Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune"

Transkript

1 Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk Frederikssund Kommunale Vandforsyning Ølstykke Kommunale Vandforsyning

2 Titel: Udgiver: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederiksborg Amt Udgivelsesår: December 2006 Rapport: Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem: Mogens Hansen; Store Rørbæk Vandværk, Niels Boje Groth; Oppe Sundby Vandværk, Kjeld Skåning; Åbjerg Vandværk, Karin Larsen; Frederikssund Kommune, Bruno M. Nielsen; Frederikssund Kommunale Vandforsyning, Henning Leth; Ølstykke Kommune, Knud Olsen; Ølstykke Kommunale Vandværk, og Gitte Ellehave Schultz, Jan Kürstein, Niels-Kristian Terkildsen, Mads Ærtebjerg Nielsen; Frederiksborg Amt Politisk behandling Et udkast til indsatsplanen blev drøftet på Grundvandsrådsmødet den 29. marts Den 26. april 2005 blev udkastet behandlet i amtets Udvalg for Teknik og Miljø. Fra den 9. maj til 18. juli var et forslag af indsatsplanen sendt i offentlig høring. I oktober 2005 er et revideret forslag af indsatsplanen forelagt Grundvandsrådet til orientering, inden indsatsplanen blev vedtaget i Udvalget for Teknik og Miljø den 22. november I Frederiksborg Amt har Amtsrådet vedtaget at overdrage den politiske behandling af indsatsplaner til Udvalget for Teknik og Miljø. Grafik: Forsidefoto: Tryk: Copyright: Købes hos: Hentes fra: Pris: Frederiksborg Amt Foto taget af Mads Ærtebjerg Nielsen Frederiksborg Amt Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD Frederiksborg Amt Teknik & Miljø Miljøafdelingen Kongens Vænge Hillerød Tlf.: under Grundvand / Indsatsplaner 200 DKK.

3 TU1.UT TUForordUT TU2.UT TU3.UT TU4.UT TUIndsatsplanområdetUT...11 TU5.UT TUArealanvendelseUT TU6.UT TUForureningskilder TU7.UT TULandskab TU8.UT TUHydrologiUT...25 TU9.UT Indholdsfortegnelse TUIndholdsfortegnelseUT...1 TUFigurfortegnelseUT...2 TUBilagsfortegnelseUT TUResuméUT...5 TUIndledningUT og virksomhederut...17 TU6.1.UT TUPunktkilderUT...17 TU6.2.UT TULiniekilderUT...17 TU6.3.UT TUFladekilderUT...20 TU6.4.UT TUVirksomhederUT...20 og geologiut...21 TUSårbarhed, vandtyper og zoneringut...29 TU9.1.UT TULertykkelseUT...29 TU9.2.UT TUSårbarhedUT...31 TU9.3.UT TUVandtyperUT...33 TU9.3.1.UT TUOpsummeringUT...35 TU9.4.UT TUAktionsområderUT...36 TU9.4.1.UT TUFor hvert indvindingsoplandut...37 TU10.UT TURammer og økonomiut...47 TU10.1.UT TURollerUT...47 TU10.2.UT TUSkovrejsningUT...47 TU10.3.UT TUSFL og MVJUT...49 TU10.4.UT TUFrivillige dyrkningsaftalerut...50 TU10.5.UT TUSløjfning af gamle boringer og brøndeut...51 TU11.UT TUIndsatserUT...53 TU11.1.UT TUOverordnede indsatserut...53 TU11.2.UT TUOvervågningUT...55 TU11.3.UT TUFremtidige udfordringerut...55 TU11.4.UT TUKonklusionUT...56 TU12.UT TUBaggrundsmaterialeUT

4 Figurfortegnelse Figur 1 på side 6: Figur 2 på side 10: Figur 3 på side 12: Figur 4 på side 16: Figur 5 på side 18: Figur 6 på side 21: Figur 7 på side 23: Figur 8 på side 24: Figur 9 på side 26: Figur 10a på side 27: Figur 10b på side 28: Figur 11 på side 29: Figur 12 på side 30: Figur 13 på side 32: Figur 14 på side 34: Figur 15a på side 37: Figur 15b på side 45: Vandets kredsløb Indsatsplanområdet Arealanvendelse i indsatsområdet Kortlagte lokaliteter og virksomheder Linieføring. Forslag til udvidelsen af Frederikssundmotorvejen Per Smed s landskabskort Geologisk profil i indsatsplanområdet Hydrologisk strømningskort for kalken Hydrologisk gradientkort Infiltrationskort til primært grundvandsmagasin Topografisk kort Redoxfronten Lertykkelseskort Sårbarhedskort Vandtyper i området Aktionsområder for Ådalsværket Vandværk, Åbjerg Vandværk, Oppe Sundby Vandværk, Marbæk Vandværk og St. Rørbæk Vandværk. Aktionsområder for Svestrup Vandværk Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Kildetyper, V2 og V1 kortlagte lokaliteter Geofysiske målepunkter og metoder, samt pejlinger i oplandet Faktaark for Store Rørbæk Vandværk Faktaark for Oppe Sundby Vandværk Faktaark for Åbjerg Vandværk Faktaark for Ådalsværket Faktaark for Marbæk Vandværk Faktaark for Marbæk Nord Faktaark for Svestrup Vandværk Virksomheder Vandtyper, nitratnotat, indsatsområder mht. nitrat Husdyrhold med mere end 20 DE SFL-områder og MVJ-aftaler Positiv- og negativ skovrejsningsområder Ordforklaring 2

5 1. Forord Denne indsatsplan for beskyttelse af grundvandet er udarbejdet i et samarbejde mellem Store Rørbæk Vandværk, Oppe Sundby Vandværk, Åbjerg Vandværk, Frederikssund og Ølstykke kommuner og de to kommunale vandforsyninger samt Frederiksborg Amt. Alle ovenstående interessenter indgik i indsatsplanens projektgruppe. Denne indsatsplan skal som udgangspunkt anvendes i det fremtidige samarbejde til beskyttelse af grundvandsressourcen inden for indsatsplanområdet. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelsen af denne indsatsplan udført aktive handlinger eller indgået frivillige aftaler med eksempelvis jordbrugerne. Formål En dynamisk plan Foruden at opfylde de lovmæssige krav i vandforsyningsloven 13 har indsatsplanen også til formål at: styrke samarbejdet på grundvandsområdet parterne imellem videregive nye informationer vedr. hydrogeologiske forhold og grundvandets sårbarhed sammenholde relevante informationer og koordinere forskellige indsatser inden for de næste 5 år søge at øge interessen blandt lokalbefolkningen for grundvandsbeskyttelse Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor foranstaltningerne vurderes og eventuelt ændres, når der kommer ny viden frem. Det er hensigten at indsatsplanen gælder for en 5-årig periode, og at der afholdes et statusmøde hvert år. Her fremlægges og diskuteres de indsatser der er udført i det forgangne år samt andre relevante emner. Indsatsplanen er genoptrykt i december 2006 med få rettelser. Det vil sige, at forureningslokaliteterne er blevet opdateret frem til juli 2006, de sidste vandanalyserne er medtaget i faktaarkene, prioriteringen i afsnit er rykket lidt rundt og afsnit 10.5 og kapitel 11 om indsatser er tilsvarende blevet opdateret. Læsevejledning Denne indsatsplan er bygget sådan op, at de første 9 kapitler beskriver forskellige emner for enten hele eller dele af indsatsplanområdet. I afsnit 9.4 defineres 4 forskellige aktionstyper. På den baggrund udpeges knap 40 større eller mindre aktionsområder. Det er i disse områder at grundvandet er mindst beskyttet og hvor der sker den største infiltration. Områderne udgør ca. 12 % af indsatsplanområdet. I kapital 10 er skovrejsning, MVJ-ordningen, dyrkningsaftaler samt sløjfning af gamle boringer og brønde beskrevet. De tre førstnævnte emner, er de beskyttelsestiltag der ses på i afsnit Sløjfning af gamle boringer og brønde er inddraget, da de kan udgør en stor forureningsrisiko over for grundvandsressourcen. Desuden er der kommet ny lovgivning på området. Der er koblet lidt økonomi på hvert af de 4 emner. 3

6 I kapitel 11 er fremlagt, hvilket indsatser deltagerne akter at udføre fremover. En ordforklaring på nogle fagord kan ses i bilag 15. 4

7 2 Resumé 2. Resumé Godt 95 % af vandforsyningen i indsatsplanområdet stammer fra de tre kommunale vandværker: Ådalsværket Vandværk, Marbæk Vandværk og Svestrup Vandværk. De sidste knap 5 % kommer fra tre private vandværker i Frederikssund Kommune: Store Rørbæk Vandværk, Oppe Sundby Vandværk og Åbjerg Vandværk. Resultatet af den gennemførte geofysiske kortlægning viser, at der specielt i kildepladszonerne til vandværkerne i Frederikssund Kommune er en ringe beskyttelse af grundvandet. Grundvandsmodellen har justerede indvindingsoplandene til vandværksboringer, samt udpeget områder, hvor der sker en stor grundvandsdannelse (infiltration) til det primære magasin. I Frederikssund Kommune er der påvist nitrat i godt halvdelen af grundvandsboringerne. Arealanvendelse i indvindingsoplandene er primært jordbrug. I den sidste halvdel af rapporten er fokus lagt i de områder, hvor der er mindst ler og hvor grundvandsdannelsen er størst inden for indvindingsoplandene. I indsatsplanen er der udpeget knap 40 større eller mindre aktionsområder på baggrund af 4 forskellige aktionstyper. Konklusion Konklusionen er, at vandforsyningen i indsatsplanområdet ikke er akut truet. Dog tyder det på at vandkvaliteten forringes i fremtiden, hvis ikke der gøres tiltag for at beskytte grundvandsressourcen i området. På nuværende tidspunkt er der ingen akutte trusler mod vandforsyningen, fra kendte og mistænkte punkt- og liniekilder, selvom de udgør en risiko. Dog er pesticidresten BAM begyndt at vise sig i flere boringer. 5

8 Figur 1 Viser vandets kredsløb i store træk. Grundvandet ligger blandt andet i sandmagasiner under jordens overflade. Nedbøren siver ned i sandet og udfylder hulrummene mellem sandkornene. Grundvandsspejlet er overgangen mellem den mættede zone og den umættede zone. I den mættede zone er alle hulrummene fyldt med vand (grundvand). I den umættede zone er hulrummene fyldt med luft. Grundvandet strømmer ned ad bakke. Ved at bestemme beliggenheden af grundvandsspejlet flere steder kan man bestemme grundvandets strømningsretning. Et indvindingsopland er det område i grundvandsmagasinet, hvorfra grundvandet før eller siden vil nå hen til boringen. Størrelsen af indvindingsoplandet afhænger af den oppumpede vandmængde, grundvandets strømning og magasinets evne til at afgive vand. Indvindingsoplandet til et vandværk er derfor af stor betydning, når det gælder grundvandsbeskyttelse. 6

9 3 Indledning 3. Indledning I Danmark er vores drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand. Der er flere forhold der styrer, hvor og hvor meget regnvand der nedsiver og bliver til grundvand: Klimaet, topografi, den geologiske opbygning, befæstning af overflader, sivedræn m.m. (se figur 1) Risikoen for forurening af grundvandet er øget i takt med udnyttelse af jorden til jordbrug, erhverv og bolig. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning. Amterne har derfor gennem årene indhentet oplysninger om grundvandets beliggenhed og kvalitet samt oplysninger om geologien og arealanvendelsen i de områder, der har interesse for drikkevandsforsyningen. Tidligere var de største problemer inden for vandforsyningen typisk af teknisk karakter, såsom pumpestop, brud på rør eller forringet vandkvalitet på grund af for stor vandindvinding. I dag er risikoen for at en forurening rammer boringerne et større problem, specielt i den sydlige del af Nordsjælland, hvor grundvandet er ringe beskyttet. FREDSØL-samarbejdets baggrund I starten af 1970 erne var vandforsyningen præget af et kraftigt stigende vandforbrug samtidig med, at man i Frederikssund og Ølstykke kommuner kalkulerede med en stor indbyggertilvækst. Desuden havde Ølstykke Vandforsyning svært ved at finde ledige områder til nye boringer. De eksisterende grundvandsboringer er derfor placeret inden for et begrænset geografisk område, hvilket gør vandforsyningen følsom overfor en eventuel forurening. I 1972 blev der udarbejdet et notat om den fremtidige kommunale vandforsyning i indsatsplanområdet og i 1973 blev SKIBSØL-udvalget nedsat. Navnet SKIBSØL er en sammensætning af Skibby og Ølstykke kommuner. Man ville forberede et fælles indvindingsanlæg på den anden side af Roskilde Fjord på Hornsherred med dertilhørende ledningsforbindelse til de to vandværker: Marbæk Vandværk i Frederikssund og Svestrup Vandværk i Ølstykke. Derudover skulle der ske en sammenkobling af de to vandværker. I 1976 forelå resultaterne for undersøgelserne om mulighed for at etablere indvindingsboringer på Hornsherred samt et forslag til etablering af et indvindingsanlæg i Skibby Kommune /1/. I 1977 blev udvalget ændret til FREDSØL-udvalget, en sammensætning af Frederikssund og Ølstykke kommuner. I 1980 iværksatte udvalget en undersøgelse til klarlægning af uudnyttede grundvandsressourcer omkring de to vandværker Marbæk og Svestrup. 7

10 I 1981 konkluderede en delrapport, at behovet for en udvidelse af vandforsyningskapaciteten kunne udsættes en årrække, idet forventningerne om vandbehovet var reduceret væsentligt i forhold til SKIBSØL s forudsigelser. Det faldende vandforbrug, som bl.a. var resultatet af en række succesfulde vandsparekampagner, og energikrisen der måske nedsatte indbyggertilvæksten, gjorde at samarbejdet gennem 1980 erne faldt til et orienteringsniveau. I 1986 foranledigede udvalget dog en udarbejdelse af et skitseprojekt til en ledningsforbindelse mellem Marbæk og Svestrup vandværker. I løbet af 1990 erne kom der igen fokus på grundvandet. Denne gang på grund af risikoen for forurening af grundvandet. Et stort antal forureningssager på vandværker landet over, herunder også på Strandvangens Vandværk i Frederikssund og på Svestrup Vandværk i Ølstykke, betød at FREDSØL samarbejdet blev genoptaget med henblik på at sikre sig imod denne trussel. I 1990 erne blev der udarbejdet rapporter omhandlende: Forsyningssikkerhed /3/, alternative reserver /4/ og driftssamarbejde /5/. Den løsningsmodel der blev valgt, og som blev færdig i år 2001, indeholdt tre reserveboringer lige nord for Marbæk Vandværk, rørføring mellem Marbæk og Svestrup vandværker, der kan føres til Hornsherred om nødvendigt, samt bygning af en højdebeholder på toppen af Danshøj i Frederikssund /6/. Hermed er de to kommuner hinandens støtte i tilfælde af større skader. Det private vandværk, Åbjerg Vandværk i Frederikssund, har den kommunale vandforsyning som støtte, da de er koblet samme i grænsezonen. Der ligger ingen planer om en rørføring til de to andre private vandværker Store Rørbæk og Oppe Sundby vandværker. Vandforsyningsloven I 1998 kom der en ny vandforsyningslov /7/. Ifølge denne lov skal amterne udpege områder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af grundvandsressourcen er nødvendig for at sikre drikkevandskvaliteten. Ifølge vandforsyningsloven skal amterne opkræve gebyr fra blandt andet vandværkerne. Gebyret må udelukkende anvendes til kortlægning af grundvandsressourcen og udarbejdelse af indsatsplaner /8/. Dette gør, at amternes arbejde med at kortlægge og beskytte grundvandsressourcen er blevet intensiveret. Efter strukturreformen overgår den geofysiske kortlægning til staten mens kommunerne overtager udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 8

11 3 Indledning Billedet her til venstre er fra Marbæk Vandværk og viser iltet råvand der skal filtreres. Billedet her til højre viser iltningstrappen på Svestrup Vandværk. Billedet her til venstre viser iltningscentrifugen på Marbæk Vandværk. 9

12 Figur 2 Indsatsplanområdet. Den røde linie viser afgrænsningen af indsatsplanområdet. 10

13 4 Indsatsplanområdet 4. Indsatsplanområdet Nye data Amtet har i år 2001 gennemført en geofysisk kortlægning i området, for bl.a. at bestemme tykkelsen af de ler- og sandlag der ligger over kalken. /24//25/ I bilag 2 er vist hvor der er målt og med hvilken metode. Disse geofysiske resultater er efterfølgende blevet tolket og sammenholdt med geologiske oplysninger fra eksisterende boringer. Den geofysiske kortlægning giver en meget mere detaljeret viden om grundvandsressourcen og muligheden for at beskytte den. Før kortlægningen fandtes kun oplysninger fra boringerne. Ved hjælp af de geofysiske målinger er det nu muligt at komme med kvalificerede tolkninger på geologien mellem boringerne. Grundvandsmodel Alle de nye geologiske data er lagt ind i en grundvandsmodel for indsatsplanområdet. Modellen er et værktøj der kan beskrive strømningsmønsteret i de forskellige geologiske lag samt vandudvekslingen mellem dem. Derved kan man bl.a. afgrænse områder med stor grundvandsdannelse fra områder med lille grundvandsdannelse. Man kan beregne oplande til de enkelte indvindingsboringer og skønne vandets gennemsnitlige alder. Langt hovedparten af det grundvand der indvindes i indsatsplanområdet er ungt, kun år. I det videre arbejde kan grundvandsmodellen også bruges til at vurdere andre indvindingsscenarier eller regne på stoftransport. Modellen har vist, at flere af vandværkernes indvindingsoplande ligger anderledes end først antaget, og kortmaterialet er derfor blevet tilpasset. Indsatsplanområdet 2 Indsatsplanområdet er vist på figur 2 og dækker et areal på godt 38 kmp P. Området omfatter den mellemste (øst for Frederikssund by) og sydligste del af Frederikssund Kommune samt det meste af Ølstykke Kommune. En lille del af Slangerup og Stenløse kommuner er også omfattet af indsatsplanområdet, da indvindingsoplandene til vandværksboringerne i Ølstykke og Frederikssund kommuner ikke følger kommunegrænserne. Slangerup og Stenløse kommuner er orienteret om projektet, men er ikke inddraget aktivt. På trods af at det giver et stort indsatsplanområde at have begge kommuner med i samme indsatsplan, er dette valgt på baggrund af det førnævnte FREDSØL-samarbejde. Den nordlige del af Frederikssund er ikke inddraget i denne indsatsplan, da den geofysiske kortlægning ikke er afsluttet. På grund af kommunalreformen vil amtet ikke kunne nå at påbegynde udarbejdelsen af denne indsatsplan. Opgaven flyttes over til Frederikssund Kommune pr. 1. januar

14 P store Figur 3 Arealanvendelse i indsatsplanområdet. Som det kan ses af figur 3 er jordbrug den mest udbredte arealanvendelse med knap 70 % 2 af det godt 38 kmp indsatsplanområde. Den næsthyppigste arealanvendelse er beboelse med knap 15 procent af indsatsplanområdet. Den tredje hyppigst arealanvendelse er skov med godt 5 %. 12

15 P udpeget 5 Arealanvendelse 5. Arealanvendelse Dynamisk kort Bolig Kortet på figur 3 er et dynamisk kort som hele tiden ændrer sig. Allerede nu har vi kendskab til planer og ændringer af arealanvendelsen i de to kommuner. I Regionplan 2005, er der beskrevet en række forhold der vedrører den fremtidige arealanvendelse i indsatsplanområdet. Nogle af forholdene er allerede etableret. De vigtigste af disse er beskrevet i det følgende. Kortet vil blive opdateret løbende, når der foreligger nye versioner af dette tema. I Frederikssund Kommune ønsker man i 2010 at påbegynde udbygningen af Store Rørbæk med boliger ( indbyggere) og op 2 mod arbejdspladser. Det nye område er på knap 3,5 kmp P. Den nye by kommer til at hedde Store Rørbæk Stationsby. Der er også planer om at udbygge den sydlige del af Frederikssund by i området ved den gamle skallefabrik og markerne øst for. Planerne er, at der skal bygges boliger samt en Fjordpark. I Ølstykke s kommuneplan er et område nord for Ølstykke Stationsby, på mp som byudviklingsområde Nordbyen. Der er på nuværende tidspunkt ingen aktuelle planer om, at opstarte detailplanlægningen af området. De nye oplysninger fra indsatsplanen vil blive taget op til politisk behandling. Konsekvenserne af dette arbejde vil senere blive inddraget i Egedal Kommunes første kommuneplan, som forventes færdig i Det er også påtænkt at undersøge mulighederne for et boligbyggeri vest 2 for Græstedgård ( mp P) samt et nyt boligområde ved Udlejre 2 ( mp P). /15/ Erhverv I Frederikssund Kommune er der planer om et nyt erhvervsområde beliggende lige nord for Oppe Sundby. Der tænkes planlagt et slamineraliseringsanlæg på 3,2 ha i indvindingsoplandet til Åbjerg Vandværk og Ådalværkets boring B15. I Ølstykke Kommune er man ved at udlægge to nye store områder til industri. Det er området Værebro Nord lige nord for det eksisterende Værebro industrikvarter (ligger uden for indsatsplanområdet), og Toftegaard Park lige øst for Gl. Ølstykke by på den anden side af jernbanen. Første etape på Toftegaard Park er på godt mp P, ud af et samlet 2 areal på ca. 1 million mp P. I den forbindelse er der også blevet oprettet en ny S-togstation Gl. Toftegård Station. 2 Veje De største veje i indsatsplanområdet er Roskildevej, der går nord-syd mellem Ølstykke Stationsby og Gammel Ølstykke, samt Frederikssundsvej (Frederikssundfingeren fra København). Mere information om motorvejen står under afsnit 6.2 samt i bilag 1a. 13

16 Tunnel under Roskilde Fjord Skovrejsning Et andet vejprojekt der ligger på tegnebordet er en tunnel under eller bro over Roskilde Fjord. I samarbejde med Jægerspris, Skibby og Frederikssund kommuner har Frederiksborg Amt udarbejdet et lille hæfte ideoplæg, med to forslag til vejføring ud til tunnelen under Roskilde Fjord. /14/ I Ølstykke Kommune vil man fortsætte den planlagte skovrejsning af Sperrestrup og Svestrup Skov. /15/ For nyligt er der blevet plantet statsskov på godt 80 ha lige nordøst for Ølstykke Stationsby. Den nordlige del af det tilplantede område strækker sig ind i den østlige ende af indvindingsoplandet til Marbæk Vandværk. Desuden er der lige nord for boringerne (B6-9) på Svestrup Vandværk plantet træer, på et 28 ha stort område. I Frederikssund Kommune er der plantet statsskov ved de 4 nordlige boringer til Ådalsværket Vandværk. Kommunen vil arbejde på yderligere beplantning med hensyn til beskyttelse af grundvandet. Et område der vil komme i fokus, vil være i indvindingsoplandet til Marbæk Vandværk. Råstoffer Der er udpeget et 161 ha stort område til råstofgravning (sten, sand og grus) omkring indvindingsoplandet til Ådalsværket Vandværk og videre mod syd til den nordlige del af Åbjerg Vandværks indvindingsopland. Affald- og jorddeponering Der er ikke udpeget arealer til affaldsdeponering eller affaldsbehandling i indsatsplanområdet. Ørnestenen Losseplads i Frederikssund Kommune ligger uden for indsatsplanområdet. Der er interesse for jorddeponering (af ren jord) i Sydbyen i Frederikssund. SFL/MVJ Husdyr Vådslam De udpegede områder kan ses i bilag 13. De særligt følsomme landbrugsområder (SFL) og ordningen om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) er endvidere omtalt i kapitel 10. I indsatsplanområdet er der en del husdyrbrug. Beliggenheden af husdyrbrug med mere end 20 dyreenheder (DE) er angivet i bilag 12b. Denne grænsen på 20 DE anvendes kun som en tærskelværdi og er ikke et udtryk for om ejendommene er nitratbelastende. Det er en tærskelværdi, som vi benytter i vores indsatsplaner til at graduere antallet af ejendomme med husdyrhold. Tallene er hentet fra gødningsregnskabet 2002/2003 hos Plantedirektoratet. I Frederikssund Kommune bliver der i gennemsnit udbragt ca tons vådslam hos jordbrugere om året. Slammet kommer fra spildevandsanlægget og indeholder en del organisk materiale, men også miljøfremmede stoffer i små koncentrationer. Hvor meget det betyder vides ikke. Slammet bliver ikke udlagt i kildepladszonerne. 14

17 5 Arealanvendelse Natur I Ølstykke Kommune går man ind for at genskabe og etablere søer og vandhuller. /15/ Frederiksborg Amt er langt fremme med planerne om at genskabe Skenkelsø Sø mellem Ølstykke Stationsby og Store Rørbæk. Det er ikke realistisk at genskabe hele den oprindelige Skenkelsø Sø, da der ligger et sommerhusområde på en del af den gamle søbund. Området, hvor udbygningen af Store Rørbæk er planlagt, kommer ikke til at berøre søområdet. For et par år siden blev pumperne til området ved Skenkelsø Sø slukket. Der er derfor allerede nu dannet en lille sø (ca. 2 ha) i områdets sydlige ende. En mindre del af søens nordlige ende kommer til at ligge inden for Store Rørbæk Vandværks kildepladszone. Værdifulde landskaber og økologiske forbindelser Den centrale del af indsatsplanområdet fra det nordlige del af Gammel Ølstykke by videre mod vest til Ølstykke Stationsby og Store Rørbæk samt hovedparten af området vest for Frederikssundsvej er udpeget til meget værdifuldt landskab. Endvidere er områderne langs Ålebæksrenden og Sillebro Å udpeget som økologisk forbindelse. Økologiske forbindelser forbinder kerneområder og øvrige vigtige naturlokaliteter med hinanden, og de giver derved mulighed for, at planter og dyr kan spredes mellem naturområderne. Udpegningerne vurderes ikke at være i konflikt med indsatserne for grundvandsbeskyttelse, da udpegningerne ikke er grundvandsafhængige og ikke har konsekvenser for grundvandet. /17/ Områder med særlig begrænsning på vandindvinding Omkring Ålebæksrenden og Sillebro Å, Ekstremrigkærene ved Storesø Lyng og langs Roskilde Fjord nord for Lille Rørbæk er der udlagt områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen. Inden for disse områder skal vandindvindingen begrænses mest muligt af hensyn til naturinteresserne. /17/ 15

18 Figur 4 Et overbliksbillede over kortlagte lokaliteter og virksomheder. Det viste billede i figur 4 kan hurtig ændre sig, da der opdages nye forureninger og forureninger bliver ryddet op. På de 13 af 14 lokaliteter der her er angivet med gult er der mistanke om forurening med olie- og benzin. På den sidste lokalitet er der mistanke om forurening med tungmetaller. En kort beskrivelse af lokaliteterne er angivet i bilag 1 og virksomhederne er nævnt i bilag

19 6 Forureningskilder og virksomheder 6. Forureningskilder og virksomheder I Danmark er den generelle praksis, at grundvandet skal være af en sådan kvalitet, at grundvandet kan omdannes til drikkevand ved simpel vandbehandling. Vi besidder teknologien til at rense forurenet grundvand, men det kan være dyrt, specielt for mindre vandværker. Hvorvidt en forurening vil nå grundvandsmagasinet, hvor drikkevandet hentes fra, afhænger af forskellige faktorer som type af forurening, geologiske forhold, iltforhold i jorden, drænforhold i området m.m. Kilderne til forurening af grundvandet inddeles i tre typer: Punkt-, linieog fladekilder. En uddybning af de tre typer forureningskilder samt de viste punktkilder kan ses i bilag Punktkilder Punktkilder kan for eksempel være industrigrunde, tankstationer, opfyldte huller, ubenyttede brønde eller boringer, nedsivning af spildevand, håndtering og brug af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer på mindre områder. På figur 4 ses placeringen af kendte forureninger (vidensniveau 2) og steder der muligvis kan være forurenet (vidensniveau 1) samt virksomheder (på nær jordbrug) i indsatsplanområdet. Farveangivelsen på figur 4 angiver den mest grundvandstruende stofgruppe, hvis der er påvist forskellige stofgrupper på samme lokalitet. Farveinddeling af kendte forureninger opdelt i stofgrupper Stofgruppe der er forurenet med Antal grunde Trussel i forhold til grundvandet Klorerede opløsningsmidler (Rød farve) 5 Mobil og meget grundvandstruende Lossepladsperkolat (Orange farve) 3 Mobil og grundvandstruende Olie- og benzinkomponenter (Blå farve) 16 Mobil og grundvandstruende Tungmetaller og tjærestoffer (Grøn farve) 6 Immobil og ikke grundvandstruende Der er 16 lokaliteter på vidensniveau 1 inden for indsatsplanområder, og 31 virksomheder hvor Amt og Kommune fører tilsyn. De forskellige virksomhedstyper er listet i bilag Liniekilder Af liniekilder i indsatsplanområdet kan nævnes: Veje, jernbane og utætte kloakrør. 17

20 Udbygning af Frederikssundmotorvejen Frederikssundsvej går igennem alle indvindingsoplandene på nær Store Rørbæk. For Marbæk, Oppe Sundby og Ådalsværket vandværker går vejen igennem kildepladszonen. Hvis linieføring 1-3 bliver valgt (se figur 5), kommer motorvejen til at gå ind i kildepladszonen til Svestrup Vandværk og meget tæt på de nye boringer B Mere om projektet kan ses i bilag 1a under liniekilder. I de særligt sårbare områder, og hvor motorvejen krydser kildepladszoner, vil der for at hindre nedsivning af forurenet vejvand blive etableret en belægning i midterrabatten, eller vejen tætnes med f.eks. en lermembran, og overfladevandet føres til afløbssystemet. Langs den nuværende Frederikssundmotorvej sker der heller ikke sprøjtning af ukrudt eller nedsivning af vejvand inden for kildepladszonerne. Figur 5 Linieføring. Forslag til udvidelsen af Frederikssundmotorvejen Figuren viser de forskellige linieføringsforslag af den nye Frederikssundmotorvej. 18

21 P og 6 Forureningskilder og virksomheder Jernbane Bro over eller tunnel under Roskilde Fjord Kloakering i byer Frederikssundsbanen går på tværs i indsatsplanområdet forbi Gammel Ølstykke, Ølstykke Stationsby, byudvidelsen ved Store Rørbæk og videre op til Frederikssund by. Jernbanen er lige blevet udvidet til to spor. Langs jernbaner anvendes der pesticider til renholdelse af sporene og stationsarealerne. I et samarbejde mellem Jægerspris, Skibby og Frederikssund kommuner har Frederiksborg Amt udarbejdet et ideoplæg, med forslag til vejføring ud til en evt. tunnel under Roskilde Fjord. Begge vejføringer går fra Frederikssundsvej, lige nord for Store Rørbæk, og videre mod vest lige syd for Sandalgård. Begge forslag (ny liniekilde) passerer meget tæt på den midterste boring (B9) af de tre fælles boringer ved Marbæk Nord. /14/ I Frederikssund Kommune vurderes den gennemsnitlige alder for kloakken til år. Flere ledningsstrækninger i den ældre del af byen, har en højere alder. Kommunen har fået foretaget en digital registrering af hele kommunens offentlige kloaknet og har i 2001 godkendt en Handlingsplan for kloakfornyelse. Det kloakerede areal i byerne inden for indsatsplanområdet i 2 Frederikssund Kommune er på godt 1 kmp er primært separat kloakeret med nedsivning af tagvand. Ved Lille Rørbæk og dele af Store Rørbæk er der nedsivning af både tag- og vejvand. Det er kun området ved Åbjerg Vandværk, der har fælleskloak uden nedsivning af tagvand. 10 meter vest for Oppe Sundby Vandværks boring, løber der en spildevandsledning i vejen. Ledningen er af PVC og fra Ledningen er dobbeltstrenget (50 meter) foran vandværket. I Ølstykke Kommune er der inden for indsatsplanområdet kloakeret godt 2 5 km P P, hvilket svarer til 22 % af det samlede areal inden for indsatsplanområder i Ølstykke Kommune. Hovedparten er separat kloakeret. Området med fælles kloakering er primært i Ølstykke Stationsby. Allerede nu er der flere større områder, der skal kloakeres. Her tænkes på erhvervsområderne Værebro og Toftegaard Park samt de nye boligområder ved Udlejre og Nordbyen. Ved nybyggeri er det hensigten, at vand fra tage så vidt muligt nedsives på egen grund. Der ønskes ikke nedsivning af overfladevand, da dette vand kan være forurenet. I de nye områder stræbes der efter at kloakere med separat kloakering. Kloakering med fællessystem vil kun forekomme ved mindre udvidelser i eksisterende fælleskloakerede områder. Kloakering i det åbne land I spildevandsplanen for Ølstykke Kommune, er de eksisterende afløbsforhold i det åbne land angivet til at 59 % har udløb til recipient, 27 % har nedsivning, 11 % har samletank og 3 % har intet autoriseret afløb. Der er 142 forhold med hensyn til afledning af spildevand i det åbne land og kun 41,5 % opfyldte rensekravet i /21/ 19

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt FASTERHOLT Gebyrfinancieret kortlægning i Fasterholt Generelle Indsatsområde Sagsnr.: 30.5480.01 Juni / 2007 Miljøcenter

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Vand og vandforsyning

Vand og vandforsyning Af Erland Andersen og Jens O. Mortensen Udgave: 11-10-2004 Indledning Vand og vandforsyning er det 3. undervisningsforløb i det folkeskoleprojekt Vvs-branchens uddannelsesnævn startede i efteråret 2002.

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere