om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund"

Transkript

1 Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang til støtte til dækning af udgifter til Abbotts nye produkt FreeStyle Libre som er et Flash Glukosemålingssystem ( FreeStyle Libre ) efter servicelovens 112. Notatet angår følgende punkter: Afsnit 2: Hvorvidt kommunerne er forpligtede til at yde støtte til FreeStyle Libre Afsnit 3: Hvorvidt du har ret til at vælge FreeStyle Libre efter servicelovens 112 Afsnit 4: Vejledning om hvordan du kan ansøge om støtte til dækning af udgifter til FreeStyle Libre, samt Afsnit 5: Vejledning om hvordan du kan klage over afslag på støtte Notatet er baseret på oplysninger om FreeStyle Libre modtaget fra Abbott. 2. Adgang til støtte efter servicelovens 112 Serviceloven angiver hvilke rettigheder du som borger har overfor kommunerne. Der er tale om ydelser som du har ret til og som ikke beror på en særlig bevilling. Servicelovens 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsens 1 9 fastsætter de generelle regler for hvilke hjælpemidler kommunerne er forpligtede til at yde støtte til, hvor meget støtte der skal ydes og hvilken leverandør der skal levere hjælpemidlet. Støttereglerne for økonomisk trængte voksne og pensionister er ikke nærmere behandlet i dette notat. 1 Bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

2 2.1 Er FreeStyle Libre et hjælpemiddel? Det afgørende for om kommunerne er forpligtede til at yde støtte til FreeStyle Libre er, om FreeStyle Libre udgør et "hjælpemiddel" i servicelovens forstand. Følgende synspunkter kan anføres til støtte for at anse FreeStyle Libre for et hjælpemiddel: FreeStyle Libre er et hjælpemiddel som defineret i servicelovens 112, jf. afgrænsningscirkulæret pkt. 2.2, da det i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne som insulinkrævende diabetikere kan opleve og da det i væsentlig grad kan lette disses daglige tilværelse i hjemmet. Ankestyrelsen har i principafgørelse C anset en fastsiddende flergangskanyle (Insuflon) for et hjælpemiddel og i den forbindelse lagt vægt på, at anvendelse af hjælpemidlet kunne ske i hjemmet uden brug af specialviden eller brug for lægelig kontrol og at det kunne reducere behovet for nålestik. Det samme mener vi gælder for FreeStyle Libre. FreeStyle Libre hører ikke under de kategorier af hjælpemidler eller apparater, som kategoriseres som behandlingsredskaber, jf. Afgrænsnings-cirkulærets 2 pkt Blandt andet skal FreeStyle Libre ikke indopereres og anvendelsen af systemet kræver ikke særligt undervisning eller kontrol fra sygehus eller speciallæger. Du kan selv bruge systemet i hjemmet uden særlig instruktion. Hvis en kommune vurderer, at FreeStyle Libre er et hjælpemiddel skal kommunen yde støtte til dig efter servicelovens 112, se afsnit 2.2 nedenfor. Hvis kommunen derimod afslår støtte til FreeStyle Libre kan du påklage afgørelsen, se afsnit 4 nedenfor. Hvis afslaget skyldes tvivl om hvorvidt FreeStyle Libre udgør et hjælpemiddel, vil kommunen alligevel kunne være forpligtet til at stille FreeStyle Libre til rådighed imens spørgsmålet afklares, da tvivl om afgrænsningen af et hjælpemiddel må ikke komme dig til skade, jf. afgrænsningscirkulærets pkt. 4. Det er derfor ikke dig selv, men den myndighed, eksempelvis kommunen, der har tættest kontakt med dig der i første omgang skal betale for FreeStyle Libre. Hvis ansøgning er indgivet til kommunen efter servicelovens 112, taler det for, at det er kommunen, der skal betale i første omgang. 2 Cirkulære nr af 22. februar Side 2

3 Hvis hverken regionen eller kommunen vil stille FreeStyle Libre til rådighed for dig mens et eventuelt afgrænsningsspørgsmål verserer, kan du klage til Ankestyrelsen over dette, se afsnit 4 i dette notat. 2.2 Kommunernes generelle forpligtelse til at yde støtte til hjælpemidler Efter servicelovens 112, stk. 1, skal kommunerne yde støtte til hjælpemidler til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Der kan kun ydes støtte til hjælpemidler, der opfylder dette væsentlighedskrav, det vil sige hjælpemidler, som kommunen vurderer, at du har behov for. Kommunen foretager en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af din samlede funktionsnedsættelse og dine deraf følgende behov og fastsætter på denne baggrund, hvad der er det bedst egnede og billigste hjælpemiddel for dig, jf. pkt. 32.a i vejledning om hjælpemidler mv. til serviceloven 3. Kommunen foretager denne vurdering både for voksne og for børn og unge under 18 år, men kan lægge vægt på forskellige omstændigheder, da børn og unge kan have andre behov end voksne. Det bedst egnede og billigste hjælpemiddel sætter de økonomiske rammer for, hvilken støtte kommunen skal yde, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens 3, stk. 1. Kommunen skal derfor oplyse dig hvad der anses for det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i bevillingsskrivelsen. Der ydes ikke støtte til hjælpemidler, som du har indkøbt før du har fået bevilling fra kommunen, jf. Hjælpemiddel-bekendtgørelsens 2. Hvor meget støtte kommunen skal yde til et hjælpemiddel afhænger af, hvilken type hjælpemiddel der er tale om: Det følger af hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 1, at insulinkrævende diabetikere og diabetikere, der er i kombinationsbehandling med blandt andet insulin, kan få støtte til injektions- og testmaterialer. Som eksempler på dette nævnes blandt andet lancetter, teststrimler og blodsukkermålere, men listen er ikke udtømmende. For 3 Vejledning nr. 90 af 17. december Side 3

4 så vidt angår blodsukkermålere gives der dog kun støtte svarende til halvdelen af målerens værdi, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 2. FreeStyle Libre systemet består af et glukosemåleapparat (aflæser) og udskiftelige forbrugsmaterialer (sensorer), som anvendes sammen med måleren. Din kommunekan beslutte at give støtte til FreeStyle Libre aflæseren svarende til halvdelen af udgiften til aflæseren, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 2. Det udskiftelige forbrugsmateriale som FreeStyle Libre bruger skal efter vores opfattelse anses for "testmateriale" efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 1, og der skal derfor gives fuld støtte til disse, ligesom der gives fuld støtte til bl.a. teststrimler. 2.3 Har du ret til at få FreeStyle Libre? Du har ret til at få støtte til det "bedst egnede og billigste" hjælpemiddel efter servicelovens 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsens 3. Hvilket hjælpemiddel, der er det "bedst egnede og billigste" for dig vil afhænge af en sundhedsfaglige vurdering af din funktionsnedsættelse og dine behov. Det er derfor vigtigt, at du i din ansøgning om støtte tydeligt beskriver, hvordan du konkret oplever, at FreeStyle Libre væsentligt afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet. Hvis du oplever, at FreeStyle Libre er væsentligt bedre til at afhjælpe dine følger eller lette din daglige tilværelse end de hjælpemidler du anvender på nuværende tidspunkt eller tidligere har anvendt, vil dette også være relevant for kommunens vurdering af, hvilket hjælpemiddel, der er "bedst egnet og billigst". Det er muligt, at kommunen ud fra en helhedsvurdering af din funktionsnedsættelse og dine behov vil vurdere, at FreeStyle Libre er bedst egnet og billigst for dig. Det kan også være, at kommunen vurderer, at dit nuværende hjælpemiddel eller et tredje hjælpemiddel er tilstrækkeligt til at dække dit behov. Du vil i så fald kunne klage over afslag på FreeStyle Libre til Ankestyrelsen, se afsnit 4 i dette notat. Abbott har informeret os om at FreeStyle Libre på nuværende tidspunkt kun er tilgængeligt for patienter der har fået fuld bevilling fra kommunen eller patienter, som venter på at få afklaring på en klage hos Ankestyrelsen. Dette er for at de patienter, som har ansøgt om en beviling og fået denne godkendt, eller som venter på afklaring på deres bevilling, prioriteres for så vidt angår tilgængelige produkter. Side 4

5 Reglen om "frit leverandørvalg" efter servicelovens 112, stk. 3, er derfor ikke behandlet i dette notat og du kan ikke på nuværende tidspunkt bruge reglen til at få FreeStyle Libre, hvis du har fået bevilget støtte til et andet produkt. 3. Vejledning om ansøgning om støtte til dækning af udgifter til FreeStyle Libre FreeStyle Libre er kun tilgængeligt for borgere, der har fået bevilget støtte specifikt til FreeStyle Libre af kommunen. FreeStyle Libre kan herudover i visse tilfælde blive stillet midlertidigt til rådighed af enten regionen eller kommunen, mens borgeren venter på afklaring af en klage over hvorvidt FreeStyle Libre er et hjælpemiddel hos Ankestyrelsen. Det vil i så tilfælde være den enhed, der har tættest kontakt med borgeren, der skal stille FreeStyle Libre til rådighed, se afgrænsningscirkulærets pkt. 4 og dette notats pkt Støtte til FreeStyle Libre forudsætter dog i begge tilfælde, at du har ansøgt din kommune. Du skal som udgangspunkt indgive din ansøgning om støtte til FreeStyle Libre ved brug af digital selvbetjening, jf. servicelovens 112, stk. 1. Du kan finde link til ansøgning på: Nogle kommuner accepterer også ansøgninger med post. Det afhænger dog af den enkelte kommune, så du bør altid spørge din kommune på forhånd om de tillader, at du indsender din ansøgning med post. Hvis kommunen ikke tillader dette risikerer du nemlig, at din ansøgning bliver afvist efter servicelovens 112 a, stk. 1. Du skal i din ansøgning beskrive hvordan FreeStyle Libre i væsentlig grad kan kompensere for din nedsatte funktionsevne eller lette din hverdag. Hvis du oplever, at FreeStyle Libre er markant bedre end andre hjælpemidler som du bruger på nuværende tidspunkt eller har brugt tidligere til at kompensere for din nedsatte funktionsevne eller lette din hverdag er det vigtigt at du nævner dette, så kommunen ved at et Flash glukosemålingssystem er væsentligt bedre egnet til at dække dine konkrete behov. Hvis det er første gang du ansøger, eller hvis dine behov har ændret sig, vil du skulle give kommunen aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge om disse behov, så kommunen kan vurdere, hvilke hjælpemiddel der konkret vil være det bedst egnede eller billigste for dig. Side 5

6 Kommunen bevilger støtte svarende til værdien af det hjælpemiddel som kommunen vurderer er bedst egnet og billigst for dig, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens 3, stk. 1. Du kan få støtte i form af udlån (så du kun låner hjælpemidlet og ville skulle levere det tilbage, når du ikke har brug for det mere), kontantydelse (dvs. at kommunen betaler for hjælpemidlet på dine vegne, hvilket dog ikke på nuværende tidspunkt er muligt, da Abbott prioriterer patienter som har fået bevillinger) eller naturalhjælp (dvs. at kommunen udleverer hjælpemidlet til dig). Du kan dog for så vidt angår blodsukkermålere (herunder FreeStyle Libre aflæseren) højst få støtte svarende til halvdelen af målerens værdi, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 2. Hvis du får afslag på din ansøgning om at få støtte til FreeStyle Libre kan du klage til Ankestyrelsen, se afsnit 4 nedenfor. 4. Vejledning om klage over afslag på ansøgning om støtte Hvis du har ansøgt om støtte til FreeStyle Libre, men kommunen har givet afslag eller bevilget støtte til et andet hjælpemiddel, kan du klage til Ankestyrelsen, jf. servicelovens 166. Du skal dog først klage til den kommune, der har truffet afgørelsen, da Ankestyrelsen ikke kan behandle klager før kommunen har vurderet, om du skal have helt eller delvist medhold i din klage, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 66, stk. 1. Du kan se i afsnit 4.1 nedenfor, hvilke argumenter du kan anføre i din klage, alt efter hvilken begrundelse du har fået på afslaget. Du skal indgive din klage til kommunen inden 4 uger efter den dag hvor du fik meddelelse fra kommunen om dens afgørelse, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 67, stk. 1. Hvis kommunen ikke giver dig medhold i klagen skal kommunen sende klagen og kommunens begrundelse for den oprindelige afgørelse og genafgørelsen til Ankestyrelsen. Kommunen skal i den forbindelse bruge et særligt ankeskema fra Ankestyrelsens hjemmeside. Ankestyrelsen vil kontakte dig, når de har modtaget sagen, og oplyse hvornår de forventer at træffe afgørelse. Du vil også få mulighed for at komme med oplysninger til sagen. Du kan ikke indbringe Ankestyrelsens afgørelser for andre myndigheder, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 50, stk. 4, men du kan indbringe dem for domstolene eller ombudsmanden. Side 6

7 Du kan klage til domstolene ved at anlægge en civil sag ved byretten mod Ankestyrelsen. Der gælder ingen særlige frister for hvornår sagen skal anlægges, men sagen kan blive afvist, hvis der er gået så lang tid, at der foreligger passivitet fra din side eller hvis det på grund af det sene tidspunkt ikke længere er muligt at oplyse sagen forsvarlig. Det anbefales derfor, at du anlægger et eventuelt søgsmål i rimelig tid efter at Ankestyrelsen har meddelt sin afgørelse. Vær opmærksom på, at det kan være dyrt at føre en sag ved domstolen hvis du ikke har en forsikring der dækker sagsomkostningerne. Du kan evt. henvende dig til Retshjælpen i dit område og få gratis vejledning om dine muligheder for at få fri proces. Du kan klage til ombudsmanden ved brug af klageskemaet på ombudsmandens hjemmeside. Link: Klagen skal være indgivet inden 1 år efter, at afgørelsen er truffet, jf. ombudsmandslovens 13, stk. 3. Ombudsmanden kan opfordre kommunen til at genoptage sagen, men kan ikke ændre Ankestyrelsens eller kommunens afgørelser. Nedenfor har vi angivet forslag til argumenter, der følger servicelovens kriterier og praksis herom, som kan anvendes i klager over afslag på støtte. 4.1 Hvilke argumenter kan jeg anføre til støtte for min klage? Hvis kommunen giver dig helt eller delvist afslag på din ansøgning om støtte til FreeStyle Libre skal kommunen begrunde dette ved at oplyse dig om kommunens konkrete vurdering, hvilke oplysninger kommunen har lagt vægt på og hvilke regler, afgørelsen er baseret på. Begrundelsen er relevant for, hvad du bør skrive i din klage. Du kan i de følgende se nogle eksempler på, hvilke argumenter og hvilken praksis du kan bruge til støtte for din klage, alt efter begrundelsen for afslaget: a) Begrundelse: FreeStyle Libre er et behandlingsredskab Hvis kommunen har begrundet afslaget med, at FreeStyle Libre slet ikke er et hjælpemiddel i servicelovens forstand, kan følgende argument være relevant: FreeStyle Libre er ikke et behandlingsredskab, da det ikke hører under de kategorier af hjælpemidler og apparater, som er defineret som behandlingsredskaber i cirkulære nr af 22. februar 2013 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet. Side 7

8 Hjælpemidler og apparatur anses ifølge cirkulærets pkt. 2.1 kun som behandlingsredskaber hvis: 1) de skal indopereres som led i behandling, 2) de ordineres som led i behandling eller fortsættelse af behandling og hvor anvendelsen kræver kontrol indtil tilstanden er stationær, 3) de ordineres som led i behandling eller fortsættelse af behandling og patienten enten skal undervises i brugen af apparatet eller hvor anvendelsen af apparatet er underlagt kontrol, eller 4) de skal dække patientens behøv mens patienten venter på sygehusbehandling. FreeStyle Libre passer ikke ind i nogen af disse kategorier, da FreeStyle Libre hverken skal indopereres eller gives med henblik på at dække et midlertidigt behov mens patienter venter på sygehusbehandling. FreeStyle Libre kræver heller ikke kontrol fra sygehus eller speciallæger og kan anvendes af patienter i hjemmet uden særlig instruktion fra sygehus eller speciallæger. FreeStyle Libre adskiller sig derved fra glukosesensoren som Ankestyrelsens principafgørelse angår, da disse produkter krævede vedvarende kontakt med sygehus og omfattende instruktion og kontrol. FreeStyle Libre er i stedet et hjælpemiddel efter servicelovens 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, da det i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne jeg som insulinkrævende diabetikere oplever og da det i væsentlig grad kan lette min daglige tilværelse i hjemmet. b) Begrundelse: Væsentlighedskriteriet er ikke opfyldt b.1.) Væsentlighedskriteriet I. Du er kun berettiget til støtte, hvis væsentlighedskriteriet i servicelovens 112, stk. 1, er opfyldt. Det vil sige, at du skal have et behov som følge af din varige funktionsnedsættelse, som hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe, eller hjælpemidlet skal kunne lette din hverdag i hjemmet væsentligt. Hvis kommunen vurderer, at du ikke har behov for FreeStyle Libre vil du skulle indhente dokumentation for, at et sådant behov eksisterer fra dit sygehus eller din læge. Den sundhedsfaglige vurdering vil være afgørende for, at du kan få støtte. Dette følger også af Ankestyrelsens principafgørelse C-31-01, hvor en ansøger, der ifølge de lægelige oplysninger havde behov for netop det ønskede hjælpemiddel frem for et andet, kunne få støtte mens en ansøger, der ikke kunne dokumentere sit behov, fik afslag. Side 8

9 b.2.) Væsentlighedskriteriet II. Hvis du kan dokumentere et behov, men kommunen vurderer, at behovet ikke er "stort nok", fx fordi dit daglige forbrug af teststrimler til strimmelbaseret blodsukkermåling er beskedent eller ikke overstiger en bestemt grænse, kan følgende argument være relevant: Ankestyrelsen har i sin principafgørelse fastslået, at kommuner ikke må lægge vægt på hvor ofte en borger har brug for et hjælpemiddel, i sin vurdering af om væsentlighedskriteriet i servicelovens 112, stk. 1, er opfyldt, hvis formålet med hjælpemidlet er at undgå alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Der kan efter samme princip ikke lægges vægt på hvor ofte en borger har behov for at foretage målinger af sit blodsukker, dvs. hvor mange teststrimler der dagligt anvendes til traditionel blodsukkermåling, da FreeStyle Libre i væsentlig grad kan afhjælpe [beskriv de helbredsmæssige konsekvenser du oplever eller risikerer] og kan afhjælpe disse behov i væsentligt højere grad end ved brug af [beskriv de hjælpemidler, du allerede bruger eller har prøvet]. Husk at redegøre for hvilke helbredsmæssige konsekvenser du konkret oplever, eller risikere at opleve, hvis du ikke regulerer dit blodsukker tilstrækkeligt. Du bør i sidste linje beskrive de hjælpemidler du tidligere har brugt, så kommunen kan se, at du oplever at FreeStyle Libre i væsentlig grad er bedre til at afhjælpe dine behov end andre hjælpemidler. c) Begrundelse: Flash glukosemålingsudstyr som FreeStyle Libre er ikke på listen over hjælpemidler i hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 1. Hvis kommunen afviser støtte til FreeStyle Libre med den begrundelse, at Flash glukosemonitorering ikke fremgår af de hjælpemidler, der er nævnt i hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 1, kan følgende argument anføres: Listen i hjælpemiddelbekendtgørelsens 9, stk. 1, er ikke udtømmende, hvilket følger af ordet "f.eks." i 1. pkt. FreeStyle Libre systemet udgør "injektions- og testmaterialer" og er derfor omfattet af bestemmelsens bredere hovedkategori. Det følger af Ankestyrelsens praksis, at det ikke er afgørende om et hjælpemiddel er udtrykkeligt nævnt, så længe det kan sidestilles med de nævnte injektions- og test- Side 9

10 materialer i hjælpemiddelbekendtgørelsen, jf. principafgørelse C Den omstændighed, at Flash glukosemålingsudstyr således ikke er udtrykkeligt nævnt, medfører således ikke, at FreeStyle Libre ikke kan anses for omfattet af bestemmelsen. FreeStyle Libre er en glukosemåler, der måler glukoseværdien i interstitialvæsken. FreeStyle Libre har således samme funktion og formål som et blodsukkermåleapparatur i hjælpemiddelbekendtgørelsens forstand og må derfor sidestilles hermed. Ankestyrelsen har i visse principafgørelser lagt vægt på, om hjælpemidlet konkret var nævnt eller kunne sidestilles med de hjælpemidler, der er nævnt i hjælpemiddelbekendtgørelsen, men har også fastslået, at væsentlighedskriteriet i servicelovens 112 er afgørende, således at der kan ydes støtte til et hjælpemiddel, der ikke udtrykkeligt fremgår, hvis der er behov for det. København, den 10. oktober 2016 Side 10

1. Baggrund. o Afsnit 2: Ankestyrelsens principafgørelse o Afsnit 3: Afgrænsning af behandlingsredskab overfor hjælpemiddel

1. Baggrund. o Afsnit 2: Ankestyrelsens principafgørelse o Afsnit 3: Afgrænsning af behandlingsredskab overfor hjælpemiddel NOTAT Ankesfyrelsens principafgørelse vedr. FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ("Abbott") har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang til støtte til dækning af udgifter til Abbotts

Læs mere

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab?

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab? Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 Ankestyrelsen E-mail: ast@ast.dk Dato: 25. januar 2017 Enhed: Sagsbeh.: Sagsnr.: Dok. nr.: Til Ankestyrelsen Ankestyrelsen har ved henvendelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat

Ankestyrelsens principafgørelse om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat KEN nr 9473 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. maj 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2140-56710 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Tid: Mandag den 12.

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften Side 1 af 11 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Vis mere.. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler Karin H. Theilgaard, Odense Kommune Annette L. Stougaard, Region Syddanmark Fælles formandskab, følgegruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler CPOP DAG, Torsdag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Temamøde. Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde.

Temamøde. Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde. Temamøde Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde. 1 Hvilken lovgivning? Sundhedsloven 138 Sygepleje 140 Genoptræning ning 205 Sundhedsaftaler Serviceloven 86 Genoptræning

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat. B Er produktet et led i genoptræningen?

A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat. B Er produktet et led i genoptræningen? Patient har behov for hjælpemiddel/ behandlingsredskab A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat Ja A1 Sygehuset udleverer/udlåner produktet

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Spørgeguide. Indledende spørgsmål. Innovation nye produkter på markedet. Sprog. Kravspecifikationer. Emballage og holdbarhed

Spørgeguide. Indledende spørgsmål. Innovation nye produkter på markedet. Sprog. Kravspecifikationer. Emballage og holdbarhed Spørgeguide Tak, fordi du har sagt ja til at bidrage med dine erfaringer med diabeteshjælpemidler. Vi har lavet en spørgeguide til dig, som du kan tage med til dit møde med kommunen, når du skal inddrages

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Flash-afgørelse: Sådan forholder du dig

Flash-afgørelse: Sådan forholder du dig Diabetesforeningen i Albertslund Nyhedsbrev Juni /Juli 2017 Flash-afgørelse: Sådan forholder du dig Flash glukosemåling kan være en god idé for mennesker med diabetes, som af forskellige årsager ikke har

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere