Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune"

Transkript

1 Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk Frederikssund Kommunale Vandforsyning Ølstykke Kommunale Vandforsyning

2 Titel: Udgiver: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederiksborg Amt Udgivelsesår: December 2006 Rapport: Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem: Mogens Hansen; Store Rørbæk Vandværk, Niels Boje Groth; Oppe Sundby Vandværk, Kjeld Skåning; Åbjerg Vandværk, Karin Larsen; Frederikssund Kommune, Bruno M. Nielsen; Frederikssund Kommunale Vandforsyning, Henning Leth; Ølstykke Kommune, Knud Olsen; Ølstykke Kommunale Vandværk, og Gitte Ellehave Schultz, Jan Kürstein, Niels-Kristian Terkildsen, Mads Ærtebjerg Nielsen; Frederiksborg Amt Politisk behandling Et udkast til indsatsplanen blev drøftet på Grundvandsrådsmødet den 29. marts Den 26. april 2005 blev udkastet behandlet i amtets Udvalg for Teknik og Miljø. Fra den 9. maj til 18. juli var et forslag af indsatsplanen sendt i offentlig høring. I oktober 2005 er et revideret forslag af indsatsplanen forelagt Grundvandsrådet til orientering, inden indsatsplanen blev vedtaget i Udvalget for Teknik og Miljø den 22. november I Frederiksborg Amt har Amtsrådet vedtaget at overdrage den politiske behandling af indsatsplaner til Udvalget for Teknik og Miljø. Grafik: Forsidefoto: Tryk: Copyright: Købes hos: Hentes fra: Pris: Frederiksborg Amt Foto taget af Mads Ærtebjerg Nielsen Frederiksborg Amt Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD Frederiksborg Amt Teknik & Miljø Miljøafdelingen Kongens Vænge Hillerød Tlf.: under Grundvand / Indsatsplaner 200 DKK.

3 TU1.UT TUForordUT TU2.UT TU3.UT TU4.UT TUIndsatsplanområdetUT...11 TU5.UT TUArealanvendelseUT TU6.UT TUForureningskilder TU7.UT TULandskab TU8.UT TUHydrologiUT...25 TU9.UT Indholdsfortegnelse TUIndholdsfortegnelseUT...1 TUFigurfortegnelseUT...2 TUBilagsfortegnelseUT TUResuméUT...5 TUIndledningUT og virksomhederut...17 TU6.1.UT TUPunktkilderUT...17 TU6.2.UT TULiniekilderUT...17 TU6.3.UT TUFladekilderUT...20 TU6.4.UT TUVirksomhederUT...20 og geologiut...21 TUSårbarhed, vandtyper og zoneringut...29 TU9.1.UT TULertykkelseUT...29 TU9.2.UT TUSårbarhedUT...31 TU9.3.UT TUVandtyperUT...33 TU9.3.1.UT TUOpsummeringUT...35 TU9.4.UT TUAktionsområderUT...36 TU9.4.1.UT TUFor hvert indvindingsoplandut...37 TU10.UT TURammer og økonomiut...47 TU10.1.UT TURollerUT...47 TU10.2.UT TUSkovrejsningUT...47 TU10.3.UT TUSFL og MVJUT...49 TU10.4.UT TUFrivillige dyrkningsaftalerut...50 TU10.5.UT TUSløjfning af gamle boringer og brøndeut...51 TU11.UT TUIndsatserUT...53 TU11.1.UT TUOverordnede indsatserut...53 TU11.2.UT TUOvervågningUT...55 TU11.3.UT TUFremtidige udfordringerut...55 TU11.4.UT TUKonklusionUT...56 TU12.UT TUBaggrundsmaterialeUT

4 Figurfortegnelse Figur 1 på side 6: Figur 2 på side 10: Figur 3 på side 12: Figur 4 på side 16: Figur 5 på side 18: Figur 6 på side 21: Figur 7 på side 23: Figur 8 på side 24: Figur 9 på side 26: Figur 10a på side 27: Figur 10b på side 28: Figur 11 på side 29: Figur 12 på side 30: Figur 13 på side 32: Figur 14 på side 34: Figur 15a på side 37: Figur 15b på side 45: Vandets kredsløb Indsatsplanområdet Arealanvendelse i indsatsområdet Kortlagte lokaliteter og virksomheder Linieføring. Forslag til udvidelsen af Frederikssundmotorvejen Per Smed s landskabskort Geologisk profil i indsatsplanområdet Hydrologisk strømningskort for kalken Hydrologisk gradientkort Infiltrationskort til primært grundvandsmagasin Topografisk kort Redoxfronten Lertykkelseskort Sårbarhedskort Vandtyper i området Aktionsområder for Ådalsværket Vandværk, Åbjerg Vandværk, Oppe Sundby Vandværk, Marbæk Vandværk og St. Rørbæk Vandværk. Aktionsområder for Svestrup Vandværk Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Kildetyper, V2 og V1 kortlagte lokaliteter Geofysiske målepunkter og metoder, samt pejlinger i oplandet Faktaark for Store Rørbæk Vandværk Faktaark for Oppe Sundby Vandværk Faktaark for Åbjerg Vandværk Faktaark for Ådalsværket Faktaark for Marbæk Vandværk Faktaark for Marbæk Nord Faktaark for Svestrup Vandværk Virksomheder Vandtyper, nitratnotat, indsatsområder mht. nitrat Husdyrhold med mere end 20 DE SFL-områder og MVJ-aftaler Positiv- og negativ skovrejsningsområder Ordforklaring 2

5 1. Forord Denne indsatsplan for beskyttelse af grundvandet er udarbejdet i et samarbejde mellem Store Rørbæk Vandværk, Oppe Sundby Vandværk, Åbjerg Vandværk, Frederikssund og Ølstykke kommuner og de to kommunale vandforsyninger samt Frederiksborg Amt. Alle ovenstående interessenter indgik i indsatsplanens projektgruppe. Denne indsatsplan skal som udgangspunkt anvendes i det fremtidige samarbejde til beskyttelse af grundvandsressourcen inden for indsatsplanområdet. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelsen af denne indsatsplan udført aktive handlinger eller indgået frivillige aftaler med eksempelvis jordbrugerne. Formål En dynamisk plan Foruden at opfylde de lovmæssige krav i vandforsyningsloven 13 har indsatsplanen også til formål at: styrke samarbejdet på grundvandsområdet parterne imellem videregive nye informationer vedr. hydrogeologiske forhold og grundvandets sårbarhed sammenholde relevante informationer og koordinere forskellige indsatser inden for de næste 5 år søge at øge interessen blandt lokalbefolkningen for grundvandsbeskyttelse Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor foranstaltningerne vurderes og eventuelt ændres, når der kommer ny viden frem. Det er hensigten at indsatsplanen gælder for en 5-årig periode, og at der afholdes et statusmøde hvert år. Her fremlægges og diskuteres de indsatser der er udført i det forgangne år samt andre relevante emner. Indsatsplanen er genoptrykt i december 2006 med få rettelser. Det vil sige, at forureningslokaliteterne er blevet opdateret frem til juli 2006, de sidste vandanalyserne er medtaget i faktaarkene, prioriteringen i afsnit er rykket lidt rundt og afsnit 10.5 og kapitel 11 om indsatser er tilsvarende blevet opdateret. Læsevejledning Denne indsatsplan er bygget sådan op, at de første 9 kapitler beskriver forskellige emner for enten hele eller dele af indsatsplanområdet. I afsnit 9.4 defineres 4 forskellige aktionstyper. På den baggrund udpeges knap 40 større eller mindre aktionsområder. Det er i disse områder at grundvandet er mindst beskyttet og hvor der sker den største infiltration. Områderne udgør ca. 12 % af indsatsplanområdet. I kapital 10 er skovrejsning, MVJ-ordningen, dyrkningsaftaler samt sløjfning af gamle boringer og brønde beskrevet. De tre førstnævnte emner, er de beskyttelsestiltag der ses på i afsnit Sløjfning af gamle boringer og brønde er inddraget, da de kan udgør en stor forureningsrisiko over for grundvandsressourcen. Desuden er der kommet ny lovgivning på området. Der er koblet lidt økonomi på hvert af de 4 emner. 3

6 I kapitel 11 er fremlagt, hvilket indsatser deltagerne akter at udføre fremover. En ordforklaring på nogle fagord kan ses i bilag 15. 4

7 2 Resumé 2. Resumé Godt 95 % af vandforsyningen i indsatsplanområdet stammer fra de tre kommunale vandværker: Ådalsværket Vandværk, Marbæk Vandværk og Svestrup Vandværk. De sidste knap 5 % kommer fra tre private vandværker i Frederikssund Kommune: Store Rørbæk Vandværk, Oppe Sundby Vandværk og Åbjerg Vandværk. Resultatet af den gennemførte geofysiske kortlægning viser, at der specielt i kildepladszonerne til vandværkerne i Frederikssund Kommune er en ringe beskyttelse af grundvandet. Grundvandsmodellen har justerede indvindingsoplandene til vandværksboringer, samt udpeget områder, hvor der sker en stor grundvandsdannelse (infiltration) til det primære magasin. I Frederikssund Kommune er der påvist nitrat i godt halvdelen af grundvandsboringerne. Arealanvendelse i indvindingsoplandene er primært jordbrug. I den sidste halvdel af rapporten er fokus lagt i de områder, hvor der er mindst ler og hvor grundvandsdannelsen er størst inden for indvindingsoplandene. I indsatsplanen er der udpeget knap 40 større eller mindre aktionsområder på baggrund af 4 forskellige aktionstyper. Konklusion Konklusionen er, at vandforsyningen i indsatsplanområdet ikke er akut truet. Dog tyder det på at vandkvaliteten forringes i fremtiden, hvis ikke der gøres tiltag for at beskytte grundvandsressourcen i området. På nuværende tidspunkt er der ingen akutte trusler mod vandforsyningen, fra kendte og mistænkte punkt- og liniekilder, selvom de udgør en risiko. Dog er pesticidresten BAM begyndt at vise sig i flere boringer. 5

8 Figur 1 Viser vandets kredsløb i store træk. Grundvandet ligger blandt andet i sandmagasiner under jordens overflade. Nedbøren siver ned i sandet og udfylder hulrummene mellem sandkornene. Grundvandsspejlet er overgangen mellem den mættede zone og den umættede zone. I den mættede zone er alle hulrummene fyldt med vand (grundvand). I den umættede zone er hulrummene fyldt med luft. Grundvandet strømmer ned ad bakke. Ved at bestemme beliggenheden af grundvandsspejlet flere steder kan man bestemme grundvandets strømningsretning. Et indvindingsopland er det område i grundvandsmagasinet, hvorfra grundvandet før eller siden vil nå hen til boringen. Størrelsen af indvindingsoplandet afhænger af den oppumpede vandmængde, grundvandets strømning og magasinets evne til at afgive vand. Indvindingsoplandet til et vandværk er derfor af stor betydning, når det gælder grundvandsbeskyttelse. 6

9 3 Indledning 3. Indledning I Danmark er vores drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand. Der er flere forhold der styrer, hvor og hvor meget regnvand der nedsiver og bliver til grundvand: Klimaet, topografi, den geologiske opbygning, befæstning af overflader, sivedræn m.m. (se figur 1) Risikoen for forurening af grundvandet er øget i takt med udnyttelse af jorden til jordbrug, erhverv og bolig. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning. Amterne har derfor gennem årene indhentet oplysninger om grundvandets beliggenhed og kvalitet samt oplysninger om geologien og arealanvendelsen i de områder, der har interesse for drikkevandsforsyningen. Tidligere var de største problemer inden for vandforsyningen typisk af teknisk karakter, såsom pumpestop, brud på rør eller forringet vandkvalitet på grund af for stor vandindvinding. I dag er risikoen for at en forurening rammer boringerne et større problem, specielt i den sydlige del af Nordsjælland, hvor grundvandet er ringe beskyttet. FREDSØL-samarbejdets baggrund I starten af 1970 erne var vandforsyningen præget af et kraftigt stigende vandforbrug samtidig med, at man i Frederikssund og Ølstykke kommuner kalkulerede med en stor indbyggertilvækst. Desuden havde Ølstykke Vandforsyning svært ved at finde ledige områder til nye boringer. De eksisterende grundvandsboringer er derfor placeret inden for et begrænset geografisk område, hvilket gør vandforsyningen følsom overfor en eventuel forurening. I 1972 blev der udarbejdet et notat om den fremtidige kommunale vandforsyning i indsatsplanområdet og i 1973 blev SKIBSØL-udvalget nedsat. Navnet SKIBSØL er en sammensætning af Skibby og Ølstykke kommuner. Man ville forberede et fælles indvindingsanlæg på den anden side af Roskilde Fjord på Hornsherred med dertilhørende ledningsforbindelse til de to vandværker: Marbæk Vandværk i Frederikssund og Svestrup Vandværk i Ølstykke. Derudover skulle der ske en sammenkobling af de to vandværker. I 1976 forelå resultaterne for undersøgelserne om mulighed for at etablere indvindingsboringer på Hornsherred samt et forslag til etablering af et indvindingsanlæg i Skibby Kommune /1/. I 1977 blev udvalget ændret til FREDSØL-udvalget, en sammensætning af Frederikssund og Ølstykke kommuner. I 1980 iværksatte udvalget en undersøgelse til klarlægning af uudnyttede grundvandsressourcer omkring de to vandværker Marbæk og Svestrup. 7

10 I 1981 konkluderede en delrapport, at behovet for en udvidelse af vandforsyningskapaciteten kunne udsættes en årrække, idet forventningerne om vandbehovet var reduceret væsentligt i forhold til SKIBSØL s forudsigelser. Det faldende vandforbrug, som bl.a. var resultatet af en række succesfulde vandsparekampagner, og energikrisen der måske nedsatte indbyggertilvæksten, gjorde at samarbejdet gennem 1980 erne faldt til et orienteringsniveau. I 1986 foranledigede udvalget dog en udarbejdelse af et skitseprojekt til en ledningsforbindelse mellem Marbæk og Svestrup vandværker. I løbet af 1990 erne kom der igen fokus på grundvandet. Denne gang på grund af risikoen for forurening af grundvandet. Et stort antal forureningssager på vandværker landet over, herunder også på Strandvangens Vandværk i Frederikssund og på Svestrup Vandværk i Ølstykke, betød at FREDSØL samarbejdet blev genoptaget med henblik på at sikre sig imod denne trussel. I 1990 erne blev der udarbejdet rapporter omhandlende: Forsyningssikkerhed /3/, alternative reserver /4/ og driftssamarbejde /5/. Den løsningsmodel der blev valgt, og som blev færdig i år 2001, indeholdt tre reserveboringer lige nord for Marbæk Vandværk, rørføring mellem Marbæk og Svestrup vandværker, der kan føres til Hornsherred om nødvendigt, samt bygning af en højdebeholder på toppen af Danshøj i Frederikssund /6/. Hermed er de to kommuner hinandens støtte i tilfælde af større skader. Det private vandværk, Åbjerg Vandværk i Frederikssund, har den kommunale vandforsyning som støtte, da de er koblet samme i grænsezonen. Der ligger ingen planer om en rørføring til de to andre private vandværker Store Rørbæk og Oppe Sundby vandværker. Vandforsyningsloven I 1998 kom der en ny vandforsyningslov /7/. Ifølge denne lov skal amterne udpege områder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af grundvandsressourcen er nødvendig for at sikre drikkevandskvaliteten. Ifølge vandforsyningsloven skal amterne opkræve gebyr fra blandt andet vandværkerne. Gebyret må udelukkende anvendes til kortlægning af grundvandsressourcen og udarbejdelse af indsatsplaner /8/. Dette gør, at amternes arbejde med at kortlægge og beskytte grundvandsressourcen er blevet intensiveret. Efter strukturreformen overgår den geofysiske kortlægning til staten mens kommunerne overtager udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 8

11 3 Indledning Billedet her til venstre er fra Marbæk Vandværk og viser iltet råvand der skal filtreres. Billedet her til højre viser iltningstrappen på Svestrup Vandværk. Billedet her til venstre viser iltningscentrifugen på Marbæk Vandværk. 9

12 Figur 2 Indsatsplanområdet. Den røde linie viser afgrænsningen af indsatsplanområdet. 10

13 4 Indsatsplanområdet 4. Indsatsplanområdet Nye data Amtet har i år 2001 gennemført en geofysisk kortlægning i området, for bl.a. at bestemme tykkelsen af de ler- og sandlag der ligger over kalken. /24//25/ I bilag 2 er vist hvor der er målt og med hvilken metode. Disse geofysiske resultater er efterfølgende blevet tolket og sammenholdt med geologiske oplysninger fra eksisterende boringer. Den geofysiske kortlægning giver en meget mere detaljeret viden om grundvandsressourcen og muligheden for at beskytte den. Før kortlægningen fandtes kun oplysninger fra boringerne. Ved hjælp af de geofysiske målinger er det nu muligt at komme med kvalificerede tolkninger på geologien mellem boringerne. Grundvandsmodel Alle de nye geologiske data er lagt ind i en grundvandsmodel for indsatsplanområdet. Modellen er et værktøj der kan beskrive strømningsmønsteret i de forskellige geologiske lag samt vandudvekslingen mellem dem. Derved kan man bl.a. afgrænse områder med stor grundvandsdannelse fra områder med lille grundvandsdannelse. Man kan beregne oplande til de enkelte indvindingsboringer og skønne vandets gennemsnitlige alder. Langt hovedparten af det grundvand der indvindes i indsatsplanområdet er ungt, kun år. I det videre arbejde kan grundvandsmodellen også bruges til at vurdere andre indvindingsscenarier eller regne på stoftransport. Modellen har vist, at flere af vandværkernes indvindingsoplande ligger anderledes end først antaget, og kortmaterialet er derfor blevet tilpasset. Indsatsplanområdet 2 Indsatsplanområdet er vist på figur 2 og dækker et areal på godt 38 kmp P. Området omfatter den mellemste (øst for Frederikssund by) og sydligste del af Frederikssund Kommune samt det meste af Ølstykke Kommune. En lille del af Slangerup og Stenløse kommuner er også omfattet af indsatsplanområdet, da indvindingsoplandene til vandværksboringerne i Ølstykke og Frederikssund kommuner ikke følger kommunegrænserne. Slangerup og Stenløse kommuner er orienteret om projektet, men er ikke inddraget aktivt. På trods af at det giver et stort indsatsplanområde at have begge kommuner med i samme indsatsplan, er dette valgt på baggrund af det førnævnte FREDSØL-samarbejde. Den nordlige del af Frederikssund er ikke inddraget i denne indsatsplan, da den geofysiske kortlægning ikke er afsluttet. På grund af kommunalreformen vil amtet ikke kunne nå at påbegynde udarbejdelsen af denne indsatsplan. Opgaven flyttes over til Frederikssund Kommune pr. 1. januar

14 P store Figur 3 Arealanvendelse i indsatsplanområdet. Som det kan ses af figur 3 er jordbrug den mest udbredte arealanvendelse med knap 70 % 2 af det godt 38 kmp indsatsplanområde. Den næsthyppigste arealanvendelse er beboelse med knap 15 procent af indsatsplanområdet. Den tredje hyppigst arealanvendelse er skov med godt 5 %. 12

15 P udpeget 5 Arealanvendelse 5. Arealanvendelse Dynamisk kort Bolig Kortet på figur 3 er et dynamisk kort som hele tiden ændrer sig. Allerede nu har vi kendskab til planer og ændringer af arealanvendelsen i de to kommuner. I Regionplan 2005, er der beskrevet en række forhold der vedrører den fremtidige arealanvendelse i indsatsplanområdet. Nogle af forholdene er allerede etableret. De vigtigste af disse er beskrevet i det følgende. Kortet vil blive opdateret løbende, når der foreligger nye versioner af dette tema. I Frederikssund Kommune ønsker man i 2010 at påbegynde udbygningen af Store Rørbæk med boliger ( indbyggere) og op 2 mod arbejdspladser. Det nye område er på knap 3,5 kmp P. Den nye by kommer til at hedde Store Rørbæk Stationsby. Der er også planer om at udbygge den sydlige del af Frederikssund by i området ved den gamle skallefabrik og markerne øst for. Planerne er, at der skal bygges boliger samt en Fjordpark. I Ølstykke s kommuneplan er et område nord for Ølstykke Stationsby, på mp som byudviklingsområde Nordbyen. Der er på nuværende tidspunkt ingen aktuelle planer om, at opstarte detailplanlægningen af området. De nye oplysninger fra indsatsplanen vil blive taget op til politisk behandling. Konsekvenserne af dette arbejde vil senere blive inddraget i Egedal Kommunes første kommuneplan, som forventes færdig i Det er også påtænkt at undersøge mulighederne for et boligbyggeri vest 2 for Græstedgård ( mp P) samt et nyt boligområde ved Udlejre 2 ( mp P). /15/ Erhverv I Frederikssund Kommune er der planer om et nyt erhvervsområde beliggende lige nord for Oppe Sundby. Der tænkes planlagt et slamineraliseringsanlæg på 3,2 ha i indvindingsoplandet til Åbjerg Vandværk og Ådalværkets boring B15. I Ølstykke Kommune er man ved at udlægge to nye store områder til industri. Det er området Værebro Nord lige nord for det eksisterende Værebro industrikvarter (ligger uden for indsatsplanområdet), og Toftegaard Park lige øst for Gl. Ølstykke by på den anden side af jernbanen. Første etape på Toftegaard Park er på godt mp P, ud af et samlet 2 areal på ca. 1 million mp P. I den forbindelse er der også blevet oprettet en ny S-togstation Gl. Toftegård Station. 2 Veje De største veje i indsatsplanområdet er Roskildevej, der går nord-syd mellem Ølstykke Stationsby og Gammel Ølstykke, samt Frederikssundsvej (Frederikssundfingeren fra København). Mere information om motorvejen står under afsnit 6.2 samt i bilag 1a. 13

16 Tunnel under Roskilde Fjord Skovrejsning Et andet vejprojekt der ligger på tegnebordet er en tunnel under eller bro over Roskilde Fjord. I samarbejde med Jægerspris, Skibby og Frederikssund kommuner har Frederiksborg Amt udarbejdet et lille hæfte ideoplæg, med to forslag til vejføring ud til tunnelen under Roskilde Fjord. /14/ I Ølstykke Kommune vil man fortsætte den planlagte skovrejsning af Sperrestrup og Svestrup Skov. /15/ For nyligt er der blevet plantet statsskov på godt 80 ha lige nordøst for Ølstykke Stationsby. Den nordlige del af det tilplantede område strækker sig ind i den østlige ende af indvindingsoplandet til Marbæk Vandværk. Desuden er der lige nord for boringerne (B6-9) på Svestrup Vandværk plantet træer, på et 28 ha stort område. I Frederikssund Kommune er der plantet statsskov ved de 4 nordlige boringer til Ådalsværket Vandværk. Kommunen vil arbejde på yderligere beplantning med hensyn til beskyttelse af grundvandet. Et område der vil komme i fokus, vil være i indvindingsoplandet til Marbæk Vandværk. Råstoffer Der er udpeget et 161 ha stort område til råstofgravning (sten, sand og grus) omkring indvindingsoplandet til Ådalsværket Vandværk og videre mod syd til den nordlige del af Åbjerg Vandværks indvindingsopland. Affald- og jorddeponering Der er ikke udpeget arealer til affaldsdeponering eller affaldsbehandling i indsatsplanområdet. Ørnestenen Losseplads i Frederikssund Kommune ligger uden for indsatsplanområdet. Der er interesse for jorddeponering (af ren jord) i Sydbyen i Frederikssund. SFL/MVJ Husdyr Vådslam De udpegede områder kan ses i bilag 13. De særligt følsomme landbrugsområder (SFL) og ordningen om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) er endvidere omtalt i kapitel 10. I indsatsplanområdet er der en del husdyrbrug. Beliggenheden af husdyrbrug med mere end 20 dyreenheder (DE) er angivet i bilag 12b. Denne grænsen på 20 DE anvendes kun som en tærskelværdi og er ikke et udtryk for om ejendommene er nitratbelastende. Det er en tærskelværdi, som vi benytter i vores indsatsplaner til at graduere antallet af ejendomme med husdyrhold. Tallene er hentet fra gødningsregnskabet 2002/2003 hos Plantedirektoratet. I Frederikssund Kommune bliver der i gennemsnit udbragt ca tons vådslam hos jordbrugere om året. Slammet kommer fra spildevandsanlægget og indeholder en del organisk materiale, men også miljøfremmede stoffer i små koncentrationer. Hvor meget det betyder vides ikke. Slammet bliver ikke udlagt i kildepladszonerne. 14

17 5 Arealanvendelse Natur I Ølstykke Kommune går man ind for at genskabe og etablere søer og vandhuller. /15/ Frederiksborg Amt er langt fremme med planerne om at genskabe Skenkelsø Sø mellem Ølstykke Stationsby og Store Rørbæk. Det er ikke realistisk at genskabe hele den oprindelige Skenkelsø Sø, da der ligger et sommerhusområde på en del af den gamle søbund. Området, hvor udbygningen af Store Rørbæk er planlagt, kommer ikke til at berøre søområdet. For et par år siden blev pumperne til området ved Skenkelsø Sø slukket. Der er derfor allerede nu dannet en lille sø (ca. 2 ha) i områdets sydlige ende. En mindre del af søens nordlige ende kommer til at ligge inden for Store Rørbæk Vandværks kildepladszone. Værdifulde landskaber og økologiske forbindelser Den centrale del af indsatsplanområdet fra det nordlige del af Gammel Ølstykke by videre mod vest til Ølstykke Stationsby og Store Rørbæk samt hovedparten af området vest for Frederikssundsvej er udpeget til meget værdifuldt landskab. Endvidere er områderne langs Ålebæksrenden og Sillebro Å udpeget som økologisk forbindelse. Økologiske forbindelser forbinder kerneområder og øvrige vigtige naturlokaliteter med hinanden, og de giver derved mulighed for, at planter og dyr kan spredes mellem naturområderne. Udpegningerne vurderes ikke at være i konflikt med indsatserne for grundvandsbeskyttelse, da udpegningerne ikke er grundvandsafhængige og ikke har konsekvenser for grundvandet. /17/ Områder med særlig begrænsning på vandindvinding Omkring Ålebæksrenden og Sillebro Å, Ekstremrigkærene ved Storesø Lyng og langs Roskilde Fjord nord for Lille Rørbæk er der udlagt områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen. Inden for disse områder skal vandindvindingen begrænses mest muligt af hensyn til naturinteresserne. /17/ 15

18 Figur 4 Et overbliksbillede over kortlagte lokaliteter og virksomheder. Det viste billede i figur 4 kan hurtig ændre sig, da der opdages nye forureninger og forureninger bliver ryddet op. På de 13 af 14 lokaliteter der her er angivet med gult er der mistanke om forurening med olie- og benzin. På den sidste lokalitet er der mistanke om forurening med tungmetaller. En kort beskrivelse af lokaliteterne er angivet i bilag 1 og virksomhederne er nævnt i bilag

19 6 Forureningskilder og virksomheder 6. Forureningskilder og virksomheder I Danmark er den generelle praksis, at grundvandet skal være af en sådan kvalitet, at grundvandet kan omdannes til drikkevand ved simpel vandbehandling. Vi besidder teknologien til at rense forurenet grundvand, men det kan være dyrt, specielt for mindre vandværker. Hvorvidt en forurening vil nå grundvandsmagasinet, hvor drikkevandet hentes fra, afhænger af forskellige faktorer som type af forurening, geologiske forhold, iltforhold i jorden, drænforhold i området m.m. Kilderne til forurening af grundvandet inddeles i tre typer: Punkt-, linieog fladekilder. En uddybning af de tre typer forureningskilder samt de viste punktkilder kan ses i bilag Punktkilder Punktkilder kan for eksempel være industrigrunde, tankstationer, opfyldte huller, ubenyttede brønde eller boringer, nedsivning af spildevand, håndtering og brug af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer på mindre områder. På figur 4 ses placeringen af kendte forureninger (vidensniveau 2) og steder der muligvis kan være forurenet (vidensniveau 1) samt virksomheder (på nær jordbrug) i indsatsplanområdet. Farveangivelsen på figur 4 angiver den mest grundvandstruende stofgruppe, hvis der er påvist forskellige stofgrupper på samme lokalitet. Farveinddeling af kendte forureninger opdelt i stofgrupper Stofgruppe der er forurenet med Antal grunde Trussel i forhold til grundvandet Klorerede opløsningsmidler (Rød farve) 5 Mobil og meget grundvandstruende Lossepladsperkolat (Orange farve) 3 Mobil og grundvandstruende Olie- og benzinkomponenter (Blå farve) 16 Mobil og grundvandstruende Tungmetaller og tjærestoffer (Grøn farve) 6 Immobil og ikke grundvandstruende Der er 16 lokaliteter på vidensniveau 1 inden for indsatsplanområder, og 31 virksomheder hvor Amt og Kommune fører tilsyn. De forskellige virksomhedstyper er listet i bilag Liniekilder Af liniekilder i indsatsplanområdet kan nævnes: Veje, jernbane og utætte kloakrør. 17

20 Udbygning af Frederikssundmotorvejen Frederikssundsvej går igennem alle indvindingsoplandene på nær Store Rørbæk. For Marbæk, Oppe Sundby og Ådalsværket vandværker går vejen igennem kildepladszonen. Hvis linieføring 1-3 bliver valgt (se figur 5), kommer motorvejen til at gå ind i kildepladszonen til Svestrup Vandværk og meget tæt på de nye boringer B Mere om projektet kan ses i bilag 1a under liniekilder. I de særligt sårbare områder, og hvor motorvejen krydser kildepladszoner, vil der for at hindre nedsivning af forurenet vejvand blive etableret en belægning i midterrabatten, eller vejen tætnes med f.eks. en lermembran, og overfladevandet føres til afløbssystemet. Langs den nuværende Frederikssundmotorvej sker der heller ikke sprøjtning af ukrudt eller nedsivning af vejvand inden for kildepladszonerne. Figur 5 Linieføring. Forslag til udvidelsen af Frederikssundmotorvejen Figuren viser de forskellige linieføringsforslag af den nye Frederikssundmotorvej. 18

21 P og 6 Forureningskilder og virksomheder Jernbane Bro over eller tunnel under Roskilde Fjord Kloakering i byer Frederikssundsbanen går på tværs i indsatsplanområdet forbi Gammel Ølstykke, Ølstykke Stationsby, byudvidelsen ved Store Rørbæk og videre op til Frederikssund by. Jernbanen er lige blevet udvidet til to spor. Langs jernbaner anvendes der pesticider til renholdelse af sporene og stationsarealerne. I et samarbejde mellem Jægerspris, Skibby og Frederikssund kommuner har Frederiksborg Amt udarbejdet et ideoplæg, med forslag til vejføring ud til en evt. tunnel under Roskilde Fjord. Begge vejføringer går fra Frederikssundsvej, lige nord for Store Rørbæk, og videre mod vest lige syd for Sandalgård. Begge forslag (ny liniekilde) passerer meget tæt på den midterste boring (B9) af de tre fælles boringer ved Marbæk Nord. /14/ I Frederikssund Kommune vurderes den gennemsnitlige alder for kloakken til år. Flere ledningsstrækninger i den ældre del af byen, har en højere alder. Kommunen har fået foretaget en digital registrering af hele kommunens offentlige kloaknet og har i 2001 godkendt en Handlingsplan for kloakfornyelse. Det kloakerede areal i byerne inden for indsatsplanområdet i 2 Frederikssund Kommune er på godt 1 kmp er primært separat kloakeret med nedsivning af tagvand. Ved Lille Rørbæk og dele af Store Rørbæk er der nedsivning af både tag- og vejvand. Det er kun området ved Åbjerg Vandværk, der har fælleskloak uden nedsivning af tagvand. 10 meter vest for Oppe Sundby Vandværks boring, løber der en spildevandsledning i vejen. Ledningen er af PVC og fra Ledningen er dobbeltstrenget (50 meter) foran vandværket. I Ølstykke Kommune er der inden for indsatsplanområdet kloakeret godt 2 5 km P P, hvilket svarer til 22 % af det samlede areal inden for indsatsplanområder i Ølstykke Kommune. Hovedparten er separat kloakeret. Området med fælles kloakering er primært i Ølstykke Stationsby. Allerede nu er der flere større områder, der skal kloakeres. Her tænkes på erhvervsområderne Værebro og Toftegaard Park samt de nye boligområder ved Udlejre og Nordbyen. Ved nybyggeri er det hensigten, at vand fra tage så vidt muligt nedsives på egen grund. Der ønskes ikke nedsivning af overfladevand, da dette vand kan være forurenet. I de nye områder stræbes der efter at kloakere med separat kloakering. Kloakering med fællessystem vil kun forekomme ved mindre udvidelser i eksisterende fælleskloakerede områder. Kloakering i det åbne land I spildevandsplanen for Ølstykke Kommune, er de eksisterende afløbsforhold i det åbne land angivet til at 59 % har udløb til recipient, 27 % har nedsivning, 11 % har samletank og 3 % har intet autoriseret afløb. Der er 142 forhold med hensyn til afledning af spildevand i det åbne land og kun 41,5 % opfyldte rensekravet i /21/ 19

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Sønderby Sønderby

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Sønderby Sønderby Skibby Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Østby/Sønderby Skuldelev Copyright KMS Torp Mark Hyllingeriis Vandværk Hyllingeris Skt. Olavs Kilde Hovenge Østby Mark Duemose Østby Østby Vandværk

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder G R E V E K O M M U N E Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder 2015-08-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jnku@alectia.com

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SLANGERUP INDSATSOMRÅDE

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SLANGERUP INDSATSOMRÅDE Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SLANGERUP INDSATSOMRÅDE Oktober 2006 Jørlunde Østre Vandværk Jørlunde By Vandværk Nybrovejens Vandværk Sundbylille Vandværk Hørup Kildeplads Titel: Udgiver: Udgivelsesår:

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

KYNDBY INDSATSOMRÅDE. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse NOVEMBER 2003 DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK DALBY VANDVÆRK KYNDBYVÆRKETS VANDVÆRK

KYNDBY INDSATSOMRÅDE. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse NOVEMBER 2003 DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK DALBY VANDVÆRK KYNDBYVÆRKETS VANDVÆRK Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse KYNDBY INDSATSOMRÅDE NOVEMBER 2003 DALBY VANDVÆRK DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK KYNDBYVÆRKETS VANDVÆRK NY KROGSTRUP VANDVÆRK Titel: Udgiver: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Birkerød Vandforsyning

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Birkerød Vandforsyning Birkerød Kommune Birkerød Vandforsyning A.m.b.a. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Birkerød Vandforsyning Oktober 2006 Titel: Udgiver: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 1. Trin 3: Hovedrapport: Aktuel tolkningsmodel. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt Indsatsområde Suså. Fase 1: Indsamling og sammenstilling af eksisterende viden. Trin 3: Hydrogeologisk

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Ganløse-området

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Ganløse-området Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Ganløse-området Oktober 2006 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Ganløse-området Udgiver Frederiksborg Amt Udgivelsesår 2006 Rapport Rapporten er udarbejdet

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

VENSLEV INDSATSOMRÅDE

VENSLEV INDSATSOMRÅDE SKIBBY KOMMUNE Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse VENSLEV INDSATSOMRÅDE NOVEMBER 2003 FERSLEV VANDVÆRK HAMMERVANG VANDVÆRK RENDEBÆK VANDVÆRK RØGERUP VANDVÆRK VEJLEBY VANDVÆRK VELLERUP VANDVÆRK VELLERUP

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE FREDERIKSSUND NORDØST

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE FREDERIKSSUND NORDØST INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE FREDERIKSSUND NORDØST GRÆSE VANDVÆRK HØRUP VANDVÆRK NYBROVEJENS VANDVÆRK - KVINDERUP SIGERSLEVVESTER VANDVÆRK STRØ KILDEPLADS (KE) SEPTEMBER 2010 Titel: Udgiver: Indsatsplan

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS

Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS Er råstofindvinding god under grundvandet god grundvandsbeskyttelse? Ja, da det skærmer mod anden forurening

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hillerød Sydvest

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hillerød Sydvest Hillerød Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hillerød Sydvest Side 1 Titel: Udgiver: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Hillerød Sydvest. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Søndersø Indsatsområde

Søndersø Indsatsområde INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Søndersø Indsatsområde Oktober 2009 Udarbejdet i samarbejde mellem: Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner Rekvirenter Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur, e-mail: Benpost@furesoe.dk

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro Indsatsplanområde

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro Indsatsplanområde Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro Indsatsplanområde April 2010 Titel: Rapport: Foto: Tryk: Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro Indsatsplanområde Rapporten

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Geologisk-, hydrogeologiskog

Geologisk-, hydrogeologiskog Detailkortlægning af Solhøj Kildeplads Opland Geologisk-, hydrogeologiskog geo- og grundvandskemisk kortlægning Resumé ROSKILDE AMT December 2002 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj

Læs mere

i Værebro Indsatsplanområde

i Værebro Indsatsplanområde Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro Indsatsplanområde Januar 2011 Titel: Rapport: Foto: Tryk: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro Indsatsplanområde. Rapporten er udarbejdet af Egedal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD OG NFI Rekvirent Høje-Taastrup Kommune Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 1311400022 Projektleder Udarbejdet af Anette

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere