen er tilrettelagt, så den starter med de overordnede rammer for samarbejdet og derfra bevæger sig ned til samarbejdet på sagsniveau. I de følgende afsnit præsenteres formål og praktiske overvejelser for hvert programpunkt. Formiddagsprogrammet Velkomst og præsentation af formål med dagen En ledelsesperson fra enten kommunen eller Psykiatrien er vært for dagen og byder velkommen. Derefter følger en præsentation af program og baggrunden for seminaret samt rammerne for det fremtidige samarbejde for personer med en svær psykisk lidelse. Præsentationen af program og formål med dagen varetages ligeledes af en ledelsesrepræsentant fra Jobcenter eller Psykiatri. Dette programpunkt kan også indeholde en kort præsentationsrunde, hvor hver deltager kort introducerer sig med navn, stilling, arbejdssted og evt. arbejdsopgaver. Facilitator kan evt. stille opklarende spørgsmål. Introduktionen til dagen bør indeholde en klar rammesætning for formålet med et øget tværsektorielt samarbejde. Den fælles borgergruppe er personer med svær psykisk lidelse, som enten er i behandling i psykiatrien eller står overfor en behandling. Forskning i beskæftigelsesindsatser for personer med svær psykisk lidelse viser, at disse personer kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, når de får den rette støtte (se Merete Nordentoft og Thomas Christensen: Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom, 2011). Denne støtte til borgeren designes og koordineres bedst i tæt samarbejde mellem jobcenter, socialforvaltning og psykiatri. Oplæg fra de tre systemer (region, socialforvaltning og jobcenter) om rammer, målsætninger og tilbud til målgruppen. Hovedformålet med seminaret er, at medarbejderne fra de forskellige systemer lærer hinanden bedre at kende og opnår viden om hinandens opgaver, indsatser og rammer. Derfor er hovedvægten i formiddagens program lagt på deltageroplæg fra de tre systemer jobcenter, socialforvaltning og behandlingspsykiatri. Oplæggene skal formidle, hvilke rammer man arbejder indenfor, hvilke målsætninger der er for indsatsen, og hvilke tilbud der findes til målgruppen. Oplæggene bør som minimum behandle disse temaer: 9

10 Systemets hovedformål: Hvad er vi sat i verden for? Hvad er vores arbejdsrammer? Organisering i enheder/afdelinger. Hvor møder vi typisk målgruppen af personer med psykisk lidelse? Indgangen til vores system for borgeren/patienten (hvor kommer de fra, hvem kan henvise?) Hvad kan vi hjælpe målgruppen med? Vores tilbud, som matcher personer med en svær psykisk lidelse Hvornår oplever vi behov for at samarbejde på tværs af systemerne? (illustrér med eksempler) Se bilag 3 for inspiration til strukturen i oplægget Det øger generelt forståelsen at illustrere med konkrete eksempler specifikt om personer med en svær psykisk lidelse, og der vil være behov for at forklare fagspecifikke begreber fx matchkategorier, PTSD, FVU, STU, 85 SKP. Vi anbefaler, at oplægget holdes af én vidensperson per system, der kan dække området. Der er i programmet afsat 30 minutter til hvert system til oplæg og efterfølgende 20 minutters spørgetid og dialog. Her kan man med fordel åbne debatten og på den måde give mulighed for den dialog, der skaber forståelse systemerne imellem. Eftermiddagsprogrammet Introduktion til gruppearbejde Efter frokost mødes deltagerne i plenum. Her giver facilitator en præsentation af formålet med eftermiddagens casearbejde, og deltagerne læser de tre cases igennem (bilag 4, 5 og 6). Det er vigtigt at understrege, at cases er udarbejdet på baggrund af virkelige personer, som har en sag i alle tre systemer/ eller måske burde have. Giv deltagerne muligheder for at stille afklarende spørgsmål, men parkér større diskussioner til gruppearbejdet. Gruppearbejde. Hvordan kan de 3 systemer bedst arbejde sammen om en koordineret indsats for en borger med en psykisk lidelse? Med afsæt i formiddagens oplæg skal deltagerne drøfte en case og komme frem til et konkret udviklingsforløb for borgeren. Formålet er, at deltagerne får forståelse for hinandens værdier, holdninger og måder at arbejde med målgruppen på gennem arbejdet med en konkret case. Deltagerne inddeles i grupper af maksimum ti personer og med repræsentanter fra alle tre systemer. Der tilknyttes en facilitator til hver gruppe. Gruppearbejdet indledes med en kort instruktion og en præsentationsrunde i gruppen. Derefter vælger deltagerne den, case de vil arbejde med. Se bilag 4, 5 og 6 for 3 eksempler på cases. Under gruppearbejdet skal deltagerne sammen opsætte eksempler på mål, delmål og aktiviteter for casepersonen samt diskutere, hvordan et samarbejde fremadrettet på tværs af det 10

11 kommunale system (beskæftigelse og socialindsats) og den regionale psykiatriindsats kan se ud. Deltagernes drøftelse af casen støttes af spørgsmål, der stilles undervejs af facilitator. Se i øvrigt bilag 7 for en huskeliste til facilitator under gruppearbejdet. Spørgsmål til casearbejdet (Ligger til at printe og kopiere som bilag 8) Hvor ser I umiddelbart potentiale og ressourcer hos denne borger? Hvilke indsatser vil I vurdere relevante/sætte i gang? 1. Beskæftigelsesmæssigt, socialt, sundhedsmæssigt/psykiatri 2. Hvilket overordnet mål er der for indsatserne, og hvilke delmål ser I på vejen? Hvordan skal indsatserne koordineres? Er der noget, der kan iværksættes samtidigt? 3. Hvilke faglige nøglepersoner er relevante for borgeren? 4. Hvordan vil I sikre fremdrift og kontinuitet i borgerens forløb? Hvordan vi I styrke borgerens eget ansvar og medvirken i processen? Hvordan vurderer I, med de indsatser I har foreslået, at borgerens muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet ser ud? Det fremadrettede samarbejde Som afrunding på eftermiddagens praktiske øvelse og samarbejde omkring et forløb for en konkret person drøfter deltagerne, hvilke udfordringer der er for samarbejdet, og hvad der skal til for at smidiggøre samarbejdet mellem sektorerne. Drøftelsen ledes af seminarets facilitator. Dialogen kan fx tage udgangspunkt i: Hvilke konkrete barrierer omkring jeres tværfaglige samarbejde er I stødt på i casearbejdet? Er det organisatoriske, praktiske eller vidensmæssige barrierer? Forslag til at overkomme disse barrierer? Indlæg fra denne fælles drøftelse kan fx noteres på plancher/flip over, som kan bruges i en videre kvalificering af det tværsektorielle samarbejde om personer med en svær psykisk lidelse. Afrunding af dagen i plenum Deltagerne kan bruge 5 minutter på at udfylde evalueringsskemaet (bilag 9), som de afleverer, inden de går hjem. Derved får I en højere svarprocent og skal ikke bruge ressourcer på at sende og indhente evalueringsskemaer. En ledelsesrepræsentant runder derefter dagen af og samler op på, hvad der eventuelt videre skal ske og hvornår. Dette er et vigtigt punkt, som medvirker til, at deltagerne oplever, at deres input og erfaringer bliver bragt i spil og eventuelt anvendt fremadrettet. 11

12 Eftermøde for ledelsesrepræsentanter/arbejdsgruppen Dagen kan eventuelt afrundes med et eftermøde for ledelsesrepræsentanter fra de respektive systemer med henblik på at tage anbefalinger til forankring af det tværgående samarbejde med til relevante samarbejdsfora. Her er det vigtigt at lave klare aftaler for det videre samarbejde, gerne med tidsplan og ansvarlige personer. Her samles også op på, om formålet med dagen er indfriet. Aftal eventuelt allerede her dato for et nyt møde, hvis I vil fortsætte samarbejdet. 12

13 BILAG 13

14 Bilag 1 Skabelon til invitation Du inviteres til at deltage i seminar om helhedsindsats for borgere med psykisk lidelse. X kommune og Psykiatrien i Region X afholder i fællesskab et seminar for medarbejdere i psykiatri, socialforvaltning og jobcentret med henblik på at styrke samarbejdet om fælles borgere. På seminaret vil du og de andre deltagere få lejlighed til at lære hinanden bedre at kende, udveksle erfaringer og viden om arbejdet med borgere, som har en psykisk lidelse og få et overblik over de tilbud, der findes til målgruppen i begge sektorer. Tovholder på dagen er Seminaret finder sted: dato + navn på kursussted + adresse + lokale Deltagere på seminaret Udpegede medarbejdere fra Jobcentret, Ydelser, Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug. Behandlerpersonale og socialrådgivere fra psykiatrien. Du kan tilmelde dig på denne mail..inden. I emnefeltet skal du skrive Seminar om samarbejde + kommunenavn. Der er et begrænset antal pladser, så vi anbefaler, at tilmelding sker hurtigst muligt. Ved tilmelding bedes du oplyse o fulde navn o arbejdssted (jobcenter/psykiatri/socialforvaltning) o jobfunktion/titel o kontaktoplysninger (mail og direkte telefonnummer) Skulle du blive forhindret, bedes du hurtigst muligt give os besked, så en anden kan få din plads. Bedste hilsner Arbejdsgruppen Jobcenter X Psykiatrien Region X 14

15 Bilag 2 Skabelon til deltageliste Her ligger en skabelon til liste over oplysninger på alle seminardeltagere. Listen ajourføres efter seminaret med kontaktoplysninger og kort opgavebeskrivelse i relation til psykisk sårbare borgere. Alle deltagere på seminaret modtager listen sammen med plancher og lignende materiale fra seminaret. Socialforvaltning XX Kommune Navn Afdeling Stilling Telefon Mail Jobcenter XX Kommune Navn Afdeling Stilling Telefon Mail Psykiatri Region XX Navn Afdeling Stilling Telefon Mail 15

16 Bilag 3 inspiration til struktur i et deltageroplæg Systemets hovedformål: Hvad er vi sat i verden for? Hvad er vores arbejdsrammer Organisering i enheder/afdelinger. Hvor møder vi typisk målgruppen af personer med psykisk lidelse? Indgangen til vores system for borgeren/patienten (hvor kommer de fra, hvem kan henvise) Hvad kan vi hjælpe målgruppen med? Vores tilbud, som matcher personer med en svær psykisk lidelse Hvornår oplever vi behov for at samarbejde på tværs af systemerne (illustrér med eksempler) 16

17 17

18 Eksempel på et oplæg fra psykiatrien på pilotseminar 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Bilag 4 Case 1 Case: Janni 29 år Janni er 29 år og for nylig flyttet til kommunen fra en nabokommune. Janni er meget hesteinteresseret og har en hest opstaldet på en rideskole i nærheden. Den passer hun og rider på næsten dagligt. Janni har en gammel drøm om at eje et stutteri eller blive dyrlæge. Uddannelse: Hun har folkeskolen som senest afsluttede uddannelse og har ellers været forsørget ved barseldagpenge og kontanthjælp. Hun har påbegyndt en HF uddannelse, men afbrød den, da hun som 19 årig blev gravid med sit første barn. Socialt: Janni har tre børn på 3, 6 og 9 år, som hun er alene med. Kontakten til børnenes far er noget anstrengt. Han har samvær med børnene hver anden weekend, men melder ofte fra, og det giver anledning til mange konflikter forældrene imellem. Janni har lidt kontakt med sin egen familie, men de har ikke ressourcer til at hjælpe hende med børnene. Hun har mistet kontakten til sin eksmands forældre. Det er rigtig svært for Janni at få struktur på dagligdagen, og hun beretter om mange konflikter med sin ældste ni årige datter. Konflikterne udspringer ofte af datterens reaktioner på Jannis skiftende kærester og turbulente parforhold. Sundhed/psykiatri Janni har ved alle sine graviditeter lidt af bækkenløsning og har stadig smerter ved for megen ridning, eller når hun går og står i længere perioder. Janni er diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse af borderline typen. Hun er desuden kendt i distriktspsykiatrien fra et tidligere forløb med længerevarende medicinsk behandling for depression og et opfølgende samtaleforløb. Janni er ordineret medicinsk behandling for sin bordeline, men der er i jobcentret mistanke om, at Janni ikke tager sin medicin stabilt. Beskæftigelse Janni har ingen erhvervserfaring udover nogen afbrudte praktikker og arbejdsprøvninger i sin tid på kontanthjælp. Hun har i lange perioder været fritaget for aktivering og indsats pga. sygdom og helbredsmæssige afklaringer. Janni har de seneste 2 måneder været i et tilbud (gruppeforløb) af 3x 5 timer om ugen med motion og undervisning. Forløbet munder ud i, at deltagerne skal i praktik. Janni var indledningsvist meget positiv over for forløbet, men har siden haft et ustabilt fremmøde i undervisningsforløbet. Hun er blevet trukket i kontanthjælp pga. ubegrundet fravær. Når hun møder op, har hun i perioder en meget impulsiv adfærd over for de andre deltagere. På holdundervisningen har hun haft en meget positiv indstilling til at skulle i praktik, men har senest reageret med stor modstand på at skulle drøfte konkrete muligheder for praktik med en virksomhedskonsulent tilknyttet tilbuddet. 25

26 Bilag 5 Case 2 Case: Thomas 29 år Uddannelse/Beskæftigelse Thomas har en 10 år gammel HF eksamen. Han modtager pt. kontanthjælp og har gjort det i næsten alle 10 år, siden han afsluttede sin HF uddannelse. Dog har han i en kort periode for 6 år siden arbejdet som taxachauffør, uden dog at optjene dagpengeret. Taxajobbet er ikke noget, han ønsker at vende tilbage til. Han bryder sig ikke om kontakten til fremmede mennesker. Han har igennem længere tid givet udtryk for, at han ønsker en førtidspension. Thomas har en historik med flere udeblivelser fra både den aktivering, der har været forsøgt, og fra kontaktsamtaler i jobcentret. Han har i den forbindelse i perioder mistet sin ydelse pga. udeblivelse. Psykisk Thomas er diagnosticeret skizofren og er i perioder meget forpint af sygdommen. Især af vrangforestillinger, hvor han føler sig skyldig i humanitære katastrofer, og hvor han forstyrres af hørehallucinationer. Thomas har været indlagt 4 gange bl.a. begrundet i voldelig adfærd. Mønsteret er, at han efter udskrivelse afbryder medicinsk behandling og sit samtaleforløb. Han ønsker ikke kontakt til sundhedsvæsenet. Social Thomas bor alene i en lejlighed og har meget begrænset socialt netværk. Han har en ældre søster, som kommer og besøger ham og hjælper ham med indkøb og med at betale regninger i de perioder, hvor han har det dårligt. Søsteren har ifølge Thomas også hjulpet økonomisk med husleje i de perioder, hvor han har mistet kontanthjælpen. Thomas har efter eget udsagn et forbrug af hash, men det er usikkert, hvor omfattende det er. Sagsbehandleren har dog observeret, at Thomas har været påvirket ved nogle af kontaktsamtalerne i jobcentret. Sagsbehandleren har forsøgt at skabe kontakt til socialcentret for at afdække misbruget og evt. motivere Thomas til et afvænningsforløb på misbrugscentret, men endnu er det ikke lykkedes at etablere kontakt mellem Thomas og misbrugscenteret. 26

27 Bilag 6 Case 3 Case: Henrik 49 år Henrik er 49 år og har de seneste 5 år arbejdet som bankrådgiver i hvad han selv kalder sit drømmejob. Henrik er gift, bor i eget hus og far til to mindreårige børn. Helbred/psykiatri Henrik er sygemeldt pga. stress. Han har to gange tidligere, for 10 og 15 år siden, været sygemeldt med stress. (Han fik ikke dengang anden behandling end samtaler hos egen læge). I det aktuelle forløb fik Henrik for ½ år siden et stress sammenbrud, hvor han blev sygemeldt fra sit job med arbejdsrelateret stress og indlagt på psykiatrisk afdeling. Han havde ved indlæggelsen selvmordstanker, vrangforestillinger og berettede om fysisk funktionssvigt i arme og ben. I tiden op til sygemeldingen har Henrik efter eget udsagn drukket lidt rigeligt rødvin han fortæller, at det fik ham til at slappe lidt af. I løbet af indlæggelsen bliver Henrik diagnosticeret med bipolar sindslidelse og lægen igangsætter medicinsk behandling. Henrik er nu udskrevet fra psykiatrisk afdeling og er overgået til ambulant behandling med samtaleforløb og stabilisering af medicinen. Han er stadig ikke helt stabiliseret i behandlingen, men der er fremgang. Beskæftigelse Henrik har ved de første samtaler i jobcentret signaleret stor uro og været meget usammenhængende i sin tale. Han fortæller, at han i tiden op til sygemeldingen har oplevet hukommelsessvigt, problemer med at koncentrere sig, problemer med at bevæge benene. Han er meget glad for sit job, der er tempo på, og i starten af sygemeldingen er han overbevist om, at han kan komme op på niveau igen. Han er altså overbevist om, at han skal tilbage i sit job. Der sker imidlertid det, at han 3 måneder henne i sygemeldingen, mens han er indlagt, bliver opsagt af sin arbejdsgiver. Ved overgang til ambulant behandling er der etableret kontakt mellem sagsbehandler i jobcentret og Henriks kontaktperson på psykiatrisk center. Den aktuelle lægefaglige vurdering lyder på, at hans lidelse er livsvarig, men at hans prognoser for at genvinde normalt funktionsniveau er gode (1 2 måneder), såfremt han følger sin behandling. Henrik er meget uenig i vurderingen og er stresset ved tanken om at skulle være klar inden for 2 måneder. Der bliver aftalt et rundbordsmøde med deltagelse af sygedagpengesagsbehandler, Henrik og hans ægtefælle samt Henriks kontaktperson i psykiatrisk center. Henriks kone ringer 2 uger før rundbordsmødet og fortæller, at Henrik er meget stresset over mødet og udsigten til at skulle drøfte tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Han har det dårligt, og konen har mistanke om, at han drikker lidt rigeligt rødvin, mens hun er på arbejde. Hun overvejer, om han skal indlægges igen. Konen appellerer til, at rundbordsmødet bliver aflyst eller udsat. 27

28 Bilag 7 Hjælpespørgsmål til workshop facilitator Støttespørgsmål og opmærksomhedspunkter til casearbejdet Afsæt 5 minutter til at vælge den case, gruppen vil arbejde med Foreslå en præsentationsrunde Vær opmærksom på, at der også arbejdes med borgerens ejerskab til eget liv og indsatser og ikke kun ud fra systemernes behov Støt gruppen i at komme rundt om alle spørgsmålene Inddrag de tavse medlemmer ved fx at sige Du har ikke sagt så meget, hvad tænker du om.. Styr tiden. Gør dem opmærksom på, at der er fx 10 min tilbage, hvis du kan se, at de får svært ved at nå det hele Gruppen kan eventuelt arbejde med den anden case, hvis de har tid til det. 28

29 Bilag 8 Spørgsmål til casearbejdet Hvor ser I umiddelbart potentiale og ressourcer hos denne borger? Hvilke indsatser vil I vurdere relevante/sætte i gang? o Beskæftigelsesmæssigt, socialt, sundhedsmæssigt/psykiatri o Hvilket overordnet mål er der for indsatserne, og hvilke delmål ser I på vejen? Hvordan skal indsatserne koordineres? Er der noget, der kan iværksættes samtidigt? o Hvilke faglige nøglepersoner er relevante i forhold til borgeren? o Hvordan vil I sikre fremdrift og kontinuitet i borgerens forløb? Hvordan vi I styrke borgerens eget ansvar og medvirken i processen? Hvordan vurderer I, med de indsatser I har foreslået, at borgerens muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet ser ud? 29

30 Bilag 9 Evalueringsskema Evaluering af seminaret Kære deltager på seminar Vi håber, du vil hjælpe os med at vurdere dagens indhold og tilrettelæggelse. Formålet med seminaret er at skabe en højere grad af forståelse mellem områderne jobcenter, socialforvaltning og psykiatri. Seminaret skal derfor bidrage til, at medarbejdere fra de tre systemer opnår mere viden om hinandens opgaver, indsatser og rammer i relation til personer med en psykisk lidelse. Hvor kommer du fra? Sæt kun et kryds Arbejdsmarkedsforvaltning (fx Jobcentret, ydelser) Socialforvaltning (fx Handicap, socialpsykiatri, misbrug, støttekontaktpersonkorps) Psykiatrien i Regionen Andet Din vurdering af tilrettelæggelse og indhold Sæt et kryds i hver linje a. Seminarets varighed Meget god God Dårlig Meget dårlig Ved ikke b. Sammensætningen mellem oplæg og aktiv deltagelse c. Sammensætningen af vidensoplæg, deltageroplæg og gruppearbejde d. Muligheden for at lære andre seminardeltagere at kende e. Gruppesammensætning til workshops f. Cases anvendt i workshops g. Støttespørgsmål under workshops h. evt. spørgsmål vedr. formål med dagen. (Kan variere fra kommune til kommune) Kommentarer (fx Dit vigtigste udbytte af dagen/ Hvad ville du gerne have haft mere af?) Skriv 30

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget..

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget.. Alle er gode til noget.. 1 1 time 1. Hvorfor og min organisation 2. Mødet med borgere hvad møder de hvad møder vi? 3. Sager fra rehabiliteringsteamet i tirsdags 4. Udfordringer a) De praktiserende læger

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika november 2017

Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika november 2017 Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika 13.-14. november 2017 NU ER VI I GANG! FORMÅLET MED LKT ANTIBIOTIKA FORMÅLET MED LÆRINGSSEMINARET Formålet Motivation, viden og kompetencer ift. forbedringsmetodik

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Cases til tværgående øvelse alle matchgrupper

Cases til tværgående øvelse alle matchgrupper Cases til tværgående øvelse alle matchgrupper Sag nummer 1 1) Køn Kvinde 2) Alder 53 år 4) Varighed af offentlig forsørgelse (fra Seks måneder Har gennemført folkeskole og er uddannet inden for kontor.

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse

Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse Januar marts 2010 Velkommen og præsentation - 2 - Velkommen og præsentation Kort præsentationsrunde Formålet med i dag Viden Forståelse Anvendelse

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan?

Virksomhedscentre generation 2. Hvorfor - og hvordan? Virksomhedscentre generation 2 Hvorfor - og hvordan? Hvad er et virksomhedscenter? En struktureret samarbejdsform mellem jobcenter og virksomhed Virksomheden kan være privat eller offentlig Der indgås

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Hvorfor er denne patient selvmordstruet?

Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Preben er en 55 år gammel mand, skilt for 2 år siden. Igennem flere år et stigende alkoholforbrug. Et meget lille netværk ser kun enkelte venner fra jagtklubben.

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere