Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i det kommende år. De målsætninger for beskæftigelsesindsatsen, som ministeren udmelder, indgår som et væsentligt element i beskæftigelsesplanen. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (statens og kommunalbestyrelsens). Der følges op på både den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentret via resultatrevisionen. Via dette redskab foretages der en lang række målinger vedr. indsatsen, og der skabes dermed et overblik over den samlede indsats i jobcentret. Resultatrevisionen foretager målinger inden for 8 områder, og resultatrevisionen opgøres én gang om året, men jobcentrene kan løbende følge indsatsen via Den første egentlige resultatrevision skal udarbejdes i foråret 2008 for indsatsen i I denne beskæftigelsesplan har de ansvarlige for den statslige del af beskæftigelsesindsatsen beskrevet jobcentrets mål og indsats i Syddjurs Kommune har også bidraget til beskæftigelsesplanens indhold. Beskæftigelsesplanen er jf. udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet som en light udgave. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i jobcentret er at støtte kommunens borgere i at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt medvirke til at sikre, at virksomhederne både i og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft, de har behov for. Service overfor borgerne Jobcenter Syddjurs varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til følgende målgrupper: forsikrede ledige start- og kontanthjælpsmodtagere revalidender modtagere af introduktionsydelse modtagere af ledighedsydelse opfølgning på personer ansat i fleksjob sygedagpengemodtagere. Endelig er jobcentret ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Virksomhedsservice Alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne varetages af jobcentret, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. 1

2 De af beskæftigelsesministeren udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Målene er retningsgivende for jobcentrenes planlægning af indsatsen. Jobcentret i Syddjurs har indarbejdet ministerens mål i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. De kommunale måltal for 2007 er: Ydelse Antal personer Revalideringsydelse 94 Revalidering/løntilskud 52 Kontanthjælp til personer over 25 år, forsørgere 173 Kontanthjælp under forrevalidering 98 Kontanthjælp ej forsørgere, over 25 år 76 Kontanthjælp til unge 51 Aktiveringsområdet: Antal personer Aktiveringsydelse 126 Løntilskud 31 Sygedagpenge: Antal personer Sygedagpenge mellem 5 51 uger 498 Sygedagpenge o. 52 uger Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse 2

3 Mål Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forholdt til året før. I de kommunale måltal er indregnet en reduktion i antallet af ydelsesmodtagere på både kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Arbejdet i jobcentret i 2007 I 2007 vil der være megen opmærksomhed på, at få opbygget jobcentret som en velfungerende arbejdsplads. Der vil være fokus på, at medarbejdere fra staten og de 4 kommuner får udarbejdet en fælles kultur, der gøre det muligt at løse jobcentrets opgaver i et godt og velfungerende arbejdsmiljø. En opgave som vil kræve en stor indsats fra såvel ledelse som medarbejdere. Det kan bemærkes, at det forberedende arbejde i 2006 er foregået i en særdeles positiv stemning. Det planlægges i 2007 at gennemføre en proces for at få etableret fundamentet for en arbejdsmarkedskultur, der kan få indflydelse på Beskæftigelsesplanen for Processen vil involvere: medarbejdere og ledelse i Jobcenter Syddjurs, repræsentanter fra lønmodtagere og DA og politikere fra Syddjurs kommune. Beskæftigelsesplanen for Jobcenter Syddjurs i 2007 har følgende indhold: 1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, herunder Lokale udfordringer Flaskehalsområder Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommuneer karakteriseret ved følgende nøgletal, som har betydning for den indsats, der skal varetages i Jobcenteret : Udvikling Udvikling i % Befolkning i erhv.dygtig ,2 alder Arbejdsstyrken ,6 Arbejdsløse Beskæftigede ,9 Arbejdspladser ,8 Nettopendling ,3 Note: tabellen gør det muligt at sammenligne udviklingen inden for de enkelte parametre i årene 1995 og Eksempelvis sammenhængen mellem udviklingen i antallet af hhv. arbejdsløse og antal arbejdspladser. Tallene er udtryk for den aktuelle status pr. 1. januar i de angivne år og angiver eksempelvis antallet af ledige (forsikrede og ikkeforsikrede) i Syddjurs Kommune hhv. 1. januar 1995 og 1. januar De seneste ledighedstal for Syddjurs Kommune viser, at der i september 2006 er 885 fuldtidsledige (forsikrede og ikke-forsikrede). I fht. september 2005 er der tale om et fald på

4 I Syddjurs Kommune er det største erhverv privat handel og service med 36,5% af alle arbejdspladser. Offentlig service har en andel på 34,4% af arbejdspladserne, mens industrien udgør 16,2%. Syddjurs Kommune har i fht. den øvrige region Midtjylland en overrepræsentation af brancherne landbrug, bygge- og anlæg og transport og hotel- og restaurationsvirksomhed. Syddjurs Kommune er præget af et meget stort antal pendlere, som primært arbejder i Århusområdet. Antallet af pendlere har været stigende de senere år, hvilket har medvirket til den faldende ledighed. Udviklingen på det lokale arbejdsmarked har i løbet af den seneste 10-årsperiode været kendetegnet ved følgende hovedtendenser: Arbejdsstyrken er steget med ca. 100 personer (0,6%). På sigt forventes arbejdsstyrken at falde. Arbejdsstyrkens alderssammensætning har ændret sig, idet der er blevet flere på 50 år og derover og færre under 50 år. Denne tendens forventes at fortsætte. Arbejdsstyrken har et lidt lavere uddannelsesniveau end i regionen som helhed. Der har særligt været en stigning i antallet af faglærte og for personer med en videregående uddannelse. Faldende ledighed. Faldet er særlig markant inden for de seneste to år. Den samlede ledighed i 2. kvartal 2006 var på 5,6%. I dele af Syddjurs Kommune er ledigheden dog stadig relativt høj. Et stigende antal personer pendler ud af Syddjurs Kommune for at arbejde i andre kommuner. Pendlerne bevæger sig primært mod Århus-området. Antallet af arbejdspladser er faldet en lille smule. Pt. er antallet dog svagt stigende. Udviklingen på det lokale arbejdsmarked i fht. både udbuds- og efterspørgselssiden giver en række beskæftigelsesmæssige udfordringer, som Jobcenter Syddjurs vil have fokus på i sin indsats i 2007: Særlige indsatsområder i 2007: Mindske frafaldet i uddannelsessystemet blandt de unge Der er fortsat en stor andel af de unge, som ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordi de falder fra undervejs i uddannelsessystemet. På denne måde går der værdifulde kvalifikationer til spilde, og det vil derfor være et indsatsområde, at flest mulige gennemfører en uddannelse, som modsvarer arbejdsmarkedets behov. Denne indsats er dog et fælles ansvar for alle relevante aktører inden for området. Opgaven vil bl.a. søges løst gennem et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Hurtig indsats i fht. sygedagpengemodtagere Et fokusområde for jobcentret vil være en hurtig indsats for at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet. Der var pr. juni sygedagpengemodtagere i Syddjurs Kommune. Der skal samarbejdes med virksomheder og faglige organisationer og privatpraktiserende læger for at mindske antallet af langtidssygemeldte. Jobcentret skal samarbejde med borgeren om en aktiv sygeperiode, der skal bruges konstruktivt mhp fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kan f.eks. ske via kurser, virksomhedspraktikker og rådgivning i øvrigt. 4

5 Flygtninge/indvandrere ind på arbejdsmarkedet. I den beskæftigelsespolitiske redegørelse er det anført, at der er et arbejdskraftpotentiale blandt flygtninge/indvandrere. Opgaven i 2007 for denne målgruppe bliver at foretage den fornødne udredning, så der kan laves planer for hver borger med det sigte, at de opnår tilknytning til arbejdsmarkedet på normale eller særlige vilkår. Øvrige indsatsområder i 2007: Flaskehalsindsatsen på kort sigt I Syddjurs Kommune er ledigheden pt. meget lav for bl.a. sygeplejersker og inden for byggefagene og metalområdet, og der meldes især om mangel på arbejdskraft inden for dele af bygge- og anlægsområdet, der er ligeledes stor mangel på medarbejdere indenfor transporterhvervet. Social- og sundhedsområdet er også et fokusområde, om end manglen på kvalificeret arbejdskraft er aftagende. Den flaskehalsforebyggende indsats bliver derfor en central opgave i Jobcenter Syddjurs. Flaskehalsindsatsen på længere sigt Den demografiske udvikling på arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune går i retning af flere ældre i arbejdsstyrken og en mindre fornyelse af arbejdsstyrken. Der er forventning om følgende i de kommende år: o Et mindre fald i arbejdsstyrken. Da denne tendens også gør sig gældende i en række andre midtjyske kommuner, kan der opstå stigende konkurrence om arbejdskraften og færre udpendlere. o Arbejdsstyrkens alderssammensætning ændres henimod flere ældre og færre unge. Dette betyder en mindre grad af kvalifikationsfornyelse. o Der er størst risiko for mangel på medarbejdere indenfor følgende områder: faglært arbejdskraft, medarbejdere inden for sundhed og undervisning og transporterhvervet. Skabe vækst i arbejdsstyrken Èn af vejene til at undgå mangel på arbejdskraft på længere sigt er, via forskellige initiativer, at søge at skabe vækst i arbejdsstyrken. Eksempelvis: o Fastholde de ældre i længere tid på arbejdsmarkedet. o Integrere flere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. o Reducere antallet af syge og førtidspensionister. o Få flere kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet. o Tiltrække flere borgere til kommunen. Omskoling og opkvalificering af arbejdskraften Erhvervsstrukturen i både Syddjurs Kommune og i resten af den midtjyske region er i forandring. Generelt falder antallet af arbejdspladser inden for de traditionelle landbrugs- og industrifag, mens der kommer flere arbejdspladser inden for offentlige og private serviceerhverv. Samtidig stiger kvalifikationskravene til arbejdskraften. Det stiller krav til både omskoling og opkvalificering af arbejdskraften især i fht. de kortuddannede, som på sigt er truet af stigende problemer med ledighed. Der er i Syddjurs Kommune en overledighed blandt kvinder. Denne gruppe vil der derfor være særlig fokus på i denne indsats. Nogle af midlerne til at nå dette mål er at have opmærksomhed på mulighederne for uddannelse og jobrotation. 5

6 Stor aldersbetinget afgang inden for den offentlige sektor, landbrug og transport Aldersstrukturen er mest skæv med relativt flere ældre inden for dele af den offentlige sektor. Desuden kan der forventes stor aldersbetinget afgang inden for transportområdet og dermed et stort rekrutteringsbehov. Inden for de områder, hvor der forventes størst aldersbetinget afgang, vil der derfor være fokus på initiativer, der kan sikre rekruttering og uddannelse af nye medarbejdere samt fastholdelse af ældre medarbejdere i længere tid på arbejdsmarkedet. Mindske antallet af personer, der modtager ledighedsydelse. I Syddjurs Kommune var der pr. juni 2006 ca. 125 ledige i fleksjob. Indsatsen ift de ledige skal styrkes, og der skal tages initiativer, der opkvalificerer de ledige til igen at kunne ansættes i fleksjob og undgå førtidspensionering. Desuden skal virksomhedskontakten styrkes med samme formål. Beskæftigelsesregion Midtjylland modtager hvert år en særlig statslig bevilling, som det regionale beskæftigelsesråd (RBR) kan anvende til initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Bevillingen understøtter og supplerer jobcentrenes almindelige flaskehalsindsats. Jobcenter Syddjurs har for 2007 fået tildelt en samlet bevilling på kr. af den statslige flaskehalsbevilling, heraf kr. til den statslige del af jobcentret og kr. til den kommunale. RBR har i juni 2006 udarbejdet en foreløbig flaskehalsliste over de udvalgte flaskehalsområder, der kan finansieres initiativer indenfor af flaskehalsbevillingen. Listen er tilgængelig via og den endelige liste over de fagområder/ stillingsbetegnelser og konkrete aktiviteter, der kan gives tilskud til, bliver offentliggjort senest den 31. december Den regionale flaskehalsliste vil i 2007 være en af de faktorer, der vil indgå i planlægningen af den flaskehalsforebyggende indsats i Jobcenter Syddjurs. Der vil derfor blive gennemført aktiviteter inden for de områder på listen, hvor der vurderes at være lokale behov. 2. Mål for den borgerrettede indsats, herunder Fokus på samarbejde om den borgerrettede indsats i jobcentret Fokus på opfyldelse af de lediges minimumsrettigheder og aktiveringsgrad Jobcentret udgør en fælles indgang for alle ledige i kommunen, uanset forsørgelsesgrundlag. Visitationen af kontanthjælps- og dagpengemodtagere foretages derfor i fællesskab af de statslige og kommunale medarbejdere i jobcentret. Indsatsen i fht. matchkategori 1-3 organiseres, jf. beskrivelsen i etableringsaftalen, i et todelt team bestående af både kommunale og statslige medarbejdere. Jobcentrets indsats over for både kontanthjælps-, sygedagpenge og de forsikrede ledige vil tage afsæt i initiativer, der retter sig mod en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt, enten via støttet eller ustøttet beskæftigelse. I jobcentret vil der i indsatsen for de enkelte målgrupper blive taget udgangspunkt i den synergieffekt det statslige og kommunale samarbejde forventes at give, og medarbejdergruppernes kompetencer vil blive udnyttet, så der sikres den størst mulige effekt af indsatsen. I den del af den borgerrettede indsats i Jobcenter Syddjurs, der retter sig mod forsikrede ledige, vil der derfor i 2007 være fokus på følgende: 6

7 Der vil i jobcenteret være fokus på at sikre, at forsikrede ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder rådighedsafprøvning i form af pålæg om at søge konkrete job mv. Der vil være særlig fokus på initiativer, der kan styrke lediges jobsøgning, herunder tilbud om jobsøgningskurser og støtte i fht. brug af Job- og CV-banken. Alle ledige dagpengemodtagere, der henvender sig i jobcentret, skal så vidt muligt altid præsenteres for ét eller flere relevante ledige job fra Jobnet. Der vil være fokus på hjælp til selvhjælp. Alle jobsøgere, der henvender sig i jobcentret, skal således have adgang til at bruge de digitale jobsøgningsredskaber, herunder både Jobog CV-banken via Jobnet og andre jobsøgningsdatabaser. I jobcentret vil der være mulighed for at yde den nødvendige hjælp og støtte til borgere, der er usikre på anvendelsen af redskaberne. I det omfang det vurderes relevant i fht. at få ledige i job, anvendes de virksomhedsvendte redskaber i form af ansættelse med løntilskud enten i det private eller på de offentlige arbejdspladser og virksomhedspraktik. Timetilskudsordningen til voksenlærlinge prioriteres i det omfang det er muligt for alle borgere over 25 år, dvs. både kontanthjælpsdagpengemodtagere og beskæftigede. Der er store forskelle i redskabsanvendelsen i hhv. AF og kommunerne. I Syddjurs Kommune viser en status, at ca. 60% af kommunens aktivering sker via anvendelse af redskaberne virksomhedspraktik, vejledning og afklaringsforløb, mens uddannelse og ansættelse med løntilskud fylder ca. 93% af aktiveringen hos AF. I Jobcenter Syddjurs vil der forgå en erfaringsudveksling mellem de statslige og kommunale medarbejdere, så det sikres, at anvendelsen af de forskellige redskaber sker med størst mulig effekt for de enkelte målgrupper. Et centralt fokusområde for jobcentret er at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Dette vil jobcentret bl.a. sikre gennem en effektiv organisering af indsatsen, dvs. både i fht. udsøgning af de ledige og planlægningen af kontaktforløbet med de ledige. Der vil blive sikret en effektiv lokal styring og opfølgning på indsatsen. Endelig vil det blive sikret, at jobcentret har de nødvendige redskaber til rådighed i fht. både løntilskudspladser og uddannelses- og jobsøgningsforløb. Samarbejdet med a-kasserne vil blive videreført, dog tilpasset den nye struktur. Samarbejdet vil evt. blive videreført i samarbejde med Jobcenter Norddjurs. Mål Den statslige del af Jobcenter Syddjurs har følgende mål for den borgerrettede indsats i 2007, jf. de centralt udmeldte mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. Antallet af unge dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. 7

8 3. Mål for den virksomhedsrettede indsats, herunder Fokus på samarbejde om den virksomhedsrettede indsats i jobcenteret Fokus på flaskehalsindsatsen Virksomhederne har med jobcentret fået én fælles indgang til det offentlige beskæftigelsessystem, hvilket betyder, at virksomhederne skal opleve jobcentret som én samarbejdspartner, der dækker et bredt spektrum af målgrupper og serviceydelser, uanset om udgangspunktet er statsligt eller kommunalt. I Jobcenter Syddjurs organiseres den virksomhedsvendte indsats i ét tværgående team med både statslige og kommunale medarbejdere, der dækker de 3 øvrige team i jobcentret. De statslige og kommunale virksomhedskonsulenter arbejder udfra et fælles grundlag og varetager de samme opgaver. I den virksomhedsvendte indsats lægges der vægt på at tilgodese virksomhedernes ønsker og behov så ubureaukratisk som muligt. Der er fokus på følgende i den virksomhedsvendte indsats: Formidling af arbejdskraft til virksomhederne. Herunder også bl.a. via præsentation af konkrete personprofiler (den såkaldte omvendte formidling). Metoden anvendes primært i fht. målgrupper med særlige behov for synliggørelse på arbejdsmarkedet. Virksomhedsbesøg både på jobcentrets og virksomhedernes initiativ. Der vil være særlig fokus på at sikre en tæt kontakt til virksomheder inden for flaskehalsområder, så der kan sættes ind med en tidlig og forebyggende indsats. Servicering af virksomheder information og vejledning om rekruttering, opkvalificering, tilskudsordninger mv. samt vejledning i brugen af de digitale selvbetjeningsredskaber. Kontakt mhp. aftale om løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, skånejob primært med udgangspunkt i konkrete personprofiler. Jobcenter Syddjurs vil i det omfang det er muligt samarbejde med omkringliggende jobcentre (dvs. Norddjurs, Randers, Århus og Faurskov) om jobåbninger og ledige og om mulighederne for at koordinere besøg og indsats i fht. virksomhederne. I første del af 2007 vil det blive overvejet, om der skal/kan iværksættes markedsføringsinitiativer i fht. virksomhederne vedr. det nye jobcenter, og hvilken form dette evt. kunne have. I forbindelse med formidling af arbejdskraft til virksomhederne vil der primært være fokus på at vejlede virksomhederne i at anvende de digitale selvbetjeningsværktøjer i Job- og CV-banken. Kun i det tilfælde, hvor dette ikke opfylder virksomhedernes behov, udsøger jobcentret egnede kandidater, som henvises til jobsamtale på virksomhederne. Jobcentret vil dog løbende være opmærksom på, om der er grupper af ledige, hvor der er behov for en særlige indsats i fht. synliggørelse over for arbejdsgiverne, eksempelvis inden for det etniske område. Der vil ske en koordinering mellem den virksomhedsvendte indsats og aktiveringsindsatsen. De informationer om bl.a. udviklingen på arbejdsmarkedet, jobåbninger og virksomhedernes behov på kort og lang sigt, som virksomhedskonsulenter erhverver via deres virksomhedskontakt, videreformidles til jobcentrets øvrige medarbejdere. 8

9 Mål Jobcenter Syddjurs har følgende mål for den virksomhedsrettede indsats i 2007: Samarbejdsgraden med virksomhederne i Syddjurs Kommune skal i løbet af 2007 forbedres med 2 procentpoint. Der skal etableres i alt 55 voksenlærlingeaftaler med både dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og beskæftigede over 25 år. 4. Mål for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Den statslige del af Jobcenter Syddjurs forventer også i 2007 at have rammeaftaler, der dækker både de faglærte og LVU erene. Disse rammeaftaler vil blive anvendt i Rammeaftalerne for de kortuddannede udløber den 1. april Jobcentret vil som en grundlæggende værdi have, at de redskaber der anvendes for at opkvalificere og dermed bringe de ledige i arbejde, til stadighed er de bedste, selvfølgelig under skyldig hensyntagen til de budgetter, der er stillet til rådighed fra såvel stat som kommune. Jobcentret vil i løbet af 2007 undersøge mulighederne for at samarbejde om et fælles udbud i fht. andre aktører vedr. udvalgte målgrupper. I det omfang det er mest hensigtsmæssigt, vil der blive forsøgt indgået et samarbejde med andre jobcentre. 5. Budget for den statslige del af beskæftigelsesindsatsen Det statslige budget for Jobcenter Syddjurs vedlægges beskæftigelsesplanen som bilag. 9

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. VISION OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTER IKAST-BRANDE... 4 2.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I 2008... 4

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg Version: 06.08.07 Side 1 af 18 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Status på ministerens mål 5 4 De

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/16 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Lokale udfordringer 5 3.1 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i jobcenterområde 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen...4 2. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2009 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning side 3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 5

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere