DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18."

Transkript

1 DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1

2 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi for de mange parter i fusionen; Skævinge, Uvelse Valgdistrikt, Frederiksborg amt og Hillerød Kommune. I beslutningsfasen ønsker vi at skabe forståelse for processen og beslutninger samt sikre et aktivt medspil blandt medarbejdere og borgere, så vi kan nå til et positivt resultat med fusionen og flytningen til det ny rådhus på Trollesminde. Forudsætninger herfor er en sikker, målrettet og rettidig information både i form af envejskommunikation (fx hjemmeside, elektronisk nyhedsbrev, medarbejderblad) og særligt den mere involverende kommunikation (den personlige dialog). Beslutningsfasen i fusionsprocessen stiller andre krav end forberedelsesfasen. En lang række medarbejdere og ledere vil blive involveret direkte eller indirekte i en række større eller mindre ændringer af deres arbejdsvilkår og samarbejdsflader. Det betyder, at den interne kommunikation nødvendigvis må stå meget højt på dagsordenen i denne fase. Denne fase vil stille store krav til ledere om den involverende kommunikation og medinddragelse i svære og centrale beslutninger. Medinddragelse er imidlertid ikke synonym med medbestemmelse. Fasen vil også stille særlige krav til Det fælles Midlertidige Hovedsamarbejdsudvalgs (MTHSU s) aktive rolle. Kommunikationsstrategien skal ses som et middel til at støtte op om de integrations og kulturprocesser, som fusionen fordrer. Kommunikationsprincipper Det er vigtigt, at kommunikationsstrategien baserer sig på en række centrale principper: Alle relevante beslutninger og initiativer kommunikeres åbent og hurtigst muligt til de relevante aktører. Vi vil møde alle kommunens interessenter (borgere, politikere, ansatte og presse) med tillid, interesse og dialog samt synliggøre processen og dens fremdrift. Det er vigtigt med hyppig, relevant og løbende procesinformation som hylder princippet; hellere en gang for meget end en gang for lidt, da fusionsprocesser ofte er kritiseret for, at informationsniveauet har været for lavt. Vi vil arbejde ud fra princippet om, at beslutninger og begivenheder i størst muligt omfang kommunikeres internt før eksternt. Vi er proaktive i forhold til pressen. Det vil sige, at vi løbende sørger for at fortælle de gode historier i relation til fusionen og etableringen af det nye rådhus. 2

3 Kommunikationsplan Der udarbejdes en kommunikationsplan for et år af gangen med udgangspunkt i nedenstående faseopdeling. Her er opsummeret de overordnede linjer i planen med beskrivelse af de centrale eksterne og interne informationsaktiviteter. Fusionssekretariatet arbejder løbende på en mere detaljeret og ad hoc relateret plan. I den tidligere kommunikationsplan for fase 1 hed det sig, at hver kommune stadig har sin egen måde at kommunikere internt på, og informationen vil ske løbende via de kanaler, der anvendes i de to kommuner. Målet med den fase vi går ind i nu, er imidlertid at finde frem til en række fælles eksterne og interne informationskanaler for hurtigst muligt at skabe en fælles kommunikationskultur, som for alvor gør sig gældende i Faseopdelingen 2005 (slut) 2006 (aktuel) 2007 (fremtid) Fusion Planlægningsfase Beslutningsfase Gennemførelsesfase Nyt rådhus Planlægningsfase Projektering/udførelse Udførelse/flytning/gennemførelse Hovedbudskab Hillerøds visioner I en periode hvor det for nogle kan blive svært at se det positive i fusionen, er det vigtigt at holde fast i den overordnede vision om, at vi gør det for at blive endnu bedre til at løse en lang række opgaver på sigt. I fællesvisionen lyder det Hillerød Kommune er en udviklingsorienteret vækstkommune. I år 2010 runder vi indbyggere. Vi vil imidlertid ikke blot være større. Vi vil også være bedre. Kommunen vil derfor både i dag, og om 10, 15, 20 år være en vågen, aktiv og kvalitetsbevidst ramme om alt det, der er vitalt for mennesker. Med afsæt i visionen er formuleret følgende punchline, som løbende vil gå igen i kommunens interne og eksterne information, som en motivation for det langsigtede mål med fusionen: Hillerød vil være blandt de bedste. En kommune der leverer professionel service og er en attraktiv arbejdsplads. Den fase, vi går ind i nu, handler også om at brede fælles værdier ud i administrationen i de to kommuner, så arbejdet med at skabe fælles værdier, kultur og en ny identitet bliver tænkt ind i kommunikationen for fase 2. Erfaringer fra 2005 viser, at der fremadrettet bør fokuseres på værdier, som i særlig grad kan understøtte integrationselementet i fusionsprocessen. De bærende værdier i den fremtidige kommunikation er de værdier; interesse, tillid, omsorg og tid, der er udpeget af den nye kommunes kommunaldirektør i notatet Debatoplæg af den 16. december 2005 På vej mod den ny administrative organisation og notatet om Det fortsatte samarbejde om fusionsprocessen. Målgrupper og informationsbehov Der er 3 primære målgrupper: Politikere - Sammenlægningsudvalg - Hillerød Byråd og Skævinge Kommunalbestyrelse Informationsbehov: Politikerne har behov for tidlig og præcis information om processens fremdrift og konsekvenser af mulige beslutninger. 3

4 Ansatte (berørte ledere og medarbejdere i Hillerød, Skævinge og Slangerup kommuner samt amtet og AF) - direktører og ledere - ansatte som berøres væsentlig af sammenlægningen (primært centralt administrativt personale) - ansatte som ikke berøres i særlig grad (primært decentralt personale) - MED, HSU og det fælles MTHSU Informationsbehov: De ansattes behov vil typisk rette sig mod information om ansættelsesforhold, arbejdets fremtidige tilrettelæggelse, organisering og processens fremdrift; hvad kommer til at ske, hvorfor og hvornår. Borgere - Segmenter (fx ældre og pårørende, børnefamilier, lokalråd, bydele, foreninger) - Erhvervsfolk Informationsbehov: Der vil blandt borgerne være et behov for at kunne se gevinsterne og fremdriften i projektet samt synliggøre, hvilken betydning sammenlægningen har for serviceniveauet. Det er fælles for alle målgrupper, at de skal kunne se fremdrift i projektet, og at eventuelle upopulære beslutninger kan forklares med forankring i det overordnede budskab. Kommunikationshjulet Politikere Borgere MED Medarbejdere Ledere Kommunikationshjulet indeholder de primære målgrupper i fusionen. Hjulet er tænkt som en tjekliste for hver gang en aktivitet/hændelse skal kommunikeres; fx for hvilke målgrupper er informationsaktiviteten relevant, hvad er budskabet, hvem er afsender, og hvilke medier skal vi vælge? For hver af de overordnede målgrupper er lavet en mere detaljeret oversigt i 5 mindmaps, som arbejdsredskab for Fusionssekretariatet til at sikre overblik og timing i forhold til information om konkrete aktiviteter, beslutninger og processen. 4

5 Kommunikation går begge veje Politikere, ledere og ansatte skal ses som væsentlige ambassadører for hele forandringsprocessen, som både modtagere og videreformidlere af væsentligt information om processer og beslutninger. Særligt ledere vil have et stort kommunikationsansvar i denne fase af fusionsprocessen. Der hviler også en forpligtelse hos hver enkel til at efterspørge information, der hvor den mangler. Kommunikationskanaler Som hovedmedie og fast bagtæppe har vi valgt den ny fælles fusionsportal (nyhillerod.dk). Den fortsætter i anden fase med det mål, at den i 3. fase 2007 erstattes af en ny fælles hjemmeside. Pressen er en lige så vigtig og afgørende kanal til at nå ud til alle målgrupper også andre interessenter og samarbejdspartnere. Vi vil bruge pressen aktivt. Pressen informeres derfor hyppigt via politikerne, pressemeddelelser, afholdelse af pressemøder, annoncering og den fælles hjemmeside. Øvrige valg af kommunikationskanaler vil basere sig på en blanding af medier og metoder, som hver især og sammen kan sikre målrettet information, dialog og inddragelse/involvering af målgruppen. Information til politikerne - Fast månedlig orientering til Sammenlægningsudvalget, Økonomiudvalgs- og byrådsmøder - Den ny hjemmeside - En arbejdsgruppe er ved at undersøge og forberede mulighederne for en fælles portal (på Hillerød Kommunes hjemmeside) for det ny sammenlægningsudvalg, som evt. kan gå i luften fra 2006 med adgang til elektroniske bilag - Alle politikerne vil få tilsendt det interne elektroniske nyhedsbrev. Information til de ansatte (herunder MED, MTHSU og ledere) Hillerød og Skævinge kommuner er indtil 2007 i praksis stadig to kommuner. Alligevel anbefales det, at vi hurtigst muligt får integreret centrale informationskanaler og får opøvet den fælles kommunikationskultur med etablering af fælles elektronisk nyhedsbrev og personaleblad. I 2006 starter arbejdet op med at forberede en fælles kommunikationspolitik og plan for 2007 og frem. Indtil da foreslår vi følgende fælles interne aktiviteter i 2006: - Løbende udvikling af den fælles hjemmeside nyhillerod.dk, der tilgodeser de informationsbehov borgere, medarbejdere, politikere og andre interessenter har. - Projektrum med medarbejder-login. Projektrummet er et arbejdsredskab for de medarbejdere og ledere, som arbejder med fusionen. - Fælles medarbejderblad januar 2006 og frem (relancering) - Fælles elektronisk nyhedsbrev - Opbygning af nyt fælles intranet - MTHSU fast information på dagsordenen - Medarbejderinddragelse Nyt Rådhus - Fælles høstbal/personalefest august Fælles gå-hjem-møder / tema- og dialogmøder 5

6 Information til borgerne - Ny fælles hjemmeside (i størst muligt omfang henvises til den ny hjemmeside fra de gamle kommuners hjemmesider) - Sammenlægningsavis primo 2006 og igen primo Fælles annoncering i lokalaviserne fx ved stillingsopslag - Afholdelse af borgermøder? - Evt. brug af elektronisk borgerpanel? - Afholdelse af pressemøder Den nye kommunes kommunikation det langsigtede perspektiv I 2006 starter arbejdet også op med at forberede en fælles kommunikationspolitik og plan for den nye kommunes kommunikation 2007 og frem. Designprofil I 2005 blev der udarbejdet en fælles profil for brevpapir og logo for fusionsperioden, som nu indgår i brevpapir fra Fusionssekretariatet og den fælles hjemmeside nyhillerod.dk. Det fortsætter ind i 2006, indtil der er lavet en fælles designprofil for den nye kommune. Primo 2006 nedsættes en projektgruppe, der arbejder videre med den fælles designprofil, som endeligt godkendes af Sammenlægningsudvalget i En ny designprofil er virkemiddel til at markere, at vi fra 2007 er den ny Hillerød Kommune. Forslag til ny designprofil vil bl.a. indeholde input til nyt fælles logo/byvåben (på baggrund af det byvåben/segl SLU vælger), navnetræk, fælles linje for brevpapir, typografi, annoncer, omslag, beklædning, skiltning og køretøjer samt hjemmesidedesign. Borgerrettet information En projektgruppe med rødder i Borgerservice får til opgave at forberede og tilrettelægge den fremtidige information til borgerne. Arbejdet har til mål at segmentere målgrupper, få beskrevet informationsbehov, foretrukne informationskanaler og medievaner, så vores information til borgerne kan blive endnu mere målrettet. Behovsanalysen vil tage afsæt i erfaringer fra eksisterende og evt. nye borgerpanelundersøgelser, analyseinstitutters materiale samt erfaringer med allerede produceret materiale til forskellige grupper. Integreret kommunikation Ekstern og intern kommunikation er to sider af samme sag. Den interne kommunikationskultur smitter af på den eksterne kommunikation på virksomhedens ønske om image og identitet. Kommunens ansatte er kommunens vigtigste ambassadører. Derfor vil en arbejdsgruppe i 2006 få til opgave at komme med forslag til, hvordan vi styrker den interne kommunikation, i nogen grad de trykte medier, intranettet, men i endnu højere grad linjekommunikation, udefra og ind i kommunen som indefra og ud; centralt som decentralt. 6

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere