Tilbud til Jobcenter Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud til Jobcenter Odder"

Transkript

1 Seneste version: 22. april, 2013 Tilbud til Jobcenter Odder Tilbud til sygedagpengemodtagere Side Tilbage til arbejde Side 3 - Virksomhedsrettede tilbud (senhjerneskadede) Side 4 - Udviklingsforløb for sygedagpengemodtagere Side 5 - Funktionsevnebeskrivelse Side 6 - Social & Sundhedsfaglig udredning Side 7-8 Tilbud til kontanthjælpsmodtagere Side Udvikling af arbejdsevnen for kontanthjælpsmodtagere Side 10 Tilbud til fleksjobvisiterede Side Virksomhedsrettede tilbud (Fleks i Job) Side 12 - Skabelon til afrapportering af jobsamtale Side 13 Tilbud om fysisk træning Side Pilates, afspænding, konditionstræning, BAT, fysio.-vejledning Side 16 Evalueringsskemaer Side Evaluering af deltagelse i værkstedstilbud Side Evaluering af deltagelse i virksomhedsrettede tilbud Side Kontakt og henvisning til tilbud Side 24-25

2 Tilbud til Sygedagpengemodtagere Foto: Colourbox 2

3 Tilbud og ID Tilbage til arbejde v. JAK (stress- og depressionsramte borgere). ID: Model A: Jobcenter Odder Målgruppe Borgere der lider af stress eller depression, som har behov for særlig støtte til at håndtere deres samlede livssituation og kravene på arbejdsmarkedet på en mere hensigtsmæssig og konstruktiv måde. Indhold Forløbet varer op til 12 uger og er bygget op omkring 2 moduler. Det ugentlige timetal fastsættes individuelt, dog mindst 10 timer pr. uge. Forløbet er et gruppeforløb med løbende optag. I det første modul er der fokus på fysisk træning og mindfulness. I modul to er fokus rettet mod gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Fysisk træning (konditionstræning og udspænding) Mindfulnessøvelser (kropsbevidsthed, afspænding og meditation) Hjemmeopgaver Jobrettede aktiviteter, herunder virksomhedspraktik Mulighed for psykologsamtaler Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver Afklaring af den sygemeldtes helbredstilstand Indhentelse af relevante, lægelige oplysninger Beskrivelse af forløbet til brug for det videre forløb Varighed og betalingsmodel 12 uger. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier At borgeren kommer i ordinært arbejde Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet Virksomhedspraktik 3

4 Tilbud og ID Virksomhedsrettede tilbud til senhjerneskadede sygedagpengemodtagere. ID: Model B: Jobcenter Odder Målgruppe Borgere med en senhjerneskade der har behov for afklaring af fremtidigt erhverv samt udvikling af arbejdsevnen med henblik på tilbagevenden på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet Indhold Indkalde borger til den 1. samtale i Center for Job og Afklaring Vejledning og motivation Afklaring af sociale, personlige og praktiske kompetencer i virksomhedspraktik i forhold til fremtidig beskæftigelse. Optræning i arbejdstid og fokus på arbejdsintensitet under praktikforløbet. Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver hver 4. uge. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger o Generelt når der er behov for at belyse borgerens helbredsmæssige situation fordi borgeren oplever sig begrænset i sin arbejdsevne på grund af sygdom. o Når der mangler helbredsmæssige oplysninger til brug for en vurdering af om tilstanden er stationær. o Borgerens eventuelle og konkrete skånehensyn, herunder om de er varige eller vurderes at være midlertidige. o Vurdering af om der er behandlingsmuligheder. Der vil være mulighed for tilkøb af fysisk træning, BAT og fysiopilates samt støttende eller afdækkende psykologsamtaler. Senest 14 dage efter forløbets afslutning vil beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Odder modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel Op til 12 uger med mulighed for forlængelse efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. Der afregnes en fast ugepris Succeskriterier At borgeren kommer i ordinært arbejde Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet Virksomhedspraktik Dokumentere beskæftigelsespotentialet i en evalueringsrapport 4

5 Tilbud og ID Udviklingsforløb for sygedagpengemodtagere. ID: Model D: Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere som skal have et udviklingsforløb under primært beskyttede forhold, herunder også senhjerneskadede. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet. Indhold Indsatsen gennemføres på centrets værksteder. Parallelt med værkstedstilbuddet kan vi tilbyde fysisk træning, BAT og fysiopilates i centrets motionslokale. Der vil også være mulighed for at tilbyde støttende eller afdækkende samtaler hos centrets psykolog. Under hele værkstedsforløbet vil der være fokus på udvikling af borgerens sociale og personlige kompetencer samt funktionsevne og faglige kvalifikationer, herunder også fremmøde samt arbejdsintensitet. Center for Job og Afklaring varetager følgende administrative opgaver i forløbet: Indkalde borger til den 1. samtale samt visitere til værkstedstilbud Rettidig opfølgning og tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver 4. uge. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger o Generelt når der er behov for at belyse borgerens helbredsmæssige situation fordi borgeren oplever sig begrænset i sin arbejdsevne på grund af sygdom. o Når der mangler helbredsmæssige oplysninger til brug for en vurdering af om tilstanden er stationær. o Borgerens eventuelle og konkrete skånehensyn, herunder om de er varige eller vurderes at være midlertidige. o Vurdering af om der er behandlingsmuligheder. Senest 14 dage efter værkstedsforløbets afslutning vil jobcentret modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel Op til 12 uger med mulighed for forlængelse. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier Udvikling af borgerens ressourcer med henblik på raskmelding/delvis raskmelding/virksomhedspraktik Helbredsmæssig udredning Dokumentere beskæftigelsespotentialet i en evalueringsrapport 5

6 Tilbud og ID Funktionsevnebeskrivelse. ID: Funktionsevnebeskrivelse: Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere med nedsat funktionsevne Indhold Basis: Beskrivelse af borgerens funktionsevne udelukkende på baggrund af interview. Udvidet: Beskrivelse og observation af borgerens funktionsevne i eget hjem: Generelle observationer Specifikke observationer i forhold til en konkret aktivitet Sammenfattende beskrivelse af funktionsevnen Opgaven udføres af ergo- eller fysioterapeuter. Varighed og betalingsmodel Basis: 7 timer inkl. beskrivelse (fast pris) Udvidet: 12 timer inkl. beskrivelse (fast pris) Individuel købsaftale Ekstra observationer i tillæg til den udvidede funktionsevnebeskrivelse afregnes pr. påbegyndt time efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. 6

7 Tilbud og ID Social & Sundhedsfaglig udredning ID: Social & Sundhedsfaglig udredning - Jobcenter Odder. Målgruppe Sygedagpengemodtagere og sygemeldte uden offentlig forsørgelse, med komplekse sygdomsforløb med diagnoser inden for: Bevægeapparat Lettere stress og depressionsproblematikker Livsstilsbetingede sygdomme Multiple diagnoser Tilbuddet retter sig mod sygemeldte efter 8 ugers sygemelding. Den sygemeldte forventes at være sygemeldt i en længere periode. Indhold Uanset om der er tale om nysygemeldte eller længerevarende sygemeldte, er der generelt behov for at få foretaget en grundig udredning i et tværfagligt social og sundhedsteam, hvor der vil være fokus på den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis genoptagelse af arbejdet eller virksomhedspraktik. Lægefaglig udredning fra egen læge: Helbredsmæssig udredning Behandlingsmuligheder og prognose Skånehensyn Det forventes, at relevante lægelige dokumenter, som Jobcentret er i besiddelse af videregives til Center for Job og Afklaring i forbindelse med henvisning, og at Jobcentret har indhentet samtykke hos borgeren til dette. Sundhedsfaglig undersøgelse: Afdækning af helbredsmæssige forhold som begrænser arbejdsevnen, herunder evt. formidling af kontakt til speciallægeundersøgelse Samtale om livsstilsbetingede helbredsfaktorer Samtale vedrørende sygdomsforståelse Samtale om forebyggelsesstrategier Fysioterapeutisk undersøgelse: Grundig undersøgelse samt beskrivelse af aktuelt funktionsniveau i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet Beskrivelse af aktuelle/permanente skånehensyn samt mulige arbejdsfunktioner 7

8 Anbefaling fysioterapeutiske behandlingsmuligheder evt. i samråd med egen læge Psykologfaglig undersøgelse: Afdækning af behov for speciallæge undersøgelse evt. behandling Afdækning af behov for psykologfaglige samtaleforløb Socialfaglig undersøgelse: Borgerens motivation og arbejdsmarkedsperspektiv, herunder o Holdning til arbejde o Borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet sporadisk/stabil o Egen sygdomsopfattelse o Sygdommens konsekvenser for funktionsniveau og arbejdsevne på kort og længere sigt Tidsperspektiv for uarbejdsdygtighed o Omfanget af uarbejdsdygtighed o Deltagelse i virksomhedsrettede tilbud med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet Den ansvarlige medarbejder for forløbet vil afslutningsvis udarbejde en sammenfattende beskrivelse med fokus på: Helbredsforhold både fysisk og psykisk Funktionsevne i forhold til beskæftigelsesmuligheder, herunder også mulighed for forbedring af funktionsniveau Sociale forhold Tilknytning til arbejdsmarkedet Anbefalinger for den videre indsats o Kan arbejdsmarkedsrettede tiltag iværksættes, evt. parallelt med behandling o Forventes det at borgeren kan vende tilbage til ordinær beskæftigelse, evt. inden for et andet fagområde Varighed og betalingsmodel 4 6 uger fra første samtale hos sundhedsfaglig konsulent. Efterfølgende 1 uge til udarbejdelse af den skriftlige tilbagemelding til beskæftigelsesrådgiver. Fast pris. Udgifter til erklæringer fra egen læge og speciallægeerklæringer afregnes direkte til Jobcenter Odder af respektive læge. Succeskriterier Vurdering af sygemeldtes funktionsevne samt beskrivelse af skånehensyn Nedbringelse af sygedagpengeperioden Anbefalinger i forhold til den videre indsats 8

9 Tilbud til kontanthjælpsmodtagere Foto: Colourbox 9

10 Tilbud og ID Udvikling af arbejdsevnen for kontanthjælpsmodtagere med større udfordringer ID: Model E: Jobcenter Odder. Målgruppe Kontanthjælpsmodtagere med en alvorlige psykiske, helbredsmæssige og sociale udfordringer eller kombinerede udfordringer i forhold til arbejdsevne. Henvisning Der er løbende henvisning til tilbuddet. Indhold Indsatsen vil gennemføres på centrets værksteder. I de tilfælde hvor det vil være relevant kan den beskæftigelsesfremmende indsats suppleres med individuel fysisk træning, BAT og fysiopilates i centrets motionslokale. Der vil også være mulighed for at tilbyde støttende eller afdækkende samtaler hos centrets psykolog. Under hele værkstedsforløbet vil der arbejdes med udvikling af borgerens sociale og personlige kompetencer samt funktionsevne og faglige kvalifikationer. Der vil løbende undervejs være stærkt fokus på borgerens fremmøde og beskæftigelsesintensitet. Efter aftale med beskæftigelsesrådgiver indhentelse af lægelige oplysninger, når det vurderes at helbredsmæssige barrierer begrænser arbejdsevnen Center for Job og Afklaring vil foretage lovpligtige individuelle opfølgningssamtaler og afrapportere til beskæftigelsesrådgiver. Senest 14 efter at borgeren er stoppet i tilbud vil Jobcentret modtage en skriftlig evalueringsrapport på den enkelte borgers forløb. Varighed og betalingsmodel 12 uger med mulighed for forlængelse efter aftale med beskæftigelsesrådgiver. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier At borgeren er klar til at komme i virksomhedspraktik Helbredsmæssig udredning Rettidig opfølgning og udarbejdelse af de 5 opmærksomhedspunkter 10

11 Tilbudsvifte til Fleksjobgruppen Foto: Colourbox 11

12 Tilbud og ID Virksomhedsrettede tilbud (Fleks i Job) ID: Fleksjobvisiterede: Jobcenter Odder. Målgruppe Forløbet henvender sig til borgere, der er visiteret til fleksjob, og som har været ledige i 12 måneder inden for 18 måneder, og som skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører jfr. LAB 73 c stk. 3. Indhold Center for Job og Afklaring yder en aktiv indsats for at finde egnede fleksjob til de enkelte borgere. Tilbuddet indeholder både undervisning på hold, individuelt tilrettelagt vejledning samt praktikforløb på fortrinsvis virksomheder med behov for arbejdskraft. Virksomhedspraktikken har en max. Varighed på op til 13 uger hos samme arbejdsgiver. Hvis praktikken ikke fører til ansættelse afdækkes muligheden for ny virksomhedspraktik skal borgeren have en ny virksomhedspraktik hos en anden arbejdsgiver. Dette indenfor den samlede tidsperiode på 26 uger. Undervisning foregår 4 dage ugentlig fra klokken i de første 4 uger af tilbudsperioden Temaer i undervisningen: Udarbejdelse af CV og jobansøgninger Opbygning af netværk i forhold til job og praktik Lovgivningsmæssige muligheder Nyorientering i en ændret livssituation Om at tage ansvar og være på forkant med egne handlemuligheder Smertefysiologi, herunder ressourcefordeling og behov for hjælpemidler / arbejdspladsindretning Indretning af arbejdspladsen Kommunikation herunder kropssprogets betydning i jobsøgningsprocessen. Løbende opfølgning på praktikforløbet med jobkonsulent Center for Job og Afklaring varetager de individuelle jobsamtaler med de enkelte borgere jfr. skema vedrørende afrapportering af jobsamtale for fleksjobvisiterede. Skemaet mailes rettidigt til beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Odder. I forbindelse med forløbets afslutning foretager vejleder en skriftlig evaluering jfr. evalueringsskema for deltagelse i virksomhedsrettede tilbud. Varighed og betalingsmodel Op til 26 uger. Der afregnes en fast ugepris. Succeskriterier Ansættelse i fleksjob Virksomhedspraktik. 12

13 Afrapportering af jobsamtale jfr. LAB 73 A fleksjobvisiterede Navn på borger: Cpr. nr.: Periode: Dato: Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Jfr. LAB 73 B? Ja Nej Ret til anden aktør jfr. LAB 73 C? Ja Nej Drøftelse af behov for arbejdsredskaber? Ja Nej CV i Jobnet? Ja Nej 13

14 Helbredsmæssige oplysninger: Seneste oplysninger: Job som ikke kan varetages: Seneste oplysninger: 14

15 Tilbud om fysisk træning Foto: Center for Job og Afklaring 15

16 Træningstilbud til borgere som er i udviklings- eller opkvalificerende forløb i Center for Job og Afklaring Fælles for tilbuddene er, at de alle handler om at styrke borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet gennem fysisk afklaring der arbejdes med individuelle mål borgeren får konkrete redskaber og vejledning, og således selv kan fortsætte træningen på egen hånd træningen foregår på små hold (8-10 deltagere) der tages individuelle hensyn. Pilates (fysisk træning): Den fysiske træning handler om at finde ud af, om målrettet fysisk træning kan styrke borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og består bl.a. af: Afspænding: Opvarmning på kredsløbsmaskiner (sofacykler, løbebånd, romaskine, cross-trainer og almindelige kondicykler) Blide og præcise øvelser med fokus på åndedræt og muskelstabilitet i bækkenbund Styrke- og udholdenhedsøvelser med bolde og elastikker Udspændingsøvelser Individuelle mål På dette tilbud arbejdes der med teknikker, der giver større bevidsthed med og fornemmelse for kroppen. Samtidigt vil det styrke den enkeltes evne til at være til stede i nuet. Det handler om at borgeren kommer helt ned i tempo slappe af og give slip på sine spændinger, både fysiske og psykiske. På forløbet får du vejledning i, hvordan borgeren kan bruge afspænding i sin hverdag. Afspænding kan være med til: At give større overskud, arbejdsglæde og handlekompetence At give en oplevelse af at være mindre stresset og mindre træt At bidrage til smertelindring og reduktion af søvnproblemer At forbedre koncentrations- og opmærksomhedsevnen og hukommelsen. Konditionstræning: Konditionstræning har til formål at øge det psykiske og fysiske velbefindende gennem træning. Motion behøver ikke at foregå i et fitnesscenter, men kan også foregå hjemme i stuen eller i naturen. Mange 16

17 oplever dog at det er meget motiverende at træne sammen med andre i en lille gruppe, hvor der er et socialt samvær. Elementer i konditionstræningen: Konditionstræning på kredsløbsmaskiner Raske gåture i naturen for borgere som er motiverede for dette Udspændingsøvelser for de anvendte muskler BAT Body awarwness Therapy (kropsbevidsthedstræning) BAT har til formål at borgeren opnår fysisk og psykisk balance gennem arbejde med sin kropsholdning med enkle rolige bevægelser både stående og liggende. Der arbejdes med åndedrættet og det mentale nærvær i alle øvelser Teknikker der sigter mod bedre harmoni i kroppen Der arbejdes med enkle rolige og rytmiske bevægelser Kropsholdning, åndedræt og mentalt nærvær er centrale elementer Meditativ fordybelse Tai-chi Hjemmearbejde ca. 10 minutter dagligt. Individuel målrettet vejledning På det individuelle vejledningsforløb får borgeren en grundig information og vejledning i forhold til et konkret fysisk problem, som borgeren oplever. Vejledningen starter med en samtale og en undersøgelse. På den baggrund sætter vi relevante tiltag i gang. Tiltagene skal bidrage til at borgeren kommer sit problem til livs eller bliver bedre til at leve med det. Vejledningsforløbet fokuserer især på: Instruktion/træning i øvelser med fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut Udarbejdelse af individuelt øvelsesprogram Vejledning i forskellige smertelindringsteknikker Tæt opfølgning på alle tiltag og eventuelt anbefaling af relevant behandling 17

18 Evalueringsskemaer Foto: Colourbox 18

19 Evaluering af deltagelse i værkstedstilbud hos Center for Job og Afklaring for borgere henvist af Jobcenter Odder Navn: Cpr. nummer: Tilbudstype: Periode: Dato: Bilag til rapporten Formål med indsatsen: (Hvorfor er borgeren henvist, hvad forventes af indsatsen) Aftalte skånehensyn: (Hvilke fysiske og psykiske skånehensyn er aftalt, er der vurderet behov for mentor, er der vurderet behov for hjælpemidler) Indhold i forløbet: (hvad indeholder tilbuddet. Er der aftalt særligt fokus på udvikling af faglige, sociale eller sproglige kompetencer) Fremmøde (På baggrund af fremmødelister beskrives antal fremmødedage, og ved fravær beskrives årsag) Helbred i forhold til forløbet (Kunne arbejdsopgaverne udføres, var skånehensynene de rette i forhold til helbred, var der tale om øget medicinforbrug eller øgede smerter) Personlige kompetencer 19

20 (Motivation, samarbejdsevne, overblik, evne til at planlægge og strukturere, selvstændighed, kender sine begrænsninger, omstillingsevne/parathed) Aktive ressourcer (Hvor ligger arbejdsevnen, hvilke arbejdsopgaver klares bedst?) Udbyders beskrivelse af udviklingen (Har forløbet bragt borger tættere på arbejdsmarkedet. Ses der behov for yderligere opkvalificering, og i givet fald hvilken indsats peges på.) Borgerens egne forventninger til et arbejde Borgerens evt. kommentarer Underskrevet Dato: Vejleder Borger 20

21 Evaluering af deltagelse i virksomhedsrettede tilbud hos Center for Job og Afklaring for borgere henvist af Jobcenter Odder Navn: Cpr. nummer: Tilbudstype: Periode: Dato: Bilag til rapporten Formål med indsatsen: (Hvorfor er borgeren henvist, hvad forventes af indsatsen) Aftalte skånehensyn: (Hvilke fysiske og psykiske skånehensyn er aftalt, er der vurderet behov for mentor, er der vurderet behov for hjælpemidler) Arbejdsopgavebeskrivelse (Aftalte arbejdsopgaver, aftalt arbejdstid, plan for udvikling og optrapning) Fremmøde (På baggrund af fremmødelister beskrives antal fremmødedage, og ved fravær beskrives årsag) Arbejdstempo (Beskrivelse i forhold til normalt tempo, omsat til reel effektiv arbejdstid) 21

22 Kvalitet i arbejdet (Praktiske færdigheder, håndelag og flair for opgaver) Koncentration, hukommelse og instruktionsforståelse (Herunder evne til at modtage instruktioner og omsætte dem til praksis) Helbred i forhold til arbejdet (Kunne arbejdsopgaverne udføres, var skånehensynene de rette i forhold til helbred, var der tale om øget medicinforbrug eller øgede smerter) Personlige kompetencer (Motivation, samarbejdsevne, overblik, evne til at planlægge og strukturere, selvstændighed, kender sine begrænsninger, omstillingsevne/parathed) Aktive ressourcer (Hvor ligger arbejdsevnen, hvilke arbejdsopgaver klares bedst?) Arbejdsgivers beskrivelse (Har opgaverne i praktikken været sammenlignelige med krav til øvrige medarbejdere? I hvilket omfang har der været særlige hensyn? Hvad ser du som nødvendig opkvalificering for at borger kan ansættes i en ordinær stilling? 22

23 Borgerens egne forventninger til et arbejde Borgerens evt. kommentarer Underskrevet Dato: Vejleder Borger 23

24 Kontakt og bestilling 24

25 Kontakt og henvisning til tilbud Center for Job og Afklaring Norgesvej 2, 8700 Horsens Tlf EAN: Kontakt omkring tilbud: Connie Linnet, Kontakt omkring fakturering/økonomi: Lotte Boesen, Kontakt omkring henvisning: Rikke Gudiksen, Henvisning Henvisning foregår via dette henvisningsskema. Bestillingen mailes til Prisliste er fremsendt til Jobcenter Odder. 25

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tilbudskatalog til ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceudviklende indsatser der gør den koordinerende sagsbehandler i stand til at give en effektiv hjælpende hånd til borgere i ressourceforløb

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere