CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )"

Transkript

1 CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal ) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 16

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: URL: Udgivelser Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Forord Sundhedsstyrelsen har gennem de senere år opprioriteret ajourføringen af Cancerregisteret. Registeret er vigtigt for overvågning af kræftudvikling i Danmark, og benyttes derfor som grundlag for både sundhedsfaglige, administrative og politiske beslutninger. Dertil kommer, at Cancerregisteret benyttes intensivt i kræftforskningen. Tallene i den seneste udgave af Sundhedsstyrelsens Cancerregister udgør bl.a. fundamentet for udarbejdelsen af Kræftplan II og er derfor beslutningsgrundlag for de kommende års indsats i bekæmpelsen af kræft. Siden 1. januar 2004 er alle indberetninger fra sygehussektoren foretaget elektronisk til Sundhedsstyrelsen. Fra 1. januar 2005 er det endvidere blevet obligatorisk for primærsektoren at indsende cancerindberetninger til Sundhedsstyrelsen i elektronisk form. Den nye indberetningsform kombineret med en automatiseret håndtering af de indkomne data betyder, at Sundhedsstyrelsens Cancerregister fremover opdateres løbende. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og Kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

3 Cancerregisteret 2001 (foreløbige tal ) nye kræfttilfælde i mænd og kvinder I 2001 blev der i Cancerregisteret registreret i alt nye tilfælde af kræft i Danmark. Heraf tilfælde hos mænd og hos kvinder. Den aldersstandardiserede incidensrate pr indbygger, var henholdsvis 662 for mænd og 588 for kvinder. Over den seneste 10 års periode har det samlede antal af nye kræfttilfælde for både mænd og kvinder været stigende. Korrigeret for alderssammensætningen i befolkningen er stigningen aftaget for mænds vedkommende, mens den aldersstandardiserede incidens for kvinder har været stigende i hele perioden. Sygdomsmønsteret har udviklet sig over de seneste 10 år, således at visse kræftformer optræder sjældnere og andre hyppigere. For mænd er det specielt antallet af nye tilfælde af kræft i blærehalskirtlen, der er i stigning, mens forekomsten af lungekræft er fortsat faldende. For kvinder ses over de seneste 10 år en stigende incidens af brystkræft. Stigningen i antallet af nye tilfælde af lungekræft synes at være aftagende. Antallet af tilfælde af livmoderhalskræft er fortsat faldende, og sygdommen er ikke længere blandt de 10 hyppigste cancerformer blandt kvinder. For både mænd og kvinder ses en tendens til stigning i antallet af ikkemelanomer. I 2002 er det forventede antal nye kræfttilfælde , heraf hos mænd og hos kvinder. I 2003 er det forventede antal af nye kræfttilfælde , heraf mænd og kvinder. Opgørelsen for 2002 og 2003 er foreløbig. Antal nye kræfttilfælde efter køn Mænd Kvinder * 2003* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

4 Kilder og metoder Indsamling af data Indsamling af oplysninger sker i henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.. Anmeldelserne er indtil 2003 foretaget på blanket. Fra 1. januar 2004 er indberetningen fra sygehuse sket gennem Landspatientregisteret og for primærsektoren gennem et dertil indrettet indberetningssystem. Ved afslutningen af et år og inden offentliggørelse foretages en samkørsel med henholdsvis Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og det centrale Patologiregister. I det omfang der ved disse procedurer identificeres personer med anmeldelsespligtige sygdomme, som ikke er anmeldt til Cancerregistreret, rettes henvendelse til de relevante afdelinger, og registeret opdateres. Incidensregister Aldersstandardisering Estimeret samkørsel med Dødsårsagsregistret for 2002 og 2003 Cancerregisteret er et incidensregister, hvilket betyder, at årsopgørelsen viser antal nye kræfttilfælde i året og ikke antal personer, som har fået kræft. Samme person kan således optræde flere gange med forskellige anmeldelsespligtige diagnoser. De anmeldelsespligtige sygdomme optræder oftest med stigende hyppighed med stigende alder. Derfor vil ændringer i befolkningens alderssammensætning være af betydning for antallet af nye tilfælde. Fx vil en øgning af antallet af ældre betyde flere kræfttilfælde. For at kunne sammenligne både over tid og geografiske områder anvendes aldersstandardisering. Herved korrigeres der for forskelle i befolknings alderssammensætning og ændringer i denne. Der er i nærværende publikation foretaget en standardisering til den danske befolkningssammensætning i Dødsårsagsregisteret 2002 og 2003 forligger ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor samkørsel for anmeldte cancertilfælde til Cancerregisteret ikke kan foretages. For at sikre sammenlignelighed er samkørsel med Dødsårsagsregisteret estimeret. Ved at summere det faktiske antal anmeldelser til Cancerregisteret og det estimerede antal tilfælde fra samkørsel med Dødsårsagsregisteret opnås et antal forventede nye kræfttilfælde for 2002 og Det forventede antal er sammenligneligt med de foregående år. Estimatet er baseret på resultaterne af tidligere års samkøringer af Cancerregisteret med Dødsårsagsregisteret. Erfaringer viser, at estimatet er meget præcist. Forskellen i det faktiske antal nye kræfttilfælde fundet i det opdaterede Dødsårsagsregister 2001 og det estimerede antal for 2001 udgør under 0,5 pct. af det samlede antal nye tilfælde i På grund af den foretagende estimeringen er det ikke muligt at udarbejde aldersstandardiserede rater for 2002 og Opdatering Cancerregisteret opdateres løbende ved samkøring med andre registre. Sammenlignes antal nye kræfttilfælde indenfor de forskellige grupper for år 2000 i nærværende publikation med de tilsvarende tal i sidste års publikation ses, at der for de fleste kræftformer er sket en øgning af antal nye tilfælde. De største ændringer sker typisk i årene efter en årgangs offentliggørelse. Tabel 1 viser, hvor mange nye kræfttilfælde, der tilføres en årgang i årene efter offentliggørelse og årgangenes samlede antal ved opgørelsen af Cancerregisteret Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

5 Tabel 1. Nye kræfttilfælde tilført efter første offentliggørelse og årgangenes udgangsværdi Total Nye tilfælde Prævalens Hyppigheden af anmeldelsespligtige sygdomme opgøres i nærværende publikation som antal nye tilfælde stratificeret på diagnosegrupper, køn og alder og som incidensrater, nye tilfælde pr aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i Prævalensen opgøres som antallet af personer i live med en eller flere anmeldelsespligtige diagnoser ved udgangen af kalenderåret. Historisk udvikling Udviklingstendenser for henholdsvis perioderne og gennemgås. Nye kræfttilfælde i Danmark 2001 I tabel 2 og 3 ses henholdsvis det absolutte antal og de aldersstandardiserede incidensrater for forskellige kræftformer stratificeret efter køn og overordnede hovedgrupper i ICD-7 klassifikationen. En detaljeret beskrivelse af grupperne findes i bilagstabel 1. Der vil senere blive udgivet detaljerede data i Cancerincidens i Danmark 2001, der indgår i Sundhedsstyrelsens publikationsserie: Sundhedsstatistikken Tabel 2. Antal nye kræfttilfælde i 2001 fordelt på hovedgrupper. Gruppe Gruppe tekst Mænd Kvinder I alt Alle maligne neoplasmer Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Brystkræft Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Kræft i urinveje Hudkræft Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspecificerede steder Kræft i lymfe og bloddannende væv Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

6 Tabel 3. Aldersstandardiseret incidensrate i 2001 fordelt på hovedgrupper. Gruppe Gruppe tekst Mænd Kvinder Alle maligne neoplasmer Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Brystkræft Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Kræft i urinveje Hudkræft Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspecificerede steder Kræft i lymfe og bloddannende væv Tabel 4 og 5 viser de ti hyppigste kræftformer, summen af øvrige og total antallet af nye tilfælde, stratificeret efter køn, aldersklasse og ICD-7 gruppe. Endvidere angives kræftformens placering i år Tabel 4. De hyppigst forekommende kræftformer for mænd 2001 fordelt på alder. Placering Mænd Total 2001 Anden hud Lunge Blærehals Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Blodkræft (Leukæmi) Nyre og øvrige urinveje Lymfeknude, Non-Hodgkin Øvrige Alle Tabel 5. De hyppigst forekommende kræftformer for kvinder 2001 fordelt på alder. Placering Kvinder Total 2001 Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge Livmoderen Æggestokke Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Urinblære Bugspytkirtel Øvrige Alle Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

7 De hyppige kræftformer For mænd er de 10 hyppigst forekommende kræftformer i 2001 ikke ændret i forhold til Antallet af nye tilfælde af blodkræft er steget og da der samtidig har været et mindre fald i antal tilfælde af kræft i nyre og urinveje har disse sygdomsgrupper skiftet plads. Hos kvinder er antallet af nyanmeldte tilfælde af kræft i livmoderhals faldet og antallet af kræfttilfælde i bugspytkirtlen steget. Dette har betydet, at kræft i livmoderhalsen ikke længere er blandt de 10 hyppigste kræftformer, imens kræft i bugspytkirtlen nu er. Tendensen til et faldende antal nye tilfælde af kræft i livmoderhalsen har været konstant de seneste 10 år. Der er sket små og formentlig tilfældige ændringer i antallet af nye tilfælde af kræft i henholdsvis livmoder, æggestokke og melanomer. Ændringerne har betydet at disse kræftformer indbyrdes har byttet pladser. Kræft og alder Tabel 4 og 5 viser, at de fleste kræftformer rammer blandt ældre mennesker, med langt over halvdelen af de anmeldte tilfælde hos personer over 60 år på diagnosetidspunktet. Blandt drenge og yngre voksne mænd er det kræft i hjerne/nervesystem, i lymfesystemet (non-hodgkin lymfom) og i bloddannende væv (leukæmi) der er dominerende. Blandt piger og yngre voksne kvinder er billedet det samme, om end disse kræftformer non-hodgkin lymfomer 367 tilfælde og leukæmi 280 tilfælde er sjældne og derfor ikke optræder blandt de 10 hyppigste kræftformer. Mænd under 45 år rammes især af kræft i testikler, hjerne og nervesystemssvulster og modermærkekræft. Antallet af nye tilfælde af testikelkræft var 245, hvilket placerer denne gruppe udenfor de hyppigst forekommende kræftformer blandt mænd. Mere end én cancer Landsfordelingen I 2001 var de nye tilfælde af kræft fordelt på personer, mænd og kvinder. Det vil sige at 463 personer i 2001 havde mere end en anmeldelsespligtig sygdom. Af de personer anmeldt til Cancerregisteret i 2001 var allerede registreret i et foregående år med en anden anmeldelsespligtig sygdom. Dette inkluderer personer anmeldt med hudkræft. I bilagstabellerne 2 til 3 findes henholdsvis det absolutte antal og de standardiserede rater for de ti hyppigste kræftformer opdelt efter køn og fordelt på amterne respektivt Københavns og Frederiksbergs kommune. Da det drejer sig om relativt små tal, når de enkelte kræftformer deles ud på 16 amter og kommuner, kan der være ret stor variation fra år til år alene ud fra tilfældigheder. Man skal derfor være varsom med at fortolke de små tal og sammenligne, også selv om tallene er standardiserede. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

8 Prævalens i Danmark 2001 Tabel 6 og 7 viser prævalensen af anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark stratificeret efter hovedgrupper, køn og alder. I alt personer mænd og kvinder med en eller flere tidligere anmeldte sygdomme var i live En person kan være registreret med flere anmeldelsespligtige sygdomme i forskellige hovedgrupper. Såfremt personen har flere anmeldelsespligtige sygdomme inden for samme hovedgruppe tæller kun den første sygdom med. I de prævalente tilfælde indgår også de anmeldelsespligtige godartede svulster, som primært udgøres af svulster i hjerne, hjernehinder og urinveje. Den største enkelt gruppe blandt de prævalente tilfælde udgøres af hudkræft, henholdsvis mænd og kvinder. Af tabellerne fremgår ikke hvornår kræftsygdommen er konstateret, og således ikke hvor længe personerne har overlevet diagnosetidspunktet. Man kan imidlertid få et indtryk af overlevelsen ved at se på forholdet mellem prævalens og antal nyanmeldte tilfælde. For lungekræft er prævalensen kun lidt højere end antallet af nye tilfælde pr. år, svarende til en dårlig overlevelse. I modsætning hertil er antallet af prævalente brystkræfttilfælde ca. 10 gange højere end antallet af nydiagnosticerede tilfælde, svarende til en relativt god overlevelse. Tabel 6. Mænd fordelt i aldersgrupper og i live ultimo 2001 efter tidligere at være registreret med anmeldelsespligtig sygdom. Mænd Alle Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft Anden hudkræft Bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehals Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspecificeret kræft i lymfeknuder og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Levende mænd i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

9 Tabel 7. Kvinder fordelt i aldersgrupper og i live ultimo 2001 efter tidligere at være registreret med anmeldelsespligtig sygdom. Kvinder Alle Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft Anden hudkræft Bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehals Kræft i testikel Kræft i urinveje Uspecificeret kræft i lymfeknuder og metastaser Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Anden kræft Levende kvinder i alt Kræfttilfælde i Danmark Figur 1 og 2 viser udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde fra 1992 til 2003 som henholdsvis absolutte tal og som standardiserede rater. Indsat i figur 1 er forventet antal nye tilfælde 2002 og 2003 baseret på det estimerede antal nye kræfttilfælde fundet efter samkørsel med Dødsårsagsregisteret. Figur 1. Antal nye kræfttilfælde efter køn Mænd Kvinder * 2003* Anm.: Årgangene 2002* og 2003* er foreløbige tal. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

10 Figur 2. Aldersstandardiseret incidensrate, efter køn Mænd Kvinder Tabel 8. Antal nye tilfælde pr. år Tabel 8 til 11 viser udviklingen i henholdsvis antal nye kræfttilfælde og aldersstandardiseret incidens efter i perioden med udgangspunkt i de ti hyppigste kræftformer i Det forventede antal nye tilfælde for 2002 og 2003 er tilføjet. Mænd * 2003* Anden hud Lunge Blærehals Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Blodkræft (Leukæmi) Nyre og øvrige urinveje Non-Hodgkin Øvrige Alle Anm: Årgangene 2002* og 2003* er foreløbige tal. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

11 Tabel 9. Antal nye tilfælde pr. år Kvinder * 2003* Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge Livmoderen Æggestokke Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Urinblære Bugspytkirtel Øvrige Alle Anm: Årgangene 2002* og 2003* er foreløbige tal. Tabel 10. Antal nye tilfælde pr , standardiseret til DK Mænd Anden hud Lunge Blærehals Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Blodkræft (Leukæmi) Nyre og øvrige urinveje Lymfeknude, Non-Hodgkin Alle Tabel 11. Antal nye tilfælde pr , standardiseret til DK Kvinder Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge Livmoderen Æggestokke Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Urinblære Bugspytkirtel Alle Over den seneste 10 års periode er der samlet set sket en stigning i såvel antal nye kræfttilfælde som incidens hos begge køn. Ændringerne indenfor de enkelte hyppigt forekommende kræftformer er imidlertid beskedne. Da kræftsygdomme udvikles over lang tid, er det heller ikke forventeligt, at man indenfor en relativ kort observationsperiode som 10 år vil kunne finde større udsving. Den hyppigere forekomst af kræft i urinveje samt tyk- og endetarm hos mænd sammenlignet med kvinder genfindes som forventet og holder sig stabil, imens kønsforskellen i forekomsten af lungekræft mindskes. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

12 Anden hudkræft Brystkræft Tyk- og endetarmskræft Lungekræft Urinblære Kræft i blærehalskirtlen Kræft i bugspytkirtlen Livmoderhalskræft Øvrige hyppigt forekommende kræftformer Ikke melanomer er den hyppigste, respektive næsthyppigste kræftform hos henholdsvis mænd og kvinder, og antallet af nye tilfælde har været stigende igennem perioden. Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder. Antallet af nye tilfælde er set over hele perioden stigende. Kræft i tyk- og endetarm er hos begge køn blandt de hyppigst forekommende kræftformer. Set over hele perioden er forekomsten stabil. Lungekræft er henholdsvis næst- og fjerdehyppigst forekommende kræftform. Tidligere forekom sygdommen overvejende hos mænd. Indenfor de seneste 10 år har incidensudviklingen betydet at antallet af mænd med sygdommen er stabilt eller lidt faldende, mens antallet af kvinder med lungekræft stiger, hvorfor kønsforskellen nu er mindre udtalt. Antallet af tumorer i blæren ligger for kvinder på samme niveau gennem tiårsperioden. Udviklingen i raterne fra 1998 til 2001 indikerer for mænd derimod at antallet af nye tilfælde er faldende. Opgørelsen omfatter såvel godartede som ondartede svulster. Over hele perioden ses fortsat jævn stigning i antal tilfælde af prostatakræft. Hos kvinder findes i de sidste 10 år en svagt stigende tendens, og kræft i bugspytkirtlen har netop antalsmæssigt nået en placering blandt de 10 hyppigste kræftformer hos kvinder. Forekomsten af livmoderhalskræft har været jævnt faldende i de seneste 10 år, og sygdommen er ikke længere blandt de hyppigst forekommende kræftformer blandt kvinder. Blandt de øvrige hyppigt forekommende kræftformer i tabellerne 8 11 er der i de seneste 10 år ikke sket betydelige udsving. Prævalens Prævalensen, der angiver antallet af levende, med en eller flere anmeldelsespligtige sygdomme, kan anvendes til en vurdering af behovet for kontrol og efterbehandling. I figur 3 vises udviklingen i antal kræftpatienter i de seneste 10 år efter køn. Tabel 12 og 13 viser udviklingen indenfor hovedgrupper stratificeret efter køn. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

13 Figur 3. Udviklingen i prævalensen Mænd Kvinder Tabel 12. Prævalens hos mænd Mænd Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft Anden hudkræft Bryst Livmoderhalskræft Livmoder & æggestok Kræft i blærehals Kræft i testikel Kræft i urinveje Lymfeknuder Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddan. væv Anden kræft Mænd i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

14 Tabel 13. Prævalens hos kvinder Kvinder Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft Anden hudkræft Bryst Livmoderhalskræft Livmoder & æggestok Kræft i blærehals Kræft i testikel Kræft i urinveje Lymfeknuder Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddan. væv Anden kræft Kvinder i alt Kræftudviklingen Den nationale kræftplan har fokuseret på enkelte kræftformer som særlige indsatsområder. I lighed med tidligere er disse kræftformer her behandlet separat med henblik på en beskrivelse af udviklingen i forekomsten af disse sygdomme. Kræftformerne er grupperet efter ICD-10 klassifikationen. Tabel 14 til 17 viser udviklingen i antal kræfttilfælde fra 1972 til 2001 for de kræftformer og kræftgrupper, som er udvalgt i henhold til den nationale kræftplan. Der er vist gennemsnitlige antal nye tilfælde for femårs intervaller. Aldersstandardisering er foretaget til Danmark 2000 Den længere observationstid gør udviklingstendenserne tydeligere og mindre følsomme for små tilfældige ændringer. Over de seneste 30 år er det gennemsnitlige årlige antal nye kræfttilfælde steget med godt 50 pct. hos begge køn. Dette betyder, at der i perioden var gennemsnitligt flere nye kræftpatienter pr. år sammenlignet med perioden Selvom det samlede antal kræftpatienter er steget, er stigningen over tid ikke jævnt fordelt. Nærværende materiale kan ikke anvendes til at vurdere, hvorvidt den påviste stigning skyldes ændrede registreringsprocedurer, ændret diagnostik eller screening. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

15 Tabel 14. Udviklingen i antallet af kræfttilfælde hos mænd fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Gennemsnitligt antal tilfælde pr. år. Mænd Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft, hud Anden hudkræft Bryst Kræft i blærehals Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Tabel 15. Udviklingen i antallet af kræfttilfælde hos kvinder fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Gennemsnitligt antal tilfælde pr. år Kvinder Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft, hud Anden hudkræft Bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Tabel 16. Udviklingen i antallet af kræfttilfælde hos mænd fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Antal tilfælde pr indbyggere standardiseret til DK Mænd Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft, hud Anden hudkræft Bryst Kræft i blærehals Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

16 Tabel 17. Udviklingen i antallet af kræfttilfælde hos kvinder fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Antal tilfælde pr indbyggere standardiseret til DK Kvinder Hoved-hals Colon-rectum Bronkier og lunge Modermærkekræft, hud Anden hudkræft Bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Lungekræft Forekomsten af lungekræft hos mænd toppede i femårs intervallet og har siden været konstant faldende, i modsætning hertil stiger forekomsten af lungekræft fortsat hos kvinderne. Den væsentligste forklaring er formentlig forskelle i rygevaner og specielt rygeophør. Rygning er den mest betydende risikofaktor for udvikling af lungekræft, og den aktuelle forekomst af lungekræft afspejler tobaksforbruget for ca år siden. Brystkræft Hoved-hals kræft Tyktarms- og endetarms kræft Modermærkekræft Kræft i blærehalskirtlen prostatakræft Testikelkræft Livmoderhalskræft Brystkræft kan ramme begge køn, men sygdommen forekommer overvejende hos kvinder. Mens forekomsten hos mænd er stabilt lav, er incidensen af brystkræft blandt kvinder steget betydeligt siden starten af 1970-erne, og stigningen synes at fortsætte. Stigningen kan kun delvist forklares ud fra ændrede diagnostiske tiltag i form af screening, idet brystkræft forekomsten stiger også i ikke-screenings områder. Kræfttilfælde i hoved og hals er svagt stigende for begge køn. Der er flest tilfælde blandt mænd, men relativt er stigningen størst blandt kvinder. Kræft i hoved og hals tilskrives til dels brug af alkohol og tobak. Kræft i tyktarm og endetarm rammer i absolutte tal kønnene ligeligt. Antallet af nye tilfælde i absolutte tal er stigende svarende til den ændrede alderssammensætning i perioden, hvorfor de standardiserede rater er konstante. Forekomsten af modermærkekræft har vist jævn stigning for begge køn med en tredobling for mænd og en fordobling for kvinder de seneste 30 år. Hovedparten af disse tilfælde må tilskrives soleksponering. Kræft i blærehalskirtlen rammer især mænd over 60 år. De seneste år antallet af nye tilfælde steget, dels som konsekvens af den ændrede alderssammensætning, men indenfor de sidste 5-10 år også som en konsekvens af en ændret mulighed for og holdning til både diagnostik og behandling af sygdommen. Forekomsten af kræft i testikler har været næsten konstant gennem de sidste 30 år. Forekomsten af kræft i livmoderhalsen har været konstant faldende gennem de seneste 30 år. Udviklingen betyder, at det aktuelle antal nye til- Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

17 fælde i den seneste 5 års periode er næsten halveret i forhold til starten af 70-érne, den faldende tendens synes at fortsætte. Kræft i livmoder og æggestok Kræft i urinveje Lymfeknudekræft og blodkræft - leukæmi Øvrige Set under ét har disse to kræftformer haft en stabil forekomst siden Forekomsten af kræft i urinveje inklusiv nyrer har for begge køn været konstant siden ca Forekomsten af kræft i det lymfatiske væv har været konstant i perioden. Forekomsten af øvrige kræftformer, uspecificeret kræft i lymfeknuder, metastatisk sygdom og restgruppen har været stabil de seneste 30 år. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Klaus Brasso, direkte , Fuldmægtig Simon Engsig Christensen, direkte , IT-medarbejder Milan Fajber, direkte , Kontorfuldmægtig Margit Rasted, direkte , Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

18 Bilagstabel 1. Kvinder og mænd fordelt i diagnosegrupper antal og rater pr DK Antal Rater - pr Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Alle maligne neoplasmer Alle sarkomer, inkl. knogler og væv Mundhule og svælg Læbekræft Tungekræft Kræft i spytkirtler Kræft i mundhule Kræft i svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Spiserør Mavesækkræft Tyndtarmskræft Tyktarmskræft Endetarmskræft Leverkræft Galdeblærekræft Lever - ikke specificeret som primær Kræft i bugspytkirtel kræft i bughinde og andre fordøjelsesorganer Luftveje Kræft i næse og bihuler Kræft i strubehovedet ,1 Lungekræft Lungehindekræft Mediastinum Brystkræft Kvindelige kønsorganer Livmoderhalskræft Livmoderkræft Kræft i livmoder, uspecificeret Æggestokkræft Anden og uspecificerede kræft i kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Blærehalskirtelkræft (prostata) Testikelkræft Anden og uspecificerede kræft i mandlige kønsorganer Kræft i urinveje Nyrekræft Urinblærekræft Hudkræft Modermærkekræft (melanom) Anden hudkræft (ej melanom) Kræft andre specificerede steder Kræft i øje og tårekirtel Kræft i hjerne og nervesystem Kræft i skjoldbruskkirtel Kræft i hormonale kirtler Knoglekræft Kræft i bindevæv Metastaser og kræft uspecificerede steder Metastaser Kræft andre og uspecificerede steder Kræft i lymfe og bloddannende væv ,202 Non-Hodgkin Hodgkin Myelomatose Leukæmi Mycosis fungoides Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

19 Bilagstabel 2. De hyppigste kræftformer efter amt eller kommune. Mænd Mænd Total Anden hud Lunge 13 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Bilagstabel 3. De hyppigste kræftformer efter amt eller kommune. Kvinder Kvinder Total Bryst Anden hud 13 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Blærehals Tyk- og endetarm Tyk- og endetarm Lunge Urinblære Livmoderen Modermærkekræft Æggestokke Hjerne, hinder og nerve Modermærkekræft Blodkræft (Leukæmi) Hjerne, hinder og nerve Nyre og øvrige urinveje Urinblære Non-Hodgkin Bugspytkirtel Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

20 Bilagstabel 4. De hyppigste kræftformer fordelt på amter, Københavns og Frederiksberg kommuner. Mænd Aldersstandardiserede rater pr Mænd Total Anden hud 13 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Bilagstabel 5. De hyppigste kræftformer fordelt på amter, Københavns og Frederiksberg kommuner. Kvinder Aldersstandardiserede rater pr Kvinder Total Bryst 13 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Lunge Anden hud Blærehals Tyk- og endetarm Tyk- og endetarm Lunge Urinblære Livmoderen Modermærkekræft Æggestokke Hjerne, hinder og nerve Modermærkekræft Blodkræft (Leukæmi) Hjerne, hinder og nerve Nyre og øvrige urinveje Urinblære Non-Hodgkin Bugspytkirtel Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 16, november

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

CANCERREGISTERET 2002 og 2003

CANCERREGISTERET 2002 og 2003 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2014 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdata.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark fra Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2015 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdatastyrelsen.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 CANCERREGISTERET 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

CANCERREGISTERET 2005 og 2006

CANCERREGISTERET 2005 og 2006 CANCERREGISTERET 2005 og 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT 2009 KRÆFTPROFIL Endetarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Endetarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft

De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft CENTER FOR SUNHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft SAMMENFATNING MARIE KRUSE, GISELA HOSTENKAMP OKTOBER 2016 De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft Kræft

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

CENTER FOR SUNDHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE. Marie Kruse og Gisela Hostenkamp. De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft

CENTER FOR SUNDHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE. Marie Kruse og Gisela Hostenkamp. De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft CENTER FOR SUNDHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE Marie Kruse og Gisela Hostenkamp De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft Forskningsrapport, september 2016 Kolofon De samfundsøkonomiske omkostninger

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, direkte 7222 7601 Afdelingslæge Jørgen Steen Andersen, direkte 7222 7815 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen,

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

3. Kræft i Danmark. Hvor mange får kræft, og hvad er årsagen?

3. Kræft i Danmark. Hvor mange får kræft, og hvad er årsagen? 3. Kræft i Danmark Hvor mange får kræft, og hvad er årsagen? Dette kapitel fortæller, hvilke kræftformer der findes hvor mange der får kræft i Danmark, og hvad årsagerne kan være hvordan og hvorfor man

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT KRÆFTPROFIL Livmoderhalskræft 2000-2007 2009 Kræftprofil: Livmoderhalskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Livmoderhals; Cervix;

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Kruse, M., & Hostenkamp, G. (2016). De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft. COHERE.

Citation for pulished version (APA): Kruse, M., & Hostenkamp, G. (2016). De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft. COHERE. Syddansk Universitet De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft Kruse, Marie; Hostenkamp, Gisela Publication date: 2016 Document version Forlagets udgivne version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere