Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn"

Transkript

1 Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015

2 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Udgivet af Banedanmark Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Kortgrundlag: Sommerortofoto 2014 (SOP 2014), Geodatastyrelsen, Banedanmark Forsidefoto: Aalborg Lufthavn Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

3 Forord Med den politiske aftale En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra d. 21. marts 2013 blev det aftalt at afsætte penge til etablering af en jernbaneforbindelse til Aalborg Lufthavn. Aalborg Lufthavn er den tredjestørste lufthavn i Danmark og har stor lokal og regional betydning, både for erhvervslivet og borgerne i Nordjylland. Med den nye bane vil lufthavnen blive forbundet med hovedjernbanenettet. En ny bane til Aalborg Lufthavn kan således give en attraktiv forbindelse for mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende fra en stor del af det østlige Jylland. Den nye station bliver placeret så tæt som muligt på lufthavnsterminalen, så skift mellem tog og fly kan ske med kortest mulige gangveje. Ved Lindholm station skaber klargørings- og vendefaciliteterne i dag støjproblemer for de omkringliggende boligområder. En ny forbindelse til lufthavnen vil betyde, at klargøring og vending af togene fremover flyttes til det nye klargøringsanlæg ved lufthavnen. Dermed vil de nuværende støjgener for de nærmeste beboere til klargøringsfaciliteterne ophøre. Projektet gennemløber en VVM-lignende proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med to offentlige høringer. Den første offentlige høring, idéfasehøringen, blev gennemført fra den 28. oktober til den 18. december De indkomne høringssvar til projektet er behandlet i et høringsnotat, som kan findes på Banedanmarks hjemmeside. Høringssvarene har indgået i de gennemførte undersøgelser. Med miljøredegørelsen sendes projektet i den anden offentlige høring. Den løber fra den 2. marts til den 27. april I høringsperioden kan der sendes høringssvar til Banedanmark vedrørende projektet. Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil indgå som input til det endelige projektforslag, i det omfang de teknisk, økonomisk og miljømæssigt kan lade sig gøre. God læsning! Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling Forord Ny bane til Aalborg Lufthavn 3

4 Indhold Forord 3 Baggrund 5 Politisk aftale 5 Offentligheden inddrages 5 Den videre proces 5 Mere information 5 Ikke teknisk resume 6 Anlægsbeskrivelsen 6 Arealbehov 6 Påvirkninger når banen er bygget 7 Påvirkninger mens banen bygges 8 Påvirkninger når banen er bygget 32 Landskab og visuelle forhold 32 Støj 36 Vibrationer 44 Elektromagnetisme 44 Grundvand og drikkevand 44 Affald og ressourcer 45 Jord og jordforurening 46 Udledninger til luften 47 Natur 47 Kulturhistoriske interesser 49 Rekreative interesser 50 Trafikale forhold 52 Anlægsbeskrivelse 11 To grundløsninger 11 Banens udformning 14 Anlægsarbejdet 17 Klimatilpasning 18 Anlægsøkonomi 19 Forholdet til andre projekter 19 0-alternativet 20 Planforhold 21 Lovgrundlag 21 Planforhold 21 Arealbehov 23 Lovgrundlag 23 Ekspropriation 23 Servitutter 24 Erstatning 24 Gennemgang af arealbehov 24 Påvirkninger mens banen bygges 54 Landskab og visuelle forhold 54 Støj og vibrationer 54 Grundvand og drikkevand 55 Affald og ressourcer 55 Jord og jordforurening 56 Udledninger til luften 57 Natur 57 Kulturhistoriske interesser 59 Rekreative interesser 59 Trafikale forhold 60 Deltag i debatten 61 Borgermøde 61 Henvendelser 61 Indhold Ny bane til Aalborg Lufthavn 4

5 Baggrund Politisk aftale Med den politiske aftale En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev det aftalt at afsætte penge til etablering af en jernbaneforbindelse til Aalborg Lufthavn. Miljøredegørelsen, fagnotaterne og de tilhørende bilag er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. Alle har mulighed for at komme med synspunkter, og alle henvendelser bliver registreret, besvaret og offentliggjort i et høringsnotat på Banedanmarks hjemmeside. Der er afsat 276 mio. kr. til projektet, og anlæggelsen af lufthavnsbanen forventes påbegyndt i 2016 og færdiggjort i Offentligheden inddrages I forbindelse med projektet har Banedanmark allerede afholdt en offentlig høring på idéfaseniveau. Formålet med høringen var at informere om projektet og inddrage offentlighedens idéer og kommentarer, således at alle personer, kommuner, øvrige myndigheder, virksomheder, organisationer mv. kunne være med til at forbedre projektet. Banedanmark fik 17 henvendelser i forbindelse med idéfasehøringen. Henvendelserne er blevet registreret og behandlet i et høringsnotat, og er indgået i det videre arbejde, i det omfang de kunne forbedre projektet inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer. Forud for denne anden offentlige høring er der udarbejdet en VVM-lignende analyse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) af projektet. Analysen omhandler anlæggets fysiske forhold og projektets påvirkninger af omgivelserne. Alle henvendelser bliver offentliggjort i deres fulde omfang. Alle kommentarer og forslag vil blive vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan anvendes i projektet. Den videre proces Banedanmark indsamler, registrerer og bearbejder høringsbidrag. Høringen dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark kommenterer høringssvarene. Høringsnotatet vil sammen med denne miljøredegørelse indgå som en del af grundlaget for den politiske stillingtagen til projektet. Den proces forventes at foregå i sidste halvdel af Mere information Projektets hjemmeside er På hjemmesiden er det muligt at slå op på et dynamisk kort, hvor der er informationer om strækningen. På kortet kan man vælge, hvilke oplysninger der skal vises. Det er f.eks. muligt at få vist naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. I 2014 har Banedanmark gennemført undersøgelser af projektets påvirkninger af omgivelserne. Resultatet af undersøgelserne er beskrevet i en række fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og eksterne tekniske rådgivere. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til pjecen Jernbanen og arealforhold, som kan findes på Banedanmarks hjemmeside. På baggrund af disse fagnotater er denne miljøredegørelse udarbejdet. Redegørelsen skal danne udgangspunkt for projektets anden høring. I anden høringsperiode bliver offentligheden igen inddraget. Baggrund Ny bane til Aalborg Lufthavn 5

6 Ikke teknisk resume I denne miljøredegørelse beskriver Banedanmark de anlægsarbejder, der skal gennemføres med projektet Ny bane til Aalborg Lufthavn. I redegørelsen beskrives projektets fysiske forhold, påvirkninger på omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Elektrificering af banen er ikke en del af projektet, men udføres senere, indenfor rammerne af elektrificeringsprogrammet. I projektet er der dog taget hensyn til elektrificeringen, og påvirkninger på omgivelserne er beskrevet. Miljøredegørelsen beskriver de to undersøgte grundløsninger, som begge omfatter en stikbane fra Lindholm Station til den nye station ved Aalborg Lufthavn. For begge løsninger gælder, at der skal anlægges ca. tre km ny bane fra Lindholm Station til den nye station ved Aalborg Lufthavn. Den sydlige grundløsning Banen føres gennem det eksisterende klargøringsspor på Lindholm Station, og det nuværende klargøringsanlæg ved stationen flyttes ud til lufthavnen. Banen drejer fra den eksisterende bane og krydser Lindholm Å på en ny bro. Banen føres videre gennem den nordlige del af kolonihaveområdet Åblink og løber i kanten af en tidligere losseplads. Banen passerer derpå Thistedvej, som skal føres over banen på en vejbro, hvorefter den fortsætter på sydsiden af Lergravssøerne og dernæst videre ud langs Lufthavnsvej. Ved lufthavnen etableres en station, og et klargøringsspor. Den nordlige grundløsning Banen føres gennem det eksisterende klargøringsspor på Lindholm Station, og det nuværende klargøringsanlæg ved stationen flyttes ud til lufthavnen. Banen drejer fra den eksisterende bane og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet Voerbjerglund, før den krydser Lindholm Å på en ny bro. Banen føres tværs over den tidligere losseplads, inden den passerer Thistedvej, som føres over banen på en vejbro. Banen fortsætter på nordsiden af Lergravssøerne og videre over til og ud langs Lufthavnsvej. Ved lufthavnen etableres en station og et klargøringsspor. Anlægsbeskrivelsen Anlæggelse af Ny bane til Aalborg Lufthavn omfatter bane, endestation, klargøringsanlæg og broer. Etableringen af den nye bane kræver også omlægning af veje og ledninger samt afvanding af banen. Arealbehov For begge grundløsninger anlægges banen på de første 950 meter på eksisterende baneterræn, bortset fra meget små arealer, der skal afstås fra ubebyggede ejendomme, der grænser op til baneterrænet. Størstedelen af det øvrige arealbehov ligger på statsligt og kommunalt ejede arealer, men enkelte steder må også private ejendomme afgive arealer. Nogle af arealerne eksproprieres permanent, mens de arealer, der skal bruges til blandt andet arbejdspladser og køreveje, eksproprieres midlertidigt, og efter endt brug vil de så vidt muligt blive ført tilbage til deres oprindelige stand og leveret tilbage til ejerne. Den sydlige grundløsning indebærer, at en erhvervsejendom, en boligejendom og en boligejendom med campingfaciliteter eksproprieres permanent. På delvist eksproprierede ejendomme, hvor ejeren beholder restarealerne, eksproprieres fire bygninger, nemlig tre kolonihavehuse i Åblink og én erhvervsbygning på lufthavnens ejendom. Der skal også eksproprieres 4 hektar til midlertidig brug til arbejdsarealer, byggepladser ved broer, adgangsvej til byggeplads og midlertidig forlægning af Thistedvej. Den nordlige grundløsning indebærer, at en erhvervsejendom eksproprieres permanent. På delvist eksproprierede ejendomme, hvor ejeren beholder restarealerne, eksproprieres to kolonihavehuse i kolonihaveområdet Voerbjerglund. Ikke teknisk resume Ny bane til Aalborg Lufthavn 6

7 Der skal også eksproprieres 4,7 hektar til midlertidig brug til arbejdsarealer, byggepladser ved broer, adgangsvej til byggeplads og midlertidig omlægning af Thistedvej. Hvis man foretager tilvalg af bredere eller længere perroner ved stationen ved lufthavnen betyder det, at der vil være behov for at ekspropriere yderligere 0,1-0,6 hektar, men der vil ikke være behov for at fjerne flere bygninger. Påvirkninger når banen er bygget Det meste af området præges allerede i dag af nærheden til lufthavnen, erhvervs- og industribygninger, større veje og byen. Da projektet ikke påvirker udpegede værdifulde landskaber eller fredede områder, vil den samlede betydning for landskabet af en ny bane til lufthavnen være begrænset. For både den sydlige og den nordlige grundløsning vil den vigtigste landskabelige påvirkning fra den nye bane være passagen af skovområdet og kolonihaveområderne samt krydsningen af Thistedvej og Lindholm Å. Desuden vil den nordlige grundløsning have en betydelig visuel effekt på de åbne arealer med enge og overdrev mod nord. Banen placeres ca. en meter over terræn, og der skabes derved en fysisk og visuel barriere, som ved den nordlige grundløsning vil være særlig tydelig ud over de åbne græsenge mellem Lufthavnsvej og Thistedvej. Ved den sydlige grundløsning er påvirkningen mere moderat, da linjeføringen følger bygrænsen. Den vejdæmning og vejbro, som skal føre Thistedvej over den nye bane, vil være 550 meter lang og op til 8 meter høj. Sammenholdt med det flade landskab i området vil der være tale om et markant element i landskabet. Den landskabelige og visuelle påvirkning af jernbanebroen over Lindholm Å vurderes at være stor, da landskabet med vandløb, kolonihaver og bevoksninger er sårbart over for et bygningsværk af den størrelse. øges. Det vil også ske uden Ny bane til Aalborg Lufthavn. Det er primært kørsel med godstog til havnen i Hirtshals i aftenog nattetimerne, der medfører forøget støj på den eksisterende bane i forhold til i dag. Sammenlignet med 0-alternativet giver den nye bane ikke anledning til yderligere stigning i antallet af støjbelastede boliger. Det gælder uanset valg af grundløsning. Støjbelastningen er størst på den første del af linjeføringen, som for de to grundløsninger er fælles med den eksisterende bane fra Lindholm til Frederikshavn. På de nye strækninger er støjpåvirkningen begrænset på grund af togenes relativt lave hastighed. Begge grundløsninger indebærer, at klargøringsanlægget flyttes fra Lindholm Station ud til lufthavnen, og dermed fjernes en væsentlig støjkilde fra Lindholm Station. Det er vurderet, at den nye jernbane vil kunne påvirke enkelte kolonihavehuse i området ved Lindholm Å med vibrationer, der overskrider den vejledende grænseværdi for komfortvibrationer. Når banen senere elektrificeres, vil den kørestrøm, der løber i kørestrømsanlægget, skabe et magnetfelt omkring banen. For de boliger, hvor den elektromagnetiske påvirkning også efter afværgeforanstaltninger er over den vejledende opmærksomhedsværdi på 0,4 mikrotesla, vil Banedanmark tilbyde at ekspropriere boligen. Der forventes ikke at være behov for permanent grundvandssænkning ved drift af banen, og der vil derfor ikke være nogen påvirkning af grundvandsstanden, når banen er bygget. Banen ligger uden for drikkevandsområder, og da grundvandet strømmer væk fra den nærmeste aktive vandboring, udgør banen derfor ikke en trussel mod forsyningen med drikkevand. Som følge af den forventede stigning i togtrafikken på den eksisterende bane frem mod år 2027 vil støjbelastningen Ikke teknisk resume Ny bane til Aalborg Lufthavn 7

8 Der vil af samme årsag heller ikke være nogen risiko for at skade drikkevandet i forbindelse med anvendelse af Roundup, som bruges til at holde jernbanesporene fri for ukrudt. Når banen er i drift vil der blive produceret affald fra togets passagerer og i forbindelse med løbende sporarbejder. Alt affald vil blive håndteret og bortskaffet i overensstemmelse med lovgivningen og Aalborg Kommunes affaldsregulativ, og der vil ikke være væsentlige konsekvenser for miljøet i forbindelse med bortskaffelse af affaldet. Der bruges ressourcer i form af diesel, el og vand i forbindelse med drift og rengøring af togene. Desuden skal der bruges små mængder af ballast (granitskærver), stabilt grus, beton, stål, asfalt, brændstof, el og vand til løbende vedligehold og sporarbejder. Ressourceforbruget vurderes ikke at udgøre et miljømæssigt problem. Risikoen for jordforurening på banestrækningen og ved klargøringscentret vil være meget begrænset, når banen står færdig. Det skyldes blandt andet, at der ikke vil foregå reparation af tog eller ske håndtering af olieprodukter på klargøringscentret. Luftforureningen fra dieseltog på den nye bane til lufthavnen forventes ikke at overskride grænseværdierne. Når banen senere elektrificeres, forsvinder den lokale luftforurening fra banen helt. Når banen er etableret, vil der ikke være nogen væsentlig påvirkning af naturområder eller plante- og dyrearter. For flagermusenes vedkommende vil togenes relativt lave hastighed på 60 km/t betyde, at risikoen for påkørsel er ubetydelig. Hvor banen skærer Lindholm Å, vil der langs åen, under jernbanebroen være plads til en faunapassage, som Banedanmark anlægger, og en sti, som Aalborg Kommune kan anlægge. Broen over Lindholm Å vil forringe miljøtilstanden i åen, som i forvejen er stærkt reguleret. Vandløb og søer i området vil kun blive påvirket i begrænset omfang som følge af banens afvanding, da de tilførte vandmængder er relativt små. Miljøfremmede stoffer vil samtidig forekomme i så små mængder i drænvandet, at det ikke vil medføre mærkbare påvirkninger i hverken vandløb eller søer i området. Lindholm Kirke påvirkes i mindre grad, men samlet vurderes det, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af kulturhistoriske forhold i området som følge af banen. De rekreative interesser vil blive påvirket, fordi nogle kolonihaver permanent skal inddrages. I forbindelse med anlægsarbejdet vil det være nødvendigt permanent at nedlægge tre kolonihaver i Åblink ved den sydlige grundløsning og to kolonihaver i Voerbjerglund ved den nordlige grundløsning. Endvidere vil den rekreative oplevelse for dem, som færdes i området, blive påvirket som følge af støj og vibrationer fra banen, overskæring af stier og visuelle ændringer i landskabet. Med den sydlige grundløsning afskæres Lergravssøerne delvist for adgang og rekreativ udnyttelse. Vejtrafikken vil blive påvirket. Lervej mellem Ny Lufthavnsvej og Lufthavnsvej vil blive permanent lukket, uanset valg af løsning. Det skyldes, at der ikke må etableres en overskæring, hvor jernbane og vej er i samme niveau, og at andre løsninger vil være alt for dyre. Vejen bruges af bilister i døgnet. Banen medfører også, at der ikke længere er vejadgang fra Lufthavnsvej til det planlagte erhvervsområde øst for Lufthavnsvej. Etablering af den nordlige grundløsning vil resultere i ændret vejadgang for en række kolonihaver i Voerbjerglund. Ændringen vurderes dog ikke at få betydelige konsekvenser for områdets beboere. Påvirkninger mens banen bygges Bygning af banen vil medføre midlertidige landskabelige påvirkninger, når der etableres arbejdspladser med plads til materialer og maskiner. Desuden vil nogle af kolonihaverne blive ryddet, og det vil midlertidigt give området et andet præg. Ikke teknisk resume Ny bane til Aalborg Lufthavn 8

9 I praksis er det ved et større anlægsarbejde vanskeligt at holde støj og vibrationer under de vejledende støjgrænser. Dels fordi der er begrænsede muligheder for at bruge mindre belastende arbejdsprocesser, og dels fordi arbejdet nødvendigvis må udføres tæt på boligområder. Det mest støj- og vibrationskritiske arbejde vil være nedramning af pæle og spuns til fundering og afskærmning ved brobyggeri ved Lindholm Å og Thistedvej. Så vidt muligt udføres arbejdet i dagtimerne på hverdage. Herved begrænses generne for naboerne. Det er samtidig den billigste løsning. Imidlertid betyder hensynet til opretholdelse af togtrafikken, at der også bliver arbejdet i aften- og nattetimerne samt i weekender. og bortskaffet i overensstemmelse med lovgivningen og Aalborg Kommunes affaldsregulativ. Der skal bruges ressourcer som ballast (granitskærver), stabilt grus, sand, beton, stål, asfalt, brændstof, el og vand, når banen bygges. Der er ikke lokal adgang til de nødvendige ressourcer, som derfor skal transporteres til området. Ressourceforbruget udgør dog ikke et miljømæssigt problem. Begge grundløsninger løber gennem områder, som er omfattet af områdeklassificeringen for jord, hvor fyld- og overjord som udgangspunkt skal betragtes som lettere forurenet. Jordflytning herfra vil blive anmeldt til kommunen og vil blive håndteret efter gældende regler og eventuelle krav fra kommunen. For at forberede naboerne på gener fra støj og vibrationer, informerer Banedanmark løbende om anlægsarbejdet. Hvis anlægsarbejdet forventes at overskride støjgrænserne, indeholder informationen også en varsling om, hvornår anlægsarbejdet forventes at give støjgener. Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet være behov for at sænke grundvandet på de dele af de to linjeføringer, som ligger på flade arealer med højtstående grundvand vest for Lindholm Å. Det nøjagtige behov vil blive fastlagt i forbindelse med den endelige projektering af den valgte løsning. Det vil især være en eventuel sænkning af grundvandet ved eller i nærheden af den tidligere losseplads, der kan få konsekvenser for grundvandet. Ved den endelige planlægning må det forventes, at der skal gennemføres en miljøteknisk undersøgelse for at bestemme forureningsgraden af jord og fyld i området ved den tidligere losseplads. I forbindelse med anlæg af banen produceres der affald. Nedrivning af bygninger, opbrud af veje og etablering af den nye bane, perroner og klargøringsanlæg vil give anledning til nedrivningsaffald, bygge- og anlægsaffald, farligt affald og dagrenovation. Det er af mindre betydning for miljøet, da hovedparten vil kunne genanvendes. Affald vil blive håndteret En forureningskortlagt ejendom kan blive berørt af anlægsarbejdet. Det drejer sig om den tidligere losseplads ved Thistedvej, som både den sydlige og nordlige grundløsning går igennem. Der skal håndteres forurenet og potentielt forurenet jord ved anlægget af den nye bane. Det er estimeret, at der skal håndteres i størrelsesorden m 3 forurenet jord og m 3 lettere forurenet jord ved gennemførelse af projektet, uanset hvilken grundløsning der vælges. Den forurenede jord vil blive håndteret efter reglerne i lovgivningen og kommunens krav. I forbindelse med anlægsarbejdet kan der være risiko for spild af olieprodukter fra maskiner eller mobile olietanke. Risikoen er dog lille, da der vil blive taget passende forholdsregler. Mens banen bygges, vil luften omkring arbejdsstederne blive påvirket af støv og udstødning fra maskiner. På størstedelen af strækningen langs den nye bane vil der dog ikke være boligområder, og det begrænser generne. De største anlægsarbejder finder sted i nærheden af kolonihaveområderne Voerbjerglund og Åblink, hvor jernbanebroen over Lindholm Å og vejbroen over banen skal etableres. Områderne vil derfor blive påvirket en del af støv og udstødning i de 8-10 måneder, hvor arbejdet er i gang. Ikke teknisk resume Ny bane til Aalborg Lufthavn 9

10 Mens banen bygges, vil den sydlige grundløsning berøre naturen ved Lergravssøerne. Det sydvestlige hjørne af en af småsøerne vil blive afskåret af baneanlægget, ligesom en bræmme af den østligste del af søerne vil blive inddraget til en vejdæmning ved Thistedvej. Ved den nordlige grundløsning vil en del af Lergravssøerne mod øst blive opfyldt langs Thistedvej, hvor vejdæmningen etableres. Den nordlige grundløsning vil desuden berøre den østlige del af et større engområde langs vejdæmningen. Herefter forløber linjeføringen tværs hen over engområdet, hvorved en del af området inddrages. I de tilfælde, hvor der inddrages 3-beskyttede naturområder, skal der etableres erstatningsnatur på andre arealer. Etableringen af en ny jernbanebro over Lindholm Å vil midlertidigt betyde, at der vil være begrænsninger for sejladsen på åen. Ulempen vil afhænge af, hvornår på året arbejdet gennemføres. Vadum Banesti, som er en del af den regionale cykelrute Rødhusruten, vil en overgang blive lukket, mens anlægsarbejderne står på. Trafikalt vil anlæggelse af jernbanen give anledning til en lokal nedsættelse af hastigheden på Thistedvej til km/t. Årsagen er, at Thistedvej skal omlægges over nogle hundrede meter for at give plads til at etablere en vejbro over banen. Nedsættelsen af hastigheden forventes ikke at medføre væsentlig kødannelse eller forlængelse af rejsetiden. For beskyttede arter som vandflagermus og dværgflagermus vurderes det, at der ikke vil være påvirkninger af betydning, hvis der foretages de nødvendige afværgende tiltag. Det handler især om ikke at fælde ældre træer, som kan være leve- og rastested for flagermus. Ved både den sydlige og nordlige grundløsning sker der en omlægning af Lindholm Å i forbindelse med etableringen af jernbanebroen over åen. I begge tilfælde omlægges og forlænges vandløbet en smule. På strækningen, hvor vandløbet omlægges, vil der blive behov for at grave i brinkerne samt i vandløbet. Det kan betyde en øget transport af jord, mudder og sand i vandløbet, som kan tildække dyr og planter. Mens banen anlægges, forventes stiforbindelsen mellem Venøvej og Voerbjerglund at blive lukket. Lukningen vil resultere i en betydelig omvejskørsel for cyklister fra området Voerbjerglund, der dog vil kunne finde alternative ruter i området. Mens banen anlægges, vil togpassagererne opleve trafikale gener i forbindelse med en 56-timers sporspærring af hele Lindholm Station. Dertil kommer et antal nattespærringer af den eksisterende bane i forbindelse med etablering af sporskifter og nyt spor langs det eksisterende. Hvis jordbunden er blød og skal udskiftes, vil der muligvis komme flere sporspærringer. Området indeholder ingen fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturmiljøer. Ved Lufthavnsvej findes der en enkelt bevaringsværdig bygning med lav bevaringsværdi, som vil blive fjernet. Forud for anlægsarbejdet gennemføres arkæologiske undersøgelser for at vurdere, om der findes områder med væsentlige fortidsminder. Den rekreative oplevelse i området kan generelt blive påvirket af støj, støv og øget færdsel i området i forbindelse med etablering af banen, herunder når et mindre antal kolonihaver skal ryddes. Ikke teknisk resume Ny bane til Aalborg Lufthavn 10

11 Anlægsbeskrivelse I det følgende beskrives projektet Ny bane til Aalborg Lufthavn. Det samlede projekt vil omfatte etablering af bane, endestation, klargøringsanlæg og broer. Samtidig skal der ske en omlægning af veje, rør og ledninger. Elektrificering af banen er ikke en del af projektet, men udføres senere, som led i elektrificeringsprogrammet. I projektet er der dog taget hensyn til elektrificeringen i forbindelse med frihøjden af broer, og elektrificeringens konsekvenser er beskrevet - både mens arbejdet med elektrificeringen pågår, og når den elektrificerede bane er taget i brug. Ny Lufthavnsvej Aalborg Lufthavn q Ny Lufthavnsvej To grundløsninger Der er blevet undersøgt to forskellige grundløsninger, som begge omfatter en stikbane fra Lindholm Station til den nye station ved Aalborg Lufthavn. For begge løsninger gælder, at der skal anlægges ca. tre km ny bane fra Lindholm Station til den nye station ved Aalborg Lufthavn. Linjeføringen for de to grundløsninger er ens på de første 950 meter og de sidste 500 meter af strækningen. Der er undersøgt tilvalg til de to grundløsninger i form af længere og/eller bredere perroner. Lufthavnsvej Lervej Thistedvej Voerbjergvej Viaduktvej Ny bane - sydlige grundløsning Ny bane - nordlige grundløsning Eksisterende bane Ny station q Aalborg Lufthavn Eksisterende station Lindholm 0 200m N SOP 2014, Geodatastyrelsen, Banedanmark 2015 Kort over de to grundløsninger, som omfatter en bane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 11

12 Den sydlige grundløsning Banen forløber syd om Lergravssøerne. Banen tager udgangspunkt i det vestlige spor ved Lindholm Station og ligger på den første strækning på den eksisterende banedæmning. Banen føres gennem det eksisterende klargøringsspor på Lindholm Station, og det nuværende klargøringsanlæg ved stationen flyttes ud til lufthavnen. Banen drejer fra den eksisterende bane og krydser Lindholm Å på en ny bro, og det betyder, at Lindholm Å skal omlægges på en 40 meter lang strækning. Omlægningen af åen sker for at begrænse længden af broen. Ny Lufthavnsvej Aalborg Lufthavn q Ny Lufthavnsvej Banen føres videre gennem den nordlige del af kolonihaveområdet Åblink og løber i kanten af en tidligere losseplads. Banen passerer derpå Thistedvej, som skal føres over banen på en vejbro, hvorefter den fortsætter på sydsiden af Lergravssøerne og dernæst videre ud langs Lufthavnsvej. Ved lufthavnen etableres en station med en 3,4 meter bred og 180 meter lang perron med plads til 204 meter lange tog. Venteskur placeres for enden af perronen. Samtidig etableres et klargøringsspor med perronrist til samme toglængde som stationen. Søndergårdsvej Lufthavnsvej Lervej Voerbjergvej Nyborgvej Thistedvej Stenholmsvej Viaduktvej Lindholm Ny bane - sydlige grundløsning Eksisterende bane Ny station Eksisterende station q Aalborg Lufthavn 0 200m N SOP 2014, Geodatastyrelsen, Banedanmark 2015 Kort over den sydlige grundløsning Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 12

13 Som mulige tilvalg for stationen ved lufthavnen er der undersøgt perroner og klargøringsspor med plads til 300 meter lange tog samt bredere perroner med plads til venteskur midt på perronen. Den nordlige grundløsning Banen forløber nord om Lergravssøerne. Banen tager som den sydlige grundløsning udgangspunkt i det vestlige spor ved Lindholm Station og ligger på den første strækning på den eksisterende banedæmning. Banen føres gennem det eksisterende klargøringsspor på Lindholm Station, og det nuværende klargøringsanlæg ved stationen flyttes ud til lufthavnen. Banen drejer fra den eksisterende bane og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet Voerbjerglund, før den Aalborg Lufthavn q Ny Lufthavnsvej Søndergårdsvej Lufthavnsvej Lervej Voerbjergvej Nyborgvej Thistedvej Stenholmsvej Viaduktvej Lindholm Ny bane - nordlige grundløsning Eksisterende bane Kort over den nordlige grundløsning Ny station Eksisterende station q Aalborg Lufthavn 0 200m N SOP 2014, Geodatastyrelsen, Banedanmark 2015 Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 13

14 krydser Lindholm Å på en jernbanebro. For at begrænse længden af broen er det nødvendigt at omlægge Lindholm Å på en 90 meter lang strækning. Banen føres tværs over den tidligere losseplads, inden den passerer Thistedvej, som føres over banen på en vejbro. Banen fortsætter på nordsiden af Lergravssøerne og videre over til og ud langs Lufthavnsvej. Ved lufthavnen etableres, som i den sydlige grundløsning, en station, med en 3,4 meter bred og 180 meter lang perron med plads til 204 meter lange tog. Venteskur placeres for enden af perronen. Samtidig etableres et klargøringsspor med perronrist til samme toglængde som stationen. Banens udformning Banen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn anlægges med skinner på betonsveller med skærver som ballast. Da grundvandet ligger højt i området imellem den eksisterende bane og Lufthavnsvej, er det for begge løsninger nødvendigt at hæve banen ca. en meter i forhold til eksisterende terræn fra omkring en kilometer efter Lindholm Station og frem til Aalborg Lufthavn. For begge grundløsninger vil togene køre med en hastighed på 60 km/t, da det ikke kan betale sig at køre hurtigere på den korte strækning. Som mulige tilvalg for stationen ved lufthavnen er der, som ved den sydlige grundløsning, undersøgt perroner og klargøringsspor med plads til 300 meter lange tog samt bredere perroner med venteskur midt på perronen. Perron og klargøringsanlæg Perronen ved Aalborg Lufthavn udformes som en ø-perron, dvs. som en perron med spor på begge sider. For begge grundløsninger anlægges en 180 meter lang og 3,4 meter bred perron. Det betyder, at eventuelle billetautomater, rejsekortstandere og læskur må placeres for enden af perronen for at overholde de nødvendige sikkerhedsafstande. Visualisering. Stationen ved Aalborg lufthavn, når banen er elektrificeret Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 14

15 Ønskes læskure, billetautomater eller rejsekortstandere andre steder på perronen, skal perronens bredde øges i forhold til grundløsningen. Hvis bredden af perronen øges til 8,1 meter, vil det svare til en 6,4 meter bred opholdszone med en 0,85 meter bred sikkerhedszone på begge sider. I midten af opholdszonen vil der være tilstrækkelig plads til opsætning af et læskur med en bredde på 2,4 meter. Thistedvej vil blive anlagt med en bredde på 21,7 meter henover vejbroen og den tilhørende vejdæmning. Hvor den føres over banen, vil Thistedvej dermed som på den øvrige strækning bestå af tre kørespor, dobbeltsidet cykelsti og vejrabatter. Der er forudsat en hastighed på Thistedvej på 80 km/t, og vejdæmningen bliver 550 meter lang. På det højeste punkt når vejbroen en højde på omkring 8 meter. Der er endnu ikke truffet beslutning om typen af tog, der skal anvendes på strækningen. En perronlængde på 180 meter giver plads til 3 IC3 togsæt eller 2 IC4 togsæt. Ved at forlænge perronerne til perronlængde 276 meter vil et perronspor kunne betjene tog bestående af 5 IC3 togsæt eller 3 IC4 togsæt. Da vejdæmningen ligger tæt op til søerne langs Thistedvej, medfører begge løsninger, at der bliver behov for en opfyldning langs vejen. Ved den sydlige grundløsning er der desuden behov for opfyldning af en sø i forbindelse med etablering af en midlertidig vej uden om byggestedet. Vejbro over banen ved Thistedvej Thistedvej skal med både den sydlige og den nordlige grundløsning føres over banen på en vejbro. Da vejbroen skal være forberedt til elektrificering af banen, kræves en frihøjde på 5,7 meter under broen, så der bliver plads til ledninger med kørestrøm. SOP 2014, Geodatastyrelsen, Banedanmark 2015 SOP 2014, Geodatastyrelsen, Banedanmark m N Sydlige grundløsning Nordlige grundløsning 0 50m N Vejbro over banen ved Thistedvej ved henholdsvis den sydlige og den nordlige grundløsning Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 15

16 Jernbanebro, faunapassage og sti ved Lindholm Å Hvor banen skærer Lindholm Å, vil den frie bredde under jernbanebroen være mindst 14 meter, så der bliver plads til en faunapassage, og til at Aalborg Kommune kan anlægge en sti langs med åen. Faunapassagen tilpasses særligt til oddere. Den placeres på den vestlige side af Lindholm Å. Stien kan placeres på den østlige side af åen, og der vil være en fri bredde på mindst tre meter og en frihøjde på mindst 2,5 meter, hvor stien går under broen. Lindholm Å er ca meter bred med flade brinker, som let kan oversvømmes. Der findes ikke noget vandløbsregulativ for Lindholm Å, men det forudsættes, at undersiden af broen ikke placeres lavere end undersiden af den bro, der fører Thistedvej over Lindholm Å. Herved sikres det, at jernbanebroen over Lindholm Å ikke bliver en flaskehals for vandets passage. Åen omlægges, så jernbanebroen over Lindholm Å får en samlet længde på ca. 19 meter i begge løsninger. Vejbroen over banen ved Viaduktvej Den eneste nuværende vejbro på strækningen er broen, som fører Viaduktvej over den eksisterende bane. Udformningen af banen, hvor den krydser Viaduktvej forbliver uændret. Miljøredegørelsen beskæftiger sig ikke nærmere med denne vejbro, da der i forbindelse med elektrificeringsprogrammet er planlagt en ny vejbro. Fundering af banen Det vil være nødvendigt at fundere banen, hvor jordbunden er ustabil og blød. Banedanmark har derfor udført en indledende geoteknisk undersøgelse for at få et bedre billede af jordbunds- og grundvandsforholdene i området. Desuden har dykkere undersøgt Lergravssøerne, for at skaffe viden om deres dybdeforhold. Ved de geotekniske undersøgelser er der især fundet områder med tørv og gytje, som er mose- og søaflejringer, samt Aalborgler, der er leraflejringer fra den sene del af istiden. Lindholm Å Lindholm Å Voerbjerglund Voerbjerglund Åblink Åblink SOP 2014, Geodatastyrelsen, Banedanmark 2015 Sydlige grundløsning Omlægning af Lindholm Å 0 50m N SOP 2014, Geodatastyrelsen, Banedanmark 2015 Nordlige grundløsning Omlægning af Lindholm Å 0 50m N Jernbanebroen over Lindholm Å kræver, at åen omlægges Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 16

17 Hvor banen bygges, vil den bløde bund af tørv og gytje blive udskiftet med komprimeret sandfyld ned til 3,5 meters dybde. Hvor der forekommer Aalborgler, udskiftes det øverste lerlag, så der mindst er 1,5 meter med komprimeret sandfyld under banen. Hvor der findes tørv og gytje til større dybder i de nordvestlige områder op mod lufthavnen, skal banen funderes på et pæledæk. På den strækning, hvor den sydlige grundløsning forløber langs Lergravssøerne, har indledende undersøgelser vist, at vanddybden i søerne er ca. 2,2 meter. Nedenunder findes mindst 0,4 meter blød søbund, hvorunder der sandsynligvis findes Aalborgler. Den bløde bund skal fjernes, før der kan opbygges en dæmning til banen i kanten af søen. På den del af den nordlige grundløsning, der ligger nær Lergravssøerne, har undersøgelserne vist, at vanddybden i søerne er ca. 2,7 meter. Herunder findes mindst 0,9 meter blød søbund, som også her sandsynligvis ligger oven på et lag af Aalborgler. Beregninger viser, at banedæmningen skal placeres mindst 15 meter fra søbredden ude i søen for at blive stabil. Afvanding af banen Ny bane til Aalborg Lufthavn anlægges i et fladt landskab med højtstående grundvand og meget lidt højdefald ud mod Limfjorden. Overskydende vand fra banen kan udledes til Lindholm Å og dens tilløb, samt til Lergravssøerne og til Limfjorden via eksisterende rør under Lufthavnsvej. Hvis der ikke opnås de forventede dispensationer til udledning af drænvandet, vil det være nødvendigt at pumpe vandet væk fra banegrøfterne. I anlægsoverslaget for projektet er der derfor indregnet to pumpestationer. Anlægsarbejdet Jernbanebroen over Lindholm Å Når jernbanebroen over Lindholm Å skal bygges, skal der etableres en arbejdsplads ved åen. Arbejdspladsen er opdelt, så entreprenøren har adgang fra begge sider af Lindholm Å. Fra vest vil der være adgang fra Thistedvej via en midlertidig vej langs med kolonihaverne. Når broen over åen bygges, vil der blive nedrammet pæle og spunsvægge, som skal bære og støtte det fremtidige brodæk. Samtidig omlægges Lindholm Å ved at fjerne materiale i åens østlige side og påfylde materiale i den vestlige side. Etablering af jernbanebroen og omlægningen af Lindholm Å forventes at tage 8-10 måneder. Vejbroen over banen Anlægsarbejdet i forbindelse med vejbroen, som skal føre Thistedvej over banen, er stort set det samme for de to grundløsninger. I begge tilfælde etableres en arbejdsplads ved Thistedvej, og enten en midlertidig omkørselsvej rundt om brostedet eller en omkørsel ad eksisterende veje, så trafikken kan afvikles, mens arbejdet står på. I den nordvestlige del af området er der særlig langt til de nævnte muligheder for udledning af vand, hvilket er en udfordring set i forhold til det flade landskab og den høje grundvandsstand. Det forventes, at der kan opnås tilladelse fra Aalborg Kommune til udledning af vandet fra banen. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området, som medfører skærpede krav til afvandingssystemerne, og det forventes ikke, at der skal etableres bassiner til forsinkelse af vandet. Ved den sydlige grundløsning vil arbejdspladsen blive placeret på den vestlige side af Thistedvej, og adgang til arbejdspladsen vil ske fra Thistedvej. Hvis der etableres en midlertidig omkørselsvej, lægges denne på den østlige side af arbejdsområdet, og omfanget af vejen vil blive begrænset for at skåne områdets søer. Der kan eventuelt i stedet for den midlertidige omkørselsvej etableres omkørsel ad de eksisterende veje. Ved den nordlige grundløsning vil arbejdspladsen blive placeret på den østlige side af Thistedvej på det område, som er tidligere losseplads. Adgangen til arbejdspladsen sker fra Thistedvej. Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 17

18 Hvis der etableres en midlertidig omkørselsvej, vil den i begge grundløsninger blive lukket, når arbejdet med vejdæmningen afsluttes. Det vil derfor betyde, at der i en kortere periode vil være en alternativ og længere omkørselsrute for trafikken på Thistedvej. Bygningen af vejbro og dæmning forventes ved begge løsninger at tage 10 måneder. Ændringerne i klimaet medfører risiko for, at baneanlæg undermineres og oversvømmes, og at afvandingen vil være for ringe. Desuden kan hyppigere og kraftigere storme og stormflod medføre skader på baneanlægget, og anlægget kan blive påvirket af ændret vandstand i søer og vandløb. Klimasikring af banen På grundlag af screeningen af forholdene i området vurderes det, at ændret nedbør, grundvandsstand og vandstigninger i havet er de klimaforhold, der vil få størst betydning for den nye bane til lufthavnen. Selve banen Inden banen etableres, skal der udføres en detaljeret geoteknisk undersøgelse for at fastlægge funderingsdybder og de endelige metoder til fundering. Dele af banen vil herefter blive anlagt på komprimeret sandfyld efter udskiftning af muld, blødbundsaflejringer og højtliggende Aalborgler. Hvor der findes dybere lag med blød jordbund, skal der først nedrammes pæle, hvorpå der støbes et brodæk til banen. Ved opfyldning i Lergravssøerne skal søbunden afgraves, hvorefter dæmningen skal opbygges af egnede sandmaterialer. Når banens underlag er etableret, udlægges sveller, ballast og skinner. Klimatilpasning I Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra 2010 anbefales det, at det i forbindelse med planlægning og gennemførelse af infrastrukturprojekter med en lang levetid indtænkes, hvordan anlægget kan tilpasses fremtidens klima. Især baneskråninger kan være udsat for skader ved kraftigere regnbyger. For at forebygge dette, anlægges banedæmninger ved den nye bane til lufthavnen generelt med en hældning på 1:2. Kraftigere regnbyger betyder også, at afvandingen langs banen skal tilpasses større vandmængder. Det kan enten ske ved etableringen af banen eller ved at klimatilpasse anlægget løbende. Der vil derfor blive gennemført nærmere kortlægning af de generelle afvandingsforhold i området i forbindelse med den mere detaljerede projektering af banen for at finde den bedste løsning. Den nye bane klimasikres til mindst to meter over den nuværende, normale vandstand i Limfjorden for at forebygge skader ved fremtidige stormfloder. Niveauet er fastlagt ud fra Kystdirektoratets vurdering af, at en stormflod med 1,46 meters vandstigning vil forekomme én gang hvert 100 år under nuværende forhold. Hertil er lagt den forventede stigning i havvandet på 0,5 meter, svarende til middelværdien af det internationale klimapanels forskellige scenarier. Forandring af klimaet Det ændrede klima får betydning for kravene til både nye og eksisterende jernbaner. I fremtidens Danmark forventes højere temperatur, mere vind, hyppigere storme, højere nedbør og ændret nedbørsmønster. Det vil bl.a. føre til, at der dannes mere grundvand, og at afstrømningen af overfladevand forøges. Samtidig forventes vandstanden i havene at stige. Generelt forløber størstedelen af linjeføringen for de to grundløsninger i en højde af 2,5-3 meters højde, men terrænet langs banen ligger flere steder i 2 meters højde. Det laveste terræn findes omkring Lindholm by og Lindholm Å. Der findes ikke planer for klimasikring af Lindholm på nuværende tidspunkt, men det må forventes, at en eventuel indsats også vil beskytte banen. Jernbanebroen over Lindholm Å anlægges med mulighed for den samme gennemstrømning af vand, som broen under Thistedvej længere nede af vandløbet. Herved sikres det, at broen ikke bliver en flaskehals for vandløbet i tilfælde af Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 18

19 større vandmængder. Stien og faunapassagen under broen vil ved ekstremt højvande i vandløbet fungere som ekstra plads for vandet. Ved den sydlige grundløsning vil banen løbe gennem et lavt område ved Lergravssøerne. Grundvandet står højt i området, og udledning af vand fra banen og stigende grundvand kan få betydning for søernes udbredelse. Det kan derfor blive nødvendigt at sikre afledning af større mængder vand fra søerne end i dag for at sikre banen i fremtiden. De mere detaljerede klimatilpasninger af banen vil blive besluttet i en senere fase på grundlag af en afvejning mellem risici, effekter og økonomi set i forhold til banens levetid. Anlægsøkonomi Signalprogrammet Signalprogrammet er et selvstændigt projekt, som skal samordnes med Ny bane til Aalborg Lufthavn. Da signalprogrammet forventes at blive gennemført på Lindholm Station inden projekt Ny bane til Aalborg Lufthavn, er det hensigtsmæssigt at indarbejde eller forberede ændringerne på Lindholm Station allerede under Signalprogrammets arbejde. Den 3. Limfjordsforbindelse Det er besluttet, at motorvejsforbindelsen Den 3. Limfjordsforbindelse skal gå via Egholm. Ny bane til Aalborg Lufthavn forventes anlagt før motorvejsforbindelsen. Konsekvensen for motorvejsforbindelsen af Ny bane til Aalborg Lufthavn er, at der senere vil skulle anlægges en motorvejsbro henover banen til Aalborg Lufthavn. Dette er der taget højde for i Vejdirektoratets VVM-vurdering for forbindelsen. Der er beregnet en anlægspris på mellem 262 og 282 millioner kroner for projektet, afhængigt af valg af løsning og mulige tilvalg i form af en bredere perron ved den nye station ved Aalborg Lufthavn og/eller længere perroner ved stationen og klargøringsanlægget. Forholdet til andre projekter Følgende andre projekter har relationer til Ny bane til Aalborg Lufthavn. Elektrificeringsprogrammet Elektrificeringen af banen er et selvstændigt projekt, som udføres senere, som led i elektrificeringsprogrammet, der omfatter store dele af det danske jernbanenet. Ny bane til Aalborg Lufthavn forberedes dog til den efterfølgende elektrificering, ved at der sikres passende frirum under broerne. Endvidere er den efterfølgende elektrificerings konsekvenser beskrevet i denne miljøredegørelse for projektet Ny bane til Aalborg Lufthavn. Det gælder både, mens arbejdet med elektrificeringen pågår, og når den elektrificerede bane er taget i brug. Eksempelvis er master og køreledninger til strømanlægget vist på visualiseringerne, ligesom elektromagnetismens påvirkning beskrives og eldriftsservituttens konsekvenser belyses. Anlægsbeskrivelse Ny bane til Aalborg Lufthavn 19

20 0-alternativet I 0-alternativet anlægges der ikke en bane til Aalborg Lufthavn, og transporten til lufthavnen vil derfor skulle foregå som i dag. Klargøringsanlægget på Lindholm Station bliver liggende, og der opsættes støjskærme. Desuden gennemføres de ændringer af stationen og den tilstødende bane, som er nødvendige i forbindelse med elektrificering af banen og etablering af det nye signalsystem. 0-alternativet Ny bane til Aalborg Lufthavn 20

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST)

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale:

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere