v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov"

Transkript

1 v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

2 f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar Det forventes, at lovforslaget vedtages uden væsentlige ændringer inden Folketinget går på sommerferie. Loven kommer formentlig til at gælde for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere. Virksomheder, som måtte ønske at anvende loven for regnskabsår, der begynder før 1. januar 2002, kan vælge dette, såfremt denne anvendelse er systematisk og konsekvent. I forhold til den nugældende årsregnskabslov er der på en række områder tale om nyskabelser. Effekten er primært, at virksomhederne kommer til at aflægge mere informative og fremadrettede årsregnskaber - eller rettere årsrapporter, som er den nye betegnelse for årsregnskabet med tilhørende beretninger. Behovet for en ny årsregnskabslov er hovedsagelig affødt af den internationale udvikling på regnskabsområdet. Først og fremmest skifter udgangspunktet fra historiske værdier til at opgøre virksomhedens reelle værdier. Mindre virksomheder vil ikke opleve den store forskel i regnskabsaflæggelsen i forhold til tidligere. Mellemstore og store virksomheder omfattes af nye og større krav. Den nuværende lov har eksisteret i 20 år. I denne periode har loven været igennem en række ændringer, som har betydet en noget uoverskuelig opbygning. Derudover har loven ofte været kritiseret for at give virksomhederne for mange valgmuligheder i regnskabsaflæggelsen. Lovforslaget råder i vid udstrækning bod på disse uhensigtsmæssigheder. Herudover opfylder lovforslaget behovet for information, der ikke er af finansiel karakter. Efter vor opfattelse er forslaget til ny årsregnskabslov godt og gennemarbejdet. Vi håber, at De efter læsning af FACIT vedrørende ny årsregnskabslov har fået overblik over de væsentligste ændringer og nyskabelser. De er naturligvis velkommen til at kontakte os med henblik på en vurdering af konsekvenserne for netop Deres virksomhed som følge af den kommende årsregnskabslov. 2

3 Baggrund Den nuværende årsregnskabslov og årsregnskabsbekendtgørelse er fra henholdsvis 1981 og Såvel lov som bekendtgørelse er senest ændret i 1996, hvor der gennemførtes en række forenklinger af kravene til regnskabsaflæggelsen, primært for mindre virksomheder. Et væsentligt kritikpunkt ved den nuværende årsregnskabslov er generalklausulen om det retvisende billede, som - udover at være for upræcis - helt overser, at regnskabsbrugerne omfatter andre end investorer og kreditorer. En nyskabelse i den nye lov er, at det nu specifikt beskrives, at årsregnskabet udarbejdes med henblik på at støtte og gavne en bredere kreds af regnskabsbrugere. De typiske regnskabsbrugere er ifølge lovforslaget: nuværende og fremtidige virksomhedsejere kreditorer medarbejdere kunder lokalsamfundet myndigheder Begrebsramme Årsregnskabets formål, grundlæggende begreber og sammenhænge - den såkaldte begrebsramme - er direkte indbygget i lovforslaget. Det er med til at styrke intentionerne om en mere ensartet fortolkning af det retvisende billede. Begrebsrammens indhold medfører en væsentlig ændring i hele grundlaget for regnskabsaflæggelse i Danmark. Hvor den nugældende lov fokuserer på resultatopgørelsen, bliver årsregnskabets vigtigste opgave nu at præsentere den reelle værdi af virksomheden. De grundlæggende forudsætninger for regnskabsaflæggelse, herunder fortsat drift, kontinuitet, periodisering og væsentlighed samt indhold frem for formalia findes også i lovforslaget. Det vil ikke i samme omfang som hidtil være muligt at aflægge regnskabet med det formål at opnå et ønsket resultat eller en ønsket størrelse af egenkapitalen. Forsigtighedsprincippet, der først og fremmest har haft til formål at beskytte regnskabsbrugerne mod for optimistiske vurderinger, er ikke så fremtrædende som hidtil. Lovforslaget forudsætter, at lovens mere eller mindre generelle bestemmelser skal udfyldes via regnskabsstandarder. Lovforslaget er i stor udstrækning tilpasset de internationale regnskabsstandarder, hvilket er en naturlig konsekvens af den internationalisering, der også gør sig gældende på regnskabsområdet. Terminologi Lovforslaget ændrer en række af de begreber, der efterhånden har bidt sig fast i regnskabsbrugeres bevidsthed. Der er langt hen ad vejen alene tale om tilpasning til den internationale terminologi, og således ikke nogen materiel forskel. På næste side er vist en oversigt over de væsentligste ændringer i terminologier. 3

4 Væsentlige ændringer i terminologi Nuværende lov Årsregnskab Årsberetning Andre rapporter Medtagelse i årsregnskabet Værdiansættelse Økonomisk stilling Udgifter/omkostninger Hensættelser Lovf vfor orsla slaget Årsrapport Ledelsesberetning Supplerende beretninger Indregning Måling Finansiel stilling Omkostninger Hensatte forpligtelser Byggeklodsmodellen Lovforslaget indfører en helt ny struktur, der kaldes byggeklodsmodellen. Byggeklodsmodellens grundprincip er, at små virksomheder skal følge en række generelle krav til regnskabsaflæggelse, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. Modellen indeholder fire regnskabsklasser - eller klodser - som er lagt oven på et grundlag af helt generelle regler, som alle virksomheder skal opfylde. Nedenfor er skitseret, hvorledes de enkelte klasser er opdelt, samt anført et estimat på antallet af danske virksomheder i de enkelte klasser. Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Supplerende krav til børsnoterede og statslige aktieselskaber. Supplerende krav til mellemstore og store virksomheder. Supplerende krav til små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A *). Grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af driftsøkonomiske årsregnskaber. Personlige virksomheder. Ca. 350 virksomheder Ca virksomheder Ca virksomheder Ca virksomheder *) Små virksomheder omfattet af klasse B: Balancesum maksimalt 20 mio. kr. Nettoomsætning maksimalt 40 mio. kr. Maksimalt 50 ansatte 4

5 Alle erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af lovforslaget. Samtidig er regnskabslovgivningen for erhvervsdrivende virksomheder nu samlet i én lov. Lovforslaget omfatter som noget nyt både virksomheder med og uden personligt ansvar. Det betyder imidlertid ikke, at alle erhvervsdrivende virksomheder har pligt til at aflægge årsrapport efter lovens bestemmelser. Særligt om klasse A Virksomheder omfattet af klasse A, eksempelvis personlige virksomheder, kan frivilligt vælge at aflægge årsrapport. Vælger en sådan virksomhed at aflægge årsrapport, er den forpligtet til som minimum at følge reglerne for klasse A. Disse regler svarer stort set til de regler, som disse virksomheder i dag aflægger årsregnskab efter. Årsrapporter for A-virksomheder skal omfatte en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen. Frivilligheden forventes ikke at medføre, at virksomhederne vil undlade at aflægge driftsøkonomiske årsregnskaber. Dertil er værdien af driftsøkonomisk regnskabsinformation for væsentlig såvel for indehaverne som for brugerne. Vælger en A-virksomhed på trods heraf blot at aflægge et skatteregnskab, må dette ikke benævnes årsrapport. Skift mellem klasser Alle virksomheder skal - udover at følge de grundlæggende regnskabsregler - følge reglerne for den regnskabsklasse, hvori de er placeret. Herudover skal de også følge reglerne i underliggende regnskabsklasser. Eksempelvis skal C-virksomheder udover de særlige regler for C-virksomheder også følge reglerne for klasse A og B. Når en virksomhed skifter fra én klasse til en anden, skal regnskabspraksis alene tilpasses fremtidige forhold. Sammenligningstal for tidligere perioder skal ikke tilpasses. Det bliver således relativt enkelt at skifte regnskabspraksis i disse tilfælde. Alle virksomheder kan vælge at følge bestemmelser fra en overliggende regnskabsklasse. Gøres dette, skal bestemmelserne følges fuldt ud, og det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, at man har valgt denne fremgangsmåde. Årsrapporten Lovforslaget forudsætter, at regnskabsrapporteringen sker i ét dokument, der samler årsregnskab, beretninger og påtegninger. Dette dokument benævnes årsrapport. Det retvisende billede gælder hele årsrapporten og ikke kun årsregnskabet. Det betyder, at en virksomhed ikke kun skal vurdere om resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter udgør et retvisende billede. I tilgift skal også ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger give et reelt billede af virksomheden. 5

6 I de efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste forhold i årsrapportens enkelte elementer. De særlige nyskabelser for D-virksomheder er alene omtalt i meget begrænset omfang. Regnskabsskemaerne Resultatopgørelse og balance vil stort set blive opstillet efter samme skemaer som hidtil. Som følge af den ændrede terminologi vil visse regnskabsposter få en anden betegnelse. Herudover har enkelte regnskabsposter skiftet plads i skemaerne, og der er kommet nye poster til. Ledelsens forslag til fordeling af årets resultat kan efter den gældende årsregnskabslov placeres i tilknytning til balancen eller resultatopgørelsen, hvis det ikke placeres i årsberetningen. Fremover skal forslaget til fordeling af årets resultat placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. I balancen skal forslag til udlodning af udbytte som hovedregel placeres som en særskilt post under egenkapitalen. Dansk regnskabspraksis på dette område har hidtil typisk medført, at beløbet blev placeret under kortfristet gæld. Denne fremgangsmåde er efter lovforslaget fortsat mulig. Ledelsesberetning Virksomheder omfattet af klasse B skal fremover udarbejde ledelsesberetning. Dette er nyt i forhold til den nuværende lov, som indeholder en undtagelsesbestemmelse for B-virksomheder. I forhold til de nuværende krav indeholder lovforslaget yderligere krav om beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter. En del B- virksomheder har hidtil undladt dette, men vil fremover skulle give oplysning herom. Virksomhedens ledelse fastlægger omfanget og detaljeringsgraden af oplysningerne. De nuværende krav om omtale af virksomhedens forventede udvikling og eventuelle filialer i udlandet omfatter efter lovforslaget ikke længere B-virksomheder. Disse krav gælder derfor alene C- og D- virksomheder. Der er skærpede krav til virksomheder omfattet af klasse C. Visse oplysningskrav, der i dag alene gælder for børsnoterede virksomheder, kommer efter lovforslaget til at gælde for C-virksomheder. Nedenfor er vist en oversigt over nye krav til indholdet af ledelsesberetningen for C-virksomheder. Udvidede oplysningskrav for klasse C Virksomhedens hovedaktiviteter Virksomhedens videnressourcer (hvis særlig betydning) Særlige forretningsmæssige og finansielle risici Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning heraf Årets resultat sammenholdt med udmeldte forventninger Særlige forudsætninger for forventninger til fremtiden Fem års hoved- og nøgletal 6

7 Hoved- og nøgletal Oplysningskravet om hoved- og nøgletal, som i dag alene er gældende for statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber, udstrækkes med lovforslaget til også at omfatte C-virksomheder. I lovforslaget er fastlagt de hovedtal, der skal indgå i ledelsesberetningen. Der fastlægges ikke krav til bestemte nøgletal. Kun de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige, skal oplyses. Nødvendighed skal ses i forhold til regnskabsbrugerens mulighed for at danne sig et fornuftigt indtryk af udviklingen i virksomheden. Nøgletalsoversigten skal endvidere oplyse om metoder ved beregning af nøgletal. Nøgletal forudsættes udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Ledelsespåtegning Som noget nyt foreslås det, at alle medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer - det vil sige bestyrelse og direktion - i tilknytning til deres underskrift på årsrapporten skal erklære: hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og - hvis der er udarbejdet koncernregnskab - koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Indeholder ledelsesberetningen supplerende beretninger, skal ledelsen også erklære sig herom. Ændringen har ingen materiel betydning. Anvendt regnskabspraksis Redegørelsen for den anvendte regnskabspraksis er blevet en fast bestanddel af de danske årsregnskaber. De fleste virksomheder har hidtil fulgt kravet, der gælder for børsnoterede virksomheder, hvorefter denne redegørelse skal placeres foran resultatopgørelse og balance. Lovforslaget indeholder i modsætning til den nuværende årsregnskabslov et krav om en samlet beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er ikke krav om en bestemt placering i forhold til de øvrige bestanddele i regnskabet. I lovforslaget er indeholdt en række detaljerede krav til de forhold, der skal beskrives i redegørelsen. Endvidere skal redegørelsen oplyse, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter. Ændring af anvendt praksis Ved ændring af den anvendte regnskabspraksis kan små selskaber i dag undlade at ændre åbningsbalancen i ændringsåret og i stedet indregne ændringsbeløbet i resultatopgørelsen. Denne lempelsesregel kan ikke anvendes efter lovforslaget. 7

8 Resultatopgørelsen Resultatopgørelsens poster vil i højere grad end hidtil være afledt af værdiansættelser og værdireguleringer. Lovforslaget foreskriver, at måling af aktiver og forpligtelser som udgangspunkt skal ske til dagsværdi. Denne fremgangsmåde gælder dog ikke alle poster. Eksempelvis skal materielle anlægsaktiver fortsat måles til kostpris. Værdiansættelse til dagsværdi medfører, at der ved regnskabsaflæggelsen vil opstå flere ikke realiserede gevinster og tab. Det er dog fortsat i vid udstrækning alene realiserede indtægter, der kan resultatføres. Lovforslaget rummer i modsætning til den nuværende lov både faktureringsmetoden og produktionsmetoden. Efter produktionsmetoden tillades indregning af nettoomsætning på et tidligere tidspunkt end på salgstidspunktet, såfremt nettoomsætningen kan opgøres pålideligt. Produktionsmetoden, der typisk anvendes på entrepriseopgaver, anvendes i dag af de virksomheder, der har valgt at følge regnskabsvejledningerne på dette område. Ekstraordinære poster indskrænkes i lovforslaget til at omfatte forhold, der ikke relaterer sig til den ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende, ligesom forholdet skal være uden for ledelsens kontrol. Eksempler herpå er tab som følge af ekspropriation og tab som følge af naturkatastrofer. Immaterielle anlægsaktiver I mange virksomheder er værdien af immaterielle anlægsaktiver ikke kommet til udtryk i regnskaberne. Typisk er omkostninger forbundet med udviklingsprojekter, patenter og varemærker blevet udgiftsført på det tidspunkt, hvor de er afholdt. Lovforslaget kræver, at alle købte immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen. Internt oparbejdede immaterielle rettigheder kan aktiveres. C- og D-virksomheder skal indregne sådanne rettigheder, hvis de udspringer af udviklingsprojekter. I lighed med den gældende lov kan egne udviklingsomkostninger aktiveres. Virksomheder i klasse C og D skal indregne udviklingsprojekter som aktiver. Som følge af kravet om indregning af immaterielle anlægsaktiver skal goodwill, der stammer fra erhvervelse af en virksomhed eller en aktivitet, ligeledes indregnes. Lovforslaget fjerner dermed den eksisterende adgang til at straksafskrive koncerngoodwill. Koncerngoodwill skal afskrives systematisk over brugstiden, der efter lovforslaget ikke kan overstige 20 år. Den nuværende lov tillader som udgangspunkt afskrivning over maksimalt 5 år. 8

9 Materielle anlægsaktiver Indregning og måling af materielle anlægsaktiver rummer tre væsentlige nyheder i forhold til den gældende lov. Leasing Finansielt leasede aktiver sidestilles med virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Det betyder, at sådanne leasede aktiver skal indregnes i balancen til en opgjort kostpris, og forpligtelsen overfor leasinggiver skal vises som leasingforpligtelse. De leasede aktiver afskrives på lige fod med virksomhedens øvrige aktiver. Det skal af regnskabet fremgå hvilke leasingaktiver, der er indregnet, samt værdien heraf. Indirekte produktionsomkostninger I produktionsvirksomheder har der i mange år har været tradition for kun at medregne direkte produktionsomkostninger i en vares eller et anlægsaktivs kostpris. Fremover skal virksomheder i klasse C og D indregne indirekte produktionsomkostninger i kostprisen. Dette får først og fremmest betydning for varelagre, der normalt vil skulle værdiansættes højere end for nærværende i produktionsvirksomhederne. I C- og D-virksomheder vil materielle og immaterielle anlægsaktiver, der er produceret eller udviklet i virksomheden, også skulle værdiansættes inklusive indirekte produktionsomkostninger. Investeringsaktiver Virksomheder, der har investering - eksempelvis i fast ejendom - som sin hovedaktivitet, skal måle investeringsaktiver og dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi. Værdireguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen. Der skal ikke afskrives på sådanne investeringsaktiver. Reguleringer af aktivet skal optages under egenkapitalen som en særskilt post benævnt Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver. Finansielle aktiver og forpligtelser Lovforslaget ændrer de hidtidige regler for indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Udgangspunktet for værdiansættelse af finansielle aktiver - typisk aktier og obligationer - er i dag kostpris eller nettorealisationsværdi og for finansielle forpligtelser nominel værdi. Opskrivninger på aktiver skal indregnes direkte på egenkapitalen. Lovforslaget vil betyde, at finansielle aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, og at alle reguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdi - eksempelvis børskursen for obligationer - skal anvendes på de aktiver og forpligtelser, man har til hensigt at sælge eller indfri før udløb. Amortiseret kostpris, der er et nyt begreb i loven, anvendes på finan- 9

10 sielle aktiver og forpligtelser, man vil beholde til udløb. Et kurstab eller en kursgevinst på eksempelvis et fast forrentet lån eller værdipapirer fordeles over løbetiden. Tabet eller gevinsten indregnes i resultatopgørelsen som renteindtægt eller renteomkostning. Kapitalandele Kapitalandele i datterselskaber eller associerede virksomheder skal for C- og D-virksomheder indregnes og måles til indre værdi. B-virksomheder kan fortsat værdiansætte disse aktiver til kostpris. Anvendes denne fremgangsmåde, skal der nedskrives til en eventuel lavere værdi. Dette kunne eksempelvis være salgsværdien. Egenkapital Der stilles i lovforslaget krav om udarbejdelse af en egenkapitalopgørelse. Denne opgørelse skal for hver post under egenkapitalen vise størrelsen primo og ultimo samt årets til- og afgange. Hvis der har været bevægelser på virksomhedskapitalen, skal opgørelsen suppleres med en 5-års oversigt herover. Hensatte forpligtelser Den nye definition i lovforslaget på hensatte forpligtelser - i den nuværende lov hensættelser - betyder, at eksempelvis hensættelser til fremtidige omkostninger ikke længere tillades. Garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser er dog fortsat omfattet af begrebet. Udskudt skat Den nuværende årsregnskabslov tillader, at udskudte skatter alene omtales i en note. Efter lovforslaget skal udskudt skat altid indregnes fuldt ud. Det gælder også udskudte skatteaktiver, såfremt kriterierne for indregning er opfyldt. Pengestrømsopgørelse Virksomheder omfattet af klasse C og D skal efter lovforslaget udarbejde en pengestrømsopgørelse. B-virksomheder kan frivilligt udarbejde denne opgørelse. Hvis virksomheden indgår i en koncern, hvori der udarbejdes pengestrømsopgørelse for koncernen, er der ikke krav om udarbejdelse af opgørelsen. Nye notekrav Opdelingen af oplysninger i henholdsvis noter og ledelsesberetning er mere logisk end i den nuværende lov. I noterne skal der således nu gives oplysninger om enkeltposter, mens ledelsesberetningen skal behandle forhold af betydning for hele virksomheden. De nye notekrav er givet i efterfølgende skema. Enkelte notekrav er gledet ud. Eksempelvis skal der ikke længere oplyses om betalte skatter i årets løb, og der skal ikke oplyses om de undtagelsesbestemmelser, som måtte være anvendt. 10

11 Nye notekrav Dattervirksomheders egenkapital og resultat, uanset at disse indgår i koncernregnskabet Egenkapitalopgørelse, hvis denne ikke vises særskilt Nærtstående parter, herunder gennemførte transaktioner hermed Incitamentsprogrammer til ledelsen Sammenligningstal for personaleomkostninger Aktiver, der ikke ejes af virksomheden, for eksempel finansielt leasede aktiver Virksomhedens eventualaktiver Oplysning om aktionærer, der besidder 5% eller mere af selskabskapitalen Omkostninger ved stiftelse og kapitalforhøjelse Beløb, forfaldstid og særlige vilkår for ansvarlig lånekapital Ophørende aktiviteter, så vidt muligt med beløbsoplysninger Revisorhonorar tillige for koncernen inklusive sammenligningstal Klasse B Supplerenen- de krav til klasse C+D Koncernregnskaber Lovforslaget indeholder skærpede krav til de metoder, der anvendes ved virksomhedssammenslutninger. Desuden omfatter koncernregnskabsbestemmelserne nu tillige fusioner og spaltninger. I den nuværende danske regnskabspraksis har minoritetsinteresser ofte været placeret som en del af egenkapitalen. Med lovforslaget indføres et krav om en særskilt hovedpost mellem egenkapital og forpligtelser. Indsendelsesfrister Tidsfristerne for indsendelse af årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventes skærpet. I dag skal årsregnskabet indsendes senest en måned efter godkendelsen på virksomhedens generalforsamling. Denne frist ændres til uden ugrundet ophold, hvilket nærmest kan fortolkes som den ekspeditionsmæssige tid, der er forbundet med indsendelsen. Det skal bemærkes, at denne nye frist efter lovforslaget kommer til at gælde fra 1. juni 2001 og har virkning for regnskabsår, der slutter den 31. maj 2001 eller senere. Årsrapporterne for regnskabsklasse B og C skal efter lovforslaget være indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den nuværende frist for disse virksomheder er 6 måneder, og årsrapporten skal således foreligge en måned tidligere end i dag. 11

12 Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer, Århus - Skanderborg Haugbyrd & Gunni Pedersen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Frederiksberg Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer, Holstebro - Struer Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriserede revisorer, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Vejle - Kolding - Grindsted - Varde - Vejen - Esbjerg Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande - Galten - Herning - Ikast - Jelling - Ringkøbing - Silkeborg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer AS, Randers - Hadsund - Hadsten - Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig - Thyborøn Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde - Holbæk - København SønderbroHus I/S, Statsautoriserede revisorer, Horsens Sønderjyllands Revisionskontor, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa - Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer, Viborg Illustration: Poul Gernes: Uden titel, 1982, marmor, højde 3,45 m, diameter 1,55 m Tilhører Silkeborg Kunstmuseum Foto: Lars Bay Hjemmeside: Redaktion: Jens Skovby (ansv.) og Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Redaktionen er afsluttet i marts Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. RevisorGruppen Danmark er en landsdækkende sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer.

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere