Voksenservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenservice 03-12-2013"

Transkript

1 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan Voksenservice Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

2 Indledning... 4 Bæredygtigt budget... 4 Værdier... 6 Menneskesyn... 6 Forvaltningsprincipper... 6 Det gode liv... 6 Indsatsområderne i En ny vej 2.0 er:... 7 Innovation... 7 Habilitering... 7 Mindst indgribende tilbud... 8 Borger til borger... 9 Samfundet ind i botilbuddene... 9 Støtteforeninger Udbyggelse af samarbejdet med de pårørende Borger til borger Velfærdsteknologi Metode og udvikling STU, 103 og Aktivitets- og Samværstilbud Visitation, dokumentation, bestillinger, opfølgning og evidens Overgange Effektiv drift Drifts optimering af botilbud Bygningssporet Kvalitetsstandarder botilbuds lignende Aktivitets- og samværstilbud Særligt dyre enkeltsager

3 Visitations håndbog Økonomistyring budgetmodel budgetopfølgning Dialog og kommunikation Borgere og pårørende Bilag

4 INDLEDNING Gennem de seneste år er normalitetsbegrebet blevet diskuteret meget i samfundet. I Fredericia har vi besluttet ikke kun at tale om det - vi arbejder aktivt med det i hverdagen sammen med borgerne. Vi tager som samfund ofte udgangspunkt i det normale med det udgangspunkt forsøger vi at ligestille den borger, som er handicappet, med andre borgere. I Fredericia vil vi ikke fokusere på det normale det gennemsnitlige. Vi vil tage udgangspunkt i det gode liv. Livskvalitet er ikke det samme for alle, og derfor bør vi tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. Hvordan skal jeg med udgangspunkt i mit handicap mine begrænsninger få et godt liv? Denne handle- og udviklingsplan omhandler en lang række indsatser. Grundlæggende for dem alle vil være: Normalitetsbegrebet Habilitering Udgangspunkt i den enkelte borger Mindst indgribende tilbud BÆREDYGTIGT BUDGET Udgifterne til de specialiserede område og i det hele taget kommunernes stigende udgifter har længe været til debat. Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. I Fredericia Kommune vedtog Byrådet i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men der er stadigvæk et stykke vej at gå for at opnå balance mellem behov, service og økonomi. Byrådet vedtog derfor som del af budgetforliget for 2014 at hæve den økonomiske ramme for Voksenservice med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere blev der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. Disseer medtaget i En ny Vej 2.0 sammen med yderligere tiltag, jf. bilag. Voksenservice vil de kommende år stadig have stigende økonomiske udfordringer, og indsatserne i En ny Vej 2.0 skal derfor sikre et bæredygtigt budget. Samtidig vil vi tage de næste skridt i udviklingen af området på baggrund af de erfaringer, vi har opnået gennem arbejdet med En ny vej. Et kendetegn ved de kommende indsatser skal endvidere være at skabe sammenhæng i indsatser og forløb for borgerne, både imellem tilbud i Voksenservice og ved overgange mellem fagområder og sektorer. I denne handle- og udviklingsplan vil fokus derfor være et bæredygtigt budget sammenholdt med en fortsat udviklings-proces. Voksenservice skal arbejde på at blive endnu dygtigere til at udnytte ressourcerne optimalt. Det indebærer bl.a. fokus på driftsoptimering på institutioner, bygninger, dokumentation m.v. og udvikling af nye måder at løse opgaverne på, således vi indenfor budgettet kan yde en god service til de borgere, som har behov. 4

5 Handle- og udviklingsplanen En ny vej 2.0 skal danne grundlag for de næste 2 års arbejde i Voksenservice, hvor vi med udgangspunkt i en række værdier omkring det gode liv skal finde og udvikle metoder, som balancerer det gode liv for borgerne og et bæredygtigt budget. Handle- og udviklingsplanen tager udgangspunkt i: Stigende mængder Økonomi Generelle forventningskrav til den kommunale service En ny vej har 2 strategiske fokusområder: Servicereduktioner og effektiviseringer Innovative tiltag Servicereduktioner og effektiviseringer skal give en hurtig opbremsning i udgifter, og de innovative tiltag skal herefter levere de fremtidssikrede løsninger, hvor vi kan rumme flere borgere indenfor den nuværende økonomiske ramme. Omdrejningspunktet i En ny vej er visionen: I Fredericia skal vi have friheden til at være anderledes, og uanset livsvilkår kunne opnå et godt liv med sit eget liv. 5

6 VÆRDIER I denne vision ligger ønsket om at se på den enkelte borgers liv hvad er et godt liv for hvert enkelt menneske. En sådan ændring kræver, at hele organisationen helt ud til yderste led - forstår hvad det betyder i det daglige arbejde. En anden hjørnesten i En ny vej er habilitering og selvstændiggørelse. Borgerne skal gøre så meget som muligt selv dvs. vi ændrer fokus fra at kompensere det de ikke kan, til at støtte deres egne kompetencer. Handle- og udviklingsplanen En Ny vej 2.0 bygger på det samme fundament som den oprindelige plan, men endnu mere fokuseret. MENNESKESYN o o o o o o o Normalitetsbegrebet skal defineres ud fra den enkelte borger Vi vil ikke længere tage udgangspunkt i diagnoser. Vi ser på mennesker, deres kompetencer og muligheder I Fredericia skal vi have frihed til at være anderledes vi accepterer det skæve, og vi skal ikke leve de samme liv Lykke og det gode liv er en individuel ting, og vi skal tage udgangspunkt i borgerens muligheder, og det som for borgeren er det gode liv Vi har alle en rolle i livet men de er ikke ens. Vi skal have ret til at være anderledes og vælge et anderledes liv Vi vil fremme størst mulig selvstændiggørelse for borgeren Borgerens relationer i nærmiljøet er vigtige FORVALTNINGSPRINCIPPER o Pårørende og netværk inddrages mest muligt o Vi vil fremme kollektive løsninger, frem for individuelle løsninger mest muligt o Vi forsøger at flytte borgere til mindre indgribende tilbud o Vi tilbyder altid det mindst indgribende tilbud o Vi accepterer ventelister til tilbud under paragraf: 107, 85, 103, 104 o Vi tilbyder i størst mulig omfang lokale tilbud o Vi fokuserer på vores kerneydelser o Vi fokuserer på tværfaglighed og tværgående indsatser DET GODE LIV Siden En ny vej blev iværksat i januar 2011 har Voksenservice arbejdet med udgangspunkt i det, som for den enkelte borger er det gode liv. Det lyder umiddelbart som en let opgave, men har vist sig at være svær! For at kunne arbejde individuelt skal medarbejderne og pårørende lægge deres egne værdier på hylden. En borger kan godt være lykkelig, 6

7 selvom han/hun ikke selv laver mad, selvom de lever mere rodet end gennemsnittet, selvom de ikke har en stor omgangskreds. I En ny vej 2.0 skal der fokuseres endnu mere på at tage individuelt udgangspunkt i det gode liv vi skal lytte endnu mere til, hvad borgeren ønsker. Vi skal finde nye måder, hvorpå vi kan inddrage borgerne mere i valg af indsatsområder. INDSATSOMRÅDERNE I EN NY VEJ 2.0 ER: Øget fokus på habilitering med udgangspunkt i den enkelte borger Øget fokus på det gode liv Borger til borger Mindst indgribende tilbud Metodeudvikling Driftsoptimering Dokumentation og bestillinger Teknologi Dialog og kommunikation Bygninger Organisering INNOVATION HABILITERING At habilitere borgerne har været et mantra de seneste år og med god grund. Når man bliver i stand til at gøre ting selv, giver det personlig frihed og tilfredshed samtidig med, at det frigør kommunale hænder. Hidtil har tanken været, at alle borgere skal habiliteres. Habilitering har været grundlag i alle handleplaner. Nu har vi gennem tre år høstet erfaring med habilitering/rehabilitering og som følge heraf indset, at borgerne ikke er ens! Det er ikke ukendt, at borgerne ikke er ens, og vi har netop søgt at tage udgangspunkt i den enkelte men fordi habilitering har været et fokuspunkt har vi glemt, at også på dette punkt er borgerne forskellige. Der er borgere, for hvem habilitering er meget langt væk, der er borgere som ikke ønsker at arbejde habiliterende, og der er borgere som dagligt får store sejre gennem habilitering og som opnår resultater, som medarbejdere og pårørende slet ikke troede, de kunne. På baggrund af dette vil vi arbejde mere individuelt med borgerne omkring habilitering. OPGAVEN Vi arbejder habiliterende med borgere som selv ønsker det og som deltager aktivt Vi fokuserer på habilitering/rehabilitering for de borgere, som har potentiale til at kunne bliver mere selvhjulpne selvstændige Vi fokuserer på det gode liv for de borgere, som har udtømt deres habiliteringspotentiale 7

8 MÅLET Målet er at understøtte det gode liv og at hjælpe borgerne til så stor selvstændighed, som muligt. METODEN Der skal fokuseres på dialog med borgerne omkring deres ønsker. Ved vurdering af støttebehov indgår en vurdering af den enkelte borgers habiliteringspotentiale. Tidsbegrænset træning Teknologi som redskab for borgere Borgerinddragelse i vurderingen af, hvor vidt der skal sættes ind med habilitering, og hvor der skal sættes ind. Der skal fokuseres på de indsatser, som borgeren selv synes giver mest mulig selvstændighed. Omdrejningspunktet i habilitering er: o At kunne bo i eget hjem o At tage uddannelse o At blive selvforsørgende i større eller mindre grad Der skal fokuseres på indsatser, som er realistiske for den enkelte borger. Et eksempel kan være madlavning: o Hvis muligt lærer borgeren at lave mad o Hvis det ikke er muligt eller ikke interesserer borgeren kan der arbejdes med, hvordan man handler ind og tilbereder halvfabrikata og færdigretter med udgangspunkt i en varieret og sund kost o At man ikke satser på madlavning men fokuserer på andre indsatser, som borgeren har større behov for eller lyst til og maden kommer udefra TIDSPLAN Januar 2014 december 2015 MINDST INDGRIBENDE TILBUD Siden udviklings- og handleplanen En ny vej blev iværksat, er der blevet arbejdet meget med at give borgerne det mindst indgribende tilbud. Det har givet mange gode erfaringer, som betyder, at vi er klar til næste skridt på vejen. OPGAVEN Der skal arbejdes med udvikling af nogle botilbudslignende pakker, som kan gives til borgeren i eget hjem. Pakkerne skal træde i stedet for 107 tilbud og i enkelt tilfælde i stedet for 108 tilbud. Pakkernes hovedindhold vil være 85, men de kan være sammensat af flere forskellige paragraffer og vigtigst af alt på tværs af fagområder. Det vil betyde at borgere med flere diagnoser bedre kan hjælpes, fordi der kan trækkes på medarbejdere fra såvel psykiatri, misbrug, plejen, handicap m.v. Når borgeren får et tilbud i eget hjem, betyder det at vi opbygger deres liv omkring deres egen bolig. Det medfører, at de ikke senere skal flytte ofte lige når de er kommet til at føle sig trygge i botilbuddets rammer, og det betyder også 8

9 at deres habilitering/rehabilitering kan tage udgangspunkt i det sted, de bor, det inventar de har, og de naboer og det byliv, som findes der. MÅLET Målet er at få flere borgere i eget hjem 108 længerevarende botilbud 107 korterevarende botilbud 85 støtte i eget hjem 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 83 personlig pleje PRODUKT En eller flere botilbudslignende pakker i eget hjem. TIDSPLAN 1. kvartal BORGER TIL BORGER Formålet med En ny vej er først og fremmest at give borgerne et godt liv, i sit eget liv. Et godt liv kan og skal rumme mange forskellige aspekter. De grundlæggende aspekter som bolig, struktur på hverdagen, habilitering/rehabilitering er kommunens opgave, men de ting, som giver livsglæde og den daglige relation til andre mennesker, kan kommunen ikke yde vi kan hjælpe med at sætte rammerne, men de skal udfyldes af andre - pårørende, frivillige og andre borgere. SAMFUNDET IND I BOTILBUDDENE Nogle af de borgere, som bor i botilbud, har svært ved at færdes i samfundet de har svært ved at få relationer udenfor botilbuddet. For denne gruppe skal der arbejdes med at trække samfundet ind til dem. Det kan f.eks. være naboer, som kikker forbi og bager boller, det lokale sangkor, som får lov at øve i botilbuddets lokaler og således bringer sang og livsglæde ind til beboerne, eller den lokale tøjforretning, som kommer og laver modeshow. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 9

10 STØTTEFORENINGER Der skal arbejdes med oprettelse af støtteforeninger i forbindelse med de kommunale tilbud. Støtteforeningen kan på egen hånd tage initiativ til arrangementer, som giver livsglæde til de tilknyttede borgere det kan være julefester, sommerudflugter, gåture m.v. En støtteforening er et sted, hvor såvel pårørende forældre, søskende, bedsteforældre og frivillige kan deltage. UDBYGGELSE AF SAMARBEJDET MED DE PÅRØRENDE Traditionelt har man på det specialiserede voksenområde holdt forældrene på afstand ikke i en ond mening, men fordi man mente, at de professionelle ved bedst. Sådan er det ikke længere. Der er en bred forståelse af, at de pårørende er en vigtig brik i det gode liv for borgerne. Der skal i de kommende år arbejdes på at udvikle metoder til et godt pårørende samarbejde. Selv om de pårørende skal inddrages til alles bedste, er der også udfordringer. De borgere, som er tilknyttet Voksenservice, er stort set alle fyldt 18 år og dermed myndige. Det betyder, at de har ret til at modsætte sig de pårørendes ønsker, og at de har ret til at være uenige med deres pårørende. Vi skal finde metoder, som giver et godt samarbejde til glæde for alle parter. BORGER TIL BORGER I Fredericia har vi flere eksempler på, at borgere, som selv har udfordringer, sagtens kan hjælpe andre borgere sommetider næsten bedre end de professionelle. Det gælder f.eks. Gnisten, som er en forening, der arbejder på, at sindslidende skal få det bedre. Det gør de blandt andet ved at styrke den syges netværk. Samtidig får de frivillige gnister det også bedre, når de mærker, at der er brug for dem og deres erfaringer. ULF udviklingshæmmedes landsforbund har sammen med Fredericia Kommune arbejdet med projektet Det jeg kan selv gør jeg selv : Projekt har fokus på borgernes egne mål og den stolthed, borgerne opnår ved at kunne selv: Flemming er stolt over, at han er god til at bage og være handyman. Bo er stolt over, at han sidste sommer tog offentlige transportmidler hele vejen til Bornholm alene. Allan er stolt over, at han efter 11 år i bofællesskaber er flyttet i egen lejlighed. Og alle tre er de stolte over at kunne formidle det videre og hjælpe andre udviklingshæmmede med at finde ind til deres stoltheder. 10

11 Med udgangspunkt i de erfaringer vi allerede har, vil vi arbejde med udvikling af metoder, som sætter rammerne for borgernes mulighed for indgå i relationer, hvor de hjælper andre borgere og derved opnår mere livsglæde. OPGAVEN At udvikle metoder til inddragelse af såvel frivillige, som pårørende og borgere med henblik på at øge borgernes livsglæde og dermed understøtte et godt liv i sit eget liv. 11

12 MÅLET At der oprettes støtteforeninger i forbindelse med Voksenservice tilbud Udvikling af metoder til pårørende-samarbejde Projekter, som understøtter borger til borger TIDSPLAN Støtteforening arbejdsgruppen arbejder i 1. kvartal 2014 og resultatet forelægges Socialudvalget april 2014 Metoder til pårørende samarbejde arbejdet løber i hele 1014 Projekter som understøtter borger til borger 3. kvartal kvartal 2015 VELFÆRDSTEKNOLOGI I Voksenservice arbejdes der med velfærdsteknologi med udgangspunkt i, at: Øge borgerens selvstændighed Øge borgerens tryghed Øge medarbejdernes effektivitet Dette fokus føres videre i En ny vej 2.0. Der vil blive arbejdet videre med de teknologiprojekter som allerede er igangsat med henblik på at udbrede erfaringerne fra projekterne til hele Voksenservice. Der arbejdes i henhold til Fredericia Kommunes strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Nye muligheder Ny velfærd. OPGAVEN For at få teknologi som samlet set skaber merværdi for borgerne, medarbejderne og økonomisk, skal der fokuseres mere på anvendelse af allerede kendte og brugte produkter end produktudvikling. Dog vil der være åbenhed overfor samarbejder med andre omkring udvikling, hvis resultatet står mål med indsatsen. Generelt skal der fokuseres endnu mere på at dyrke samarbejder med relevante parter, således at vi kan dele vores viden med andre og lærer af andres erfaringer. 12

13 TABLET FORSØG Projektet tester anvendelsen af tablets til medarbejdere på botilbud og i 85. Formålet er at se, om der kan spares tid og samtidig opnås større kvalitet i dokumentationen og inddragelse af borgerne ved, at medarbejderen går rundt med en tablet og løbende kan dokumentere og se borgerens handleplan, frem for at skulle hjem på kontoret for at anvende en pc. Forsøget kan medføre at andre afdelinger i Voksenservice med fordel kan indføre tablets til journalisering m.m. QR TAGS Der er igangsat et forsøgsprojekt med firmaet NewIsh om anvendelse af QR tags i såvel botilbud, som i borgernes hjem. Projektet har stort potentiale i forhold til såvel effektivisering af medarbejdernes tid, habilitering af borgerne og borgernes tryghed. Efter endt projektperiode skal der arbejdes med udbredelse i det øvrige Voksenservice med udgangspunkt i den læring, der har været i projektet omkring anvendelsesmuligheder, teknologi og økonomi. SKÆRMLØSNING På Kobbelgaarden vil arbejdet med udvikling af touchskærm til løsning af information, dialog og dokumentation fortsætte projektperioden udløber På sigt skal der laves business case på, hvorvidt der er grobund for yderligere udbredelse i Voksenservice. KOMMUNIKATION OG DIALOG MED PÅRØRENDE Det har længe været et ønske i Voksenservice at man i botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud kan kommunikere elektronisk med de pårørende. Målet er at give de pårørende mere og bedre informationer omkring hverdagen. Ved løbende at give flere informationer til de pårørende må det forventes, at der bliver mindre en til en kommunikation og dermed mindre tidsforbrug til kommunikation, hvilket igen giver mere tid til borgerne. MÅLET At arbejde løbende med velfærdsteknologi, hvor der hele tiden fokuseres på at investeringerne skal være rentable At vi udbreder de gode erfaringer fra nuværende projekter til hele Voksenservice At der for så vidt det er muligt arbejdes med mainstream teknologi At der ikke kun arbejdes med kommunale løsninger, men også hvorledes vi kan understøtte borgeren i at anskaffe sig relevante APP s m.v. At der arbejdes med videndeling på tværs af afdelinger, kommuner og regioner 13

14 METODE OG UDVIKLING STU, 103 OG 104 Der ønskes et tættere samarbejde mellem Proaktiv, STU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og UU i forhold til unge, som vil have behov for en særlig indsats i forhold til habilitering til og beskæftigelse i voksenlivet. MÅLET Målet med uddannelse og beskæftigelse er, at de unge bliver så selvhjulpne og selvforsørgende som muligt og derved får mulighed for at skabe sig et godt liv med deres eget liv. METODEN Der er behov for at få en forståelse af en fælles plan for den unge på tværs af Familie og Børnesundhed, UU, Voksenservice og Arbejdsmarked, med mål omkring habilitering, mål omkring arbejdsmarkedet og mål omkring selvstændig bolig. a. Borgerne oplever, at der er et sammenhængende tilbud både på tværs af de forskellige dele af organisationen, som er involveret i tilbuddene og i overgangen fra barn til voksen. b. At der er etableret sammenhængende forløb, hvor STU, Proaktivs beskæftigelsesindsats og hjemmevejledertimer anvendes som en integreret del af borgernes plan. c. En metodeudvikling i fht. Borgere, som får et 5-årigt ressourceforløb med STU og beskyttet beskæftigelse integreret med hinanden. d. Økonomi: Omkostningerne samlet set ved STU-forløb skal nedbringes for at sikre budgetoverholdelse, herunder indregnet omkostninger og afregning af opgaveløsning andre steder. Dette gælder allerede fra og med En mulig del af besparelsen kan fremkomme ved, at der med en evt. flytning af STU til Proaktiv, vil være en besparelse i omkostninger til lokaleleje o.a. Det skal undersøges, om det er muligt også at optimere STU-økonomien ved at sammentænke den med ressourceforløb. e. Der skal udarbejdes en metode for fælles visitation på tværs af Voksenservice, UU, Familie- og børnesundhed og arbejdsmarkedsafdelingen så der kan sikres sammenhængende forløb fra starten af et STU forløb. PRODUKT a. Model for tættere samarbejde og plan for evt. sammenlægning af Proaktiv og STU b. Samarbejdsmodel for visitation mellem Jobcenter og Voksenteam c. Samarbejdsmodel mellem skoleområdet, UU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og Voksenservice for overgangen fra barn til voksen i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesperspektiverne d. Forslag til kommunikationsstrategi med henblik på en generel forventningsafstemning i forhold til de unge og deres pårørende. Fokus skal være på uddannelse og beskæftigelse, der sigter mod et så selvstændigt liv som muligt 14

15 TIDSPLAN a. Målgruppe- og visitationsproblematik omkring STU skal være afdækket, så det kan indgå i visitationen til næste skoleår b. Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2013 komme med forslag til, hvorledes den økonomiske ramme for STU overholdes i 2014 c. Endelige forslag til modeller, aftaler m.v. skal være klar til politisk beslutning senest i 3. kvartal 2014, så der er tid til at sikre implementering / forberedelse af visitation til skoleåret AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD På Proaktiv som er et beskyttet værksted er der ud over den beskyttede beskæftigelse også en lang række borgere, som har et aktivitets- og samværstilbud. Gennem de seneste år er denne aktivitet blevet øget og der er en række borgere i aktivitets- og samværstilbud som har problemstillinger, der gør det nødvendigt, at de isoleres i større eller mindre grad fra andre, og at de kræver en høj tilstedeværelser af personale. Disse borgere bor i kommunale botilbud og sendes om morgenen med bus til Proaktiv for at modtage deres aktivitets- og samværstilbud. Det er karakteristisk for denne gruppe af borgere, at de ikke altid reagerer positivt på dette skift fra hjem til Proaktiv. For at imødegå disse problemstillinger skal der i første kvartal 2014 udvikles et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan erstatte det nuværende tilbud på Proaktiv. Der vil blive flyttet personale ressourcer med fra Proaktiv til Kobbelgaarden. Kobbelgaarden og Proaktiv vil i foråret 2014 sammen forme det nye tilbud. OPGAVEN At udvikle et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan træde i stedet for det nuværende tilbud. MÅLET At få et aktivitets- og samværstilbud, som er målrettet gruppen af borgere, som har botilbud og som ikke profiterer af den daglige flytning mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud. TIDSPLAN Januar 2014 udarbejdes ny kvalitetsstandard for SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud 1/ /3 2014: Proaktiv og Kobbelgaarden udvikler 104 tilbud på Kobbelgaarden. Socialudvalget godkender ny kvalitetsstandard. Marts 2014: Revisitering af borgere 1/4 1/5 2014: Implementering 1/ : Delevaluering 1/5 2015: Evaluering 15

16 VISITATION, DOKUMENTATION, BESTILLINGER, OPFØLGNING OG EVIDENS Gennem de seneste år er Voksenservice gået fra kinabøger til elektronisk dokumentation. I den proces er det vigtigt også at arbejde med indholdet, således at vi ikke bare sætter strøm til kinabøgerne. For at få det bedste ud af digitaliseringen, skal der arbejdes med bestillinger og dokumentation, opfølgning og evidens. OPGAVEN Arbejdet omkring bestilling, dokumentation, opfølgning og evidens skal medføre, at vi arbejder med: o o o o Hvad skal en god bestilling indeholde med overensstemmelse mellem visiteret tid og indhold Hvad skal god dokumentation indeholde hvad skal den ikke indeholde Hvordan kan vi arbejde mere evidensbaseret Hvordan kan vi holde fokus på borgerens gode liv og ikke egne holdninger Der skal arbejdes på at finde skabeloner som indeholder de informationer, der er behov for i organisationen. Informationerne skal være præcise og letforståelige. Det vil forhindre misforståelse mellem visitation, udfører, borgere og pårørende. Ved at udvikle en dokumentation som er lettilgængelig og præcis, vil der kunne spares tid på at skrive og læse unødvendig dokumentation. At den dokumentation som laves, giver grundlag for at visitationen kan træffe evidensbaserede beslutninger. At borgerne inddrages mere i egen visitation og dokumentation. MÅLET Målet er at få en effektiv dokumentation og præcis bestilling således, der spares tid på unødvendig kommunikation og således misforståelser mellem bestiller, udfører, borgere og pårørende mindskes og således der er grundlag for at arbejde evidensbaseret. METODEN Der skal være fokus på løsninger, som er så minimalistiske som muligt kombineret med høj kvalitet i indholdet. Medarbejdere skal inddrages i processen og der skal arbejdes med at udbrede forståelsen af de dokumentationsformer, der udvikles, således alle arbejder med dokumentation ud fra samme skabeloner og forståelse. PRODUKT Skabeloner, beskrivelse af de arbejdsmetoder der skal anvendes fremover. Handleplan for dokumentation 16

17 TIDSPLAN 1/ /8 Dialog mellem visitationen og udfører med henblik på afdækning af dokumentationsbehov 1. kvartal Gennemgang af de lovgivningsmæssige rammer omkring dokumentation 1. kvartal 2014 afholdes en workshop som afdækker sammenhæng mellem dokumentationsbehov og digitalisering OVERGANGE Voksenservice har mange snitflader til andre afdelinger og fagområder bl.a. Skoleafdelingen, Pleje & Sundhed, Familie & Børnesundhed, Arbejdsmarkedsafdelingen. Disse snitfladesamarbejder skal give borgeren en fornemmelse af helhed i den kommunale indsats og samtidig sikre en optimal udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer. OPGAVEN Analyse af behovet for pleje af ældre borgere på det specialiserede socialområde og herunder analyse af hvordan der bedst tages hånd om disse borgere Analyse af økonomiske fordele samlet set ved at udnytte den volumen, smidighed og kompetencer som ligger i Plejen Analyse af, hvor der er andre overgangsindsatser som kræver fokus At arbejde med at udvikle brugen af efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed MÅLET At give borgerne fornemmelse af at Kommunen er en helhed At optimere udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer ved at arbejde tværgående At Voksenservice kommer tidligt ind og derved måske kan nøjes med en mindre indgribende indsats TIDSPLAN Analyse af behov for pleje af ældre borgere 3. og 4. kvartal 2014 Analyse af økonomiske fordele samlet set ved øget samarbejde med Pleje & Sundhed 2. og 3. kvartal 2014 Analyse af andre overgangsindsatser 2. kvartal 2015 Mere efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed kvartal

18 EFFEKTIV DRIFT DRIFTS OPTIMERING AF BO- OG SAMVÆRSTILBUD OPGAVEN Der skal analyseres på en række faktorer med henblik på en vurdering af, hvilke muligheder der er for en mere effektiv drift af Voksenservice. Disse faktorer er følgende: Kan arbejdet organiseres mere effektivt? Kan arbejdet tilrettelægges, så medarbejderressourcerne udnyttes mere effektivt? Kan vagtdækningen gøres mere fleksibel fx ved at indføre en vikarmodel? Understøtter de nuværende lokale lønaftaler en effektiv drift i Voksenservice? Hvordan kan vi arbejde med sygefraværet, så det nedbringes? Hvordan kan vi arbejde med interne hændelser (vold og trusler mod medarbejdere), så antallet nedbringes? Hvordan kan MED-udvalgene bidrage til effektiv drift i Voksenservice? Hvad er ledernes rolle og mulighed for at sikre en effektiv drift i Voksenservice? MÅLET Målet er, at bo- og samværstilbuddene bliver i stand til at overholde deres driftsbudgetter ved at der Sikres en hensigtsmæssig styring af medarbejderressourcer i Voksenservice Sikres en fleksibel tilpasning af ressourcer, så det hele tiden kan afstemmes med behovet i Voksenservice Sikres en organisation i trivsel, også i forandringstider TIDSPLAN 1/ / BYGNINGSSPORET For at kunne tilbyde en god ydelse til borgere i botilbud, ændres strukturen på botilbuddene således, at de mindre tilbud bliver driftet som ét tilbud og der derved opnås større pædagogiske læringsmiljøer og mere robusthed i forhold til ferie og sygdom blandt personalet. Der vil være muligheder for fælles nattevagt, efteruddannelse m.v. 18

19 OPGAVEN MÅLET At skabe botilbud med endnu større faglig kompetence og fleksibilitet Bygningssporet optimerer den kommunale bygningsmasse således, at vi undgår dyre lejemål. At optimere på udgifter til bygninger er en måde at reducere udgiftsniveauet på, som ikke nedsætter den ydelse, som borgerne modtager At få institutioner, som har en volumen, der gør det muligt at drive dem med et udgiftsniveau, som ligger indenfor budgetrammen 19

20 TIDSPLAN HippoCampus flytter til Ullerupdalvej i tidsrummet 15. januar -1. februar 2014 Ungdomskollegiet, Damvej og Aspbo flytter til Jupitervej: indflytning 1. september 2014 Nestlegaarden flytter til Nymarksvej: 1. februar 2015 ØKOMOMISK ESTIMAT Økonomisk effekt I alt kr kr kr. KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarder er det instrument, vi bruger for at regulere serviceniveauet. Her er der lavet nye standarder for: 97 : omhandler kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For borgere, som bor i botilbud, indgår 5 timers ledsagelse månedligt, og derfor vil disse borgere fremover få tilbudt maksimalt 10 timers ledsagelse, således den samlede ledsagelse er 15 timer om måneden. 110: omhandler boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud, og om tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp i daglig tale forsorgshjem. 85: Servicelovens 85 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den nye kvalitetsstandard beskriver en todeling af borgerne i målgruppen. En gruppe som har habiliteringspotentiale den største gruppe, og en gruppe hvor habiliteringspotentialet er udtømt og vi derfor hovedsageligt skal understøtte dem kompenserende. De borgere, som har habiliteringspotentiale, vil blive visiteret til en ydelse med en stopdato efter 3, 6 eller 12 måneder. Borgere, som har brug for kompenserende hjælp, vil ikke have en stopdato, men en evaluering hver 12. måned. For alle borgere gælder, at der kan visiteres til et 3 måneders afklaringsforløb, hvis visitationen er usikker på, om borgere er berettiget til støtte og / eller hvilken støtte der er behov for. 20

21 85 BOTILBUDS LIGNENDE For at kunne understøtte borgere i eget hjem frem for i botilbud, skal der udvikles en kvalitetsstandard som giver mulighed for at give borgere mere hjælp efter 85 end den nuværende kvalitetsstandard giver mulighed for. Målet er at der i en periode kan ydes så meget 85, at borgeren har mulighed for at blive i eget hjem frem for visitering til botilbud. Pakkens indhold skal være habiliterende således hjælpen over tid kan stoppe eller reduceres væsentligt. 104 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I forbindelse med udvikling af 104 tilbud på botilbuddet Kobbelgaarden skal der udarbejdes ny kvalitetsstandard for. TIDSPLAN De nye kvalitetsstandard for 85, 97 og 110 implementeres er sat i drift Kvalitetsstandarden for 85 botilbudslignende skal ligge klar til godkendelse i Socialudvalget i april 2014 Kvalitetsstandard for 104 skal ligge til godkendelse i Socialudvalget februar 2014 Der udarbejdes servicedeklarationer på baggrund af kvalitetsstandarderne 1. kvartal 2014 ØKOMOMISK ESTIMAT 85 i 2015 vil den akkumulerede besparelse være: 1,3 mio. kr. 97 Der spares kr. årligt SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER OPGAVEN I 2013 har der været særligt fokus på særligt dyre enkeltsager. Særligt dyre enkeltsager defineres som sager, der koster mere end kr. årligt. METODEN Voksenservice har indsat ekstra kræfter på at nedsætte omkostninger til de særligt dyre enkeltsager. Det kan dreje sig om: At borgeren forbliver i nuværende tilbud, men der arbejdes for reduktion af taksten At borgeren hjemtages fra eksternt botilbud til et tilbud i Fredericia Kommune såfremt dette er billigere Herudover skal der arbejdes med et kompetenceløft til medarbejderne i visitationen, således alle medarbejdere har fokus på at reducere omkostningerne til de særligt dyre enkeltsager, og således der ikke fremover opstår så mange dyre enkeltsager. 21

22 Fredericias egne botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud skal inddrages i en kreativ tænkning, hvor der udvikles tilbud som socialfagligt er velfunderede, men som samtidig reducerer de omkostninger, der er til særligt dyre enkeltsager til fordel for den brede borgergruppe. PRODUKT Skabelon for, hvordan man kan følge den økonomiske udvikling på området. Der vil blive udviklet et Kompetenceudviklingsforløb til socialrådgiverne, så de bliver bedre i stand til at klare udfordringerne med de særligt dyre enkeltsager. Uddannelsesinvesteringen vil generelt kunne løfte udøvelsen af myndighedsfunktionen med særlig fokus på sammenhæng mellem det gode købmandsskab og den socialfaglige praksis for det specialiserede socialområde, herunder også arbejdet med særforanstaltninger. Materiale, som understøtter opfølgningerne i sagerne. Materialet skal bl.a. tage udgangspunkt i allerede udarbejdet materialet bl.a. arbejdshæftet fra Region Syddanmark: Borgere med særlige behov fra Handleplan for særligt dyre enkeltsager. TIDSPLAN Kompetenceudviklingsforløb for socialrådgiverne 1. og 2. kvartal 2014 Udvikling af materiale som understøtter opfølgning i sagerne deadline ØKOMOMISK ESTIMAT Den estimerede økonomiske effekt forventes at blive 1,6 mio. kr. i 2014 VISITATIONS HÅNDBOG Voksenservice Visitation har udarbejdet en visitationshåndbog som træder i kraft 1. januar Visitationshåndbogen er et opslagsværk for socialrådgiverne omkring kvalitetsstandarder, pakker, servicedeklarationer, værdier, forvaltningsprincipper mv. Visitationshåndbogen skal understøtte en ensartet sagsbehandling. VISITATIONSUDVALG Visitationsudvalgets opgave er at træffe beslutninger i borgersager, hvor der indstilles til botilbud og/eller særforanstaltning, at følge udviklingen og progressionen i de særligt dyre enkeltsager placeret i og udenfor kommunen, at holde sig ajour med prognosen/ventelisterne for nye sager, samt sikre fuld pladsudnyttelse i egne botilbud. Opgaven bliver også at have opmærksomhed på behovet for udviklingsinitiativer, der gør det muligt at efterleve de principper, som er beskrevet i Udviklings og handleplanen Ny Vej. 22

23 VISITATIONSBUDGET Visitationsbudgettet hænger nøje sammen med den ny budgetmodel, som er en bestiller og udfører model. Visitationsbudgettet skal give øget synlighed i forhold til de opgaver Visitationen bestiller. Det vil medføre større mulighed for at styre budgettet også for den enkelte sagsbehandler. GENENRELT OVERBLIK Visitationshåndbogen giver et generelt overblik over kvalitetsstandarder, servicedeklarationer, pakkestørrelser med videre. ØKONOMISTYRING Voksenservice har hidtil arbejdet med rammestyring af de kommunale tilbud. BUDGETMODEL Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en budgettildelingsmodel for kommunens institutioner under Voksenservice. Budgettildelingsmodellen omfatter alle tilbud under Voksenservice, hvor Fredericia Kommune er driftsherre, med undtagelse af Misbrug, STU og Forsorgsområdet. I modellen er budgettet bygget op om tyngde og fordelingsnøgler og beskriver endvidere principperne og fremgangsmåden i forbindelse med månedlig afregning og budgettilpasning. Modellen beskriver ligeledes fremtidige muligheder for at udvide modellen med tilpasninger i forhold til eksempelvis højere detaljeringsgrad, ændringer i serviceniveau etc. Hensigten er at have en budgettildelingsmodel, som er enkel og overskuelig, og hvor undtagelser begrænses, og den indgår i handleplanen for Voksenservice. Tildelingsmodellen går overordnet ud på at fastlægge tilbuddenes budgetter. Det sker ud fra en række nøgler, som definerer tilbuddenes budgetter på baggrund af antal borgere, tyngder, medarbejdertyper mv. Budgetterne er opbygget på baggrund af dels definitionen af faktisk tid, som gælder for Voksenservice, og dels antallet af faktiske timer 1. januar i det pågældende år. Modellen tager udgangspunkt i en månedlig bagudrettet afregning og budgettilpasning med udføreenhederne på grundlag af faktiske timer. OPGAVEN Opgaven i 2014 bliver at implementere den nye budgettildelingsmodel MÅLET Formålet med udarbejdelsen af en budgettildelingsmodel er at: understøtte økonomistyringen i Voksenservice. 23

24 sammensætte institutionernes budgetter ud fra ensartede og sammenlignelige principper. Dermed skabes klare budgetforudsætning og gennemskuelige budgetter. Dette skal resultere i enighed om årsager til udsving i forbrug, samt reducere tidsforbruget på budgetopfølgningerne. Give klare årsager til udsving i forbrug. Reducere tidsforbrug på budgetopfølgningerne. Støtte implementeringen og opfølgningen af besparelser m.m. med udgangspunkt i de strategier, som er beskrevet i En ny Vej 2.0. TIDSPLAN Budgettildelingsmodellen træder i kraft BUDGETOPFØLGNING Voksenservice skal i samarbejde med Økonomi sikre økonomistyringen som et værktøj, der understøtter realiseringen af En ny Vej 2.0. Økonomistyring er koblingen mellem mål, ressourcer, mængder og resultater. God økonomistyring kræver derfor særlig opmærksomhed omkring prioriteringen af indsatser og ressourcer, så anvendelsen sker med henblik på bedst mulig service for borgeren inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Økonomistyring er ikke blot en forudsætning for den daglige ledelse af Voksenservice, men også et redskab til planlægning af fremtidige handlinger. I arbejdet med økonomistyring er det vigtigt, at kunne identificere de ting, der skaber udgifterne på området med henblik på at vende fokus fra en klassisk bagudrettet budgetopfølgning til en fremadrettet handlingsorienteret opfølgning med fokus både på forbrug, årsager og handlingsmuligheder. Det betyder, at alle aktører i budgetopfølgningsprocessen skal tage ansvar og forholde sig til budgetopfølgningen samt, at den budgetansvarlige på baggrund af dette skal kunne agere aktivt. Det er helt afgørende for den budgetansvarliges handlemuligheder, at der kan træffes beslutninger på et forholdsvis sikkert grundlag. Det er således hensigtsmæssigt med procedurer, der understøtter stabiliseringen af grundlaget for beslutningerne. Dette gælder især for aktivitetsændringer og ændringer i budget forudsætningerne. Aktivitetsstyring skal sikre, at Voksenservice har de bedste muligheder for at udnytte ressourcerne optimalt ved at have indgående kendskab til borgere, tilbud og fremtidige behov. På den måde kan Voksenservice agere i forhold til egen kapacitet og behovet for køb af eksterne pladser. Budgettering er forudsætningen og ofte udgangspunktet for en succesfuld økonomistyring, og det kræver en veltilrettelagt budgetprocedure. Budgetlægningen sker ud fra de fastlagte principper i budgetmodellen, og opgaven varetages af Økonomi i samarbejde med Voksenservicechefen. Den tilbagevendende, periodiske budgetopfølgning, der sammenholder det faktiske, realiserede økonomiske hændelsesforløb med det tidsmæssigt tilsvarende budgetterede forløb er også et værktøj i økonomistyringen. Afvigelser bør forklares detaljeret bl.a. af hensyn til ansvarsplacering, men først og fremmest af hensyn til eventuelle budgetændringer og dermed måske ændret beslutningsgrundlag for ledelsens fremtidige dispositioner. 24

25 OPGAVEN Voksenservice har ansvar for månedsvis at sikre opdaterede aktivitetsdata, herunder de faktiske timer Myndighed og udføredele har begge ansvar for, at data, som ligger til grund for beregningerne, er korrekte De decentrale variable budgetter tilrettes månedsvis af Økonomi i forbindelse med afregningen Økonomi forestår den overordnede budgetopfølgning Økonomi tilretter årligt i 4. kvartal det kommende års budget på baggrund af Byrådets budgetvedtagelse samt øvrige beslutninger med konsekvens for området TIDSPLAN Regler for budgetopfølgning træder i kraft den OPFØLGNING, DIALOG OG KOMMUNIKATION BORGERE OG PÅRØRENDE OPGAVEN Kommunikation er afgørende for, at handle- og udviklingsplanens intentioner og mål gennemføres i et meningsfuldt samarbejde mellem borger, pårørende og kommunen ligesom medarbejdere og ledere er bevidste om formålet med de gennemgribende forandringer i opgaveudførelsen. Formålet er at have en løbende dialog med såvel medarbejdere som borgere, pårørende og politikere således handleplanen bliver et levende værktøj som løbende tilpasses i henhold til ny viden, nye opgaver mv. Der vil løbende være opfølgning på indsatserne i En ny Vej 2.0 og her inddrages politikere, Handicapråd og Udsatteråd i dialog omkring resultater og næste skridt således handleplanen bliver en samskabelse mellem alle interessenter og nye tendenser opfanges. TIDSPLAN 1. Kvartal 2014 Udarbejdelse af kommunikationsplan 4. Kvartal 2014 Midtvejsstatus på En ny Vej 2.0. ORGANISATION Voksenservice er organiseret med afsæt i en bestiller-udfører tilgang til opgaveløsningen. Der er en visitationsafdeling (Voksenteamet) og en række udførere, dvs. egne tilbud. Med organisationsændringen i oktober 13 blev tilbuddene samlet i 6 centre ud fra tilbuddenes indhold og målgruppe. 25

26 OPGAVEN Centrene skal medvirke til at skabe en robusthed i organisationen med enheder, der giver rum dels for dannelse af faglige fællesskaber, dels for skabelse af en ledelsesstruktur, hvor der i alle led er en god balance mellem faglig ledelse og personaleledelse samtidig med, at der tages højde for ledertyngden i Voksenservice. Strukturen betyder, at der arbejdes hen imod at skabe synergi mellem afdelingerne således, at der på såvel kortere som længere sigt kan skabes en sammenhæng mellem de forskellige afdelingers særlige kompetencer og faglig udvikling til gavn for borgere uanset, om de har enkeltstående eller multiple problemstillinger. Organiseringen af udfører-enhederne i Voksenservice i centre understøttes af bygningssporet med fysisk samling af en række af tilbuddene i samme center. Dette muliggør yderligere optimering af driften på sigt, f.eks. via personaleplanlægning på tværs af afdelinger. METODEN Der er for hvert center en leder og en række afdelingsledere. Centerlederne vil være de, der forestår ledelsen og styringen af centerets tilbud i tæt samspil med afdelingslederne. Det indebærer for centerlederne både personaleledelsen og udviklingen af området sammen med ansvaret for centerets økonomi, herunder løbende tilpasning af forbrug ift. budgettet. Den administrative understøttelse af centrene samles ledelsesmæssigt sammen med en del af fagområdets konsulentressourcer i et sekretariat. Det sker for at sikre synergi, driftsoptimering og forstærket fokus på og understøttelse af fortsat implementering og udvikling af tiltagene i En ny Vej 2.0. En samling af de administrative ressourcer samt konsulentressourcer skal samtidig forstærke den samlede handlekraft i Voksenservice. Dette betyder endvidere, at den hidtidige opdeling i et social- og et handicapområde i Voksenservice ophører. Der tages derudover en række tiltag for at styrke og skærpe visitationen i Voksenservice. Dette er beskrevet i andre afsnit i En ny Vej 2.0. MÅLET Det er målet at skabe en organisation præget af Dialog og samarbejde i centrene, på tværs af centrene og mellem bestiller og udfører Tværgående samarbejde for at understøtte helhedsorienterede løsninger og forløb for borgere, der har brug for Voksenservice, både på tværs af centre og med andre fagområder og afdelinger i Fredericia Kommune Det betyder, at Voksenservice er en organisation med få ledelsesniveauer, åbenhed og gennemskuelighed og med et tæt samspil mellem områdets fagchef, myndighedschef og de udførende ledere, understøttet af et sekretariat. Forståelsen af og grundlaget for organisationen skal ses ud fra vision, værdier og forvaltningsprincipperne i En ny Vej

27 PRODUKT Fastlagt organisations-model for Voksenservice, jf. bilag med organisationsdiagram. TIDSPLAN Januar 2014 Fastlæggelse af opgaver, arbejdsgange- og processer samt bemanding i Sekretariatet Fastlæggelse og implementering af ny mødestruktur for ledere Februar 2014 Opstart af sekretariat kvartal 2014 Fastlæggelse af proces og tiltag mhp. understøttelse af ny organisering 4. kvartal 2014 Opsamling og drøftelse af organisation for Voksenservice. ØKONOMI Omstrukturering færre lederstillinger ,1 mio. Kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. BILAG Organisationsdiagram Budgetforligstekst Økonomi Paragraffer og forkortelser 27

28 28

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere