KORTLÆGNING EN ANALYSE AF DEN REGIONALE KOMPETENCE PÅ INSTITUTIONELT NIVEAU I FORHOLD TIL EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVERFOR EN LEDIG MÅLGRUPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING EN ANALYSE AF DEN REGIONALE KOMPETENCE PÅ INSTITUTIONELT NIVEAU I FORHOLD TIL EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVERFOR EN LEDIG MÅLGRUPPE"

Transkript

1 KORTLÆGNING EN ANALYSE AF DEN REGIONALE KOMPETENCE PÅ INSTITUTIONELT NIVEAU I FORHOLD TIL EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVERFOR EN LEDIG MÅLGRUPPE August 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Teori og struktur 5 Resultat af spørgeskemaundersøgelse 8 Resultat af interviewrunde 27 Pointer fra gennemført fokusgruppeinterview 39 Forslag til det videre udviklingsarbejde 44 2

3 Forord Det efterfølgende notat indeholder resultatet af en mindre kortlægning, gennemført som fø rste fase i projekt Nye veje Nye job. Projektet har Selandia Center for Erhvervsuddannelser som overordnet projektansvarlig. Desuden deltager 17 jobcentre og 15 erhvervsskoler fra Region Sjælland i projektet. Projektet er delvist finansieret af Den europæiske Socialfond. 1 Det overordnede formål med kortlægningen er følgende 2 : For det første at kortlægge den eksisterende system- og institutionsbaseret (real)kompetence, idet det handler om de regionale jobcentres og erhvervsskolers samlede kompetence i forhold til at sikre en sammenhængende afklaring, vejledning og opkvalificering af en ledig målgruppe. For det andet at medvirke til at skabe en fælles referenceramme for de efterfølgende udviklings- og kvalificeringsaktiviteter i projektet. Og dermed også bidrage til at styrke projektdeltagernes ejerskab og engagement; igen i forhold til de efterfølgende udviklingsaktiviteter i projektet. Efter aftale med projektledelsen er der i kortlægningen først og fremmest fokus på følgende tematiske emner, der alle relaterer sig til det tværgående samarbejde mellem de regionale jobcentre på den ene side og de ligeledes regionale erhvervsskoler på den anden side: Tværgående faglighed. Tværgående kommunikation. Tværgående samarbejde. Tværgående systemforståelse. Gennemførelsen af kortlægningen er overordnet baseret på tre datakilder: For det første en gennemførelse af en mindre spørgeskemaundersøgelse, inddragende udvalgte ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de alle projektdeltagende jobcentre og erhvervsskoler. For det andet gennemførelse af en række individuelle interviews, ligeledes inddragende udvalgte ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra en gruppe af de projektdeltagende jobcentre og erhvervsskoler. 1 Den oprindelige projektbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Selandia Center for Erhvervsuddannelse, att. projektleder Kristine Winther-Stokholm. 2 En kopi af det bagvedliggende design for kortlægningen kan rekvireres ved henvendelse til Konsulentfirmaet ARGO, att. Jan F. Hansen. 3

4 For det tredje et gennemført fokusgruppeinterview, involverende af udvalgte repræsentanter fra de projektdeltagende jobcentre og erhvervsskoler - samt fra Beskæftigelsesregionen. Som en strukturerende ramme for kortlægningen og for analysen af den indsamlede data er der primært gjort brug dels af forståelsen bag den såkaldte Leavitt-Ry-model samt dels teorien omkring udviklende praksisfællesskaber. Kortlægningen er opdelt i følgende hovedafsnit: Første afsnit introducerer til den teoretiske og strukturerende ramme for kortlægningen. Læsningen af dette afsnit er ikke en forudsætning for forståelsen og tolkningen af de øvrige delafsnit i kortlægningen. Andet afsnit indeholder en præsentation af resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Tredje afsnit præsenterer resultatet af den gennemførte interviewrunde. Fjerde afsnit præsenterer resultatet af det gennemførte fokusgruppeinterview. Femte afsnit skitserer kort - på baggrund af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, interviewrunde og fokusgruppeinterview en række forslag til det videre udviklingsarbejde i projektet. Kortlægningen er udarbejdet af Jan F. Hansen fra konsulentfirmaet ARGO. Kortlægningen er gennemført i perioden mellem marts og august måned Notatets forfatter vil gerne her indledningsvist takke alle de medarbejdere fra de projektdeltagende jobcentre, erhvervsskoler og Beskæftigelsesregionen, der her velvilligt har stillet deres tid og viden til rådighed. 4

5 Teori og struktur I det efterfølgende afsnit redegøres kort for den teoretiske og strukturerende ramme for kortlægningen; med særlig fokus på sammenhængen mellem de tematiske emner, som kortlægningen specifikt har fokuseret på i forhold til det tværsektorielle samarbejde mellem jobcenter- og skolesiden. Afsæt i strukturen bag Leavitt-Ry-modellen Teoretisk tages der i kortlægningen afsæt i H.J. Leavitts organisationsstrukturelle model, i dens udvidede version som den såkaldte Leavitt-Ry-model 3. Den store force ved denne model ligger først og fremmest i, at den integrerer forskellige elementer, som samlet har betydning for en given organisations udviklingsbehov og udviklingsmuligheder. Konkret handler det om: (a) organisationens aktører; (b) organisationens struktur; (c) organisationens opgaver samt (d) organisationens teknologianvendelse. Omkring disse faktorer af direkte betydning for organisationens liv befinder sig en række elementer i den næste cirkel, som er af mere strategisk karakter og ikke nødvendigvis påvirkelige i forbindelse med den daglige opgaveløsning. 3 Jf. eksempelvis: Bakka, Jørgen Frode; Fivelsdal, Frode: Organisationsteori, Kbh

6 I tredje cirkel befinder omverdenen sig som den ultimativt bestemmende ramme for organisationens drift. I denne kortlægning fokuseres alene på den inderste cirkel i modellen, idet faktorerne her anses som umiddelbart påvirkelige via de udviklingsaktiviteter, som skal igangsættes med det aktuelle projekt. Men samtidig anerkendes også den rammesættende betydning af faktorerne i de to andre cirkler. En analytisk udfordring ligger i modellens reduktionistiske fokus på enkeltstående organisationer. Således vil anvendelsen af modellen i denne analysesammenhæng i et vist omfang betinge en forståelse af jobcenter- og skolesiden som en sammenhængende organisatorisk enhed (praksisfællesskab). Den overordnede strukturelle analyseramme som Leavitt-Ry-modellen tilbyder, har haft afgørende betydning for det konkrete analysedesign; eksempelvis for udarbejdelsen af spørgeguides, som så at sige har skullet nå hele vejen rundt emnemæssige - og som også konsekvent har haft fokus på den integrerende sammenhæng mellem de enkelte positioner i modellen. Kompetence SWOT Specifikt i forhold til kvalitativt at gå i dybden med indholdet af de enkelte positioner i modellen er der i kortlægningen gjort brug af en såkaldt kompetence SWOT. Denne metode indebærer, at der med afsæt i den analytiske differentiering (interne styrker, interne udfordringer, eksterne muligheder, eksterne trusler), der ligger i den klassiske SWOTanalyse, i kortlægningen eksplicit er spurgt ind til fire type af kompetencer: (a) tværgående faglige kompetencer; (b) tværgående kommunikative kompetencer; (c) tværgående samarbejdskompetence samt (d) tværgående systemforståelse. Udviklende praksisfællesskaber Særligt i forhold til skitseringen af forslag målrettet projektets videre udviklingsarbejde tages der i notatet teoretisk afsæt i Etienne Wengers bestemmelser omkring udviklende praksisfællesskaber 4. Wengers tanker omkring praksisfællesskaber udgør primært en teori om, hvordan ny læring og viden opstår i samspillet mellem mennesker med en fælles praksis. Der er tale om en forholdsvis kompleks teori, hvor de centrale elementer stærkt forenklet kan skitseres på følgende måde: o Wenger forudsætter, at mennesket er socialt. Læring og ny indsigt opstår derfor via et engagement i sociale sammenhænge. Disse sociale sammenhænge betegner Wenger som praksisfællesskaber. Vigtige funktioner for praksisfællesskabet vil være: At generere løsninger på institutionelt skabte konflikter. At støtte en fælles hukommelse, der sætter den enkelte i stand til at udføre sit arbejde uden at skulle vide alt. 4 Wenger; Etienne: Praksisfællesskaber; kbh

7 o o o At hjælpe nyankomne i forhold til at indtræde i det etablerede arbejdsfællesskab. At generere specifikke perspektiver og begreber, der kan fungere som en samlende ramme for den daglige opgaveløsning. At skabe mening for deltagerne i praksisfællesskabet i forbindelse med udførelsen af alle aspekter af den daglige opgaveløsning. Det, der efter Wengers mening udløser læring i praksisfællesskabet, er, at læring fungerer som menings- og identitetsskabende. Forudsætningen for at opleve mening i et praksisfællesskab er således bundet til, hvordan den enkelte oplever sin deltagelse, idet der med deltagelse refereres både til deltagelsesprocessen og til den enkelte deltagers relation til de øvrige deltagere i praksisfællesskabet. Der er her tale om en on-going forandringsproces, hvor læringen til stadighed sikrer en følelse af mening; både for den enkelte og for fællesskabet. De konkrete dimensioner i praksisfællesskabet er kendetegnet ved tre anliggender; nemlig: (a) fælles repertoire, hvor fællesskabet er karakteriseret ved fælles begreber og en fælles referenceramme, (b) fælles virksomhed, hvor fællesskabet deler arbejdsbetingelser, forholder sig til fælles dilemmaer og skaber over tid fælles reaktioner samt (c) fælles engagement, hvor fællesskabet er præget af tætte relationer mellem de enkelte medlemmer, som også rækker ud over den konkrete opgaveløsning. Mere konkret indebærer denne tredeling, at der i praksisfællesskabet sker en løbende drøftelse af den fælles virksomhed som led i en kollektiv forhandlingsproces, idet der skabes fælles læringshistorier. Og det betyder også, at praksisfællesskaber må betragtes som en ramme for menneskers løbende genforhandling af indbyrdes relationer og deltagelsesformer i et arbejdsfællesskab. 7

8 Resultat af spørgeskemaundersøgelse I det efterfølgende afsnit præsenteres resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte medarbejdere fra regionens jobcentre og erhvervsskoler. Spørgeskemaundersøgelsen er i alt udsendt til 93 medarbejdere, hvoraf 78 har svare t tilbage. Det giver en samlet svarprocent på 84 %. Den samlede respondentgruppe fordeler sig ligeligt på hhv. jobcenter- og skolerepræsentanter. Spørgeskemaet er udsendt via . Hovedparten af respondenterne har valgt at returnere skemaet via mail; enkelte har tilbagesendt det via ordinær post. Respondentgruppen er udvalgt lokalt, idet de projektdeltagende jobcentre og skoler er blevet opfordret af projektledelsen til at udvælge en gruppe af medarbejdere, som i det daglige har en tværsektoriel kontakt. I gennemsnit har der deltaget 4 medarbejdere fra hver enhed (skole/jobcenter) i spørgeskemaundersøgelsen. I spørgeskemaundersøgelse fokuseres der primært på vurderingen af det tværsektorielle samarbejde. Som udgangspunkt har jobcentre og skoler fået de samme lettere tilrettede spørgsmål. De enkelte spørgsmål er prioriteret og formuleret i et samarbejde mellem den eksterne konsulent og projektledelsen. Svarene på de enkelte spørgsmål præsenteres i afsnittet i den rækkefølge, som også figurerede i selve spørgeskemaet. I forlængelsen af præsentationen af svarene på de enkelte spørgsmål er knyttet en kommentar, hvor der sker en kort tematisering af en særlig pointe i forbindelse med fordelingen af respondenternes svar på de anvendte svarkategorier; i flere tilfælde med en krydstabulering mellem svar på relaterede spørgsmål. 8

9 Spørgsmål 1 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter Hvad er din jobfunktion? 1. Administrativ medarbejder 2. Konsulent 3. Vejleder 4. Leder 5. Andet Skoler Svarmulighed Svarprocenter Hvad er din jobfunktion? 1. Administrativ medarbejder 2. Uddannelseskonsulent 3. Vejleder 4. Leder 5. Andet Kommentar Fordelingen af svar viser, at der på skolesiden har deltaget en relativ stor gruppe af administrative medarbejdere i undersøgelsen; sammenholdt med jobcentersiden. Og hvor den samlede gruppe af konsulenter/vejledere udgør mere end 80 % af respondenterne på jobcentersiden, udgør den tilsvarende medarbejdergruppe kun omkring 50 % af re spondentgruppen på skolesiden. På baggrund af det udvælgelseskriterium, der er valgt i forhold til deltagelsen i undersøgelsen (jf. indledningen af dette afsnit), peger denne forskel på, at den daglige tværsektorielle kontakt i nogen grad synes at blive varetaget af tilsvarende forskelle grupper på hhv. jobcenter- og skolesiden. Denne forskel kan naturligt tænkes også at have afgørende betydning for den vægtning og betydning, som hhv. jobcenter- og skolesiden tillægger forskellige aspekter af det daglige samarbejde. 9

10 Spørgsmål 2 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter Hvor lang tid har du været ansat i din nuværende funktion? 1. Under 1 år 2. Mellem 1 og 5 år 3. Mellem 6 og 10 år 4. Mere end 10 år Skoler Svarmulighed Svarprocenter Hvor lang tid har du været ansat i din nuværende funktion? 1. Under 1 år 2. Mellem 1 og 5 år 3. Mellem 6 og 10 år 4. Mere end 10 år Kommentar Fordelingen af svar viser, at der på jobcentersiden er en relativ stor gruppe af medarbejdere med en anciennitet på mere end 6 år; sammenlignet med skolesiden. Således angiver mere end 50 % af respondenterne fra de deltagende jobcentre, at de har været ansat i deres nuværende jobfunktion i 6 år eller længere. Den samme svarprocent på skolesiden er kun på ca. 35 %. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det i særlig grad er vejledergruppen på jobcentersiden, som har en lang anciennitet bag sig, idet ca. 50 % af respondenterne fra denne gruppe angiver at have siddet mere end 10 år i deres nuværende jobfunktion. På skolesiden er det primært ledergruppen, som er karakteriseret ved en høj anciennitet, idet ca. 40 % her angiver at have været mere end 10 år i den aktuelle jobfunktion. 10

11 Spørgsmål 3 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter Hvor tit har du kontakt til de regionale erhvervsskoler? 1. Dagligt 2. Ca. en gang om ugen 3. Ca. en gang om måneden 4. Færre end 1 gang om måneden 5. Aldrig Skoler Svarmulighed Svarprocenter Hvor tit har du kontakt til de regionale jobcentre? 1. Dagligt 2. Ca. en gang om ugen 3. Ca. en gang om måneden 4. Færre end 1 gang om måneden 5. Aldrig Kommentar Fordelingen af svar viser, at der i den samlede respondentgruppe synes at være en hyppigere kontakt fra skolesiden til jobcentersiden, sammenlignet med den omvendte kontakt. Eller udtrykt på en anden måde: skolesiden synes i højere grad at henvende sig til jobcentersiden, sammenlignet med den anden vej rundt. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det klart er den administrative gruppe på skolesiden, som har den hyppigste kontakt med jobcentersiden. Således angiver lige knap 60 % af denne respondentgruppe, at de har daglig kontakt med jobcentersiden. På jobcentersiden er det primært vejledergruppen, som har en hyppig kontakt med skolesiden, idet ca. 40 % af denne respondentgruppe angiver at være dagligt i kontakt med skolesiden. 11

12 Spørgsmål 4 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter Hvem har du i særlig grad kontakt til på skolesiden? 1. Sekretærer på lokale skoler 2. Undervisere/konsulenter på lokale skoler 3. Ledere på lokale skoler 4. De regionale VEU-centre 5. Ingen Skoler Svarmulighed Svarprocenter Hvem har du i særlig grad kontakt til på jobcentrene? 1. Administrative medarbejdere 2. Vejledere 3. Virksomhedskonsulenter 4. Ledere 5. Ingen Kommentar Fordelingen af svar viser, at et klart flertal af respondenterne på jobcentersiden primært har kontakt til den administrative gruppe på skolesiden. Omvendt er det først og fremmest vejledergruppe, som skolesiden har kontakt til på jobcentersiden. Bemærkelsesværdig i den forbindelse er det videre, at under 10 % af respondenterne på jobcentersiden i særlig grad har kontakt til de regionale VEU-centre. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser her, at det udelukkende er gruppen af vejledere på jobcentersiden, som bærer kontakten til de regionale VEU-centre. 12

13 Spørgsmål 5 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med skolesiden i dag overordnet set - fungerer tilfredsstillende? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at samarbejdet med jobcentrene i dag overordnet set - fungerer tilfredsstillende? Kommentar Fordelingen af svar viser, at et stort flertal af respondentgrupperne på såvel jobcenter- som skolesiden overordnet set er tilfredse med det tværgående samarbejde. Mere end tre fjerdedele af begge respondentgrupper angiver således, at de i høj grad eller i nogen grad er tilfredse med samarbejdet. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det primært er ledergruppen på såvel skole- som jobcentersiden, som er mindst tilfredse med samarbejdet, idet mere end 30 % af denne respondentgruppe i begge systemer angiver, at samarbejdet i mindre grad fungerer tilfredsstillende. En yderligere krydstabulering med spørgsmål 2 viser supplerende, at det i overvejende grad er respondenter med mere end 6 års anciennitet, som er tilfredse med det tværsektorielle samarbejde. Og det såvel for jobcentrenes som skolers vedkommende. 13

14 Spørgsmål 6 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at jobcentre og skolesiden arbejder ud fra samme mål, når det gælder indsatsen overfor den ledige målgruppe? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at skolesiden og jobcentre arbejder ud fra samme mål, når det gælder indsatsen overfor den ledige målgruppe? Kommentar Fordelingen af svar viser en svag men alligevel tydelig tendens i retning af, at den samlede respondentgruppe fra jobcentersiden i højere grad end skolesiden er skeptisk overfor, i hvilket omfang skole- og jobcentersiden arbejder ud fra samme mål i ledighedsindsatsen. Således peger knap 40 % af respondenterne fra jobcentersiden på, at de i mindre grad oplever et sådant sammenfald i målsætninger. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, det i høj grad er ledelsesgruppen på såvel jobcentersom skolesiden, der er bærer af denne skepsis, idet omkring 50 % i begge respondentgrupper har oplevelsen af, at det tværsektorielle samarbejde kun i mindre grad er karakteriseret ved et sådant målfællesskab. 14

15 Spørgsmål 7 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at opgavefordelingen mellem jobcentre og skolesiden i dag, overordnet set, er hensigtsmæssig, når det gælder indsatsen overfor den ledige målgruppe? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at opgavefordelingen mellem skolesiden og jobcentre i dag, overordnet set, er hensigtsmæssig, når det gælder indsatsen overfor den ledige målgruppe? Kommentar Fordelingen af svar viser tilnærmelsesvis det samme billede for hhv. jobcenter- og skolesiden. Omkring halvdelen af begge respondentgrupper vurderer således, at den interne opgavedeling i høj grad eller i nogen grad er hensigtsmæssig. Størst skeptisk på dette område udtrykkes af skolesiden. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det primært er konsulentgruppen i de to systemer, som ser positivt på den interne opgavefordeling; mens ledergrupperne også her er den respondentgruppe, som er mest skeptiske. 15

16 Spørgsmål 8 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at de administrative systemer understøtter et effektivt samarbejde mellem jobcentre og skolesiden? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at de administrative systemer understøtter et effektivt samarbejde mellem skolesiden og jobcentre? Kommentar Fordelingen af svar viser her, at en bemærkelsesværdig stor gruppe på såvel jobcenter- som skolesiden i begge tilfælde lige omkring 60 % - vurderer, at de administrative systemer kun i mindre grad eller overhovedet ikke understøtter det tværsektorielle samarbejde. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det primært er sekretærgruppen på skolesiden (knap 70 %) og vejledergruppen på jobcentersiden (55 %), som giver udtryk for denne negative vurdering af de administrative støttesystemer. En yderligere krydstabulering med spørgsmål viser, at denne skepsis i forhold de administrative systemer svagt aftager med ancienniteten. Således er det lige omkring 75 % af sekretærgruppen på skolesiden med en anciennitet under 5 år, som i mindre grad eller overhovedet ikke oplever, at de administrative systemer understøtte et tværsektorielt samarbejde, mens det tilsvarende tal ligger lige omkring 60 for gruppen med 6 til 10 års anciennitet ligger lige over 60 %. Den samme tendens synes at gøre sig gældende for vejledergruppen på jobcentersiden. 16

17 Spørgsmål 9 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at man fra skoleside har den fornødne indsigt i det arbejde, der udføres af jobcentrene? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at man fra jobcentrenes side har den fornødne indsigt i det arbejde, der udføres af skolesiden? Kommentar Fordelingen af svar viser, at en forholdsvis stor gruppe i begge systemer på lige omkring 50 % vurderer, at den gensidige indsigt i hinandens arbejdsfelt kun i mindre grad eller overhovedet ikke er til stede. En krydstabulering med spørgsmål 5 viser dog samtidig, at lige omkring 60 % af de respondenter, der i begge systemer udtrykker denne skepsis, samtidig vurderer, at det tværsektorielle samarbejde overordnet set fungerer tilfredsstillende. 17

18 Spørgsmål 10 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at forskelle i kerneopgaven udgør en barriere for et effektivt samarbejde mellem jobcentre og skolesiden? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at forskelle i kerneopgaven udgør en barriere for et effektivt samarbejde mellem skolesiden og jobcentre? Kommentar Fordelingen af svar viser her, at en forholdsvis stor gruppe i begge systemer på lige omkring 50 % vurderer, at forskelle i kerneopgaven i høj grad eller i nogen grad også har en negativ effekt på samarbejdsrelationen mellem jobcentre og skoler. Dog her med skolesiden som den klart mest skeptiske. En krydstabulering med spørgsmål 9 viser, at der en klar sammenhæng mellem oplevelsen af en betydningsfuld, manglende indsigt i hinandens arbejdsfelt på den ene side og så oplevede ligeledes betydningsfulde forskelle i kerneopgaven på den anden side. Knap 60 % af den respondentgruppe i begge systemer, som oplever manglende, gensidig indsigt ser også forskelle i kerneopgaven som afgørende ( i høj grad eller i nogen grad ) i forhold til den tværsektorielle samarbejdsmulighed. 18

19 Spørgsmål 11 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at forskelle i, hvad man som hhv. jobcenter og skole måles på, udgør en barriere for et effektivt samarbejde mellem jobcentre og skolesiden? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at forskelle i, hvad man som hhv. skole og jobcenter måles på, udgør en barriere for et effektivt samarbejde mellem skolesiden og jobcentre? Kommentar Fordelingen af svar viser, at der tilnærmelsesvis er den samme oplevelse af betydningen af forskelle i sektorbestemte målesystemer/succeskriterier; ser i forhold til det tværsektorielle samarbejde mellem jobcenter- og skolesiden. Yderligere viser fordelingen, at der ikke er en markant signifikant positiv eller negativ holdning til spørgsmålet. Svarprocenterne fordeler sig for begge respondentgruppers vedkommende jævnt på de oplistede kategorier. Måske mest bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng er det, at omkring en fjerdedel af den samlede respondentgruppe på såvel jobcenter- som skolesiden forholder sig neutralt til spørgsmålskategorien ved at svare ved ikke. 19

20 Spørgsmål 12 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at forskelle i systemkulturer udgør en barriere for et effektivt samarbejde mellem jobcentre og skolesiden? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at forskelle i systemkulturer udgør en barriere for et effektivt samarbejde mellem skolesiden og jobcentre? Kommentar Fordelingen af svar viser det interessante billede, at der på såvel jobcenter- som skolesiden er en klar markering af, at organisationskulturelle faktorer opleves at spille en betydende, negativ rolle i forhold til det tværsektorielle samarbejde. Yderligere interessant i den forbindelse er det så, at hele 75 % af respondenterne på skolesiden vurderer, at forskelle i systemkulturer i høj grad eller i nogen grad har en negativ betydning for det tværsektorielle samarbejde. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser endvidere, at denne klare markering på skolesiden deles tilnærmelsesvist af alle medarbejdergrupper! En yderligere krydstabulering med spørgsmål 9 viser, at mere end 70 % af de respondenter på såvel jobcenter- som skolesiden, der vurderer, at de to systemer kun i mindre grad eller overhovedet ikke har den fornødne indsigt i hinandens arbejde, også vurderer, at kulturelle forskelle mellem de to systemer i høj grad eller i nogen grad udgør en barriere for det tværsektorielle samarbejde. 20

21 Spørgsmål 13 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for, at jobcentre og skolesiden i højere grad får et fælles afsæt (en fælles målsætning), når det gælder indsatsen overfor den ledige målgruppe? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for, at skolesiden og jobcentrene i højere grad får et fælles afsæt (en fælles målsætning), når det gælder indsatsen overfor den ledige målgruppe? Kommentar Fordelingen af svar viser, at tæt på 80 % af respondenterne fra begge systemer i høj grad eller i nogen grad oplever et behov for, at der formuleres en fælles målsætning for skole- og jobcentersiden, idet det gælder indsatsen over for ledighedsgruppen. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det først og fremmest er ledergruppen i begge systemer, der vurderer, at der er behov for formuleringen af en sådan fælles målsætning i indsatsen overfor den ledige målgruppe, idet knap 85 % af respondentgruppen giver udtryk for, at dette udviklingsbehov i høj grad et tilstede. 21

22 Spørgsmål 14 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for, at jobcentre og skolesiden udvikler fælles metoder til afklaring af den ledige målgruppe? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for, at skolesiden og jobcentrene udvikler fælles metoder til afklaring af den ledige målgruppe? Kommentar Fordelingen af svar viser, at et meget stort flertal af respondenterne mere en 80 % - på såvel jobcenter- som skolesiden vurderer, at der er behov for at udvikle fælles metoder til afklaring af den ledige målgruppe. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det i særlig grad er konsulentgruppen fra de to systemer, som er bærer af denne vurdering. Hele 85 % af konsulentgruppen på jobcentersiden - og 80 % af samme gruppe på skolesiden - peger således i høj grad eller i nogen grad på dette udviklingsbehov. 22

23 2.15. Spørgsmål 15 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for, at jobcentre og skolesiden udvikler fælles metoder til vejledning af den ledige målgruppe? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for, at skolesiden og jobcentrene udvikler fælles metoder til vejledning af den ledige målgruppe? Kommentar Fordelingen af svar viser, at et klart flertal af respondenterne på hhv. jobcenter- og skolesiden vurderer at der i høj grad eller i nogen grad er behov for at udvikle nye, fælles metoder til vejledning af den ledige målgruppe. Begge grupper med denne vurdering ligger således på lige omkring de 70 %. Dog er der her tale om en lidt mindre andel end de tilsvarende indikationer af behovet for at udvikle fælles metoder til afklaring. En krydstabulering med spørgsmål 14, som netop spørger ind til behovet for udvikling af fælles metoder til afklaring af den ledige, viser i øvrigt, at der bemærkelsesværdig nok er lige omkring 30 % (jobcentersiden) og 25 % (skolesiden), som nok ser et behov for udviklingen af fælles metoder til afklaring, men som ikke ser det samme udviklingsbehov i forhold til en vejledning af den ledige målgruppe. 23

24 Spørgsmål 16 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for yderligere at udvikle på de administrative systemer, som binder jobcentre og skolesiden sammen? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for yderligere at udvikle på de administrative systemer, som binder skolesiden og jobcentrene sammen? Kommentar Fordelingen af svar viser, at et ret betydeligt og tilnærmelsesvist ensartet flertal i de to systemer oplever et behov for at udvikle administrative systemer, som kan understøtte det tværsektorielle samarbejde mellem jobcentre- og skolesiden. En krydstabulering med spørgsmål 8 viser, at mere end 90 % af de respondentgrupper på såvel jobcenter- som skolesiden, som oplever at de administrative systemer kun i mindre grad eller overhovedet ikke understøtter det tværsektorielle samarbejde også i høj grad eller i nogen grad ser et udviklingsbehov her. En yderligere krydstabulering med spørgsmål 1 viser naturligt nok at det i særlig grad er den administrative gruppe på skolesiden og vejledersiden på jobcentersiden, so m oplever et behov for at udvikle de administrative systemer, der binder jobcenter- og skolesiden sammen. Det er, som beskrevet tidligere, netop disse to grupper, som også har den tætteste daglige kontakt. 24

25 Spørgsmål 17 Jobcentre Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for at styrke en systematisk erfaringsudveksling mellem jobcentre og skolesiden? Skoler Svarmulighed Svarprocenter I hvilken grad oplever du, at der er behov for at styrke en systematisk erfaringsudveksling mellem skolesiden og jobcentre? Kommentar Fordelingen af svar viser, at et stort flertal på omkring de 80 % af respondentgruppen på såvel jobcenter- som skolesiden vurderer, at der i høj grad eller i nogen grad er behov for at styrke den tværsektorielle erfaringsudveksling. En krydstabulering med spørgsmål 1 viser, at det igen i særlig grad er den administrative gruppe på skolesiden og vejledergruppen på jobcentersiden, som fremhæver dette udviklingsbehov. Formentlig også her fordi disse to grupper primært er bærer af den daglige kontakt mellem de to systemer. 25

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kortlægningens baggrund, formål og metode 4 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; skoleside 18 Resultat af gennemførte

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Evaluering af projekt Next Job

Evaluering af projekt Next Job Evaluering af projekt Next Job 2002 TMC Vicki Sieling Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Del I: Præsentation af Rapporten... 6 1. Præsentation... 7 1.1 Projektets overordnede målsætninger...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere