VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni Andelsselskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune. ANDELSSELSKABETS FORMÅL 2 1. Andelsselskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyninglov og det af Vordingborg Kommune udfærdiget Regulativ for almene private vandværker i Vordingborg Kommune, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag. 2. Driftsbidraget skal foruden driftsomkostningerne også dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser. 3. Andelsselskabet skal endvidere varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold. ANDELSHAVERE 3 1. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver. 1

2 ANDELSHAVERNES RETTIGHEDER 4 1. Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i Regulativ for almene private vandværker i Vordingborg Kommune 2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, Regulativ for almene private vandværker i Vordingborg Kommune og gældende takstblad. ANDELSHAVERNES FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER 5 1. For enhver af andelsselskabets forpligtelser hæfter andelshaverne personligt, subsidiært solidarisk. Andelshaverne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der er indbyrdes ligeligt. 2. Enhver andelshaver skal ved sin indtræden i andelsselskabet underskrive en af vandværket udformet erklæring om, at vedkommende indtræder med alle rettigheder og forpligtelser, der fremgår af Regulativ for almene private vandværker i Vordingborg Kommune og takstblad herunder betaling af anlægsbidrag samt af nærværende vedtægter. 3. Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere. 4. Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren ved dødsfald andelshaverens bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor andelsselskabet. Når andelsselskabet modtager ejerskifteerklæring, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser overfor andelsselskabet. 5. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. 6. Andelsselskabet kan overfor nye andelshavere betinge sig en deklaration tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag. 2

3 UDTRÆDEN AF ANDELSSELSKABET 6 1. Udtræden af andelsselskabet kan ske ved grundens ophør samt selvstændig matrikel, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsselskab. 2. Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikel, eller overføres til andet forsyningsselskab, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af andelsselskabet. 3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i andelsselskabets formue. Andelshaverens andel i andelsselskabets gæld på udtrædelsestidspunktet forfalder ligeledes til betaling. Omkostninger i forbindelse med stikledningens afbrydelse fra forsyningsledningen afholdes af andelshaveren. ANDELSSELSKABETS ANLÆG 7 1. Andelsselskabet ejer vandværk med boringer, behandlingsanlæg, pumper samt hoved- og forsyningsledninger samt stikledninger frem til og med stophane eller målerbrød. 2. Andelsselskabet ejer de målerbrønde og målere, der er opsat hos den enkelte grundejer. Målerbrøndene er opbygget på en sådan måde, at opsatte målere befinder sig i et frostfrit miljø. Det er den enkelte grundejers pligt og ansvar at sørge for, at målerbrønden til enhver tid er tillukket med det låg, som hører til målerbrønden, og at målerbrønd og låg er uden skader. Såfremt der opstår skader på målerbrønden, låg eller måler skal bestyrelsen straks kontaktes. 3

4 ANDELSSELSKABETS LEDELSE 8 Generalforsamlingen og bestyrelsen 1. Andelsselskabets interesser varetages af andelshaverne gennem en generalforsamling og en bestyrelse. Generalforsamlingen 2. Generalforsamlingen er andelsselskabets højeste myndighed. 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til på sine vegne at varetage andelsselskabets drift og løbende forretninger. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingens afholdelse 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert pr i maj eller juni måned. 5. Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkel andelshaver, med angivelse af dagsorden. Til den ordinære generalforsamling skal endvidere mindst medsendes ekstrakt af årsregnskab. 6. Forslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være opført på dagsorden, og skal derfor afgives til bestyrelsens formand senes 15. april. 7. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab (årsrapporten)forelægges 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse 6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 4

5 9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (andelshavere) 10. Eventuelt 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 25 andelshavere fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen ledsaget af en skriftlig dagsorden. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen jfr.stk Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, der underskrives af dirigent og referent. Referatet udsendes til samtlige andelshavere. Bestyrelsen 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne eller disses samlevende ægtefæller/samlevere for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår: lige årstal: formand og et medlem og ulig årstal: kassereren og 2 medlemmer. 12. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. 13. Suppleanter består af 2 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der vælges 1 suppleant hvert år på den ordinære generalforsamling. Suppleanten med størst anciennitet er 1. suppleant. 14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 15. Bestyrelsen har ansvaret for driften og bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglig drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til drift, administration, reparation og vedligeholdelse. 16. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen. Bestyrelsen opstiller budget og taksblad, der skal godkendes af generalforsamlingen 17. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører et mødereferat. 18. Anlægsinvesteringer skal forelægges generalforsamlingen og godkendes. 5

6 19. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af taksbladet. STEMMERET OG AFSTEMNINGER 9 1. Hver andelshaver har 1 stemme, jfr. Betingelserne i En andelshaver kan afgive stemme ved fuldmagt. En andelshave kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt. 3. Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning. 4. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, dog bortset fra vedtægtsændringer 5. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt eller ændringen godkendes af långiver. 6. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages,, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede,og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, men forslaget opnår flertal, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. FINANSIELLE FORHOLD Vandværkets årlige regnskabsår løber fra til Det årlige overskud/underskud overføres til næste regnskabsår. 3. Revision af regnskabet foretages af den af generalforsamlingen valgte kritiske revisor, samt af den af bestyrelsen valgte statsautoriseret revisor. 4. Årsrapporten (årsregnskabet) underskrives af revisorerne og bestyrelse. 6

7 Tegningsret 5. Andelsselskabet tegnes af formand i forening med et bestyrelsesmedlem. 6. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves dog hele bestyrelsens underskrift. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura. OPLØSNING Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 2. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne fx ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dig besluttes efter de i 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 3. Ved opløsning af andelsselskabet efter et salg af aktiverne besluttes i overensstemmelse med 9 stk. 6 vil andelsselskabets formue være at udlodde til andelshaverne på opløsningstidspunktet i forhold til disses andel jfr. 5 stk. 1. IKRAFTTRÆDEN Andelsselskabets seneste vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 6. juli For bestyrelsen: Thorleif Romeyke Leif Bergstedt Birgit Johansen Formand Kasserer Bendt Jensen Marianne Andersen 7

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere