Tilbud til Jobcenter Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud til Jobcenter Odder"

Transkript

1 Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb for sygedagpengemodtagere Side 5 - Funktionsevnebeskrivelse Side 6 - Social & Sundhedsfaglig udredning Side 7-8 Tilbud til kontanthjælpsmodtagere Side Udvikling af arbejdsevnen for kontanthjælpsmodtagere Side 10 Tilbud til fleksjobvisiterede Side Virksomhedsrettede tilbud (Fleks i Job) Side 12 - Skabelon til afrapportering af jobsamtale Side 13 Tilbud om fysisk træning Side Pilates, afspænding, konditionstræning, BAT, fysio.-vejledning Side 16 Evalueringsskemaer Side Evaluering af deltagelse i værkstedstilbud Side Evaluering af deltagelse i virksomhedsrettede tilbud Side Kontakt og henvisning til tilbud Side 24-25

2 Tilbud til Sygedagpengemodtagere Foto: Colourbox 2

3 Tilbud og ID Tilbage til arbejde v. JAK (stress- og depressionsramte borgere). ID: Model A: Jobcenter Odder Målgruppe Borgere der lider af stress eller depression, som har behov for særlig støtte til at håndtere deres samlede livssituation og kravene på arbejdsmarkedet på en mere hensigtsmæssig og konstruktiv måde. Indhold Forløbet varer op til 12 uger og er bygget op omkring 2 moduler. Det ugentlige timetal fastsættes individuelt, dog mindst 10 timer pr. uge. Forløbet er et gruppeforløb med løbende optag. I det første modul er der fokus på fysisk træning og mindfulness. I modul to er fokus rettet mod gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Fysisk træning (konditionstræning og udspænding) Mindfulnessøvelser (kropsbevidsthed, afspænding og meditation) Hjemmeopgaver Jobrettede aktiviteter, herunder virksomhedspraktik Mulighed for psykologsamtaler Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver Afklaring af den sygemeldtes helbredstilstand Indhentelse af relevante, lægelige oplysninger Beskrivelse af forløbet til brug for det videre forløb Varighed og betalingsmodel 12 uger. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier At borgeren kommer i ordinært arbejde Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet Virksomhedspraktik 3

4 Tilbud og ID Virksomhedsrettede tilbud til senhjerneskadede sygedagpengemodtagere. ID: Model B: Jobcenter Odder Målgruppe Borgere med en senhjerneskade der har behov for afklaring af fremtidigt erhverv samt udvikling af arbejdsevnen med henblik på tilbagevenden på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet Indhold Indkalde borger til den 1. samtale i Center for Job og Afklaring Vejledning og motivation Afklaring af sociale, personlige og praktiske kompetencer i virksomhedspraktik i forhold til fremtidig beskæftigelse. Optræning i arbejdstid og fokus på arbejdsintensitet under praktikforløbet. Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver hver 4. uge. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger o Generelt når der er behov for at belyse borgerens helbredsmæssige situation fordi borgeren oplever sig begrænset i sin arbejdsevne på grund af sygdom. o Når der mangler helbredsmæssige oplysninger til brug for en vurdering af om tilstanden er stationær. o Borgerens eventuelle og konkrete skånehensyn, herunder om de er varige eller vurderes at være midlertidige. o Vurdering af om der er behandlingsmuligheder. Der vil være mulighed for tilkøb af fysisk træning, BAT og fysiopilates samt støttende eller afdækkende psykologsamtaler. Senest 14 dage efter forløbets afslutning vil beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Odder modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel Op til 12 uger med mulighed for forlængelse efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. Der afregnes en fast ugepris Succeskriterier At borgeren kommer i ordinært arbejde Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet Virksomhedspraktik Dokumentere beskæftigelsespotentialet i en evalueringsrapport 4

5 Tilbud og ID Udviklingsforløb for sygedagpengemodtagere. ID: Model D: Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere som skal have et udviklingsforløb under primært beskyttede forhold, herunder også senhjerneskadede. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet. Indhold Indsatsen gennemføres på centrets værksteder. Parallelt med værkstedstilbuddet kan vi tilbyde fysisk træning, BAT og fysiopilates i centrets motionslokale. Der vil også være mulighed for at tilbyde støttende eller afdækkende samtaler hos centrets psykolog. Under hele værkstedsforløbet vil der være fokus på udvikling af borgerens sociale og personlige kompetencer samt funktionsevne og faglige kvalifikationer, herunder også fremmøde samt arbejdsintensitet. Center for Job og Afklaring varetager følgende administrative opgaver i forløbet: Indkalde borger til den 1. samtale samt visitere til værkstedstilbud Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver 4. uge. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger o Generelt når der er behov for at belyse borgerens helbredsmæssige situation fordi borgeren oplever sig begrænset i sin arbejdsevne på grund af sygdom. o Når der mangler helbredsmæssige oplysninger til brug for en vurdering af om tilstanden er stationær. o Borgerens eventuelle og konkrete skånehensyn, herunder om de er varige eller vurderes at være midlertidige. o Vurdering af om der er behandlingsmuligheder. Senest 14 dage efter værkstedsforløbets afslutning vil jobcentret modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel Op til 12 uger med mulighed for forlængelse. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier Udvikling af borgerens ressourcer med henblik på raskmelding/delvis raskmelding/virksomhedspraktik Helbredsmæssig udredning Dokumentere beskæftigelsespotentialet i en evalueringsrapport 5

6 Tilbud og ID Funktionsevnebeskrivelse. ID: Funktionsevnebeskrivelse: Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere med nedsat funktionsevne Indhold Basis: Beskrivelse af borgerens funktionsevne udelukkende på baggrund af interview. Udvidet: Beskrivelse og observation af borgerens funktionsevne i eget hjem: Generelle observationer Specifikke observationer i forhold til en konkret aktivitet Sammenfattende beskrivelse af funktionsevnen Opgaven udføres af ergo- eller fysioterapeuter. Varighed og betalingsmodel Basis: 7 timer inkl. beskrivelse (fast pris) Udvidet: 12 timer inkl. beskrivelse (fast pris) Individuel købsaftale Ekstra observationer i tillæg til den udvidede funktionsevnebeskrivelse afregnes pr. påbegyndt time efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. 6

7 Tilbud og ID Social & Sundhedsfaglig udredning ID: Social & Sundhedsfaglig udredning - Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere og sygemeldte uden offentlig forsørgelse, med komplekse sygdomsforløb med diagnoser inden for: Bevægeapparat Lettere stress og depressionsproblematikker Livsstilsbetingede sygdomme Multiple diagnoser Tilbuddet retter sig mod sygemeldte efter 8 ugers sygemelding. Den sygemeldte forventes at være sygemeldt i en længere periode. Indhold Uanset om der er tale om nysygemeldte eller længerevarende sygemeldte, er der generelt behov for at få foretaget en grundig udredning i et tværfagligt social og sundhedsteam, hvor der vil være fokus på den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis genoptagelse af arbejdet eller virksomhedspraktik. Lægefaglig udredning fra egen læge: Helbredsmæssig udredning Behandlingsmuligheder og prognose Skånehensyn Det forventes, at relevante lægelige dokumenter, som Jobcentret er i besiddelse af videregives til Center for Job og Afklaring i forbindelse med henvisning, og at Jobcentret har indhentet samtykke hos borgeren til dette. Sundhedsfaglig undersøgelse: Afdækning af helbredsmæssige forhold som begrænser arbejdsevnen, herunder evt. formidling af kontakt til speciallægeundersøgelse Samtale om livsstilsbetingede helbredsfaktorer Samtale vedrørende sygdomsforståelse Samtale om forebyggelsesstrategier Fysioterapeutisk undersøgelse: Grundig undersøgelse samt beskrivelse af aktuelt funktionsniveau i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet Beskrivelse af aktuelle/permanente skånehensyn samt mulige arbejdsfunktioner 7

8 Anbefaling fysioterapeutiske behandlingsmuligheder evt. i samråd med egen læge Psykologfaglig undersøgelse: Afdækning af behov for speciallæge undersøgelse evt. behandling Afdækning af behov for psykologfaglige samtaleforløb Socialfaglig undersøgelse: Borgerens motivation og arbejdsmarkedsperspektiv, herunder o Holdning til arbejde o Borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet sporadisk/stabil o Egen sygdomsopfattelse o Sygdommens konsekvenser for funktionsniveau og arbejdsevne på kort og længere sigt Tidsperspektiv for uarbejdsdygtighed o Omfanget af uarbejdsdygtighed o Deltagelse i virksomhedsrettede tilbud med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet Den ansvarlige medarbejder for forløbet vil afslutningsvis udarbejde en sammenfattende beskrivelse med fokus på: Helbredsforhold både fysisk og psykisk Funktionsevne i forhold til beskæftigelsesmuligheder, herunder også mulighed for forbedring af funktionsniveau Sociale forhold Tilknytning til arbejdsmarkedet Anbefalinger for den videre indsats o Kan arbejdsmarkedsrettede tiltag iværksættes, evt. parallelt med behandling o Forventes det at borgeren kan vende tilbage til ordinær beskæftigelse, evt. inden for et andet fagområde Varighed og betalingsmodel 4 6 uger fra første samtale hos sundhedsfaglig konsulent. Efterfølgende 1 uge til udarbejdelse af den skriftlige tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver. Fast pris. Udgifter til erklæringer fra egen læge og speciallægeerklæringer afregnes direkte til Jobcenter Odder af respektive læge. Succeskriterier Vurdering af sygemeldtes funktionsevne samt beskrivelse af skånehensyn Nedbringelse af sygedagpengeperioden Anbefalinger i forhold til den videre indsats 8

9 Tilbud til kontanthjælpsmodtagere Foto: Colourbox 9

10 Tilbud og ID Udvikling af arbejdsevnen for kontanthjælpsmodtagere med større udfordringer ID: Model E: Jobcenter Odder. Målgruppe Kontanthjælpsmodtagere med en alvorlige psykiske, helbredsmæssige og sociale udfordringer eller kombinerede udfordringer i forhold til arbejdsevne. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet. Indhold Indsatsen vil gennemføres på centrets værksteder. I de tilfælde hvor det vil være relevant kan den beskæftigelsesfremmende indsats suppleres med individuel fysisk træning, BAT og fysiopilates i centrets motionslokale. Der vil også være mulighed for at tilbyde støttende eller afdækkende samtaler hos centrets psykolog. Under hele værkstedsforløbet vil der arbejdes med udvikling af borgerens sociale og personlige kompetencer samt funktionsevne og faglige kvalifikationer. Der vil løbende undervejs være stærkt fokus på borgerens fremmøde og beskæftigelsesintensitet. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger, når det vurderes at helbredsmæssige barrierer begrænser arbejdsevnen Center for Job og Afklaring vil foretage lovpligtige individuelle opfølgningssamtaler og afrapportere til beskæftigelsesrådgiver. Senest 14 efter at borgeren er stoppet i tilbud vil Jobcentret modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel 12 uger med mulighed for forlængelse efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier At borgeren er klar til at komme i virksomhedspraktik Helbredsmæssig udredning Rettidig opfølgning og udarbejdelse af de 5 opmærksomhedspunkter 10

11 Tilbudsvifte til Fleksjobgruppen Foto: Colourbox 11

12 Tilbud og ID Virksomhedsrettede tilbud (Fleks i Job) ID: Fleksjobvisiterede: Jobcenter Odder. Målgruppe Forløbet henvender sig til borgere, der er visiteret til fleksjob, og som har været ledige i 12 måneder inden for 18 måneder, og som skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører jfr. LAB 73 c stk. 3. Indhold Center for Job og Afklaring yder en aktiv indsats for at finde egnede fleksjob til de enkelte borgere. Tilbuddet indeholder både undervisning på hold, individuelt tilrettelagt vejledning samt praktikforløb på fortrinsvis virksomheder med behov for arbejdskraft. Virksomhedspraktikken har en max. Varighed på op til 13 uger hos samme arbejdsgiver. Hvis praktikken ikke fører til ansættelse afdækkes muligheden for ny virksomhedspraktik skal borgeren have en ny virksomhedspraktik hos en anden arbejdsgiver. Dette indenfor den samlede tidsperiode på 26 uger. Undervisning foregår 4 dage ugentlig fra klokken i de første 4 uger af tilbudsperioden Temaer i undervisningen: Udarbejdelse af CV og jobansøgninger Opbygning af netværk i forhold til job og praktik Lovgivningsmæssige muligheder Nyorientering i en ændret livssituation Om at tage ansvar og være på forkant med egne handlemuligheder Smertefysiologi, herunder ressourcefordeling og behov for hjælpemidler / arbejdspladsindretning Indretning af arbejdspladsen Kommunikation herunder kropssprogets betydning i jobsøgningsprocessen. Løbende opfølgning på praktikforløbet med jobkonsulent Center for Job og Afklaring varetager de individuelle jobsamtaler med de enkelte borgere jfr. skema vedrørende afrapportering af jobsamtale for fleksjobvisiterede. Skemaet mailes rettidigt til beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Odder. I forbindelse med forløbets afslutning foretager vejleder en skriftlig evaluering jfr. evalueringsskema for deltagelse i virksomhedsrettede tilbud. Varighed og betalingsmodel Op til 26 uger. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier Ansættelse i fleksjob Virksomhedspraktik. 12

13 Afrapportering af jobsamtale jfr. LAB 73 A fleksjobvisiterede Navn på borger: Cpr. nr.: Periode: Dato: Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Jfr. LAB 73 B? Ja Nej Ret til anden aktør jfr. LAB 73 C? Ja Nej Drøftelse af behov for arbejdsredskaber? Ja Nej CV i Jobnet? Ja Nej 13

14 Helbredsmæssige oplysninger: Seneste oplysninger: Job som ikke kan varetages: Seneste oplysninger: 14

15 Tilbud om fysisk træning Foto: Center for Job og Afklaring 15

16 Træningstilbud til borgere som er i udviklings- eller opkvalificerende forløb i Center for Job og Afklaring Fælles for tilbuddene er, at de alle handler om at styrke borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet gennem fysisk afklaring der arbejdes med individuelle mål borgeren får konkrete redskaber og vejledning, og således selv kan fortsætte træningen på egen hånd træningen foregår på små hold (8-10 deltagere) der tages individuelle hensyn. Pilates (fysisk træning): Den fysiske træning handler om at finde ud af, om målrettet fysisk træning kan styrke borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og består bl.a. af: Afspænding: Opvarmning på kredsløbsmaskiner (sofacykler, løbebånd, romaskine, cross-trainer og almindelige kondicykler) Blide og præcise øvelser med fokus på åndedræt og muskelstabilitet i bækkenbund Styrke- og udholdenhedsøvelser med bolde og elastikker Udspændingsøvelser Individuelle mål På dette tilbud arbejdes der med teknikker, der giver større bevidsthed med og fornemmelse for kroppen. Samtidigt vil det styrke den enkeltes evne til at være til stede i nuet. Det handler om at borgeren kommer helt ned i tempo slappe af og give slip på sine spændinger, både fysiske og psykiske. På forløbet får du vejledning i, hvordan borgeren kan bruge afspænding i sin hverdag. Afspænding kan være med til: At give større overskud, arbejdsglæde og handlekompetence At give en oplevelse af at være mindre stresset og mindre træt At bidrage til smertelindring og reduktion af søvnproblemer At forbedre koncentrations- og opmærksomhedsevnen og hukommelsen. Konditionstræning: Konditionstræning har til formål at øge det psykiske og fysiske velbefindende gennem træning. Motion behøver ikke at foregå i et fitnesscenter, men kan også foregå hjemme i stuen eller i naturen. Mange 16

17 oplever dog at det er meget motiverende at træne sammen med andre i en lille gruppe, hvor der er et socialt samvær. Elementer i konditionstræningen: Konditionstræning på kredsløbsmaskiner Raske gåture i naturen for borgere som er motiverede for dette Udspændingsøvelser for de anvendte muskler BAT Body awarwness Therapy (kropsbevidsthedstræning) BAT har til formål at borgeren opnår fysisk og psykisk balance gennem arbejde med sin kropsholdning med enkle rolige bevægelser både stående og liggende. Der arbejdes med åndedrættet og det mentale nærvær i alle øvelser Teknikker der sigter mod bedre harmoni i kroppen Der arbejdes med enkle rolige og rytmiske bevægelser Kropsholdning, åndedræt og mentalt nærvær er centrale elementer Meditativ fordybelse Tai-chi Hjemmearbejde ca. 10 minutter dagligt. Individuel målrettet vejledning På det individuelle vejledningsforløb får borgeren en grundig information og vejledning i forhold til et konkret fysisk problem, som borgeren oplever. Vejledningen starter med en samtale og en undersøgelse. På den baggrund sætter vi relevante tiltag i gang. Tiltagene skal bidrage til at borgeren kommer sit problem til livs eller bliver bedre til at leve med det. Vejledningsforløbet fokuserer især på: Instruktion/træning i øvelser med fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut Udarbejdelse af individuelt øvelsesprogram Vejledning i forskellige smertelindringsteknikker Tæt opfølgning på alle tiltag og eventuelt anbefaling af relevant behandling 17

18 Evalueringsskemaer Foto: Colourbox 18

19 Evaluering af deltagelse i værkstedstilbud hos Center for Job og Afklaring for borgere henvist af Jobcenter Odder Navn: Cpr. nummer: Tilbudstype: Periode: Dato: Bilag til rapporten Formål med indsatsen: (Hvorfor er borgeren henvist, hvad forventes af indsatsen) Aftalte skånehensyn: (Hvilke fysiske og psykiske skånehensyn er aftalt, er der vurderet behov for mentor, er der vurderet behov for hjælpemidler) Indhold i forløbet: (hvad indeholder tilbuddet. Er der aftalt særligt fokus på udvikling af faglige, sociale eller sproglige kompetencer) Fremmøde (På baggrund af fremmødelister beskrives antal fremmødedage, og ved fravær beskrives årsag) Helbred i forhold til forløbet (Kunne arbejdsopgaverne udføres, var skånehensynene de rette i forhold til helbred, var der tale om øget medicinforbrug eller øgede smerter) Personlige kompetencer 19

20 (Motivation, samarbejdsevne, overblik, evne til at planlægge og strukturere, selvstændighed, kender sine begrænsninger, omstillingsevne/parathed) Aktive ressourcer (Hvor ligger arbejdsevnen, hvilke arbejdsopgaver klares bedst?) Udbyders beskrivelse af udviklingen (Har forløbet bragt borger tættere på arbejdsmarkedet. Ses der behov for yderligere opkvalificering, og i givet fald hvilken indsats peges på.) Borgerens egne forventninger til et arbejde Borgerens evt. kommentarer Underskrevet Dato: Vejleder Borger 20

21 Evaluering af deltagelse i virksomhedsrettede tilbud hos Center for Job og Afklaring for borgere henvist af Jobcenter Odder Navn: Cpr. nummer: Tilbudstype: Periode: Dato: Bilag til rapporten Formål med indsatsen: (Hvorfor er borgeren henvist, hvad forventes af indsatsen) Aftalte skånehensyn: (Hvilke fysiske og psykiske skånehensyn er aftalt, er der vurderet behov for mentor, er der vurderet behov for hjælpemidler) Arbejdsopgavebeskrivelse (Aftalte arbejdsopgaver, aftalt arbejdstid, plan for udvikling og optrapning) Fremmøde (På baggrund af fremmødelister beskrives antal fremmødedage, og ved fravær beskrives årsag) Arbejdstempo (Beskrivelse i forhold til normalt tempo, omsat til reel effektiv arbejdstid) 21

22 Kvalitet i arbejdet (Praktiske færdigheder, håndelag og flair for opgaver) Koncentration, hukommelse og instruktionsforståelse (Herunder evne til at modtage instruktioner og omsætte dem til praksis) Helbred i forhold til arbejdet (Kunne arbejdsopgaverne udføres, var skånehensynene de rette i forhold til helbred, var der tale om øget medicinforbrug eller øgede smerter) Personlige kompetencer (Motivation, samarbejdsevne, overblik, evne til at planlægge og strukturere, selvstændighed, kender sine begrænsninger, omstillingsevne/parathed) Aktive ressourcer (Hvor ligger arbejdsevnen, hvilke arbejdsopgaver klares bedst?) Arbejdsgivers beskrivelse (Har opgaverne i praktikken været sammenlignelige med krav til øvrige medarbejdere? I hvilket omfang har der været særlige hensyn? Hvad ser du som nødvendig opkvalificering for at borger kan ansættes i en ordinær stilling? 22

23 Borgerens egne forventninger til et arbejde Borgerens evt. kommentarer Underskrevet Dato: Vejleder Borger 23

24 Kontakt og bestilling 24

25 Kontakt og henvisning til tilbud Center for Job og Afklaring Norgesvej 2, 8700 Horsens Tlf EAN: Kontakt omkring tilbud: Connie Linnet, Kontakt omkring fakturering/økonomi: Lotte Boesen, Kontakt omkring henvisning: Rikke Gudiksen, Henvisning Henvisning foregår via dette henvisningsskema. Bestillingen mailes til Prisliste er fremsendt til Jobcenter Odder. 25

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

SYGEDAGPENGEMODTAGERE

SYGEDAGPENGEMODTAGERE GUIDE TIL JOBCENTER- MEDARBEJDERE VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE 1 MARTS 2015 Indholdsfortegnelse Guidens indhold og formål 3 Virksomheden som samarbejdspartner 3 Samarbejdet med den

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Fønix og sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet arbejder tæt sammen for at hjælpe sygemeldte borgere. De 2 enheder består af:

Fønix og sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet arbejder tæt sammen for at hjælpe sygemeldte borgere. De 2 enheder består af: Fønix arbejder for at nedbringe sygefraværet. Fønix består af et stærkt tværfagligt team, der har stor erfaring med at hjælpe sygemeldte borgere. Har du f.eks. depression, stress, smerter eller angst,

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende

Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende CENTER FOR ERHVERVSAFKLARING & BESKÆFTIGELSE CEB Godsbanevej 1 7400 Herning tlf. 96285100 direkte 96285145 www.cebherning.dk Målbeskrivelse for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse som klinisk

Læs mere