Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013"

Transkript

1

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Definition Historisk udvikling Statistik Udfordringer Cabotageudvalget Processen i udvalgsarbejdet Regelgrundlag Regler om cabotage Regler om dokumentation Gennemgang af de enkelte temaer og forslag/elementer som kunne indgå i en samlet pakke Definitioner (forslag 4, 12, 16 og 21) Definition af en international transport Definition af en cabotagetur Definition af kørsel i forbindelse med kombineret transport Karensperiode/systematisk kørsel (forslag 1, 2, 11, 18 A og 20) Udvalget om modvirkning af social dumping B 11 Beslutningsforslag om at indføre en karensperiode Registrering i RUT-registeret (forslag 7, 15 og 31) Udvalget om modvirkning af social dumping Svar på et spørgsmål til Kommissionen fra Europa- Parlamentet Kontrol (forslag 26, 27 og 28) Øget anvendelse af tachograf som kontrolmiddel Hotline hos politiet for politiet Tilrettet fragtbrev Sanktioner (forslag 5, 6, 10, 25 og 30) Side 3

4 4.5.1 Bødeniveau hæves og differentiering af bødestørrelser (forslag 5, 25 og 30) Medvirkensansvar for speditører (forslag 6) Tilbageholdelse af hele vogntoget (forslag 10) Informationsindsats (forslag 22, 24 og 29) Spørgsmål og svar om cabotage Statistik over politiets anmeldelser/sigtelser Påvirkning af fremtidige EU-regler (forslag 3, 8, 9, 18 B og 19) ITD mener, at fotokontrol ved grænsen kan være et skridt i retning af en forbedret cabotagekontrol. Øvrige temaer (forslag 23) Tiltag uden for udvalgets arbejde Konklusion Bilag 1 Erklæring om cabotage fra Rådsmødet den 11. marts Bilag 2 Opsummering af spørgeskema til de udenlandske myndigheder Bilag 3 - Rigspolitiets PowerPoint præsentation Bilag 4 - Justitsministeriets notat (med særskilt bilag 4a) Bilag 4a Bilag til Justitsministeriets notat Bilag 5 - Oversigt over forslag fra udvalgsmedlemmer Bilag 6 - Forslag til gruppering af overtrædelser med bødeniveau Side 4

5 1 Baggrund Vejgodstransport er af afgørende betydning for den globale samhandel. Der indgås således aftaler om godstransport på tværs af grænser i større og større omfang. Inden for EU har der været fri international godskørsel i forbindelse med etablering af det Indre Marked. Der blev endvidere åbnet for cabotagekørsel inden for EU med flere forskellige reguleringer i løbet af årene. 1.1 Definition Cabotagekørsel defineres som national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat i overensstemmelse med forordning nr. 1072/2009, jf. artikel 2, nr. 6. Cabotagekørsel kan kun udføres i tilknytning til en international transport, jf. artikel 8, stk Historisk udvikling Cabotagekørsel med gods på vej blev tilladt inden for EU i 1994 og var indtil 1998 undergivet en ordning med et begrænset antal tilladelser til cabotagekørsel med gyldighed i to måneder. Fra midten af 1998 bortfaldt tilladelseskravet og det blev muligt midlertidigt at udføre cabotagekørsel. I den forbindelse udstedte Kommissionen en fortolkningsmeddelelse i 2005 om elementer til vurdering af cabotagekørslens midlertidige karakter, herunder tjenesteydelsens varighed (én til to måneder), hyppighed, periodisk karakter og kontinuitet. Cabotagereglerne var på trods af denne meddelelse vanskelige at håndhæve i praksis og blev derfor defineret tydeligere i de nugældende EU-regler. Reglerne i deres nuværende udformning har været gældende siden den 14. maj Trafikstyrelsen udsendte på det tidspunkt en vejledning - udarbejdet i samarbejde med vejtransportbranchens organisationer - til brug for politiets kontrol på cabotageområdet. I forbindelse med udvidelsen af EU i 2004 blev der indgået overgangsordninger for Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ungarn, således at disse lande var omfattet af forbud mod cabotagekørsel indtil 30. april Bulgarien og Rumænien blev ligeledes omfattet af et cabotageforbud fra 2007 til udgangen af Inden for andre transportformer er der fri cabotage. Det gælder banegodstransport og personbefordring ad bane samt på søfart- og luftfartsområdet. Side 5

6 3F er af den opfattelse, at erfaringerne med den liberaliserede cabotage inden for andre transportformer er irrelevante i forhold til godstransport ad landevej. Beskæftigelsessituationen og markedet på de nævnte områder er fundamentalt forskellige fra situationen inden for godstransport ad landevej. Eksempelvis kan anføres, at der ikke længere er beskæftigede menige søfolk på dansk registrerede skibe, der anvendes til godstransport (med undtagelse af færger). 1.3 Statistik Statistikken på området er mangelfuld og ikke nødvendigvis særlig retvisende. Det er derfor meget tvivlsomt, om der kan konkluderes noget endeligt på baggrund af den tilgængelige statistik. I den følgende er der foretaget en gennemgang af den eksisterende statistik, og der er ikke forsøgt at finde årsagssammenhænge. Baggrunden herfor er bl.a., at udover branchespecifikke forhold, spiller også andre forhold ind, f.eks. den økonomiske krise. Transportarbejdet med danske lastbiler er faldet med ca. 18 pct. fra 2008 til I samme periode er beskæftigelsen faldet med ca medarbejdere Det er en tilbagegang på 22 %. Siden de nye cabotageregler trådte i kraft i maj 2010, har beskæftigelsen været stort set uændret, jf. Danmarks Statistik. I samme periode har Danmark tabt jobs i den private sektor som følge af den økonomiske krise. Af de job er ca flyttet til udlandet af danske virksomheder, der enten har fået udenlandske underleverandører til at udføre arbejdet eller selv har oprettet datterselskaber i udlandet til at udføre arbejdet. Hvis udflytningen af job til udlandet fortsætter i samme hastighed som i perioden , så vil Danmark over de næste ti år tabe ca job flere alene som følge af udflytning inden for lastbiltransport og tab af beskæftigelse i følgeerhverv 1. Faldet i godstransportarbejdet med dansk lastbil er primært sket i de internationale transporter, der blev halveret fra 2008 til Omvendt voksede det nationale godstransportarbejde med danske lastbiler med ca. 12 pct. fra 2008 til 2012, jf. Danmarks Statistik. Ifølge Danmarks Statistik kan ændringer i metoden for dataindsamlingen for den internationale kørsel have medført et brud i dataserierne mellem 3. og 4. kvartal Dette indebærer, at analyser på tværs af data før og efter databruddet vil være noget usikre. 1 Dansk vejgodstransport et nøgleerhverv under pres, januar 2012, Copenhagen Economics Side 6

7 Ifølge ITD s grænsetællinger har danske lastbiler vundet lidt markedsandele på international transport, siden de østeuropæiske lande fik adgang til cabotagekørsel på det danske marked i I 1. kvartal af 2009 havde danske lastbiler en andel på 20,4 %, i 2. kvartal 2012 på 23,6 %. Endvidere viser trafiktællinger for lastbiltrafik på indenlandske forbindelser en mere moderat vækst af lastbiler fra 2009 til Tællingerne omfatter lastbiltrafik mellem Vest- og Østdanmark med færger og via Storebæltsforbindelsen. Trafiktællingerne er dog ikke opdelt efter nationalitet og omfatter både international transport og cabotage. 2 Tallene for godstransport med danske lastbiler er dog behæftet med en stor usikkerhed. Cabotage i Danmark udgør i 2011 ifølge tal fra Danmarks Statistik og Eurostat ca. 410 mio. tonkm. svarende til ca. 3,3 pct. af transportarbejdet i Danmark, og har ligget på et stabilt niveau siden Cabotagekørsel udføres især med tyske (55 %), luxembourgske (8 %) og polske (6 %) lastbiler. I 2011 kørte danske lastbiler 370 mio. tonkm. som cabotagekørsel i udlandet, jf. Danmarks Statistik. Der er dog usikkerhed om disse tal. I efteråret 2012 har Eurostat tilkendegivet, at man vil undersøge mulighederne for at kvalitetssikre data for den europæiske cabotage. Hertil skal tages i betragtning, at nogle segmenter er mere påvirket end andre, idet der i disse segmenter vil være tale om cabotageandele over gennemsnittet. F.eks. vil en vognmand, som udfører entreprenørkørsel, være mindre ramt end en vognmand, som kører containerkørsel. Det skyldes, at det rent praktisk typisk kan være svært at gennemføre entreprenørkørsel som cabotagekørsel. Ifølge rapport udarbejdet af High Level gruppen om udvikling af EU s vejtransportmarked fra juni står de 12 nye medlemsstater for over 1/3 af al cabotageaktivitet i EU og har overtaget den dominerende position, som Tyskland og Benelux- landene havde tidligere. Udflagning kan imidlertid måske være en vigtig faktor. Næsten 2/3 af cabotage finder sted i Tyskland og Frankrig i i lige store dele, jf. figur 1 nedenfor. 2 Kilde: Danmarks Statistik og Sund og Bælt 3 Report of the High Level Group on the development of the EU Road Haulage Market, June 2012 Side 7

8 Figur Udfordringer Det er af DTL, FDL og 3F blevet fremført som et meget alvorligt problem, at omfanget af ulovlig cabotagekørsel igennem de senere år har været stigende. Der er enighed i branchen om, at ulovlig cabotagekørsel bør elimineres i det omfang, det finder sted. Baggrunden herfor er, at det kan medføre en urimelig konkurrenceforvridning i forhold til danske transportvirksomheder, hvis udenlandske transportvirksomheder udfører cabotageture i større omfang end tilladt. Herudover er DTL, FDL og 3F af den opfattelse, at også den lovlige cabotagekørsel giver store problemer, idet cabotagekørslen i praksis reelt kan foretages systematisk i Danmark, således at hovedvirksomheden er cabotagekørsel. DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører mener, at den lovlige cabotage er en ret baseret på fælles EU-regler, der også gælder for danske lastbiler i udlandet, og organisationerne er imod nationale særregler, der vil begrænse det indre marked og øge transportomkostningerne for dansk erhvervsliv. I rapporten fra Udvalget om modvirkning af social dumping defineres social dumping således: Begrebet social dumping betegner normalt forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår under sædvanligt dansk niveau. Herved forstås vilkår, som svarer til relevant overenskomst for det pågældende faglige område. Social dumping henviser også til situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at over- Side 8

9 holde danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø, social sikring samt opholds- og arbejdstilladelser. Endvidere fremgår det af rapportens kapitel om cabotagekørsel som følger: Som et generelt overordnet princip ved international kørsel, er chaufføren undergivet de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i det land, hvor lastbilen er registreret. Chaufføren på en lastbil med tyske nummerplader aflønnes således efter de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Tyskland. At cabotagekørsel er omfattet af udstationeringsdirektivet betyder bl.a., at arbejdsmarkedets parter kan kræve overenskomst for så vidt angår cabotagekørslen i Danmark, således at løn- og arbejdsvilkår sker på danske vilkår. Imidlertid er det i sagens natur meget vanskeligt for arbejdsmarkedets parter at indgå overenskomst med de pågældende udenlandske vognmænd grundet det korte ophold i landet. Fagbevægelsen kan godt konflikte overfor udenlandske vognmænd med det formål at indgå overenskomst, men konfliktvåbenet vil næppe være effektivt. Den udenlandske chauffør kan uhindret udføre sit arbejde, da chaufføren ikke er medlem af en dansk fagforening. Sympatikonflikter, som ellers er et meget effektivt våben på stationære arbejdspladser, har heller ikke virkning i transportsituationen. DTL, FDL og 3F er af den opfattelse, at selv ved lovlig cabotagekørsel vil der være tale om social dumping, hvis løn- og arbejdsvilkårene er væsentligt under sædvanligt dansk niveau. DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører er uenig i, at lovlig cabotage og international transport kan defineres som social dumping, da der ikke er tale om, at udenlandske virksomheder opererer uden at overholde danske love og regler, ligesom der heller ikke er tale om social dumping, når en dansk indregistreret lastbil kører lovlig cabotagekørsel i f.eks. Sverige eller Norge. DTL, FDL og 3F finder, at Danmark herudover har en særlig udfordring pga. landets størrelse. De korte afstande til en grænse gør det muligt for en lastbil på daglig basis at opnå en international transport med efterfølgende cabotageture. Side 9

10 Endelig finder DTL, FDL og 3F at der er udfordringer i forbindelse med udførelse af kombineret transport og cabotagekørsel, idet kørsel med tomme containere og sættevogne imellem kørslen til og fra havne anses som en del af en kombineret transport og derfor ikke tæller med i cabotageregnskabet. Danske Speditører mener endvidere, det er en udfordring i forbindelse med den videre diskussion af cabotage i Danmark at fastholde fokus på formålet med EU's cabotagelovgivning, nemlig at sikre udnyttelsen af vejtransportens materiel til gavn for vækst, velstand og miljømæssig såvel som klimamæssig velfærd. Transportministeren har bedt Cabotageudvalget undersøge, hvordan den ulovlige cabotage kan elimineres mest effektivt. Trafikstyrelsen er i den forbindelse blevet bedt om, på baggrund af de foreløbige erfaringer i samarbejde med politiet og erhvervets organisationer, at evaluere styrelsens Cabotagevejledning for at sikre, at der er fuld klarhed over alle definitioner og fortolkninger. Evalueringen skal ske med særligt fokus på at sikre, at en international transport, der giver mulighed for adgang til cabotage, er reel, at den er beskrevet præcist nok, og at sikre at det er klart, hvordan chaufføren skal dokumentere kørslen. Transportministeren har betonet, at løsninger skal findes inden for gældende EU-regler på området, og har bl.a. i forbindelse med debatten om B11 i Folketinget den 15. november 2012 givet udtryk for, at de cabotageregler, der er i forhold til EU-forordningen, selvfølgelig skal overholdes. Det skal oplyses, at transportministeren sammen med Østrig, Belgien, Frankrig og Italien har afgivet en erklæring om cabotage på det seneste rådsmøde den 11. marts 2013 (Bilag 1). I erklæringen fastslår de fem lande, at de ikke er enige i Kommissionens anbefaling om gradvist at åbne EU's vejtransportmarked på baggrund af en række pakker, som har til hensigt at liberalisere cabotage. De fem lande er af den opfattelse, at det er for tidligt at igangsætte regelændringer, især hvad angår regler, som er trådt i kraft for nylig, hvis formålet fører til yderligere åbning af vejtransportmarkedet, som i øjeblikket er plaget af alvorlige uregelmæssigheder. 2 Cabotageudvalget På denne baggrund er der i august måned 2012 blevet nedsat et cabotageudvalg, hvor Trafikstyrelsen varetager formandsposten. Denne rapport indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger til transportministeren. Udvalget har afholdt otte møder. Side 10

11 Deltagere i udvalget er repræsentanter fra ITD - Brancheorganisationen for den danske vejtransport (ITD), Dansk Transport og Logistik (DTL), Fagligt Fælles Forbund (3F), Danske Speditører, DI Transport, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Dansk Erhverv, Transportministeriets departement og Trafikstyrelsen. Alle deltagerne i udvalgsarbejdet har været aktive i arbejdet og har bidraget særdeles konstruktivt til forløbet. Selv om processen i udvalgsarbejdet på den måde er gået godt, ligger der ikke nogen nem løsning lige for. Der har - uanset et udtrykt ønske fra alle deltagere om at nå en fælles tilgang - tegnet sig et billede af, at det ikke vil være muligt at få enderne til at mødes, således at alle i branchen er enige om én samlet løsning. 2.1 Processen i udvalgsarbejdet Forslag fra udvalgsmedlemmer: I første omgang har udvalget koncentreret sig om at få alle forslag ind, som kan afhjælpe udfordringerne på området. Der er indkommet 31 forslag. Forslagene er blevet drøftet og rettet til, så alle forslag fremtræder klart, idet alle har fundet, at det er vigtigt at få skabt et fælles, velbeskrevet og oplyst grundlag at drøfte ud fra. Indsamling af internationale erfaringer: Parallelt hermed har Trafikstyrelsen indhentet oplysninger hos sammenlignelige EU-medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Sverige, Finland og UK samt Norge, der er med i EØS) om, hvordan de administrerer cabotagereglerne. Trafikstyrelsen har endvidere aflagt et besøg hos de franske transportmyndigheder for at få yderligere oplysninger. Både spørgsmål og svar er blevet vendt i udvalget. Ligesom det har givet anledning til, at Trafikstyrelsen har indhentet supplerende oplysninger på foranledning af udvalget. Et opsummerende skema vedhæftes (Bilag 2). I forhold til de spørgsmål, som udvalget blev enige om at stilleer der ikke via spørgeskemaet fremkommet væsentlige afvigelser i administrationen af cabotagereglerne. Når det således gælder spørgsmålet om registrering af cabotage og indførelse af en karensperiode svarer alle de adspurgte lande, at de ikke har nogen af delene. Alle svarer også, at de ikke har en fast grænse for cabotageindkomst på f.eks. 50 %, og at de heller ikke arbejder med forbud mod systematisk kørsel. Trafikstyrelsen har endvidere aflagt et besøg hos de franske transportmyndigheder for yderligere oplysninger, herunder at få opklaret, om de franske myndigheder har en anden administration af cabota- Side 11

12 gereglerne, herunder om de har en regel med en fast grænse for indkomst fra cabotage, f.eks. 50 % af en virksomheds indtægter. Dette kunne ikke bekræftes. Det er under udvalgsarbejdet kommet frem, at Finland opererer med en anden administration af reglerne for så vidt angår forståelsen af en cabotagetur. Finland lægger således til grund, at den første cabotagetur slutter, når lasten losses første gang, den anden cabotagetur slutter, når lasten losses anden gang, og den tredje cabotagetur slutter, når lasten losses tredje gang. Det er endvidere under udvalgsarbejdet blevet fremført, at der i Belgien er krav om registrering af cabotagekørsel. Belgien har siden 2007 haft krav om, at personer, der skal arbejde i Belgien, herunder førere af lastbiler, der udfører cabotagekørsel, skal registreres, før de påbegynder arbejdet. Der udstedes et certifikat, der skal forevises ved kontrol af sociale regler. Registreringen gælder for en periode af 12 måneder og kan forlænges. Formålet med den belgiske registrering er ikke at kontrollere overholdelse af cabotageregler, men overholdelse af sociale regler i Belgien. Belgiens ordning med registrering er blevet underkendt af EU- Domstolen, jf. dom C577/10 af 19. december Rapporten fra High Level gruppen påpeger, at der er forskellig håndhævelsespraksis, som fører til forvridning af konkurrencen mellem virksomhederne, som kan blive udsat for forskellig behandling alt efter, hvilket land de opererer i. Diskrimination kan også opstå i forbindelse med udførelse af kontroller. Rapporten anbefaler på den baggrund, at Kommissionen fortsætter med at fremme fælles definitioner af, hvornår der er tale om overtrædelser samt harmonisering af kontroller og dertilhørende sanktioner. Orientering fra Rigspolitiet: Desuden er Rigspolitiet blevet inviteret til udvalgets andet møde for at beskrive den øgede kontrolindsats, der var effekten af den øgede bevilling, der blev givet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for Politiet oplyste, at kontrol af 975 køretøjer havde resulteret i optagelse af 138 rapporter, hvoraf 69 rapporter vedrørte ulovlig cabotagekørsel. Den ulovlige cabotagekørsel bestod f.eks. i, dels at der mangler kvitteringer på fragtdokumenter, dels udførelse af cabotagekørsel, før den internationale transport er afsluttet. Politiet påpegede vanskeligheder med kontrol af udenlandske biler, der efter udførelse af tre cabotageture, oplyste, at de var på vej ud af landet, men reelt kun kørte godset til Padborg, hvorefter de fortsatte kørslen i Danmark. Politiets powerpoint præsentation vedhæftes (Bilag 3). Side 12

13 ITD bemærker, at Rigspolitiet mundtligt oplyste til planche to, at mindre end ti af de 69 rapporterede anmeldelser omfattede overtrædelse af det tilladte antal ture. Bidrag fra Justitsministeriet: Herudover er Justitsministeriet blevet inddraget i forbindelse med forslag, der ligger inden for ministeriets ressortområde. Justitsministeriets notat af 20. december 2012 med bilag vedhæftes (Bilag 4). Ligesom der ved beskrivelsen af behandlingen af de enkelte forslag i afsnit 4 refereres til Justitsministeriets svar, når dette er relevant. Temaopdeling: De indkomne forslag er blevet delt op i temaer, som er blevet behandlet på møderne. Et skema over forslag med indhold og forslagsstiller vedhæftes (Bilag 5). Udvalget er blevet enigt om at opdele drøftelserne i følgende temaer: definitioner, herunder definition af en international tur karensperiode/systematisk kørsel registrering i RUT-registeret (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere) kontrol sanktioner informationsindsats påvirkning af fremtidige EU-regler øvrige temaer, herunder et permanent cabotageudvalg 3 Regelgrundlag 3.1 Regler om cabotage Reglerne om cabotage findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Reglerne er således direkte gældende i medlemslandene. Når man har givet mulighed for cabotagekørsel, har det været begrundet i et ønske om dels at udnytte vognparken mest muligt ved at reducere tomkørsel, dels at effektivisere transportsystemet til gavn for det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. Enhver transportvirksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning, og som er indehaver af en fællesskabstilladelse, har adgang til på de betingelser, der er fastsat i forordninger at udføre cabotagekørsel. Cabotagekørsel kan kun udføres i tilslutning til en international transport. Side 13

14 Der må i tilslutning til en international transport udføres op til tre cabotagekørsler inden for syv dage efter, at alt gods, der blev transporteret ved den internationale transport, er leveret, jf. forordningens artikel 8, stk. 2. Hvis der køres ind i Danmark uden last i tilslutning til en international transport, der er afsluttet i en anden medlemsstat, må der udføres én cabotagekørsel inden for tre dage efter indrejsen i Danmark. Denne cabotagekørsel skal ligeledes være afsluttet senest syv dage efter, at det gods, der blev transporteret af det pågældende køretøj ved den internationale transport, er leveret. Dette gælder, uanset i hvilket land den internationale transport er afsluttet. Ulovlig cabotagekørsel kan eksempelvis være, når der udføres mere end tre cabotagekørsler inden for de syv dage, når der udføres cabotagekørsel uden en forudgående international transport, eller en kombination af begge dele, dvs. der udføres cabotagekørsel igennem flere uger i Danmark. En udenlandsk lastbil kan hver dag eller flere gange om ugen, så længe det er efter en international transport til Danmark, lovligt køre tre cabotagekørsler. Forordningen hindrer således ikke systematisk udførelse af cabotagekørsel, så længe betingelsen om, at der i tilslutning til en international transport inden for syv dage kan udføres op til tre cabotagekørsler, overholdes. Omdrejningspunktet i cabotagereglerne er således den enkelte trækkende enheds kørsel. Side 14

15 Uddrag af artikel 8 i forordning nr. 1072/2009 cabotagekørsel KAPITEL III CABOTAGEKØRSEL Artikel 8 Generelt princip 1. Enhver transportvirksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning, som er indehaver af en fællesskabstilladelse og hvis fører, såfremt denne er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af en førerattest, har adgang til på de betingelser, der er fastsat i dette kapitel, at udføre cabotagekørsel. 2. Transportvirksomheder, som beskrevet i stk. 1, har adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler med samme køretøj eller, hvis der er tale om et sammenkoblet vogntog, med motorkøretøjet heri, i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. Den sidste aflæsning af en last som led i en cabotagekørsel, før værtsmedlemsstaten forlades, skal finde sted inden for syv dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport. Inden for det i første afsnit omhandlede tidsrum kan transportvirksomheder udføre nogle eller alle de cabotagekørsler, der er tilladt i henhold til nævnte afsnit, i en hvilken som helst medlemsstat, idet de dog er begrænset til én cabotagekørsel pr. medlemsstat inden for tre dage efter indrejse i den pågældende medlemsstats område uden last. 3 På baggrund af forordningen og Kommissionens Spørgsmål og Svarpapir ( The new cabotage regime under Regulation (EC) No 1072/2009, Questions and Answers ) fra november 2009 udsendte Trafikstyrelsen i maj 2010 en vejledning - udarbejdet i samarbejde med vejtransportbranchens organisationer - til brug for politiets kontrol på cabotageområdet. FDL bemærker, at FDL deltog i de indledede møder, men ikke blev inviteret til det afsluttende møde. FDL mener, at dokumentationen ikke også kan være i elektronisk form, som anført i vejledningen. FDL mener derfor, at sætningen herom bør fjernes fra vejledningen. 3.2 Regler om dokumentation Der skal foreligge dokumentation for den internationale transport, uanset hvilken medlemsstat denne er afsluttet i, samt dokumentation for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført i Danmark, jf. Side 15

16 forordningens artikel 8, stk. 3. Dokumentationen skal ikke nødvendigvis fremgå af ét dokument, men skal omfatte følgende oplysninger om hver transport: a) afsenderens navn, adresse og underskrift b) transportvirksomhedens navn, adresse og underskrift c) modtagerens navn og adresse samt efter varerne er leveret modtagerens underskrift og datoen for leveringen d) sted og dato for overtagelsen af varerne samt det sted, hvor varerne skal leveres e) den almindelige benyttede betegnelse for varerne og emballeringsmetoden samt, hvis der er tale om farligt gods, en alment anerkendt beskrivelse af varerne samt antallet af pakker og særlig mærkning og særlige numre på pakkerne f) varernes bruttovægt eller mængden af varer udtrykt på anden vis g) motorkøretøjets og påhængsvognens nummerplade. Det er anført i forordningen, at der ikke må kræves yderligere dokumentation for så vidt angår den internationale transport og de udførte cabotagekørsler, jf. artikel 8, stk.4. Dokumentationen kan være et CMR-fragtbrev eller et andet fragtdokument, for så vidt det indeholder de påkrævede oplysninger. Dokumentationen kan også være i elektronisk form. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan bruges anden dokumentation, som kræves ifølge transportlovgivningen, til at fastslå, om cabotagekørslen er blevet udført efter reglerne. Dette kan eksempelvis være data fra kontrolapparater, der bruges i forbindelse med køre- og hviletidsbestemmelserne, eller vejafgiftsbenyttelsesdata for betalt vejafgift (vignetordning), der kan bidrage delvist til at oplyse sagen. Det fremgår ikke direkte af forordningens ordlyd, hvornår dokumentationen skal foreligge eller i hvilken form. Trafikstyrelsen har ændret bekendtgørelsen om godskørsel, således at det præciseres, at dokumentationen skal foreligge ved standsning af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Bestemmelsen er trådt i kraft den 20. april Side 16

17 4 Gennemgang af de enkelte temaer og forslag/elementer som kunne indgå i en samlet pakke Nedenfor gennemgås de enkelte temaer, som udvalget har modtaget og drøftet: 4.1 Definitioner (forslag 4, 12, 16 og 21) Transportministeren har bedt Cabotageudvalget om at komme med forslag til en klar definition af, hvad en international transport er, således at det kan sikres, at der ikke blot er tale om proforma kørsel. Udvalget har drøftet mulighederne, som beskrevet nedenfor: Definition af en international transport Ifølge artikel 8, stk. 2, i forordning 1072/2009 har en transportvirksomhed adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler med samme køretøj i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. Den indgående internationale transport er således forudsætningen for at udføre cabotagekørsel. Der skal, jf. forordningens artikel 8, stk. 3, foreligge klart bevis for den indgående internationale transport. Beviset skal indeholde oplysninger om afsender, modtager, sted og dato mv. Ønsket er en klar definition af en international transport, som er umiddelbar kontrollerbar for politiet. Udvalget har set på en række af de kriterier, der kendertegner en international transport med varer. Disse kunne f.eks. være: A. Transport af varer fra en anden medlemsstat eller et tredjeland til Danmark: Den almindelige benyttede betegnelse for varerne skal fremgå af fragtdokumentet, jf. forordningens artikel 8, stk. 3. Der har været forslag om at stille krav om, at det transporterede gods skal være varer til forbrug eller til forarbejdning. Hvis en sådan mulighed vælges, ville kørsel med f.eks. tomme containere og returemballage (paller og blomsterbure) ikke blive anset for en international transport, der giver adgang til cabotagekørsel i Danmark. Kommissionen har den 9. juli 2012 afgivet svar på en skriftlig forespørgsel (E /2012): Forespørgsel: Fredag den 14. maj 2010 trådte EU's nye fælles regler om cabotagekørsel i kraft (EF/1072/2009). De nye regler skulle in- Side 17

18 deholde en klarere definition af cabotagekørsel, da den gamle forordning ofte blev fortolket forskelligt i EU's medlemslande. I Danmark er der ifølge en undersøgelse fra den danske brancheorganisation Dansk Transport og Logistik (DTL) imidlertid fortsat eksempler på lovovertrædelser omkring cabotagekørsel. Et af hovedproblemerne er misbrug af reglerne, hvor udenlandske chauffører bruger den såkaldte»nulstillingsløsning«til at køre permanent i Danmark. Det vil sige, at de udenlandske chauffører blot kører over f.eks. den tysk-danske grænse med et læs tomme paller eller tom emballage og herefter fortsætter deres indenrigskørsel i Danmark. DTL og DI Transport oplyser, at der er behov for mere kontrol af de udenlandske chauffører på landevejene, da der har været flere eksempler på, at disse ikke overholder de maksimale tre indenrigstransportture inden for de tilladte syv dage. Har Kommissionen eksempler på, at dette ligeledes er et problem i andre EU-lande? Hvad agter Kommissionen i givet fald at foretage for at udbedre situationen? Vil Kommissionen i den forbindelse være villig til at revidere reglerne, således at det indskærpes, at der skal være tale om kørsel i forlængelse af en reel international transport? Vil det ifølge Kommissionen være i overensstemmelse med cabotageforordningen at indføre et registreringskrav på nationalt niveau, således at udenlandske chauffører skal kunne påvise, at deres indenrigskørsel er i forlængelse af en international transport og inden for 7-dages-reglen? Svar: Kommissionen er ikke bekendt med det nævnte eller lignende tilfælde. Forordning 1072/2009 fremhæver forbindelsen mellem cabotagekørsel og international transport. I henhold til artikel 8, stk. 2, i denne forordning skal cabotagekørsel finde sted inden for syv dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport. Artikel 8, stk. 3, fastslår, at ikke-hjemmehørende transportvirksomheder, som foretager cabotagekørsel, skal kunne forelægge klart bevis for den indgående internationale transport. Bevismaterialet skal indeholde information f.eks. om de leverede varer eller modtagers navn og adresse (som typisk står i kontrakten mellem transportvirksomheden og kunden). Artiklens indhold refererer til transport af gods for tredjemand. International transport af tomme containere og paller udelukkende med det formål efterfølgende at køre cabotagekørsel er i modstrid Side 18

19 med forordningen, eftersom transportvirksomheden ikke vil være i stand til at fremlægge klart bevis for den indgående internationale transport baseret på en kontrakt mellem afsender og transportvirksomhed. Desuden er der her i forordningens betydning ikke tale om, at varer bliver leveret ved indgående international transport. Ifølge artikel 8, stk. 4, må der ikke forlanges yderligere dokumentation som godtgørelse for, at ovennævnte betingelser er opfyldt. Derfor vil indførelsen af en national registreringspligt, hvor chaufførerne skal fremlægge bevis for, at deres nationale kørsel er en forlængelse af international transport, ikke være forenelig med forordningen. Hvad angår spørgsmålet om opfølgning, vil Kommissionen gøre medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder de danske, opmærksom på ovenstående under næste møde i det udvalg, der er nedsat ved forordningen. DTL, 3F og FDL er enige i, at denne administration kan være mulig. DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører mener ikke, at det er foreneligt med forordningen at opstille yderligere objektive begrænsninger på, hvad varerne skal bruges til. Organisationerne påpeger, at eventuelle definitioner bør basere sig på fælles EUfortolkninger fra Kommissionen, der er behandlet i EU s Komité for Vejtransport, som det også var tilfældet med uklarhederne om turbegrebet i Det bør være en forudsætning, at man anvender samme administration i forbindelse med en cabotagetur, da det er samme bevis, der skal forelægges. B. De transporterede varers vægt/volumen Oplysninger om varens vægt/volumen skal fremgå af fragtdokumentet, jf. forordningens artikel 8, stk. 3. Der har været forslag om, at stille krav om, at det transporterede gods skal have en vis vægt/volumen, der står i relation til lastbilens kapacitet. Hvis en sådan mulighed vælges, kunne kun transport af varer, der udgør f.eks % af lastbilens kapacitet, anses for en international transport, der giver adgang til cabotagekørsel i Danmark. Der var enighed om, at det vil være vanskeligt at kontrollere, fordi kontrollen typisk sker i forbindelse med en efterfølgende cabotagetur, hvor alle varerne fra den internationale transport er blevet losset. C. Kørsel over en distance af x antal km Fragtdokumentet skal ikke indeholde oplysninger om transportens længde. Side 19

20 Det har været fremført, at der kunne stilles krav om en vis længde af den internationale transport der giver adgang til at udføre cabotagekørsel. Dvs. at kørslen skal være over en vis distance. Der var enighed om, at der ikke er mulighed for at fastsætte en kilometergrænse for den internationale transport. D. De transporterede varers værdi Fragtdokumentet skal ikke indeholde oplysninger om transportens værdi. Det har været overvejet, at stille krav om at de transporterede varer skulle have en vis værdi, for at der kunne være tale om en international transport. Der var enighed om, at der ikke er mulighed for, at der kan fastsættes en grænse for værdien af den internationale transport. E. DI Transports/ITD s/atl/danske Speditørers forslag til definition af international transport DI Transport, ATL, ITD og Danske Speditører har fremlagt følgende forslag, som har været drøftet gentagne gange i udvalget: International transport, der giver adgang til at køre cabotage defineres som grænseoverskridende transport af varer, dvs.: 1. Der skal være tale om levering af varer mellem to medlemsstater. 2. Vognmanden skal have en gyldig fællesskabstilladelse. 3. Der skal være tale om godskørsel for fremmed regning. 4. Der skal være et bevis (f.eks. CMR-fragtbrev) for oplysningerne i art. 8,stk 3, litra a-g. Der må ikke forlanges yderligere dokumentation (art. 8. stk. 4). Ovenstående ligger inden for rammerne af den gældende EUforordning. Forslaget har på gentagne møder været drøftet i udvalget Definition af en cabotagetur Udvalget har set på to vinkler af definitionen af en cabotagetur: A. Kørsel med tomme containere og sættevogne Ifølge artikel 8, stk. 3, i forordning 1072/2009 kan national godskørsel, der udføres i værtsmedlemsstaten af en ikke-hjemmehørende transportvirksomhed, kun anses for at være i overensstemmelse med forordningen, hvis transportvirksomheden kan forelægge klart bevis for den indgående internationale transport, samt bevis for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført der. Her overfor står, at der i forordningens artikel 8, stk. 2, omtales transport af varer, mens der i forordningens artikel 8, stk. 3, blot omtales national godskørsel. Side 20

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0265 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport ved adm. direktør Jens I. Petersen ITD - International Transport Danmark FDE Center Padborg Nationaliteter/sprog

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Jeg vil begynde min beretning med tre historier fra mit eget nabolag, Juelsminde og nærmeste omegn: Når en vognmand kan finde på at bruge andre chaufførers

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere