Resultatrevision Jobcenter Vallensbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk"

Transkript

1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013

2 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision Scorecard - ministermål Besparelsespotentiale Resultatoversigten december

3 1. Opsummering om resultatrevision Jobcenter Vallensbæk Resultatrevisionen opgøres en gang om året og formålet er at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Oversigt og tabeller til resultatrevisionen findes på Jobindsats.dk, og jobcentrene skal kommentere disse i forbindelse med den årlige resultatrevision. Resultatrevisionen for 2012 indeholder Scorecard ministermål Besparelsespotentiale Resultatoversigt Sammenligningsgrundlag: Kommuner med samme rammevilkår: Frederiksberg, Høje-Tåstrup, Ringsted, Vejle og Aabenraa. Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Vallensbæk i 2012 afspejler stadig, at arbejdsmarkedet er præget af afmatning, med faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Antallet af offentligt forsørgede er reduceret med 1 procent i forhold til året før. Beskæftigelsesindsatsen er på flere indsatsområder under pres. Blandt andet har unge svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet, efterspørgslen efter ufaglærte falder markant samtidig med at langtidsledigheden stiger. Man kan tale om, at rammerne for indsatsen fortsat er påvirket af afmatningen på arbejdsmarkedet. Det er blevet vanskeligere at levere de samme resultater af indsatsen, f.eks. ved at hjælpe de ledige hurtigt i job og udplacere de svagere grupper i virksomhedsrettede tilbud. Status for 2012 viser, at jobcenteret har en mere gunstig udvikling i opfyldelsen af to af ministermålene end gennemsnittet af kommuner i sammenligningsklyngen (herefter klyngen). Det drejer sig om indsatsen for at reducere tilgangen til permanent forsørgelse og indsatsen for at begrænse tilgangen af unge til offentlig forsørgelse. Arbejdskraftreserven i Jobcenter Vallensbæk er øget mere i Jobcenter Vallensbæk end i klyngen, det vil sige at der går længere tid før de jobklare ledige i Ishøj og Vallensbæk kommer i arbejde. Endelig er antallet på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse øget mere i Jobcenter Vallensbæk end i klyngen. 3

4 2. Scorecard - ministermål I Scorecard ministermål vises det seneste års udvikling inden for alle 4 ministermål og omfatter både kontant- og a-dagpengemodtagere. Den tilsvarende udvikling ses for kommunerne i klyngen. Kommunerne rangordnes således, at den kommune, der har haft den bedste udvikling, ligger øverst. Scorecard - Vallensbæk/Ishøj Ministerens mål Jobcenter Arbejdskraftreserven Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme året før, p ct. Tilgang til permanente forsørgelsesordning er Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme året før, p ct. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme året før, p ct. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offe ntlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme året før, p ct. Vejle , , , ,3 1 Aabenraa , , , ,3 2 Høje-Tåstrup , , , ,3 3 Ringsted 732 3, , , ,8 4 Frederiksberg , , , ,9 5 Vallensbæk/Ishøj ,8 79-6, , ,6 6 Hele klyngen , , , ,2. Placering Kilde: Jobindsats.dk. Opdateret den 9. februar Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Samlet set betyder de opnåede resultater på de fire ministermål, at Jobcenter Vallensbæk placeres som nummer seks i klyngen, mod en topplacering sidste år. Antallet i arbejdskraftreserven er øget knap 11 procent i Jobcenter Vallensbæk og dermed mere end i de øvrige kommuner i klyngen. Arbejdskraftreserven omfatter jobklare ledige med mere end tre ers ledighed. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger er reduceret seks procent i Jobcenter Vallensbæk. Målgruppen er reduceret i alle kommunerne i klyngen. Jobcenter Vallensbæk opnår en placering som nummer fem i denne måling. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er reduceret med godt 2 procent i Jobcenter Vallensbæk; det er det 3. bedste resultat i klyngen. Antallet af nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse er øget knap 4 procent i Jobcenter Vallensbæk. Jobcenter Vallensbæk opnår en placering som nummer fem i denne måling. 4

5 Jobcenterets kommentar til det samlede resultat er, at det ikke er tilfredsstillende at gå fra en placering som nummer 1 i 2011 til en placering som nummer 6 i Placeringen udregnes ved at fokusere på jobcentrenes relative udvikling i 2012, uden skelen til niveauet ved årets begyndelse. På den måde er det nemmere for et jobcenter at opnå store relative forbedringer, hvis udgangspunktet f.eks. er en høj faktuel ungeledighed. Man kan sige, at metoden til udregning af placering har et særligt fokus. Det betyder også, at det er svært at forbedre sig mere end de andre i klyngen år efter år, hvilket nedenstående tabel af jobcenterets placeringer illustrerer. Scorecard Jobcenter Vallensbæk Score Jobcenter Vallensbæk Kilde: Jobindsats.dk. Jobcenterets indsats afspejler Aktiveringsstrategiens retningslinjer og tages løbende op til revision og drøftes løbende med Det Lokale beskæftigelsesråd samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet giver et overblik over hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Det antages at jobcentrene har muligheder for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidsforsørgede, som det gennemsnitlige niveau i klyngen. Besparelsespotentiale - Vallensbæk/Ishøj Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 4,50 3, ,0 Kontanthjælp 4,53 3, ,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,16 0, ,3 Sygedagpenge 1,95 2, ,0 Ledighedsydelse 0,22 0, ,7 Fleksjob 0,74 1, ,9 Førtidspension 5,48 5, ,8 I alt 17,60 16, ,2 Kilde: Jobindsats.dk. Data er opdateret den 15. marts Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af 5

6 besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Vallensbæk kunne spare ca. 47 mio. kr., hvis det samlede antal offentligt forsørgede var på niveau med gennemsnittet i de øvrige kommuner i klyngen. Vallensbæk har relativt færre fleksjobbere, førtidspensionister, personer på ledighedsydelse, revalidender og sygedagpengemodtagere end gennemsnittet i klyngen. Til gengæld er der relativt flere ledige på kontanthjælp og a-dagpenge. Besparelsespotentialet findes på området for a-dagpenge, hvor beregningen viser at der kunne spares 25 mio. kr. og på området for kontanthjælp. Her er besparelsespotentialet 22,2 mio. kr. Hvis det årlige besparelsespotentiale på 47,2 mio. kr. skal udløses, kræver det, at det samlede antal offentligt forsørgede i Jobcenter Vallensbæk reduceres med 491 fuldtidspersoner. På de øvrige områder har Vallensbæk Kommune færre borgere på offentlige ydelser end i klyngen. Til sammenligning er der peget på et besparelsespotentiale i Ringsted (39,2 mio. kr.), Høje-Tåstrup (72,5 mio. kr.), Vejle (122,8 mio. kr.) og Aabenraa (164,8 mio. kr.). Frederiksberg klarer sig bedre end gennemsnittet i klyngen på alle punkter, og har intet besparelsespotentiale. Jobcenteret har i 2012 fortsat haft fokus de langtidsledige a-dagpengemodtagere, og sidst på året projektansat to jobformidlere, som følge af en ekstra bevilling til de a-dagpengemodtagere, som står til at miste retten til dagpenge. Regeringens Akutpakke-initiativer er implementeret og virksomhedskontakten intensiveret. Der er for alle målgrupper fokus på, at skabe det rigtige match mellem borger og tilbud, samt at jobcenterets tilbud har det rette indhold. Jobcenteret har desuden fokus på, at begrænse varigheden af offentlige tilskudsjob, hvor det vurderes relevant, for at undgå en eventuel fastlåsningseffekt. På sygedagpengeområdet sker der en hurtig udredning af sygemeldte, og der arbejdes med intensiv opfølgning med særligt fokus på opfølgningssager ved 26 og 52 uger. I 2013 har jobcenteret skærpet arbejdet på fleksjobområdet, blandt andet som følge af en ekstra bevilling til projektansættelse af to fleksjobambassadører. Det er virksomhedskonsulenter, der kan gå ud i virksomhederne og sælge ideen om fleksjob, så vi kan få flere borgere ansat. 4. Resultatoversigten december 2012 Resultatoversigten består af udvalgte resultater for forsørgelsesgrupper og for indsatsen. Foruden det absolutte tal for en konkret periode måles der på udviklingen siden sidste år, ligesom der sammenlignes med den bedste i jobcenterklyngen og gennemsnittet i klyngen. Jobcenter Vallensbæks resultater sammenlignes med klyngens resultater i et 12 ers perspektiv. Ministermålene Arbejdskraftreserven Jobklare ledige med mere end 3 ers ledighed Der var personer i arbejdskraftreserven i december 2012 i Jobcenter Vallensbæk. 6

7 905 af arbejdskraftreserven er forsikrede ledige. Antallet varierer meget fra til. Det seneste år, er antallet steget syv procent, svarende til en tilgang på 73 personer. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven udgør 336 personer. Her har stigningen det seneste år været på 22 procent, svarende til en tilgang på 69 personer. Målet i Beskæftigelsesplanen var at begrænse arbejdskraftreserven til personer ved årets udgang. Målet er ikke indfriet, da der er personer i reserven. I Resultatoversigten sammenlignes Jobcenter Vallensbæks resultater med klyngens resultater i et 12 ers perspektiv. Udviklingen i klyngen har, med en stigning på 2 procent, samlet set været bedre end udviklingen i Jobcenter Vallensbæk, hvor stigningen for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i arbejdskraftreserven var 11 procent, svarende til 142 personer. Jobcenteret fører en aktiv og målrettet linje mod job, arbejdsmarked og uddannelse. Borgere aktiveres og vejledes målrettet i forhold til beskæftigelsesmuligheder, uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedets behov. Jobcenter Vallensbæk arbejder kontinuerligt for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserve og langtidsledighed og har fokus på følgende: Tidlig indsats i form af jobsamtale indenfor den 1.. Tidlig indsats i forhold til 1. aktiveringstilbud, i særdeleshed overfor unge jobklare kontanthjælpsmodtagere, som påbegynder afklaring og snusepraktik indenfor en. Udvikling af de virksomhedsrettede tilbud med henblik på, at øge antallet af tilbud om private løntilskudsjob og virksomhedspraktik til jobklare kontanthjælpsmodtagere. Særlig indsats for jobklare, som er blevet langtidsledige. Forebyggende indsats, med blandt andet opkvalificering af de lediges kompetencer og forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet gennem virksomhedsnær aktivering og tæt opfølgning. Permanent forsørgelse Der var personer som modtog permanent forsørgelse i december 2012, heraf på førtidspension og 234 i fleksjob/ledighedsydelse. Der er sket en tilgang til førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse fra december 2011 til december 2012 på 79 personer. Tilgangen er reduceret med seks procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. I Beskæftigelsesplan 2012 er målet, en tilgang til førtidspension og fleksjob på maksimalt 101 personer. Dette mål er opnået. Hovedparten af tilgangen til førtidspension kommer fra gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere, som også er reduceret i perioden. Jobcenteret har i 2012 gennemført to projekter ( KVIK og Brug for alle ), som giver en styrket indsats for de svageste kontanthjælpsmodtagere. Begge projekter bygger på tværfaglig koordinering af indsatsen og individuelle tilbud. For alle borgere igangsættes en indsats mod job eller uddannelse, når borgerens øvrige problematikker er løst eller ikke længere udgør en barriere. Brug 7

8 for Alle-projektet er gennemført i et tæt samarbejde med Borger og Socialservice samt andre kommunale afdelinger/centre. Unge Der er stort fokus på indsatsen for unge ydelsesmodtagere (sygedagpenge, kontant- og starthjælp, revalidering, a-dagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og ledighedsydelse). Der var 712 unge ydelsesmodtagere i december Det seneste år er antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceret to procent. I samme periode er de unges andel reduceret 1 procent i klyngen. Målet i Beskæftigelsesplanen, om maksimalt 703 unge på offentlig forsørgelse ved årets udgang, blev ikke indfriet. Jobcenteret deltog i foråret i den regionale kampagne Slip de unge talenter løs. Formålet var, at få flere unge i uddannelse og job. Regionalt skaffede kampagnen tilsagn om job, lære/praktikpladser, voksenlærlinge mm. Der er gennemført en omlægning af indsatsen for unge jobklare ledige pr. januar 2013, som afspejler regeringens forslag til kontanthjælpsreform. Formålet med omlægningen er, at sætte yderligere fokus på den kortest mulige vej for de unge til uddannelse eller beskæftigelse, gennem virksomhedsnær aktivering og styrket erhvervs- og uddannelsesvejledning. Der samarbejdes fortsat tæt med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Center Syd). I projektet Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg er der bygget bro mellem eksempelvis TEC, CPH West, SoSU C og jobcentrene Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk med det sigte at sørge for, at den unge ikke afbryder sin uddannelse og falder tilbage i ledighed. En partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, KTS Rødovre, UU Center Syd og Ishøj og Vallensbæk kommuner er ligeledes med til at skabe kontakt til Dansk Byggeris medlemsvirksomheder med henblik på at unge ledige faglærte svende med byggefaglig uddannelse kommer i betragtning, når virksomhederne skal ansætte medarbejdere. Endelig indgår Jobcenter Vallensbæk i et tværkommunalt projekt, som skal sikre at unge med et uddannelsespålæg gennemfører en sammenhængende vejlednings- og udviklingsproces, hvor jobcenterets, Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolernes indsats er koordineret, og hvor slutmålet er svendebrev/eksamensbevis og beskæftigelse. Ligesom jobcenteret er involveret i udviklingsarbejde om Garantiskolen. Garantiskolen er en ny måde at forebygge frafald på ungdomsuddannelserne på, og skal være en effektiv måde at fastholde de unge i uddannelsesforløb. UU-center Syd, de mest benyttede ungdomsuddannelser på Vestegnen, produktionsskoler, Jobcentre og øvrige kommunale centre forpligter sig i Garantiskolen til at understøtte den enkelte unge og sætte ind med hurtig indsats for at fastholde i uddannelse. Et særligt initiativ inddrager erhvervsfolk som brancheambassadører, der støtter og vejleder blandt andet unge om karrieremuligheder og job, og dermed supplerer jobcenterets indsats. Nydanskere Ikke vestlige indvandrere og efterkommere Antallet af ikke-vestlige nydanskere på offentlig forsørgelse udgjorde personer i december. De store ydelsesgrupper er 470 a-dagpengemodtagere, 393 kontanthjælpsmodtagere, 369 førtidspensionister og 136 sygedagpengemodtagere. Sammenlignet med samme sidste år er 8

9 gruppen af ikke-vestlige nydanskere på offentlig forsørgelse øget fire procent i Jobcenter Vallensbæk og to procent i klyngen. Målsætningen i Beskæftigelsesplan 2012 om maksimalt ikke-vestlige nydanskere ved årets udgang er således ikke opnået. Nydanskere indgår i alle målgrupper og indsatser, som jobcenteret gennemfører. Der tages i hver enkelt sag hensyn til den specifikke årsag til ledigheden, på samme vis som andre tilmeldte i jobcenteret. Offentligt forsørgede Alt i alt var der offentligt forsørgede i Jobcenter Vallensbæk i december Antallet er reduceret 1 procent det seneste år, mens klyngen har oplevet en stigning på to procent. Den relativt beskedne ændring i forhold til året før dækker over bevægelser mellem matchgrupperne. Således er antallet af jobklare offentligt forsørgede øget med fire procent, antallet af indsatsklare øget med fem procent, mens der er sket et fald i antallet af midlertidigt passive på 17 procent. Tendensen er, at der blandt de offentligt forsørgede er flere, som er tættere på arbejdsmarkedet, end for et år siden. Aktivering og opfyldelse af minimumskrav De ledige blev aktiveret 21 procent af tiden i december Tallet dækker over forskellig aktiveringsintensitet for kontanthjælpsmodtagerne, hvor de indsatsklare blev aktiveret mest, svarende til 24 procent af tiden, mens de jobklare havde en aktiveringsgrad på 22 procent og de forsikrede ledige, en aktiveringsgrad på 21. Af udviklingen i indsatsen fremgår, at aktiveringsgraden er reduceret 12 procentpoint de seneste 12 er. Aktiveringsgraden svarer nogenlunde til gennemsnittet i klyngen. En del af reduktionen skyldes lovændringer, hvor unge blandt andet ikke længere skal aktiveres i 26 uger, og forsikrede ledige ikke skal intensivt aktiveres. Tre procent af jobsamtalerne med de forsikrede ledige blev i december ikke gennemført rettidigt. Niveauet er bedre end gennemsnittet i klyngen. For kontanthjælpsmodtagerne blev syv procent af jobsamtalerne ikke gennemført rettidigt, hvilket også er niveauet i klyngen. Syv procent af kontanthjælpsmodtagerne fik ikke et aktivt tilbud til tiden i december. Rettidigheden er mindsket 1 procent i forhold til sidste år, men Jobcenter Vallensbæk klarer sig fortsat bedre end klyngen. Rettidigheden for de forsikrede ledige er ikke opdateret af Arbejdsmarkedsstyrelsen i Jobindsats.dk siden juni

10 Resultatoversigt - Vallensbæk/Ishøj Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. en før, pct. Ift. samme året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. samme Bedste Gnsn. Ift. udvikling i udvikling i Antal en året før, klyngen ift. klyngen ift. før, pct. pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. en før, pct. point Ift. samme året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk. Opdateret den 9. februar Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 er (inkl. den anførte ). 2: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 10

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere