Voksenservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenservice 03-12-2013"

Transkript

1 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan Voksenservice Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

2 Indledning... 4 Bæredygtigt budget... 4 Værdier... 6 Menneskesyn... 6 Forvaltningsprincipper... 6 Det gode liv... 6 Indsatsområderne i En ny vej 2.0 er:... 7 Innovation... 7 Habilitering... 7 Mindst indgribende tilbud... 8 Borger til borger... 9 Samfundet ind i botilbuddene... 9 Støtteforeninger Udbyggelse af samarbejdet med de pårørende Borger til borger Velfærdsteknologi Metode og udvikling STU, 103 og Aktivitets- og Samværstilbud Visitation, dokumentation, bestillinger, opfølgning og evidens Overgange Effektiv drift Drifts optimering af botilbud Bygningssporet Kvalitetsstandarder botilbuds lignende Aktivitets- og samværstilbud Særligt dyre enkeltsager

3 Visitations håndbog Økonomistyring budgetmodel budgetopfølgning Dialog og kommunikation Borgere og pårørende Bilag

4 INDLEDNING Gennem de seneste år er normalitetsbegrebet blevet diskuteret meget i samfundet. I Fredericia har vi besluttet ikke kun at tale om det - vi arbejder aktivt med det i hverdagen sammen med borgerne. Vi tager som samfund ofte udgangspunkt i det normale med det udgangspunkt forsøger vi at ligestille den borger, som er handicappet, med andre borgere. I Fredericia vil vi ikke fokusere på det normale det gennemsnitlige. Vi vil tage udgangspunkt i det gode liv. Livskvalitet er ikke det samme for alle, og derfor bør vi tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. Hvordan skal jeg med udgangspunkt i mit handicap mine begrænsninger få et godt liv? Denne handle- og udviklingsplan omhandler en lang række indsatser. Grundlæggende for dem alle vil være: Normalitetsbegrebet Habilitering Udgangspunkt i den enkelte borger Mindst indgribende tilbud BÆREDYGTIGT BUDGET Udgifterne til de specialiserede område og i det hele taget kommunernes stigende udgifter har længe været til debat. Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. I Fredericia Kommune vedtog Byrådet i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men der er stadigvæk et stykke vej at gå for at opnå balance mellem behov, service og økonomi. Byrådet vedtog derfor som del af budgetforliget for 2014 at hæve den økonomiske ramme for Voksenservice med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere blev der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. Disseer medtaget i En ny Vej 2.0 sammen med yderligere tiltag, jf. bilag. Voksenservice vil de kommende år stadig have stigende økonomiske udfordringer, og indsatserne i En ny Vej 2.0 skal derfor sikre et bæredygtigt budget. Samtidig vil vi tage de næste skridt i udviklingen af området på baggrund af de erfaringer, vi har opnået gennem arbejdet med En ny vej. Et kendetegn ved de kommende indsatser skal endvidere være at skabe sammenhæng i indsatser og forløb for borgerne, både imellem tilbud i Voksenservice og ved overgange mellem fagområder og sektorer. I denne handle- og udviklingsplan vil fokus derfor være et bæredygtigt budget sammenholdt med en fortsat udviklings-proces. Voksenservice skal arbejde på at blive endnu dygtigere til at udnytte ressourcerne optimalt. Det indebærer bl.a. fokus på driftsoptimering på institutioner, bygninger, dokumentation m.v. og udvikling af nye måder at løse opgaverne på, således vi indenfor budgettet kan yde en god service til de borgere, som har behov. 4

5 Handle- og udviklingsplanen En ny vej 2.0 skal danne grundlag for de næste 2 års arbejde i Voksenservice, hvor vi med udgangspunkt i en række værdier omkring det gode liv skal finde og udvikle metoder, som balancerer det gode liv for borgerne og et bæredygtigt budget. Handle- og udviklingsplanen tager udgangspunkt i: Stigende mængder Økonomi Generelle forventningskrav til den kommunale service En ny vej har 2 strategiske fokusområder: Servicereduktioner og effektiviseringer Innovative tiltag Servicereduktioner og effektiviseringer skal give en hurtig opbremsning i udgifter, og de innovative tiltag skal herefter levere de fremtidssikrede løsninger, hvor vi kan rumme flere borgere indenfor den nuværende økonomiske ramme. Omdrejningspunktet i En ny vej er visionen: I Fredericia skal vi have friheden til at være anderledes, og uanset livsvilkår kunne opnå et godt liv med sit eget liv. 5

6 VÆRDIER I denne vision ligger ønsket om at se på den enkelte borgers liv hvad er et godt liv for hvert enkelt menneske. En sådan ændring kræver, at hele organisationen helt ud til yderste led - forstår hvad det betyder i det daglige arbejde. En anden hjørnesten i En ny vej er habilitering og selvstændiggørelse. Borgerne skal gøre så meget som muligt selv dvs. vi ændrer fokus fra at kompensere det de ikke kan, til at støtte deres egne kompetencer. Handle- og udviklingsplanen En Ny vej 2.0 bygger på det samme fundament som den oprindelige plan, men endnu mere fokuseret. MENNESKESYN o o o o o o o Normalitetsbegrebet skal defineres ud fra den enkelte borger Vi vil ikke længere tage udgangspunkt i diagnoser. Vi ser på mennesker, deres kompetencer og muligheder I Fredericia skal vi have frihed til at være anderledes vi accepterer det skæve, og vi skal ikke leve de samme liv Lykke og det gode liv er en individuel ting, og vi skal tage udgangspunkt i borgerens muligheder, og det som for borgeren er det gode liv Vi har alle en rolle i livet men de er ikke ens. Vi skal have ret til at være anderledes og vælge et anderledes liv Vi vil fremme størst mulig selvstændiggørelse for borgeren Borgerens relationer i nærmiljøet er vigtige FORVALTNINGSPRINCIPPER o Pårørende og netværk inddrages mest muligt o Vi vil fremme kollektive løsninger, frem for individuelle løsninger mest muligt o Vi forsøger at flytte borgere til mindre indgribende tilbud o Vi tilbyder altid det mindst indgribende tilbud o Vi accepterer ventelister til tilbud under paragraf: 107, 85, 103, 104 o Vi tilbyder i størst mulig omfang lokale tilbud o Vi fokuserer på vores kerneydelser o Vi fokuserer på tværfaglighed og tværgående indsatser DET GODE LIV Siden En ny vej blev iværksat i januar 2011 har Voksenservice arbejdet med udgangspunkt i det, som for den enkelte borger er det gode liv. Det lyder umiddelbart som en let opgave, men har vist sig at være svær! For at kunne arbejde individuelt skal medarbejderne og pårørende lægge deres egne værdier på hylden. En borger kan godt være lykkelig, 6

7 selvom han/hun ikke selv laver mad, selvom de lever mere rodet end gennemsnittet, selvom de ikke har en stor omgangskreds. I En ny vej 2.0 skal der fokuseres endnu mere på at tage individuelt udgangspunkt i det gode liv vi skal lytte endnu mere til, hvad borgeren ønsker. Vi skal finde nye måder, hvorpå vi kan inddrage borgerne mere i valg af indsatsområder. INDSATSOMRÅDERNE I EN NY VEJ 2.0 ER: Øget fokus på habilitering med udgangspunkt i den enkelte borger Øget fokus på det gode liv Borger til borger Mindst indgribende tilbud Metodeudvikling Driftsoptimering Dokumentation og bestillinger Teknologi Dialog og kommunikation Bygninger Organisering INNOVATION HABILITERING At habilitere borgerne har været et mantra de seneste år og med god grund. Når man bliver i stand til at gøre ting selv, giver det personlig frihed og tilfredshed samtidig med, at det frigør kommunale hænder. Hidtil har tanken været, at alle borgere skal habiliteres. Habilitering har været grundlag i alle handleplaner. Nu har vi gennem tre år høstet erfaring med habilitering/rehabilitering og som følge heraf indset, at borgerne ikke er ens! Det er ikke ukendt, at borgerne ikke er ens, og vi har netop søgt at tage udgangspunkt i den enkelte men fordi habilitering har været et fokuspunkt har vi glemt, at også på dette punkt er borgerne forskellige. Der er borgere, for hvem habilitering er meget langt væk, der er borgere som ikke ønsker at arbejde habiliterende, og der er borgere som dagligt får store sejre gennem habilitering og som opnår resultater, som medarbejdere og pårørende slet ikke troede, de kunne. På baggrund af dette vil vi arbejde mere individuelt med borgerne omkring habilitering. OPGAVEN Vi arbejder habiliterende med borgere som selv ønsker det og som deltager aktivt Vi fokuserer på habilitering/rehabilitering for de borgere, som har potentiale til at kunne bliver mere selvhjulpne selvstændige Vi fokuserer på det gode liv for de borgere, som har udtømt deres habiliteringspotentiale 7

8 MÅLET Målet er at understøtte det gode liv og at hjælpe borgerne til så stor selvstændighed, som muligt. METODEN Der skal fokuseres på dialog med borgerne omkring deres ønsker. Ved vurdering af støttebehov indgår en vurdering af den enkelte borgers habiliteringspotentiale. Tidsbegrænset træning Teknologi som redskab for borgere Borgerinddragelse i vurderingen af, hvor vidt der skal sættes ind med habilitering, og hvor der skal sættes ind. Der skal fokuseres på de indsatser, som borgeren selv synes giver mest mulig selvstændighed. Omdrejningspunktet i habilitering er: o At kunne bo i eget hjem o At tage uddannelse o At blive selvforsørgende i større eller mindre grad Der skal fokuseres på indsatser, som er realistiske for den enkelte borger. Et eksempel kan være madlavning: o Hvis muligt lærer borgeren at lave mad o Hvis det ikke er muligt eller ikke interesserer borgeren kan der arbejdes med, hvordan man handler ind og tilbereder halvfabrikata og færdigretter med udgangspunkt i en varieret og sund kost o At man ikke satser på madlavning men fokuserer på andre indsatser, som borgeren har større behov for eller lyst til og maden kommer udefra TIDSPLAN Januar 2014 december 2015 MINDST INDGRIBENDE TILBUD Siden udviklings- og handleplanen En ny vej blev iværksat, er der blevet arbejdet meget med at give borgerne det mindst indgribende tilbud. Det har givet mange gode erfaringer, som betyder, at vi er klar til næste skridt på vejen. OPGAVEN Der skal arbejdes med udvikling af nogle botilbudslignende pakker, som kan gives til borgeren i eget hjem. Pakkerne skal træde i stedet for 107 tilbud og i enkelt tilfælde i stedet for 108 tilbud. Pakkernes hovedindhold vil være 85, men de kan være sammensat af flere forskellige paragraffer og vigtigst af alt på tværs af fagområder. Det vil betyde at borgere med flere diagnoser bedre kan hjælpes, fordi der kan trækkes på medarbejdere fra såvel psykiatri, misbrug, plejen, handicap m.v. Når borgeren får et tilbud i eget hjem, betyder det at vi opbygger deres liv omkring deres egen bolig. Det medfører, at de ikke senere skal flytte ofte lige når de er kommet til at føle sig trygge i botilbuddets rammer, og det betyder også 8

9 at deres habilitering/rehabilitering kan tage udgangspunkt i det sted, de bor, det inventar de har, og de naboer og det byliv, som findes der. MÅLET Målet er at få flere borgere i eget hjem 108 længerevarende botilbud 107 korterevarende botilbud 85 støtte i eget hjem 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 83 personlig pleje PRODUKT En eller flere botilbudslignende pakker i eget hjem. TIDSPLAN 1. kvartal BORGER TIL BORGER Formålet med En ny vej er først og fremmest at give borgerne et godt liv, i sit eget liv. Et godt liv kan og skal rumme mange forskellige aspekter. De grundlæggende aspekter som bolig, struktur på hverdagen, habilitering/rehabilitering er kommunens opgave, men de ting, som giver livsglæde og den daglige relation til andre mennesker, kan kommunen ikke yde vi kan hjælpe med at sætte rammerne, men de skal udfyldes af andre - pårørende, frivillige og andre borgere. SAMFUNDET IND I BOTILBUDDENE Nogle af de borgere, som bor i botilbud, har svært ved at færdes i samfundet de har svært ved at få relationer udenfor botilbuddet. For denne gruppe skal der arbejdes med at trække samfundet ind til dem. Det kan f.eks. være naboer, som kikker forbi og bager boller, det lokale sangkor, som får lov at øve i botilbuddets lokaler og således bringer sang og livsglæde ind til beboerne, eller den lokale tøjforretning, som kommer og laver modeshow. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 9

10 STØTTEFORENINGER Der skal arbejdes med oprettelse af støtteforeninger i forbindelse med de kommunale tilbud. Støtteforeningen kan på egen hånd tage initiativ til arrangementer, som giver livsglæde til de tilknyttede borgere det kan være julefester, sommerudflugter, gåture m.v. En støtteforening er et sted, hvor såvel pårørende forældre, søskende, bedsteforældre og frivillige kan deltage. UDBYGGELSE AF SAMARBEJDET MED DE PÅRØRENDE Traditionelt har man på det specialiserede voksenområde holdt forældrene på afstand ikke i en ond mening, men fordi man mente, at de professionelle ved bedst. Sådan er det ikke længere. Der er en bred forståelse af, at de pårørende er en vigtig brik i det gode liv for borgerne. Der skal i de kommende år arbejdes på at udvikle metoder til et godt pårørende samarbejde. Selv om de pårørende skal inddrages til alles bedste, er der også udfordringer. De borgere, som er tilknyttet Voksenservice, er stort set alle fyldt 18 år og dermed myndige. Det betyder, at de har ret til at modsætte sig de pårørendes ønsker, og at de har ret til at være uenige med deres pårørende. Vi skal finde metoder, som giver et godt samarbejde til glæde for alle parter. BORGER TIL BORGER I Fredericia har vi flere eksempler på, at borgere, som selv har udfordringer, sagtens kan hjælpe andre borgere sommetider næsten bedre end de professionelle. Det gælder f.eks. Gnisten, som er en forening, der arbejder på, at sindslidende skal få det bedre. Det gør de blandt andet ved at styrke den syges netværk. Samtidig får de frivillige gnister det også bedre, når de mærker, at der er brug for dem og deres erfaringer. ULF udviklingshæmmedes landsforbund har sammen med Fredericia Kommune arbejdet med projektet Det jeg kan selv gør jeg selv : Projekt har fokus på borgernes egne mål og den stolthed, borgerne opnår ved at kunne selv: Flemming er stolt over, at han er god til at bage og være handyman. Bo er stolt over, at han sidste sommer tog offentlige transportmidler hele vejen til Bornholm alene. Allan er stolt over, at han efter 11 år i bofællesskaber er flyttet i egen lejlighed. Og alle tre er de stolte over at kunne formidle det videre og hjælpe andre udviklingshæmmede med at finde ind til deres stoltheder. 10

11 Med udgangspunkt i de erfaringer vi allerede har, vil vi arbejde med udvikling af metoder, som sætter rammerne for borgernes mulighed for indgå i relationer, hvor de hjælper andre borgere og derved opnår mere livsglæde. OPGAVEN At udvikle metoder til inddragelse af såvel frivillige, som pårørende og borgere med henblik på at øge borgernes livsglæde og dermed understøtte et godt liv i sit eget liv. 11

12 MÅLET At der oprettes støtteforeninger i forbindelse med Voksenservice tilbud Udvikling af metoder til pårørende-samarbejde Projekter, som understøtter borger til borger TIDSPLAN Støtteforening arbejdsgruppen arbejder i 1. kvartal 2014 og resultatet forelægges Socialudvalget april 2014 Metoder til pårørende samarbejde arbejdet løber i hele 1014 Projekter som understøtter borger til borger 3. kvartal kvartal 2015 VELFÆRDSTEKNOLOGI I Voksenservice arbejdes der med velfærdsteknologi med udgangspunkt i, at: Øge borgerens selvstændighed Øge borgerens tryghed Øge medarbejdernes effektivitet Dette fokus føres videre i En ny vej 2.0. Der vil blive arbejdet videre med de teknologiprojekter som allerede er igangsat med henblik på at udbrede erfaringerne fra projekterne til hele Voksenservice. Der arbejdes i henhold til Fredericia Kommunes strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Nye muligheder Ny velfærd. OPGAVEN For at få teknologi som samlet set skaber merværdi for borgerne, medarbejderne og økonomisk, skal der fokuseres mere på anvendelse af allerede kendte og brugte produkter end produktudvikling. Dog vil der være åbenhed overfor samarbejder med andre omkring udvikling, hvis resultatet står mål med indsatsen. Generelt skal der fokuseres endnu mere på at dyrke samarbejder med relevante parter, således at vi kan dele vores viden med andre og lærer af andres erfaringer. 12

13 TABLET FORSØG Projektet tester anvendelsen af tablets til medarbejdere på botilbud og i 85. Formålet er at se, om der kan spares tid og samtidig opnås større kvalitet i dokumentationen og inddragelse af borgerne ved, at medarbejderen går rundt med en tablet og løbende kan dokumentere og se borgerens handleplan, frem for at skulle hjem på kontoret for at anvende en pc. Forsøget kan medføre at andre afdelinger i Voksenservice med fordel kan indføre tablets til journalisering m.m. QR TAGS Der er igangsat et forsøgsprojekt med firmaet NewIsh om anvendelse af QR tags i såvel botilbud, som i borgernes hjem. Projektet har stort potentiale i forhold til såvel effektivisering af medarbejdernes tid, habilitering af borgerne og borgernes tryghed. Efter endt projektperiode skal der arbejdes med udbredelse i det øvrige Voksenservice med udgangspunkt i den læring, der har været i projektet omkring anvendelsesmuligheder, teknologi og økonomi. SKÆRMLØSNING På Kobbelgaarden vil arbejdet med udvikling af touchskærm til løsning af information, dialog og dokumentation fortsætte projektperioden udløber På sigt skal der laves business case på, hvorvidt der er grobund for yderligere udbredelse i Voksenservice. KOMMUNIKATION OG DIALOG MED PÅRØRENDE Det har længe været et ønske i Voksenservice at man i botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud kan kommunikere elektronisk med de pårørende. Målet er at give de pårørende mere og bedre informationer omkring hverdagen. Ved løbende at give flere informationer til de pårørende må det forventes, at der bliver mindre en til en kommunikation og dermed mindre tidsforbrug til kommunikation, hvilket igen giver mere tid til borgerne. MÅLET At arbejde løbende med velfærdsteknologi, hvor der hele tiden fokuseres på at investeringerne skal være rentable At vi udbreder de gode erfaringer fra nuværende projekter til hele Voksenservice At der for så vidt det er muligt arbejdes med mainstream teknologi At der ikke kun arbejdes med kommunale løsninger, men også hvorledes vi kan understøtte borgeren i at anskaffe sig relevante APP s m.v. At der arbejdes med videndeling på tværs af afdelinger, kommuner og regioner 13

14 METODE OG UDVIKLING STU, 103 OG 104 Der ønskes et tættere samarbejde mellem Proaktiv, STU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og UU i forhold til unge, som vil have behov for en særlig indsats i forhold til habilitering til og beskæftigelse i voksenlivet. MÅLET Målet med uddannelse og beskæftigelse er, at de unge bliver så selvhjulpne og selvforsørgende som muligt og derved får mulighed for at skabe sig et godt liv med deres eget liv. METODEN Der er behov for at få en forståelse af en fælles plan for den unge på tværs af Familie og Børnesundhed, UU, Voksenservice og Arbejdsmarked, med mål omkring habilitering, mål omkring arbejdsmarkedet og mål omkring selvstændig bolig. a. Borgerne oplever, at der er et sammenhængende tilbud både på tværs af de forskellige dele af organisationen, som er involveret i tilbuddene og i overgangen fra barn til voksen. b. At der er etableret sammenhængende forløb, hvor STU, Proaktivs beskæftigelsesindsats og hjemmevejledertimer anvendes som en integreret del af borgernes plan. c. En metodeudvikling i fht. Borgere, som får et 5-årigt ressourceforløb med STU og beskyttet beskæftigelse integreret med hinanden. d. Økonomi: Omkostningerne samlet set ved STU-forløb skal nedbringes for at sikre budgetoverholdelse, herunder indregnet omkostninger og afregning af opgaveløsning andre steder. Dette gælder allerede fra og med En mulig del af besparelsen kan fremkomme ved, at der med en evt. flytning af STU til Proaktiv, vil være en besparelse i omkostninger til lokaleleje o.a. Det skal undersøges, om det er muligt også at optimere STU-økonomien ved at sammentænke den med ressourceforløb. e. Der skal udarbejdes en metode for fælles visitation på tværs af Voksenservice, UU, Familie- og børnesundhed og arbejdsmarkedsafdelingen så der kan sikres sammenhængende forløb fra starten af et STU forløb. PRODUKT a. Model for tættere samarbejde og plan for evt. sammenlægning af Proaktiv og STU b. Samarbejdsmodel for visitation mellem Jobcenter og Voksenteam c. Samarbejdsmodel mellem skoleområdet, UU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og Voksenservice for overgangen fra barn til voksen i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesperspektiverne d. Forslag til kommunikationsstrategi med henblik på en generel forventningsafstemning i forhold til de unge og deres pårørende. Fokus skal være på uddannelse og beskæftigelse, der sigter mod et så selvstændigt liv som muligt 14

15 TIDSPLAN a. Målgruppe- og visitationsproblematik omkring STU skal være afdækket, så det kan indgå i visitationen til næste skoleår b. Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2013 komme med forslag til, hvorledes den økonomiske ramme for STU overholdes i 2014 c. Endelige forslag til modeller, aftaler m.v. skal være klar til politisk beslutning senest i 3. kvartal 2014, så der er tid til at sikre implementering / forberedelse af visitation til skoleåret AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD På Proaktiv som er et beskyttet værksted er der ud over den beskyttede beskæftigelse også en lang række borgere, som har et aktivitets- og samværstilbud. Gennem de seneste år er denne aktivitet blevet øget og der er en række borgere i aktivitets- og samværstilbud som har problemstillinger, der gør det nødvendigt, at de isoleres i større eller mindre grad fra andre, og at de kræver en høj tilstedeværelser af personale. Disse borgere bor i kommunale botilbud og sendes om morgenen med bus til Proaktiv for at modtage deres aktivitets- og samværstilbud. Det er karakteristisk for denne gruppe af borgere, at de ikke altid reagerer positivt på dette skift fra hjem til Proaktiv. For at imødegå disse problemstillinger skal der i første kvartal 2014 udvikles et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan erstatte det nuværende tilbud på Proaktiv. Der vil blive flyttet personale ressourcer med fra Proaktiv til Kobbelgaarden. Kobbelgaarden og Proaktiv vil i foråret 2014 sammen forme det nye tilbud. OPGAVEN At udvikle et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan træde i stedet for det nuværende tilbud. MÅLET At få et aktivitets- og samværstilbud, som er målrettet gruppen af borgere, som har botilbud og som ikke profiterer af den daglige flytning mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud. TIDSPLAN Januar 2014 udarbejdes ny kvalitetsstandard for SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud 1/ /3 2014: Proaktiv og Kobbelgaarden udvikler 104 tilbud på Kobbelgaarden. Socialudvalget godkender ny kvalitetsstandard. Marts 2014: Revisitering af borgere 1/4 1/5 2014: Implementering 1/ : Delevaluering 1/5 2015: Evaluering 15

16 VISITATION, DOKUMENTATION, BESTILLINGER, OPFØLGNING OG EVIDENS Gennem de seneste år er Voksenservice gået fra kinabøger til elektronisk dokumentation. I den proces er det vigtigt også at arbejde med indholdet, således at vi ikke bare sætter strøm til kinabøgerne. For at få det bedste ud af digitaliseringen, skal der arbejdes med bestillinger og dokumentation, opfølgning og evidens. OPGAVEN Arbejdet omkring bestilling, dokumentation, opfølgning og evidens skal medføre, at vi arbejder med: o o o o Hvad skal en god bestilling indeholde med overensstemmelse mellem visiteret tid og indhold Hvad skal god dokumentation indeholde hvad skal den ikke indeholde Hvordan kan vi arbejde mere evidensbaseret Hvordan kan vi holde fokus på borgerens gode liv og ikke egne holdninger Der skal arbejdes på at finde skabeloner som indeholder de informationer, der er behov for i organisationen. Informationerne skal være præcise og letforståelige. Det vil forhindre misforståelse mellem visitation, udfører, borgere og pårørende. Ved at udvikle en dokumentation som er lettilgængelig og præcis, vil der kunne spares tid på at skrive og læse unødvendig dokumentation. At den dokumentation som laves, giver grundlag for at visitationen kan træffe evidensbaserede beslutninger. At borgerne inddrages mere i egen visitation og dokumentation. MÅLET Målet er at få en effektiv dokumentation og præcis bestilling således, der spares tid på unødvendig kommunikation og således misforståelser mellem bestiller, udfører, borgere og pårørende mindskes og således der er grundlag for at arbejde evidensbaseret. METODEN Der skal være fokus på løsninger, som er så minimalistiske som muligt kombineret med høj kvalitet i indholdet. Medarbejdere skal inddrages i processen og der skal arbejdes med at udbrede forståelsen af de dokumentationsformer, der udvikles, således alle arbejder med dokumentation ud fra samme skabeloner og forståelse. PRODUKT Skabeloner, beskrivelse af de arbejdsmetoder der skal anvendes fremover. Handleplan for dokumentation 16

17 TIDSPLAN 1/ /8 Dialog mellem visitationen og udfører med henblik på afdækning af dokumentationsbehov 1. kvartal Gennemgang af de lovgivningsmæssige rammer omkring dokumentation 1. kvartal 2014 afholdes en workshop som afdækker sammenhæng mellem dokumentationsbehov og digitalisering OVERGANGE Voksenservice har mange snitflader til andre afdelinger og fagområder bl.a. Skoleafdelingen, Pleje & Sundhed, Familie & Børnesundhed, Arbejdsmarkedsafdelingen. Disse snitfladesamarbejder skal give borgeren en fornemmelse af helhed i den kommunale indsats og samtidig sikre en optimal udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer. OPGAVEN Analyse af behovet for pleje af ældre borgere på det specialiserede socialområde og herunder analyse af hvordan der bedst tages hånd om disse borgere Analyse af økonomiske fordele samlet set ved at udnytte den volumen, smidighed og kompetencer som ligger i Plejen Analyse af, hvor der er andre overgangsindsatser som kræver fokus At arbejde med at udvikle brugen af efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed MÅLET At give borgerne fornemmelse af at Kommunen er en helhed At optimere udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer ved at arbejde tværgående At Voksenservice kommer tidligt ind og derved måske kan nøjes med en mindre indgribende indsats TIDSPLAN Analyse af behov for pleje af ældre borgere 3. og 4. kvartal 2014 Analyse af økonomiske fordele samlet set ved øget samarbejde med Pleje & Sundhed 2. og 3. kvartal 2014 Analyse af andre overgangsindsatser 2. kvartal 2015 Mere efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed kvartal

18 EFFEKTIV DRIFT DRIFTS OPTIMERING AF BO- OG SAMVÆRSTILBUD OPGAVEN Der skal analyseres på en række faktorer med henblik på en vurdering af, hvilke muligheder der er for en mere effektiv drift af Voksenservice. Disse faktorer er følgende: Kan arbejdet organiseres mere effektivt? Kan arbejdet tilrettelægges, så medarbejderressourcerne udnyttes mere effektivt? Kan vagtdækningen gøres mere fleksibel fx ved at indføre en vikarmodel? Understøtter de nuværende lokale lønaftaler en effektiv drift i Voksenservice? Hvordan kan vi arbejde med sygefraværet, så det nedbringes? Hvordan kan vi arbejde med interne hændelser (vold og trusler mod medarbejdere), så antallet nedbringes? Hvordan kan MED-udvalgene bidrage til effektiv drift i Voksenservice? Hvad er ledernes rolle og mulighed for at sikre en effektiv drift i Voksenservice? MÅLET Målet er, at bo- og samværstilbuddene bliver i stand til at overholde deres driftsbudgetter ved at der Sikres en hensigtsmæssig styring af medarbejderressourcer i Voksenservice Sikres en fleksibel tilpasning af ressourcer, så det hele tiden kan afstemmes med behovet i Voksenservice Sikres en organisation i trivsel, også i forandringstider TIDSPLAN 1/ / BYGNINGSSPORET For at kunne tilbyde en god ydelse til borgere i botilbud, ændres strukturen på botilbuddene således, at de mindre tilbud bliver driftet som ét tilbud og der derved opnås større pædagogiske læringsmiljøer og mere robusthed i forhold til ferie og sygdom blandt personalet. Der vil være muligheder for fælles nattevagt, efteruddannelse m.v. 18

19 OPGAVEN MÅLET At skabe botilbud med endnu større faglig kompetence og fleksibilitet Bygningssporet optimerer den kommunale bygningsmasse således, at vi undgår dyre lejemål. At optimere på udgifter til bygninger er en måde at reducere udgiftsniveauet på, som ikke nedsætter den ydelse, som borgerne modtager At få institutioner, som har en volumen, der gør det muligt at drive dem med et udgiftsniveau, som ligger indenfor budgetrammen 19

20 TIDSPLAN HippoCampus flytter til Ullerupdalvej i tidsrummet 15. januar -1. februar 2014 Ungdomskollegiet, Damvej og Aspbo flytter til Jupitervej: indflytning 1. september 2014 Nestlegaarden flytter til Nymarksvej: 1. februar 2015 ØKOMOMISK ESTIMAT Økonomisk effekt I alt kr kr kr. KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarder er det instrument, vi bruger for at regulere serviceniveauet. Her er der lavet nye standarder for: 97 : omhandler kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For borgere, som bor i botilbud, indgår 5 timers ledsagelse månedligt, og derfor vil disse borgere fremover få tilbudt maksimalt 10 timers ledsagelse, således den samlede ledsagelse er 15 timer om måneden. 110: omhandler boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud, og om tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp i daglig tale forsorgshjem. 85: Servicelovens 85 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den nye kvalitetsstandard beskriver en todeling af borgerne i målgruppen. En gruppe som har habiliteringspotentiale den største gruppe, og en gruppe hvor habiliteringspotentialet er udtømt og vi derfor hovedsageligt skal understøtte dem kompenserende. De borgere, som har habiliteringspotentiale, vil blive visiteret til en ydelse med en stopdato efter 3, 6 eller 12 måneder. Borgere, som har brug for kompenserende hjælp, vil ikke have en stopdato, men en evaluering hver 12. måned. For alle borgere gælder, at der kan visiteres til et 3 måneders afklaringsforløb, hvis visitationen er usikker på, om borgere er berettiget til støtte og / eller hvilken støtte der er behov for. 20

21 85 BOTILBUDS LIGNENDE For at kunne understøtte borgere i eget hjem frem for i botilbud, skal der udvikles en kvalitetsstandard som giver mulighed for at give borgere mere hjælp efter 85 end den nuværende kvalitetsstandard giver mulighed for. Målet er at der i en periode kan ydes så meget 85, at borgeren har mulighed for at blive i eget hjem frem for visitering til botilbud. Pakkens indhold skal være habiliterende således hjælpen over tid kan stoppe eller reduceres væsentligt. 104 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I forbindelse med udvikling af 104 tilbud på botilbuddet Kobbelgaarden skal der udarbejdes ny kvalitetsstandard for. TIDSPLAN De nye kvalitetsstandard for 85, 97 og 110 implementeres er sat i drift Kvalitetsstandarden for 85 botilbudslignende skal ligge klar til godkendelse i Socialudvalget i april 2014 Kvalitetsstandard for 104 skal ligge til godkendelse i Socialudvalget februar 2014 Der udarbejdes servicedeklarationer på baggrund af kvalitetsstandarderne 1. kvartal 2014 ØKOMOMISK ESTIMAT 85 i 2015 vil den akkumulerede besparelse være: 1,3 mio. kr. 97 Der spares kr. årligt SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER OPGAVEN I 2013 har der været særligt fokus på særligt dyre enkeltsager. Særligt dyre enkeltsager defineres som sager, der koster mere end kr. årligt. METODEN Voksenservice har indsat ekstra kræfter på at nedsætte omkostninger til de særligt dyre enkeltsager. Det kan dreje sig om: At borgeren forbliver i nuværende tilbud, men der arbejdes for reduktion af taksten At borgeren hjemtages fra eksternt botilbud til et tilbud i Fredericia Kommune såfremt dette er billigere Herudover skal der arbejdes med et kompetenceløft til medarbejderne i visitationen, således alle medarbejdere har fokus på at reducere omkostningerne til de særligt dyre enkeltsager, og således der ikke fremover opstår så mange dyre enkeltsager. 21

22 Fredericias egne botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud skal inddrages i en kreativ tænkning, hvor der udvikles tilbud som socialfagligt er velfunderede, men som samtidig reducerer de omkostninger, der er til særligt dyre enkeltsager til fordel for den brede borgergruppe. PRODUKT Skabelon for, hvordan man kan følge den økonomiske udvikling på området. Der vil blive udviklet et Kompetenceudviklingsforløb til socialrådgiverne, så de bliver bedre i stand til at klare udfordringerne med de særligt dyre enkeltsager. Uddannelsesinvesteringen vil generelt kunne løfte udøvelsen af myndighedsfunktionen med særlig fokus på sammenhæng mellem det gode købmandsskab og den socialfaglige praksis for det specialiserede socialområde, herunder også arbejdet med særforanstaltninger. Materiale, som understøtter opfølgningerne i sagerne. Materialet skal bl.a. tage udgangspunkt i allerede udarbejdet materialet bl.a. arbejdshæftet fra Region Syddanmark: Borgere med særlige behov fra Handleplan for særligt dyre enkeltsager. TIDSPLAN Kompetenceudviklingsforløb for socialrådgiverne 1. og 2. kvartal 2014 Udvikling af materiale som understøtter opfølgning i sagerne deadline ØKOMOMISK ESTIMAT Den estimerede økonomiske effekt forventes at blive 1,6 mio. kr. i 2014 VISITATIONS HÅNDBOG Voksenservice Visitation har udarbejdet en visitationshåndbog som træder i kraft 1. januar Visitationshåndbogen er et opslagsværk for socialrådgiverne omkring kvalitetsstandarder, pakker, servicedeklarationer, værdier, forvaltningsprincipper mv. Visitationshåndbogen skal understøtte en ensartet sagsbehandling. VISITATIONSUDVALG Visitationsudvalgets opgave er at træffe beslutninger i borgersager, hvor der indstilles til botilbud og/eller særforanstaltning, at følge udviklingen og progressionen i de særligt dyre enkeltsager placeret i og udenfor kommunen, at holde sig ajour med prognosen/ventelisterne for nye sager, samt sikre fuld pladsudnyttelse i egne botilbud. Opgaven bliver også at have opmærksomhed på behovet for udviklingsinitiativer, der gør det muligt at efterleve de principper, som er beskrevet i Udviklings og handleplanen Ny Vej. 22

23 VISITATIONSBUDGET Visitationsbudgettet hænger nøje sammen med den ny budgetmodel, som er en bestiller og udfører model. Visitationsbudgettet skal give øget synlighed i forhold til de opgaver Visitationen bestiller. Det vil medføre større mulighed for at styre budgettet også for den enkelte sagsbehandler. GENENRELT OVERBLIK Visitationshåndbogen giver et generelt overblik over kvalitetsstandarder, servicedeklarationer, pakkestørrelser med videre. ØKONOMISTYRING Voksenservice har hidtil arbejdet med rammestyring af de kommunale tilbud. BUDGETMODEL Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en budgettildelingsmodel for kommunens institutioner under Voksenservice. Budgettildelingsmodellen omfatter alle tilbud under Voksenservice, hvor Fredericia Kommune er driftsherre, med undtagelse af Misbrug, STU og Forsorgsområdet. I modellen er budgettet bygget op om tyngde og fordelingsnøgler og beskriver endvidere principperne og fremgangsmåden i forbindelse med månedlig afregning og budgettilpasning. Modellen beskriver ligeledes fremtidige muligheder for at udvide modellen med tilpasninger i forhold til eksempelvis højere detaljeringsgrad, ændringer i serviceniveau etc. Hensigten er at have en budgettildelingsmodel, som er enkel og overskuelig, og hvor undtagelser begrænses, og den indgår i handleplanen for Voksenservice. Tildelingsmodellen går overordnet ud på at fastlægge tilbuddenes budgetter. Det sker ud fra en række nøgler, som definerer tilbuddenes budgetter på baggrund af antal borgere, tyngder, medarbejdertyper mv. Budgetterne er opbygget på baggrund af dels definitionen af faktisk tid, som gælder for Voksenservice, og dels antallet af faktiske timer 1. januar i det pågældende år. Modellen tager udgangspunkt i en månedlig bagudrettet afregning og budgettilpasning med udføreenhederne på grundlag af faktiske timer. OPGAVEN Opgaven i 2014 bliver at implementere den nye budgettildelingsmodel MÅLET Formålet med udarbejdelsen af en budgettildelingsmodel er at: understøtte økonomistyringen i Voksenservice. 23

24 sammensætte institutionernes budgetter ud fra ensartede og sammenlignelige principper. Dermed skabes klare budgetforudsætning og gennemskuelige budgetter. Dette skal resultere i enighed om årsager til udsving i forbrug, samt reducere tidsforbruget på budgetopfølgningerne. Give klare årsager til udsving i forbrug. Reducere tidsforbrug på budgetopfølgningerne. Støtte implementeringen og opfølgningen af besparelser m.m. med udgangspunkt i de strategier, som er beskrevet i En ny Vej 2.0. TIDSPLAN Budgettildelingsmodellen træder i kraft BUDGETOPFØLGNING Voksenservice skal i samarbejde med Økonomi sikre økonomistyringen som et værktøj, der understøtter realiseringen af En ny Vej 2.0. Økonomistyring er koblingen mellem mål, ressourcer, mængder og resultater. God økonomistyring kræver derfor særlig opmærksomhed omkring prioriteringen af indsatser og ressourcer, så anvendelsen sker med henblik på bedst mulig service for borgeren inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Økonomistyring er ikke blot en forudsætning for den daglige ledelse af Voksenservice, men også et redskab til planlægning af fremtidige handlinger. I arbejdet med økonomistyring er det vigtigt, at kunne identificere de ting, der skaber udgifterne på området med henblik på at vende fokus fra en klassisk bagudrettet budgetopfølgning til en fremadrettet handlingsorienteret opfølgning med fokus både på forbrug, årsager og handlingsmuligheder. Det betyder, at alle aktører i budgetopfølgningsprocessen skal tage ansvar og forholde sig til budgetopfølgningen samt, at den budgetansvarlige på baggrund af dette skal kunne agere aktivt. Det er helt afgørende for den budgetansvarliges handlemuligheder, at der kan træffes beslutninger på et forholdsvis sikkert grundlag. Det er således hensigtsmæssigt med procedurer, der understøtter stabiliseringen af grundlaget for beslutningerne. Dette gælder især for aktivitetsændringer og ændringer i budget forudsætningerne. Aktivitetsstyring skal sikre, at Voksenservice har de bedste muligheder for at udnytte ressourcerne optimalt ved at have indgående kendskab til borgere, tilbud og fremtidige behov. På den måde kan Voksenservice agere i forhold til egen kapacitet og behovet for køb af eksterne pladser. Budgettering er forudsætningen og ofte udgangspunktet for en succesfuld økonomistyring, og det kræver en veltilrettelagt budgetprocedure. Budgetlægningen sker ud fra de fastlagte principper i budgetmodellen, og opgaven varetages af Økonomi i samarbejde med Voksenservicechefen. Den tilbagevendende, periodiske budgetopfølgning, der sammenholder det faktiske, realiserede økonomiske hændelsesforløb med det tidsmæssigt tilsvarende budgetterede forløb er også et værktøj i økonomistyringen. Afvigelser bør forklares detaljeret bl.a. af hensyn til ansvarsplacering, men først og fremmest af hensyn til eventuelle budgetændringer og dermed måske ændret beslutningsgrundlag for ledelsens fremtidige dispositioner. 24

25 OPGAVEN Voksenservice har ansvar for månedsvis at sikre opdaterede aktivitetsdata, herunder de faktiske timer Myndighed og udføredele har begge ansvar for, at data, som ligger til grund for beregningerne, er korrekte De decentrale variable budgetter tilrettes månedsvis af Økonomi i forbindelse med afregningen Økonomi forestår den overordnede budgetopfølgning Økonomi tilretter årligt i 4. kvartal det kommende års budget på baggrund af Byrådets budgetvedtagelse samt øvrige beslutninger med konsekvens for området TIDSPLAN Regler for budgetopfølgning træder i kraft den OPFØLGNING, DIALOG OG KOMMUNIKATION BORGERE OG PÅRØRENDE OPGAVEN Kommunikation er afgørende for, at handle- og udviklingsplanens intentioner og mål gennemføres i et meningsfuldt samarbejde mellem borger, pårørende og kommunen ligesom medarbejdere og ledere er bevidste om formålet med de gennemgribende forandringer i opgaveudførelsen. Formålet er at have en løbende dialog med såvel medarbejdere som borgere, pårørende og politikere således handleplanen bliver et levende værktøj som løbende tilpasses i henhold til ny viden, nye opgaver mv. Der vil løbende være opfølgning på indsatserne i En ny Vej 2.0 og her inddrages politikere, Handicapråd og Udsatteråd i dialog omkring resultater og næste skridt således handleplanen bliver en samskabelse mellem alle interessenter og nye tendenser opfanges. TIDSPLAN 1. Kvartal 2014 Udarbejdelse af kommunikationsplan 4. Kvartal 2014 Midtvejsstatus på En ny Vej 2.0. ORGANISATION Voksenservice er organiseret med afsæt i en bestiller-udfører tilgang til opgaveløsningen. Der er en visitationsafdeling (Voksenteamet) og en række udførere, dvs. egne tilbud. Med organisationsændringen i oktober 13 blev tilbuddene samlet i 6 centre ud fra tilbuddenes indhold og målgruppe. 25

26 OPGAVEN Centrene skal medvirke til at skabe en robusthed i organisationen med enheder, der giver rum dels for dannelse af faglige fællesskaber, dels for skabelse af en ledelsesstruktur, hvor der i alle led er en god balance mellem faglig ledelse og personaleledelse samtidig med, at der tages højde for ledertyngden i Voksenservice. Strukturen betyder, at der arbejdes hen imod at skabe synergi mellem afdelingerne således, at der på såvel kortere som længere sigt kan skabes en sammenhæng mellem de forskellige afdelingers særlige kompetencer og faglig udvikling til gavn for borgere uanset, om de har enkeltstående eller multiple problemstillinger. Organiseringen af udfører-enhederne i Voksenservice i centre understøttes af bygningssporet med fysisk samling af en række af tilbuddene i samme center. Dette muliggør yderligere optimering af driften på sigt, f.eks. via personaleplanlægning på tværs af afdelinger. METODEN Der er for hvert center en leder og en række afdelingsledere. Centerlederne vil være de, der forestår ledelsen og styringen af centerets tilbud i tæt samspil med afdelingslederne. Det indebærer for centerlederne både personaleledelsen og udviklingen af området sammen med ansvaret for centerets økonomi, herunder løbende tilpasning af forbrug ift. budgettet. Den administrative understøttelse af centrene samles ledelsesmæssigt sammen med en del af fagområdets konsulentressourcer i et sekretariat. Det sker for at sikre synergi, driftsoptimering og forstærket fokus på og understøttelse af fortsat implementering og udvikling af tiltagene i En ny Vej 2.0. En samling af de administrative ressourcer samt konsulentressourcer skal samtidig forstærke den samlede handlekraft i Voksenservice. Dette betyder endvidere, at den hidtidige opdeling i et social- og et handicapområde i Voksenservice ophører. Der tages derudover en række tiltag for at styrke og skærpe visitationen i Voksenservice. Dette er beskrevet i andre afsnit i En ny Vej 2.0. MÅLET Det er målet at skabe en organisation præget af Dialog og samarbejde i centrene, på tværs af centrene og mellem bestiller og udfører Tværgående samarbejde for at understøtte helhedsorienterede løsninger og forløb for borgere, der har brug for Voksenservice, både på tværs af centre og med andre fagområder og afdelinger i Fredericia Kommune Det betyder, at Voksenservice er en organisation med få ledelsesniveauer, åbenhed og gennemskuelighed og med et tæt samspil mellem områdets fagchef, myndighedschef og de udførende ledere, understøttet af et sekretariat. Forståelsen af og grundlaget for organisationen skal ses ud fra vision, værdier og forvaltningsprincipperne i En ny Vej

27 PRODUKT Fastlagt organisations-model for Voksenservice, jf. bilag med organisationsdiagram. TIDSPLAN Januar 2014 Fastlæggelse af opgaver, arbejdsgange- og processer samt bemanding i Sekretariatet Fastlæggelse og implementering af ny mødestruktur for ledere Februar 2014 Opstart af sekretariat kvartal 2014 Fastlæggelse af proces og tiltag mhp. understøttelse af ny organisering 4. kvartal 2014 Opsamling og drøftelse af organisation for Voksenservice. ØKONOMI Omstrukturering færre lederstillinger ,1 mio. Kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. BILAG Organisationsdiagram Budgetforligstekst Økonomi Paragraffer og forkortelser 27

28 28

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere