Brugervejledning Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Dansk"

Transkript

1 Brugervejledning...3

2

3 Brugervejledning Dansk INDEN DU BRUGER STIMULATOREN 1. INTRODUKTION MEDICINSK BAGGRUND FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 PATIENTINFORMATION 4. OVERSIGT... 7 FUNKTIONSKNAPPER... 7 DISPLAYSYMBOLER ANVENDELSE... 9 TRIN FOR TRIN ANVENDELSE... 9 STIMULERINGSindstilling TIMER PROGRAMPAUSE BATTERISKIFT INFORMATION TIL PROFFESIONELLE BRUGERE 7. PROGRAMGUIDE PROGRAMLÅS OPFØLGNING ØVRIG INFORMATION 8. TILBEHØR VEDLIGEHOLDELSE FEJLSØGNING almindlige SPØRGSMÅL TEKNISKE DATA ELEKTRODEPLACERINGSGUIDE... se omslaget

4 1. INTRODUKTION CEFAR Medical AB har i over 30 år været medicinsk leverandør af professionelle TENS smertelindrende produkter. Firmaet blev grundlagt i Sverige i 1975 og er i dag repræsenteret i store dele af Verden. Stimulatorer fra Cefar anvendes og anbefales i vid udstrækning af medicinsk uddannet personale og topatleter Verden over. TENS er effektiv, har ikke nogen bivirkninger og er økonomisk. Gennem klinisk forskning vokser anvendelse områderne for TNES og NMES hurtigt. Cefar arbejder aktivt for yderligere at udvikle metoder til et naturligt behandlingsalternativ for kunden. Yderligere information omhandlende TENS (Transkutan Elektrisk NerveStimulering), NMES (NeuroMuskulær Elektrisk Stimulering) og vores produkter finder du på vores hjemmeside: CEFAR BASIC er en 2-kanals stimulator med to ikke-separate kanaler og fire elektroder. CEFAR BASIC er lavet til at bruges af både medicinsk personale og hjemme. Apparatets 3 forudindstillede smertelindringsprogrammer lindrer flere forskellige typer af smerte, som for eksempel rygsmerter og nakkesmerter. Stimulatoren er forsynet med knapper til indstilling af program, strømstyrke (amplitude) og timer. Et automatisk knap-lås aktiveres 10 sekunder efter at amplituden er indstillet.

5 2. MEDICINSK BAGGRUND HVAD ER TENS? TENS = Transkutan Elektrisk NerveStimulering. TENS er en effektiv metode til smertelindring. TENS anvender nervesystemets egne smertelindrende mekanismer for at mindske både akut og kronisk smerte. HVORNÅR ANVENDES TENS? Der er observeret gode resultater ved både akut og langvarige smerter af mange forskellige typer, men frem for alt når smerten har sin oprindelse i led, skelet, muskler, hud, indre organ eller i nervesystemet. I en del tilfælde kan det være nok at anvende TENS og i andre tilfælde kan det være værdifuldt supplement til anden behandlingsform. HVORDAN FUNGERER DET? I smertelindringsprogrammerne sendes impulser gennem nerverne for at blokere smerteimpulserne. Smertelindringen er mest effektiv under stimuleringen, men effekten kan vedblive efter at programmet er afsluttet. Den forbedrer også blodcirkulationen. Smertelindringsprogrammerne behandler ikke altid årsagen til smerten, så hvis smerten fortsat er tilbage bør du søge medicinsk hjælp. HVORNÅR OG HVORDAN SKAL TENS ANVENDES? Programmerne i Cefar Basic kan altid anvendes ved behov for smertelindring og muskelafslapning. Alle programmerne kan anvendes så ofte det ønskes. Manualen indeholder retningslinjer for, hvordan behandlingsprogrammerne skal anvendes med belysende eksempler, forslag til placering af elektroder og anbefalede behandlingstider.

6 3. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER Udstyret ska kontrolleres inden brug. Stimulatoren må kun bruges efter anvisningerne givet i denne brugsanvisning. Der ska kun bruges CEFAR tilbehør til stimulatoren. ADVARSEL! Personer med elektronisk implantat, som for eksempel pacemaker og intrakardiel defibrillator, skal ikke behandles med TENS. Gravide skal ikke behandles med TENS de første 12 uger. Stimuler aldrig på fremsiden eller siderne af halsen, i nærheden af glomus caroticus, på halsen i nærheden af carotis årerne (halspulsåre), idet fald i blodtryk kan opstå. Stimulering bør ikke ske samtidig med at personen er tilkoblet diatermiapparat, da dette kan give brandskader på huden under elektroderne og forårsage fejl på stimulatoren. Brug ikke stimulatoren i umiddelbar nærhed af medicoteknisk kortbølge- eller mikrobølgeudstyr, da udgangseffekten derved kan påvirkes. Stimulatoren ska opbevares utilgængeligt for børn. FORSIGTIGHED! Stimuler med forsigtighed ved behandling af angina pectoris Elektroderne må udelukkende placeres over frisk hud. Undgå hudirritation ved at sikre at der er god kontakt mellem elektrode og hud. Ved graviditet ska elektroder ikke placeres over livmoder, så at stimuleringen ledes over maven. Der er ikke nogle rapporter som angiver det men teoretisk set er det muligt at stimuleringen kan påvirke barnets hjerte. Hvis der forekommer hudirritation ska behandlingen afbrydes midlertidigt. Hvis problemerne fortsætter bør man kontakte den, som har ordineret behandlingen. Overfølsomhed kan forekomme overfor tape og/eller gel. Problemerne forsvinder normalt igen, hvis man bytter til en anden type tape og/eller gel. Elektroder med et areal på mindre end 5 cm 2 ska ikke bruges, da der kan opstå brandskader. Alle Cefars elektroder oppfyller dette kravet. Der bør udvises forsigtighed ved strømtæthed på mere end 2 ma pr. cm 2. Udvis forsigtighed ved anvendelsen af elektroterapi samtidigt som patienten er tilsluttet overvågningsudstyr med elektroder på kroppen. Stimuleringen kan forstyrre signalerne til overvågningsudstyret. For at undgå et elektrisk stød åbn aldrig batterilågen under stimuleringen. Inden elektroderne tages af huden, ska stimulatoren slukkes. Hvis en elektrode falder af, skal stimulatoren slukkes inden den samles op. Det er ubehageligt men ufarligt at få elektrisk stimulering gennem fingrene. Udvis forsigtighed ved stimulering i nærheden af tændte mobiltelefoner i det stimulatorens udgangseffekt derved kan påvirkes. Udvis forsigtighed hvis stimulatoren anvendes under bilkørsel, utilsigtet forandring af stimuleringen kan være årsag i at opmærksomheden tages fra bilkørslen og en farlig situation kan opstå.

7 4. OVERSIGT/FUNKTIONSKNAPPER 1. TÆND/SLUK Tænder og slukker stimulatoren Stimulator kan slukkes, selv når knap-låsen er aktiveret. Kan altid bruges for at afbryde stimuleringen ØGE (venstre og højre kanal) Forøgelse af amplitude (stimulerings intensitet) Tryk og hold knappen indtrykket for at øge stimuleringsstyrken (amplituden) kontinuerligt. Obs. Øg altid amplituden forsigtig. Afbryder stimuleringsindstilling. Øger tiden (minutter) ved indstilling at timer (højre knap). Venstre knap anvendes for at aktivere og inaktivere programlås. (PROFESSIONEL ANVENDELSE). 3. MINDSKE (venstre og højre kanal) Mindsker amplituden (stimulerings intensitet). Tryk og hold knappen indtrykket for at mindske stimuleringsstyrken (amplituden) kontinuerligt. Inaktivering af knap-lås. Afbryder stimuleringsindstilling Mindsker tiden (minutter) ved indstilling af timer (højre knap) Venstre knap anvendes for at aktivere og inaktivere programlås. (PROFESSIONEL ANVENDELSE). 4. (venstre og højre kanal) Starter testindstilling. Bekræfter valgt amplitudeniveau i testindstilling. 5. PROGRAMMER Valg af program 1 3 Sætter igangværende program på pause Anvendes for at aktivere/inaktivere programlås 6. TIMER Starter timerinstillingen.

8 4. OVERSIGT/DISPLAYSYMBOLER AFBRUDT ELEKTRISKT KREDSLØB Afbrydelse af det elektriske kredsløb. Årsagen til afbrydelse kan være for høj modstand eller brud på kabel. Se kapitel Fejlsøgning. 2. PAUSE Pause i program 3. KNAPLÅSEN Aktiveret knap-lås. Knap-låsen aktiveres automatisk, hvis ingen knapper anvendes indenfor 10 sekunder. De-aktiver knap-låsen ved at trykke på venstre eller højre MINDSKE-knap. 4. PROGRAMLÅS Aktiveret program-lås. 5. BATTERISTATUS Tomme batterier. Dette symbol vises, når batterierne næsten er opbrugt. 6. PROGRAMNUMMER Valgt programnummer. 7. RESTERENDE TID Resterende tid af programmet i minutter og sekunder. Tidsangivelsen blinker ved indstilling af timer. 8. STIMULERINGSINDSTILLING (venstre og højre kanal) Aktiveret automatisk amplitude indstilling (stimuleringsintensitet). blinker under amplitude forøgelsen og lyser fast ved stimulering. 9. SØJLEDIAGRAM FOR AMPLITUE (venstre og højre kanal) Den valgte amplitude vises i søjlediagram 10. AMPLITUDENIVEAU (venstre og højre kanal) Den valgte amplitude i ma (vises ikke ved stimuleringsindstilling ).

9 5. ANVENDELSE TRIN FOR TRIN ANVENDELSE 1. ISÆTNING AF BATTERIER Indsæt batterierne (se kapitel BATTERISKIFT) 2. HÆFT ELEKTRODERNE 9 A. Tilkoble elektroderne til kabel. B. Hæft elektroderne på kroppen. C. Tilslut kabel til CEFAR BASIC. 3. TÆND STIMULATOR Tryk på TÆND/SLUK-knappen. Knappen kan bruges når som helst for at afbryde stimuleringen, også når knap-låsen er aktiveret. Sluk altid for stimulator inden elektroderne fjernes. P S 4. VÆLG ET PROGRAM (1 3) Tryk på PROGRAM-knappen P du ønsker vises i displayet. gentagne S gange indtil det program Obs! Når programmer vælges skal amplituden (strømstyrken) være indstillet på 00,0 ma for begge kanaler. For yderligere information vedrørende programmer, se afsnit PROGRAMGUIDE.

10 5. BEGYND STIMULERINGEN Tryck på ØG-knappen for hver kanal indtil du opnår en behagelig stimuleringsniveau. Tryk og hold knappen indtrykket for at øge amplituden kontinuerligt. Obs! Øg altid amplituden forsigtigt! P S Behandlingstiden er forudindstillet, men den kan ændres med hjælp af timerfunktionen, se afsnit TIMER. En automatisk aktiveret knap-lås forhindrer en utilsigtet ændring under behandlingen. Knap-låsen aktiveres hvis ingen knapper bruges i 10 sekunder. Tryk på en af MINDSKE knapperne for at de-aktivere knaplåsen. Når programmet er afsluttet blinker Resterende tid 00:00 i displayet. Det senest brugte program gemmes når stimulatoren bliver slukket og er det program som først vises næste gang stimulatoren tændes. P S Stimulatoren slukker sig selv efter 5 min inaktivitet for at spare på batterierne

11 STIMULERINGSINDSTILLING For at få en smertelindrende effekt bør stimuleringsniveauet opleves som noget stærkere end smertens intensitet. Da kroppen til at begynde med tilpasser sig det indstillede stimuleringsniveau er der ofte behov for at øge amplituden nogle gange inden det optimale stimuleringsniveau er opnået. I stimuleringsindstilling bliver amplituden justeret automatisk og et optimalt niveau opnås efter nogle minutters stimulering. For at bruge stimuleringsindstilling : Følg trin 1-4 i afsnit TRIN-FOR-TRIN-ANVENDELSE. 5. START INDSTILLING Tryk på -knappen amplituden øger trinvis. P S for venstre eller højre kanal. Auto begynder at blinke i displayet og 6. AFSLUT INDSTILLING Tryk igen på -knappen P S når stimuleringen er på et behageligt niveau. Hvis du trykker på -knappen for sent eller du af nogen grund ønsker at begynde forfra, så tryk på -knappen for at starte fra begyndelsen. 7. GENTAG INSTILLINGEN FOR DEN ANDEN KANAL INDENFOR 3 SEKUNDER Hvis du ønsker at bruge stimuleringsindstilling Auto for begge kanalerne gentager du trin 5-6 for den anden kanal. 8. STARTE STIMULERINGEN Programmet starter efter et par sekunder og amplituden indstiller sig automatisk på det optimale stimuleringsniveau. Ved stimuleringsindstilling Auto kan du også øge eller mindske amplituden når du ønsker ved at trykke på ØGE- eller MINDSKE-knapper indtil stimuleringen føles behagelig. Når du gør det slukkes der for den automatiske amplitude indstilling P S TIMER Den forindstillede behandlingstid er 30 minutter, men med timerfunktionen kan du selv indstille den ønskede behandlingstid. Du kan ændre indstillingen fra - - til 60 minutter. Hvis du vælger at blive på - - bliver stimulering ved indtil du selv slukker apparatet manuelt. For at indstille timeren: 1. Vælg et program og start stimuleringen, se afsnit TRIN-FOR TRIN ANVENDELSE. 2. Tryk på TIMER-knappen for at starte timerfunktionen. P S

12 3. Øg tiden ved at trykke på den højre ØG-knappen. Tiden øger med 1 minut hver gang du trykker på knappen. Mindsk tiden ved at trykke på den højre MINDSK-knappen. Tiden mindsker med 1 minut hver gang du trykker på knappen. Tidsangivelsen blinker på displayet mens du indstiller timeren. 4. Tryk på TIMER-knappen P S for at bekræfte timerindstillingen. P S S PROGRAMPAUSE P Du kan lave en pause i programmerne i op til 5 minutter. For at lave en pause i et program: 1. Hvis låse-knappen er aktiveret trykker du på en af MINDSK-knapperne for at de-aktivere den. 2. Tryk på PROGRAM-knappen P for Sat lave pause i programmet. Start stimuleringen ved at trykke på PROGRAM-knappen S P S Hvis pausen i stimuleringen er længere end 5 minutter slukker stimulatoren automatisk for at spare på batterierne. P

13 6. BATTERISKIFT Et batterisymbol vises i displayet, når batterierne begynder at løbe tør. Du kan fortsætte med at behandle så længe stimulatoren fungerer som den plejer. Når stimuleringen føles svagere end normalt eller hvis stimulatoren slukker, er det tid til at skifte batterierne. Hvis stimulatoren ikke er i brug gennem længere tid (cirka 3 måneder) bør batterierne fjernes fra stimulatoren. Stimulatoren bruger enten to almindelige, ikke-opladelige 1,5 V batterier type AA eller to genopladelige 1,2 V AA-batterier, som oplades i en separat batterioplader. Batteriernes levetid afhænger af amplituden (strømstyrken) og antallet af kanaler, der aktiveres når et program er i brug. Hvis du for eksempel anvender en kanal for program 1 med en amplitude på 30 ma, holder de ikke opladelige batterier i cirka 11 timer og de genopladelige i cirka 7 timer UDSKIFTNING AF BATTERIER 1. Sluk for stimulatoren. 2. Batteridækslet finder du på bagsiden af stimulatoren. 3. Tag batteridækslet af ved at skyde det cirka 1 cm nedad og derefter løfte det opad. 4. Tag batterierne ud. 5. Sæt de nye batterier i batterirummet med polerne i den korrekte retning (+ og -), se billede. 6. Sæt batteridækslet på igen. 7. De brugte batterier afleveres til genbrug. OBS! Man må aldrig forsøge at genoplade almindelige, ikke-opladelige batterier, da der opstår eksplosionsfare.

14 7. PROGRAMGUIDE For hvert af programmerne beskrives de symptomer som programmet er bedst egnet til at behandle, elektrodernes placering og behandlingens længde. For hvert eksempel på symptom findes der mindst ét elektrodeplaceringsnummer (EP-nr) som kan ses på manualens omslag, hvor forslag til elektrodeplaceringer vises. Nr. Programnavn Frekvens Pulsbredde Behandlingstid Forud indstillet tid 1 Højfrekvent TENS 80 Hz 180 µs Ingen begrænsning (mindst 30 minutter) 30 minutter 2 Lavfrekvent TENS i impulstog 2 Hz 180 µs minutter, 3 gange dagligt. Husk at lavfrekvent TENS i impulstog kan give muskelømhed (som efter træning) 30 minutter Pulsbredmoduleret højfrekvent stimulering 80 Hz µs Ingen begrænsning (mindst 30 minutter) 30 minutter

15 Programbeskrivelse Konventionel TENS (højfrekvent stimulering) er førstehåndsvalg for både akutte og langvarige smerter, både neurogen og nociceptiv. Højfrekvent stimulering er baseret på Gate Control teorien som påstår at elektrisk stimulering af A-beta-fibre hæmmer impulsoverføringen i smertebanerne. Som regel bør elektroderne placeres over eller tæt ved det smertende område eller på et område som delvis dækker det smertende område. Indstil amplituden så stimuleringen giver en stærk, men behagelig paræstesi en pirrende følelse. Ved anvendelse af højfrekvent stimulering er det vigtigt at sikre at patienten har en normal berørings følelse i området, hvor elektroderne placeres. TENS i pulstog (lavfrekvent stimulering) er sædvanligvis mest effektiv ved udstrålende (projiceret) smerte i arme og ben (rhizopati), nedsat eller forandret følelse ved berøring, dyp muskelsmerte eller når effekten af behandling med konventionel TENS er af kort varighed. TENS i impulstog lindrer smerten ved at stimulere musklerne så kroppens egne morfinlignende emner, endorfiner, frigives. Placer elektroderne på en muskel i det smertende område, så der opstår synlige kontraktioner eller på akupunkturpunkter i det smertende område. Stimuleringen skal føles behagelig og give synlige muskelsammentrækninger. Husk at patienten ofte føler stimuleringen tydeligt inden sammentrækningen kan ses. Impulsbredmoduleret stimulering er en type af højfrekvent stimulering, hvor pulsbredden kontinuerligt varierer. Det kan give en bølgende følelse som kan opleves som mere behagelig end konstant pulsbredde. Anvend program 3 for smertelindring og for en masserende effekt som øger blodcirkulationen i muskler som for eksempel trapezius. Eksempel på symptom/ep-nr. Nakkesmerter...1 Skuldersmerter...2 Albuesmerter...6 Reumatisk smerte...7 Ribbensfraktur Lænderygsmerte... 10,11 Menstruationssmerte Fantomsmerte i ben og arm Hoftesmerte Artrosesmerte i knæ... 17,18 Sårheling Mononeuropati...8 Central smerte... 4, 5 Cevical ritzopati...3 Ischias Knæsmerter Trapeziussmerter...9 Lænderygsmerte... 10,11 For flere eksempler, se program

16 PROGRAM-LÅS Stimulatoren kan låses så kun det valgte program kan bruges. For at aktivere/deaktivere programlåsen: 1. Vælg programmet som du ønsker at låse/lukke op, se afsnit TRIN-FOR-TRIN-AVENDELSE. 2. Tryk på PROGRAM-knappen P og Sden venstre MINDSKE-knappen samtidigt i 2 sekunder. 3. Tryk på den venstre MINDSKE- eller ØGE-knap. ON vises på den venstre side af displayet når programlåsen aktiveres og OFF når den deaktiveres. (Knappen skifter mellem ON og OFF.) 4. Tryk på PROGRAM-knappen P for Sat afslutte programlåseindstillingen. P S P S OPFØLGNING (kompliance) Opfølgningsfunktion giver dig mulighed for at kontrollere anvendelsen af stimulatoren. 1. Tænd for stimulator 2. Tryk på TIMER-knappen og MINDSKE-knappen til højre samtidigt i 2 sekunder. 3. Der vises på venstre side i displayet hvor meget stimulatoren er blevet brugt i timer og til højre i minutter. For at nulstille anvendelsestiden tryk på den højre MINDSKE-knappen i 2 sekunder. 4. Vent i 5 sekunder P eller S tryk på TIMER-knappen P S 5. I den venstre del af displayet vises den totale anvendelsestid i timer og til højre i uger. Den totale anvendelsestid kan ikke nulstilles. P S 6. Vent i 5 sekunder eller tryk på TIMER-knappen P S. for at gå ud af opfølgningsfunktionen. P S

17 8. TILBEHØR Elektroderne bliver med tiden slidt og skal udskiftes. Vi anbefaler at elektroderne udskiftes efter cirka ganges brug. For indkøbsinformation, kontakt din Cefar forhandler CEFAR BASIC leveres med en strop til at bære simulatoren om halsen og en bælteklemme så at du kan bære stimulatoren og have hænderne fri under behandlingen. Kablers levetid forlænges hvis de ikke fjernes fra stimulatoren mellem behandlinger. 9. VEDLIGEHOLDELSE 1717 Det er nemt at vedligeholde og rengøre CEFAR udstyret, hvis nedenstående instruktioner følges: Opbevar stimulatoren med tilbehør i den medfølgende taske, når apparaturet ikke bruges. Det kan dog være praktisk at lade elektroderne blive siddende på huden mellem behandlingerne. Kulgummi elektroder kan normalt sidde i 2-3 timer uden af elektrode gelen tørrer ud (gælder ikke klistrende gel). De skal derefter tages af, vaskes og tørres, inden de bruges igen. For personer med følsom hud er dette specielt vigtigt. Sørg for at elektroderne sidder ordentligt fast før stimuleringen sættes i gang. Ved anvendelse af kulgummi elektroder brug meget elektrodegel og undgå udtørring ved at placere tape ved alle elektrode kanter. Kulgummi elektroder og hud rengøres med vand efter behandlingen. Brug ikke rengøringsmidler på elektroderne. Selvhæftende flergangs elektroder fugtes efter behov med nogle dråber vand og de opbevares lufttæt (i plasticpose) med beskyttelsespapir påsat, når de ikke anvendes. Stimulatoren må ikke udsættes for vand. Den kan aftørres med en fugtig klud efter behov. Træk ikke i kablerne tag ved på stikkene. Kablers levetid forlænges hvis de ikke fjernes fra stimulatoren mellem behandlinger.

18 10. FEJLSØGNING STIMULERINGEN FØLES IKKE SOM DEN PLEJER Kontroller at alle indstillinger er foretaget korrekt (se kapitel TRIN-FOR-TRIN ANVENDELSE) og at elektroderne sidder korrekt. Flyt elektroderne lidt. STIMULERINGEN FØLES UBEHAGELIG Huden er irriteret. For råd om hudpleje se afsnit FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER. Elektroderne har mistet sin klæbeevne og hæfter ikke så godt til huden. Fugt den klæbende side med nogle dråber vand inden du placerer den på huden. Elektroderne er for gamle og skal byttes. Der er ikke tilstrækkeligt elektrode gel på kulgummi elektroderne. Flyt elektroderne lidt. STIMULERINGEN ER SVAG ELLER SLET IKKE Kontroller om batterier skal udskiftes, se kapitel BATTERISKIFT. Elektroderne er for gamle og skal udskiftes. SYMBOLET FOR AFBRUDT KREDSLØB VISES I DISPLAYET Symbolet for afbrudt kredsløb viser at modstanden er for høj eller at et kabel er gået i stykker For høj modstand kan skyldes dårlig kontakt mellem elektroderne og huden eller at elektroderne skal udskiftes. Et kabel brud kan kontrolleres ved at trykke kabel pindene mod hinanden samtidig med at styrken øges til 11 ma for den pågældende kanal. Hvis amplituden falder til 0,0mA og begynder at blinke skal kablet byttes. Obs! Øg aldrig amplituden til mere end 20mA når du kontrollerer kabelbrud, da det kan skade stimulatoren. STIMULATOREN FUNGERER IKKE Hvis fejlsymbolet vises i displayet når du starter stimulatoren betyder det at stimulatoren er i stykker og skal byttes (eller repareres) Obs! Brug ikke stimulatoren kontakt din CEFAR forhandler. CEFAR er kun ansvarlig for service og reparationer, som udføres af CEFAR eller af CEFAR udpegede distributører.

19 11. ALMINDELIGE SPØRGSMÅL Kan alle bruge elektrisk stimulering? Personer med elektronisk implantat, som for eksempel pacemaker og intrakardiel defibrillator, skal ikke behandles med TENS. Gravide bør ikke bruge elektrisk stimulering i de første 12 uger af graviditeten (se FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER) Hvor længe må jeg bruge stimulatoren? Følg anbefalingerne du har fået fra sygeplejen. Almindelig højfrekvent TENS (80 Hz) kan bruges ubegrænset, dog i mindst 30 minutter pr behandling. Lavfrekvent TENS (2 HZ) kan give træningssmerte, men normalt anbefales minutter behandling 3 gange dagligt. Kan jeg bruge TENS til alle typer smerte? TENS kan bruges både ved akut og længerevarende smerte. Generelle instruktioner findes i afsnittet MEDICINSK BAGGRUND. Kontakt sygehusvæsenet, hvis årsagen til eller området for behandlingen ændres. Hvilken afstand skal der være mellem elektroderne? Der anbefales en afstand på mellem 3 og 30 cm mellem elektroderne. Hvor længe holder elektroderne? De selvhæftende elektroder holder til cirka behandlinger. Holdbarheden afhænger af hvor nøje man følger instruktionerne for brug, pasning og opbevaring. Læs anbefalingerne, som følger med elektroderne Findes der bivirkninger ved elektronisk stimulering? Nej, til forskel fra eksempelvis smertestillende medicin er stimuleringen med TENS helt uden bivirkninger. Findes der bevis for at TENS fungerer som smertelindring? TENS er en etableret og veldokumenteret metode, som har været brugt i sygebehandlingen gennem mange år. Forskning og medicinske studier foretages kontinuerligt. Læs mere herom på CEFARs hjemmeside:

20 12. TEKNISKE DATA CEFAR BASIC er en nervestimulator (TENS) med to ikke separate kanaler og tre forudindstillede programmer. Behandlingen med elektrisk stimulering kræver at stimuleringsstrømmen kan penetrere (overvinde) hudens og elektrodens modstand på ca 1500 ohm. CEFAR BASIC kan dette og bibeholder en strømstyrke på op til 60 ma. Ved en belastningsændring fra 100 til 1500 ohm ændres stimuleringsstrømmen med mindre end 10% fra den indstillede styrke. Stimulatoren drives enten af to almindelige, ikke-genopladelige 1,5 V batterier af typen AA eller to genopladelige 1,2 V AA-batterier, som oplades i en separat oplader CEFAR BASIC Antal kanaler (ikke separate) Konstantstrøm op til 1500 ohms modstand Stimuleringsstrøm/kanal ma Pulsform asymmetrisk bifasisk impuls, 100% kompenseret Antal forudindstillede programmer Stimuleringsform Konventionel Lavfrekvens i impuls tog Moduleret impuls bredde Maksimal impulsbredde µs Maksimal frekvens Hz Timer minutter Miljø ved opbevaring, brug og transport Temperatur gr C Luftfugtighed % Lufttryk hpa Strømforsyning stk. 1,5 V almindelige ikke-genopladelige type AA batterier 2 stk. 1,2 V genopladelige type AA batterier Strømforbrug v 1 kanal, 80 HZ, 30 ma ma I r.m.s. max/kanal ma Størrelse x 50 x 30 mm Vægt ca. 180 g

21 SYMBOL FORKLARINGER Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning. Patientdel type Body Floating 0413 Opfylder kravene i MDD 93/42/EEG. Anmeldt organ Intertek ETL Semko (0413). INFORMATION ANGÅENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) CEFAR BASIC er konstrueret til at bruge i typiske hjemme- eller sygebehandlingsmiljøer og er godkendt efter EMC s sikkerhedsstandard EN CEFAR BASIC afgiver meget lave niveauer i intervallet for radiofrekvens (RF). Derfor er det ikke sandsynligt at stimulatoren forårsager forstyrrelser på elektronisk udstyr (radioer, pc er, telefoner, mv) i nærheden. CEFAR BASIC er konstrueret til at modstå forudseelige forstyrrelser fra elektroniske udladning, magnetfelter ved strømforsyninger, samt radiosendere (f.eks. mobiltelefoner). 2121

22 22 22

23 2323

24 24 24

25 VŒlg DEN riktige elektrode! 32 mm 50 mm 40 x 60 mm 34 x 54 mm 35 x 50 mm 50 x 50 mm 40 x 90 mm 50 x 90 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm 80 x 130 mm 80 x 130 mm

26 Photo Studio Ekvall, Helsingborg AB

27 CEFAR Medical AB Murmansgatan 126 SE Malmö Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Art. no /09

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål.

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål. TENStem eco basic 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Kontraindikationer... 4 Symboler og information... 4-8 Anvendelse af TENStem eco basic... 9-11 Oversigt over vigtigt kombinationer... 11

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

DAN. Kære kunde! PRAKTISK GUIDE

DAN. Kære kunde! PRAKTISK GUIDE Praktisk Guide DAN Kære kunde! Du står nu med CefarCompex Praktisk guide, med specifik information om de enkelte programmer i din stimulator, i hånden. Denne Praktisk guide omfatter alle programmerne

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Muskel- og smertestimulator

Muskel- og smertestimulator Muskel- og smertestimulator FH Service Falen 18 B DK-5000 Odense C Tel: +45 21 862 162 e-mail: info@fhservice.dk INDHOLD INDLEDNING... 1 1. KOM HURTIGT I GANG... 2 FORBEREDELSER... 2 BETJENING... 2 TASTATURLÅS...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugermanual PROVEN. Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter

Brugermanual PROVEN. Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter Forbedrer blodcirkulationen Reducerer hævelse i fødder og ankler Hjælper på trætte og ømme fødder Lindrer led & muskelsmerter SCIENTIFICALLY PROVEN Brugermanual Apparatet må ikke belastes ved at stå på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere