Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger"

Transkript

1 Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt for fonde 40 Kapitel 5. International dobbeltbeskatning 43 Del II Den skattepligtige indkomst Kapitel 6. Introduktion til den skattepligtige indkomst 53 Kapitel 7. Beregning af personlige indkomstskatter 58 Kapitel 8. Indkomstopgørelsen for personer 67 Kapitel 9. Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende 83 Kapitel 10. Indkomstopgørelsen for selskaber og foreninger 93 Kapitel 11. Indkomstopgørelsen for fonde 99 Del III Avancebeskatning Kapitel 12. Introduktion til avancebeskatning 105 Kapitel 13. Aktieavancebeskatning 108 Kapitel 14. Kursgevinstbeskatning 117 Kapitel 15. Ejendomsavancebeskatning 132 Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Kapitel 16. Introduktion til fradragsberettigede udgifter og afskrivninger 141 Kapitel 17. Fradragsberettigede udgifter 143 Kapitel 18. Afskrivninger 150 5

2

3 Indhold Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 1.1 Indledning Forholdet mellem fuld, begrænset og ingen skattepligt Skattepligt til flere stater Disposition til opgaver om skattepligt til Danmark 20 Kapitel 2. Skattepligt for personer 2.1 Indledning Fuld skattepligt Bopæl i Danmark Bopælsbegrebet Flytning til Danmark Flytning fra Danmark Ophold i Danmark HR: Ophold i Danmark i seks måneder udløser skattepligt U: Turistreglen Ophold på skibe med hjemsted i Danmark Udsendelse til tjeneste uden for Danmark Begrænset skattepligt Lønindtægt Bestyrelseshonorar Udlejning af arbejdskraft Erhvervsvirksomhed Fast ejendom Udbytte Konsulenthonorar Royalty Pensioner Sociale ydelser Ingen skattepligt Kongehuset Diplomatiske repræsentanter Konsulatembedsmænd Skattepligtens indtræden og ophør 30 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 3.1 Indledning Fuld skattepligt Hjemsted i Danmark Selskaber med daglig ledelse 32 7

4 Selskaber uden daglig ledelse Kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber) Kapitalselskabslignende selskaber Kooperative foreninger Andelsforeninger Brugsforeninger Andre erhvervsmæssige kooperative foreninger Andre foreninger m.v Begrænset skattepligt Erhvervsvirksomhed Fast driftssted Løbende ydelser Bortforpagtning Fast ejendom Udbytte Renter Arbejdsudleje Konsulenthonorar Royalty Kursgevinster Ingen skattepligt Skatteundtagne Skattefritagne Skattepligtens indtræden og ophør Skattepligtens indtræden Skattepligtens ophør 39 Kapitel 4. Skattepligt for fonde 4.1 Indledning Fuld skattepligt Fonde omfattet af fondslovene Positiv afgrænsning Negativ afgrænsning Brancheforeninger Arbejdsmarkedssammenslutninger Udenlandske fonde og selvejende institutioner Begrænset skattepligt Skattepligtens indtræden og ophør 42 Kapitel 5. International dobbeltbeskatning 5.1 Indledning Dobbeltbeskatningsoverenskomster Fuld skattepligt til begge stater Fysiske personer Juridiske personer Fuld skattepligt til stat A, begrænset skattepligt til stat B Lempelsesmetoder Eksemptionsmetoden 46 8

5 Eksemption med progressionsforbehold efter gammel metode Eksemption med progressionsforbehold efter ny metode Creditmetoden Interne danske lempelsesregler Fradrag af kildestatens skat, jf. LL Udstationeringsreglen vedrørende løn, jf. LL 33 A Lønindkomst Ophold uden for riget Mindst 6 måneder dages-reglen Lempelsesberegning 49 Del II Den skattepligtige indkomst Kapitel 6. Introduktion til den skattepligtige indkomst 6.1 Indledning Grundprincipperne for indkomstopgørelsen SL 4 den skattepligtige indkomst SL 5 avancebeskatning SL 6 fradragsberettigede udgifter Forholdet mellem indkomst- og avancebeskatning Forholdet mellem personer og selskaber Periodisering af indtægter og udgifter Indtægter (beskatningstidspunktet) Udgifter (fradragstidspunktet) 57 Kapitel 7. Beregning af personlige indkomstskatter 7.1 Indledning Beregning af kommune- og kirkeskat Beregning af statsskatter Bundskat Topskat Sundhedsbidrag Personfradrag Skatteloft Underskud Underskud i skattepligtig indkomst Underskud i personlig indkomst Familiebeskatning Beskatning af ægtefæller Den ægteskabelige samlivsstatus Ægtefællers skatteberegning Beskatning af børn Oversigt over beskatningsgrundlag og skattesatser 66 9

6 Kapitel 8. Indkomstopgørelsen for personer 8.1 Indledning Personlig indkomst Løn- og honorarindtægter Lønindtægter Honorarindtægter Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer Fratrædelsesgodtgørelser Jubilæumsgratialer og gaver i forbindelse hermed Legater HR: Legater er skattepligtige U1: Studierejselegater Personalegoder Bil Computer, internet og telefon Bolig Avis Tøj Kantine Julegaver Gaver HR: Gaver er indkomstskattepligtige U1: Afgiftspligtige gaver U2: Gaver, der hverken er indkomstskatte- eller afgiftspligtige Overskud ved hobbyvirksomhed Beskatning af hobbyvirksomhed Hobby eller erhverv generel afgrænsning Hobby eller erhverv oversigt Kapitalindkomst Renter Renteindtægter Renteudgifter Periodisering af renteindtægter og -udgifter Anpartsvirksomhed (anpartsindgrebet) Aktieindkomst Almindeligt udbytte HR: Udbytte omfatter alt der udloddes til aktionærerne U1: Tildeling af fondsaktier til aktionærerne U2: Udlodning af likvidationsprovenu i opløsningsåret Maskeret udbytte Beskatning af aktieindkomst Positiv aktieindkomst Negativ aktieindkomst Samlevende ægtefæller 82 Kapitel 9. Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende 9.1 Indledning Personskattelovens regler 83 10

7 9.1.2 Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Hvem kan anvende virksomhedsordningen? Selvstændigt erhvervsdrivende personer En virksomhed flere ejere Flere virksomheder en ejer Særligt om ægtefæller Aktiver og passiver i virksomhedsordningen HR: Alle erhvervsmæssige aktiver og passiver skal indgå i ordningen U1: Blandet benyttede aktiver kan ikke indgå i ordningen U1U1: Blandet benyttede ejendomme U2U1: Blandet benyttede biler U3U1: Blandet benyttede multimedier U2: Aktier m.v. kan ikke indgå i ordningen UU2: Den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver U3: Anpartsvirksomhed kan ikke indgå i ordningen U4: Konkursindkomst kan ikke indgå i ordningen Valg af virksomhedsordningen Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen Hele virksomheden i hele indkomståret Regnskabskrav Indskudskontoen Opgørelse af indskudskontoen Negativ indskudskonto Nulstilling af indskudskontoen Rentekorrektion Hæverækkefølgen Mellemregningskontoen Overførsel fra privatøkonomien til mellemregningskontoen Overførsel fra mellemregningskontoen til privatøkonomien Driftsomkostninger afholdt af private midler Opgørelse af den skattepligtige indkomst Virksomhedens indkomstopgørelse Virksomhedsejerens indkomstopgørelse Overskud Opsparet overskud Hævet overskud Kapitalafkast Resterende overskud Underskud Modregning af underskud i opsparet overskud Modregning af underskud i positiv kapitalindkomst (netto) Modregning af underskud i personlig indkomst 92 Kapitel 10. Indkomstopgørelsen for selskaber og foreninger 10.1 Indledning Aktieselskabsbeskatning Almindelige regler Substitutionstilfælde 94 11

8 Rette indkomstmodtager Specielle regler Overkurs Udbytte fra datterselskaber Udbytte af egne aktier Transfer pricing (armslængdeprincippet) Underskudsfremførsel Andelsbeskatning Foreningsbeskatning Indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed Udgifter til erhvervsmæssig virksomhed Deltagerbeskatning Interessentskaber Kommanditselskaber 98 Kapitel 11. Indkomstopgørelsen for fonde 11.1 Indledning Særligt om arbejdsmarkedssammenslutninger Gaver Driftsomkostninger Afskrivninger Uddelinger Uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål Andre vedtægtsmæssige uddelinger Hensættelser til almenvelgørende eller almennyttige formål Bundfradrag 102 Del III Avancebeskatning Kapitel 12. Introduktion til avancebeskatning 12.1 Indledning Ikke-realiserede værdisvingninger Realiserede værdisvingninger (salg af aktiver) HR: Realiserede værdisvingninger er skattefrie U1: Næringsvirksomhed Næringsmomenterne Næringsvirksomhedens udstrækning U2: Spekulationsøjemed 107 Kapitel 13. Aktieavancebeskatning 13.1 Indledning Anvendelsesområde Aktien m.v. skal være omfattet af ABL Aktien m.v. skal være afstået (afståelsesbegrebet) Afståelsen skal have resulteret i en gevinst eller et tab Skattesubjektet skal være skattepligtig til Danmark Næringsaktier

9 Næringsbegrebet Handelsnæring Vederlagsnæring Beskatning af næringsaktier Personer Gevinst Tab Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked Selskaber Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Egne aktier Porteføljeaktier Gevinster Tab Beskatningstidspunktet HR: Realisationsprincippet U1: Personer kan vælge lagerprincippet for næringsaktier U2: Selskaber skal anvende lagerprincippet UU2: Selskaber kan i visse tilfælde vælge realisationsprincippet U3: Dispensation fra skatteforvaltningen Avanceopgørelsen Anskaffelsessummen Hel eller delvis afståelse af aktiebeholdningen Skift mellem realisationsprincippet og lagerprincippet Afståelsessummen Disposition til opgaver om aktieavancebeskatning 116 Kapitel 14. Kursgevinstbeskatning 14.1 Indledning Anvendelsesområde Der skal være tale om en kursgevinst eller et kurstab Fordringen eller gælden skal være omfattet af KGL Fordringer og gæld Finansielle kontrakter Skattesubjektet skal være skattepligtig til Danmark Selskaber Fordringer HR: Gevinster er skattepligtige, tab er fradragsberettigede U1: Tab på koncernfordringer U1U1: Vederlag for leverede varer m.v U2U1: Børsnoterede fordringer U3U1: Rentefordringer U4U1: Pengenæringsdrivende U2: Tab på fordringer omfattet af en DBO Gæld HR: Gevinster er skattepligtige, tab er fradragsberettigede U1: Tab på indeksregulerede lån

10 U2: Tab ved indfrielse til overkurs UU2: Tab på lån, der optages med sikkerhed i visse aktiver U3: Gevinster på koncernintern gæld er skattefrie U4: Gevinster på gæld som følge af akkord m.v. er skattefrie Pengenæringsdrivende personer Afgrænsning af pengenæringsbegrebet Handelsnæring Næringsvirksomhed ved finansiering Vederlagsnæring Fordringer i danske kroner og udenlandsk valuta HR: Gevinster er skattepligtige, tab er fradragsberettigede U: Fordringer uden for næringsvirksomheden Gæld i danske kroner og udenlandsk valuta HR: Gevinster er skattepligtige, tab er fradragsberettigede U1: Tab på indeksregulerede lån er ikke fradragsberettigede U2: Tab ved indfrielse til overkurs er ikke fradragsberettigede UU2: Tab på lån, der optages med sikkerhed i visse aktiver Andre personer Fordringer i danske kroner Mindsterentekravet på stiftelsestidspunktet Gevinster Tab Gæld i danske kroner Gevinster Tab Fordringer og gæld i fremmed valuta Oversigt over beskatningsreglerne Beskatningstidspunktet HR: Gevinst og tab opgøres efter realisationsprincippet U1: Selskaber skal anvende lagerprincippet U2: Selskaber kan anvende lagerprincippet U3: Andre personers børsnoterede obligationer U4: Dispensation fra skatteforvaltningen Avanceopgørelsen Fordringer Gæld Disposition til opgaver om kursgevinster 131 Kapitel 15. Ejendomsavancebeskatning 15.1 Indledning Anvendelsesområde Der skal være tale om afståelse af fast ejendom Ejendommen må ikke være erhvervet som led i næring Arbejdsområde Aktivitetens omfang Ejendommens anvendelse Afsmitning Skattesubjektet skal være skattepligtig til Danmark Beskatning af fortjeneste

11 HR: Fortjenester er skattepligtige U: Parcelhusreglen Betingelsen om beboelse og husstand Betingelsen om grundareal under m Fradrag for tab Ægtefæller Avanceopgørelsen Anskaffelsessummen Fast tillæg på kr. pr. år Variabelt tillæg for vedligeholdelses- og forbedringsudgifter Nedsættelse med ikke-genvundne afskrivninger m.v Afståelsessummen Disposition til opgaver om ejendomsavancer 138 Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Kapitel 16. Introduktion til fradragsberettigede udgifter og afskrivninger 16.1 Indledning Fradragsberettigede udgifter Afskrivninger Forholdet mellem fradrag og afskrivning 141 Kapitel 17. Fradragsberettigede udgifter 17.1 Indledning Afgrænsning af driftsomkostningsbegrebet Forholdet mellem erhvervsmæssige og private udgifter Befordringsfradrag Forholdet mellem driftsudgifter og anlægsudgifter Etableringsudgifter Udgifter i startfasen Uddannelse Lønmodtager ktr. selvstændigt erhvervsdrivende Lønmodtager kriterier Selvstændig erhvervsdrivende kriterier Afgrænsningen Lønmodtageres (ligningsmæssige) fradrag Selvstændigt erhvervsdrivendes driftsomkostninger Særligt om driftstab Særligt om kautionstab 148 Kapitel 18. Afskrivninger 18.1 Indledning Betingelser for afskrivning Aktivet skal benyttes erhvervsmæssigt Skatteyderen skal være ejer af aktivet Driftsmidler og skibe Hvilke aktiver kan der afskrives på?

12 Afgrænsning af driftsmiddelbegrebet Værdifaste aktiver (antikviteter m.v.) Edb-software Hvornår kan der afskrives? Driftsmidlet eller skibet skal være leveret Igangværende virksomhed Bestemt til at indgå i virksomhedens drift Færdiggjort til at kunne indgå i driften Udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe HR: Saldoprincippet U1: Visse aktiver kan straksafskrives U2: Visse skibe skal afskrives særskilt U3: Visse driftsmidler med lang levetid skal afskrives særskilt U4: Infrastrukturanlæg skal afskrives særskilt Beskatning ved salg Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe Erhvervsmæssig eller privat anvendelse? HR: Afskrivningsgrundlag og -sats U: Anskaffelsessum eller restsaldo kr Beskatning ved salg Bygninger og installationer i disse Hvilke aktiver kan der afskrives på? Afskrivningsberettigede bygninger Afskrivningsberettigede installationer Hvornår kan der afskrives? Afskrivningsgrundlag og -sats Ombygnings-, forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter Beskatning ved salg Genvundne afskrivninger Tabsfradrag Goodwill og andre immaterielle aktiver Goodwill Andre immaterielle aktiver Salg af aktiver som led i næring Særligt om bygninger Særligt om driftsmidler og skibe Disposition til opgaver om afskrivninger 161 Forkortelser 162 Litteratur 163 Domme 164 Stikord

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver...

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver... Skatteret Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Begreber...3 1.1.1 Realitetsgrundsætningen...3 1.2 Systematik...3 1.3 Retskilder...4 1.4 Retsanvendelse...4

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere