Resultatkontrakt. Journalnummer: Kontraktens parter. Resumè

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingsplatform i Region Midtjylland for virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: Bent Telefon: Operatør: Herning kommune Rådhuset, Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Carsten Lagoni CVR. Nr: Bankoplysninger: Handelsbanken Østergade, Herning Kontonr Resumè Herning kommune med projektet "Udviklingsplatform i Region Midtjylland". Projektet skal undersøge, hvordan der arbejdes med virksomhedernes sociale engagement og rummelighed i regionen, og udvikle en model for dette arbejde via samarbejde mellem lokale netværk og aktører, som arbejder med gensidigt forpligtende partnerskab mellem virksomhederne og de beskæftigelsespolitiske aktører.. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts 2009 Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er i perioden mellem juni 2008 og december 2008 blevet lavet interview med alle kommuner i Region Midtjylland. Det er blevet tilstræbt at henholdsvis, LBR-formandskab, formand for arbejdsmarkedsudvalg,jobcenterchefer, arbejdsmarkedschef og evt. andre relevante personer deltager i interviewene i hver kommune. Der er i perioden mellem juni 2008 og august 2008 blevet lavet interview med 10 andre beskæftigelsespolitiske aktører CABI, Green Network, Væksthus Midtjylland, Beskæftigelsesregion Midtjylland, Det Midtjyske Netværk, Nordvestjysk Erhvervsråd, Erhvervsrådet Herning, Ikats-Brande, Aulum-Haderup Erhvervsforening, Viborgegnens Erhvervsråd og RBR Midtjylland. Under interviewene blev alle respondenter spurgt om de to til tre bedste eksempler de har på samarbejde omkring det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement som de er involveret i eller kender til. Disse informationer er blevet bearbejdet til en eksempelsamling, som kan ses på Udviklingsplatformens hjemmeside: Eksempelsamlingen er vedlagt som bilag 1 til denne kontraktopfølgning. På baggrund af interviewene og det behov for en fælles Udviklingsplatform der blev udtrykt blev der udarbejdet 3 modeller/scenarier (bilag 2) for en fremtidig Udviklingsplatform. Disse modeller blev den 17. december 2008 præsenteret på et netværksmøde, hvor alle personer og organisationer der er blevet interviewet var inviteret. Desværre var fremmødet hverken særligt stort eller særligt repræsentativt og det viser sig på mødet at der er behov for at diskutere indhold, organisering og finansiering af en kommende Udviklingsplatform meget mere før der kan findes konsensus omkring en model. Dette tager Initiativgruppen til efterretning og beslutter sig på sit møde i januar 2009 til at komme med nogle anbefalinger til den afsluttende konference i februar. Initiativgruppen beslutter at den pt. kan anbefale Model 3 Fleksmodellen, der er en meget løskoblet model, der ikke kræver den store finansiering fra starten idet den bygger på knopskydning af ideer og aktiviteter. Herudover beslutter Initiativgruppen at anbefale, at 2009 fungerer som en mellemfase i processen med at etablere Udviklingsplatformen, idet der er behov for meget mere tid til at tale med kommunerne på tværs af regionen for at få dem involveret og interesseret i Udviklingsplatformen. Initiativgruppen har først møde igen den 22. april 2009, hvor der skal følges op på konferencen i februar. Fremmødet på konferencen i februar var desværre heller ikke særlig stort i alt var kun 38 personer tilmeldt konferencen. Der var kun 10 kommuner repræsenteret, hvoraf de 4 er med i Initiativgruppen. Om dette får konsekvenser for Initiativgruppens videre arbejde med Udviklingsplatformen vides pt. ikke.

3 I forbindelse med afslutningen af projektet er der udsendt et evalueringsspørgeskema vedr. forprojektet til alle de interessenter der har været involveret i forprojektet. Resultatet af denne vil figurere i den endelige evaluering af projektet. Det vil pga. ovennævnte ikke være muligt for projektet at præsentere en model på nuværende tidspunkt, hvor der er skriftlig opbakning blandt 7 beskæftigelsespolitiske aktører i henholdsvis vest og øst, som også er villige til at bidrage til driften. Der er dog indikatorer både i de interview Udviklingsplatformen gennemførte i 2008 og i den endelige evaluering af projektet, der antyder at der er behov for Udviklingsplatformen og at en del beskæftigelsespolitiske aktører er interesserede i at deltage i det videre arbejde med at etablere Udviklingsplatformen. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At afdække hvordan der aktuelt samarbejdes om virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked i regionen Resultatkrav Målemetode Opfølgning Rapport med kortlægning af hvem og hvordan der arbejdes med virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked Der er informationer om 35 eksempler på samarbejdet om det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement i Region Midtjylland i Udviklingsplatformens eksempelsamling, som er vedlagt som bilag 1. Eksempelsamlingen har været tilgængelig på Udviklingsplatformens hjemmeside siden januar Mål 2 At afdække behovet for en udviklingsplatform, og udvikle en model for en sådan platform, samt etablerer ejerskab til modellen på tværs af regionen Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 3

4 Udvikling af model der skriftligt bakkes op af min. 7 beskæftigelsespolitiske aktører i vest og min. 7 beskæftigelsespolitiske aktører i øst, som er villige til at bidrage til driften. Der er ikke indsamlet underskrevne støtteerklæringer og det er heller ikke sandsynligt at der bliver det inden projektet stopper. Det er Initiativgruppens opfattelse at den tid det tager at komme i dialog og få formaliseret netværk og samarbejde har været undervurderet i projektet. Initiativgruppen vil arbejde videre med dette i 2009 efter forprojektet er slut. Der er dog indikatorer både mundtligt og i den afsluttende evaluerende spørgeskemaundersøgelse (som endnu ikke er helt færdiganalyseret) der tyder på at en del kommuner og andre beskæftigelsespolitiske aktører meget gerne vil være med til at arbejde videre med etablering af Udviklingsplatformen. Side 4

5 Bilag 1: Eksempelsamling Samarbejde: Kontakt: Virksomheder adopterer skoleklasser Hele landet I Adoptionsprojektet adopterer virksomheder skoleklasser - primært fra skoler i socialt udsatte områder - og "følges" med klassen hele vejen op igennem skoleforløbet. Der afholdes gensidige besøg og arrangementer. Hensigten er, at virksomhederne kan medvirke til, at børnene får mulighed for at få en gradvis tilknytning til arbejdslivet, og at det dermed styrker deres mulighed for at tage en ungdomsuddannelse og senere at træffe et erhvervsvalg. Mange af forældrene til disse børn har ikke en tilknytning til arbejdslivet, så adoptionsprojektet kan være med til at give dem et billede på, hvad det vil sige at være i en virksomhed Samarbejde mellem skoler og virksomheder Læs mere om projektet på: rksomheder+adopterer UdviklingsTjenesten Århus Erhverv Århus (et erhvervsnetværk af alle slags og størrelse virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner) har med UdviklingsTjenesten ønsket at bygge bro imellem det nuværende netværk og morgendagens beslutningstagere. Visionen for UdviklingsTjenesten er at skabe det bedste forum for morgendagens beslutningstagere. UdviklingsTjenesten afholder en del arrangementer for sine medlemmer på opfordring fra medlemmerne selv. Samarbejde: Samarbejde mellem virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner. Kontakt: For yderligere oplysninger se hjemmesiden: Virksomhedsnet Viborg Viborg Kommune Repræsentanter fra virksomheder og Viborg Kommune har dannet Virksomhedsnet Viborg, et netværk på tværs af virksomheder, fagkonsulenter og myndigheder. I netværket opsamles erfaringer og viden, virksomhederne støttes i arbejdet med indslusning af ledige med problemer ud over ledighed, og der formidles kontakter til virksomheder Side 5

6 og dannes bro mellem virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner. Virksomhedsnet Viborg har aktuelt 90 medlemsvirksomheder fordelt på 12 brancheklynger. 20 af netværkets virksomheder har status af afklaringsvirksomheder det vil sige, at Jobcentret kan samarbejde med disse virksomheder om afklaringsforløb og virksomhedspraktik i forhold til ikke-arbejdsmarkedsparate ledige og sygemeldte. Samarbejdet mellem den enkelte afklaringsvirksomhed og Jobcentret fastlægges i en netværksaftale. De øvrige 70 virksomheder har givet tilsagn om at rekruttere medarbejdere via netværket og Jobcentret og kan, hvis de ønsker det, indgå en partnerskabsaftale med jobcentret. Samarbejde: Samarbejde mellem kommunen, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Kontakt: For yderligere oplysninger se hjemmesiden: Tænketanken Viborg Kommune For at styrke det strategisk samarbejde mellem virksomhederne og Jobcentret blev Jobcenter Viborgs Tænketank etableret primo virksomheder har givet tilsagn om deltagelse i Tænketanken. Deltagerne blev på det 1. møde bedt om at formulere visioner for Tænketankens arbejde, og de satte fokus på følgende temaer: - Etablering af et forpligtende netværkssamarbejde mellem virksomheder og mellem jobcentret og virksomhederne - Fastholdelse af sygemeldte - Styrket individuel opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere På Tænketankens 2. møde den 10. juni 2008 arbejdede deltagerne med at konkretisere rammerne om og kravene til et virksomhedsnetværk. Disse ideer er efterfølgende indarbejdet i Virksomhedsnetværks Viborgs arbejde. I debatten har det været et gennemgående tema, at der bør være krav til de virksomheder, der vil være med i netværket, men også til Jobcenter Viborgs service overfor virksomhederne. Det var temaet for Tænketankens 3. møde den 20. oktober Tanketankens møder vil i 2009 få karakter af temadrøftelser. Samarbejde: Samarbejde mellem virksomheder og jobcentret. Kontakt: For yderligere oplysninger se hjemmesiden: Sociale mentorer Viborg Kommune og andre kommuner - gennemføres af Discus Jobcenter Viborg har i 2008 gjort forsøg med brug af såkaldte sociale Side 6

7 mentorer. De sociale mentorers opgave har været at hjælpe de ledige med at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og hverdagsliv, så det virksomhedsrettede tilbud kan gå hånd i hånd med en stabilisering af den sociale og eventuelt behandlingsmæssig situation. Følgende målgrupper har fået tilbudt en social mentor: 20 kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 4, som sagsbehandlere fra Jobcenter Viborgs afdeling for Beskæftigelse har skønnet kunne fastholdes i virksomhedspraktik eller job med løntilskud, hvis der samtidigt blev tilknyttet en social mentor. 10 kvindelige kontanthjælpsmodtagere under 30 år der udover ledighed har psykiske og sociale problemer og er tilknyttet afdelingen for Social Indsats. 15 sygedagpenge eller kontanthjælpsmodtagere med en midlertidig psykisk lidelse, der skønnes at kunne opnå og fastholde i beskæftigelse, såfremt der tilknyttes en social mentor. Projektet finansieres af midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og gennemføres af konsulentfirmaet DISCUS i samarbejde med Landforeningen af psykiatribrugere. Alle 3 typer mentorordninger videreføres fra 1. januar Samarbejde: Samarbejde mellem Jobcentret og virksomheder. Kontakt: For yderligere oplysninger se Projekt Partnerskab Herning, Ikast-Brande. Projekt Partnerskab blev etableret i 2003 og arbejder med midler fra LBR i Herning og LBR i Ikast Brande på at udbrede det rummelige arbejdsmarked gennem en virksomhedsrettet indsats, der omfatter, formidling af de gode historier, fyraftensmøder og seminarer, Virksomhedsbanken (www.virksomhedsbanken.dk), Mangfoldighedsprisen og mentortræning. Desuden indgår Projekt Partnerskab i udviklingsprocesser, hvis mål er at finde nye veje for det rummelige arbejdsmarked på tværs af kommuner, organisationer og virksomheder. Samarbejde: Projekt Partnerskab er et netværkssamarbejde på tværs af Herning og Ikast-Brande kommuner, arbejdsmarkedets parter og andre aktører på området. Kontakt: Læs mere om Projekt Partnerskab på: Netværk af HR-chefer Holstebro, Lemvig og Struer Nordvestjysk Erhvervsråd har etableret et HR-netværk af HR-chefer fra de større virksomheder. Virksomhederne betaler et medlemsgebyr til Side 7

8 netværket. Det startede som et Socialfondsprojekt, hvor der var indlagt kompetenceudvikling af HR-cheferne. Netværket mødes ca. 1 gang i måneden. Der er 7 personer i netværket. Der er overvejelser om at etablere et HR-netværk mere. Samarbejde: Samarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer kommuner og erhvervslivet i de 3 kommuner. Kontakt: Yderligere informationer om netværket kan fås hos Nordvestjysk Erhvervsråd på tlf Se også erhvervsrådets hjemmeside: Ironman netværket Holstebro, Lemvig og Struer Nordvestjysk Erhvervsråd har også etableret et Ironman -netværk bestående af diverse metalvirksomheder og et elektronik netværk bestående af diverse elektronikvirksomheder. Samarbejde: Samarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer kommuner og erhvervslivet i de 3 kommuner. Kontakt: Yderligere informationer om disse netværk fås hos Nordvestjysk Erhvervsråd på tlf Se også Erhvervsrådets hjemmeside: Regionale branche netværk Region Midtjylland Beskæftigelsesregionen har oprettet netværk/kontaktgrupper indenfor forskellige brancher. Arbejdsgiver og arbejdstager har udpeget repræsentanterne. Samarbejde: Et samarbejde mellem Beskæftigelsesregion Midtjylland og brancheorganisationer. Kontakt: Beskæftigelsesregion Midtjylland på tlf Yderligere informationer om Beskæftigelsesregion Midtjylland kan findes på: Green Network og den sociale manual Dækker kommunerne Vejle, Horsens, Kolding, Hedensted, Fredericia og Middefart. Green Network har udviklet et certificeringsredskab som kortlægger og sætter nye mål for virksomhedernes sociale engagement. Redskabet er udarbejdet så det ligner ISO-certificeringen, fordi det er det virksomhederne er vant til. En social redegørelse er et redskab for virksomhederne til at kortlægge og videreudvikle deres sociale engagement. I kortlægningsafsnittet skal virksomheden bl.a. redegøre for sy- Side 8

9 gefravær, medarbejdersammensætning, personalepolitikker osv. Ud fra resultaterne af kortlægningen vurderer og prioriterer virksomheden i samarbejde med kommunen, hvilke punkter man vil have med i sin handlingsplan. Redegørelsen fornyes hver tredje år, her følger man op på målene fra sidste handlingsplan og sætter nye mål. Målene skal leve op til Green Networks krav om løbende forbedringer Hvad er fordelen ved at lave en social redegørelse? Den sociale redegørelse er gratis, for de virksomheder der er medlem af Green Network. Redegørelsen er derfor en økonomisk overkommelig måde for virksomhederne til at få et enkelt og effektivt ledelses- og styringsværktøj i forhold til virksomhedens sociale engagement. Den sociale redegørelse er et godt værktøj til at få kortlagt og målt sygefravær Den sociale redegørelse er et godt redskab til at få fortalt omverden om virksomhedens sociale engagement. Den sociale redegørelse laves i dialog mellem virksomheden og kommunen. Det sikrer en løsning, der er til fordel for alle parter både ansatte, virksomhedens bundlinie og omdømme samt den pågældende kommune. I de seks kommuner Green Network samarbejder med bliver ledige akademikere uddannet til socialproceskonsulenter og bliver af kommunen sendt ud for at lave de sociale redegørelser på virksomhederne. Det betyder, at virksomhederne får højtuddannet og kvalificeret hjælp til redegørelsesarbejde. Derudover er ordningen medvirkende til, at små og mellemstore virksomheder bliver introduceret til de højtuddannede akademikere, som i flere tilfælde er blevet ansat i de virksomheder, de har hjulpet. Virksomhederne vil gerne certificeres og siger at den sociale manual er et godt styringsredskab. Samarbejde: Green Network er et partnerskab mellem virksomheder og kommuner. Green Network dækker kommunerne Vejle, Horsens, Kolding, Hedensted, Fredericia og Middefart. Kontakt: For yderligere oplysninger se hjemmesiden: eller ring til Green Network på tlf Samarbejde mellem Aulum-Haderup Erhvervsudvikling og LO Herning-Ikast Aulum-Haderup Gennem gensidig sparring kan Aulum-Haderup Erhvervsudvikling skabe sig et billede af, hvilke forhold der rører sig hos de ansatte organiseret under LO. Denne viden kan bruges til at planlægge og udføre aktiviteter overfor virksomhedsejere og ledere, som er medlemmer hos Aulum-Haderup Erhvervsudvikling. Omvendt har LO også mulighed for at få indblik i arbejdsgivernes problemstillinger og udfordringer og der kan Side 9

10 findes fælles løsninger. Konkrete eksempler på samarbejde: Fælles indsats for at flytte ledig arbejdskraft fra øst til vest Danmark Fælles afholdelse af kurser om bl.a. : rekruttering, det rummelige arbejdsmarked, ansættelsesret, udenlandsk arbejdskraft Fælles debataftener, bl.a.: Skat på arbejde og erhverv for såvel arbejdsgivere som ansatte og Debat med Regionsrådsformand Bent Hansen om erhvervsudvikling og landdistriktsudvikling, uddannelse, sundhedspolitik og infrastruktur. Samarbejde: Samarbejde mellem LO og Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Kontakt: For yderligere oplysninger om samarbejdet kan Aulum/Haderup Erhvervsudvikling kontaktes på tlf.: LBR-formandsskabs samarbejde Region Midtjylland Det Regionale Beskæftigelses Råd (RBR) - Midtjylland har igangsat et nyt initiativ, hvor RBR vil facilitere LBR-formandsskabs samarbejde. Hvad der skal samarbejdes om bliver defineret af LBRformandsskabene. Samarbejde: Samarbejde mellem de Lokale BeskæftigelsesRåd. Kontakt: Yderligere oplysninger om dette samarbejde kan fås hos Beskæftigelsesregion Midtjylland på tlf Yderligere oplysninger om det Regionale Beskæftigelsesråd findes på: Integrationsuddannelsen Herning Kommune Integrationsuddannelsen er resultatet af et tæt samarbejde mellem Herning Kommune, Sprogcenter Herning, arbejdsmarkedets parter LO og DA og CEU Uddannelsescenter Herning om arbejdsmarkedsrettede integrationsforløb. Elementerne i Integrationsuddannelsen er hurtig kompetenceafklaring, langvarig tilknytning til virksomheden og sprogindlæring på jobbet. Siden februar 2003 har 105 kursister fordelt på 7 hold deltaget i Integrationsuddannelsen. Samarbejde: Samarbejde mellem Herning Kommune, Sprogcenter Herning, LO, DA og CEU Uddannelsescenter Herning Kontakt: Yderligere oplysninger om Integrationsuddannelsen ses på Sprogcenter Hernings hjemmeside: Side 10

11 Virksomhederne i virksomhederne - Vivérne Herning Kommune Virksomhederne i virksomhederne er en integreret del af beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Herning Kommune har siden opstarten i 2001 benyttet sig af de særlige aftaler, som kommunen har indgået med virksomheder som Jeldwen i Herning, Jeldwen i Sdr. Felding og Kifaplast til optræning, afklaring og videreformidling til jobs for personer med andre problemer end ledighed. Viv erne baserer sig på strategiske aftaler og partnerskaber mellem kommune og virksomhed og en forpligtelse til at udvikle sig til fælles fordel. Tiltaget er særligt målrettet den kategori af borgere som ikke selv formår at finde vej til arbejdsmarkedet og hvor det ikke giver mening med individuelle udplaceringer i praktikker. Samarbejde: Samarbejde mellem kommune og virksomheder Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Jobcenter Herning på tlf.: Vision 2017 Herning Kommune 2017 er et visionsprojekt, der tager sit afsæt i det beskæftigelsespolitiske landskab i Herning Kommune, dvs. Beskæftigelsesudvalget og LBR. Visionen er øget deltagelse på arbejdsmarkedet og har som fundament, at skal deltagelsen øges kan det kun ske, hvis der arbejdes målrettet og innovativt på dette blandt samtlige aktører i området. Der arbejdes i følgende 4 spor: Virksomheder, Uddannelse, Rummelighed og Ledighed med at skabe et bredt ejerskab og et netværk, hvorfra de gode idéer kan udspringe og forplante sig. Samarbejde: Samarbejde/netværk mellem kommunens Beskæftigelsesudvalg, LBR, virksomheder, uddannelsesinstitutioner etc. Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Søren Schnack på tlf Dialog med virksomhederne om rummelighed. Horsens Kommune Kontanthjælpsområdet har nedbragt ledigheden med 36 % indenfor 4 år. Gennem dialog med virksomhederne om rummelighed. Har haft et korps af virksomhedskonsulenter ude i virksomhederne og snakke rummelighed. Har bl.a. lavet virksomhed i virksomheden. Hyttefadsmodellen. Samarbejde: Samarbejde mellem Horsens kommune og virksomheder. Kontakt: Materiale og yderligere oplysninger om eksemplet kan rekvireres hos jobcenterchef i Horsens kommune Stig Christensen på tlf Dialogbaseret sygemelding. Horsens Kommune Side 11

12 Horsens Kommune har gennemført et flerårigt forsøg med rundbordssamtaler mellem sygemeldte, kommunen, fagforening tillidsrepræsentanter og virksomheder omkring fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen. Endvidere er der etableret forsøg med at dele sagsbehandlerne op så de dækker en læge hver. Der er behov for at komme i bedre dialog med lægerne. Det er vigtigt at lægerne og sagsbehandlerne tænker i samme retning om den enkelte. Samarbejde: Samarbejde mellem kommunen, virksomheder, den sygemeldte, fagforeninger og læger Kontakt: Materiale og yderligere oplysninger om eksemplet kan rekvireres hos jobcenterchef i Horsens kommune Stig Christensen på tlf Virksomhedsnetværk Lemvig Kommune Lemvig kommune har etableret et netværk under Det Midtjyske Netværk. De har samlet lokale virksomheder om at sætte Det Rummelige Arbejdsmarked på dagsordenen. Kommunen har oplevet et behov i virksomhederne for større viden om hvad der foregår lovgivningsmæssigt og hvilke muligheder der er. Dette støttes op med et nyt projekt omkring samarbejdsaftaler mellem områdets virksomheder og Jobcenteret med udgangspunkt i sygedagpengeområdet. Et centralt element heri vil blive dannelse af netværksgrupper, som sammen kan indhente ny viden f.eks. fra jobcenteret eller andre aktører i tilknytning til området. Samarbejde: Samarbejde mellem kommunen og virksomheder Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Lemvig Kommunes udviklingskonsulent Conny Fløe Søndergaard på tlf Netværk med nabokommuner Lemvig, Struer og Holstebro kommuner Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har etableret netværk kommunerne imellem. Et netværk mellem den statslige del af jobcentrene i kommunerne, der arrangerer fælles kurser for ledige og for egne medarbejdere. Og et netværk mellem den kommunale del af jobcentrene i kommunerne, der har etableret fælles undervisning for de tre kommuners medarbejdere i jobcentrene. Desuden har de også etableret netværk mellem kommunernes LBRformænd, hvor de mødes og udveksler erfaringer og bruger hinandens viden. Arbejdskraftoplandet og virksomhederne er ikke begrænset af kommunegrænser og derfor bliver LBR og kommunerne også nødt til at være fleksible. Side 12

13 Udviklingskonsulenterne i de tre kommuner mødes også ligesom der er netværk mellem andre konsulenter, som arbejder i tilknytning til området. Samarbejde: Samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Lemvig Kommunes udviklingskonsulent Conny Fløe Søndergaard på tlf Visitationsproces/straksuddannelse Skive Kommune Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at få unge i tilbud hurtigt. Efter at Udbetalingsenheden har afgjort om borgere der ønsker at søge kontanthjælp er berettiget hertil, beder de vedkommende møde i visitationen efter kl samme dag. Visitationen foretager et grovmatch af pågældende ift. om pågældende er arbejdsmarkedsparat eller ikke-arbejdsmarkedsparat. Hvis pågældende vurderes at være ikke-arbejdsmarkedsparat udarbejder visitationen en jobplan til afklaringstilbud på BOMI. Pågældende orienteres om, at ansøgningen om kontanthjælp kun anses for gældende, hvis pågældende møder og deltager i afklaringstilbuddet indenfor den næste ½ time. Hvis pågældende møder i tilbuddet opstartes sagen iht. normale procedurer. Hvis pågældende vurderes at være arbejdsmarkedsparat udarbejder visitationen en jobplan til Jobhjørnet. Pågældende orienteres om, at ansøgningen om kontanthjælp kun anses for gældende, hvis pågældende deltager i Jobhjørnet. Hvis pågældende accepterer tilbuddet, møder og deltager i tilbuddet opstarter sagen iht. de normale procedurer. Som led i visitationssamtalen vurderes det om pågældende er omfattet af uddannelsespligten. Såfremt dette er tilfældet sendes den unge direkte i UU inden visitationssamtalen er endeligt gennemført. UUvejlederen udleverer Uddannelsesplanen og udfylder denne i fællesskab med den unge. Den unge vender samme dag tilbage til visitationen med det udfyldte skema. Hvis pågældende ønsker at opretholde ansøgning om kontanthjælp, genoptages visitationssamtalen. Det noteres at pågældende er omfattet af uddannelsespligten og hvornår vedkommende er SU berettiget fra. Den unge søger og påbegynder den valgte uddannelse. I perioden indtil kontanthjælpen bortfalder, søger den unge arbejde på normale vilkår i Jobhjørnet Såfremt der er tale om en ung, der vurderes, at have særlige vanskeligheder med at gennemføre uddannelsen, underrettes uddannelsesin- Side 13

14 stitutionen, om at den unge er omfattet af uddannelsespålæg Hvis den unge afviser straksuddannelse gives der afslag på ansøgning om kontanthjælp Hvis UU vurderer at den unge ikke er omfattet af uddannelsespligten beskrives baggrunden for vurderingen på uddannelsesplanen. Visitator journalfører begrundelsen og den unge deltager i Jobhjørnet på normale vilkår. Samarbejde: Samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutioner. Kontakt: Rikke Kirkensgaard kan kontaktes for yderligere information. Virksomhedscentre Skive Kommune (samt andre jobcentre der deltager i forsøget heriblandt Holstebro og Norddjurs) I juni 2006 iværksatte Arbejdsmarkedsstyrelsen med DISCUS (rådgivningsfirma) som projektleder et pilotforsøg med deltagelse af seks indbudte jobcentre heriblandt Jobcenter Skive. Pilotforsøget havde til formål at gøre de første erfaringer med at oprette virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3-5, som på grund af lang offentlig forsørgelse eller sammensatte psyko/sociale problemer befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Målet med virksomhedscentre er at skabe flere indgange til arbejdsmarkedet gennem tilbud, der kan forbedre kandidaternes sociale og faglige kompetencer og være et alternativ til kommunale værksteder og lign. Pilotforsøget blev afsluttet ultimo Jobcenter Skive deltager i hovedforsøget der startede primo 2008 med deltagelse af yderligere 10 nye jobcentre. Virksomhedscentre i Skive: Føtex, Eta-Tau, Gramo, Hotel Gl. Skivehus, Daginstitution Resen, Plejecenter Gammelgaard. Resultaterne gennem perioden har været meget positive ca. 40% af kandidaterne i Skive er kommet i arbejde eller uddannelse. Virksomhedscentre er karakteriseret ved: Centeret oprettes i offentlig eller privat virksomhed. En gruppe på mindst 4 kontanthjælpsmodtagere fra match 4 og 5 (+ tungeste del af 3). En jobkonsulent pr. center, der varetager hele kontakten. Tæt dialog mellem virksomhed og jobcenter. Jobcentret sætter progressive mål og perspektiv for borgerne. Jobkonsulenten har grundigt kendskab til processer og rutiner på virksomheden= sikkert match. Side 14

15 Jobkonsulenten besøger centret minimum 1 gang pr. uge + ad hoc besøg. Hotline åben mellem kl , weekend 8-17 for kandidater og virksomheder. På hvert center er der uddannede mentorer som løbende tilbydes efteruddannelse. Virksomheden står for den daglige drift, fremmødesedler samt skriftlig evaluering. Afklaring/opkvalificering i virksomheden. Mulighed for motion/behandling/undervisning sideløbende med praktikken. Jobcentret frikøber mentortimer i virksomheden. Inddragelse og tæt dialog med LBR samt de lokale fagforbund. Samarbejde: Samarbejde mellem virksomheder og jobcentre og desuden tæt dialog med LBR samt fagforbund. Kontakt: Rikke Kirkensgaard kan kontaktes for yderligere information. Bro til arbejdsmarkedet samarbejde om virksomhedernes sociale engagement Odder Kommune Bro til arbejdsmarkedet samarbejde om virksomhedernes sociale engagement er et initiativ, der handler om at styrke samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder om indslusning af ledige, der ikke på egen hånd kan finde plads på arbejdsmarkedet. Initiativet har fokus på samarbejdsformer mellem jobcenter og virksomheder og på de metoder og redskaber, som jobcentret og virksomhederne kan anvende, når der skal indsluses medarbejdere, som har brug for særlige hensyn. Der er udarbejdet en handlingsplan for indsatsen: Handlingsplanen beskriver de lokale udfordringer og 8 indsatsområder, der i 2008 skal implementeres. De 8 indsatsområder er: 1. Intensivering og systematisering af det virksomhedsrettede arbejde om indslusning af ikke arbejdsmarkedsparate ledige. 2. Etablering af en klar opgavestruktur for de kommunale jobkonsulenter med hensyn til den virksomhedsrettede indsats. 3. Øget mobilisering af private og offentlige virksomheder. 4. Øget brug af mentorordning. 5. Intensiveret lægesamarbejde. 6. Højere aktiveringsgrad af målgruppen. 7. Nærmere beskrivelse af målgruppen. 8. Løbende evaluering af implementeringen af handlingsplanen. Side 15

16 Samarbejde: Samarbejde mellem jobcentret og virksomheder Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos Jobcenter Odder på tlf Sygedagpengeprojektet Syddjurs kommune (samt to andre kommuner) Kommunen kører et uddannelsesprojekt sammen med CABI sammen med to andre kommuner. Sygedagpengemedarbejderne får 14 kursusdage i den systemiske metode for at blive bedre til at håndtere de sygemeldte. Medarbejderne har været ude og interviewe alle de privatpraktiserende læger for at snakke om samarbejde om sygedagpenge sager. Samarbejde: Samarbejde mellem kommunen og de privatpraktiserende læger Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Jobcenter Syddjurs på tlf Virksomhedsnetværket Hedensted kommune Der er etableret et netværk af 32 virksomheder, der gerne vil gøre noget for at få de svageste ledige ud på arbejdsmarkedet via deres netværk. Virksomhederne udveksler erfaringer, om de gode og dårlige oplevelser og erfaringer de har, på deres møder. Netværket har også haft Det Midtjyske Netværk til at fortælle om deres arbejde. Netværket bliver faciliteret af en konsulent i jobcentret og støttes af LBR-midler. Virksomhederne er forpligtede til at gøre noget på området ellers kan de ikke være med i netværket. Netværket mødes hvert ½ år eller oftere afhængig af behovet. Samarbejde: Samarbejde mellem Jobcentret og virksomheder. Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos Jobcenter Hedensted på tlf Dialog med virksomhederne Norddjurs kommune Norddjurs kommune startede meget tidligt med at etablere en jobmesse. Arrangementet har givet basis for en rigtig god dialog og personlig kontakt med virksomhederne. Jobcentret leverer en høj service i form af personlig kontakt til virksomhederne. Kommunen samarbejder bredt med virksomhederne i forhold til jobs, kompetenceudvikling og afprøvning. Jobcentret indgår i en række netværk sammen med virksomhederne. Samarbejde: Samarbejde mellem Jobcentret og virksomheder. Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos Jobcenter Norddjurs på tlf Side 16

17 Den sociale tillidsmand Randers kommune I Randers arbejdes der med partnerskabsaftaler mellem LBR og konkrete virksomheder. Krumtappen i disse aftaler er etableringen af den sociale tillidsmand på virksomheder i Randers-området. Når virksomhederne etablerer og arbejder med den sociale tillidsmand kan virksomheden med støtte fra LBR s midler få frikøbt en medarbejder i et nærmere aftalt antal timer, hvori funktionen som social tillidsmand bliver udført. er med til at fastholde personer på arbejdsmarkedet det er vigtigt. Det er ikke en traditionel tillidsmand. Pt. er 16 virksomheder med i ordningen. Samarbejde: Samarbejde mellem Randers LBR og virksomheder. Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos Helle Bonde, Randers kommune på eller på tlf God seniorpraksis Projekt Tandem Randers kommune Projektet blev startet i 2005 i Århus Amt og er blevet videreført efter kommunalreformen med Randers kommune som tovholder. I Randers har et netværkssamarbejde mellem Randers kommune, otte virksomheder og seks faglige organisationer dannet basis for udvikling af forskellige aktiviteter vedr. den modne arbejdskraft. Samarbejde: Samarbejde mellem Randers kommune, virksomheder og faglige organisationer. Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos Helle Bonde, Randers kommune på eller på tlf Proaktiv indsats for unge Ringkøbing/Skjern Kommune Man har undersøgt hvad de unge er i gang med af uddannelse/arbejde mv. - en screening af de unge. Kommunen griber fat i de unge, der ikke er i gang med en uddannelse og er i risikogruppen, og forsøger at hjælpe dem i gang igen. Det er en håndholdt indsats i samarbejde med kommunens uddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Samarbejde: Samarbejde mellem Jobcentret og uddannelsesinstitutioner Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Jobcenter Ringkøbind/Skjern på tlf Side 17

18 Netjob Silkeborg Silkeborg Kommune Det overordnede mål med projektet Netjob Silkeborg er at styrke beskæftigelsesindsatsen primært i Jobcenter Silkeborgs geografiske dækningsområde på kort og på lang sigt gennem en koordineret og udviklingsorienteret indsats fra Jobcenter Silkeborgs, virksomhedernes og lokale interessenters side. Formålet med projektet er: Styrkelse af samarbejdet mellem de ledige, virksomhederne, Jobcenter Silkeborg og relevante samarbejdspartnere i beskæftigelsesindsatsen. Opbygning af et frugtbart samarbejdsforum, hvor Jobcentret, virksomhederne, samarbejdspartnerne m.fl. deler deres viden vedrørende professionel/smidig jobformidling Etablere samarbejdsrelationer som støtter vidensdelingen om rummelighed og socialt ansvar i virksomhederne. Udvikle nye metoder i formidlingsindsatsen, herunder en forbedret servicering af borgerne og virksomhederne. Yde støtte til udvikling af initiativer på virksomhederne, der understøtter projektet. Øge Jobcentrets viden om erhvervslivet lokalt og regionalt Styrke virksomhedernes brug af Jobcentrets vifte af tilbud til at fastholde og integrere kommunens borgere. Gøre Jobcenter Silkeborg synligt lokalt og regionalt Projektet er støttet af LBR Silkeborg. Samarbejde: Samarbejde mellem jobcentret, virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere. Kontakt: Yderligere oplysninger på: Pumaspringet Silkeborg Kommune Projektet er et udviklingsprojekt overfor unge mellem år. Projektet matcher unge med primært private virksomheder og sekundært offentlige arbejdspladser gennem afklaring, opfølgning og fastholdelse. Hovedvægten ligger på fastholdelse af den enkelte unge gennem tæt kontinuitet i støtten fra den faglige mentor på arbejdspladsen og projektmedarbejderne. Projektet er støttet af LBR Silkeborg. Samarbejde: Samarbejde mellem jobcentret og virksomheder. Kontakt: Yderligere oplysninger på: Projekt for psykisk sårbare Silkeborg Kommune Side 18

19 Formålet med projektet er at udvikle metoder der fremmer arbejdspladsernes evne til at integrere psykisk sårbare, samt forebygge udstødelse, og sikre fastholdelse af medarbejdere med psykiske sårbarheder. Dette vil medvirke til at dæmme op for de mange langtidssygemeldinger som skyldes stress og depression, samt medvirke til at flere arbejdspladser bliver klædt på til at integrere psykisk sårbare sygemeldte/ ledige. Projektet løber fra 1. november 2007 til 31. december Projektet er støttet af LBR Silkeborg. Samarbejde: Samarbejde mellem jobcentret og virksomheder Kontakt: Yderligere oplysninger på: Partnerskabsaftaler Skanderborg Kommune Skanderborg kommune har lavet partnerskabsaftaler med 250 virksomheder. Kommunen har en konsulent der tager ud på virksomhederne på direktør niveau og laver partnerskabsaftaler. Samarbejde: Samarbejde mellem kommunen og virksomheder. Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt Jobcenter Skanderborg på tlf Triple U Unge, Udvikling, Uddannelse. Århus Kommune Målgruppen for projektet er årige, som er uden for uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet, og som har behov for virksomhedsbaseret afprøvning for at kunne vælge uddannelse og/eller fremtidigt erhverv. Projektet skal matche de unge med relevante arbejdspladser og uddannelsessteder via en hurtig, virksomhedsbaseret afklaring. Projektet tilbyder tæt, personlig støtte og opfølgning. Hovedvægten ligger på fastholdelse af den enkelte unge gennem tæt kontinuitet i støtten og gensidigt ansvar mellem ung og voksen. Projektmedarbejdere på Triple U - Unge, Udvikling og Uddannelse - sparker både døre op på virksomhederne og giver de unge et kærligt los bagi. Målet er, at de unge får sig en uddannelse eller et job med en fremtid i. Samarbejde: Projekt Triple-U udspringer af et partnerskab mellem LO Århus og Den Sociale Højskole-Århus. LO Århus har erfaring fra arbejdet med de unge i målgruppen, fra virksomheder og arbejdssteder. Den Sociale Højskole-Århus har viden om metodeudvikling, evaluering og formidling og implementering af resultater fra udviklingsprojekter. Kontakt: Kontakt TripleU på tlf eller læs mere på Fra kanten til kernen Side 19

20 Århus Kommune Formålet med projektet er at ansætte en særlig social tillidsrepræsentant hos Kvickly X-Tra i Viby, som skal sikre, at virksomheden får taget hånd om sygefravær, integration, efteruddannelse og motivation af medarbejderne. Samarbejde: Samarbejde mellem Jobcenter Århus, VIP2 og Kvickly X-tra. Kontakt: For yderligere oplysninger om projektet kontakt projektholder Coop Danmark A/S v. Kvickly X-Tra, Ringvej Syd 100, 8260 Viby. Rosenbedet en rummelig arbejdsplads Ikast-Brande kommune Projektet blev startet i 1995 af Brandtex på baggrund af en udmelding fra lægehuset i Brande om at de manglede en arbejdsplads, hvor der bliver taget særlige hensyn til førtidspensionister. Efter ca. et år indgik de i et samarbejde med Brande kommune, der manglede et sted, hvor deres ledige borgere kunne blive aktiveret og afklaret. I 2008 havde kommunen ikke længere midler til at støtte Rosenbedet økonomisk. Derfor har 3 store lokale virksomheder forpligtet hinanden til at støtte Rosenbedet. Rosenbedet er en helt særlig arbejdsplads med ekstra rummelighed og skånehensyn, men er samtidig en helt almindelig virksomhed, hvor der skal produceres og konkurreres, indhentes ordrer og sikres kvalitet i produkterne. Samarbejde: Samarbejde mellem Ikast-Brande kommune og 3 store lokale virksomheder. Kontakt: Yderligere oplysninger kan fås hos Jonna Jensen tlf Side 20

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kort om virksomhedscentre

Kort om virksomhedscentre Kort om virksomhedscentre Hvad er et virksomhedscenter? Hvad er resultaterne fra forsøg med virksomhedscentre? Hvad virker? Beskæftigelsesregion Nord 2. november 2009 Forsøg med virksomhedscentre Pilotforsøg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 33

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 7. februar 2011 Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Baggrund/formål

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere