Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej Frederikshavn Sendt til: og Tel.: CVR-nr maj 2015 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Spildevand A/S har d. 9/ ansøgt om tilladelse til oprensning af et regnvandsbassin på matrikel nr. 9g, Skærum By, Skærum samt etablering af endnu et regnvandsbassin umiddelbart ved siden af på matrikel 9a og 9g, Skærum By, Skærum. Frederikshavn Kommune gav tilladelse til dette den 22. december Efterfølgende har Frederikshavn Spildevand den 20. marts 2015 ansøgt om at ændre projektet, således at det nuværende bassin udvides i stedet for at grave et supplerende bassin. Den ansøgte udvidelse er skitseret på nedenstående oversigtskort: Sagsnummer: 14/24050 Sagsbehandler: Catrina Kristensen Direkte telefon.: Frederikshavn Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1 samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin på matr.nr. 9a, 9g og 12am, Skærum By, Skærum. Tilladelsen til udvidelse af regnvandsbassinet gives på nedenstående vilkår:

2 Vilkår for tilladelsen: Regnvandsbassinet skal anlægges som angivet i ansøgningsmaterialet. Det permanente vandspejl bliver på ca. 600 m 2, og det samlede område ved bassinet, som berøres af gravearbejdet er angivet til ca m 2. Regnvandsbassinet må ikke etableres ved brug af membran. Der må ikke udplantes vand- eller sumpplanter. Museumslovens regler skal overholdes. Vendsyssel Historiske Museum skal kontaktes, hvis der f.eks. stødes på fortidsminder under gravningen. Se vedlagte uddrag af museumsloven. Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk eller andre dyr. Søen skal udformes så den tilpasses terrænet. Mod vest må hældningen ikke være større end 1:5. Frederikshavn Kommune skal kontaktes efter anlæg af regnvandsbassinet, så kommunen kan følge op med en ny registrering af beskyttet natur på arealet. Side2/5 Redegørelse for sagen Frederikshavn Spildevand A/S ønsker af flere årsager at separatkloakere i Skærum. I den forbindelse bliver der behov for større kapacitet i et regnvandsbassin før overfladevandet ledes ud i Skærum Å. Ansøgningsmaterialet fra december 2014 og marts 2015, hvoraf baggrund og eksisterende afledningsforhold fremgår, er vedlagt denne afgørelse. Frederikshavn Kommune har sammen med Frederikshavn Spildevand A/S og dennes rådgiver besigtiget området den 20. november Ved besigtigelsen fremstod det eksisterende regnvandsbassin som nyligt oprenset og næsten tørt. Se nedenstående foto: Eksisterende regnvandsbassin med åbent rør i bunden den 20. november 2014.

3 Den vejledende registrering af beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens 3 viser beskyttet overdrev på den sydvendte skrænt. Der er ikke indtegnet en sø på det vejledende kort over beskyttet natur, hvilket må være en fejl. Side3/5 Det vurderes ud fra tilgængelige luftfotos fra 1979 og frem, at det eksisterende regnvandsbassin er etableret mellem 1979 og Der ses ikke et tydeligt vandspejl på tidspunkterne for luftfotos. Det må antages, at regnvandsbassinet har været vandfyldt i forbindelse med nedbør, og der derfor er tale om en temporær sø. På besigtigelsestidpunktet var der ingen karakteristiske vandeller sumpplanter, men det er sandsynligt, at det har der været, og at de vil indfinde sig igen. Ifølge ansøger er det meget lang tid siden, at bassinet sidst blev oprenset. På syd-siden af regnvandsbassinet er der ikke registreret beskyttet natur, og på besigtigelsestidspunktet kunne der ikke konstateres en for mose/eng karakteristisk botanik. Det må imidlertid påregnes, at der med tiden vil udvikle sig beskyttet natur i og omkring regnvandsbassinet. Kommunen skal endvidere gøre opmærksom på, at fremtidige oprensninger af et regnvandsbassin omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 kræver dispensation, medmindre der er tale om regelmæssige oprensninger, som kan betegnes som en del af driften. I praksis vil oprensninger minimum hvert tredje år formentligt kunne betegnes som en del af driften af regnvandsbassinet. Oprensninger skal helst foretages i perioden juli oktober af hensyn til bassinets eventuelle dyreliv. Mod øst ønsker Frederikshavn Spildevand at etablere en lille dæmning på højst 1 meter for at øge volumen i regnvandsbassinet. Arealet er beliggende i økologisk forbindelse og naturområde. Ifølge kommuneplanen gælder det at: I naturområderne skal hensynet til natur- og landskabsinteresser varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke

4 forringe muligheden for at opfylde de målsætninger for naturtilstand for områdets naturtyper, som kan opstilles med baggrund i naturkvalitetsplanlægningssystemet Side4/5 I de økologiske forbindelser skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre Det vurderes, at ovenstående dispensation til oprensning og udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin ikke er i strid med ovenstående mål med naturområder og økologiske forbindelser. Arealet ligger ca. 4,2 km vest for nærmeste Natura 2000-område, Åsted Ådal, og vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området. Frederikshavn Kommune vurderer, at projektet vil have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter omfattet af EFhabitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves ikke. Begrundelse for afgørelserne Frederikshavn Kommune vurderer, at oprensning og udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin samlet set er en forbedring for naturen, idet der hermed kan etableres separatkloakering i Skærum. Dermed reduceres næringstofbelastningen af Skærum Å. Der er ikke umiddelbart andre relevante steder at placere et regnvandsbassin. Landzonetilladelsen vurderes ikke at være i strid med retningslinjer i den gældende kommuneplan. Denne tilladelse har været i høring hos de relevante lodsejere, og Frederikshavn Kommune har ikke modtaget høringssvar, der hindrer projektet. Offentliggørelse og klagemuligheder Landzonetiladelsen vil blive offentliggjort den 27. maj 2015 på kommunens hjemmeside, hvorefter der forløber en 4 ugers klagefrist. Landzonetilladelsen og dispensationen fra naturbeskyttelseslovens 3 må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet uden påklage. Såfremt der indkommer påklage, vil ansøger blive orienteret om det videre forløb. Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelsen påklages efter reglerne i den vedlagte klagevejledning mod betaling af et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk.1.

5 Bemærk, at etablering af det samlede projekt med separatkloakering desuden kræver udledningstilladelse samt afgørelse om, hvorvidt projektet er VVMpligtigt, før projektet kan etableres. Side5/5 Oplysninger i øvrigt Afgørelsen er en dispensation fra forbuddet mod ændring i tilstanden af beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens 3, jf. 65, stk. 3. Regnvandsbassinet er beliggende i landzone, hvor ændret anvendelse af et areal kræver landzonetilladelse iht. planlovens 35, stk. 1. Betingelserne i dispensationen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, hvor den er meddelt. Med venlig hilsen Catrina Kristensen Sagsbehandler Bilag: Ansøgning af 8. december 2014 og 20. marts 2015 Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven Klagevejledning efter planloven Uddrag af museumsloven Kopi til: Lodsejer, Rolf og Holger Hansen, Katsigvej 48 og 50, 9900 Frederikshavn Lodsejer, Bjarne Stokholm Larsen, Borgervej 41, 9900 Frederikshavn Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv og Arkitektur Naturstyrelsen, Naturstyrelsen, vendsyssel, Frilusftsrådet, Region Nordjylland, DN- Frederikshavn, DN, Samrådet v/thorkild Kjeldsen, DOF- Hovedkontoret, DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen,

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere