Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i det kommende år. De målsætninger for beskæftigelsesindsatsen, som ministeren udmelder, indgår som et væsentligt element i beskæftigelsesplanen. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (statens og kommunalbestyrelsens). Der følges op på både den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentret via resultatrevisionen. Via dette redskab foretages der en lang række målinger vedr. indsatsen, og der skabes dermed et overblik over den samlede indsats i jobcentret. Resultatrevisionen foretager målinger inden for 8 områder, og resultatrevisionen opgøres én gang om året, men jobcentrene kan løbende følge indsatsen via Den første egentlige resultatrevision skal udarbejdes i foråret 2008 for indsatsen i I denne beskæftigelsesplan har de ansvarlige for den statslige del af beskæftigelsesindsatsen beskrevet jobcentrets mål og indsats i Syddjurs Kommune har også bidraget til beskæftigelsesplanens indhold. Beskæftigelsesplanen er jf. udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet som en light udgave. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i jobcentret er at støtte kommunens borgere i at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt medvirke til at sikre, at virksomhederne både i og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft, de har behov for. Service overfor borgerne Jobcenter Syddjurs varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til følgende målgrupper: forsikrede ledige start- og kontanthjælpsmodtagere revalidender modtagere af introduktionsydelse modtagere af ledighedsydelse opfølgning på personer ansat i fleksjob sygedagpengemodtagere. Endelig er jobcentret ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Virksomhedsservice Alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne varetages af jobcentret, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. 1

2 De af beskæftigelsesministeren udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Målene er retningsgivende for jobcentrenes planlægning af indsatsen. Jobcentret i Syddjurs har indarbejdet ministerens mål i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for Indsatsområde Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. De kommunale måltal for 2007 er: Ydelse Antal personer Revalideringsydelse 94 Revalidering/løntilskud 52 Kontanthjælp til personer over 25 år, forsørgere 173 Kontanthjælp under forrevalidering 98 Kontanthjælp ej forsørgere, over 25 år 76 Kontanthjælp til unge 51 Aktiveringsområdet: Antal personer Aktiveringsydelse 126 Løntilskud 31 Sygedagpenge: Antal personer Sygedagpenge mellem 5 51 uger 498 Sygedagpenge o. 52 uger Indsatsområde Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse 2

3 Mål Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forholdt til året før. I de kommunale måltal er indregnet en reduktion i antallet af ydelsesmodtagere på både kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Arbejdet i jobcentret i 2007 I 2007 vil der være megen opmærksomhed på, at få opbygget jobcentret som en velfungerende arbejdsplads. Der vil være fokus på, at medarbejdere fra staten og de 4 kommuner får udarbejdet en fælles kultur, der gøre det muligt at løse jobcentrets opgaver i et godt og velfungerende arbejdsmiljø. En opgave som vil kræve en stor indsats fra såvel ledelse som medarbejdere. Det kan bemærkes, at det forberedende arbejde i 2006 er foregået i en særdeles positiv stemning. Det planlægges i 2007 at gennemføre en proces for at få etableret fundamentet for en arbejdsmarkedskultur, der kan få indflydelse på Beskæftigelsesplanen for Processen vil involvere: medarbejdere og ledelse i Jobcenter Syddjurs, repræsentanter fra lønmodtagere og DA og politikere fra Syddjurs kommune. Beskæftigelsesplanen for Jobcenter Syddjurs i 2007 har følgende indhold: 1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, herunder Lokale udfordringer Flaskehalsområder Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommuneer karakteriseret ved følgende nøgletal, som har betydning for den indsats, der skal varetages i Jobcenteret : Udvikling Udvikling i % Befolkning i erhv.dygtig ,2 alder Arbejdsstyrken ,6 Arbejdsløse Beskæftigede ,9 Arbejdspladser ,8 Nettopendling ,3 Note: tabellen gør det muligt at sammenligne udviklingen inden for de enkelte parametre i årene 1995 og Eksempelvis sammenhængen mellem udviklingen i antallet af hhv. arbejdsløse og antal arbejdspladser. Tallene er udtryk for den aktuelle status pr. 1. januar i de angivne år og angiver eksempelvis antallet af ledige (forsikrede og ikkeforsikrede) i Syddjurs Kommune hhv. 1. januar 1995 og 1. januar De seneste ledighedstal for Syddjurs Kommune viser, at der i september 2006 er 885 fuldtidsledige (forsikrede og ikke-forsikrede). I fht. september 2005 er der tale om et fald på

4 I Syddjurs Kommune er det største erhverv privat handel og service med 36,5% af alle arbejdspladser. Offentlig service har en andel på 34,4% af arbejdspladserne, mens industrien udgør 16,2%. Syddjurs Kommune har i fht. den øvrige region Midtjylland en overrepræsentation af brancherne landbrug, bygge- og anlæg og transport og hotel- og restaurationsvirksomhed. Syddjurs Kommune er præget af et meget stort antal pendlere, som primært arbejder i Århusområdet. Antallet af pendlere har været stigende de senere år, hvilket har medvirket til den faldende ledighed. Udviklingen på det lokale arbejdsmarked har i løbet af den seneste 10-årsperiode været kendetegnet ved følgende hovedtendenser: Arbejdsstyrken er steget med ca. 100 personer (0,6%). På sigt forventes arbejdsstyrken at falde. Arbejdsstyrkens alderssammensætning har ændret sig, idet der er blevet flere på 50 år og derover og færre under 50 år. Denne tendens forventes at fortsætte. Arbejdsstyrken har et lidt lavere uddannelsesniveau end i regionen som helhed. Der har særligt været en stigning i antallet af faglærte og for personer med en videregående uddannelse. Faldende ledighed. Faldet er særlig markant inden for de seneste to år. Den samlede ledighed i 2. kvartal 2006 var på 5,6%. I dele af Syddjurs Kommune er ledigheden dog stadig relativt høj. Et stigende antal personer pendler ud af Syddjurs Kommune for at arbejde i andre kommuner. Pendlerne bevæger sig primært mod Århus-området. Antallet af arbejdspladser er faldet en lille smule. Pt. er antallet dog svagt stigende. Udviklingen på det lokale arbejdsmarked i fht. både udbuds- og efterspørgselssiden giver en række beskæftigelsesmæssige udfordringer, som Jobcenter Syddjurs vil have fokus på i sin indsats i 2007: Særlige indsatsområder i 2007: Mindske frafaldet i uddannelsessystemet blandt de unge Der er fortsat en stor andel af de unge, som ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordi de falder fra undervejs i uddannelsessystemet. På denne måde går der værdifulde kvalifikationer til spilde, og det vil derfor være et indsatsområde, at flest mulige gennemfører en uddannelse, som modsvarer arbejdsmarkedets behov. Denne indsats er dog et fælles ansvar for alle relevante aktører inden for området. Opgaven vil bl.a. søges løst gennem et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Hurtig indsats i fht. sygedagpengemodtagere Et fokusområde for jobcentret vil være en hurtig indsats for at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet. Der var pr. juni sygedagpengemodtagere i Syddjurs Kommune. Der skal samarbejdes med virksomheder og faglige organisationer og privatpraktiserende læger for at mindske antallet af langtidssygemeldte. Jobcentret skal samarbejde med borgeren om en aktiv sygeperiode, der skal bruges konstruktivt mhp fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kan f.eks. ske via kurser, virksomhedspraktikker og rådgivning i øvrigt. 4

5 Flygtninge/indvandrere ind på arbejdsmarkedet. I den beskæftigelsespolitiske redegørelse er det anført, at der er et arbejdskraftpotentiale blandt flygtninge/indvandrere. Opgaven i 2007 for denne målgruppe bliver at foretage den fornødne udredning, så der kan laves planer for hver borger med det sigte, at de opnår tilknytning til arbejdsmarkedet på normale eller særlige vilkår. Øvrige indsatsområder i 2007: Flaskehalsindsatsen på kort sigt I Syddjurs Kommune er ledigheden pt. meget lav for bl.a. sygeplejersker og inden for byggefagene og metalområdet, og der meldes især om mangel på arbejdskraft inden for dele af bygge- og anlægsområdet, der er ligeledes stor mangel på medarbejdere indenfor transporterhvervet. Social- og sundhedsområdet er også et fokusområde, om end manglen på kvalificeret arbejdskraft er aftagende. Den flaskehalsforebyggende indsats bliver derfor en central opgave i Jobcenter Syddjurs. Flaskehalsindsatsen på længere sigt Den demografiske udvikling på arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune går i retning af flere ældre i arbejdsstyrken og en mindre fornyelse af arbejdsstyrken. Der er forventning om følgende i de kommende år: o Et mindre fald i arbejdsstyrken. Da denne tendens også gør sig gældende i en række andre midtjyske kommuner, kan der opstå stigende konkurrence om arbejdskraften og færre udpendlere. o Arbejdsstyrkens alderssammensætning ændres henimod flere ældre og færre unge. Dette betyder en mindre grad af kvalifikationsfornyelse. o Der er størst risiko for mangel på medarbejdere indenfor følgende områder: faglært arbejdskraft, medarbejdere inden for sundhed og undervisning og transporterhvervet. Skabe vækst i arbejdsstyrken Èn af vejene til at undgå mangel på arbejdskraft på længere sigt er, via forskellige initiativer, at søge at skabe vækst i arbejdsstyrken. Eksempelvis: o Fastholde de ældre i længere tid på arbejdsmarkedet. o Integrere flere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. o Reducere antallet af syge og førtidspensionister. o Få flere kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet. o Tiltrække flere borgere til kommunen. Omskoling og opkvalificering af arbejdskraften Erhvervsstrukturen i både Syddjurs Kommune og i resten af den midtjyske region er i forandring. Generelt falder antallet af arbejdspladser inden for de traditionelle landbrugs- og industrifag, mens der kommer flere arbejdspladser inden for offentlige og private serviceerhverv. Samtidig stiger kvalifikationskravene til arbejdskraften. Det stiller krav til både omskoling og opkvalificering af arbejdskraften især i fht. de kortuddannede, som på sigt er truet af stigende problemer med ledighed. Der er i Syddjurs Kommune en overledighed blandt kvinder. Denne gruppe vil der derfor være særlig fokus på i denne indsats. Nogle af midlerne til at nå dette mål er at have opmærksomhed på mulighederne for uddannelse og jobrotation. 5

6 Stor aldersbetinget afgang inden for den offentlige sektor, landbrug og transport Aldersstrukturen er mest skæv med relativt flere ældre inden for dele af den offentlige sektor. Desuden kan der forventes stor aldersbetinget afgang inden for transportområdet og dermed et stort rekrutteringsbehov. Inden for de områder, hvor der forventes størst aldersbetinget afgang, vil der derfor være fokus på initiativer, der kan sikre rekruttering og uddannelse af nye medarbejdere samt fastholdelse af ældre medarbejdere i længere tid på arbejdsmarkedet. Mindske antallet af personer, der modtager ledighedsydelse. I Syddjurs Kommune var der pr. juni 2006 ca. 125 ledige i fleksjob. Indsatsen ift de ledige skal styrkes, og der skal tages initiativer, der opkvalificerer de ledige til igen at kunne ansættes i fleksjob og undgå førtidspensionering. Desuden skal virksomhedskontakten styrkes med samme formål. Beskæftigelsesregion Midtjylland modtager hvert år en særlig statslig bevilling, som det regionale beskæftigelsesråd (RBR) kan anvende til initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Bevillingen understøtter og supplerer jobcentrenes almindelige flaskehalsindsats. Jobcenter Syddjurs har for 2007 fået tildelt en samlet bevilling på kr. af den statslige flaskehalsbevilling, heraf kr. til den statslige del af jobcentret og kr. til den kommunale. RBR har i juni 2006 udarbejdet en foreløbig flaskehalsliste over de udvalgte flaskehalsområder, der kan finansieres initiativer indenfor af flaskehalsbevillingen. Listen er tilgængelig via og den endelige liste over de fagområder/ stillingsbetegnelser og konkrete aktiviteter, der kan gives tilskud til, bliver offentliggjort senest den 31. december Den regionale flaskehalsliste vil i 2007 være en af de faktorer, der vil indgå i planlægningen af den flaskehalsforebyggende indsats i Jobcenter Syddjurs. Der vil derfor blive gennemført aktiviteter inden for de områder på listen, hvor der vurderes at være lokale behov. 2. Mål for den borgerrettede indsats, herunder Fokus på samarbejde om den borgerrettede indsats i jobcentret Fokus på opfyldelse af de lediges minimumsrettigheder og aktiveringsgrad Jobcentret udgør en fælles indgang for alle ledige i kommunen, uanset forsørgelsesgrundlag. Visitationen af kontanthjælps- og dagpengemodtagere foretages derfor i fællesskab af de statslige og kommunale medarbejdere i jobcentret. Indsatsen i fht. matchkategori 1-3 organiseres, jf. beskrivelsen i etableringsaftalen, i et todelt team bestående af både kommunale og statslige medarbejdere. Jobcentrets indsats over for både kontanthjælps-, sygedagpenge og de forsikrede ledige vil tage afsæt i initiativer, der retter sig mod en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt, enten via støttet eller ustøttet beskæftigelse. I jobcentret vil der i indsatsen for de enkelte målgrupper blive taget udgangspunkt i den synergieffekt det statslige og kommunale samarbejde forventes at give, og medarbejdergruppernes kompetencer vil blive udnyttet, så der sikres den størst mulige effekt af indsatsen. I den del af den borgerrettede indsats i Jobcenter Syddjurs, der retter sig mod forsikrede ledige, vil der derfor i 2007 være fokus på følgende: 6

7 Der vil i jobcenteret være fokus på at sikre, at forsikrede ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder rådighedsafprøvning i form af pålæg om at søge konkrete job mv. Der vil være særlig fokus på initiativer, der kan styrke lediges jobsøgning, herunder tilbud om jobsøgningskurser og støtte i fht. brug af Job- og CV-banken. Alle ledige dagpengemodtagere, der henvender sig i jobcentret, skal så vidt muligt altid præsenteres for ét eller flere relevante ledige job fra Jobnet. Der vil være fokus på hjælp til selvhjælp. Alle jobsøgere, der henvender sig i jobcentret, skal således have adgang til at bruge de digitale jobsøgningsredskaber, herunder både Jobog CV-banken via Jobnet og andre jobsøgningsdatabaser. I jobcentret vil der være mulighed for at yde den nødvendige hjælp og støtte til borgere, der er usikre på anvendelsen af redskaberne. I det omfang det vurderes relevant i fht. at få ledige i job, anvendes de virksomhedsvendte redskaber i form af ansættelse med løntilskud enten i det private eller på de offentlige arbejdspladser og virksomhedspraktik. Timetilskudsordningen til voksenlærlinge prioriteres i det omfang det er muligt for alle borgere over 25 år, dvs. både kontanthjælpsdagpengemodtagere og beskæftigede. Der er store forskelle i redskabsanvendelsen i hhv. AF og kommunerne. I Syddjurs Kommune viser en status, at ca. 60% af kommunens aktivering sker via anvendelse af redskaberne virksomhedspraktik, vejledning og afklaringsforløb, mens uddannelse og ansættelse med løntilskud fylder ca. 93% af aktiveringen hos AF. I Jobcenter Syddjurs vil der forgå en erfaringsudveksling mellem de statslige og kommunale medarbejdere, så det sikres, at anvendelsen af de forskellige redskaber sker med størst mulig effekt for de enkelte målgrupper. Et centralt fokusområde for jobcentret er at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Dette vil jobcentret bl.a. sikre gennem en effektiv organisering af indsatsen, dvs. både i fht. udsøgning af de ledige og planlægningen af kontaktforløbet med de ledige. Der vil blive sikret en effektiv lokal styring og opfølgning på indsatsen. Endelig vil det blive sikret, at jobcentret har de nødvendige redskaber til rådighed i fht. både løntilskudspladser og uddannelses- og jobsøgningsforløb. Samarbejdet med a-kasserne vil blive videreført, dog tilpasset den nye struktur. Samarbejdet vil evt. blive videreført i samarbejde med Jobcenter Norddjurs. Mål Den statslige del af Jobcenter Syddjurs har følgende mål for den borgerrettede indsats i 2007, jf. de centralt udmeldte mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. Antallet af unge dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. 7

8 3. Mål for den virksomhedsrettede indsats, herunder Fokus på samarbejde om den virksomhedsrettede indsats i jobcenteret Fokus på flaskehalsindsatsen Virksomhederne har med jobcentret fået én fælles indgang til det offentlige beskæftigelsessystem, hvilket betyder, at virksomhederne skal opleve jobcentret som én samarbejdspartner, der dækker et bredt spektrum af målgrupper og serviceydelser, uanset om udgangspunktet er statsligt eller kommunalt. I Jobcenter Syddjurs organiseres den virksomhedsvendte indsats i ét tværgående team med både statslige og kommunale medarbejdere, der dækker de 3 øvrige team i jobcentret. De statslige og kommunale virksomhedskonsulenter arbejder udfra et fælles grundlag og varetager de samme opgaver. I den virksomhedsvendte indsats lægges der vægt på at tilgodese virksomhedernes ønsker og behov så ubureaukratisk som muligt. Der er fokus på følgende i den virksomhedsvendte indsats: Formidling af arbejdskraft til virksomhederne. Herunder også bl.a. via præsentation af konkrete personprofiler (den såkaldte omvendte formidling). Metoden anvendes primært i fht. målgrupper med særlige behov for synliggørelse på arbejdsmarkedet. Virksomhedsbesøg både på jobcentrets og virksomhedernes initiativ. Der vil være særlig fokus på at sikre en tæt kontakt til virksomheder inden for flaskehalsområder, så der kan sættes ind med en tidlig og forebyggende indsats. Servicering af virksomheder information og vejledning om rekruttering, opkvalificering, tilskudsordninger mv. samt vejledning i brugen af de digitale selvbetjeningsredskaber. Kontakt mhp. aftale om løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, skånejob primært med udgangspunkt i konkrete personprofiler. Jobcenter Syddjurs vil i det omfang det er muligt samarbejde med omkringliggende jobcentre (dvs. Norddjurs, Randers, Århus og Faurskov) om jobåbninger og ledige og om mulighederne for at koordinere besøg og indsats i fht. virksomhederne. I første del af 2007 vil det blive overvejet, om der skal/kan iværksættes markedsføringsinitiativer i fht. virksomhederne vedr. det nye jobcenter, og hvilken form dette evt. kunne have. I forbindelse med formidling af arbejdskraft til virksomhederne vil der primært være fokus på at vejlede virksomhederne i at anvende de digitale selvbetjeningsværktøjer i Job- og CV-banken. Kun i det tilfælde, hvor dette ikke opfylder virksomhedernes behov, udsøger jobcentret egnede kandidater, som henvises til jobsamtale på virksomhederne. Jobcentret vil dog løbende være opmærksom på, om der er grupper af ledige, hvor der er behov for en særlige indsats i fht. synliggørelse over for arbejdsgiverne, eksempelvis inden for det etniske område. Der vil ske en koordinering mellem den virksomhedsvendte indsats og aktiveringsindsatsen. De informationer om bl.a. udviklingen på arbejdsmarkedet, jobåbninger og virksomhedernes behov på kort og lang sigt, som virksomhedskonsulenter erhverver via deres virksomhedskontakt, videreformidles til jobcentrets øvrige medarbejdere. 8

9 Mål Jobcenter Syddjurs har følgende mål for den virksomhedsrettede indsats i 2007: Samarbejdsgraden med virksomhederne i Syddjurs Kommune skal i løbet af 2007 forbedres med 2 procentpoint. Der skal etableres i alt 55 voksenlærlingeaftaler med både dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og beskæftigede over 25 år. 4. Mål for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Den statslige del af Jobcenter Syddjurs forventer også i 2007 at have rammeaftaler, der dækker både de faglærte og LVU erene. Disse rammeaftaler vil blive anvendt i Rammeaftalerne for de kortuddannede udløber den 1. april Jobcentret vil som en grundlæggende værdi have, at de redskaber der anvendes for at opkvalificere og dermed bringe de ledige i arbejde, til stadighed er de bedste, selvfølgelig under skyldig hensyntagen til de budgetter, der er stillet til rådighed fra såvel stat som kommune. Jobcentret vil i løbet af 2007 undersøge mulighederne for at samarbejde om et fælles udbud i fht. andre aktører vedr. udvalgte målgrupper. I det omfang det er mest hensigtsmæssigt, vil der blive forsøgt indgået et samarbejde med andre jobcentre. 5. Budget for den statslige del af beskæftigelsesindsatsen Det statslige budget for Jobcenter Syddjurs vedlægges beskæftigelsesplanen som bilag. 9

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2009.. s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere