AKTI VITETS PLAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTI VITETS PLAN 2015"

Transkript

1 AKTI V ITETS PLAN 2015

2 OVERSIGT OVER AKTIVITETER 2015 INTERESSEVARETAGELSE Videregive partnerskabet early warnings om Horizon 2020 arbejdsprogram for Følge udarbejdelsen af det kommende Horizon 2020 strategiske program for Udarbejde handlingsplaner og budgetter samt koordinere målrettede input til Bruxellesmiljøet inden for de strategiske satsninger. Rådgive og interessevaretage i forbindelse med projektbaserede sager. Fælles indsats for at fremme den integrerede rådgivning, hvor interessevaretagelse fører til kvalitetssikrede ansøgninger. Synliggøre vigtigheden af at registrere sig i Kommissionens ekspertdatabase. POLICY OG SYNLIGHED Følge og påvirke EU-policy tiltag og rammebetingelser i henhold til partnernes interesser. Deltagelse i diverse arrangementer i Bruxelles med henblik på netværksudbygning, repræsentation af partnerne og synlighed af deres kompetencer. Afsøgning og brug af samarbejdsmuligheder og synergier med Copenhagen EU Office. Afholdelse af fælles arrangement for Greater Copenhagen s etablering i Bruxelles. Forberedelser til midtvejsevaluering af Horizon 2020: Indhentning af information, rådgivning om timing for indspil, kortlægning af nationale processer og forberede forskningspolitiske profiler, således at mindst én person fra partnerne placeres så centralt som muligt i processen. Prioritere DAcoB-samarbejdet og samarbejdet med Danmarks faste repræsentation ved EU samt involvering i EU-DK Support-netværket. Fastholdelse og målrettet udvikling af de gode relationer til nære samarbejdspartnere og strategiske alliancepartnere. Presseindsats, præsentationer og oplæg om creodk ved nationale og internationale arrangementer. INFORMATIONSFORMIDLING, FORANKRING OG KOMPETENCEUDVIKLING Informationsformidling gennem nyhedsbrevet creodk Update, ad hoc information, hjemme-siden Linked-In, projektværktøjet Smart Sheet og kvartalsopgørelse med aktiviteter og resultater. Udvikle en ny hjemmeside for creodk i Region Hovedstadens nye system. Udarbejde materiale om kontorets serviceydelser til partnerne. Videreudvikling af kontaktpersonordningen. Fælles styre- og kontaktgruppemøde i Bruxelles. Udformningen af Strategi for creodk. Tilfredshedsmåling. Kursus i Den Gode Indmeldning. Støtte op om aktiviteter målrettet tværdisciplinaritet og impact samt den challengebaserede ansøgning. Tilbyde gæstearbejdsplads, brug af mødelokaler og assistance til sammensætning af mødeprogrammer. design by Refleks CREODK AKTIVITETSPLAN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING SIDE 4 1 INTERESSEVARETAGELSE SIDE STRATEGISKE SATSNINGER SIDE PROJEKTBASERET INTERESSEVARETAGELSE SIDE PLACERING AF EKSPERTER SIDE 5 2 POLICY OG SYNLIGHED SIDE INNOVATIVE SAMARBEJDER SIDE MIDTVEJSEVALUERINGEN AF HORIZON 2020 SIDE PROFILERING, MEDIEDÆKNING OG NETVÆRKSDANNELSE SIDE 6 3 INFORMATIONSFORMIDLING, FORANKRING OG KOMPETENCEUDVIKLING SIDE INFORMATIONSFORMIDLING SIDE FORANKRING HOS PARTNERNE SIDE FORANKRING GENNEM KONTAKTPERSON ORDNINGEN OG NY STRATEGI SIDE KOMPETENCEUDVIKLING I EUROPAPOLITISK INTERESSEVARETAGELSE SIDE 8 CREODK AKTIVITETSPLAN

4 INDLEDNING Horizon 2020 er ved at finde sine ben i det europæiske forskningslandskab. Erfaringerne fra første runde af arbejdsprogrammet er gjort. Krav og forventninger til timing, indspil og ansøgninger står nu klarere. Betydningen af strategiske alliance- og samarbejdspartnere i beslutningsprocessen er tydelig og aktualiserer vigtigheden af en fortsat udbygning af vores netværk og samarbejder. En ny Europa-Kommission og et nyt Europa- Parlament er på plads, og Capital Region Denmark EU Office (creodk) vil fokusere på at opsamle de politiske trends og videreformidle dem til partnerskabet. Arbejdet med den langsigtede interessevaretagelse vil tage sit sigte på at forberede input til det strategiske program både i forhold til de fem udvalgte strategiske satsninger: Fedme, Biomedical Engineering, Big Data, Immunologi og Arktis men også som projektbaseret interessevaretagelse, der varetages efter behov. I Aktivitetsplan 2015 (AP2015) beskrives vores aktiviteter og prioriteringer. Planen implementerer det sidste år af creodk s Strategi og sigter mod at nå strategiens mål om indflydelse, hjemtag, internationalisering og samarbejde ved hjælp af tidssvarende aktiviteter og tiltag. Aktivitetsplanen er inddelt i et afsnit om interessevaretagelse, et om policy og synlighed samt et afsnit om informationsformidling, forankring og kompetenceudvikling. Efter hvert afsnit opsummeres de planlagte aktiviteter. 1. INTERESSEVARETAGELSE Konkurrencen om EU-midler er skærpet som følge af den økonomiske krise samt flere interesserede virksomheder og universiteter. Således er strategisk interessevaretagelse for at præge forskningsprioriteterne vigtigere end nogensinde. creodk s interessevaretagelse vil tage udgangspunkt i de strategiske satsninger og særligt prioriterede projekter men samtidig være fleksibel i forhold til muligheder, som opstår i løbet af året. Europa-Kommissionens tidsplan for de næste skridt i Horizon 2020 er styrende for interessevaretagelsen, og vigtigheden af rettidig omhu kan ikke overdrives. Derfor følger et par ord om Kommissionens tidsplan: Det forventes, at vedtagelsen af Horizon arbejdsprogrammet vil ske i sensommeren På kort sigt betyder det, at creodk i foråret 2015 vil have til opgave at bibringe partnerskabet early warnings om det kommende arbejdsprogram , så kontaktgruppens medlemmer kan rådgive om konkrete muligheder og ansøgninger. creodk vil desuden følge udarbejdelsen af det kommende strategiske program for Horizon , der påbegyndes i slutningen af 2015, og sørge for at være på forkant med dette program. Indikativ tidsplan for interessevaretagelse 2015: AKTIVITET Januar-juni: Europa-Kommissionen omsætter prioriteterne i scoping papers og i det endelige strategiske dokument til specifikt indhold i WorkProgramme Juni-august: 2. og 3. draft videresendes til relevante interessenter. Endelig vedtagelse og forventet lancering af indkaldelser. December 2015-april 2016: Udkast til Strategic Programming Document for udarbejdes. MULIG INTERESSEVARETAGELSE Screening af 1. draft WP og videresendelse til relevante interessenter med henblik på at bevare/ ændre topics. Mulighed for mindre ændringer. Vigtigt for at bevare topics. Samle og formidle input til Advisory Group-medlemmer m.fl. CREODK AKTIVITETSPLAN

5 1.1 STRATEGISKE SATSNINGER creodk s interessevaretagelse vil i 2015 fokusere på fem strategiske satsninger. De strategiske satsninger, som blev udvalgt af partnerne i 2014, er: Fedme Biomedical Engineering Big data Immunologi Arktis Indsatserne defineres og konkretiseres på baggrund af partnernes interesse og ressourcer samt den politiske dagsorden i Bruxelles. Arbejdet skal følges op af kontaktgruppen med rådgivning om konkrete muligheder og i visse tilfælde ansøgningsskrivning for at sikre resultater af den integrerede rådgivning (1). For hver strategisk satsning bliver der udarbejdet handlingsplaner og budgetter. Derudover er det hensigten at arbejde for en styrket decentral forankring af de strategiske satsninger i forskningsmiljøerne gennem ressourcepersoner og ledelsesmæssig forankring hos partnerne. Dette vil ske i samarbejde mellem creodk og kontaktgruppen. Arbejdet med de strategiske satsninger vil blive evalueret i efteråret PROJEKTBASERET INTERESSEVARETAGELSE Foruden de strategiske satsninger vil creodk udføre rådgivning og aktiviteter i relation til projekter, partnerskaber og netværk. Rådgivningen vil ske i løbende dialog med forskere og kontaktgruppemedlemmer og foregå gennem møder, oplæg og præsentationer samt e-baseret kommunikation og bilateral rådgivning. Projektbaserede sager med særligt fokus i 2015 er blandt andet: Reproduktion Global Microbial Identifier Psykiatri/mental health Kortlægning af dagsorden for avancerede materialer i EU og hjemlige interesser Opfølgning på workshop om Implementation of Solutions in Health Systems in Europe EIT s KICs. 1.3 PLACERING AF EKSPERTER I 2015 vil creodk sammen med kontaktgruppen informere forskere i de hjemlige miljøer om vigtigheden af at registrere sig i Kommissionens ekspertdatabase. Databasen bruges, når der udpeges potentielle kandidater til ekspertpaneler, Advisory Groups og evaluering af projekter. Derfor er det vigtigt for forskerne og andre relevante personer fra partnerskabet at registrere sig med henblik på at få indflydelse og indsigt. (1) Integreret rådgivning: creodk udfører hovedsageligt opgaver, som bedst varetages fra Bruxelles, hvor mange af EUbeslutningstagere og embedsfolk befinder sig, og alliancepartnere er repræsenteret. Den løbende dialog med forskerne på KU, DTU, CBS og regionens hospitaler foregår i tæt samarbejde med de hjemlige EU-kontorer og de decentrale forskerstøtteenheder, som alle rådgiver forskerne om EU-finansiering. Tilsammen tilbydes forskerne en integreret rådgivning. CREODK AKTIVITETSPLAN

6 OVERSIGT OVER AKTIVITETER INTERESSEVARETAGELSE 2015 Videregive partnerskabet early warnings om Horizon 2020 arbejdsprogram for Følge udarbejdelsen af det kommende Horizon 2020 strategiske program for Udarbejde handlingsplaner og budgetter samt koordinere målrettede input til Bruxellesmiljøet inden for de strategiske satsninger. Rådgive og interessevaretage i forbindelse med projektbaserede sager. Fremme fælles indsats for den integrerede rådgivning, hvor interessevaretagelse fører til kvalitetssikrede ansøgninger. Synliggøre vigtigheden af at registrere sig i Kommissionens ekspertdatabase. 2. POLICY OG SYNLIGHED creodk skal i 2015 agere i et nyt politisk miljø: Europa-Parlamentet er på plads efter valget i Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og hans kommissærhold med portugisiske Carlos Moedas som kommissær for forskning, videnskab og innovation er i fuld gang med arbejdet i den nye Europa-Kommission. Samtidigt er der sket omfattende personaleændringer i embedsværket. For creodk betyder det, at partnerskabet skal forholde sig til nye forskningspolitiske prioriteter og lære nye aktører i institutionerne at kende med henblik på rettidig indflydelse og på at øge kendskabet til vores forskningspolitiske kompetencer. 2.1 INNOVATIVE SAMARBEJDER Etableringen af Copenhagen EU Office Region Hovedstaden og hovedstadsregionens kommuners fælles erhvervspolitiske EU-kontor er en anledning til at skabe nye platforme for samarbejder mellem creodk-partnerne, de lokale og regionale myndigheder og den private sektor. Vi vil arbejde for at udnytte synergien og potentialet i eksisterende samarbejder, clusters og projekter samt forfølge mulighederne inden for offentlige-private partnerskaber. For eksempel vil vi se på muligheder for at kombinere Horizon 2020, strukturfondsmidler, øvrige tilskudsprogrammer eller andre EU-instrumenter i projektforløb samt kortlægge eventuelle fælles interesser inden for grøn, smart og sund vækst (fx smart cities, aldring m.v.) og de strategiske satsninger. Etableringen af en samlet repræsentation for hovedstadens aktører i Bruxelles vil ydermere være en anledning til at synliggøre det fælles brand Greater Copenhagen. Blandt andet ved at afholde et arrangement i anledning af åbningen af det nye kontor og indvielsen af de nye fælles kontorlokaler for creodk, Copenhagen EU Office og Malmö Stad EU Office. 2.2 MIDTVEJSEVALUERINGEN AF HORIZON 2020 Kommissionen forventes at påbegynde midtvejsevalueringen af Horizon 2020 i Midtvejsevalueringen bliver et vigtigt dokument for udformningen af det næste rammeprogram efter Horizon I 2015 igangsætter vi forberedelserne til interessevaretagelse i forbindelse med midtvejsevalueringen. Det gøres konkret ved at indhente information, rådgive om timing for indspil og kortlægge nationale processer. creodk vil i 2015 arbejde på at forberede forskningspolitiske profiler fra partnerne, så minimum en person fra partnerne placeres så centralt som muligt i evalueringsprocessen. CREODK AKTIVITETSPLAN

7 2.3 PROFILERING, MEDIEDÆKNING OG NETVÆRKSDANNELSE creodk fortsætter i 2015 arbejdet med at profilere og synliggøre partnernes og kontorets kompetencer i Bruxelles gennem brug af interne og eksterne medier samt oplæg og foredrag. Endvidere vil vi markedsføre os under det fælles brand Greater Copenhagen sammen med de andre aktører på Sjælland. Der vil løbende blive arbejdet på at fastholde og udvikle relationerne til de nære samarbejdspartnere og strategiske alliancepartnere fra Kommissionen, andre repræsentationskontorer i Bruxelles og netværk som ERRIN, IGLO og EU-DK Support. Vi vil fortsætte med at prioritere DAcoBsamarbejdet og samarbejdet med DANRO og Danmarks faste repræsentation ved EU. Endvidere vil vi gøre en indsats for at profilere partnerskabet ved internationale konferencer eksempelvis i regi af EARMA og DARMA. OVERSIGT OVER AKTIVITETER POLICY OG SYNLIGHED 2015 Følge og påvirke EU-policy tiltag og rammebetingelser i henhold til partnernes interesser. Deltagelse i diverse arrangementer i Bruxelles med henblik på netværksudbygning, repræsentation af partnerne og synlighed af deres kompetencer. Afsøgning og brug af samarbejdsmuligheder og synergier med Copenhagen EU Office. Afholdelse af fælles arrangement for Greater Copenhagen s etablering i Bruxelles. Forberedelser til midtvejsevaluering af Horizon 2020: Indhentning af information, rådgivning om timing for indspil, kortlægning af nationale processer og forberede forskningspolitiske profiler, således at mindst én person fra partnerne placeres så centralt som muligt i processen. Prioritere DAcoB-samarbejdet og samarbejdet med Danmarks faste repræsentation ved EU samt involvering i EU-DK Support-netværket. Fastholdelse og målrettet udvikling af de gode relationer til nære samarbejdspartnere og strategiske alliancepartnere. Presseindsats, præsentationer og oplæg om creodk ved nationale og internationale arrangementer. 3. INFORMATIONSFORMIDLING, FORANKRING OG KOMPETENCEUDVIKLING 3.1 INFORMATIONSFORMIDLING Løbende videndeling sikres fortsat gennem nyhedsbrevet creodk Update, ad hoc information, hjemmesiden Linked-In, projektværktøjet Smart Sheet og kvartalsopgørelser med aktiviteter og resultater. I 2015 vil der desuden pågå en større opgave med at udvikle en ny hjemmeside for creodk. 3.2 FORANKRING HOS PARTNERNE I 2015 vil creodk styrke partnerskabets kendskab til creodk via udarbejdelse af materiale om kontorets serviceydelser til partnerne. Materialet skal bl.a. tydeliggøre rollerne i den integrerede rådgivning og informere om creodk s ydelser på en kort og overskuelig måde. CREODK AKTIVITETSPLAN

8 3.3 FORANKRING GENNEM KONTAKTPERSONORDNINGEN OG NY STRATEGI Kontaktpersonordningen videreudvikles i 2015 for at sikre informationsstrømmen, styrke netværk og sikre kendskab til både creodk s ydelser og partnerne. Der afholdes i 2015 et fælles styre- og kontaktgruppemøde i Bruxelles, der skal bidrage til at udvikle kontoret og styrke samarbejdet. Mødet planlægges af creodk med input fra partnerne. I 2015 skal vi udarbejde creodk s Strategi Strategiarbejdet tilrettelægges af creodk og udarbejdes under tæt inddragelse af styre- og kontaktgruppe. Der foretages som sædvanlig en tilfredshedsmåling af creodk s ydelser hos partnerne ved udgangen af KOMPETENCEUDVIKLING I EUROPAPOLITISK INTERESSEVARETAGELSE Med henblik på at udvikle partnernes kompetencer i interessevaretagelse vil creodk sammensætte og afholde et kursus i Den Gode Indmelding, der skal sikre, at forskningsmiljøernes indmeldinger til Kommissionen har det rette format, der kan lede til indflydelse. Der er fortsat et behov for, at viden om Horizon 2020-rammeprogrammet udbredes i partnerskabet. creodk vil i 2015 støtte op om partnerskabets aktiviteter, der bidrager til at udbrede forståelsen af de betydningsfulde begreber tværdisciplinaritet og impact samt den challenge-baserede ansøgning. creodk fortsætter desuden med at tilbyde gæstearbejdsplads, brug af mødelokaler og hjælp til udarbejdelse af mødeprogrammer for at øge kendskabet til muligheder i EU og styrke EU-kompetencerne blandt både forskningsadministratorer og forskere. OVERSIGT OVER AKTIVITETER INFORMATIONSFORMIDLING, FORANKRING OG KOMPETENCEUDVIKLING 2015 Informationsformidling gennem nyhedsbrevet creodk Update, ad hoc-information, hjemmesiden Linked-In, projektværktøjet Smart Sheet og kvartalsopgørelse med aktiviteter og resultater. Udvikle en ny hjemmeside for creodk i Region Hovedstadens nye system. Udarbejde materiale om kontorets serviceydelser til partnerne. Videreudvikling af kontaktpersonordningen. Fælles styre- og kontaktgruppemøde i Bruxelles. Udformningen af Strategi for creodk. Tilfredshedsmåling. Kursus i Den Gode Indmeldning. Støtte op om aktiviteter målrettet tværdisciplinaritet og impact samt den challengebaserede ansøgning. Tilbyde gæstearbejdsplads, brug af mødelokaler og assistance til sammensætning af mødeprogrammer. CREODK AKTIVITETSPLAN

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret september 2014 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere