Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015"

Transkript

1 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015

2 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet af Forbrugerombudsmanden Online ISBN

3 KAPITEL INDHOLD Indhold Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Baggrund for retningslinjerne... 4 Afsnit 1 Formål... 5 Afsnit 2 Anvendelsesområde... 6 Afsnit 3 Definitioner... 7 Afsnit 4 Regulering af onlinetjenester der offentliggør brugeranmeldelser Markedsføringsloven E-handelslovens regler om formidleransvar Persondataloven... 9 Afsnit 5 Markedsføring af onlinetjenester Afsnit 6 Forbrugerinformation Afsnit 7 Indlevering af brugeranmeldelser Afsnit 8 Behandling af brugeranmeldelser Afsnit 9 Offentliggørelse af brugeranmeldelser Afsnit 10 Andre bestemmelser Bilag Efter forhandling med Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv, Danske Medier, Foreningen for Dansk Internethandel, DI Handel og med Dansk Standard som observatør udsteder Forbrugerombudsmanden i medfør af markedsføringslovens 24, stk. 1, nedenstående retningslinjer med tilhørende kommentarer.

4 SIDE 4 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Baggrund for retningslinjerne Udviklingen viser, at forbrugerne i stigende omfang benytter sig af online brugeranmeldelser, før de træffer en beslutning om køb af en vare eller en tjenesteydelse. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt disse brugeranmeldelser er troværdige, således at forbrugerne kan fæste lid til bedømmelserne, da de i modsat fald risikerer at træffe beslutning om køb på et forkert grundlag. Hensynet til troværdig forbrugerinformation, virksomhedernes og anmeldernes retssikkerhed samt overholdelsen af lovgivningens regler stiller derfor store krav til de erhvervsdrivende, der stiller onlinetjenester til rådighed for offentliggørelse af forbrugernes købsoplevelser. Baggrunden for offentliggørelse af en brugeranmeldelse eller kundebedømmelse kan være uigennemskuelig for forbrugerne. Fx kan initiativet til kundebedømmelser, som vises på en kommerciel onlinetjeneste, være kommet i stand på forskellig vis. Kundebedømmelsen kan således være indleveret på forbrugerens eget initiativ, efter opfordring fra formidleren af onlinetjenesten eller fra den virksomhed, som brugeranmeldelsen vedrører. Herudover kan de erhvervsdrivende benytte forskellige incitamenter for at få forbrugerne til at indlevere eller offentliggøre de ønskede kundebedømmelser. Endvidere er offentliggørelse af falske kundebedømmelser også med til at modvirke en troværdig forbrugerinformation. Gode brugeranmeldelser spiller også en stor rolle for virksomhederne i deres konkurrence om forbrugernes gunst. Offentliggørelse af falske eller vildledende købsoplevelser om en virksomhed eller dens produkter kan derfor skade virksomhedens omdømme og den fair konkurrence. Endelig er kundebedømmelser et vigtigt redskab i virksomhedernes bestræbelser på at forbedre deres produkter og kundeservice over for forbrugerne.

5 SIDE 5 AFSNIT 1 FORMÅL Afsnit 1 Formål Mange forskellige og modsatrettede hensyn gør sig gældende i bestræbelserne på at sikre troværdig forbrugerinformation i form af offentliggjorte kundeoplevelser. Lovgivningen giver i dag ikke altid entydige eller præcise svar på løsningen af de konflikter, der opstår som følge af disse modstående hensyn. Endvidere er markedet for virksomheder, der udbyder onlinetjenester med det formål at offentliggøre købsoplevelser, kendetegnet ved onlinetjenesternes forskellighed med hensyn til teknisk indretning, funktionalitet samt manuelle og automatiske overvågningssystemer eller mangel på samme. Forskelligheden medfører forskellige procedurer, krav og muligheder i forhold til forbrugere, der vil offentliggøre en købsoplevelse og for virksomheder, der indgår i et samarbejde med en onlinetjeneste. Formålet med disse retningslinjer er ikke at opstille krav til disse kommercielle onlinetjenesters tekniske indretning, overvågningssystemer eller procedurer for offentliggørelse af en brugeranmeldelse, herunder om en kontrol af anmeldelserne skal ske manuelt, maskinelt, forudgående eller efter anmeldelsens offentliggørelse. Retningslinjerne har til formål at opstille krav i medfør af markedsføringsloven, 1 der sikrer, at de ansvarlige virksomheder uanset den tekniske indretning af deres onlinetjeneste overholder markedsføringsloven og andre centrale bestemmelser i lovgivningen, herunder almindelige retsgrundsætninger. Retningslinjerne vil derfor efter aftaleparternes opfattelse medvirke til større gennemsigtighed og troværdighed af brugeranmeldelser, der offentliggøres på disse onlinetjenester. Selvom målgruppen for retningslinjerne er onlinetjenester, der offentliggør brugeranmeldelser og ikke de enkelte virksomheders håndtering heraf, er det fundet hensigtsmæssigt, at retningslinjerne behandler visse aspekter af virksomhedernes anvendelse af brugeranmeldelser. Retningslinjerne skal samtidig betragtes som en generel forhåndsbesked, der indeholder anvisninger og anbefalinger til virksomheder, som er ansvarlige for disse kommercielle onlinetjenester. Da der er tale om udstedelse af retningslinjer på et nyt område, som er i en hastig teknologisk udvikling, vil retningslinjerne blive suppleret med best practice i takt med de indvundne erfaringer og udviklingen på området. Afgørelser fra Forbrugerombudsmanden vil således løbende blive offentliggjort på forbrugerombudsmanden.dk. Udtrykket skal/må anvendes, hvor anvisningerne følger af markedsføringsloven eller anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Udtrykket bør angiver en anbefaling. Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til, om det i alle tilfælde vil være i strid med loven ikke at følge en sådan anbefaling, men vil vurdere dette på grundlag af de konkrete omstændigheder. Note 1 Lovbekendtgørelse nr af 25. september 2013 om markedsføring, som senest ændret ved lov nr af 17. december 2013.

6 SIDE 6 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Afsnit 2 Anvendelsesområde Retningslinjerne omfatter onlinetjenester, der har karakter af erhvervsvirksomhed, og som tillader offentliggørelse af brugeranmeldelser for en bredere kreds af forbrugere af et oplevet hændelsesforløb i forbindelse med test, brug, køb eller intentionen om at foretage et køb af en vare eller tjenesteydelse. Både køb over internettet og køb i fysiske butikker er omfattet af retningslinjerne. Endvidere medtager retningslinjerne problemstillinger, der knytter sig til erhvervsdrivende, som aktivt benytter de pågældende onlinetjenester i deres markedsføring, uden at der foreligger en aftale herom mellem virksomheden og onlinetjenesterne. Kommentarer Retningslinjerne finder anvendelse på alle onlineapplikationer, herunder hjemmesider, blogs, sociale medier, der kan tilgås via pc, telefon, tablets mv., hvor forbrugere offentliggør købsoplevelser, hvortil offentligheden kan opnå adgang. Retningslinjerne er afgrænset til aktiviteter, der har karakter af erhvervsmæssig virksomhed, jf. markedsføringslovens 2, stk. 1. Det vil sige enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. Anmeldelser af købsoplevelser vedrørende varer og tjenesteydelser, der stilles gratis til rådighed, er også omfattet af retningslinjerne, når det sker i kommercielt øjemed. Omfattet af retningslinjerne er brugeranmeldelser, der hidrører fra indgåede og gennemførte aftaler om køb af varer og tjenesteydelser og eftersalgsservice i forbindelse hermed, samt aftaler hvor der fx ikke er sket levering, eller hvor forbrugeren har gjort brug af en fortrydelsesret. Endvidere er test og brug omfattet af retningslinjerne. Retningslinjerne omfatter også købsoplevelser, hvor brugeren har haft en intention om at købe, teste eller bruge en vare eller tjenesteydelse, men hvor kontakten eller hændelsesforløbet med virksomheden har bevirket, at der ikke er blevet foretaget et køb. Brugeranmeldelser, der er offentliggjort på en erhvervsdrivendes egen hjemmeside, eller som kontrolleres af virksomheden, fx en side på et socialt medie, er ikke omfattet af retningslinjerne. I disse tilfælde må forbrugerne forvente, at den erhvervsdrivende kun offentliggør fordelagtige købsoplevelser på sin hjemmeside og profil på et socialt medie. At oplysning om rating og brugeranmeldelser, der ligger på den erhvervsdrivendes egen hjemmeside eller side på et socialt medie, er undtaget fra retningslinjerne betyder, at den erhvervsdrivende selv er ansvarlig for, at det offentliggjorte indhold er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning på området. Professionelle brugeranmeldelser er ligeledes ikke omfattet af retningslinjerne. Det kan fx være en person, der som led i sit ansættelsesforhold hos en bladudgiver har til opgave at teste og offentliggøre sin bedømmelse af restaurantbesøg eller lignende på avisens onlinetjeneste. Erhvervsdrivende kan som led i deres markedsføring opfordre deres kunder til at offentliggøre købsoplevelser på onlinetjenester, uden at der foreligger en aftale mellem virksomheden og de pågældende formidlere om vilkårene herfor. Da disse anmeldelser har betydning for gennemsigtigheden og troværdigheden af indholdet på onlinetjenester på lige fod med øvrige anmeldelser, behandler retningslinjerne nogle problemstillinger, der knytter sig hertil.

7 SIDE 7 AFSNIT 3 DEFINITIONER Afsnit 3 Definitioner Brugeranmeldelse: En meningstilkendegivelse eller kundebedømmelse af en købsoplevelse fra en forbruger, der har testet, brugt, købt eller har haft intention om at købe en vare eller tjenesteydelse, som er indleveret eller offentliggjort med det formål at oplyse andre forbrugere om sin bedømmelse. Formidler: Den erhvervsdrivende, der stiller en onlinetjeneste til rådighed for offentliggørelse af brugeranmeldelser, og som er ansvarlig for behandling og offentliggørelse af anmeldelserne. Bruger: En internetbruger eller en erhvervsdrivende der benytter sig af en onlinetjeneste. Onlinetjeneste: En online applikation, billeddelingstjeneste, hjemmeside, herunder en undersektion til en hjemmeside, webbaserede softwareprogrammer, blogs og andre sociale tjenester, der har til formål at offentligøre brugeranmeldelser af varer og tjenesteydelser. Produkt: Vare eller tjenesteydelse. Brugerbetingelser: Formidlers vilkår for indgivelse af brugeranmeldelser, indsamling, behandling og offentliggørelse af anmeldelserne. Aftalepart: Erhvervsdrivende der har en aftale med en formidler om indsamling, behandling og offentliggørelse af brugeranmeldelser på formidlernes onlinetjeneste.

8 SIDE 8 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Afsnit 4 Regulering af onlinetjenester der offentliggør brugeranmeldelser 4.1. Markedsføringsloven Formidlers markedsføring, indsamling, behandling og tilladelse til offentliggørelse af brugeranmeldelser skal bl.a. ske under iagttagelse af markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik, 3 om vildledende og utilbørlig markedsføring, 4 om reklameidentifikation, 6 om uanmodet henvendelse og 9, stk. 1, om salgsfremmende foranstaltninger. Markedsføringslovens 1 har følgende ordlyd: 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd. Markedsføringslovens 3, stk. 1-3, har følgende ordlyd: 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt. Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. [ ] Markedsføringslovens 4 har følgende ordlyd: 4. En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes. Markedsføringslovens 6, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser. [ ]

9 SIDE 9 AFSNIT 4 REGULERING AF ONLINETJENESTER DER OFFENTLIGGØR BRUGERANMELDELSER Markedsføringslovens 9, stk. 1, har følgende ordlyd: 9. En salgsfremmende foranstaltning, herunder i form af tilgift, rabatmærker, rabat- og bonussystemer, præmiekonkurrencer og lign., skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren. Der må ikke i øvrigt udelades væsentlige oplysninger, herunder oplysninger om værdien af eventuelle tillægsydelser, som er egnet til mærkbart at forvride forbrugerens økonomiske adfærd. Forbrugerombudsmanden vil i sin vurdering af, om en formidler har handlet i strid med markedsføringsloven i relevant omfang inddrage nationale 2 eller internationale standarder i sit beslutningsgrundlag og fortolkning af markedsføringslovens bestemmelser E-handelslovens regler om formidleransvar E-handelsloven indeholder regler, som opstiller betingelser for, hvornår en formidler ikke ifalder ansvar for opbevaret eller transmitteret indhold 3. Reglerne er optrykt i bilag 1. Der henvises endvidere til L Oréal-dommen. Dommens præmisser om hvornår en formidler ikke kan påberåbe sig ansvarsfrihed efter 16 i e-handelsloven for indholdet af den oplagrede information, er gengivet i bilag Persondataloven 4 Efter lovens 3, nr. 4, er den dataansvarlige den fysiske eller juridiske person m.v., der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger, mens databehandlerne, jf. lovens 3, nr. 5, er den fysiske eller juridiske person m.v., der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne. Såfremt brugeren af en onlinetjeneste til offentliggørelse af brugeranmeldelser har dispositionsret over personoplysninger, der offentliggøres i onlinetjenesten, er brugeren dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker som led i offentliggørelsen. Kan en formidler, der udbyder en onlinetjeneste, disponere over personoplysningerne til egne formål eller i øvrigt uden anmelderens accept, vil formidleren være dataansvarlig og skal iagttage persondatalovens bestemmelser. Dette vil fx være tilfældet ved udarbejdelse af en rating på baggrund af indkomne bedømmelser af en virksomhed og bibeholdelse af brugeranmeldelser trods anmelders ønske om sletning. Tilsvarende gælder oplysning om anmelderne, som formidleren indsamler med henblik på administration af onlinetjenesten. I bilag 3 er oplistet en omtale af de mest centrale regler i persondataloven, som formidleren skal iagttage, når formidleren optræder som dataansvarlig. Note 2 Som eksempel herpå kan nævnes den franske standard NF Z , Avis en ligne de consommateurs Principes et exigences portant sur les processus de collecte, modération et restitution des avis en ligne de consommateurs, af 19. juli 2013, der omhandler indsamling, moderation og offentliggørelse af forbrugermeninger. Note 3 Den ansvarlige for en onlinetjeneste, der har til formål at tillade offentliggørelse af forbrugerbedømmelser, kan efter omstændighederne være formidler af informationssamfundstjenester og dermed omfattet af lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven). E-handelslovens indeholder bl.a. regler om, under hvilke betingelser en formidler af informationssamfundstjenester er fri for ansvar, herunder for medvirkensansvar, for den transmitterede eller oplagrede information på sin onlinetjeneste (objektive ansvarsfrihedsregler). De nævnte ansvarsfrihedsregler gælder både i forhold til straf- og erstatningsansvar. Opfylder formidleren ikke betingelserne for ansvarsfrihed efter e-handelslovens 14-16, kan formidleren gøres straf- eller erstatningsansvarlig, hvis betingelserne for ansvar i dansk ret i øvrigt er opfyldt. Note 4 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

10 SIDE 10 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Afsnit 5 Markedsføring af onlinetjenester Såfremt en formidler har et mærke eller et logo tilknyttet sin onlinetjeneste, der kan benyttes af virksomheder, som har en aftale med formidleren om offentliggørelse af brugeranmeldelser på onlinetjenesten, må mærkningsordningen ikke være vildledende eller indeholde urigtige oplysninger. Det betyder, at et mærke eller et logo ikke må give udtryk for mere eller andet, end der er belæg for. I modsat fald kan der være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens 1 og 3. Et mærke eller logo må ikke give forbrugere indtryk af, at virksomheder, der benytter onlinetjenestens mærke eller logo, er sikre at handle hos, eller at de overholder lovgivningens krav, hvis formidleren ikke foretager en effektiv kontrol med, om dette er tilfældet. Endvidere må det ikke fremgå af markedsføringen, at mærket er udtryk for, at formidlerens brugerbetingelser og samarbejdsaftaler overholder kravene til en standard eller er underlagt kontrol af et uafhængigt organ, der fører tilsyn med overholdelsen af standarden, hvis dette ikke er tilfældet. 5 Når en formidler også tillader offentliggørelse af brugeranmeldelser vedrørende virksomheder, der ikke er aftalepart, skal disse brugeranmeldelser være underlagt samme kriterier for behandling, bedømmelse, indsigelser m.v., som hvis anmeldelsen vedrørte en aftalepart. Virksomheder og aftaleparter, der på deres egne hjemmesider og sociale medier anvender brugeranmeldelser og ratings for deres virksomhed, som hidrører fra en onlinetjeneste, er forpligtet til at gengive disse anmeldelser og ratings korrekt, da de i modsat fald efter omstændighederne handler i strid med markedsføringslovens 1 og 3. Kommentarer Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at anvendelse af udtryk som Godkendt, Maksimal forbrugersikkerhed, På [mærkets navn]kan du se, om en netbutik er sikker at handle hos eller lignende er i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, hvis formidleren ikke foretager nogen kontrol med, om de virksomheder, der benytter mærket efter aftale med formidleren, lever op til lovgivningens krav. Det vil være i strid med markedsføringslovens 1, hvis en formidler hævder, at formidlerens behandling af brugeranmeldelser på frivillig basis overholder en national eller international standard for offentliggørelse af brugeranmeldelse og ikke kan dokumentere dette. Det tilsvarende gælder, hvis det af markedsføringen fremgår, at fremgangsmåden for offentliggørelse af brugeranmeldelser er certificeret, og dette ikke kan dokumenteres. Endvidere vil det være i strid med markedsføringslovens 1, såfremt en formidler stiller lempeligere krav ved behandlingen af brugeranmeldelser, der hidrører fra aftaleparter end til andre anmeldelser. Note 5 Bekendtgørelse nr af 14. september 2007, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 546 af 24. maj 2013, om urimelig markedsføring i forbrugerforhold indeholder et bilag med en oversigt over former for markedsføring, som under alle omstændigheder anses for urimelige. En markedsføring anses for vildledende efter nr. 2 i bilaget når: Den erhvervsdrivende fremviser kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller tilsvarende uden at have opnået den nødvendige tilladelse.

11 SIDE 11 AFSNIT 6 FORBRUGERINFORMATION Afsnit 6 Forbrugerinformation Formidleren skal i sine brugerbetingelser oplyse om vilkår og betingelser for indgivelse og offentliggørelse af brugeranmeldelser, herunder om indsamling og behandling af disse, som anmelderne accepterer 6 på tidspunktet for registrering eller indlevering af en anmeldelse. Brugerbetingelserne, herunder grundlæggende principper i fremgangsmåden for indgivelse af anmeldelser, en eventuel anvendelse af vægtning af anmeldelserne og de valgte metoder til sammenfatning af bedømmelser for et produkt, skal i en overordnet form være let tilgængelige for offentligheden og for brugerne af onlinetjenesten på en let forståelig måde. Tilsvarende gælder oplysninger om eventuelle krav til dokumentation for et køb, formidlers tidsfrister for behandling af anmeldelser, kriterier for afvisning af anmeldelser eller redigering i anmeldelsens tekst, formidlers eventuelle adgang til at fjerne disse efter offentliggørelse samt om automatisk fjernelse af offentliggjorte anmeldelser efter en forud fastsat tidsperiode. Der skal endvidere oplyses om adgangen til at gøre opmærksom på ulovligt eller upassende indhold og om betingelserne for at tage til genmæle. De overordnede betingelser for status som aftalepart skal ligeledes klart fremgå af formidlers onlinetjeneste. Kommentarer De oplysninger, som anmelderen aktivt skal acceptere for at indgive en anmeldelse, drejer sig bl.a. om krav til indholdet af den tekst, som ønskes offentliggjort, og om oplysning om anmelder, herunder om dennes identitet og kontaktoplysninger til brug for formidler, således at anmelderen kan kontaktes. Hvis der er rejst berettiget tvivl om rigtigheden af indholdet i en anmeldelse, og det ikke er muligt at komme i kontakt med anmelderen via dennes kontaktoplysninger, kan formidleren slette anmeldelsen. Det vil ikke være i strid med markedsføringsloven, at brugerbetingelserne tillader, at en anmelder kan optræde anonymt i den offentliggjorte anmeldelse. Af brugerbetingelserne bør det endvidere fremgå, hvorledes indgivne anmeldelser behandles, herunder om der sker en forudgående eller efterfølgende maskinel eller manuel behandling af disse. Note 6 Det er tvivlsomt, om der i medfør af god markedsføringskik påhviler formidler en forpligtelse til at opstille en acceptproces forud for offentliggørelse af brugeranmeldelser. En formidler, som ikke opstiller betingelser for offentliggørelse af brugeranmeldelser, og som forholder sig passivt til det offentliggjorte indhold, udsætter sig selv for en stor risiko for at ifalde straf- eller erstatningsansvar for ulovligt indhold, og tilliden til indholdet af tjenesten må antages at være meget begrænset.

12 SIDE 12 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Afsnit 7 Indlevering af brugeranmeldelser Fremgangsmåden for indlevering og offentliggørelse af en brugeranmeldelse i det onlinesystem, som formidler stiller til rådighed, skal sikre, at behandlingen af anmeldelser sker på en objektiv måde, der kan kontrolleres, og hvor anmelderen med fuldt kendskab til formidlers brugerbetingelser kan udtrykke sin mening, uden at denne påvirkes uden saglig begrundelse under processen. Formidleren bør så vidt muligt udvikle processer og tekniske overvågningssystemer til kontrol af, at brugeranmeldelser er i overensstemmelse med formidlerens brugerbetingelser. Fremgangsmåden for indgivelse eller offentliggørelse af brugeranmeldelser må ikke føre til vildledende eller urigtig information. Fx skal købsoplevelsen, og hvis det er nødvendigt det involverede produkt, være tilstrækkeligt præcist beskrevet. Endvidere må selve formularens eller bedømmelsens struktur ikke påvirke brugeranmeldelsen i en bestemt retning. Der må ikke ske en udvælgelse af anmeldelser til offentliggørelse ud fra brugernes positive eller negative erfaringer med hændelsesforløbet ved købet eller en anden forudgående sortering af de kunder, der opfordres til at indgive en anmeldelse. 7 En opfordring til at indgive en brugeranmeldelse skal give tydelig oplysninger, om den erhvervsdrivende som anmeldelsen angår, og om den der opfordrer brugerne til at indgive anmeldelsen. Herudover skal der bl.a. gives oplysning om anvendelse af anmeldelsen, stedet for en eventuel offentliggørelse samt hvilket indhold og oplysninger om brugeren, der vil blive offentliggjort. Tillader onlinetjenestens brugerbetingelser, at der indgives anmeldelser mod betaling eller anden fordel, herunder deltagelse i en konkurrence, skal det klart fremgå af brugerbetingelserne, at anmelderen er forpligtet til at oplyse herom. Endvidere skal forpligtelsen oplyses på det sted, hvor anmeldelsen skrives, således at det fremgår tydeligt af den offentliggjorte brugeranmeldelse, om sådanne betaling eller ydelse af andre fordele har fundet sted. Når formidleren er bekendt med, at en eller flere anmeldelser er indgivet mod betaling eller anden fordel, skal dette klart og tydeligt fremgå i forbindelse med den præsentation, brugerne får fx i starten af den pågældende virksomheds anmelderside på onlinetjenesten og det sted, hvor virksomhedens samlede rating er opført eller på en anden klar måde for brugerne. Note 7 Det er tvivlsomt, om princippet om ikke at selektere i opfordringerne til at indgive kundeanmeldelser også gælder i forhold til virksomheder, der ikke har status af aftalepart, når virksomheden kun opfordrer tilfredse eller forventede tilfredse kunder til at anmelde en købsoplevelse på en formidlers onlinetjeneste. Fremgangsmåden kan dog efter omstændighederne anses som urimelig markedsføring i strid med god skik, jf. markedsføringslovens 1, hvis opfordringen klart er i strid med den pågældende formidlers brugerbetingelser, og virksomheden vidste eller burde vide dette, samt at anmeldelserne konkret er egnet til at skade troværdigheden af indholdet på den pågældende onlinetjeneste og dermed formidlerens virksomhed.

13 SIDE 13 AFSNIT 7 INDLEVERING AF BRUGERANMELDELSER Tilbydes anmelderen betaling eller anden fordel for at indgive en bedømmelse, uanset om bedømmelsen er indgivet uopfordret, eller den er indgivet efter opfordring, må betalingen eller fordelen ikke afhænge af indholdet af den foretagne bedømmelse. Endvidere skal vilkår og betingelser for opnåelse af betalingen eller fordelen klart fremgå af opfordringen. Kommentarer Kun fysiske personer kan indgive en anmeldelse, og anmeldelsen skal kunne forbindes med ophavsmanden. Formidleren skal have tilstrækkelige oplysninger til at kunne kontakte ophavsmanden for at kontrollere anmeldelsens ægthed og, hvis der er anledning hertil, kontrollerer, at anmelder på behørig vis kan dokumentere det køb eller sandsynliggøre hændelsesforløbet, som anmeldelsen vedrører. Når en formidler eller en virksomhed opfordrer en forbruger til at anmelde en købsoplevelse hos virksomheden, er dette efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke i strid med markedsføringslovens 1 og 6, hvis henvendelsen hverken indeholder markedsføring af virksomheden eller formidleren, men alene fremtræder helt neutralt. Det er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse dog i strid med markedsføringslovens 1, såfremt en formidler eller en virksomhed fremsender en opfordring om at anmelde en købsoplevelse, uagtet forbrugeren udtrykkeligt har frabedt sig yderligere henvendelser fra den pågældende virksomhed. Det følger endvidere af markedsføringslovens 9, stk. 1, at betingelserne, for at opnå betaling eller anden særlig fordel som måtte stilles i udsigt til gengæld for indgivelse af en brugeranmeldelse, skal være klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren, og der må ikke udelades væsentlige oplysninger, herunder oplysninger om værdien af den særlige fordel. Erhvervsdrivende bør under alle omstændigheder være tilbageholdende med at tilbyde modydelser som belønning for indgivelse af brugeranmeldelser, da det vil øge risikoen for en anden og mere positiv bedømmelse end når, der ikke tilbydes en sådan fordel. Når formidleren er bekendt med, at anmeldere fra en virksomhed har modtaget betaling eller anden fordel for afgivelse af deres anmeldelse, skal dette klart og tydeligt fremgå for brugerne af onlinetjenesten. Formidlerne kan fx opfylde denne informationspligt ved i starten af den pågældende virksomheds anmelderside, og på det sted hvor virksomhedens samlede rating er opført, at oplyse: Alle anmeldere er blevet tilbudt at deltage i en konkurrence som tak for afgivelse af deres anmeldelse.

14 SIDE 14 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Afsnit 8 Behandling af brugeranmeldelser Formidlerens behandling af anmeldelser skal sikre, at disse er i overensstemmelse med formidlerens generelle brugerbetingelser. 8 En anmeldelse skal derfor enten afvises eller offentliggøres inden for en frist, der er oplyst i formidlerens brugerbetingelser. Fristen skal finde anvendelse, uanset om vurderingerne er positive eller negative. Formidleren kan anvende en hel eller delvist automatiseret behandlingsproces eller manuel behandling til overvågning af, om indhold er ulovligt eller ikke er i overensstemmelse med brugerbetingelserne. Ved konstatering af gentagende ulovlige anmeldelser eller tilsidesættelse af brugerbetingelserne vedrørende et bestemt produkt i forbindelse med en købsoplevelse eller en række produkter fra en bestemt virksomhed følger det af god markedsføringsskik, at formidleren skal tage særlige skridt for at sikre sig mod lignende krænkelser. 9 En anmelder skal informeres om en afvisning af en brugeranmeldelse og om årsagen hertil. En anmeldelse kan navnlig afvises, hvis formidleren vurderer, at denne kan pådrage sig erstatningsansvar eller strafansvar ved offentliggørelse, fx fordi tekstindholdet omfatter chikane eller injurier, ikke angår den vurderede genstand eller viser, at anmelder ikke har gjort egen forbrugererfaring. Anmelder og formidleren kan ikke ændre en allerede offentliggjort brugeranmeldelse, da der i modsat fald vil kunne rejses spørgsmål om manipulation med tekstindholdet. Dog kan formidler fjerne ulovligt indhold eller indhold i strid med brugerbetingelserne, hvis det klart markeres i teksten eller i grove tilfælde fjerne hele anmeldelsen. Hvis en anmelder ønsker sin anmeldelse fjernet, bør dette imødekommes, medmindre formidleren vurderer, at anmeldelsen er korrekt og bør opretholdes. I sidstnævnte tilfælde skal anmelderens navn anonymiseres, hvis anmelderen anmoder herom. En anmelder kan dog altid indlevere en ny anmeldelse (eventuelt som replik eller genmæle) eller opdatere den tidligere anmeldelse i form af en separat dateret tilføjelse. I begge tilfælde skal dette ske med respekt af den tidligere offentliggjorte anmeldelse og i tilknytning til denne. Note 8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (e-handeldirektivet) indeholder et forbud mod at pålægge en formidler en generel forpligtelse til overvågning af indhold. Af direktivets artikel 15, stk. 1, fremgår Med hensyn til levering af de i artikel 12, 13 og 14 omhandlede tjenester må medlemsstaterne ikke pålægge tjenesteyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, de fremsender eller oplagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Efter direktivets betragtning 40 er forbuddet ikke til hinder for, at formidleren selv indfører tekniske eller personlige overvågningsmekanismer. Betragtningen har følgende ordlyd: [ ] ansvarsbestemmelserne i dette direktiv bør ikke være til hinder for, at de forskellige berørte parter udvikler og faktisk gennemfører tekniske beskyttelses- og identifikationssystemer samt tekniske overvågningsinstrumenter, som er muliggjort af den digitale teknik, inden for de grænser, der er fastsat i direktiv 95/46/EF og 97/66/EF. Note 9 Af e-handelsdirektivets betragtning 48 fremgår på linje hermed: Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at pålægge tjenesteydere, som oplagrer oplysninger, der er fremsendt af modtagere af deres tjeneste, pligt til en sådan agtpågivenhed, som med rimelighed kan forventes af dem, og som der er fastsat bestemmelser om i den nationale lovgivning, med henblik på at afsløre og forhindre visse former for ulovlige aktiviteter.

Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser

Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser Dato: 4. juli 2014 Sag: FO-12/03883-89 Sagsbehandler: /BB Udkast af 4. juli 2014 til retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 1. Baggrund for retningslinjerne 2. Formål 3. Anvendelsesområde

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Jan Trzaskowski Copenhagen Business School!""! #$ E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige bestemmelser Afsenderlandsprincippet Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger Kommerciel

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk Advokat Anders Valentiner-Branth Ved Stranden 18 Postboks 2034 1012 København K Telefon 77 30 40 50 Telefax 77 30 40 77 Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere