Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013"

Transkript

1

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Definition Historisk udvikling Statistik Udfordringer Cabotageudvalget Processen i udvalgsarbejdet Regelgrundlag Regler om cabotage Regler om dokumentation Gennemgang af de enkelte temaer og forslag/elementer som kunne indgå i en samlet pakke Definitioner (forslag 4, 12, 16 og 21) Definition af en international transport Definition af en cabotagetur Definition af kørsel i forbindelse med kombineret transport Karensperiode/systematisk kørsel (forslag 1, 2, 11, 18 A og 20) Udvalget om modvirkning af social dumping B 11 Beslutningsforslag om at indføre en karensperiode Registrering i RUT-registeret (forslag 7, 15 og 31) Udvalget om modvirkning af social dumping Svar på et spørgsmål til Kommissionen fra Europa- Parlamentet Kontrol (forslag 26, 27 og 28) Øget anvendelse af tachograf som kontrolmiddel Hotline hos politiet for politiet Tilrettet fragtbrev Sanktioner (forslag 5, 6, 10, 25 og 30) Side 3

4 4.5.1 Bødeniveau hæves og differentiering af bødestørrelser (forslag 5, 25 og 30) Medvirkensansvar for speditører (forslag 6) Tilbageholdelse af hele vogntoget (forslag 10) Informationsindsats (forslag 22, 24 og 29) Spørgsmål og svar om cabotage Statistik over politiets anmeldelser/sigtelser Påvirkning af fremtidige EU-regler (forslag 3, 8, 9, 18 B og 19) ITD mener, at fotokontrol ved grænsen kan være et skridt i retning af en forbedret cabotagekontrol. Øvrige temaer (forslag 23) Tiltag uden for udvalgets arbejde Konklusion Bilag 1 Erklæring om cabotage fra Rådsmødet den 11. marts Bilag 2 Opsummering af spørgeskema til de udenlandske myndigheder Bilag 3 - Rigspolitiets PowerPoint præsentation Bilag 4 - Justitsministeriets notat (med særskilt bilag 4a) Bilag 4a Bilag til Justitsministeriets notat Bilag 5 - Oversigt over forslag fra udvalgsmedlemmer Bilag 6 - Forslag til gruppering af overtrædelser med bødeniveau Side 4

5 1 Baggrund Vejgodstransport er af afgørende betydning for den globale samhandel. Der indgås således aftaler om godstransport på tværs af grænser i større og større omfang. Inden for EU har der været fri international godskørsel i forbindelse med etablering af det Indre Marked. Der blev endvidere åbnet for cabotagekørsel inden for EU med flere forskellige reguleringer i løbet af årene. 1.1 Definition Cabotagekørsel defineres som national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat i overensstemmelse med forordning nr. 1072/2009, jf. artikel 2, nr. 6. Cabotagekørsel kan kun udføres i tilknytning til en international transport, jf. artikel 8, stk Historisk udvikling Cabotagekørsel med gods på vej blev tilladt inden for EU i 1994 og var indtil 1998 undergivet en ordning med et begrænset antal tilladelser til cabotagekørsel med gyldighed i to måneder. Fra midten af 1998 bortfaldt tilladelseskravet og det blev muligt midlertidigt at udføre cabotagekørsel. I den forbindelse udstedte Kommissionen en fortolkningsmeddelelse i 2005 om elementer til vurdering af cabotagekørslens midlertidige karakter, herunder tjenesteydelsens varighed (én til to måneder), hyppighed, periodisk karakter og kontinuitet. Cabotagereglerne var på trods af denne meddelelse vanskelige at håndhæve i praksis og blev derfor defineret tydeligere i de nugældende EU-regler. Reglerne i deres nuværende udformning har været gældende siden den 14. maj Trafikstyrelsen udsendte på det tidspunkt en vejledning - udarbejdet i samarbejde med vejtransportbranchens organisationer - til brug for politiets kontrol på cabotageområdet. I forbindelse med udvidelsen af EU i 2004 blev der indgået overgangsordninger for Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ungarn, således at disse lande var omfattet af forbud mod cabotagekørsel indtil 30. april Bulgarien og Rumænien blev ligeledes omfattet af et cabotageforbud fra 2007 til udgangen af Inden for andre transportformer er der fri cabotage. Det gælder banegodstransport og personbefordring ad bane samt på søfart- og luftfartsområdet. Side 5

6 3F er af den opfattelse, at erfaringerne med den liberaliserede cabotage inden for andre transportformer er irrelevante i forhold til godstransport ad landevej. Beskæftigelsessituationen og markedet på de nævnte områder er fundamentalt forskellige fra situationen inden for godstransport ad landevej. Eksempelvis kan anføres, at der ikke længere er beskæftigede menige søfolk på dansk registrerede skibe, der anvendes til godstransport (med undtagelse af færger). 1.3 Statistik Statistikken på området er mangelfuld og ikke nødvendigvis særlig retvisende. Det er derfor meget tvivlsomt, om der kan konkluderes noget endeligt på baggrund af den tilgængelige statistik. I den følgende er der foretaget en gennemgang af den eksisterende statistik, og der er ikke forsøgt at finde årsagssammenhænge. Baggrunden herfor er bl.a., at udover branchespecifikke forhold, spiller også andre forhold ind, f.eks. den økonomiske krise. Transportarbejdet med danske lastbiler er faldet med ca. 18 pct. fra 2008 til I samme periode er beskæftigelsen faldet med ca medarbejdere Det er en tilbagegang på 22 %. Siden de nye cabotageregler trådte i kraft i maj 2010, har beskæftigelsen været stort set uændret, jf. Danmarks Statistik. I samme periode har Danmark tabt jobs i den private sektor som følge af den økonomiske krise. Af de job er ca flyttet til udlandet af danske virksomheder, der enten har fået udenlandske underleverandører til at udføre arbejdet eller selv har oprettet datterselskaber i udlandet til at udføre arbejdet. Hvis udflytningen af job til udlandet fortsætter i samme hastighed som i perioden , så vil Danmark over de næste ti år tabe ca job flere alene som følge af udflytning inden for lastbiltransport og tab af beskæftigelse i følgeerhverv 1. Faldet i godstransportarbejdet med dansk lastbil er primært sket i de internationale transporter, der blev halveret fra 2008 til Omvendt voksede det nationale godstransportarbejde med danske lastbiler med ca. 12 pct. fra 2008 til 2012, jf. Danmarks Statistik. Ifølge Danmarks Statistik kan ændringer i metoden for dataindsamlingen for den internationale kørsel have medført et brud i dataserierne mellem 3. og 4. kvartal Dette indebærer, at analyser på tværs af data før og efter databruddet vil være noget usikre. 1 Dansk vejgodstransport et nøgleerhverv under pres, januar 2012, Copenhagen Economics Side 6

7 Ifølge ITD s grænsetællinger har danske lastbiler vundet lidt markedsandele på international transport, siden de østeuropæiske lande fik adgang til cabotagekørsel på det danske marked i I 1. kvartal af 2009 havde danske lastbiler en andel på 20,4 %, i 2. kvartal 2012 på 23,6 %. Endvidere viser trafiktællinger for lastbiltrafik på indenlandske forbindelser en mere moderat vækst af lastbiler fra 2009 til Tællingerne omfatter lastbiltrafik mellem Vest- og Østdanmark med færger og via Storebæltsforbindelsen. Trafiktællingerne er dog ikke opdelt efter nationalitet og omfatter både international transport og cabotage. 2 Tallene for godstransport med danske lastbiler er dog behæftet med en stor usikkerhed. Cabotage i Danmark udgør i 2011 ifølge tal fra Danmarks Statistik og Eurostat ca. 410 mio. tonkm. svarende til ca. 3,3 pct. af transportarbejdet i Danmark, og har ligget på et stabilt niveau siden Cabotagekørsel udføres især med tyske (55 %), luxembourgske (8 %) og polske (6 %) lastbiler. I 2011 kørte danske lastbiler 370 mio. tonkm. som cabotagekørsel i udlandet, jf. Danmarks Statistik. Der er dog usikkerhed om disse tal. I efteråret 2012 har Eurostat tilkendegivet, at man vil undersøge mulighederne for at kvalitetssikre data for den europæiske cabotage. Hertil skal tages i betragtning, at nogle segmenter er mere påvirket end andre, idet der i disse segmenter vil være tale om cabotageandele over gennemsnittet. F.eks. vil en vognmand, som udfører entreprenørkørsel, være mindre ramt end en vognmand, som kører containerkørsel. Det skyldes, at det rent praktisk typisk kan være svært at gennemføre entreprenørkørsel som cabotagekørsel. Ifølge rapport udarbejdet af High Level gruppen om udvikling af EU s vejtransportmarked fra juni står de 12 nye medlemsstater for over 1/3 af al cabotageaktivitet i EU og har overtaget den dominerende position, som Tyskland og Benelux- landene havde tidligere. Udflagning kan imidlertid måske være en vigtig faktor. Næsten 2/3 af cabotage finder sted i Tyskland og Frankrig i i lige store dele, jf. figur 1 nedenfor. 2 Kilde: Danmarks Statistik og Sund og Bælt 3 Report of the High Level Group on the development of the EU Road Haulage Market, June 2012 Side 7

8 Figur Udfordringer Det er af DTL, FDL og 3F blevet fremført som et meget alvorligt problem, at omfanget af ulovlig cabotagekørsel igennem de senere år har været stigende. Der er enighed i branchen om, at ulovlig cabotagekørsel bør elimineres i det omfang, det finder sted. Baggrunden herfor er, at det kan medføre en urimelig konkurrenceforvridning i forhold til danske transportvirksomheder, hvis udenlandske transportvirksomheder udfører cabotageture i større omfang end tilladt. Herudover er DTL, FDL og 3F af den opfattelse, at også den lovlige cabotagekørsel giver store problemer, idet cabotagekørslen i praksis reelt kan foretages systematisk i Danmark, således at hovedvirksomheden er cabotagekørsel. DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører mener, at den lovlige cabotage er en ret baseret på fælles EU-regler, der også gælder for danske lastbiler i udlandet, og organisationerne er imod nationale særregler, der vil begrænse det indre marked og øge transportomkostningerne for dansk erhvervsliv. I rapporten fra Udvalget om modvirkning af social dumping defineres social dumping således: Begrebet social dumping betegner normalt forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår under sædvanligt dansk niveau. Herved forstås vilkår, som svarer til relevant overenskomst for det pågældende faglige område. Social dumping henviser også til situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at over- Side 8

9 holde danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø, social sikring samt opholds- og arbejdstilladelser. Endvidere fremgår det af rapportens kapitel om cabotagekørsel som følger: Som et generelt overordnet princip ved international kørsel, er chaufføren undergivet de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i det land, hvor lastbilen er registreret. Chaufføren på en lastbil med tyske nummerplader aflønnes således efter de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Tyskland. At cabotagekørsel er omfattet af udstationeringsdirektivet betyder bl.a., at arbejdsmarkedets parter kan kræve overenskomst for så vidt angår cabotagekørslen i Danmark, således at løn- og arbejdsvilkår sker på danske vilkår. Imidlertid er det i sagens natur meget vanskeligt for arbejdsmarkedets parter at indgå overenskomst med de pågældende udenlandske vognmænd grundet det korte ophold i landet. Fagbevægelsen kan godt konflikte overfor udenlandske vognmænd med det formål at indgå overenskomst, men konfliktvåbenet vil næppe være effektivt. Den udenlandske chauffør kan uhindret udføre sit arbejde, da chaufføren ikke er medlem af en dansk fagforening. Sympatikonflikter, som ellers er et meget effektivt våben på stationære arbejdspladser, har heller ikke virkning i transportsituationen. DTL, FDL og 3F er af den opfattelse, at selv ved lovlig cabotagekørsel vil der være tale om social dumping, hvis løn- og arbejdsvilkårene er væsentligt under sædvanligt dansk niveau. DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører er uenig i, at lovlig cabotage og international transport kan defineres som social dumping, da der ikke er tale om, at udenlandske virksomheder opererer uden at overholde danske love og regler, ligesom der heller ikke er tale om social dumping, når en dansk indregistreret lastbil kører lovlig cabotagekørsel i f.eks. Sverige eller Norge. DTL, FDL og 3F finder, at Danmark herudover har en særlig udfordring pga. landets størrelse. De korte afstande til en grænse gør det muligt for en lastbil på daglig basis at opnå en international transport med efterfølgende cabotageture. Side 9

10 Endelig finder DTL, FDL og 3F at der er udfordringer i forbindelse med udførelse af kombineret transport og cabotagekørsel, idet kørsel med tomme containere og sættevogne imellem kørslen til og fra havne anses som en del af en kombineret transport og derfor ikke tæller med i cabotageregnskabet. Danske Speditører mener endvidere, det er en udfordring i forbindelse med den videre diskussion af cabotage i Danmark at fastholde fokus på formålet med EU's cabotagelovgivning, nemlig at sikre udnyttelsen af vejtransportens materiel til gavn for vækst, velstand og miljømæssig såvel som klimamæssig velfærd. Transportministeren har bedt Cabotageudvalget undersøge, hvordan den ulovlige cabotage kan elimineres mest effektivt. Trafikstyrelsen er i den forbindelse blevet bedt om, på baggrund af de foreløbige erfaringer i samarbejde med politiet og erhvervets organisationer, at evaluere styrelsens Cabotagevejledning for at sikre, at der er fuld klarhed over alle definitioner og fortolkninger. Evalueringen skal ske med særligt fokus på at sikre, at en international transport, der giver mulighed for adgang til cabotage, er reel, at den er beskrevet præcist nok, og at sikre at det er klart, hvordan chaufføren skal dokumentere kørslen. Transportministeren har betonet, at løsninger skal findes inden for gældende EU-regler på området, og har bl.a. i forbindelse med debatten om B11 i Folketinget den 15. november 2012 givet udtryk for, at de cabotageregler, der er i forhold til EU-forordningen, selvfølgelig skal overholdes. Det skal oplyses, at transportministeren sammen med Østrig, Belgien, Frankrig og Italien har afgivet en erklæring om cabotage på det seneste rådsmøde den 11. marts 2013 (Bilag 1). I erklæringen fastslår de fem lande, at de ikke er enige i Kommissionens anbefaling om gradvist at åbne EU's vejtransportmarked på baggrund af en række pakker, som har til hensigt at liberalisere cabotage. De fem lande er af den opfattelse, at det er for tidligt at igangsætte regelændringer, især hvad angår regler, som er trådt i kraft for nylig, hvis formålet fører til yderligere åbning af vejtransportmarkedet, som i øjeblikket er plaget af alvorlige uregelmæssigheder. 2 Cabotageudvalget På denne baggrund er der i august måned 2012 blevet nedsat et cabotageudvalg, hvor Trafikstyrelsen varetager formandsposten. Denne rapport indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger til transportministeren. Udvalget har afholdt otte møder. Side 10

11 Deltagere i udvalget er repræsentanter fra ITD - Brancheorganisationen for den danske vejtransport (ITD), Dansk Transport og Logistik (DTL), Fagligt Fælles Forbund (3F), Danske Speditører, DI Transport, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Dansk Erhverv, Transportministeriets departement og Trafikstyrelsen. Alle deltagerne i udvalgsarbejdet har været aktive i arbejdet og har bidraget særdeles konstruktivt til forløbet. Selv om processen i udvalgsarbejdet på den måde er gået godt, ligger der ikke nogen nem løsning lige for. Der har - uanset et udtrykt ønske fra alle deltagere om at nå en fælles tilgang - tegnet sig et billede af, at det ikke vil være muligt at få enderne til at mødes, således at alle i branchen er enige om én samlet løsning. 2.1 Processen i udvalgsarbejdet Forslag fra udvalgsmedlemmer: I første omgang har udvalget koncentreret sig om at få alle forslag ind, som kan afhjælpe udfordringerne på området. Der er indkommet 31 forslag. Forslagene er blevet drøftet og rettet til, så alle forslag fremtræder klart, idet alle har fundet, at det er vigtigt at få skabt et fælles, velbeskrevet og oplyst grundlag at drøfte ud fra. Indsamling af internationale erfaringer: Parallelt hermed har Trafikstyrelsen indhentet oplysninger hos sammenlignelige EU-medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Sverige, Finland og UK samt Norge, der er med i EØS) om, hvordan de administrerer cabotagereglerne. Trafikstyrelsen har endvidere aflagt et besøg hos de franske transportmyndigheder for at få yderligere oplysninger. Både spørgsmål og svar er blevet vendt i udvalget. Ligesom det har givet anledning til, at Trafikstyrelsen har indhentet supplerende oplysninger på foranledning af udvalget. Et opsummerende skema vedhæftes (Bilag 2). I forhold til de spørgsmål, som udvalget blev enige om at stilleer der ikke via spørgeskemaet fremkommet væsentlige afvigelser i administrationen af cabotagereglerne. Når det således gælder spørgsmålet om registrering af cabotage og indførelse af en karensperiode svarer alle de adspurgte lande, at de ikke har nogen af delene. Alle svarer også, at de ikke har en fast grænse for cabotageindkomst på f.eks. 50 %, og at de heller ikke arbejder med forbud mod systematisk kørsel. Trafikstyrelsen har endvidere aflagt et besøg hos de franske transportmyndigheder for yderligere oplysninger, herunder at få opklaret, om de franske myndigheder har en anden administration af cabota- Side 11

12 gereglerne, herunder om de har en regel med en fast grænse for indkomst fra cabotage, f.eks. 50 % af en virksomheds indtægter. Dette kunne ikke bekræftes. Det er under udvalgsarbejdet kommet frem, at Finland opererer med en anden administration af reglerne for så vidt angår forståelsen af en cabotagetur. Finland lægger således til grund, at den første cabotagetur slutter, når lasten losses første gang, den anden cabotagetur slutter, når lasten losses anden gang, og den tredje cabotagetur slutter, når lasten losses tredje gang. Det er endvidere under udvalgsarbejdet blevet fremført, at der i Belgien er krav om registrering af cabotagekørsel. Belgien har siden 2007 haft krav om, at personer, der skal arbejde i Belgien, herunder førere af lastbiler, der udfører cabotagekørsel, skal registreres, før de påbegynder arbejdet. Der udstedes et certifikat, der skal forevises ved kontrol af sociale regler. Registreringen gælder for en periode af 12 måneder og kan forlænges. Formålet med den belgiske registrering er ikke at kontrollere overholdelse af cabotageregler, men overholdelse af sociale regler i Belgien. Belgiens ordning med registrering er blevet underkendt af EU- Domstolen, jf. dom C577/10 af 19. december Rapporten fra High Level gruppen påpeger, at der er forskellig håndhævelsespraksis, som fører til forvridning af konkurrencen mellem virksomhederne, som kan blive udsat for forskellig behandling alt efter, hvilket land de opererer i. Diskrimination kan også opstå i forbindelse med udførelse af kontroller. Rapporten anbefaler på den baggrund, at Kommissionen fortsætter med at fremme fælles definitioner af, hvornår der er tale om overtrædelser samt harmonisering af kontroller og dertilhørende sanktioner. Orientering fra Rigspolitiet: Desuden er Rigspolitiet blevet inviteret til udvalgets andet møde for at beskrive den øgede kontrolindsats, der var effekten af den øgede bevilling, der blev givet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for Politiet oplyste, at kontrol af 975 køretøjer havde resulteret i optagelse af 138 rapporter, hvoraf 69 rapporter vedrørte ulovlig cabotagekørsel. Den ulovlige cabotagekørsel bestod f.eks. i, dels at der mangler kvitteringer på fragtdokumenter, dels udførelse af cabotagekørsel, før den internationale transport er afsluttet. Politiet påpegede vanskeligheder med kontrol af udenlandske biler, der efter udførelse af tre cabotageture, oplyste, at de var på vej ud af landet, men reelt kun kørte godset til Padborg, hvorefter de fortsatte kørslen i Danmark. Politiets powerpoint præsentation vedhæftes (Bilag 3). Side 12

13 ITD bemærker, at Rigspolitiet mundtligt oplyste til planche to, at mindre end ti af de 69 rapporterede anmeldelser omfattede overtrædelse af det tilladte antal ture. Bidrag fra Justitsministeriet: Herudover er Justitsministeriet blevet inddraget i forbindelse med forslag, der ligger inden for ministeriets ressortområde. Justitsministeriets notat af 20. december 2012 med bilag vedhæftes (Bilag 4). Ligesom der ved beskrivelsen af behandlingen af de enkelte forslag i afsnit 4 refereres til Justitsministeriets svar, når dette er relevant. Temaopdeling: De indkomne forslag er blevet delt op i temaer, som er blevet behandlet på møderne. Et skema over forslag med indhold og forslagsstiller vedhæftes (Bilag 5). Udvalget er blevet enigt om at opdele drøftelserne i følgende temaer: definitioner, herunder definition af en international tur karensperiode/systematisk kørsel registrering i RUT-registeret (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere) kontrol sanktioner informationsindsats påvirkning af fremtidige EU-regler øvrige temaer, herunder et permanent cabotageudvalg 3 Regelgrundlag 3.1 Regler om cabotage Reglerne om cabotage findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Reglerne er således direkte gældende i medlemslandene. Når man har givet mulighed for cabotagekørsel, har det været begrundet i et ønske om dels at udnytte vognparken mest muligt ved at reducere tomkørsel, dels at effektivisere transportsystemet til gavn for det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. Enhver transportvirksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning, og som er indehaver af en fællesskabstilladelse, har adgang til på de betingelser, der er fastsat i forordninger at udføre cabotagekørsel. Cabotagekørsel kan kun udføres i tilslutning til en international transport. Side 13

14 Der må i tilslutning til en international transport udføres op til tre cabotagekørsler inden for syv dage efter, at alt gods, der blev transporteret ved den internationale transport, er leveret, jf. forordningens artikel 8, stk. 2. Hvis der køres ind i Danmark uden last i tilslutning til en international transport, der er afsluttet i en anden medlemsstat, må der udføres én cabotagekørsel inden for tre dage efter indrejsen i Danmark. Denne cabotagekørsel skal ligeledes være afsluttet senest syv dage efter, at det gods, der blev transporteret af det pågældende køretøj ved den internationale transport, er leveret. Dette gælder, uanset i hvilket land den internationale transport er afsluttet. Ulovlig cabotagekørsel kan eksempelvis være, når der udføres mere end tre cabotagekørsler inden for de syv dage, når der udføres cabotagekørsel uden en forudgående international transport, eller en kombination af begge dele, dvs. der udføres cabotagekørsel igennem flere uger i Danmark. En udenlandsk lastbil kan hver dag eller flere gange om ugen, så længe det er efter en international transport til Danmark, lovligt køre tre cabotagekørsler. Forordningen hindrer således ikke systematisk udførelse af cabotagekørsel, så længe betingelsen om, at der i tilslutning til en international transport inden for syv dage kan udføres op til tre cabotagekørsler, overholdes. Omdrejningspunktet i cabotagereglerne er således den enkelte trækkende enheds kørsel. Side 14

15 Uddrag af artikel 8 i forordning nr. 1072/2009 cabotagekørsel KAPITEL III CABOTAGEKØRSEL Artikel 8 Generelt princip 1. Enhver transportvirksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning, som er indehaver af en fællesskabstilladelse og hvis fører, såfremt denne er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af en førerattest, har adgang til på de betingelser, der er fastsat i dette kapitel, at udføre cabotagekørsel. 2. Transportvirksomheder, som beskrevet i stk. 1, har adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler med samme køretøj eller, hvis der er tale om et sammenkoblet vogntog, med motorkøretøjet heri, i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. Den sidste aflæsning af en last som led i en cabotagekørsel, før værtsmedlemsstaten forlades, skal finde sted inden for syv dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport. Inden for det i første afsnit omhandlede tidsrum kan transportvirksomheder udføre nogle eller alle de cabotagekørsler, der er tilladt i henhold til nævnte afsnit, i en hvilken som helst medlemsstat, idet de dog er begrænset til én cabotagekørsel pr. medlemsstat inden for tre dage efter indrejse i den pågældende medlemsstats område uden last. 3 På baggrund af forordningen og Kommissionens Spørgsmål og Svarpapir ( The new cabotage regime under Regulation (EC) No 1072/2009, Questions and Answers ) fra november 2009 udsendte Trafikstyrelsen i maj 2010 en vejledning - udarbejdet i samarbejde med vejtransportbranchens organisationer - til brug for politiets kontrol på cabotageområdet. FDL bemærker, at FDL deltog i de indledede møder, men ikke blev inviteret til det afsluttende møde. FDL mener, at dokumentationen ikke også kan være i elektronisk form, som anført i vejledningen. FDL mener derfor, at sætningen herom bør fjernes fra vejledningen. 3.2 Regler om dokumentation Der skal foreligge dokumentation for den internationale transport, uanset hvilken medlemsstat denne er afsluttet i, samt dokumentation for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført i Danmark, jf. Side 15

16 forordningens artikel 8, stk. 3. Dokumentationen skal ikke nødvendigvis fremgå af ét dokument, men skal omfatte følgende oplysninger om hver transport: a) afsenderens navn, adresse og underskrift b) transportvirksomhedens navn, adresse og underskrift c) modtagerens navn og adresse samt efter varerne er leveret modtagerens underskrift og datoen for leveringen d) sted og dato for overtagelsen af varerne samt det sted, hvor varerne skal leveres e) den almindelige benyttede betegnelse for varerne og emballeringsmetoden samt, hvis der er tale om farligt gods, en alment anerkendt beskrivelse af varerne samt antallet af pakker og særlig mærkning og særlige numre på pakkerne f) varernes bruttovægt eller mængden af varer udtrykt på anden vis g) motorkøretøjets og påhængsvognens nummerplade. Det er anført i forordningen, at der ikke må kræves yderligere dokumentation for så vidt angår den internationale transport og de udførte cabotagekørsler, jf. artikel 8, stk.4. Dokumentationen kan være et CMR-fragtbrev eller et andet fragtdokument, for så vidt det indeholder de påkrævede oplysninger. Dokumentationen kan også være i elektronisk form. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan bruges anden dokumentation, som kræves ifølge transportlovgivningen, til at fastslå, om cabotagekørslen er blevet udført efter reglerne. Dette kan eksempelvis være data fra kontrolapparater, der bruges i forbindelse med køre- og hviletidsbestemmelserne, eller vejafgiftsbenyttelsesdata for betalt vejafgift (vignetordning), der kan bidrage delvist til at oplyse sagen. Det fremgår ikke direkte af forordningens ordlyd, hvornår dokumentationen skal foreligge eller i hvilken form. Trafikstyrelsen har ændret bekendtgørelsen om godskørsel, således at det præciseres, at dokumentationen skal foreligge ved standsning af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Bestemmelsen er trådt i kraft den 20. april Side 16

17 4 Gennemgang af de enkelte temaer og forslag/elementer som kunne indgå i en samlet pakke Nedenfor gennemgås de enkelte temaer, som udvalget har modtaget og drøftet: 4.1 Definitioner (forslag 4, 12, 16 og 21) Transportministeren har bedt Cabotageudvalget om at komme med forslag til en klar definition af, hvad en international transport er, således at det kan sikres, at der ikke blot er tale om proforma kørsel. Udvalget har drøftet mulighederne, som beskrevet nedenfor: Definition af en international transport Ifølge artikel 8, stk. 2, i forordning 1072/2009 har en transportvirksomhed adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler med samme køretøj i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. Den indgående internationale transport er således forudsætningen for at udføre cabotagekørsel. Der skal, jf. forordningens artikel 8, stk. 3, foreligge klart bevis for den indgående internationale transport. Beviset skal indeholde oplysninger om afsender, modtager, sted og dato mv. Ønsket er en klar definition af en international transport, som er umiddelbar kontrollerbar for politiet. Udvalget har set på en række af de kriterier, der kendertegner en international transport med varer. Disse kunne f.eks. være: A. Transport af varer fra en anden medlemsstat eller et tredjeland til Danmark: Den almindelige benyttede betegnelse for varerne skal fremgå af fragtdokumentet, jf. forordningens artikel 8, stk. 3. Der har været forslag om at stille krav om, at det transporterede gods skal være varer til forbrug eller til forarbejdning. Hvis en sådan mulighed vælges, ville kørsel med f.eks. tomme containere og returemballage (paller og blomsterbure) ikke blive anset for en international transport, der giver adgang til cabotagekørsel i Danmark. Kommissionen har den 9. juli 2012 afgivet svar på en skriftlig forespørgsel (E /2012): Forespørgsel: Fredag den 14. maj 2010 trådte EU's nye fælles regler om cabotagekørsel i kraft (EF/1072/2009). De nye regler skulle in- Side 17

18 deholde en klarere definition af cabotagekørsel, da den gamle forordning ofte blev fortolket forskelligt i EU's medlemslande. I Danmark er der ifølge en undersøgelse fra den danske brancheorganisation Dansk Transport og Logistik (DTL) imidlertid fortsat eksempler på lovovertrædelser omkring cabotagekørsel. Et af hovedproblemerne er misbrug af reglerne, hvor udenlandske chauffører bruger den såkaldte»nulstillingsløsning«til at køre permanent i Danmark. Det vil sige, at de udenlandske chauffører blot kører over f.eks. den tysk-danske grænse med et læs tomme paller eller tom emballage og herefter fortsætter deres indenrigskørsel i Danmark. DTL og DI Transport oplyser, at der er behov for mere kontrol af de udenlandske chauffører på landevejene, da der har været flere eksempler på, at disse ikke overholder de maksimale tre indenrigstransportture inden for de tilladte syv dage. Har Kommissionen eksempler på, at dette ligeledes er et problem i andre EU-lande? Hvad agter Kommissionen i givet fald at foretage for at udbedre situationen? Vil Kommissionen i den forbindelse være villig til at revidere reglerne, således at det indskærpes, at der skal være tale om kørsel i forlængelse af en reel international transport? Vil det ifølge Kommissionen være i overensstemmelse med cabotageforordningen at indføre et registreringskrav på nationalt niveau, således at udenlandske chauffører skal kunne påvise, at deres indenrigskørsel er i forlængelse af en international transport og inden for 7-dages-reglen? Svar: Kommissionen er ikke bekendt med det nævnte eller lignende tilfælde. Forordning 1072/2009 fremhæver forbindelsen mellem cabotagekørsel og international transport. I henhold til artikel 8, stk. 2, i denne forordning skal cabotagekørsel finde sted inden for syv dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport. Artikel 8, stk. 3, fastslår, at ikke-hjemmehørende transportvirksomheder, som foretager cabotagekørsel, skal kunne forelægge klart bevis for den indgående internationale transport. Bevismaterialet skal indeholde information f.eks. om de leverede varer eller modtagers navn og adresse (som typisk står i kontrakten mellem transportvirksomheden og kunden). Artiklens indhold refererer til transport af gods for tredjemand. International transport af tomme containere og paller udelukkende med det formål efterfølgende at køre cabotagekørsel er i modstrid Side 18

19 med forordningen, eftersom transportvirksomheden ikke vil være i stand til at fremlægge klart bevis for den indgående internationale transport baseret på en kontrakt mellem afsender og transportvirksomhed. Desuden er der her i forordningens betydning ikke tale om, at varer bliver leveret ved indgående international transport. Ifølge artikel 8, stk. 4, må der ikke forlanges yderligere dokumentation som godtgørelse for, at ovennævnte betingelser er opfyldt. Derfor vil indførelsen af en national registreringspligt, hvor chaufførerne skal fremlægge bevis for, at deres nationale kørsel er en forlængelse af international transport, ikke være forenelig med forordningen. Hvad angår spørgsmålet om opfølgning, vil Kommissionen gøre medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder de danske, opmærksom på ovenstående under næste møde i det udvalg, der er nedsat ved forordningen. DTL, 3F og FDL er enige i, at denne administration kan være mulig. DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører mener ikke, at det er foreneligt med forordningen at opstille yderligere objektive begrænsninger på, hvad varerne skal bruges til. Organisationerne påpeger, at eventuelle definitioner bør basere sig på fælles EUfortolkninger fra Kommissionen, der er behandlet i EU s Komité for Vejtransport, som det også var tilfældet med uklarhederne om turbegrebet i Det bør være en forudsætning, at man anvender samme administration i forbindelse med en cabotagetur, da det er samme bevis, der skal forelægges. B. De transporterede varers vægt/volumen Oplysninger om varens vægt/volumen skal fremgå af fragtdokumentet, jf. forordningens artikel 8, stk. 3. Der har været forslag om, at stille krav om, at det transporterede gods skal have en vis vægt/volumen, der står i relation til lastbilens kapacitet. Hvis en sådan mulighed vælges, kunne kun transport af varer, der udgør f.eks % af lastbilens kapacitet, anses for en international transport, der giver adgang til cabotagekørsel i Danmark. Der var enighed om, at det vil være vanskeligt at kontrollere, fordi kontrollen typisk sker i forbindelse med en efterfølgende cabotagetur, hvor alle varerne fra den internationale transport er blevet losset. C. Kørsel over en distance af x antal km Fragtdokumentet skal ikke indeholde oplysninger om transportens længde. Side 19

20 Det har været fremført, at der kunne stilles krav om en vis længde af den internationale transport der giver adgang til at udføre cabotagekørsel. Dvs. at kørslen skal være over en vis distance. Der var enighed om, at der ikke er mulighed for at fastsætte en kilometergrænse for den internationale transport. D. De transporterede varers værdi Fragtdokumentet skal ikke indeholde oplysninger om transportens værdi. Det har været overvejet, at stille krav om at de transporterede varer skulle have en vis værdi, for at der kunne være tale om en international transport. Der var enighed om, at der ikke er mulighed for, at der kan fastsættes en grænse for værdien af den internationale transport. E. DI Transports/ITD s/atl/danske Speditørers forslag til definition af international transport DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører har fremlagt følgende forslag, som har været drøftet gentagne gange i udvalget: International transport, der giver adgang til at køre cabotage defineres som grænseoverskridende transport af varer, dvs.: 1. Der skal være tale om levering af varer mellem to medlemsstater. 2. Vognmanden skal have en gyldig fællesskabstilladelse. 3. Der skal være tale om godskørsel for fremmed regning. 4. Der skal være et bevis (f.eks. CMR-fragtbrev) for oplysningerne i art. 8,stk 3, litra a-g. Der må ikke forlanges yderligere dokumentation (art. 8. stk. 4). Ovenstående ligger inden for rammerne af den gældende EUforordning. Forslaget har på gentagne møder været drøftet i udvalget Definition af en cabotagetur Udvalget har set på to vinkler af definitionen af en cabotagetur: A. Kørsel med tomme containere og sættevogne Ifølge artikel 8, stk. 3, i forordning 1072/2009 kan national godskørsel, der udføres i værtsmedlemsstaten af en ikke-hjemmehørende transportvirksomhed, kun anses for at være i overensstemmelse med forordningen, hvis transportvirksomheden kan forelægge klart bevis for den indgående internationale transport, samt bevis for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført der. Her overfor står, at der i forordningens artikel 8, stk. 2, omtales transport af varer, mens der i forordningens artikel 8, stk. 3, blot omtales national godskørsel. Side 20

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE Som følge af vedtagelsen af en række retsakter på EU-plan er såvel international vejtransport som cabotagevejtransport af varer og personer gradvist blevet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 300/72 Den Europæiske Unions Tidende 14.11.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning)

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

CABOTAGEKØRSEL I DANMARK EN RAPPORT OM ET SAMFUNDSPROBLEM

CABOTAGEKØRSEL I DANMARK EN RAPPORT OM ET SAMFUNDSPROBLEM CABOTAGEKØRSEL I DANMARK EN RAPPORT OM ET SAMFUNDSPROBLEM 3F Transport CABOTAGEKØRSEL I DANMARK INDHOLD STOP PIRATKØRSEL I DANMARK 3 Uhensigtsmæssig fortolkning af EU s regler 3 KAPITEL 1: HOVEDBUDSKABER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning.

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning. 2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 457 Offentligt N O T A T Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer 13-05-2014 Sagsnr. 2014-2461

Læs mere

Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods. Samrådsspørgsmål K

Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods. Samrådsspørgsmål K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 434 Offentligt Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods Samrådsspørgsmål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note om EU s vejpakke Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 24. november 2017 EU s vejpakke Sammenfatning Under overskriften

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0265 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Udenlandsk arbejdskraft i Danmark En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - \ BOGGRUPPEN Boggruppen.dk KAPITEL 1 - INDLEDNING 10 KAPITEL 2

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013.

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013. NOTAT Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (flere oplysninger i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 19. marts 2013 Sagsnr. 2013-1205 JAIC//kwo/kat

Læs mere

1. Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

1. Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Transportudvalget 2011-12 L 135 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 0. april 2012 1. Udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Samrådsspørgsmål X: Ministeren bedes redegøre for problematikken

til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Samrådsspørgsmål X: Ministeren bedes redegøre for problematikken Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 72 Offentligt Justitsministeriet Dato: 26. september 2007 Dok.: LLM40324 Sagnr.: 2007-154-0100 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere