Version 1. Indledning Version 1 er første overblik på økonomien for 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1. Indledning Version 1 er første overblik på økonomien for 2015."

Transkript

1 Version 1 Indledning Version 1 er første overblik på økonomien for 215. Finansieringen er: i 215 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud. Overslagsårene er eget skøn på udskrivningsgrundlag og KLs skøn på bloktilskud. Der beregnes et mere sikkert skøn på udskrivningsgrundlag og skatter i august måned, når de selvstændige erhvervsdrivende er indberettet i statistikken. Driftsudgifterne: Overførselsudgifter er kommunens udgifter til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til bor gernne. Budgetforslaget for overførselsudgifterne bygger på den forventede udvikling for 215. Serviceudgifterne er de samme forudsætninger, som blev lagt ind i budgetoverslagsår 1 ved vedtagelsen af budget 214. Der er foretaget tekniske korrektioner, men basisbudgettet er stadig udtryk for det politiske vedtagne serviceniveau. Ændringsforslagene er IKKE indarbejdet, men beskrevet i materialet. Der er ændringer for 8,4 mio.kr. indenfor vedtaget serviceniveau, -3,5 mio. kr. vedr. demografisk udgiftspres,,8 mio.kr. vedr. lov- og cirkulæreprogram, afledt drift,2 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. udover vedtaget serviceniveau. Bufferpuljen er i version 1 indarbejdet med 5, mio.kr. Der er fortsat en række usikkerheder som først beregnes til version 2 i august måned bl.a. ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet. Stevns Kommunes økonomiske politik for budgetforslag 215: En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at sk a- be luft for omfordelinger. Der skal være et overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som stødpude til likviditeten. Likviditet anbefales på minimum gns. 8 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudva l- gene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagu d- valgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspun k- ter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlem u- ligheder. Der skal sikres midler i budgettet til anlægsinvesteringer der kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Anlægsrammen fastsættes som udgangspunkt på max. den mulighed som økonomiaftalen giver. Ovenstående økonomisk politik blev godkendt den 18. februar 214. Fokuspunkterne i det videre arbejde med budgettet er prioriteringen af ændringsforslag til vedtaget serviceniveau, ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram, demografisk udgiftspres, afledt drift, ændringsforslag udover vedtaget serviceniveau til nye tiltag, vurdering og evt. prioritering af forslagene fra balancekataloget samt forslag til nye anlæg. Derudover er der fortsat en række usikkerheder der samles op i august måned til brug for version 2. Et andet fokuspunkt bliver overholdelse af servicerammen. Kommunerne kan i 215 videreføre det aftalte niveau for serviceudgifterne fra 214. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budget overholder aftalen og en evt. regnskabssanktion holdes op mod det aftalte udgiftsniveau. Det betingede balancetilskud er i Stevns Kommune på - 11,532 mio.kr. i 215. Resultatet af budgetforslag 215 version 1, Stevns Kommunes økonomiske politik, samt at borgmestrene mødes den 1. september betyder, at ændringsforslag skal vurderes kritisk, inden der prioriteres hvilke der skal bevilges til 215. Tidsplanen er: Frist for indberetning til KL - budget 215 (skat, service, anlæg) samt forventet R KB drøfter budgetforslag version 1 på temamøde Afholdelse af borgmestermøde. Drøftelse af landsprognosen vedr. budget 215 og forventet regnskab KB 1. behandling af budget Frist for indberetning til KL om forventninger til budget Borgmestermøde landsprognose budget KB 2.behandling og vedtagelse af budget 215 1

2 Overblik/ Version 1 Overblik resultatopgørelse version 1: BF Finansiering i alt Etårigt finansieringstilskud - 2 mia Etårigt finansieringstilskud -1 mia, udmeldes senere? Betinget balancetilskud drift Betinget balancetilskud anlæg Netto serviceudgifter Netto overførselsudgifter basisbudget PL-regulering Ændringer overførselsudgifter version PL-regulering ændr. Overf.udg Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Afdrag nye lån???? Strukturel balance Anlæg netto???? pl-regulering anlæg Brugerfinansierede område Drift renovation p/l-reguering Låneoptagelse???? Balanceforskydninger Likvide aktiver version Nedenstående er ikke indarbejdet i version 1 Ændringsforslag - drift, ikke indarb Ændringer indenfor vedtaget service Effekt af lov- og cirkulæreprogram Demografisk udgiftspres-pulje Afledt drift - igangværende anlæg Ændringsforslag - udover vedt.serviceniveau - ikke indarbejdet Ændringer udover vedtaget service Anlæg - ikke indarbejdet. Brutto anlægsudgifter - ønsker i alt til prioritering Evt. låneoptagelse er ikke indarbejdet Usikkerheder: Revurdering august - generelt Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Finansiering - ny skøn til august ØU: Effekten af kontanthjælps- og sygedagpengereformen. Indarbejdet en kraftig reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet usikkert. Revurderes til august. ØU: Effekter af den kommende beskæftigelsesreform er ikke indregnet i version 1. Detaljerne er ved udarbejdelsen af version 1 ikke kendte. Kommer nærmere version 2. ØU: Generel refusionomlægning hele beskæftigelsesomr. - detaljer afventes. Formentlig tidligst fra 216. BU: tilbud til børn og unge med særlige behov. Revurderes til vers.2 BU: demografisk udgiftspres. Skolerreformens indflydelse på behov for pladser i SFO'erne medtages i version 2. BU:Praktikanter merforbrug indenfor vedtaget serviceniveau på,4 mio. kr. indregnes i version 2 Anlæg - prioritering af anlægsønsker Låneoptagelse Balancekataloget 2

3 Budgetforslag 215/ version 1 Resultatopgørelsen Strukturel balance Drift Drift indarbejdet i version 1 Strukturel balance viser et overskud i 215 på 64,7 mio. kr. (resultatet af finansiering, drift, renter og afdrag på lån). Budgetforslaget er i henhold til budgetprocessen opdelt i ændringer der er indarbejdet i version 1 og ændringsforslag der ikke er indarbejdet. Disse indgår i den samlede politiske prioritering. Udvalgenes driftsbudget B1 215*) Tekniske Ændr. Indarb. ændr. Vers.1 BF 214 Version 1 Serviceudgifter Overførselsudg Brugerfinans Total *) det budget der stod i budget 214 i overslagsår 1 = b15 i vedtaget budget 214. Der er indarbejdet ændringer for -4,3 mio.kr. (mindre udgift) vedr. overførselsudgifterne. Servicerammen Servicerammen er nettodriftsudgifterne fratrukket: Nettodriftsudgifterne til overførsler Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Nettodriftsudgifterne til brugerfinansierede områder Nettodriftsudgifter til forsikrede ledige Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager Nettoudgifter til almene ældreboliger Stevns Kommune skal give et bud på servicerammen til KL senest den 23. August 214 til brug for borgmestermødet den 1. september 214. KL har beregnet en teknisk serviceramme for 215 på 827,58 mio. kr. i 215-prisniveau, hvilket svarer til 811,283 mio.kr. i 214-prisniveau. I version 1 udgør udgifterne der er omfattet af servicerammen 88,451 mio. kr. Indregnes de ændringsforslag der indgår i servicerammen (excl. Ændringer udover vedtaget seriviceniveau), vil der samlet set være udgifter for 816,277 mio. kr. der er omfattet af servicerammen. Hvilket giver et merforbrug i forhold til rammen på 5, mio.kr. Indarbejdet i overslagsår Følgende ændringer er indarbejdet i overslagsårene ændringen set i forhold til bf215: ØU Kommuneplan 15 SSU - Projekt forebyggende hjemmebesøg SSU - Hjemmesygepleje, fagpersonale/aktiviteter BU Naturfagskoordinator Bygningsdrift børnepasningsområdet BU besparelse ved indførelse af ICS og DUBU BU dagpleje/daginst. fælles aktiviteter Ændringer i alt i forhold til bf Overførselsudgifter er indarbejdet i version 1 Overførselsudgifter er lovregulerede udgifter til kontanthjælp, førtidspensioner, fleksjob mv. Nyt skøn for budget 215 og overslagårene er indarbejdet i version 1. 3

4 Overblik/ Version 1 Ændringer serviceudgifter IKKE indarbejde i resultatopgørelsen Ændringer indenfor vedtaget service Lov og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres Ændringer udenfor vedtaget serviceniveau Ændringsforslag/ foreløbige Ændring indenfor vedtaget service Effekt af lov og cirk. program Demografisk udgiftspres Afledt drift igangv. Anlæg Ændring udenfor vedtaget service Serviceudg Der er foretaget en administrativ vurdering bl.a. på baggrund af budgetopfølgning 1 ultimo februar, om der er stigende udgifter til det vedtagne serviceniveau. Disse udgør en stigning på 8,393 mio.kr. Udgifter som følge af lov og cirkulæreændringer som er kompenseret i bloktilskuddet via DUT (Det udvidede totalbalanceprincip). Stevns Kommunes andel af lov- og cirkulæreprogrammet er beregnet til en mindreudgift på alt -5, mio. kr., som bloktilskuddet er reduceret med. Det er først til version 2 at alle lovændringer er vurderet og evt. medtaget som ændringsforslag, til version 1 forventes en merudgift på,8 mio.kr.. er udgifter som følge af demografiske ændringer. Befolkningsprognosen for Stevns kommune sammenholdt med ventelister og antal indmeldte skal bruges til vurdering af udgiftspres på børnepasning, folkeskoler og ældreområdet. Disse udgør ved version 1 en mindreudgift på -3,5 mio.kr. Ændringerne er forslag til iværksættelse af nye tiltag og udgør 1,5 mio.kr. Udgiftsprespulje Der er indarbejdet en udgiftsprespulje på 5, mio.kr. i 215 og frem. Forslag til Anlæg Der foreligger følgende forslag fra udvalgene til anlægsinvesteringer og salg af grunde. Forslag til Anlæg mio.kr. BF Anlæg brutto i alt Tilskud fra cykelpulje Salgsindtægter Tilskud nedrivningspulje -2. Anlægsudgifter netto Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. I ovenstående forslag er der mulighed for at låneoptage for i alt -11,23 mio.kr. i 215, -1,948 i 216, samt 9, mio. kr. i 217. Låneoptagelse Låneoptagelse vurderes senere. Der er derfor ikke indregnet låneoptagelse i version 1. Lånerammen er p.t. automatisk låneadgang til lån til ejendomsskat. ca. 1,7 mio. kr. Likviditet Primobeholdning 214 er på 12,3 mio.kr. Likviditetsoversigten viser en gennemsnitlig likviditet de første 5 måneder på ca. 197,2 mio kr. Der er pt. bevilget et forbrug på 52 mio. kr. Pris- og lønudvikling Budgetforslaget er fremskrevet med KL s pris- og lønskøn. Vækst i % Løn og overførsler 1,12 2, 2, 2, 2, Priser 1,32 1, ,89 1,89 Løn/priser i alt 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 4

5 Overblik/ Version 1 Ændringer/usikkerheder der IKKE er med Der er en række usikkerheder som det ikke har været muligt at få med til version 1. Disse medtages i version 2: Generelt for alle udvalgene: Ændringer som konstateres i budgetopfølgningen pr. 31. maj 214 Lov- og cirkulæreprogrammet Finansieringen nyt skøn til august Revurdering august Økonomiudvalget overførselsområdet Effekten af kontanthjælps- og sygedagpengereformen. Indarbejdet en kraftig reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet usikkert. Revurderes til august. Effekter af den kommende beskæftigelsesreform er ikke indregnet i version 1. Detaljerne er ved udarbejdelsen af version 1 ikke kendte. Kommer nærmere ved version 2. Generel refusionsomlægning på hele beskæftigelsesområdet nærmere detaljer afventes. Gælder formentlig tidligst fra 216. Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov. Revurderes til version 2. Demografisk udgiftspres. Skolereformens indflydelse på behov for pladser i SFO erne medtages først til version 2. Praktikanter merforbrug indenfor vedtaget serviceniveau på,4 mio. kr. indregnes i version 2. Anlæg Prioritering af anlægsønsker Balancekataloget Der arbejdes videre med balancekataloget Finansiering Stevns Kommune Udskrivningsgrundlag Der er i version 1 forudsat for 215. Overslagsårene er eget skøn på grundlag af 213-indkomsterne. Nyt beregnes i august når selvstændige erhvervsdrivende er indberettet til statistikken. For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag i hver enkelt kommune i 215, korrigeres det kommunal udskrivningsgrundlag i 212 for større ændringer af skattereglerne i perioden Korrektionen indebærer, at udskrivningsgrundlaget for 212 hæves til et kunstigt niveau baseret på det nuværende regelsæt. I dette tilfælde drejer det sig om at korrigere for seks skattelovsændringer: 1. Højere beskæftigelsesfradrag 2. Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 3. Afskaffelse af fradragsret for indbetalinger til kapitalpension 4. Lavere personfradrag 5. Boligjobfradraget falder bort. I 212 valgte Stevns Kommune, så der er ingen efterreguleringer i 215. I 213 og 214 har Stevns Kommune også valgt, så der ligger ingen potentielle efterreguleringer og lurer. Hvis der vælges for 215 vil der ingen efterregulering være. Vælges der selvbudgettering vil efterreguleringen komme i

6 Overblik/ Version 1 Skatter version 1 ( - = indtægter) Indkomstskatter Ejendomsskatter Ejend.skat landbr. Aktieselskabsskat Dækningsafg. Skrå skatteloft Dødsbobeskatning Forskerskat Skatter i alt Udskrivningsgrundlag Budget år / procent Udskrivningsgr. Udskrivningspct 215 statsg , 216 eget skøn , 217 eget skøn , 218 eget skøn , Forudsætninger Ejendomsskatter Grundværdierne Vækst i % Udskrivningsgrundlag (KL) 4,9 2,9 3,6 2,7 2,3 2, Antal skattepligtige eget,,,,,, Udviklingen i skattegrundlaget afhænger af en lang række faktorer, blandt andet ændret lovgivning. Budget år Grundværdier Stigning i % 1, 1, 1, Km.grundskyldspro mille 21,52 21,52 21,52 21,52 Provenu Grundværdier landbrug Km. grundskyldspromille 6,72 6,72 6,72 6,72 Provenu Folketinget har den 2. december 213 vedtaget en ændring af vurderingsloven (L8). Loven udmønter regeringens foreløbige reaktion på kritikken af SKAT s ejendomsvurderinger. Kernen i regeringens løsning er, at der skal udvikles et nyt vurderingssystem, som skal sættes i drift fra 215 vurderingen. Loven indebærer, at SKAT ikke foretager nye vurderinger i 213 og 214, men at vurderingerne fra 211 hhv. 212 videreføres. I forbindelse med skattestoppet er der lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 pct. point dog maksimalt 7 pct. Grundværdierne forventes at stige med nedenstående reguleringsprocenter 214/ / / / 218 Reguleringsprocent 6,6 5,7 5,3 5, (KL skøn) Skønnet landsudvikling 5,8 5,4 5, 4,7 (KL skøn) Kommunens eget skøn 1, 1, 1, 1, 6

7 Overblik/ Version 1 Produktionsjord Tilskud Version 1 Provenuet fra produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen minus 14,8 promille dog maksimalt 7,2 promille af produktionsjord. Grundskyldspromillen i Stevns Kommune er 21,52 14,8 = 6,72 promille. Tilskud er en i 215. Overslagsårene er egen beregning på selvbudgettering og KL s skøn for udviklingen i kommunernes skattegrundlag og balancetilskud i overslagsårene. Betinget balancetilskud på - 11,5 mio. kr. vedr. overholdelse af servicerammen. ( - = indtægter) Udligning/generel tilskud Finansieringstilskud Udligning flygtninge Tilskud øko. vansk. Tilskud vedr. soc.problem Ældretilskud styrket kvalitet ældreplejen Udligning selskabsskat Betinget balancetilsk.drift Betinget balancetilsk.anlæg Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagpasn. Udvikl.bidrag regioner Omstilling af folkeskolen Total Selvbudgettering/ Der er for 215 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3,399 mio.kr. og beregnet eget skøn på grundlag af 213 indkomsterne 12. kørsel med 3,36 mio.kr. Sammenligning af selvbudgettering kontra viser at der pt. ikke er markant forskel i provenu: Hele 1. kr. + = udgifter - = indtægter Skatteindtægter Tilskud/udligning Udviklingsbidr.regionen Efterregulering Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Provenu I alt provenu Forudsætninger Befolkning 1.1. Betalingskom.folketal Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent Grundværdier Grundskyldspromille , , ,52 Forskel ,,, Overblik økonomiaftalen Serviceudgifter/ -rammen Styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats Den 3. juni 214 blev der indgået aftale om kommunernes økonomi for 215 mellem regeringen og KL. Nedenfor nævnt uddrag fra aftalen. Rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i aftalen for 214. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUTprincippet m.m. I 215 udgør rammen til serviceudgifter 234,6 mia. kr. for hele landet. KL har beregnet et teknisk vejledende servicemåltal for 215 for Stevns Kommune til 811,283 mio. kr. (). Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes med 35 mio. kr. fra 215 og frem. Midlerne anvendes til den patientrettede forebyggelse, herunder bl.a. til at opnå færre genindlæggelser og færre forebyggeige indlæggelser. Fortsat højt kommunalt De kommunale anlægsinvesteringer kan i 215 nå et højt niveau på 17,5 anlægsniveau mia. kr. til gavn for borgerne samt vækst og beskæftigelse i samfundet. Der er ikke aftalt noget anlægsloft sanktioner på anlæg, men der er givet håndslag om en koordineret proces i den faseopdelt budgetlægning. I forhold til kvalitetsfonden er der ingen bindinger. 7

8 Overblik/ Version 1 Ekstraordinært likviditets- Tilskud på 3,5 mia. Skatter Modernisering og bedre Ressourceudnyttelse Beredskabet Sundhed Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Hertil kommer en lånepulje på ½ mia. kr. med henblik på at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Den samlede skat skal holdes i ro. Skattesanktionen er stadig gældende (individuelt/kollektivt). Der er afsat en pulje på 15 mio. kr. til skatteforhøjelser, der fordeles efter ansøgning fra kommunerne. Der er indgået en ny moderniseringsaftale, som frigør ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden De konkrete tiltag omfatter bl.a. regelforenkling på beskæftigelsesområdet samt strukturtilpasninger på beredskabsområdet. Midlerne bliver i kommuner og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service. Statslig analyse påpeger at der er effektiviseringsmuligheder på området. Senest 1. januar 216 skal kommunerne have etableret tværkommunale samarbejder - op mod 2 beredskabsenheder. Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen på 35 mio. kr. Permanent løft til patientrettet forebyggelse og videreførelse og udbygning af indsatser igangsat i forlængelse af økonomiaftalen 214. Understøttelse af rammerne For vækst i kommunerne Opfølgning på reformer og omstillinger Styrket prioritering af Indsatsen i jobcentrene Digitalisering og digital velfærd Overflytning af fem nye områder til Udbetaling Danmark Opsummering Kommunerne spiller en central rolle som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor, og kan derfor understøtte vækst og arbejdspladser lokalt ved at yde en god service over for virksomhederne. Der er i forlængelse heraf aftalt: - At sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver nedbringes med en tredjedel i At den kommunale erhvervsfremmende indsats styrkes gennem bl.a. etablering af én indgang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen. - At der nedsættes et arbejde, som skal se på mulige vækstbarrierer i planloven og udmøntningen af denne med udgangspunkt i en række konkrete sager, som kommunerne har fremført. I aftalen har regeringen og KL fulgt op på de igangværende omstillinger, som skal bidrage til at styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. En styrket politisk og ledelsesmæssig prioritering af beskæftigelsesindsatsen i de kommunale jobcentre kan frigøre op mod 55 mio. kr. til borgernær service. Der er enighed om at udarbejde en ny digitaliseringsstrategi, når den eksisterende udløber, og på den måde fortsætte den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsdagsorden. Desuden er der enighed om at arbejde videre med initiativerne i strategien for digital velfærd. Der foretages en udbygning af Udbetaling Danmarks opgavevaretagelse. Det betyder, at myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension overflyttes til Udbetaling Danmark. Plusser Ekstra finansiering i 215 Løft sundhedsområdet Minusser Gælder kun for et år Skal delvis finansieres af effektivisering på kørsel og beredskab Fornuftigt anlægsniveau uden sanktion Usikkerhed om overførselsområdet Kun få opgaver flyttes til Udbetaling Danmark Beredskab samles i op til 2 enheder Stram aftale, på grund af serviceloft/sanktioner, men god finansiering. Kommunerne får behov for at koordinere anlægsbudgetterne. 8

9 Resultatopgørelse Hele 1. kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF215 Version 1 Regnskab pl Budget 214 B215 Budget 214 bo1 BF Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud mv Ét årigt finansieringstilskud Betinget bloktilskud til km - servicerammen Betinget bloktilskud til km - anlægsrammen Tilskud fra kvalitetsfonden Udligning selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Km. bidrag til regionerudviklingbidrag Beskæftigelsestilskud Midtvejsreg. Besk.tilskud Det særlige ældretilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud-omstilling af folkeskolen Udlign. Km.m.særlige øko.probl Bidrag km. vedr. soc.problemer Moms 91 Finansiering i alt Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funkt., puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Social- og Sundhedsudvalg Overførsler Tilbud til flygtninge Førtidspens. og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne m. særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering sundhedsudgifter Central-ref.ordning -tilbud til voksne Central ref.ordninge -ældre og handicappede

10 Resultatopgørelse Hele 1. kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF215 Version 1 Regnskab pl Budget 214 B215 Budget 214 bo1 BF Børneudvalg Overførsler Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Børneudvalget 5 Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud til børn og unge med 56.3 særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov Natur- Fritids- og Kulturudv Serviceudgifter Erhvervsudvikling og turisme/turisme Kulturel virksomhed/kulturomr Lystbådehavne Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsomr Materielgården Serviceudgifter udenfor servicerammen Ældreboliger Stevns Brandvæsen Serviceudgifter Stevns Brandvæsen PL-regulering Ændringer overførselsudg PL-regulering ændr. Overf.udg Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg brutto udgift ???? Anlæg brutto indtægt ???? pl-regulering anlæg 996???? Brugerfinansierede område Drift renovation p/l-reguering Låneoptagelse Balanceforskydninger Likvide aktiver (+forbrug/-opsparing)

11 Opsummering resultatopgørelse Hele 1. kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF215 Version 1 Regnskab pl Budget214 B215 Budget 214 Bo1 BF Skatter og tilskud Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Renter PL-regulering Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg brutto udgift Anlæg brutto indtægt pl-regulering anlæg 996 Udgifter til det brugerfinans.omr pl-regulering brugerfinansieret Låneoptagelse Balanceforskydninger Likvide aktiver i alt Overblik servicerammen Hele 1. kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF215 Version 1 Regnskab pl Budget 214 B215 Budget 214 bo1 BF 215 Serviceudgifter Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen heraf central refusionsordning heraf sundhedsudgifter heraf ældreboliger (fra 213) Serviceudgifter omfattet af servicerammen Serviceudgifter: Indarbejdet ændringer i overslagsårene 216, 217 og 218 i forhold til budgetrammen 215: ØU Kommuneplan 15 SSU Projekt forebyggende hjemmebesøg Hjemmesygepleje, fagpersonale/aktiviteter BU Naturfagskoordinator Besparelse ved indførelse af ICS og DUBU Dagpl/daginst - fælles aktviteter I alt

12 Ændring Ændringer til basis budget Drift - serviceudgifter BF Nedenstående ændringer er ikke indarbejdet i version 1 resultatopgørelsen Indenfor vedtaget serviceniveau Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Beredskabet Demografisk udgiftspres Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Beredskabet Lov- og cirkulæreprogram Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget???? Plan- og teknikudvalget???? Beredskabet???? Afledt drift Natur- Fritids- og kulturudvalget Plan- og teknikudvalget total - indenfor, lov-og cirk., demografi Nedenstående er ikke indarbejdet: Udover vedtaget serviceniveau Økonomiudvalget Økonomiudvalget - overførselsudgifter Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Beredskabet Nedenstående ændringer er indarbejdet i resultatopgørelsen: Overførselsudgifter - er indarbejdet Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Brugerfinansierede område Renovation 12

13 Finansiering -1. kr. statsg. selvb. bo bo bo positive beløb = udgift negative = indtægt version kørsel (13-indkomst) Skatter Kommunal indkomstskat Ejendomsskat Ejendomsskat landbrug Dækningsafgift offentlige ejendomme Afregning skrå skatteloft Aktieselskabsskatter Dødsbobeskatning -5-5 Forskerskat Skatter i alt Tilskud og udligning Landsudligning Udligning i hovedstadsområdet Overudligning netto Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud) Èt årigt finansieringstilskud på 2 mia Èt årigt finansieringstilskud på 1 mia. - fordeles senere? Statstilskud betinget af servicerammen Statstilskud betinget vedr. anlæg Udligning selskabsskat Tilskud indvandrere og flygtninge Tilsvar indvandrere og flygtninge Tilsvar km særl øko vanskeligh særligt tilsvar for hovedstadskommuner Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen mia. til løft af ældreområdet (indt.+udg.indregnes på kt. 5) Beskæftigelsestilskud Pulje - beskæftigelsestilskud afsat til efterreg Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud og udligning i alt Skatter og tilskud i alt Udviklingsbidrag til regioner Total Forudsætninger for vurdering statsg. selvb. bo bo Bo af skatter og tilskud: Indkomstskatter Statsgaranti 215 på grundlag af 212-indk Selvb grl 213 indkomster/12.kørsel Kommunal udskrivningsprocent 25, 25, 25, 25, 25, Provenu Befolkning Befolkningsprognosen 1. Januar Korr. For betalingskommunefolketal Betalingskommunefolketal tilskudsberegning Ejendomsskat Grundværdier excl landbrug Kommunal grundskyldspromille 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 Provenue Grundværdier landbrug Grundskyldspromille 21,52-14,8= 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 Provenue Dækningsafgift af offentlige ejendomme

14 Balancekatalog Ændr.til basis budget Drift - serviceudgifter BF Fordeling 2% til balancekatalog Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Stevns Brandvæsen Indkomne forslag max. i alt Økonomiudvalget - tværgående Økonomiudvalget - administration Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Stevns Brandvæsen Beskrivelse af balanceforslagene fremgår af vedlagte balancekatalog. 14

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere