Evalueringsrapport. Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport. Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter"

Transkript

1 Evalueringsrapport Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter April 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION BAGGRUND FOR PROJEKTET Projektets målgruppe EVALUERINGENS FORMÅL OG METODE Evalueringsdesign RESULTATER FRA DATAINDSAMLINGEN Resultater af desk research Opstartsworkshop Fokusgruppeinterview Sammenfatning af telefon interviews ANALYSE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Anbefalinger til forbedringer af kursusforløb... 37

3 1. Introduktion Hermed foreligger evalueringsrapporten fra projekt Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter. Evalueringen er gennemført af konsulenthuset Cubion A/S efter et opdrag fra projektledelsen på AOF Daghøjskole i Ballerup, Center for Sundhed og Livsstil. Som det fremgår af projekt ansøgningen har Tilbage på arbejde på trods af kroniske smerter haft til formål at udvikle og afprøve et skræddersyet arbejdsmarkedsrettet tilbud, som understøtter, at kroniske smertepatienter, som på grund af deres sygdom ikke længere er erhvervsaktive, kan vende tilbage til det rummelige arbejdsmarked på særlige vilkår (fx i form af fleksjob, deltidsjob, løntilskudsjob). Det vigtigste del af forløbet er således selve praktikken, som kursisterne, i samarbejde med praktikvejlederen, selv formidler. Fysisk motion og psykologisk vejledning (i form af smertetackling, individuel støtte, m.m.) indgår dog også som en integreret del af forløbet, da dette understøtter processen i forhold til, at målgruppen kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet har gennemført 2 forløb med i alt 22 kursister. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport aprill 2007 Side 3

4 2. Baggrund for Projektet I juli 2005 sendte Center for Sundhed og Livsstil i Ballerup (som er en del af AOF Daghøjskolen i Ballerup) et spørgeskema rundt til udvalgte kommuner, hvor formålet var at afdække, hvilke grupper af ledige langtidssyge, kommunerne manglede et godt, skræddersyet og desuden arbejdsmarkedsrettet behandlingstilbud til. Undersøgelsen og den efterfølgende uddybende samtale med de kommuner viste, at flere af dem (Ledøje-Smørum kommune, Ballerup kommune, Høje Taastrup kommune, Ishøj kommune, Lyngby- Taarbæk, Glostrup kommune) efterspurgte et tilbud til personer med kroniske smerter, som fx fibromyalgi, muskuloskeletale lidelser, nakkesmerter, m.m. Endvidere udtrykte kommunerne behovet for et tværfagligt tilbud med fokus på såvel det fysiske, det psykiske samt det arbejdsmarkedsrettede. Et tilbud til kroniske smertepatienter, som integrerer disse tre elementer i et forløb, eksisterer endnu ikke i Københavns Amt og derfor supplerer dette projekt kommunernes nuværende indsats. Dog gav kommunerne også til kende, at det især er vigtigt, at den kroniske smertepatient meget hurtigt kommer i praktik, da dette er altafgørende for den sygemeldtes motivation for (at blive ved med) at søge et nyt og fleksibelt arbejde. I løbet af samtalerne med kommunerne kom det frem, at mennesker med kroniske smerter udgør en relativt stor procentdel af gruppen af langtidsledige og at der derfor er et reelt behov for flere arbejdsmarkedsrettede tilbud til disse mennesker. Kroniske smerter er ikke kun en belastning for den enkelte person, men også et samfundsøkonomisk problem. Dette bliver bekræftet af en sundheds- og sygelighedsundersøgelse, gennemført i 2000 af Statens Institut for Folkesundhed og H:S Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, som viser at i alt 28 % af smertepatienterne på et eller andet tidspunkt har været nødt til at ophøre med at arbejde som følge af deres smerter. Desuden viste undersøgelsen at 40 % af de kroniske smertepatienter ikke føler sig tilstrækkeligt behandlet for deres kroniske smertetilstand. En fornuftig behandling af kroniske smertepatienter, som kombinerer og opererer tværgående i forhold til fysiske, psykiske og arbejdsmarkedsrettede tilbud, vil ikke kun gavne den enkelte person, men også samfundet. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 4

5 Desuden efterspørger også fibromyalgiforeningen eksplicit flere arbejdsmarkedsrettede tilbud til dens medlemmer. Mennesker som er ramt af fibromyalgi får udbredte kroniske smerter i led og muskler, samt en markant udtrætning ved selv mindre fysisk aktivitet. Søvnproblemer og koncentrationsbesvær er ligeledes en væsentlig del af sygdomsbilledet (kilde: På grund af deres sygdom mister mange fibromyalgipatienter deres tilknytning til arbejdsmarkedet og desuden motivationen til at søge et mere fleksibelt arbejde eller et arbejde på særlige vilkår (det rummelige arbejdsmarkedet). Et fornuftigt tilbud er derfor et tilbud, som har fokus på indslusning af disse patienter på det rummelige arbejdsmarked, men som også integrerer en fysisk og psykologisk vinkel, i form af motion, smertetackling og individuel støttevejledning. Endvidere erfarer Center for Sundhed og Livsstil i Ballerup en tendens til, at de virksomheder centret i forvejen samarbejder med, efterspørger kurser om bedre håndtering af de borgere, som ansættes i fleksjob. En forudsætning for dette projekts succes er en tættere involvering af lokale virksomheder. Derfor indgår der i projektet to temadage, hvor de virksomheder, som er interesseret i at modtage en praktikant med kroniske smerter, modtager oplysning om redskaber til håndtering af ansatte i fleksjob. På baggrund af især kommunernes og virksomhedernes tilbagemelding har Center for Sundhed og Livsstil vurderet, at det er yderst relevant at tværfagligt tilbud, dog med fokus på det arbejdsmarkedsrettede, til kroniske smertepatienter Projektets målgruppe Projektet sigter mod personer, som, på grund af kroniske smerter ikke længere har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse personer er således langtidsledige og modtager i dag enten dagpenge eller kontanthjælp. Omkring 20 % af den danske befolkning (hovedsageligt kvinder og ældre) lider af kroniske smerter, det vil sige smerter, der har varet i seks måneder eller mere. Heraf stammer % fra muskuloskeletale lidelser, herunder ledlidelser. Ryg- og nakkesmerter udgør 30 %, hovedpine og migræne knap 10 % og cancersmerter 1 2 %. (kilde: Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet). Andelen af personer, som har været nødt til at ophøre med at arbejde på grund af deres smerter er meget stor, nemlig 28 %, sammenlignet med den øvrige befolkning (5 %). (kilde: sundheds- og sygelighedsundersøgelse (2000), Statens Institut for Folkesundhed og H:S Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet). Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 5

6 Selvom der stadigvæk er stor skepsis mod beskrivelsen af kroniske smerter som en fysisk lidelse, er der i den lægelige verden enighed om, at kroniske smerter er en fysisk lidelse, som skal tages meget alvorligt. Da kroniske smerter ofte har store fysiske (smerterne), psykologiske (nedsat livskvalitet) og sociale (nedsat eller tabt arbejdsevne) konsekvenser skal behandlingen af kroniske smertepatienter være tværfaglig. (se også Kroniske smerter gør mere end ondt. Af praktiserende læge Ph.d. Bjarne Lühr Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet). Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 6

7 3. Evalueringens formål og metode Formålet med evalueringen er at beskrive og vurdere de erfaringer, som projekt Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter har gjort igennem projektforløbet Evalueringsdesign Evalueringen blev tilrettelagt som en lærende evaluering. Det betyder, at evaluator løbende har fulgt udviklingsprocessen og undervejs har bidraget med de forbedringsforslag som den løbende dataindsamling har givet anledning til. På den måde giver en lærende evaluering væsentlige bidrag til hele projektgennemførelsen, idet der gives løbende sparring til projektledelsen under hele projektperioden. I den konkrete evalueringsopgave blev forløbet dog noget forstyrret af at både projektleder og evaluator blev ramt af en række personrokader på afgørende poster (projektleder skiftet 3 gange) Det har ført til, at evalueringsaktiviteterne er foregået mere diskontinuerligt en oprindelig planlagt. Evalueringsaktiviteter: 1. Evalueringskriterierne blev fastlagt på en workshop med projektets koordinator og medarbejdere. Formålet var at skabe klarhed over og enighed om projektets succeskriterier, samtidig med at de vigtigste evalueringskriterier og indikatorer blev fastlagt. Workshoppen skulle således være med til at skabe fælles ejerskab til projektet og til de resultater evalueringsprocessen frembringer. På workshoppen blev der arbejdet med evalueringsredskaber efter LFA metoden Der gennemførtes en afdækning af kursisternes situation(helbred, sundhed, arbejdsmarkedsforhold, forventninger) før kursusstart med de første 12 kursusdeltagere via et internetbaseret spørgeskema/telefon interview. 3. Midtvejs i det første arbejdsmarkedsrettede forløb blev der gennemført en evaluering (observation, fokusgruppeinterview), som skulle sikre at formål, forventninger og kursuspraksis var på linie 1 LFA Logical Framework Analysis en metode der forbinder formål, aktiviteter og resultater med succes- og evalueringskriterier og forbinder disse med tids og rollefordelingen. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 7

8 og at fremdriften i forløbet hurtigt kunne justeres og eventuelle forbedringer effektueres. 4. Der er gennemført en afsluttende tilfredshedsevaluering med deltagerne i det første forløb via fokusgruppeinterview. Endvidere er der via telefon interview blevet evalueret der på deltagernes fysiske tilstand og almene sundhed, ligesom det er blevet registreret om deltagerne har været i praktik. Der er endvidere blevet spurgt til praktikerfaringerne og samlet op på forbedringsforslag. 5. Der er gennemført et telefoninterview med de henvisende sagsbehandlere med henblik på at måle tilfredsheden med forløbet, samt at indhente evt. forslag til forbedringer af forløbet. 6. Der er lavet telefoninterview med repræsentanter fra de deltagende virksomheder med henblik på at måle tilfredsheden med de afholdte temadage og samarbejdet med Center for Sundhed og Livsstil generelt. Eventuelle forbedringsforslag er desuden blevet indsamlet. 7. Der er udarbejdet et evalueringsnotat, der samlede op på erfaringerne fra første kursusforløb og præciserede hvilke forbedringer der med fordel kunne ske i forhold til 2. gennemførsel. 8. På kursus 2. er der gennemført tilsvarende evalueringsaktiviteter dog således, at der kun er gennemført et fokusgruppeinterview. 9. Efter 2. kursusforløb er der igen samlet op på effekten af kursusforløb samt på forslag til forbedringer. Disse resultater og forslag formidles i den afsluttende evalueringsrapport til projektledelse og medarbejdere måneder efter den første kursusgennemførelse og ca.3 måneder efter det andet kursus- og praktikforløb har evaluator taget kontakt til deltagerne med henblik på at registrere deres beskæftigelsessituation, og reflekterede tilbagemelding på kurset. 11. Resultater fra de 2. forløb er blevet sammenskrevet i denne evalueringsrapport. I nedenstående tabel præsenteres evalueringens aktiviteter i oversigtsform: Overblik over evalueringens aktiviteter Gennemførte aktiviteter Deltagere, kilder 1. Opstartsworkshop Projektledelsen samt undervisere 2. Desk research Studier af materialer fra projektet Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 8

9 3. Fokusgruppeinterviews Kursusdeltagerne 4. Telefon interviews med kursister, sagsbehandlere og praktiksteder 5. Analyse af datamaterialer Kursister på hold 1 (6) og 2 (8), samt 5 sagsbehandlere og 6 repræsentanter fra praktikstederne Resultater af interview med virksomhederne om afsluttende samtaleguide 6. Rapportskrivning Evaluator 7. Afsluttende møde Projektets ledelse og interessenter Evalueringen er, som vist i tabellen ovenfor, gennemført primært på baggrund af en kombination af fokusgruppeinterviews og telefoninterviews. Evaluator har anvendt en spørgeguide som gennemgående redskab til at strukturere dataindsamlingen omkring en række kategorier og parametre som allerede tidligt i projektet blev identificeret som væsentlige for projektets succes. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 9

10 4. Resultater fra dataindsamlingen I dette afsnit bringes resultaterne af dataindsamlingen, medens analysen af data vil blive bragt i det følgende afsnit. Det drejer sig således om referater af interviews resultater af desk researchen samt resultater fra den dataindsamling, som projektet selv har foretaget Resultater af desk research Desk researchen har givet et grundigt indblik i projektforløbet. Via en række projektdokumenter, ansøgning og mødereferater har evaluator fået en grundig forståelse af projektets kerneprocesser og succeskriterier. På baggrund af desk researchen udarbejdede evaluator et oplæg til projektets evaluerings opstartsworkshop: 4.2. Opstartsworkshop På opstartsworkshoppen blev evalueringens metode og filosofi præsenteret (se venligst Power points i bilag I). Den væsentligste aktivitet var derefter udfyldelsen af et LFA-skema. Evaluator havde fremstillet et forslag til skema med formål, aktiviteter, succeskriterier mv.(se nedenfor). Dette skema blev udfyldt i et samarbejde mellem evaluator og de deltagende fra projektledelsen og underviserne på projektet. LFA-skemaet har siden dannet baggrund for udarbejdelsen af spørgerammer til fokusgruppeinterviews, visitationsskema og telefoninterview. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 10

11 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder Der gennemføres to 14 ugers kursusforløb for to gange 12 deltagere. At der tilmeldes to gange 12 deltagere. At der registreres 70 % tilfredse kursister efter hvert forløb. Webbaseret spørgeskema undersøgelse, samt observation af undervisningsforløb. Fokusgruppeinterviews med kursisterne, samt kvalitative interviews med udvalgte kursister. Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Fastlægges med endelig projekttidsplan Spørgeskemaundersøgelse blandt de henvisende sagsbehandlere Projektledelsen/Evaluator Tilfredshed med kurset generelt. Tilfredshed med specifikke emner og temaer/aktiviteter med fokus på fysik psyke og arbejdsmarked Der afholdes informationsmøde for At de deltagende sagsbehandlere Indikatorer: Godt informeret Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport aprill 2007 Side 11

12 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder kommunale sagsbehandlere Rekruttering? Brochure materiale? Information? Er tilfredse med forløbet (80 %) Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Tilfredse med samarbejdet Vil anvende tilbud fremover Der gennemføres visitationssamtaler At deltagernes sundhedstilstand registreres ved kursusstart At der sker en forbedring af deltagernes fysiske tilstand og sundhed efter hvert forløb (20 %) 20 % gennemsnitlig forbedring (indikatorer?) Selvvurdering, Fakta, hårde data? Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 12

13 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Der etableres 6 ugers virksomhedspraktik for alle deltagere. Der gennemføres 2 temadage for virksomheder med praktikant/interesse At alle deltagere får praktikplads (100 %) At de deltagende virksomheder oplever et kompetenceløft i forhold til håndteringen af ansatte i fleksjob. Fastlægges med endelig projekttidsplan Telefoninterview med de virksomheder der modtager praktikanter og deltager i temadage Projektledelsen/Evaluator Udsagn/statements med grad af enighed. At der er skabt bedre kommunikation mellem virksomheder og ansatte i flexsjob At virksomhederne har Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 13

14 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder At der gennemføres en aktiv udslusning. haft god støtte og gavn af AOF-Daghøjskolens konsulenter At 20 % er afklaret i forhold til flexsjob. At der er 20 % af deltagerne, som er vendt tilbage til arbejdsmarkedet Opfølgende telefoninterview/mailbaseret forespørgsel til deltagerne. Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Fastlægges med endelig projekt tidsplan Projektledelse/Evaluator Konference er afholdt At der er udarbejdet en guide for arbejdet med denne målgruppe At der er tilslutning til konferencen fra alle interessentgrupper At guiden er produceret og lagt på projektets website Registrering af antal og type deltagere Opsamling af rapportanbefalinger til en guide foretages af evaluator. projektledelsen Hvor mange deltagere er målet? Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 14

15 4.3. Fokusgruppeinterview Deltagere i hold 1 - Smertekursus Ballerup I alt deltog 6 kursister (fem kvinder og en mand). Interviewende foregik i to grupper med tre deltagere i hver. Referaterne fra de 2 interviews er senere blevet skrevet sammen af evaluator. 1. Tilfredshed Er I helt overordnet set tilfredse med det tilbud, I får her på CSL? Generelt var kursisterne overordnet set tilfredse med kurset, men så godt som alle interviewede mente dog ikke, at deres forventninger helt var blevet indfriet. Nogle mente, således at kurset ikke indeholdt alle de elementer, som brochuren lovede, andre, at der ikke var kød nok på de forskellige temaer, og det blev også nævnt at dele af undervisningen ikke var konkret nok. Helt specifikt nævnte den ene fokusgruppe, at timerne om livsfilosofi ikke havde nogen relevans. Gruppen var utilfreds med både emnet og med måden, der blev undervist i emnet på. De følte sig desuden talt ned til. Også emnet om kostvejledning, var der nogen utilfredshed med. Der er ikke noget nyt i det og intet som vi ikke ved i forvejen, blev det formuleret. Derudover blev det nævnt, at der havde været mangel på samarbejde med sagsbehandlerne i kommunerne. Generelt gav kursisterne udtryk for at det ville være godt med mere information og det blev især ytret frustration over, at man ikke havde hørt noget fra kommunen.. Matcher kursusindholdet de forventninger I havde? En af kursisterne påpegede, at kursusindholdet ikke har levet op til det, som stod i den brochure, hun modtog på kommunen. De øvrige kursister gav hende ret i dette. Det nævnes f.eks. i brochuren, at der vil være individuel afklaring og erhvervs- og uddannelsesvejledning, hvilket kursisten ikke synes, der havde været nok af. Med hensyn til anatomi/fysiologi kunne især den mandlige kursist godt have tænkt sig, at der havde været noget mere teoretisk. I kost og ernæring undervisningen var der ikke blevet udarbejdet kostplan som beskrevet. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport aprill 2007 Side 15

16 Et emne der kom op igen og igen, var den manglende prioritering af erhvervspraktikken. Kun tre af de kursister havde fået en praktikplads en uge før praktikken burde starte. Kursisterne gav udtryk for, at de på nuværende tidspunkt følte sig pressede og stressede pga. den manglende afklaring. En kursist nævnte også, at 20 min. med erhvervsvejlederen ikke var nok, når man ikke havde været på arbejdsmarkedet i mange år. Generelt mangler der mere information om mulighederne. Af konkrete ideer blev nævnt: en liste over mulige virksomheder; en fridag om ugen til at søge og flere timer med arbejdskonsulenten, Pia. Lektionerne i afspænding havde til gengæld overskredet forventningerne.. Stort set alle kursisterne sagde, at det havde været super godt for dem med afspændingslektionerne og de fleste mente, at det var noget, de kunne bruge også i fremtiden. Har I selv valgt at gå på kurset (uden pres fra sagsbehandler f.eks.)? Ud af de seks interviewede kursister havde fire frivilligt valgt at følge kurset, medens to ville miste deres sygedagpenge såfremt de ikke deltog. Flere af kursisterne følte i øvrigt, at kurset var sidste udvej. De mente at sagsbehandlerne overordnet set ikke ved, hvad de skal stille op med personer med kronisk smerte. En kursist mente, at det ligefrem var skræmmende at de på kommunen ikke ved noget om det. En kursist nævnte tilsvarende, at sagsbehandleren ikke rigtig havde vidst, hvad CSL kurset gik ud på. Har I forslag til forbedringer af kursusform/indhold? Kursisterne diskuterede, hvorvidt det er den rigtige opdeling med teori om formiddagen og fysiske øvelser om eftermiddagen. De nævnte, at de fleste generelt har mest overskud om formiddagen og derfor er det godt med teorien der. Men det blev foreslået, at man en til to dage om ugen kunne forsøge at have de fysiske øvelser først. Det kunne tilfredsstille alle og fungere som en test på, hvornår man egentlig har det bedst med de fysiske øvelser. Igen blev afspænding nævnt som virkeligt godt, mens en enkel kursist synes, der var for meget af det. Flere kursister understregede, at de godt kunne tænke sig mere konkrete tiltag i undervisningen. F.eks. at man fra starten havde snakket personlig kostplan og havde udarbejdet en sådan. Så havde vi kunne drøfte den løbende, som en kursist udtalte. Et andet forslag var, at man ind imellem kunne lave mad sammen, hvilket blev kaldt spild af tid af en anden kursist. Der var dog enighed om, at al undervisning skulle Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 16

17 være sygdomsrelateret, selvom det var svært med så forskellige sygdomme som piskesmæld, gigt, hypermobilitet og nervebetændelse. En kursist nævnte, at man måske i fællesskab kunne notere på tavlen hvilken slags mad de enkelte måtte spise, og så derudfra kunne forsøge at udarbejde en fælles madplan og lave nogle retter sammen. Vi ændrer ikke vaner, hvis vi ikke prøver det i praksis, mente hun En anden vane, som der måske også kunne fokuseres på, er rygning og et rygestopkursus blev foreslået. Foredraget med formanden for Fibromyalgi Foreningen blev omtalt som helt suverænt. Hun skulle dog have haft langt mere tid. Det ville være en god ide, mente kursisterne, at lægge foredraget som noget af det første i kurset. Så kunne man efterfølgende tage emner op i undervisningen med den vægtning, som de enkelte kursister mente, det skulle have. I det hele taget ville det være godt at tale mere om smertebehandling og medicinering af smerter. Der kunne evt. også være oplæg fra Gigtforeningen, Hovedpinecenteret eller om piskesmæld. Endelig mente kursisterne, at hele undervisningen og planlægning vedrørende erhvervspraktik burde forbedres, Dette uddybes senere. 2. Stemning på holdet Føler I, at der er en god dialog og stemning på holdet? Der er en fin stemning på holdet ifølge kursisterne og de har det socialt godt sammen. Lærerne er også med til at skabe et fint miljø. Kan I bruge hinandens erfaringer til noget? Ja, det er godt at kunne snakke sammen med andre, der er i samme situation. Både om smerter, hvordan man ordner hverdagen og brug af f.eks. ny medicin. For en af kursisterne har det været rystende at høre om, hvordan en del af de andre kursister er blevet smidt rundt i systemet igennem mange år. Er der en god dialog og kommunikation med underviser teamet? Ja, generelt har der været fin dialog. Især til projektlederen der har været meget aktiv i forhold til kursisterne. Der har dog været for lidt kontakt til erhvervsvejlederen. Et par af kursisterne kunne dog godt have tænkt sig, at underviserne havde spurgt lidt mere ind til, hvad de godt selv kunne tænke at arbej- Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 17

18 de med. Men som en af kursisterne understregede: Måske har vi heller ikke selv udtrykt os klart nok. De allerfleste elever følte også, at der blev udvist god omsorg for dem. Fysioterapeuten var f.eks. god til at vejlede og presse, men en gang imellem blev træningen for hård. Vi vil jo så gerne, men kan ikke, blev det udtrykt. 3. Kursusform Hvordan synes I de fysiske rammer for kurset fungerer? Det er fine rammer, men stole og borde er slet ikke egnede for personer med kroniske smerter, var den generelle holdning. Bordene burde kunne hæves og sænkes og stolene være langt bedre. Fodskamler giver f.eks. ofte ro, og det ville være fint med nogle af dem. Med det er godt med puder, bolde og skråpuder. En sofa i rummet ville også være godt, samt en madras, da nogle af kursisterne simpelthen er nødt til at lægge sig ned ind imellem. En kursist havde hørt, at den fabrik der producerede knælere stole (stole hvor man ligger på knæ) havde doneret disse til et andet hold med smerter. Det burde man undersøge nærmere, mente hun.. Men ellers var der stor tilfredshed med, at kursusledelse og underviserne forsøgte at gøre det hyggeligt med lys og mulighed for at tage kaffe og the. Vises der hensyn til smerter og behov for ændringer i/andre arbejdsstillinger? Ja der vises i høj grad hensyn til smerterne. Der er heller ingen problemer med at kursisterne vandrer rundt i klassen eller ved at man lægger sig på gulvet midt i undervisningen. Især projektlederens afspænding blev igen og igen fremhævet som godt, især fordi der også var megen tid til hver enkel person og træningen var meget individuel. Hun giver ikke op, før hun har fundet den rette stilling for én, blev det udtrykt. Er der en fornuftig fordeling mellem individuel tid, gruppe arbejde og plenum? Der har kun været ét organiseret gruppearbejde, men det kunne der godt bruges mere af. Men reelt kan man dog karakterisere hele undervisningen som gruppearbejde idet der ofte er få kursister på holdet, kun 4-6 personer ud af 13 pr. dag. Men man hører så ikke hvad andre mulige grupper kunne være nået frem til. Og de personer, der kommer skifter også meget. Dette skyldes dels, at der generelt er mange sygedage, Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 18

19 når man har kroniske smerter, dels at nogle føler sig pressede til at gå på holdet og derfor måske føler, at det er spild af tid. Efter formiddagens undervisning er der også flere der går; enten fordi de ikke kan mere eller fordi de ikke gider eller kan tåle de fysiske øvelser. Tavlen bliver ofte brugt i undervisningen - men ikke andre undervisningsmidler. Kursisterne har dog sammen set en film, omhandlende McDonald Supersize Me. Det var et hit ifølge kursisterne. Hvordan melder I fravær? Der skal ringes om fravær inden kl. 9.30, men det er ofte svært at komme igennem, oplyste en kursist. Hun havde selv prøvet at ringe i 45 min. uden at komme igennem. Det kan være meget belastende at skulle ringe, hvis man f.eks. ligger med migræne mente en kursist og flere nikkede.. En kursist havde oplevet at ringe for at melde sig syg, hvorefter han fik en skideballe og fik at vide, at han bare skulle tage sig sammen. Siden da har han ikke ringet med sygemelding.. Der var usikkerhed blandt kursisterne om, hvorvidt man kunne blive straffet økonomisk, hvis man ikke meldte sig syg. Fraværet bliver registeret i forbindelse med undervisningen morgen og eftermiddag. Det fungerer fint, efter kursisternes mening. Er der en passende balance mellem praktisk og teoretisk indhold (fysisk udfoldelse/ stillesiddende arbejde)? Fin fordeling. Hjælper de fysiske øvelser mod smerterne (træningstøj)? Flere kursister klagede over, at de havde fået flere smerter efter, at de var startet på kurset. Det var både godt og ondt, mente de. Fysioterapeuten var ofte for hård, rent træningsmæssigt. En på holdet var aldrig mødt op til denne træning, da han vidste at det ville være dårligt for ham (hypermobil). Men ellers var indtrykket, at fysioterapeuten var god til at give instruktion, om hvad der er godt for kroppen. Han viser nogle gode øvelser og er god til at ramme hvad vi kursister har brug for, lyder vurderingen. Det er også godt: at han kan huske vore skavanker fra gang til gang. Igen udtrykte kursisterne, at de jo forfærdelig gerne vil, men at de ofte ikke kan pga. smerter. Da udflugten gik til varmtvandsbassinet i Farum deltog kun to personer, men mange kunne godt have tænkt sig at prøve. Også massage og Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 19

20 sauna bliver flere gange nævnt som behandlinger kursisterne kunne ønske sig. Er niveauet (sværhedsgrad) passende? Generelt er niveauet fint. Hvis der er noget som virker uforståeligt, bliver der spurgt. Det er tilladt at være dum og gruppen hjælper hinanden. Hvilke kursuselementer synes i rammer jeres behov bedst / hvad synes i er de bedste timer? Foredraget med formanden fra Fibromyalgi foreningen har klart været det bedste! Er der åbenhed over for fejl og forskellige meninger eller det modsatte.? Ja der er stor åbenhed og stor tryghed i gruppen. Der er kun to haner i gruppen, og måske er det lidt slemt for dem ind imellem. Den skæve kønsfordeling kan skyldes at folderen om kurset, grafisk og farvemæssigt mest henvender sig til kvinder. Men der er vist også flest kvinder med kroniske smerter, mener en kursist. 4. Praktikplads Er I tilfredse med støtten til praktikplads søgning? Kursisterne mener alle, at man er startet for sent med at snakke om praktikken.. Når det i ansøgningen er omtalt, som den vigtigste del af hele forløbet, burde man allerede fra første dag have information om muligheder og støtte. Det er OK at gøre det jobmæssigt orienteret fra starten. Praktikvejlederen er ikke nok integreret i forløbet. Det gælder både den individuelle rådgivning (20 min. ikke nok) og generelt om oplysning vedrørende forskellige muligheder. Nogle kursister mente, at praktikperioden burde være længere (f.eks. to praktiksteder af 1 måneds varighed ). Der bør også være mere tid til at finde praktikpladser. Praktikvejlederen har ikke været i stand til at skaffe de fornødne praktikpladser, hvilket kursisterne gav udtryk for var meget stressende her en uge før praktikstart. En kursist mente, at praktikvejlederen måske ikke har været dygtig nok til at trække grænsen og afvise urealistiske ønsker. Generelt ønsker man mere opfølgning fra praktikvejlederens side. (Det skal med i vurderingen, at projektets brochure i høj grad placerer ansvaret for at finde praktikplads på kursisterne selv. Evaluators kommentar) Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 20

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere