Ønsker til en ny grundlov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsker til en ny grundlov"

Transkript

1 Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar

2 Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en grundlovskommission, der skal fremlægge forslag til en nyskrivning af grundloven. En moderne grundlov skal sikre folkestyret, retsstaten og menneskerettighederne og præcisere, at Danmark arbejder for opbygningen af en international retsorden. Danmarks nuværende grundlov blev vedtaget i Det er den længst gældende grundlov, siden den første grundlov blev vedtaget i Ingen af de tidligere grundlove var gældende i mere end 50 år. Men nu er det altså 60 år siden, at grundloven sidst blev revideret. Det har blandt andet den konsekvens, at der er under 2 procent af danskerne, der har været med til at vedtage vores grundlov. Valgretsalderen i 1953 var 25 år, så det er kun danskere over 85 år, der haft mulighed for at få indflydelse på vores forfatning. Danmark, Europa og verden så helt anderledes ud i Der var ikke computere, internet, s eller mobiltelefoner. Man måtte klare sig med skrivemaskiner, breve, telegrammer og fastnettelefoner med omstilling. Derfor står der om post-, telegraf- og telefonhemmeligheden i vores nuværende grundlov. Den skal opdateres, så den bliver teknologineutral. Det tværnationale samarbejde i 1953 var ikke nær så udbygget som nu. Der var ikke noget EU eller EF. Europa var stadig præget af 2. Verdenskrig og opgøret med nazismen. Det var kun 3 år efter, at den sidste henrettelse i Danmark fandt sted efter retsopgøret. Den nuværende grundlov forbyder ikke dødsstraf eller tortur og afspejler ikke Danmarks position som en del af en international retsorden. Sproget var også helt anderledes i /3 af formuleringen i vores nuværende grundlov stammer oven i købet fra den oprindelige grundlov i De tidligere grundlove har været præget af hensyn til nogle af de dominerende ikke-parlamentariske statsinstitutioner som kongemagt og kirke. F.eks. handler de første 26 paragraffer om kongens magtbeføjelser. Det betyder, at det ikke fremgår klart, at Danmark er et folkestyre, selvom det er selve det dokument, der skal lægge fundamentet for vores folkestyre. Danmark har brug for en moderne grundlov, som alle danske borgere kan læse og forstå. Det skal klart fremgå, at Danmark er et folkestyre, og den skal afspejle den markant ændrede virkelighed, som mennesker i Danmark og resten af verden lever i i Den skal opdateres på en række områder, herunder ikke mindst sikre fundamentale frihedsrettigheder, hvor vores nuværende grundlov ikke slår til. Landsmødet 2013 vedtog en resolution med Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov. I det følgende uddyber Programudvalget Ny Grundlov begrundelserne for de forskellige punkter i resolutionen. 2

3 1. En moderne grundlov En ny grundlov skal være letforståelig og læsbar. Bærende dele af grundloven er fra Det præger sproget i grundloven, der er utidssvarende, og gør det svært at forstå, hvad grundloven i virkeligheden siger. Samtidig tolkes dele af grundloven i dag i delvis modstrid med ordlyden. Det er problematisk. Grundloven bør være tilgængelig for alle. Kongen erstattes med regeringen, hvor det i realiteten allerede er så-ledes i dag. I dag er det allerede realiteten, at kongens magt er erstattet af regeringens, men det fremgår ikke af grundlovens tekst. Grundlovens tekst skal ændres til at afspejle realiteterne, således at kongens magt skrives ud af grundloven og rettes til regeringen som en del af moderniseringen og revideringen af grundloven. Danmarks udenrigspolitik bygger på folkeretten og principperne i FNpagten. En moderne grundlov bør understrege, at Danmark arbejder for opbygningen af en international retsorden, som sætter retten over magten og bidrager til fred og sikkerhed i verden. Kirke og stat adskilles. I et moderne og sekulært samfund er stat og religion ikke sammenblandet. Danmark er et af de få lande i Europa, som endnu ikke har adskilt kirke og stat. Som et moderne demokrati må vi ligestille religioner og ikke give en enkelt statslig forrang. 2. Udbygning af folkestyret Grundloven skal understrege, at Danmarks styreform er folkestyre. Grund-loven skal understøtte et velfungerende og levende demokrati. På nuværende tidspunkt fremgår det ikke tydeligt af grundloven, at styreformen er folkestyre eller demokratisk. Dette skal ændres til klart at understrege, at Danmark er et demokrati, hvilket der ikke bør rejses tvivl om. Vi bør tydeligt kunne fremvise en grundlov, som understøtter et demokratisk folkestyre. Yderligere bør heller ikke fremgå af Grundloven, at modtagere af sociale ydelser kan fratages deres valgret. Statsministerens ret til udskrivning af folketingsvalg betinges af Folketingets samtykke. Den lovgivende forsamling bør tage stilling til sin egen gyldighed. I den nuværende grundlov kan statsministeren (kongen) udskrive nyvalg til enhver tid. Dermed kan statsministeren bruge udskrivning af valg til at bevare magten ved at udnytte øjeblikkelige folkestemninger til af taktiske årsager at udskrive valg. Det er til fordel for den siddende regerings mu- 3

4 lighed for at bevare magten og til ulempe for oppositionen, og det svækker parlamentarismen. Den nuværende ordning medvirker til, at Folketinget går i permanent valgkamp ca. 2 år efter sidste valg. Den foreslåede ændring kan betyde en mere stabil politisk situation med et mere samarbejdende folkestyre. Udsendelse af danske soldater kræver 2/3 flertal i Folketinget. Danmark skal ikke kunne gå i krig på baggrund af et snævert flertal, som det eksempelvis skete i forbindelse med Irak-krigen i Beslutninger om dansk deltagelse i fremtidige krige skal kun kunne ske med et bredt flertal i Folketinget. Bopælspligten ved valgret til folketingsvalg afskaffes. I den nuværende grundlov er det kun danske statsborgere, der har fast bopæl i riget, der kan stemme. Dermed udelukkes udlandsdanskere med få undtagelser fra at kunne deltage i demokratiet. Udlandsdanskeres adgang til at stemme bør derfor liberaliseres, så alle danske statsborgere over 18 år har valgret. For udlandsdanskere, der ikke ønsker at søge om statsborgerskab i det land, de bor i, betyder det reelt, at de er udelukket fra at stemme nogen steder. Grundloven skal sikre retsstaten. Dette skal bl.a. ske ved, at alle retssager (over en bagatelgrænse) skal kunne prøves ved to retsinstanser og ved, at Folketinget skal kunne beslutte, at lægdommere (nævninge og domsmænd) skal medvirke i retssager, hvor dette giver mening. Det er en menneskeret at kunne få større sager prøvet ved 2 uafhængige domstole, men dette princip er ikke indskrevet i grundloven af Desuden bør nævninge deltage i sager, hvor straframmen er på mindst 4 år. Domstolenes ret til at prøve, om lovene er i overensstemmelse med Grundloven, indskrives. Den danske grundlov giver ikke domstolene udtrykkelig mulighed for at tilsidesætte en lov. Selvom det er sjældent, at landsretterne og højesteret har tilsidesat en dansk lov, er det sket. Derfor bør også fremgå af en ny grundlov, at det er muligt for domstolene at ophæve love, der strider mod forfatningen. Rigsretten, som består af både jurister og lægdommere, afskaffes, og dens opgaver overtages af Højesteret. Rigsretten er et tungt og langsommeligt redskab at mobilisere i forhold til at sikre retlig kontrol af den udøvende magt. Desuden gør dens sammensætning institutionen sårbar for kritik, da der kan rejses tvivl om de ikke-juridiske dommeres partipolitiske uafhængighed. Derfor skal Rigsrettens opgaver overtages af Højesteret. Grundreglerne, der sikrer parlamentarisk kontrol forud for beslutninger i EU s ministerråd, grundlovsfæstes. Siden 1973 har danske ministre skullet have et parlamentarisk mandat fra Europaudvalget inden de kan deltage i beslutninger i EU, men Europaudval- 4

5 get er i modsætning til Udenrigspolitisk Nævn ikke indskrevet i grundloven. Der bør stå i grundloven, at Folketinget fører kontrol både med udenrigspolitikken og EU-politikken. Der indføres adgang til folkeinitiativ, således at et antal borgere ved deres underskrift kan begære folkeafstemning afholdt. Såfremt folkeinitiativet vedtages, forpligtes Folketinget til at behandle det. Radikale Venstre mener, at borgerne skal have mulighed for ved folkeinitiativ at rejse et emne til folkeafstemning. Folkeafstemning skal ikke kun være noget, der kan iværksættes af folkevalgte, men initiativer som også borgerne kan bruge i et moderne demokrati. Radikale Venstre mener at folkeafstemninger skal understøttes af offentlig debat og oplysningsarbejde. Hvis forslaget fra folkeinitiativet vedtages ved folkeafstemningen, så skal det behandles af Folketinget enten ved forslag til folketingsbeslutning eller ved forslag til lov. Det er kun forslag, der er vedtaget af Folketinget, der kan blive til lov. 3. Styrkelse af frihedsrettighederne Grundlovens bestemmelser om frihedsrettigheder, der beskytter det enkelte menneske mod magtmisbrug, udbygges og placeres forrest i grundloven. Ytringsfriheden styrkes, og et forbud mod dødsstraf og tortur indskrives i grundloven. Den nuværende grundlov er helt utilstrækkelig, når det kommer til sikring af frihedsrettighederne, som er fundamentale for et demokrati. Danskernes frihedsrettigheder bliver i dag bedre sikret af de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig, men skal have en fremtrædende placering i vores egen grundlov. Forbud mod dødsstraf og tortur skal indskrives. Ytringsfriheden skal styrkes, og grundloven skal afspejle den ændrede kommunikationsvirkelighed. Beskyttelsen af privatlivets fred skal gøres teknologineutralt, så brug af f.eks. internet, s og sms bliver medtaget under privatlivets ukrænkelighed. I grundloven skal være en bestemmelse, der udtrykkeligt fastslår, at de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, er en del af dansk ret og skal håndhæves af danske myndigheder. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har en særlig status, og den skal som udgangspunkt kun vige for grundloven. Der bliver løbende skabt tvivl om, hvilken status internationale traktater og konventioner på menneskerettighedsområdet har, og den tvivl skal en ny grundlov helst udrydde. Det er også vigtigt at pointere Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) særlige status, men denne konvention skal ikke uden videre tildeles grundlovsrang. EMRK fortolkes dynamisk af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og det er ikke demokratisk legitimt, hvis disse fortolkninger kan blive en del af den danske grundlov, uden at den normale danske grundlovsændringsprocedure følges. 5

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Bilag 2. Gudrun Erlendsdóttir: Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?

Bilag 2. Gudrun Erlendsdóttir: Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? Bilag 2 Gudrun Erlendsdóttir: Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? BØR LIGESTILLING MELLEM KØNNENE FREMMES GENNEM LOVGIVNING? Det er ikke første gang at ligestilling er diskuteret

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Grønlands geografiske beliggenhed tæt ved Nordpolen og som en del af det nordamerikanske kontinent og landets enorme udstrækning og lille befolkningsunderlag

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder.

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 vi må konstant huske, at begrænsning af frihedsrettigheder og brud på retsprincipper eller nye mellemstatslige konflikter

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere