Evalueringsrapport. Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport. Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter"

Transkript

1 Evalueringsrapport Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter April 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION BAGGRUND FOR PROJEKTET Projektets målgruppe EVALUERINGENS FORMÅL OG METODE Evalueringsdesign RESULTATER FRA DATAINDSAMLINGEN Resultater af desk research Opstartsworkshop Fokusgruppeinterview Sammenfatning af telefon interviews ANALYSE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Anbefalinger til forbedringer af kursusforløb... 37

3 1. Introduktion Hermed foreligger evalueringsrapporten fra projekt Tilbage på arbejdsmarkedet på trods af kroniske smerter. Evalueringen er gennemført af konsulenthuset Cubion A/S efter et opdrag fra projektledelsen på AOF Daghøjskole i Ballerup, Center for Sundhed og Livsstil. Som det fremgår af projekt ansøgningen har Tilbage på arbejde på trods af kroniske smerter haft til formål at udvikle og afprøve et skræddersyet arbejdsmarkedsrettet tilbud, som understøtter, at kroniske smertepatienter, som på grund af deres sygdom ikke længere er erhvervsaktive, kan vende tilbage til det rummelige arbejdsmarked på særlige vilkår (fx i form af fleksjob, deltidsjob, løntilskudsjob). Det vigtigste del af forløbet er således selve praktikken, som kursisterne, i samarbejde med praktikvejlederen, selv formidler. Fysisk motion og psykologisk vejledning (i form af smertetackling, individuel støtte, m.m.) indgår dog også som en integreret del af forløbet, da dette understøtter processen i forhold til, at målgruppen kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet har gennemført 2 forløb med i alt 22 kursister. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport aprill 2007 Side 3

4 2. Baggrund for Projektet I juli 2005 sendte Center for Sundhed og Livsstil i Ballerup (som er en del af AOF Daghøjskolen i Ballerup) et spørgeskema rundt til udvalgte kommuner, hvor formålet var at afdække, hvilke grupper af ledige langtidssyge, kommunerne manglede et godt, skræddersyet og desuden arbejdsmarkedsrettet behandlingstilbud til. Undersøgelsen og den efterfølgende uddybende samtale med de kommuner viste, at flere af dem (Ledøje-Smørum kommune, Ballerup kommune, Høje Taastrup kommune, Ishøj kommune, Lyngby- Taarbæk, Glostrup kommune) efterspurgte et tilbud til personer med kroniske smerter, som fx fibromyalgi, muskuloskeletale lidelser, nakkesmerter, m.m. Endvidere udtrykte kommunerne behovet for et tværfagligt tilbud med fokus på såvel det fysiske, det psykiske samt det arbejdsmarkedsrettede. Et tilbud til kroniske smertepatienter, som integrerer disse tre elementer i et forløb, eksisterer endnu ikke i Københavns Amt og derfor supplerer dette projekt kommunernes nuværende indsats. Dog gav kommunerne også til kende, at det især er vigtigt, at den kroniske smertepatient meget hurtigt kommer i praktik, da dette er altafgørende for den sygemeldtes motivation for (at blive ved med) at søge et nyt og fleksibelt arbejde. I løbet af samtalerne med kommunerne kom det frem, at mennesker med kroniske smerter udgør en relativt stor procentdel af gruppen af langtidsledige og at der derfor er et reelt behov for flere arbejdsmarkedsrettede tilbud til disse mennesker. Kroniske smerter er ikke kun en belastning for den enkelte person, men også et samfundsøkonomisk problem. Dette bliver bekræftet af en sundheds- og sygelighedsundersøgelse, gennemført i 2000 af Statens Institut for Folkesundhed og H:S Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, som viser at i alt 28 % af smertepatienterne på et eller andet tidspunkt har været nødt til at ophøre med at arbejde som følge af deres smerter. Desuden viste undersøgelsen at 40 % af de kroniske smertepatienter ikke føler sig tilstrækkeligt behandlet for deres kroniske smertetilstand. En fornuftig behandling af kroniske smertepatienter, som kombinerer og opererer tværgående i forhold til fysiske, psykiske og arbejdsmarkedsrettede tilbud, vil ikke kun gavne den enkelte person, men også samfundet. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 4

5 Desuden efterspørger også fibromyalgiforeningen eksplicit flere arbejdsmarkedsrettede tilbud til dens medlemmer. Mennesker som er ramt af fibromyalgi får udbredte kroniske smerter i led og muskler, samt en markant udtrætning ved selv mindre fysisk aktivitet. Søvnproblemer og koncentrationsbesvær er ligeledes en væsentlig del af sygdomsbilledet (kilde: På grund af deres sygdom mister mange fibromyalgipatienter deres tilknytning til arbejdsmarkedet og desuden motivationen til at søge et mere fleksibelt arbejde eller et arbejde på særlige vilkår (det rummelige arbejdsmarkedet). Et fornuftigt tilbud er derfor et tilbud, som har fokus på indslusning af disse patienter på det rummelige arbejdsmarked, men som også integrerer en fysisk og psykologisk vinkel, i form af motion, smertetackling og individuel støttevejledning. Endvidere erfarer Center for Sundhed og Livsstil i Ballerup en tendens til, at de virksomheder centret i forvejen samarbejder med, efterspørger kurser om bedre håndtering af de borgere, som ansættes i fleksjob. En forudsætning for dette projekts succes er en tættere involvering af lokale virksomheder. Derfor indgår der i projektet to temadage, hvor de virksomheder, som er interesseret i at modtage en praktikant med kroniske smerter, modtager oplysning om redskaber til håndtering af ansatte i fleksjob. På baggrund af især kommunernes og virksomhedernes tilbagemelding har Center for Sundhed og Livsstil vurderet, at det er yderst relevant at tværfagligt tilbud, dog med fokus på det arbejdsmarkedsrettede, til kroniske smertepatienter Projektets målgruppe Projektet sigter mod personer, som, på grund af kroniske smerter ikke længere har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse personer er således langtidsledige og modtager i dag enten dagpenge eller kontanthjælp. Omkring 20 % af den danske befolkning (hovedsageligt kvinder og ældre) lider af kroniske smerter, det vil sige smerter, der har varet i seks måneder eller mere. Heraf stammer % fra muskuloskeletale lidelser, herunder ledlidelser. Ryg- og nakkesmerter udgør 30 %, hovedpine og migræne knap 10 % og cancersmerter 1 2 %. (kilde: Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet). Andelen af personer, som har været nødt til at ophøre med at arbejde på grund af deres smerter er meget stor, nemlig 28 %, sammenlignet med den øvrige befolkning (5 %). (kilde: sundheds- og sygelighedsundersøgelse (2000), Statens Institut for Folkesundhed og H:S Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet). Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 5

6 Selvom der stadigvæk er stor skepsis mod beskrivelsen af kroniske smerter som en fysisk lidelse, er der i den lægelige verden enighed om, at kroniske smerter er en fysisk lidelse, som skal tages meget alvorligt. Da kroniske smerter ofte har store fysiske (smerterne), psykologiske (nedsat livskvalitet) og sociale (nedsat eller tabt arbejdsevne) konsekvenser skal behandlingen af kroniske smertepatienter være tværfaglig. (se også Kroniske smerter gør mere end ondt. Af praktiserende læge Ph.d. Bjarne Lühr Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet). Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 6

7 3. Evalueringens formål og metode Formålet med evalueringen er at beskrive og vurdere de erfaringer, som projekt Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter har gjort igennem projektforløbet Evalueringsdesign Evalueringen blev tilrettelagt som en lærende evaluering. Det betyder, at evaluator løbende har fulgt udviklingsprocessen og undervejs har bidraget med de forbedringsforslag som den løbende dataindsamling har givet anledning til. På den måde giver en lærende evaluering væsentlige bidrag til hele projektgennemførelsen, idet der gives løbende sparring til projektledelsen under hele projektperioden. I den konkrete evalueringsopgave blev forløbet dog noget forstyrret af at både projektleder og evaluator blev ramt af en række personrokader på afgørende poster (projektleder skiftet 3 gange) Det har ført til, at evalueringsaktiviteterne er foregået mere diskontinuerligt en oprindelig planlagt. Evalueringsaktiviteter: 1. Evalueringskriterierne blev fastlagt på en workshop med projektets koordinator og medarbejdere. Formålet var at skabe klarhed over og enighed om projektets succeskriterier, samtidig med at de vigtigste evalueringskriterier og indikatorer blev fastlagt. Workshoppen skulle således være med til at skabe fælles ejerskab til projektet og til de resultater evalueringsprocessen frembringer. På workshoppen blev der arbejdet med evalueringsredskaber efter LFA metoden Der gennemførtes en afdækning af kursisternes situation(helbred, sundhed, arbejdsmarkedsforhold, forventninger) før kursusstart med de første 12 kursusdeltagere via et internetbaseret spørgeskema/telefon interview. 3. Midtvejs i det første arbejdsmarkedsrettede forløb blev der gennemført en evaluering (observation, fokusgruppeinterview), som skulle sikre at formål, forventninger og kursuspraksis var på linie 1 LFA Logical Framework Analysis en metode der forbinder formål, aktiviteter og resultater med succes- og evalueringskriterier og forbinder disse med tids og rollefordelingen. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 7

8 og at fremdriften i forløbet hurtigt kunne justeres og eventuelle forbedringer effektueres. 4. Der er gennemført en afsluttende tilfredshedsevaluering med deltagerne i det første forløb via fokusgruppeinterview. Endvidere er der via telefon interview blevet evalueret der på deltagernes fysiske tilstand og almene sundhed, ligesom det er blevet registreret om deltagerne har været i praktik. Der er endvidere blevet spurgt til praktikerfaringerne og samlet op på forbedringsforslag. 5. Der er gennemført et telefoninterview med de henvisende sagsbehandlere med henblik på at måle tilfredsheden med forløbet, samt at indhente evt. forslag til forbedringer af forløbet. 6. Der er lavet telefoninterview med repræsentanter fra de deltagende virksomheder med henblik på at måle tilfredsheden med de afholdte temadage og samarbejdet med Center for Sundhed og Livsstil generelt. Eventuelle forbedringsforslag er desuden blevet indsamlet. 7. Der er udarbejdet et evalueringsnotat, der samlede op på erfaringerne fra første kursusforløb og præciserede hvilke forbedringer der med fordel kunne ske i forhold til 2. gennemførsel. 8. På kursus 2. er der gennemført tilsvarende evalueringsaktiviteter dog således, at der kun er gennemført et fokusgruppeinterview. 9. Efter 2. kursusforløb er der igen samlet op på effekten af kursusforløb samt på forslag til forbedringer. Disse resultater og forslag formidles i den afsluttende evalueringsrapport til projektledelse og medarbejdere måneder efter den første kursusgennemførelse og ca.3 måneder efter det andet kursus- og praktikforløb har evaluator taget kontakt til deltagerne med henblik på at registrere deres beskæftigelsessituation, og reflekterede tilbagemelding på kurset. 11. Resultater fra de 2. forløb er blevet sammenskrevet i denne evalueringsrapport. I nedenstående tabel præsenteres evalueringens aktiviteter i oversigtsform: Overblik over evalueringens aktiviteter Gennemførte aktiviteter Deltagere, kilder 1. Opstartsworkshop Projektledelsen samt undervisere 2. Desk research Studier af materialer fra projektet Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 8

9 3. Fokusgruppeinterviews Kursusdeltagerne 4. Telefon interviews med kursister, sagsbehandlere og praktiksteder 5. Analyse af datamaterialer Kursister på hold 1 (6) og 2 (8), samt 5 sagsbehandlere og 6 repræsentanter fra praktikstederne Resultater af interview med virksomhederne om afsluttende samtaleguide 6. Rapportskrivning Evaluator 7. Afsluttende møde Projektets ledelse og interessenter Evalueringen er, som vist i tabellen ovenfor, gennemført primært på baggrund af en kombination af fokusgruppeinterviews og telefoninterviews. Evaluator har anvendt en spørgeguide som gennemgående redskab til at strukturere dataindsamlingen omkring en række kategorier og parametre som allerede tidligt i projektet blev identificeret som væsentlige for projektets succes. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 9

10 4. Resultater fra dataindsamlingen I dette afsnit bringes resultaterne af dataindsamlingen, medens analysen af data vil blive bragt i det følgende afsnit. Det drejer sig således om referater af interviews resultater af desk researchen samt resultater fra den dataindsamling, som projektet selv har foretaget Resultater af desk research Desk researchen har givet et grundigt indblik i projektforløbet. Via en række projektdokumenter, ansøgning og mødereferater har evaluator fået en grundig forståelse af projektets kerneprocesser og succeskriterier. På baggrund af desk researchen udarbejdede evaluator et oplæg til projektets evaluerings opstartsworkshop: 4.2. Opstartsworkshop På opstartsworkshoppen blev evalueringens metode og filosofi præsenteret (se venligst Power points i bilag I). Den væsentligste aktivitet var derefter udfyldelsen af et LFA-skema. Evaluator havde fremstillet et forslag til skema med formål, aktiviteter, succeskriterier mv.(se nedenfor). Dette skema blev udfyldt i et samarbejde mellem evaluator og de deltagende fra projektledelsen og underviserne på projektet. LFA-skemaet har siden dannet baggrund for udarbejdelsen af spørgerammer til fokusgruppeinterviews, visitationsskema og telefoninterview. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 10

11 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder Der gennemføres to 14 ugers kursusforløb for to gange 12 deltagere. At der tilmeldes to gange 12 deltagere. At der registreres 70 % tilfredse kursister efter hvert forløb. Webbaseret spørgeskema undersøgelse, samt observation af undervisningsforløb. Fokusgruppeinterviews med kursisterne, samt kvalitative interviews med udvalgte kursister. Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Fastlægges med endelig projekttidsplan Spørgeskemaundersøgelse blandt de henvisende sagsbehandlere Projektledelsen/Evaluator Tilfredshed med kurset generelt. Tilfredshed med specifikke emner og temaer/aktiviteter med fokus på fysik psyke og arbejdsmarked Der afholdes informationsmøde for At de deltagende sagsbehandlere Indikatorer: Godt informeret Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport aprill 2007 Side 11

12 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder kommunale sagsbehandlere Rekruttering? Brochure materiale? Information? Er tilfredse med forløbet (80 %) Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Tilfredse med samarbejdet Vil anvende tilbud fremover Der gennemføres visitationssamtaler At deltagernes sundhedstilstand registreres ved kursusstart At der sker en forbedring af deltagernes fysiske tilstand og sundhed efter hvert forløb (20 %) 20 % gennemsnitlig forbedring (indikatorer?) Selvvurdering, Fakta, hårde data? Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 12

13 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Der etableres 6 ugers virksomhedspraktik for alle deltagere. Der gennemføres 2 temadage for virksomheder med praktikant/interesse At alle deltagere får praktikplads (100 %) At de deltagende virksomheder oplever et kompetenceløft i forhold til håndteringen af ansatte i fleksjob. Fastlægges med endelig projekttidsplan Telefoninterview med de virksomheder der modtager praktikanter og deltager i temadage Projektledelsen/Evaluator Udsagn/statements med grad af enighed. At der er skabt bedre kommunikation mellem virksomheder og ansatte i flexsjob At virksomhederne har Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 13

14 Formål/aktiviteter Succeskriterier Evalueringsmetoder At der gennemføres en aktiv udslusning. haft god støtte og gavn af AOF-Daghøjskolens konsulenter At 20 % er afklaret i forhold til flexsjob. At der er 20 % af deltagerne, som er vendt tilbage til arbejdsmarkedet Opfølgende telefoninterview/mailbaseret forespørgsel til deltagerne. Tid Ansvarlig Antagelser/ bemærkninger forudsætninger Fastlægges med endelig projekt tidsplan Projektledelse/Evaluator Konference er afholdt At der er udarbejdet en guide for arbejdet med denne målgruppe At der er tilslutning til konferencen fra alle interessentgrupper At guiden er produceret og lagt på projektets website Registrering af antal og type deltagere Opsamling af rapportanbefalinger til en guide foretages af evaluator. projektledelsen Hvor mange deltagere er målet? Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 14

15 4.3. Fokusgruppeinterview Deltagere i hold 1 - Smertekursus Ballerup I alt deltog 6 kursister (fem kvinder og en mand). Interviewende foregik i to grupper med tre deltagere i hver. Referaterne fra de 2 interviews er senere blevet skrevet sammen af evaluator. 1. Tilfredshed Er I helt overordnet set tilfredse med det tilbud, I får her på CSL? Generelt var kursisterne overordnet set tilfredse med kurset, men så godt som alle interviewede mente dog ikke, at deres forventninger helt var blevet indfriet. Nogle mente, således at kurset ikke indeholdt alle de elementer, som brochuren lovede, andre, at der ikke var kød nok på de forskellige temaer, og det blev også nævnt at dele af undervisningen ikke var konkret nok. Helt specifikt nævnte den ene fokusgruppe, at timerne om livsfilosofi ikke havde nogen relevans. Gruppen var utilfreds med både emnet og med måden, der blev undervist i emnet på. De følte sig desuden talt ned til. Også emnet om kostvejledning, var der nogen utilfredshed med. Der er ikke noget nyt i det og intet som vi ikke ved i forvejen, blev det formuleret. Derudover blev det nævnt, at der havde været mangel på samarbejde med sagsbehandlerne i kommunerne. Generelt gav kursisterne udtryk for at det ville være godt med mere information og det blev især ytret frustration over, at man ikke havde hørt noget fra kommunen.. Matcher kursusindholdet de forventninger I havde? En af kursisterne påpegede, at kursusindholdet ikke har levet op til det, som stod i den brochure, hun modtog på kommunen. De øvrige kursister gav hende ret i dette. Det nævnes f.eks. i brochuren, at der vil være individuel afklaring og erhvervs- og uddannelsesvejledning, hvilket kursisten ikke synes, der havde været nok af. Med hensyn til anatomi/fysiologi kunne især den mandlige kursist godt have tænkt sig, at der havde været noget mere teoretisk. I kost og ernæring undervisningen var der ikke blevet udarbejdet kostplan som beskrevet. Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport aprill 2007 Side 15

16 Et emne der kom op igen og igen, var den manglende prioritering af erhvervspraktikken. Kun tre af de kursister havde fået en praktikplads en uge før praktikken burde starte. Kursisterne gav udtryk for, at de på nuværende tidspunkt følte sig pressede og stressede pga. den manglende afklaring. En kursist nævnte også, at 20 min. med erhvervsvejlederen ikke var nok, når man ikke havde været på arbejdsmarkedet i mange år. Generelt mangler der mere information om mulighederne. Af konkrete ideer blev nævnt: en liste over mulige virksomheder; en fridag om ugen til at søge og flere timer med arbejdskonsulenten, Pia. Lektionerne i afspænding havde til gengæld overskredet forventningerne.. Stort set alle kursisterne sagde, at det havde været super godt for dem med afspændingslektionerne og de fleste mente, at det var noget, de kunne bruge også i fremtiden. Har I selv valgt at gå på kurset (uden pres fra sagsbehandler f.eks.)? Ud af de seks interviewede kursister havde fire frivilligt valgt at følge kurset, medens to ville miste deres sygedagpenge såfremt de ikke deltog. Flere af kursisterne følte i øvrigt, at kurset var sidste udvej. De mente at sagsbehandlerne overordnet set ikke ved, hvad de skal stille op med personer med kronisk smerte. En kursist mente, at det ligefrem var skræmmende at de på kommunen ikke ved noget om det. En kursist nævnte tilsvarende, at sagsbehandleren ikke rigtig havde vidst, hvad CSL kurset gik ud på. Har I forslag til forbedringer af kursusform/indhold? Kursisterne diskuterede, hvorvidt det er den rigtige opdeling med teori om formiddagen og fysiske øvelser om eftermiddagen. De nævnte, at de fleste generelt har mest overskud om formiddagen og derfor er det godt med teorien der. Men det blev foreslået, at man en til to dage om ugen kunne forsøge at have de fysiske øvelser først. Det kunne tilfredsstille alle og fungere som en test på, hvornår man egentlig har det bedst med de fysiske øvelser. Igen blev afspænding nævnt som virkeligt godt, mens en enkel kursist synes, der var for meget af det. Flere kursister understregede, at de godt kunne tænke sig mere konkrete tiltag i undervisningen. F.eks. at man fra starten havde snakket personlig kostplan og havde udarbejdet en sådan. Så havde vi kunne drøfte den løbende, som en kursist udtalte. Et andet forslag var, at man ind imellem kunne lave mad sammen, hvilket blev kaldt spild af tid af en anden kursist. Der var dog enighed om, at al undervisning skulle Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 16

17 være sygdomsrelateret, selvom det var svært med så forskellige sygdomme som piskesmæld, gigt, hypermobilitet og nervebetændelse. En kursist nævnte, at man måske i fællesskab kunne notere på tavlen hvilken slags mad de enkelte måtte spise, og så derudfra kunne forsøge at udarbejde en fælles madplan og lave nogle retter sammen. Vi ændrer ikke vaner, hvis vi ikke prøver det i praksis, mente hun En anden vane, som der måske også kunne fokuseres på, er rygning og et rygestopkursus blev foreslået. Foredraget med formanden for Fibromyalgi Foreningen blev omtalt som helt suverænt. Hun skulle dog have haft langt mere tid. Det ville være en god ide, mente kursisterne, at lægge foredraget som noget af det første i kurset. Så kunne man efterfølgende tage emner op i undervisningen med den vægtning, som de enkelte kursister mente, det skulle have. I det hele taget ville det være godt at tale mere om smertebehandling og medicinering af smerter. Der kunne evt. også være oplæg fra Gigtforeningen, Hovedpinecenteret eller om piskesmæld. Endelig mente kursisterne, at hele undervisningen og planlægning vedrørende erhvervspraktik burde forbedres, Dette uddybes senere. 2. Stemning på holdet Føler I, at der er en god dialog og stemning på holdet? Der er en fin stemning på holdet ifølge kursisterne og de har det socialt godt sammen. Lærerne er også med til at skabe et fint miljø. Kan I bruge hinandens erfaringer til noget? Ja, det er godt at kunne snakke sammen med andre, der er i samme situation. Både om smerter, hvordan man ordner hverdagen og brug af f.eks. ny medicin. For en af kursisterne har det været rystende at høre om, hvordan en del af de andre kursister er blevet smidt rundt i systemet igennem mange år. Er der en god dialog og kommunikation med underviser teamet? Ja, generelt har der været fin dialog. Især til projektlederen der har været meget aktiv i forhold til kursisterne. Der har dog været for lidt kontakt til erhvervsvejlederen. Et par af kursisterne kunne dog godt have tænkt sig, at underviserne havde spurgt lidt mere ind til, hvad de godt selv kunne tænke at arbej- Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 17

18 de med. Men som en af kursisterne understregede: Måske har vi heller ikke selv udtrykt os klart nok. De allerfleste elever følte også, at der blev udvist god omsorg for dem. Fysioterapeuten var f.eks. god til at vejlede og presse, men en gang imellem blev træningen for hård. Vi vil jo så gerne, men kan ikke, blev det udtrykt. 3. Kursusform Hvordan synes I de fysiske rammer for kurset fungerer? Det er fine rammer, men stole og borde er slet ikke egnede for personer med kroniske smerter, var den generelle holdning. Bordene burde kunne hæves og sænkes og stolene være langt bedre. Fodskamler giver f.eks. ofte ro, og det ville være fint med nogle af dem. Med det er godt med puder, bolde og skråpuder. En sofa i rummet ville også være godt, samt en madras, da nogle af kursisterne simpelthen er nødt til at lægge sig ned ind imellem. En kursist havde hørt, at den fabrik der producerede knælere stole (stole hvor man ligger på knæ) havde doneret disse til et andet hold med smerter. Det burde man undersøge nærmere, mente hun.. Men ellers var der stor tilfredshed med, at kursusledelse og underviserne forsøgte at gøre det hyggeligt med lys og mulighed for at tage kaffe og the. Vises der hensyn til smerter og behov for ændringer i/andre arbejdsstillinger? Ja der vises i høj grad hensyn til smerterne. Der er heller ingen problemer med at kursisterne vandrer rundt i klassen eller ved at man lægger sig på gulvet midt i undervisningen. Især projektlederens afspænding blev igen og igen fremhævet som godt, især fordi der også var megen tid til hver enkel person og træningen var meget individuel. Hun giver ikke op, før hun har fundet den rette stilling for én, blev det udtrykt. Er der en fornuftig fordeling mellem individuel tid, gruppe arbejde og plenum? Der har kun været ét organiseret gruppearbejde, men det kunne der godt bruges mere af. Men reelt kan man dog karakterisere hele undervisningen som gruppearbejde idet der ofte er få kursister på holdet, kun 4-6 personer ud af 13 pr. dag. Men man hører så ikke hvad andre mulige grupper kunne være nået frem til. Og de personer, der kommer skifter også meget. Dette skyldes dels, at der generelt er mange sygedage, Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 18

19 når man har kroniske smerter, dels at nogle føler sig pressede til at gå på holdet og derfor måske føler, at det er spild af tid. Efter formiddagens undervisning er der også flere der går; enten fordi de ikke kan mere eller fordi de ikke gider eller kan tåle de fysiske øvelser. Tavlen bliver ofte brugt i undervisningen - men ikke andre undervisningsmidler. Kursisterne har dog sammen set en film, omhandlende McDonald Supersize Me. Det var et hit ifølge kursisterne. Hvordan melder I fravær? Der skal ringes om fravær inden kl. 9.30, men det er ofte svært at komme igennem, oplyste en kursist. Hun havde selv prøvet at ringe i 45 min. uden at komme igennem. Det kan være meget belastende at skulle ringe, hvis man f.eks. ligger med migræne mente en kursist og flere nikkede.. En kursist havde oplevet at ringe for at melde sig syg, hvorefter han fik en skideballe og fik at vide, at han bare skulle tage sig sammen. Siden da har han ikke ringet med sygemelding.. Der var usikkerhed blandt kursisterne om, hvorvidt man kunne blive straffet økonomisk, hvis man ikke meldte sig syg. Fraværet bliver registeret i forbindelse med undervisningen morgen og eftermiddag. Det fungerer fint, efter kursisternes mening. Er der en passende balance mellem praktisk og teoretisk indhold (fysisk udfoldelse/ stillesiddende arbejde)? Fin fordeling. Hjælper de fysiske øvelser mod smerterne (træningstøj)? Flere kursister klagede over, at de havde fået flere smerter efter, at de var startet på kurset. Det var både godt og ondt, mente de. Fysioterapeuten var ofte for hård, rent træningsmæssigt. En på holdet var aldrig mødt op til denne træning, da han vidste at det ville være dårligt for ham (hypermobil). Men ellers var indtrykket, at fysioterapeuten var god til at give instruktion, om hvad der er godt for kroppen. Han viser nogle gode øvelser og er god til at ramme hvad vi kursister har brug for, lyder vurderingen. Det er også godt: at han kan huske vore skavanker fra gang til gang. Igen udtrykte kursisterne, at de jo forfærdelig gerne vil, men at de ofte ikke kan pga. smerter. Da udflugten gik til varmtvandsbassinet i Farum deltog kun to personer, men mange kunne godt have tænkt sig at prøve. Også massage og Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 19

20 sauna bliver flere gange nævnt som behandlinger kursisterne kunne ønske sig. Er niveauet (sværhedsgrad) passende? Generelt er niveauet fint. Hvis der er noget som virker uforståeligt, bliver der spurgt. Det er tilladt at være dum og gruppen hjælper hinanden. Hvilke kursuselementer synes i rammer jeres behov bedst / hvad synes i er de bedste timer? Foredraget med formanden fra Fibromyalgi foreningen har klart været det bedste! Er der åbenhed over for fejl og forskellige meninger eller det modsatte.? Ja der er stor åbenhed og stor tryghed i gruppen. Der er kun to haner i gruppen, og måske er det lidt slemt for dem ind imellem. Den skæve kønsfordeling kan skyldes at folderen om kurset, grafisk og farvemæssigt mest henvender sig til kvinder. Men der er vist også flest kvinder med kroniske smerter, mener en kursist. 4. Praktikplads Er I tilfredse med støtten til praktikplads søgning? Kursisterne mener alle, at man er startet for sent med at snakke om praktikken.. Når det i ansøgningen er omtalt, som den vigtigste del af hele forløbet, burde man allerede fra første dag have information om muligheder og støtte. Det er OK at gøre det jobmæssigt orienteret fra starten. Praktikvejlederen er ikke nok integreret i forløbet. Det gælder både den individuelle rådgivning (20 min. ikke nok) og generelt om oplysning vedrørende forskellige muligheder. Nogle kursister mente, at praktikperioden burde være længere (f.eks. to praktiksteder af 1 måneds varighed ). Der bør også være mere tid til at finde praktikpladser. Praktikvejlederen har ikke været i stand til at skaffe de fornødne praktikpladser, hvilket kursisterne gav udtryk for var meget stressende her en uge før praktikstart. En kursist mente, at praktikvejlederen måske ikke har været dygtig nok til at trække grænsen og afvise urealistiske ønsker. Generelt ønsker man mere opfølgning fra praktikvejlederens side. (Det skal med i vurderingen, at projektets brochure i høj grad placerer ansvaret for at finde praktikplads på kursisterne selv. Evaluators kommentar) Tilbage på arbejdsmarkedet trods kroniske smerter Evalueringsrapport april 2007 Side 20

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Job- og sundhedsmentor

Job- og sundhedsmentor Evalueringsrapport Job- og sundhedsmentor Dato 4/3 2013 21/6 2013, i alt 16 uger Formål Job- og sundhedsmentor havde til formål at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med en reel nedsat

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag:

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag: Pkt.nr. 5 Sundhedspuljen 2009 663812 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at aktiviteter og budget tages til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

PACING-GRUPPER TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER NYBROGADE AALBORG LOG-BOG

PACING-GRUPPER TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER NYBROGADE AALBORG LOG-BOG Bilag 1 PACING-GRUPPER TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER NYBROGADE 16 9000 AALBORG LOG-BOG Patienterne skal informeres om kurset og formålet med dette af lægen, når de bliver tilbudt at deltage. Informationen skal

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Ny patientuddannelse til mennesker med leddegigt

Ny patientuddannelse til mennesker med leddegigt Indlæg v. Ulla Møller Ølgaard og Kim Hørslev-Petersen Forskningsenheden, Kong Christian X`s Gigthospital. Ny patientuddannelse til mennesker med leddegigt - formuleret, afprøvet og evalueret 2010-2013

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere