INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX 1. AIDS/HIV Diagnose Forløb Klinisk sygdom Udredning Behandling AK-BEHANDLING Patient, som skal indlede AK-behandling Algoritme til indledning af Marevanbehandling Velreguleret patient i AK-behandling. INR stabil og i niveau..2-2 Dysreguleret patient. INR ikke i niveau Interaktioner Præparatbeskrivelse AK-behandling perioperativt Elektiv kirurgi Uopsættelig akut kirurgi INR-måling og dosisjustering Nota bene AKUT ANTIHYPERTENSIV BEHANDLING Hyperakut nedsættelse af BT Antihypertensiv behandling i løbet af få timer Ved ukompliceret svær hypertension AKUT EXACERBATION I OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM Anamnese Objektivt Paraklinik Akut behandling Bronkodilatation Non Invasiv mekanisk Ventilation Intensiv terapi Stationært afsnit Videre forløb I

2 Initial behandling af akut astma/kol ANAFYLAKSI Differentialdiagnoser (psykogene reaktioner) Behandling af anafylaktisk shock ANSVAR OG KOMPETENCE FOR LÆGESTUDERENDE I LÆGEVIKARIATER Stuegangsfunktion Vagtfunktion ANTIBAKTERIEL KEMOTERAPI Antibiotisk behandling af udvalgte infektionssygdomme Doser sv. t. voksen patient med normal nyre- leverfunktion Perorale antibiotika anbefalet til anvendelse til voksne Parenterale antibiotika anbefalet til anvendelse til voksne Nyrefunktionsnedsættelse Aminoglykosid-dosering ARTHRITIS URICA Behandling af akut arthritis urica (anfald) Behandling af kronisk, recidiverende arthritis urica Non farmakologisk behandling ASTMA, AMBULANT EFTERKONTROL Ved udskrivelse fra stationær sengeafdeling Ved hjemsendelse fra skadestuen eller C ATRIEFLAGREN Diagnose Behandling ATRIEFLIMREN Diagnose AKUT BEHANDLING IKKE AKUT BEHANDLING Nyopdaget atrieflimren Kronisk atrieflimren Paroxystisk atrieflimren BI/HVEPSE ALLERGI Generelt Beredskabsmappen Reaktionstyper ved insektstik Behandling efter reaktionstype II

3 Anafylaksi Spørgeskema ved generaliseret reaktion Før udskrivelsen DELIRIUM Udredning Behandling DEN FEBRILE PATIENT Patientens kliniske tilstand Undersøgelser i øvrigt Sepsis Alvorlig sepsis Septisk shock DISCUSPROLAPS Lumbalt rodtryk Visitation af patienter Behandling Cervikalt rodtryk Visitation af patienter Behandling DVT DYB VENETROMBOSE Behandling Kontrol Behandlingsvarighed Når diagnosen ikke kan bekræftes Opfølgning ENCEPHALITIS ACUTA Definition og årsager Diagnose Udredning Behandling Efterbehandling ENDOCARDITIS, INFEKTIØS Ætiologi Diagnose Visitation Udredning Behandling af endocarditis på native klapper III

4 Behandling af proteseklap-endocarditis Behandling efter operation på native klapper Antibiotikadoser, voksen FUGLEINFLUENZA INSTRUKS Instruksen omfatter: Introduktion Trinvis vurdering Oversigt over trin i vurdering og visitationsprocessen TRIN 1. Algoritme for telefonvisitation udført vagth.læger TRIN Tabel 2 Sandsynlighed for fugleinfluenza Tabel 3 Initiale undersøgelser HJERTEINSUFFICIENS, AKUT Definition Behandling HYPERCALCÆMI Patofysiologi Undersøgelser Behandling Hypercalcæmisk krise Behandling Monitorering HYPOTHERME PERSONER I SKADESTUEN INFLUENZA INSTRUKS Klassisk influenza Isolationsprocedure Behandling INHALATIONSBEHANDLING Forstøverbehandling LIGSYN OG UDFÆRDIGELSE AF DØDSATTEST I SKADESTUEN Ikke-retslægeligt ligsyn kræver (blandt andet): A. Patienter uden sikre dødstegn ved ankomst til Skadestuen25-1 B. Patienter med sikre dødstegn ved ankomst til Skadestuen C. Ligsyn i kapellet LUMBALPUNKTUR Indikation IV

5 Udførelse LUNGEEMBOLI Symptomatologi Undersøgelser Behandling MALARIA Malariaformer Indikationer for malariaparasitundersøgelse Diagnostik Præparater Behandling P. falciparum eller uklassificerbar malaria Livstruende Ikke-livstruende falciparum malaria Benign malaria (V.M.O. formerne) Malaria og graviditet Monitorering af malariapatienter Udskrivelse MENINGITIS PURULENTA a. Akut bakteriel meningitis (Purulent meningitis) b. Virus meningitis (serøs meningitis) Visitation Isolation Udredning Lumbalpunktur Øvrige undersøgelser Behandling af purulent meningitis Øvrig terapi Observation Komplikationer Overførsel til intensiv afdeling Profylaktisk behandling af kontakter (Se Epi-nyt 15/2005) Anmeldelse Udskrivning og kontrol MISTANKE OM MALIGN LUNGESYGDOM Hvad du gør i følgende 5 almindelige situationer: OSTEOPOROSE V

6 Primær osteoporose Sekundær osteoporose pga Differentialdiagnoser Anamnese Behandling Profylakse under steroid behandling Behandling af fraktur Kontrol dexa scanning Ansøgning om medicintilskud PATIENTSIKKERHEDSINSTRUKS, UTILSIGTEDE HÆNDELSER Love og bekendtgørelser: PENICILLINALLERGI Definition Udredning Kontraindikation Henvisning PNEUMONI Diagnose: Baseres på klinik og paraklinik Mikrobiologisk udredning Svær pneumoni Antibiotisk behandling Antibiotika-skift Skift til peroral antibiotika behandling Kontrol Udskrivningskriterier Efterkontrol Anmeldelse POLYMYALGIA RHEUMATICA/ARTERITIS TEMPORALIS Polymyalgia rheumatica Kæmpecelle arteritis SAMARBEJDE MELLEM SOMATISK OG PSYKIATRISK SKADESTUE Primær visitation Sekundær visitation SEPSIS VI

7 Inddeling og definitioner Udløsende årsager til sepsis Undersøgelser Visitation Initial antibiotisk behandling Specielle situationer Skift i antibiotika og varighed af behandling: Udskrivningskriterier SEPTISK SHOCK Behandling af patienter med svær sepsis og septisk shock Initial antibiotisk behandling Monitorering Væsketerapi Effektmål Iltterapi Insulinbehandling CVK Ulcus profylakse Trombose profylakse DIC behandling SMERTEBEHANDLING Smertetyper Primære analgetika Sekundære analgetika Behandling af cancersmerter STIKSKADE, INSTRUKS AFDELING C Målgruppe Henvendelse ved stikskade Procedurer Ved risiko for hiv smitte Ved første kontrol (en uge efter opstart af PEP): STIKSKADE, PROCEDURER Smitteveje Risiko Procedure ved uheld Den skadesramte medarbejder Vagthavende læge på stamafdelingen VII

8 Medicinsk Afdeling C TRANSFUSIONSKOMPLIKATIONER, AKUTTE TROMBOSEPROFYLAKSE I FYNS AMT Generelle retningslinier for trombocythæmmende behandling ved aterotrombotisk hjerte-kar-sygdom Anbefalinger Kommentarer vedrørende ansøgning om tilskud fra Lægemiddelstyrelsen: TUBERKULOSE Udredning Visitation Akut diagnostik Behandling Patientinformation ved behandlingsstart Undersøgelser ved behandlingsstart (gult forløbsskema) Formalia Smitte- og personaleforhold VEJLEDNING FOR ANLÆGGELSE AF NASO- GASTRISK SONDE Definition Ordination Kontrolprocedurer Kontrol af sondens beliggenhed foregår ved: VISITATION AF SYNKOPE-PATIENTER I SKADESTUEN Definition VISITATION TIL SEMIINTENSIVE PLADSER Hvad tilbydes aktuelt i det semiintensive afsnit? Hvilke patienter modtages? Hvilke patienter modtages ikke? Hvem visiterer? FORGIFTNINGSINSTRUKS VIII

9 FORORD Denne bog i kittellommeformat indeholder hovedparten af de instrukser, som især bruges i det akutte arbejde. Det er den sjette gennemreviderede udgave af afdelingens "Den lille akutte", som udkom første gang i Afdelingens overlæger er ansvarlige for det faglige indhold. "Den lille akutte" beskriver den praksis, som ønskes fulgt i standardsituationer. Instrukserne supplerer, men træder ikke i stedet for sund fornuft og fagets litteratur. Den afspejler dels lokale forhold dels bevidste valg mellem flere ligeværdige muligheder med henblik på at opretholde en ensartet praksis. Bogens forskrifter kan og skal fraviges, når omstændighederne kræver det, men det forudsætter en specifik argumentation i den pågældende journal. "Den lille akutte" revideres og suppleres årligt. Nyt i årets udgave er afsnit om Ansvar og kompetence for lægestuderende, Delirium, Fugleinfluenza, Influenza og Tromboseprofylakse i Fyns Amt. Enhver kommentar eller korrektion er velkommen og kan rettes til én af afdelingens overlæger eller til sekretær Susan Jørgensen (lokal 2651). Instruksen er ydermere tilgængelig i elektronisk form via Afdelings C's hjemmeside. Afdelingsledelsen takker alle bidragyderne for deres revision og redigering af det faglige indhold. Formattering af bidragene samt løsning af de praktiske problemer i processen frem mod det flotte resultat er løst af Susan Jørgensen. Odense, juni 2006 Birte Hansen ledende overlæge Lilian Møllegård oversygeplejerske IX

10

11 1. AIDS/HIV Udarbejdet af: Hanne Madsen. Redigeret og revideret af Court Pedersen Maj AIDS/HIV Diagnose Påvisning af hiv antistoffer (testen påviser antistoffer mod både hiv-1 og hiv-2). Hos nysmittede (primær hiv infektion) går der uger (max. 3 måneder) før antistoffer med sikkerhed kan påvises i blodet. I denne tidlige fase kan diagnosen stilles ved påvisning af hiv-antigen (KIA) ellert hiv-rna (KMA) i plasma. Hiv-QUICK-test (antistoftest med svar samme dag) kan rekvireres efter aftale med vagthavende læge, KIA. Det er en forudsætning, at svaret vil have umiddelbare kliniske konsekvenser. Forløb Klinisk benytter man ikke længere stadieinddelinger. Hiv infektionen betragtes som en samlet sygdomsenhed, hvor der kan være forskellige grader af immundefekt og klinisk sygdom. Immundefekt Immunforsvarets funktion vurderes bedst ved antallet af CD4- celler i blodet. CD4-tallet hos raske: > 0,5 x 10 9 /l. Ved CD4 celletal < 0,2 x 10 9 /l risiko for alvorlige opportunistiske infektioner. Hiv-RNA målt i plasma udtrykker hos patienter i antiretroviral behandling, hvor godt hiv-infektionen er bekæmpet. Jo lavere tal jo bedre. Der stiles mod hiv-rna < 20 kopier/ml plasma Klinisk sygdom Primær hiv infektion: feber, generaliseret lymfeknudesvulst, synkesmerter med rødme, mundhuleulcerationer, hovedpine, muskel/ledsmerter, eksantem. Herefter optræder en kortere eller længere symptomfri periode med generaliseret lymfeknudesvulst. 1-1

12 1. AIDS/HIV Udarbejdet af: Hanne Madsen. Redigeret og revideret af Court Pedersen Maj 2005 I takt med, at immunforsvaret svækkes kan følgende hivrelaterede sygdomme optræde (vejledende) CD4 < 0,5x109/l Bakteriel pneumoni Tuberkulose Kaposis sarkom - blålige svulster i hud og slimhinder Herpes zoster CD4 < 0,3x10 9 /l Candidiasis i mundhule og oesophagus CD4 < 0,2x10 9 /l Pneumocystis carinii pneumoni (PCP) - hypoxi, dyspnø Toxoplasmose - typisk fokale cerebrale symptomer, kramper Kryptokokkose meningitis, feber, hovedpine Kryptosporidiose - diaré Mikrosporidiose - diaré Generaliseret sygdom med atypiske mykobakterier - feber, vægttab, mavesmerter, diaré Invasiv sygdom med CMV - pneumonitis, adrenalitis, chorioretinitis, colitis med diaré, abdominalsmerter og eventuel blødning per rectum Kronisk herpes simplex virus sygdom Progressiv multifokal leukoencephalopati Non Hodgkin lymfom HIV encephalopati HIV wasting - vægttab >10 %, feber eller diaré uden påvist ætiologi >30 dage Udredning 1. Kendte hiv-positive, der ikke er i antiviral behandling Leukocytter + diff., Hb, thrombocytter, S-Natrium, S-Kalium, S-creatinin, ALAT, LDH, BASP, S-bilirubin, CD4-celletal, plasma hiv-rna 1-2

13 1. AIDS/HIV Udarbejdet af: Hanne Madsen. Redigeret og revideret af Court Pedersen Maj Nykonstaterede hiv-positive Som ovenfor + WR, HBsAg og anti-hbs, HCV-antistof, CMVantistof og toxoplasma-antistof. 3. Hiv-positive i antiretroviral behandling Som ved 1. + S-CK, S-pancreas amylase og lipidprofil: S- cholesterol, HDL, LDL, triglycerid og p-laktat. Afhængigt af patientens symptomer og behandlingsregimet kan andre undersøgelser være indicerede. Ved febrilia: Røntgen af thorax (kan ved PCP være normalt) Dyrkning af blod, urin og luftvejssekret. Ved febrilia overvej altid PCP, som er den hyppigste alvorlige infektion. Ved diaré Fæces til dyrkning for patogene tarmbakterier og mikroskopi for parasitter: Kryptosporidier (anføres specifikt på rekvisitionsseddel) Mikrosporidier (anføres specifikt på rekvisitionsseddel) CMV kan også give diaré. Diagnosen stilles ved rektoskopi med biopsi. Dette er ikke rutineundersøgelse. Hoste Pneumocystis carinii pneumoni Hypoxi (A-punktur) efter anstrengelse f.eks. trappegang, BAL, induceret sputum til PCR for P. carinii (KMA) Tuberkulose Urin og induceret sputum til dyrkning x 3 1-3

14 1. AIDS/HIV Udarbejdet af: Hanne Madsen. Redigeret og revideret af Court Pedersen Maj 2005 Meningit Kryptokokker, kryptokokantigen i blod og spinalvæske (se nedenfor) Lumbalpunktur Glas 1: D+R inkl. direkte mikroskopi for kryptokokker og mykobakterier (KMA) - 25 dråber Glas 2: Glukose, protein, leukocytter (KKA) - 40 dråber Glas 3: Cryptococcus-antigen (SSI) - 40 dråber Glas 4: Ekstra glas til køleskab - 25 dråber. Ved fokale cerebrale symptomer (hemiparese/kramper) og/eller påvirket bevidsthedsniveau, må cerebral infektion med Toxoplasma mistænkes. Så bør der ikke initielt laves lumbalpunktur, i stedet foretages akut CT-scanning af kraniet. Behandling Se - eller udskrift herfra i infektionsmappe på C3 og C7. Antiviral behandling er indiceret, hvis der er 1. kliniske symptomer på immundefekt, 2. CD4-tallet < 0,2-0,3 x 10 9 /l, 3. graviditet (fra 2. trimester) Vigtigste (og sjældne) akutte eller subakutte bivirkninger er: 1) Hypersensitivitet (abacavir): feber, hududslæt, muskel- og ledsmerter, slmhindeforandinger, mv. Patienten er syg. Ved hududslæt alene forsøges at holde patienten i behandling. 1-4

15 1. AIDS/HIV Udarbejdet af: Hanne Madsen. Redigeret og revideret af Court Pedersen Maj 2005 Abacavir må ikke genoptages, hvis det en gang er seponeret på mistanke om hypersensitivitet. 2) Laktatacidose 3) Hepatitis (nevirapin) 4) Nyreinsufficiens (tenofovir) 1-5

16

17 2. AK-behandling Udarbejdet af: E.B. Pedersen og Jesper Hallas. Revideret af Jesper Hallas og Karen Kjær Juni AK-behandling Denne instruks beskriver praktisk håndtering af peroral AKbehandling, hvor en sådan er fundet indiceret. Vedrørende indikationer, varighed og tilstræbt INR henvises til andre afsnit. Instruksen beskriver 4 situationer: patient som skal indlede AKbehandling, patient i stabil AK-behandling, patient med dysreguleret AK-behandling og patienter, der skal opereres og som er i AK-behandling.. Patient, som skal indlede AK-behandling Formålet med doseringsskemaet beskrevet på næste side er at danne sig et skøn overvedligeholdelsesdosis så hurtigt som muligt, så patienten kan udskrives betryggende til ambulant opfølgning, frem for blot at bringe INR i terapeutisk interval så hurtigt som muligt. Algoritmen bør bruges hos de fleste, men kan fraviges efter skøn hos komplicerede patienter, f.eks. med svært nedsat leverfunktion eller brug af interagerende lægemidler. Det gule AK-skema kan anvendes ved indledning af AKbehandling, men bør ikke andvendes ud over 1-2 uger. Herefter skal der doseres efter gennemsnitsdoser og med INR-måling højest én gang ugentlig. Algoritme til indledning af Marevanbehandling Alle patienter får 2 tabletter Marevan á 2,5 mg de første fire dage. Herefter måles INR, og Marevandosis justeres efter tabel 1. På 8. dag måles INR igen, og afhængigt af INR på dag 5 og dag 8 fastlægges vedligeholdelsesdosis efter tabel 2. Næste INR afhænger af patientens placering i tabel 2, idet grå baggrundsfarve indicerer ustabilt forløb og snarlig ny INR. 2-1

18 2. AK-behandling Udarbejdet af: E.B. Pedersen og Jesper Hallas. Revideret af Jesper Hallas og Karen Kjær Juni 2006 Tabl./dag: dag 1-4: 2 Tabel 1: INR, dag 5 <1,8 1,8-2,4 2,5-3,0 3,1-3,5 >3,5 Tabl./dag: dag ,5 1 0,5 0 Tabel 2: Vedligeholdelsesdosis, tabletter Marevan á 2,5 mg pr. uge. Tal i parentes angiver gennemsnitsdosis udtrykt som mg/dag (se Trin i de gennemsnitlige daglige doseringer af Marevan ). INR, dag 5 INR, dag 8 <1,8 1,8-2,4 2,5-3,0 3,1-3,5 >3,5 <1,8 16 (5,71) 13 (4,64) 10 (3,57) 6 (2,14) 4 (1,43) 1,8-2,4 14 (5,0) 11 (3,93) 8 (2,86) 5 (1,79) 3 (1,07) 2,5-3,0 12 (4,29) 9 (3,21) 7 (2,50) 4 (1,43) 2 (0,71) 3,1-3,5 10 (3,57) 7 (2,50) 5 (1,79) 3 (1,07) 1 (0,14) >3,5 8 (2,86) 6 (2,14) 4 (1,43) 2 (0,71) 0 (0) Næste INR: Dag 12 Dag 15 Velreguleret patient i AK-behandling. INR stabil og i niveau - Ordiner patientens sædvanlige dosis - INR kontrolleres med ugers interval - Doser fremad (uger) efter gennemsnitsdoser. Brug dosisoversigter. - Gule AK-skemaer bør ikke bruges. Dysreguleret patient. INR ikke i niveau - Optag anamnese m.h.t. compliance, kost og interaktioner. - Optegn INR værdier i gult skema - Reguler behandling efter INR-værdi 2-2

19 2. AK-behandling Udarbejdet af: E.B. Pedersen og Jesper Hallas. Revideret af Jesper Hallas og Karen Kjær Juni 2006 Ved lave INR værdi - Opjuster dosis og bestil ny INR-måling med rimeligt interval afhængig af graden af dysregulering og efter ligevægtstider. Ved overdosering uden blødning INR mellem 3 og 4,5 - Ny gennemsnitsdosis reduceret 5-10 % - Ny INR-værdi efter en uge eller mere - Ingen indlæggelsesindikation INR mellem 4,5 og 7,6 - Eventuelt 1-2 mg fytomenadion per os dråber - Pause i 1-2 døgn - Reducer dosis - Ny INR snarligt efter - Indlæggelse efter skøn INR>7,6 - Akut indlæggelse mg fytomenadion per os - Pause i 2 døgn - Reducer dosis - Ny INR dagen efter - Gentag evt. fytomenadion, forventet INR i terapeutisk interval efter timer Ved overdosering med sværere blødning - Akut indlæggelse mg fytomenadion per os (evt. parenteralt) - evt. + friskfrosset plasma blod 2-3

20 2. AK-behandling Udarbejdet af: E.B. Pedersen og Jesper Hallas. Revideret af Jesper Hallas og Karen Kjær Juni 2006 Interaktioner Vigtigste lægemidler som øger INR: Acetylsalicylsyre, paracetamol (fast dosering), tramadol, erythromycin, sulfamethizol, cimetidin, omeprazol, quinoloner, statiner Vigtigste lægemidler som nedsætter INR: Carbamazepin, rifampicin, phenobarbital Kost med højt K-vitaminindhold: Kål, spinat (1/4 tallerkenfuld pr. dag), sojaprodukter og grøntsagsjuice. Præparatbeskrivelse Marevan (warfarin): Halveringstid: 1-2 dage. Ligevægtstid: ca. en uge Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 1,25-10 mg dagligt Marcoumar (phenprocoumon): Halveringstid: 6-8 dage. Ligevægtstid: ca. en måned Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,75-6 mg dagligt AK-behandling perioperativt (Udarbejdet af Hans B. RAhr, Afd. A. Godkendt af ovl. i B, C, KKA, T og V) Mange patienter får i dag peroral antikoagulationsbehandling med K-vitamin-antagonister (Marevan, Marcoumar ) og håndteringen af denne behandling i forbindelse med operative indgreb og andre invasive procedurer sigter mod et kompromis med mindst mulig risiko for såvel blødning som tromboemboliske komplikationer. Der findes ingen kontrollerede undersø- 2-4

21 2. AK-behandling Udarbejdet af: E.B. Pedersen og Jesper Hallas. Revideret af Jesper Hallas og Karen Kjær Juni 2006 gelser af de forskellige regimer, hvorfor nærværende vejledning ikke rummer den evidesbaserede sandhed, men et pragmatisk sammendrag af en række danske og udenlandske rekommandationer. Generelt Invasive prodedurer kan normalt gennemføres ved INR< 1.5. INR i intervallet giver en let øget blødningstendens, men indgreb med let adgang til kirurgisk hæmostase (f.eks. åben abdominalkirurgi) vil normalt kunne gennemføres. Risikoen ved at pausere med AK-behandlingen eller revertere den afhænger af indikationen for AK-behandlingen (Tabel) Erfaringsgrundlaget for warfaring (Marevan ) er større end for phenprocoumon (Marcoumar ), og phenprocoumonbehandlingen kan være svær at styre i de perioperative forløb pga. stoffets meget lange halveringstid. Elektiv kirurgi Patienter i lavere tromboembolirisiko i.h.t. Tabel pauserer med Marevan i 4 dage (med Marcoumar i 14 dage) forud for operationen. Dagen før operationen måles INR. Hvis den er over 1.5(-2.0), gives K-vitamin (0,5-)1 mg p.o. (evt. i.v.), og INR kontrolleres igen om morgenen på operationsdagen. Der må ikke gives større doser af K-vitamin, da det ødelægger patientens anti-koagulation i flere dage. Marevan (eller Marcoumar ) i patientens vanlige dosering genoptages om aftenen på operationsdagen*. Der skal ikke gives støddosis. Der gives tromboseprofylakse med Klexane og TED strømper i.h.t. vanlige principper. Patienter i højere tromboembolirisiko i.h.t. Tabel håndteres forskelligt afhængigt af, om de får Marevan eller Mar- 2-5

22 2. AK-behandling Udarbejdet af: E.B. Pedersen og Jesper Hallas. Revideret af Jesper Hallas og Karen Kjær Juni 2006 coumar. Generelt bør INR i denne patientgruppe så vidt muligt holdes omkring 2.0 i forbindelse med kirurgiske indgreb. o Patienter, der får Marevan, holder pause dermed 4 dage før operationen. Indlægges fra morgenstunden to dage før og får taget INR for at kontrollere, at den nærmer sig det ønskede niveau. Pt. påbegynder straks behandling med Klexane 1 mg/kg x 2 dgl. s.c. Sidste dosis gives 24 timer før operationen. Om aftenen på operationsdagen genoptages Marevan i patientens vanlige dosering*. Op operationsdagen gives Klexane 40 mg s.c.vesp.*, dagen efter gives 40 mg x 2*, og på anden postoperative dag genoptages fuld dosering (1 mg/kg x 2 s.c.)*. Klexane seponeres, når INR er i terapeutisk niveau. TED -strømper tilrådes. o Patienter, der får Marcoumar udgør et særligt problem, fordi stoffets halveringstid er meget lang. Strategien må individualiseres med udgangspunkt i den kliniske problemstilling. A-patienter kan konfereres med konst. overlæge Hans B. Rahr, telefon Evt. kan der konfereres med vagthavende på Afd. KKA. *) med mindre der er særlig blødningsrisiko efter operatørens vurdering, eller ved f.eks. neurokirurgi, indgreb på blære eller protasta, CABG, stor karkururgi, stor cancerkururgi. Uopsættelig akut kirurgi Pause med AK-behandlingen, som kortvarigt reverteres med frisk frosset plasma. Normal hæmostase kan opnås med 15 ml/kg legemsvægt. I praksis kan man til en voksen patient bestille 4 portioner plasma. De to gives præoperativt, INR kontrolleres, og der kan suppleres med de sidste to portioner præeller intraoperativt. I.ø. som ved elektiv kirurgi. 2-6

23 2. AK-behandling Udarbejdet af: E.B. Pedersen og Jesper Hallas. Revideret af Jesper Hallas og Karen Kjær Juni 2006 INR-måling og dosisjustering På fjerde postoperative dag måles INR m.h.p. seponering af Klexane. Ved udskrivelsen måles INR m.h.p. besked til egen læge om evt. kontrol. Ud over dette og det ovenfor nævnte bør INR ikke måles i det perioperative forløb, med mindre der er særlige grunde hertil (klinisk mistanke om blødning eller hæmorragisk diatese). Dels er der ingen grund til det, dels afføde disse målinger ofte dosisjusteringer, der i bedste fald fald er unødvendige og i værste fald livsfarlige. Nota bene Optagelse af K-vitamin fra tarmen forudsætter tilstedeværelse af galde. Patienter med nyreinsufficiens kræver særlige forholdsregler vedr. dosering af Klexane. Tabel: Tromboembolisiriko i perioperativt forløb Højere risiko Lavere risiko Mekanisk hjerteklap Atrieflimren uden multiple Atrieflimren plus tidligere risikofaktorer stroke eller mutiple risikofaktorer 1 i > 1 måned Dyb venetrombose behandlet Dyb venetrombose inden for den sidste måned (Kongenit) trombofili plus nylig trombose eller tidligere livstruende trombose 1) F.eks. mitralstenose, klapprotese, tidl. stroke eller TCI, hjerteinsufficiens, alder > 65 år, hypertension, diabetes, thyreotoksikose 2-7

24

25 3. Akut antihypertensiv behandling Udarbejdet og rev. af: Ib Abildgaard Jacobsen Juni Akut antihypertensiv behandling Højt BT per se er sjældent eller aldrig indikation for akut, endsige parenteral antihypertensiv behandling. Risikoen for uhensigtsmæssigt blodtryksfald og deraf følgende hypoperfusion af vitale/vigtige organer som hjerne, hjerte og øjne er langt større end en meget usikker gevinst med hensyn til reduktion af akut hypertensiv organpåvirkning. Dette gælder i særlig grad ved langvarig hypertension og hos ældre. Ved cerebral apoplexi vil BT ofte være reflektorisk forhøjet som en hensigtsmæssig kompensation. BT vil oftest falde i løbet af få timer/døgn, og skal som hovedregel ikke nedsættes akut. Hyperakut nedsættelse af BT Er indiceret i en række kliniske situationer, hvor det stærkt forhøjede BT (diastolisk >120 og systolisk >220 mmhg) er kombineret med akut, livstruende organpåvirkning. I sådanne tilfælde, hvor BT sænkes i løbet af minutter, bør behandlingen foregå i intensivt regi og under kontinuerlig, intraarteriel BT-monitorering. Som hovedregel bør BT ikke nedsættes til under 110 mmhg diastolisk i løbet af det første døgn 3-1

26 3. Akut antihypertensiv behandling Udarbejdet og rev. af: Ib Abildgaard Jacobsen Juni 2006 Akut, oftest parenteral, antihypertensiv behandling er indiceret ved svær hypertension og: 1. encefalopati (hovedpine, sløret syn, konfusion, kramper, koma) 2. svær hjerteinsufficiens med lungeødem 3. dissekerende aortaaneurisme 4. adrenerg krise (forgiftninger, fæokromocytom) 5. akut myokardie infarkt Ad 1, 3 og 4: Behandles med labetalol (Trandate) i refrakte doser mg i.v. gentaget med 10 minutters interval p.n. (max. 200 mg/døgn) eller ved intravenøs infusion af 1-2 mg/min (max. 200 mg/døgn). Ved manglende effekt heraf forsøges behandling med intravenøs infusion af natrium nitroprussid (Nipride) 0,2 mikrogram/kg/min. eller intravenøs infusion af isradipin (Lomir) 0,3 mikrogram/kg/min. Dosis titreres efter effekt på BT. Ad 2 og 5: Behandles med intravenøst furosemid i refrakte doser på 80 mg i kombination med nitroglycerin som intravenøs infusion af 1-3 mg/time mhp. reduktion af pre- og afterload samt det myokardielle iltforbrug. Antihypertensiv behandling i løbet af få timer Er efter kort observation indiceret ved malign hypertension, som er karakteriseret ved svært forhøjet blodtryk kompliceret med FH III-IV (papilødem er altså ikke nødvendig for diagnosen). Tilstanden er ofte kombineret med tegn på encefalopati, moderat nyreinsufficiens og mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi. Er oftest forudgået af essentiel hypertension, nefrogeneller renovaskulær hypertension. 3-2

27 3. Akut antihypertensiv behandling Udarbejdet og rev. af: Ib Abildgaard Jacobsen Juni 2006 Tilstanden kan behandles på C6 under intermitterende, indirekte BT-monitorering. Hvis tilstanden iøvrigt tillader det, gives labetalol (Trandate) peroralt i doser på mg med 6 timers interval. Maximal virkning efter 3-4 timer. Hvis peroral behandling ikke er mulig, gives labetalol mg i.v. gentaget efter behov med minutters interval. Behandlingsmålet er i første døgn 110 mmhg diastolisk, hvorefter antihypertensiv behandling efter samme retningslinier som for mild til moderat hypertension påbegyndes. Ved ukompliceret svær hypertension påbegyndes antihypertensiv behandling efter få timers observation og efter samme retningslinier som ved mild til moderat hypertension. Ved akut, svær hypertension som komplikation til sklerodermi med sekundær glomerulonephritis er akut behandling med ACE-hæmmer indiceret. Gives som captopril 25 mg per os og fortsættes efter vanlige retningslinier. OBS! Nifedipin som brudte Adalat-kapsler anvendes ikke mere pga. den uhensigtsmæssige, reflektoriske takykardi som stoffet udløser og pga. intracerebral vasodilatation med risiko for cerebralt ødem. Intravenøst furosemid er ikke hensigtsmæssigt ved svær hypertension, idet tilstanden ofte er karakteriseret ved volumenkontraktion pga. tryknatriurese. Undtagelser herfor er svær hypertension kombineret med hjerte- og/eller nyreinsufficiens. 3-3

28

29 4. Akut exacerbation i obstruktiv lungesygdom Udarbejdet af: H. C. Siersted/H. A. Andersen. Rev.: H.C.Siersted Juni Akut exacerbation i obstruktiv lungesygdom Akut forværring af KOL kendetegnes ved øget dyspnø, tiltagende ekspektoratmængde og påvirket almentilstand hos en patient med kronisk obstruktivt nedsat lungefunktion. Akut svær astma kendetegnes ved dyspnø og umiddelbart behandlingsresistente bronkospasmer hos en patient med habituelt tilnærmelsesvis normal lungefunktion. Blandingstilstande forekommer (KOL med betydeligt bronkospastisk element og reversibilitet). Den akutte fase omfatter sædvanligvis de første 1-2 indlæggelsesdøgn. Den initiale behandling (de første to timer) findes skematiseret i flowchartet Initial behandling af akut astma/kol (fig. 1), der er en del af nærværende vejledning. Anamnese Må ikke forsinke livsvigtig behandling. Kort, målrettet sygehistorie: Differentialdiagnose KOL (vedvarende nedsat lungefunktion) vs. astma (anfaldsvis nedsat lungefunktion) Habituelt funktionsniveau, evt. holdning til respiratorbeh. (KOL) Tidligere akutte indlæggelser, respirator-beh., prednisolonbeh. Komplicerende sygdomme (lunger, hjerte, lever) Medikamentel behandling v. indlæggelsen (husk hjemmeilt, teofyllin, prednisolon) Mulige årsager til aktuel forværring (luftvejsinfektion, inh.- eksposition inkl. tobak og allergener, pneumoni, pneumothorax, hjerteproblemer) 4-1

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Antibiotikavejledning

Antibiotikavejledning Antibiotikavejledning Anbefalet initial antibiotika af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Januar 2018 2. udgave Akutafdelingen og medicinsk afdeling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

DIPS Okt Slagelse

DIPS Okt Slagelse DIPS Okt. 6 Slagelse Agenda Jeg vil IKKE tale (ret meget) om Antibiotika Meningitis Behandling efter overflyttelse til ITA Jeg vil gerne tale om: Det, jeg mener er relevant ved modtagelsekonstatering af

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt Antibiotikaguide Anbefalet initial antibiotika behandling af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Maj 2016 1. udgave Akutafdelingen Regionshospitalet

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME OVERSIGT: FORORD NYRE/URETERSTEN UROLOGISK LOMMEBOG. Hyppigste urologiske tilstande i vagten. Oplæg til udredning/behandling. UVI/UROSEPSIS HÆMATURI/BLÆRETAMPONADE SKIFT/ANLÆGGELSE AF BLÆRE/TOP:KATETER

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt)

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Spr. Dit svar Rigtigt svar 1 Du bestiller en ambulance kørsel 1 til patientens

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

DYSPNØ. Dyspnø kan inddeles i fire grader: Mild dyspnø, moderat dyspnø, svær dyspnø og tiltagende svær dyspnø.

DYSPNØ. Dyspnø kan inddeles i fire grader: Mild dyspnø, moderat dyspnø, svær dyspnø og tiltagende svær dyspnø. Udarbejdet af:lsi,vst dato:sept.2010 dato: Revideret af: VSt dato: Okt.2014 Godkendt af:lan, SAn dato: Okt.2014 Revideres igen: om max 2 år DYSPNØ Definition: Dyspnø stammer fra det græske ord dys = dårlig/

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom BESLUTNINGSALGORITME PTOKS Score Minimums observationsinterval Beslutningsalgoritme 0 Hver 12. time 1-2 Hver 6. time 3-5 Hver 4. time 6 Hver 2. time 7-8 Hver

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet ANAFYLAKTISK REAKTION Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet HVAD ER EN ANAFYLAKTISK REAKTION? En anafylaktisk reaktion er en akut svær

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Al ergisk reaktion: Anafylaksi: Anafylaktisk shock

Al ergisk reaktion: Anafylaksi: Anafylaktisk shock Anafylaksi Definitioner: Allergisk reaktion: hudkløe, rødme af huden, udslæt - f. eks. i form af urticaria (nældefeber) med kvadler i huden, hævede slimhinder, kvalme Anafylaksi: svær, livstruende generaliseret

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop?

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Mette Østergaard Ovl. Intensiv Afsnit 0531/0633 1 TOKS BOS EWS 2 EWS algoritme i simpel version EWS Handling ved stigende EWS 0 Mål x 2 per døgn

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af infektioner juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef X Diagnose Det er karakteristisk for alvorligt syge og døende patienter at: de hyppigt får

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. IV-adgang: morfin 5-10 mg ved BT > 110 3. Iilt: 10-15 L/min på maske 4. NG subl 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov. OBS! Behandling for erektil

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum Standard 2.4 Dokumentnavn: Akut behandling lc-k Retningslinjer for genoplivning/ retningslinjer for behandling af anafylaktisk chok Dato for ikrafttrædelse: 1. december2015 Revideres senest: 1. december

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling

Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Rolf Blauenfeldt og Troels Wienecke Referenter: Grethe Andersen Godkender: Claus Z Simonsen,

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Lungemedicin i FAM. Dyspnø - Akut Respirationsinsufficiens Årsager, observationer, behandling

Lungemedicin i FAM. Dyspnø - Akut Respirationsinsufficiens Årsager, observationer, behandling Lungemedicin i FAM Dyspnø - Akut Respirationsinsufficiens Årsager, observationer, behandling Hanne Madsen og Ingrid Titlestad, Lungemedicinsk afdeling J Formål Efteruddannelse i akutte medicinske kompetencer

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Behandling hver 4. uge

Behandling hver 4. uge Navn/ CPR UNDERSØGELSER Behandlingsserie 1 2 3 4 Behandlingsdag 1 15 1 15 1 15 1 15 Objektiv us. Incl PS 0 0 0 0 0 0 0 Baseline us** 0 Bivirkningsregistrering 0 0 0 0 0 0 0 BT, P 0 0 0 0 0 0 0 EKG ** 0

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende Apopleksi; Side 1 af 6 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder: Hjerneblødning

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Tarmslyng Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Tarmslyng Tarmslyng er en fællesbetegnelse for en akut tilstand med ophævet passage af luft og afføring gennem tarmsystemet. I tyndtarmen

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere