1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels Peter Møller ledede mødet og bød velkommen til Karen Toke, som er nyt medlem fra Københavns Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels Peter Møller ledede mødet og bød velkommen til Karen Toke, som er nyt medlem fra Københavns Kommune."

Transkript

1 Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Møde i: Samordningsudvalg Syd ordinært møde Dato: Kl.: Sted: Hvidovre Hospital Kettegård Allé Hvidovre Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 Telefon Direkte Web Journal nr.: Dato: møde i Samordningsudvalg Syd 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels Peter Møller ledede mødet og bød velkommen til Karen Toke, som er nyt medlem fra Københavns Kommune. 2. Meddelelser Hjemmedialyse. På mødet 19. marts 2015 drøftede udvalget udkast til standardkontrakt mellem Herlev og Gentofte Hospital og kommune X om hjemmedialyse. Kommunerne tilsluttede sig bemærkningerne til udkastet fra midt-kommunerne og der blev aftalt en frist for at fremkomme med eventuelle yderligere bemærkninger. Der fremkom ingen. Med baggrund i de fremkomne bemærkninger er udarbejdet en endelig standardkontrakt, som er godkendt i SOU Midt. Idet den endelige version af standardkontrakten vedhæftes anses sagen for afsluttet i SOU Syd-regi. Bilag: Standardkontrakt mellem Herlev og Gentofte Hospital og kommune X om hjemmedialyse, version april 2015 Resumé og aftaler Ole Toftegaard gjorde opmærksom på at ordningen udløser ekstra hjemmehjælp til bl.a. skift af sengetøj. Meddelelsen blev taget til efterretning

2 3. Konstituering af Samordningsudvalg Syd somatik SOU Syd drøftede på mødet i marts 2015 indledningsvis det kommende arbejde i Samordningsudvalg Syd, herunder organisering. Det blev aftalt at udarbejde en konstitueringssag til mødet den 4. juni På denne baggrund fremlægges et forslag til kommissorium for Samordningsudvalg Syd (vedhæftet). Kommissoriet er sprogligt justeret, men indholdsmæssigt stort set identisk med standardkommissoriet for somatiske samordningsudvalg, aftalt i DAS den 27. februar Afvigelserne i forhold til standardkommissoriet er at repræsentationen fra kommunerne er på mindst fagchefniveau at formandskab fra kommuner hhv. hospital er på direktionsniveau sekretariatsbetjening af SOU Syd, som fremstår uafklaret. Til SOU Syds behandling af konstitueringssagen bemærkes og foreslås desuden: a) Da direktørkredsen træder ud af SOU Syd foreslås, at der én gang årligt afholdes et møde mellem kommunerne i Syd og hospitalssiden på direktionsniveau og med deltagelse fra almen praksis. På møderne drøftes status for arbejdet med at implementere Sundhedsaftale og på et strategisk niveau planer for implementeringsarbejdet i planområde Syd det kommende år. b) Der er fra SOU Syds indledende drøftelse på mødet i marts 2015 noteret et ønske fra kommunerne om at de nuværende underudvalg under SOU Syd nedlægges og evt. erstattes af ad hoc arbejdsgrupper. Som det dog også fremgik på mødet, er flere af de nuværende (lokale) underudvalg etableret i medfør af aftaler i DAS, og kan derfor ikke ensidigt nedlægges af SOU Syd. Der pågår i øjeblikket en afklaring af hvorvidt disse lokale underudvalg videreføres. På denne baggrund foreslås at der senere fremlægges en sag vedrørende brugen af underudvalg og rammerne for disse. Til brug for forberedelsen af denne sag, anmodes om synspunkter på spørgsmålet om sammenhængen mellem organiseringen af implementeringsarbejdet centralt (mellem DAS og arbejdsgrupper) og den lokale organisering af arbejdet i SOU Syd. c) Endelig foreslås, at der på det nye SOU Syds førstkommende møde fremlægges forslag til forretningsorden, hvori bl.a. skrives ind, at udvalget én gang årligt fastlægger en mødeplan for det kommende år. Indstilling 1) at udvalget drøfter forslag til kommissorium, herunder tager stilling til spørgsmålet om sekretariatsbetjening, med henblik på godkendelse af kommissoriet, 2) at udvalget drøfter sammenhængen mellem organisering centralt mellem DAS og permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper og den lokale organisering af arbejdet i SOU Syd 3) at udvalget tilslutter sig forslagene nævnt under punkterne a) et årligt direktørmøde, b) en sag på et kommende SOU Syd om brug af underudvalg og c) en sag på førstkommende SOU Syd med forslag til forretningsorden Side 2

3 4) at kommunerne og hospitalssiden snarest meddeler sekretariatet navne på medlemmerne af SOU Syd. Bilag Udkast til kommissorium for Samordningsudvalg Syd det somatiske område Standardkommissorium for samordningsudvalg somatik, aftalt i DAS 27. februar 2015 Oversigt over permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper under DAS Oversigt over SOU Syd og underudvalg under Sundhedsaftale Resumé og aftaler Kirsten Breindal meddelte at vicedirektør Peder Mogensen træder ud af SOU Syd og at hospitalssiden i øvrigt overvejer sin repræsentation. Hun foreslog endvidere at udvalget evaluerer sammensætningen efter et år, herunder spørgsmålet om det delte formandskab på direktørniveau. Endelig tilkendegav Kirsten Breindal at hospitalssiden ikke er tilfredse med kommunernes holdning til spørgsmålet sekretariatsbetjening og henviste til, at kommunerne med godkendelsen af standardkommissoriet i DAS har været med til at aftale, at sekretariatsbetjeningen er en fælles opgave mellem kommuner og hospitaler. Niels Peter Møller tilkendegav at kommunesiden vil genoverveje spørgsmålet. Lars Rytter meddelte at han efter aftale med Rigshospitalets direktion fortsætter som praksiskonsulent på Glostrup og som medlem af SOU Syd. Jean Hald Jensen oplyste at DAS på sit førstkommende møde skal tage stilling til spørgsmålet om videreførelse af nuværende obligatoriske underudvalg under samordningsudvalgene. Der var tilslutning til et forslag fra Charlotte Markussen om at genoverveje bemandingen i de underudvalg, som måtte blive aftalt videreført i det nye SOU Syd. Det blev aftalt, jfr. indstillingen: Ad 1: Endelig godkendelse af kommissoriet afventer afklaring af spørgsmålet om sekretariatsbetjening, som kommunesiden overvejer og vender tilbage om. Desuden aftaltes at sammensætningen af SOU Syd, herunder formandskab, evalueres efter 1 år. Ad 2: Drøftet, idet afklaring i DAS om obligatoriske underudvalg afventes. Ad 3: Tilslutning til forslagene, idet en mødesag om brug af underudvalg også skal åbne op for revurdering af bemanding af nuværende underudvalg, som måtte aftales videreført. Ad 4: Tiltrådt. Navne meddeles sekretariatet snarest. Der var enighed om at det nye SOU Syd træder sammen fra og med næste møde, den 24. september Side 3

4 4. Implementeringen af sundhedsaftalen i Enhedschef Jean Jensen vil på mødet give en kort orientering om status på implementeringen af Sundhedsaftale for så vidt angår det centrale niveau, herunder etablering af arbejdsgrupperne under DAS. Herudover ønskes en indkredsning og drøftelse af hvilke indsatser, der bør have SOU Syds særlige fokus i Det særlige fokus kan være begrundet i enten at den lokale implementeringsopgave er i gang eller ventes iværksat inden for nærmeste fremtid, eller fordi SOU Syd kan have interesse i at bidrage til det videre forberedende arbejde med indsatsen på centralt niveau. På baggrund af indkredsningen af indsatser er det tanken, at der udarbejdes en handleplan for de aktiviteter, der aftales iværksat for de respektive indsatser. Som input til drøftelsen har sekretariatet identificeret følgende indsatsområder fra Implementeringsplan 2015 (vedrørende somatiske SOU er), som er udvalgt ud fra de nævnte kriterier (implementeringsopgaven er i gang/nært forestående, eller SOU Syd kan have interesse i at præge det videre arbejde med indsatsen). Der henvises endvidere til den vedhæftede Implementeringsplan Indsats Emne Bemærkning nr. 5 Nye samarbejdsformer Præge arbejdet, jfr. SOU Syds drøftelser om akutområdet. 9 Differentierede tilbud (udpege målgrupper) Præge arbejdet, jfr. SOU Syds prioritering af lighed i sundhed 29 Overdragelse af behandlingsansvar Præge arbejdet, jfr. SOU Syds drøftelser om akutområdet 32 SOFT-portalen Ajourføring er i gang. Opfølgning 51 Revidere Kommunikationsaftalen Der er herudover aftalt en handleplan for opfølgning af komm.aftalen i Syd - 52 Kommunikationsaftalen Evt. implementeringsopgaver i 2015 det ambulante område 58 Evaluere forløbsordninger og forløbskoo. Syd deltager allerede i opfølgning vedr. forløbskoordination for ældre svækkede patient 61 Epikriser Implementering i gang (hospitalsopgave). Opfølgning. 62 Kræftrehabiliterings program Er i gang, men en særlig samordningsudvalgs- udfordring i planområde Syd. 63 Forløbsprogram erhvervet hjerneskade Implementering ventes startet i Samme udfordring som vedr. 62 Indstilling at SOU Syd drøfter fokusområder for implementeringsarbejdet for at der på næste møde i SOU Syd forelægges handleplaner for de udvalgte indsatser Bilag: Implementeringsplan 2015 Side 4

5 Resumé og aftaler Jean Hald Jensen oplyste at bemandingen af de centrale arbejdsgrupper under DAS er på plads. Regionsadministrationen sender oversigten med navne på medlemmerne ud snarest. Der er berammet et fællesmøde for formandskaberne, hvor udkast til arbejdsplaner for de respektive arbejdsgrupper præsenteres. Det blev fra flere medlemmer påpeget at der er behov for fokus på samspillet mellem de centrale arbejdsgrupper og implementeringen i SOU-erne. Der er ikke nødvendigvis personsammenfald/deltagelse fra alle SOU-er i grupperne. En mulighed for at holde sig opdateret er den nye hjemmeside: regionh.dk/sundhedsaftale Med hensyn til spørgsmålet om fokusområder i implementeringsarbejdet i 2015 opfordrede Lars Rytter til også at have opmærksomhed på initiativer på det nationale niveau; f.eks. regeringsudspillet på ældreområdet (800 mio.kr. initiativet), som dog nu afventer valget. Blandt indsatserne, som SOU Syd bør have særligt fokus på blev nævnt de, der berører - akutområdet - lighed i sundhed, - forløbsprogrammer og kronisk syge - samarbejdet om indlæggelser og udskrivninger 5. Evt. og næste møde Næste møde er berammet til den torsdag den 24. september 2015 som et heldagsmøde. Under henvisning til dagsordenens pkt. 3, ovenfor, foreslås at heldagsmødet aflyses og erstattes af et ordinært møde fra kl Indstilling at næste møde i SOU Syd er torsdag den 24. september 2015 fra Tiltrådt Side 5

6 Deltagere: Kirsten Breindal, vicedirektør, AHH, formand Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune, formand Christine Brochdorf, direktør, Hvidovre Kommune Jytte Therkildsen, direktør, Albertslund Kommune Ole Toftegaard, direktør, Glostrup Kommune, Kim Madsen, forvaltningschef, Tårnby Kommune Charlotte Markussen, direktør, Høje-Taastrup Kommune Karen Toke, sundhedschef, Københavns Kommune Niels Dreisler, almen praktiserende læge, PLO Hovedstaden Lars Rytter, hospitalspraksiskonsulent, GLO Jonas Meile, hospitalspraksiskonsulent AmH og HvH Jean Hald Jensen, enhedschef, Region Hovedstaden John Sørensen, enhedschef, AmH og HvH (sekr) Suppleanter: Per Tostenæs, centerchef, Ishøj Kommune Fraværende: Peder Mogensen, vicedirektør, AmH og HvH Jesper Tangbæk, direktør, Dragør Kommune Gitte Bylov Larsen, kontorchef, Københavns Kommune Annette Hein, sundhedschef, Vallensbæk Kommune Side 6

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital. 12. møde i Samordningsudvalg Syd

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital. 12. møde i Samordningsudvalg Syd Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 19.03.2015 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang Center 1, Taghus

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 24. september 2015-14. møde Tid: Kl. 14-16 Sted: Vandrehallen, lokale 1, AHH

DAGSORDEN. Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 24. september 2015-14. møde Tid: Kl. 14-16 Sted: Vandrehallen, lokale 1, AHH Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde DAGSORDEN Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 24. september

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: Kl.: Sted: Hvidovre Hospital. 11. møde i Samordningsudvalg Syd

Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: Kl.: Sted: Hvidovre Hospital. 11. møde i Samordningsudvalg Syd Amager Hospital Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Møde i: Samordningsudvalg Syd Dato: 18.12.2014 Kl.: 14-16 Sted: Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang Center 1,

Læs mere

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Enheden for Tværsektorielt Samarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 10. december 2015-15. møde Tid: Kl. 14-16 Sted: Albertslund Kommune Sundhedshuset Albertslund, Skolegangen 1, 2620 Albertslund Mødelokalet Loungen på 2. sal.

Læs mere

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Tværsektorielt samarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Tværsektorielt samarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 22. september 2016-17. møde Møde: Ordinært møde, inkl. temadrøftelse om svangre, børn/unge Tid: Kl. 14-16 Sted: Brøndby Rådhus Park Allé 160 2605 Brøndby Amager

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Patientforløb REFERAT

Patientforløb REFERAT Patientforløb REFERAT Møde i: Samordningsudvalg Syd Somatik Dato: 28. januar 2019 Dato: 5. november 2018 (ekstraordinært møde) Kl.: 14 15.30 Sted: Amager og Hvidovre Hospital Hvidovre-matriklen, lokale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital. Patientforløb. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172.

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital. Patientforløb. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172. Amager og Hvidovre Hospital Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 8. marts 2018-23. møde Tid: Kl. 14-16.30 Sted: Frederiksberg Døgnrehabilitering Frederiksberg Hospital, opgang 4, 2. sal Vej 6

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Velkommen til politisk dialogmøde Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Program 16.00-16.05 Velkomst 16.05-16.10 Sundhedsaftalen som politisk dokument 16.10-16.20

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Patientforløb REFERAT

Patientforløb REFERAT Patientforløb REFERAT Møde i: Samordningsudvalg Syd Somatik Dato: 28. juni 2018 Dato: 14. juni 2018 Kl.: 14 16.30 Sted: Amager og Hvidovre Hospital, vandrehallen, lokale 2 Deltagere Janne Elsborg Larsen,

Læs mere

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Enhed for Tværsektorsamarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Enhed for Tværsektorsamarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 8. december 2016-18. møde Tid: Kl. 14-17 Sted: Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, lokale 11 Kettegårds Alle 30 2620 Hvidovre Amager og Hvidovre Hospital

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Opgang bygn. 50 B, plan 2 Telefon Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord,

Opgang bygn. 50 B, plan 2 Telefon Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, Kvalitets- og udviklingsafdelingen Patientforløbsenheden Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang bygn. 50 B, plan 2 Telefon +45 4829 4829 Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, Direkte 48294989

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 1. februar 2016 Kl.: Sted: Deltagere:

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 1. februar 2016 Kl.: Sted: Deltagere: Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 1. februar 2016 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Deltagere: Afbud: Hvidovre Hospital, mødelokale 1 i vandrehallen Formandskab: Kirsten

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsafdelingen

Kvalitets- og udviklingsafdelingen Kvalitets- og udviklingsafdelingen Patientforløbsenheden Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 27. november 2015 kl. 08.00-10.00, Kursuslokale 216, Helsevej

Læs mere

Dagsordenspunkter REFERAT. Møde i: Dato: Torsdag den 1. marts 2018 Kl.: 14:00-16:00 Sted: RegionH, Regionsgården, lokale H8. Deltagere: Formandskab

Dagsordenspunkter REFERAT. Møde i: Dato: Torsdag den 1. marts 2018 Kl.: 14:00-16:00 Sted: RegionH, Regionsgården, lokale H8. Deltagere: Formandskab REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. marts 2018 Kl.: 14:00-16:00 Sted: RegionH, Regionsgården, lokale H8 Deltagere: Formandskab Mette Grønholt Harbo

Læs mere

Formandskab: Kirsten Breindal, vicedirektør, Hvidovre og Amager Hospital Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef, Gribskov Kommune

Formandskab: Kirsten Breindal, vicedirektør, Hvidovre og Amager Hospital Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef, Gribskov Kommune Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 1. december 2016 Kl.: 13.0016.00 Sted: Deltagere: Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Formandskab: Kirsten Breindal,

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 8. juni møde Tid: Kl Sted: Hvidovre Hospital Mødelokale 2 i Vandrehallen

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 8. juni møde Tid: Kl Sted: Hvidovre Hospital Mødelokale 2 i Vandrehallen Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 8. juni 2017-20. møde Tid: Kl. 14-16.30 Sted: Hvidovre Hospital Mødelokale 2 i Vandrehallen Deltagere Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør, Amager og

Læs mere

REFERAT. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21. februar 2017

REFERAT. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21. februar 2017 Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord Dato: d. 20. juni 2017. Kl.: kl. 13.30-15.30 Sted: Nordsjællands Hospital, mødelokale

Læs mere

REFERAT. Sekretariat: Melissa Holmes, Københavns Kommune Susanne Mikkelsen, Frederiksberg kommune (referent)

REFERAT. Sekretariat: Melissa Holmes, Københavns Kommune Susanne Mikkelsen, Frederiksberg kommune (referent) Direktionen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Byen Dato: 8. november 2018 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Bispebjerg Hospital, Indgang 20C, Stuen, Mødelokale F Deltagere: Sara Krenchel, brugerrepræsentant Margit

Læs mere

DAGSORDEN. Amager og Hvidovre Hospital. Tværsektorielt samarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172

DAGSORDEN. Amager og Hvidovre Hospital. Tværsektorielt samarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 DAGSORDEN Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 21. september 2017-21. møde Tid: Kl. 14-16.30 Sted: Hvidovre Hospital Mødelokale 2 i Vandrehallen Deltagere Janne Elsborg Larsen, vicedirektør, Amager

Læs mere

REFERAT. Dato: 3. januar It-SOU Syd Referat møde Side 1

REFERAT. Dato: 3. januar It-SOU Syd Referat møde Side 1 Møde i: It-SOU Syd Dato: Torsdag 28. september 2017 Tid: Kl. 13-15 Sted: Hvidovre Hospital, lokale 1, Undervisningsbygningen Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Dato: 3. januar 2018 Deltagere Anette Zacho,

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (formand)

Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (formand) DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 31.august 2015 Kl.: 14-16 Sted: Deltagere: Afbud: Regionsgården lokale H6 Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk

Læs mere

Patientforløb REFERAT

Patientforløb REFERAT Patientforløb REFERAT Møde i: ERFA-gruppe Syd Somatik Dato: 28. januar 2019 Dato: 12. september 2018 Kl.: 13 15 Sted: Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S Mødelokalet i opgang 14, 1. sal Deltagere

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region Hovedstaden, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region Hovedstaden, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 11. februar 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Københavns Kommune Sjællandsgade 40, bygn. I, 3. sal Lokale 402 Deltagere:

Læs mere

Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Torsdag den 9. februar :00-16:00

Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Torsdag den 9. februar :00-16:00 Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Deltagere: Formandskab Mette

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Afbud:

REFERAT. Deltagere: Afbud: REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 30.november 2016 Kl.: 10-12 (kommunalt formøde fra 9-10 i mødelokale H5) Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 22. juni. Afbud: Kvalitets- og udviklingsafdelingen

Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 22. juni. Afbud: Kvalitets- og udviklingsafdelingen Kvalitets- og udviklingsafdelingen Patientforløbsenheden Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 22. juni 2016 kl. 08.30-10.30, Kursuslokale 321A, Helsevej

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune Velkommen til politisk dialogmøde Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-17.15 Sundhedsaftalen som politisk dokument 17.15-17.25 Samarbejdet i planområdet/klyngen 17.25-17.40

Læs mere

2. Velkommen til Trine Mottlau, Vicedirektør i Den Præhospitale Virksomhed

2. Velkommen til Trine Mottlau, Vicedirektør i Den Præhospitale Virksomhed Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse REFERAT Telefon 4829 4829 Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 7. december 2017. kl. 13.30-15.00 Nordsjællands Hospital, Helsevej

Læs mere

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune REFERAT Møde i: Dato: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Onsdag den 13. december Kl.: 9-11 (kommunalt formøde fra 8-9) Sted: Regionsgården, Hillerød, mødelokale H4) Deltagere:

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november REFERAT Møde i: Dato: Kl.: 13-15 Sted: Deltagere: Afbud: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D.S.1, Indgang 20D,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

2. Kort gennemgang af referat af mødet den 23. september 2013 mhp. eventuel opfølgning

2. Kort gennemgang af referat af mødet den 23. september 2013 mhp. eventuel opfølgning Sekretariatet SFR Klinisk Onkologi REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Klinisk Onkologi Dato: Mandag den 9. december 2013 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Nordsjællands Hospital, Hillerød, Indgang 50 A, Det Grønne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober kl

Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober kl Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober 2017. kl. 13.00-15.00 Enhed for kvalitet, patientforløb og patientinddragelse Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød Opgang 50 B plan 2 Telefon

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

Møde i: Deltagere: Afbud: Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse

Møde i: Deltagere: Afbud: Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse Møde i: Deltagere: Afbud: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 21. februar 2017. kl. 13.30-15.30 Nordsjællands Hospital, Helsevej 2,

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. sep 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, Hillerød; Lokale H4 Deltagere: Formandskab:

Læs mere

Patientforløb DAGSORDEN

Patientforløb DAGSORDEN Patientforløb DAGSORDEN Møde i: Samordningsudvalg Syd Somatik Dato: 14. december 2018 Dato: 6. december 2018 Kl.: 14 16.30 Sted: Amager og Hvidovre Hospital Hvidovre-matriklen, lokale 2 i Vandrehallen

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 22. november 2016 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Gentofte Hospital Kirurgvillaen, Konferencelokalet

Læs mere

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix [Ref. nr.] Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 19. juni 2013 Referat fra møde i Samordningsudvalget

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Møde i: Samordningsudvalget ved BFH Dato: 23. juni 2016 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Direkte 35316749 Web www.bispebjerghospital.dk www.frederiksberghospital.dk

Læs mere

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse

Kommissorium for forløbsprogram vedr. mennesker med psykisk lidelse. Projekt om mennesker med type 2 diabetes og svær psykisk lidelse REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 19. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D. 1.7. (Indgang 20D 1.sal) Deltagere: Afbud:

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

Forslag til administrativ organisering

Forslag til administrativ organisering Forslag til administrativ organisering Sundhedskoordinationsudvalget Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftalens udviklingsdel Sundhedsaftalens driftsdel Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe Sygehus

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

KKR mål for sundhed

KKR mål for sundhed KKR mål for sundhed 2017-18 Sagsnr. 17/6415 Resumé Kommunerne i Region Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 13. december 2016 Tid: Kl. 15.00 16.30 Sted: Deltagere: Afbud: Park Inn, Engvej 171, 2300 København S Niels Nybye Aagesen, Kim Herlev Jørgensen, Henrik Kruse, Per Ullerichs,

Læs mere

Birgitte Welcher centerchef Psykiatrisk Center Hvidovre Flemming Skovsgaard (formand), formand for PLO, Region Hovedstaden

Birgitte Welcher centerchef Psykiatrisk Center Hvidovre Flemming Skovsgaard (formand), formand for PLO, Region Hovedstaden Sekretariatet for samordningsudvalget syd REFERAT Møde i: Samordningsudvalg syd Psykiatrien Dato: 21. 11. 2016 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup Festsalen, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Læs mere

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Enhed for Tværsektorsamarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172

REFERAT. Amager og Hvidovre Hospital Enhed for Tværsektorsamarbejde. Kettegård Allé Hvidovre. Opgang Center 1, Taghus 1 Afsnit 172 Møde i: Samordningsudvalg Syd - Somatik Dato: 9. marts 2017-19. møde Tid: Kl. 14-16.30 Sted: Ældrecenter Dalvangen Digevangsvej 1 2600 Glostrup Mødelokalet Konferencen Amager og Hvidovre Hospital Enhed

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Samordningsudvalgsmøde, planlægningsområde Nord,d. 8. marts 2018

Samordningsudvalgsmøde, planlægningsområde Nord,d. 8. marts 2018 Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse REFERAT Samordningsudvalgsmøde, planlægningsområde Nord,d. 8. marts 2018 Telefon 4829 4829 Web www.nordsjaellandshospital.dk Deltagere: Afbud: Hella

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: Torsdag d. 5. marts 2015 Kl.: Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Lokale 2608

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalget. Dato: Torsdag d. 5. marts 2015 Kl.: Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Lokale 2608 Herlev og Gentofte Hospitaler REFERAT Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning Møde i: Samordningsudvalget Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Direkte 20157280 Dato: Torsdag d. 5. marts 2015

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Kommunalt-lægeligt udvalg. Kommissorium

Kommunalt-lægeligt udvalg. Kommissorium Kommunalt-lægeligt udvalg Kommissorium 2018 Kommunalt-lægeligt udvalg - Kommissorium Udarbejdet af: Benny Sell & Gitte Piil Eriksen Udgiver: Sektor Ældre & Sundhed Team Folkesundhed Sundhedscenter Maribo

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web

Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web Økonomi- og Planlægningsafdelingen Møde i: Sundhedsfagligt Råd for Lungesygdomme Dato: 3. juni 2014 Kl.: 13.00 14.00 Sted: Auditorium B Lokaleoversigt vedlagt Deltagere: Vicedirektør Susanne Poulsen (formand),

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Deltagere: Anne Hertz (formand) vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri

Deltagere: Anne Hertz (formand) vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariatet for samordningsudvalget syd Psykiatrien REFERAT Møde i: Samordningsudvalg syd Psykiatrien Dato: 01.04. 2019 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup, Festsalen, Brøndbyøstervej

Læs mere