VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a.

2 Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing Kommune. Formål 2 Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for værkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand. at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål Og deraf afledte forhold. Andelsselskabets indtjening 3 Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. skal sikre vandleverancerne til lavest mulige omkostninger, således at driftsbidragene alene skal dække forsvarlige driftsomkostninger og afskrivninger på anlæg og driftsmidler, samt rimelige henlæggelser til nødvendige udvidelser og til imødegåelse af tab. Vandleverancer sker i henhold til det af Ærøskøbing kommune fastsatte regulativ og det for vandværket gældende takstblad. Medlemmer 4 Som medlem af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. kan optages enhver, herunder juridiske personer, der har tinglyst adkomst på fast ejendom i vandværkets forsyningsområde. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. Ejendomme, der i henhold til regulativ kun har betalt anlægsbidrag til forsyningsledning, er ikke medlem af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a.

3 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmer af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Ærøskøbing Kommune vedtagne regulativ og det for vandværket gældende takstblad. Ved indmeldelse, der skal være skriftlig, indtræder medlemmer i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, idet disse regelsæt udleveres eller sendes til medlemmet i forbindelse med indmeldelse. Medlemmernes hæftelse og forpligtelser i øvrigt 6 For selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital. Ethvert medlem er over for vandværket ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt wet medlem overdrager sin ejendom er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at en ny ejer ved at underskive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelse over for selskabet. Når selskabet har modtaget ejerskifteerklæringen og når samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt, ophører det udtrædende medlems rettigheder og forpligtelser over for vandværket. Vandværket kan såvel over for ny som gamle medlemmer kræve en deklaration tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed vor betaling af anlægs- og driftsbidrag. Misligholdelse 7 Såfremt et medlem ikke inden 14 dage efter forfaldsdag har foretaget indbetaling af ydelser til vandværket, er dette berettiget til at afbryde tilførslen til ejendommen. Vandværket er ikke forpligtet at genåbne, medmindre samtlige forfaldne ydelser, incassoomkostninger og omkostninger ved genåbning er betalt. Vandværket skal så vidt muligt forsøge at give medlemmet orientering om lukningen, før denne foretages. Udtræden af selskabet 8 Såfremt et medlem ophører med at modtage vand fra vandværket, herunder hvis den på ejendommen værende bygning nedrives, overføres til andet forsyningsområde eller

4 ophører som selvstændigt matrikelnummer, kan medlemmet udtræde af Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. Vandværket drager omsorg for senest 4 hverdage efter at meddelelsen om udtræden er modtaget at afbryde stikledningen fra forsyningsledningen. Udgifterne herved betales af det udtrædende medlem, der ikke har krav på nogen andel af selskabets formue. Levering til ikke medlemmer 9 Vandværket kan undtagelsesvis levere vand til institutioner, virksomheder, der udfører arbejde af midlertidig karakter eller andre, som i kraft af særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer af vandværket, mod en af bestyrelsen fastsat afgift. Sådanne købere af vand skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og vedtægter med de ændringer, der følger af forholdets natur. Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer. Generalforsamling 10 Ordinær generalforsamling i Ærøskøbing vandværk a.m.b.a. afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med 14 dages varsel ved annoncering i lokale aviser. Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal foreligge i fuldt udarbejdet skriftlig form senest med udgangen af februar måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, se 12.stk Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor, se 13.stk Valg af to lokalrevisorer, se 13.stk Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 100 medlemmer skriftligt har indsendt begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæring herom. Dagsordenen skal annonceres efter sædvanlige regler. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten.

5 Stemmeret og afstemninger 11 Hvert medlem har én stemme uanset antallet af ejendomme, som medlemmet måtte have tilsluttet vandværket. Såfremt en ejendom ejes af en juridisk person eller af flere personer i fællesskab, kan der på generalforsamlingen kun afgives én stemme for den pågældende ejendom, og den juridiske person eller fællesskabet bestemmer selv, hvem der skal repræsentere de pågældende på generalforsamlingen og dér afgive stemme eller modtage valg. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ud over sin egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Kommende medlemmer, dvs. erhververe af en ejendom, der er tilsluttet vandværket og hvorom bindende skriftlig købsaftale er indgået, men hvor ejerskifte ikke er noteret hos vandværket inden generalforsamlingen, har ret til at overvære denne, men har ikke stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte eller repræsenterede medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret, og når mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt der ikke er mødt eller repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de mødte eller repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden to måneder efter første vedtagelse. På anden generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte eller repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen 12 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår medlemmer, første gang efter lodtrækning. Dog skal det sikres, at formand og kasserer ikke er på valg i samme år. Skulle den situation opstå, er formanden på valg efter andet år, og der sker ved lodtrækning rokade mellem kassereren og de øvrige menige medlemmer. Lodtrækningen skal tilrettelægges således, at intet bestyrelsesmedlem kommer til at sidde i mere end sammenlagt 3 år. Der vælges 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen eller ved et bestyrelsesmedlems længerevarende forfald tiltræder bestyrelsen. Er et bestyrelsesmedlem udtrådt, indtræder suppleanten i stedet for det afgående medlem i den resterende valgperiode. Ved et bestyrelsesmedlems forfald deltager suppleanten i bestyrelsesmøderne, indtil det pågældende medlem genindtræder.

6 Ved opstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til valg skal så vidt muligt sikres repræsentation fra vandværkets yderområder. Den for yderområdet valgte suppleant indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem herfra får forfald eller udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og afholde de efter bestyrelsens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelse og opstilling af årsregnskab. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres beslutningsprotokol, der efter endt bestyrelsesmøde skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revision 13 Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Yderligere vælger generalforsamlingen 2 lokalrevisorer samt 2 suppleanter for disse. Én lokalrevisor og én suppleant skal så vidt muligt vælges fra yderområdet. Valg af revisor og lokalrevisorer og disses suppleanter sker for et år ad gangen. Optagelse af lån 14 Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån på indtil 25 % af den uddebiterede vandafgift incl. Den faste afgift. Lån herudover kan kun optages med bemyndigelse fra generalforsamlingen. Tegningsret 15 Selskabet tegnes af formanden i forening med kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Ved pantsætning og optagelse af lån tegnes selskabet af formand, kasserer og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7 Regnskab 16 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne, men overføres til det følgende regnskabsår. Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelse. Opløsning 17 Opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller kommunal overtagelse af vandværkets opgaver, kan opløsning besluttes med 2/3 flertal i overensstemmelse med de for vedtægtsændringer gældende regler. I forbindelse med selskabets opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle aktivers anvendelse. Ikrafttræden 18 Nærværende vedtægter, der erstatter selskabets vedtægter af 3. marts 1983, træder i kraft den 28. februar Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. februar Kristen Tom Pedersen Hans Bredmose Poul Petersen Ove G. Rasmussen Rasmus Rasmussen Arne Tambo, dirigent Og på generalforsamlingen den 28. februar Arne Tambo, dirigent

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere