BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej."

Transkript

1 BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962.

2

3 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fast- sættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: 1. Område../. 1. Området begrænses, som vist på vedlagte plan i mål 1:2.000: - mod vest af Gugvej, - mod nord af det nordlige skel for matr. nr. 5 gh af Aalborg købstads markjorder, samt iøvrigt af grænsen for ejerlavet: Aalborg købstads markjorder, - mod øst af det vestlige skel for matr. nr. l a, Sohngårdsholm, det vestlige skel for ejendommene mod Lektorvej, samt det østlige skel for matr. nr. 15 ax, - mod syd af Th. Sauersvej. Området opdeles i 2 afsnit, A og B, 2. Afsnit A cmfatter følgende matrikelnumre af Sohngårdsholm hovedgård Vcjgård sogn: 1 am (vandværk). 13 h, m, o, p, q, r, s, t, u, x, æ, ø, 13 aa, ab, ad, ae, af, ai, ak, al, am, an, 14 i, l, m, p, q, r, u, del af: y, z, æ, 14 aa, ab, ac, ae, af, ag, ai, ak, am, an, ap, aq, ar, at, au, av, ax, ay, aø, 14 ba, bc, bd, bf, bg, bh, bl, bm, bn, bo, bp, bs, bt, bu, by, bz, bæ, bø, 14 ca, cb, cc, cd, ce, cg, ch, ci, ck, del af: cl, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cæ,cø, 14 da, db, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dr, dx, dy, dz, dæ, dø, 14 ea, eb, ec, ed, ee, 15 f, g, h, i, k, n, o, p, t, v, x, y, z, æ, ø, 15 aa, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aø, --

4 15 ba, bc, bd, bf, bg, bh, bi, bp, bq, br, bs, bu bv, bx, by, bz, bæ, bø, 15 ca, cb, cd, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, 22 m, samt alle fra nævnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. Afsnit B omfatter følgende matrikelnumre af Aalborg købstads markjor- der: 5 aæ, ch, samt følgende matrikelnumre af sohngårdsholm hovedgård, Vejgård sogn: 14 b, e, f, k, del af : y, del af: 14 cl, cm, dp, dq, ds, dt, dv, 15 c, d, l, m, bk, cc, samt alle fra nævnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. 2. Byggelinier. x) 1, Langs Gugvej og Th. Sauersvej pålægges byggelinier i henhold til vejbestyrelsesloven. 2. Ingen bygning må opføres de øvrige vejes midtlinie nærmere end 8,o mi dog således, at garager og carports holdes i mindst 5,0 m's afstand fra vejlinien. 3. Såfremt bygningens terrænlinie ikke ligger i. vejhøjde, skal tilbagerykning af bygninger, der agtes opført langs de i punkt 1 nævnte veje, ske i henhold til vejbestyrelsesloven, hvorefter bygningerne rykkes så meget længere tilbage som svarer til 1,5 gange højdeforskellen, foruden den fornødne bredde til passage foran bygningen, mindst 1,o m. For bygninger, der agtes opført langs de øvrige veje, skal tilbagerykning ske efter byrådets nærmere bestemmelse. 3. Grundstørrelser. 1. Ingen grund, der agtes bebygget med et enkelthus eller et dobbelthus? må udstykkcs i mindre størrelser end henholdsvis 700 og 600 m2, eller med en mindre facadelængde end 17 m. x) opmærksomhcden henledes på, at der på hjørnegrunde kan være tinglyst oversigtsarealer, samt at der er adgangsbegrænsning for Gugvcj og Th. Sauersvej l

5 hus. Endvidere kan facadelængden i d isse tilfælde tillades nedsat til un-. der 17 m. 4. Grundenes benyttelse. 1. Indenfor området må kun opføres enkelthuse og dobbelthuse til beboel- se. 2, Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,2. 3. På hver parcel må kun opføres en bygning i én etage og udnyttet tag- etage, Samt sædvan1igt tilhørende udhuse, og kun såfremt grundstør- relsen er mindst 700 m 2 eller 600 m2 for henholdsvis enkelthuse eller dobbelthus, tillades den indrettet til to familier. 4. Hvor terrænforholdene taler derfor kan kælderetagen tillades indret- tet med beboelses- og opholdsrum mod det faldende terræn, såfremt høj- den her ikke overstiger 6,o my målt fra terræn til skæring mellem y- dermur og tagflade, og såfremt kælderlof tet holdes under 1,25 m over terræn i modsat side, Beboelsesrum må ikke have gulvet beliggcnde under det omgivende ter- ræn (se skitsen). 5. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignerdc. skal anlægges og vedligeholdes som have. 6. Alle frie sider på bygninger skal udføres som facademur. 7. På ejendommene må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikkc drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røgs9 lugt, støj, rystelser el- ler ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til gene for de omkringboende. 8. Det skal dog være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter by- rådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom, forandres eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. 9. Indenfor afsnit B kan byrådet give tilladelse til opførelse af bygnin- ger for butikker, kontortor, indendørs lager, garager og sådan produk- tion, der ikke kan give gene i området.

6 6. Almindelige bestemmelser. 1. For noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byplanen forelægges byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses. 2. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt er supplerende bestemmelser til den øvrige for kommunen gældende bygningslovgivning. 7 Eksistererende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterendc lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 3. Det skal dog være tilladt for de indenfor kvarteret eksisterende erhvervsvirksomheder på den nu tilhørende grund at foretage andringer og udvidelser, når disse ikke strider mod 4, stk. 2 og 10, samt den øvrige bygningslovgivnings bestemmelser. 4. Erhvervsvirksomhedernes eventuelle overgang til anden anvendelse må kun findc sted for 85 vidt anvendelse ikke strider mod nærværende vedtægts 4, stk. 7, og kun under forudsætning af byrådets godkendelse.

7

8

9

10

11

12

13

14 byplanvedtægt nr. 5 "Frydendal-kvarteret" I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. fehruar 1970) fastssættes følgende bestemmelser for grænsen mellem afsnit A og 53 af det i 1 nævnte område ved Frydendal samt de i 4 nævnte betingelser om grundenes anvendelse. 1. Tillæggets område. Området ved Frydendal begrænses som vist på vedhæftede kortbilag i 1: Ændring i forhold til oprindelig byplanvedtægt. I Den oprindelige grænse mellem afsnit A og B ændres som nærmere angivet i det følgende. Der sker ingen ændring i vedtægtens ydergrænse. I områdets nordøstlige del ud for matr.nr. l4 ce flyttes grænsen mellem afsnit A og B ca. 13 m mod øst og følger det viste skel over matr.nr. 14 ce. Se vedhæftede bilag. II I områdets sydvestlige del flyttes grænsen mellem afsnit A og B i østskellet af matr.nr. 15 l 3 m mod øst ind på- matr.nr. l5 bz og følger her det nye skel mellem matr.nre. 15 bz og 15 l som vist på bilaget. 3. Ændring af anvendelsen. I II Den inden for afsnit A beliggende ejendom matr.nr. l5 bz ved Glentevej udlægges til offentlige formå1 (kirkesal). Ejendommen er vist med lodret skravering på bilaget. Den vestlige del af matr.nr. 14 ce ved Solsortevcj i afsnit A, vist på bilaget med vandret skravering, overføres til område B. Ejendommen må herefter benyttes til erhverv.

15 2. 4. Bebyggelsens omfang og placering. I Udnyttelsesgraden for matr.nr. 15 bz må ikke overstige 0,3. Bebyggelsen må kun opføres efter en af byrådet godkendt plan. Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 4 siddepladser i kirkesalen. II Udnyttelsesgraden for den del af matr.nr. 14 ce, der overføres til område B, må ikke overstige 0,3. Bebyggelsen må kun opføres efter en af bygningsmyndigheden godkendt plan.

16 tillæg nr. 1 til byplanvedtægt nr. 5, Frydendal-kvarteret, begæres herved tinglyst på ejendommene matr.nr. 5 aæ 5 qh, Aalborg mark- jorder, og

17

18

19

20

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere