Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ad.1 Valg af dirigent Formanden Carsten Kristiansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling Holger Nordestgaard lejlighed 189 blev valgt med akklamation Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var registreret 104 fremmødte, heraf 68 stemmeberettigede incl. fuldmagter. Ad.2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden gennemgik årets beretning via power point. Bestyrelsens beretning omhandlede følgende punkter: Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen blev præsenteret og formanden orienterede om det forløbne års arbejde. Der er afholdt 9 best.møder, 4 byggemøder + licitation, inspektionsgennemgang, samt møder med hhv. Altibox og Noe og derudover ansættelsessamtaler. Der har været forholdsvis mange store opgaver, heriblandt ny hjemmeside, facaderenoveringsprojektet, altaner (kolde løsninger), fiberbredbåndsprojektet, personaleledelse og svømmehallen. Det er bestyrelsens mål, at have et højt informationsniveau til medlemmerne, hvilket bl.a. sker med fyldige referater via den ny hjemmeside og direkte post til de af ejerne der ikke har elektronisk post. Der var mange uafsluttede sager ved årets begyndelse ikke alle er nået. Visionen for årets arbejde i bestyrelsen er at udvikle og vedligeholde feriecenteret til glæde og gavn for alle ejere uanset om man har lejligheden til eget brug eller man har den til at leje ud og uanset om man er en børnefamilie eller lidt ældre, hvor man ønsker lidt ro og fred. Vi arbejder ud fra vedtægterne med tillæg og klausuler, så vi bibeholder en ensartet bygningsmasse og det skønne rekreative og naturmæssige område. Personalet: De ansatte Carina Lauritsen (34 t/ugen), Peder Mølgaard (3 t/week-ends) og Jan Høj Jensen (nyansat i 34 t/ugen fra ) blev præsenteret Petri der er ansat i 16 timers flexjob var ikke til stede. Formanden takkede for et godt samarbejde og lagde ikke skjul på at det er en udfordring at vedligeholde og udvikle Lemvig Feriecenter. Herunder renholdelse af svømmehallen og trimning af udendørsarealerne. Der pågår arbejde med opsætning af nye lamper på de renoverede bygninger, samt udskiftning af alle udendørs-pullerter på centret, alt sammen i bestræbelserne på at opnå energibesparelser ved skift til LED-lamper. Der udføres en del håndværks opgaver i Side 1

2 lejlighederne og det skal gerne fortsætte og også gerne optimeres, så ejerne skal ikke holde sig tilbage for at spørge. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med personalet og som følge deraf også hele tiden fingeren på pulsen om, hvad der foregår og de tiltag der kan og skal gøres. Ikke mindst afbalancerer vi i forhold til budgettet med øje for et præsentabelt og velfungerende center til alle ejere og lejeres tilfredshed. Nøgleordene er: Faglig dygtighed synlighed serviceminded Økonomien: Flot årsregnskab, hvor det årlige kontingentbidrag på kr fastholdes på 8. år i træk.vi har kontrakt med Campingpladsen frem til Der skal forinden forhandles ny aftale. Kontrakten med svømmeklubben Hajen er 1-årig. Der er stadig en forespørgsel fra Ejerforeningen Nr. Vinkel, vi afventer at de kontakter os efter afstemning i deres forening. Vi arbejder med effektivisering af arbejdsgange, så der opnås størst muligt udbytte fra indsatsen. Der føres en stram udgiftspolitik efter devisen mange bække små. Vi har modtaget erstatning på kr fra Lemvig Vand og Spildevand for nedgravning af en trykledning i 2014 på vores matrikel. Der er indgået nye kontrakter på el for Én fastprisaftale og 1 spot-pris. Formanden rettede en stor tak til Michael Honore for god sparring vedr. økonomien. Renovering og vedligeholdelse: Danfoss har gennemgået fjernvarmestyringen og trimmet det. Der er investeret i ny SPA-bad i svømmehallen. Nye fliser og epoxy-fuger i dampbadet, som skulle være mere holdbart end de gamle. Der er opsat ny mur med vinduer ud mod gangen til restauranten. Der er opsat ekstra kant i tagrenderne i indhakkene. Skorstenen ved svømmehallen er fuget og renoveret. Der er opført 5 nye cykelskure og 3 nye depotrum i kælderen. Bygningstegninger er scannet ind på USB stik og kan lånes mod betaling af depositum på kr Henvendelse til viceværter. Der opsættes nye udendørslamper på alle renoverede bygninger i takt med at de hvide plader udskiftes i underetagerne under facaderenoveringsprojektet. Der er planlagt udskiftning af alle udendørs-pullerter i centret. Arbejdet hermed genoptages efter påske. Der er en stor besparelse ved at lade vore egne medarbejdere udføre arbejdet. Forsikring: Der er tegnet nye forsikringer på ejendoms- og glasforsikring hos Topdanmark. Der resterer en bindingsperiode på løsøreforsikringen hos Tryg, den flyttes også til Topdanmark. Der er indgået kontrakt med Vestjysk Forsikringsmægler Henrik Siig som således kan bidrage os i fremtidige skadesituationer. Der er opnået en besparelse og bedre forsikringsmæssig dækning. Efter de gamle policer ville der foregå en 50% afskrivning på godtgørelser når bygningerne er 30 år. Det er nu ændret så der er fuld dækning mod en selvrisiko på kr Der er også tegnet glasforsikring for svømmehallen (de store vinduespartier) samt en bestyrelsesforsikring. Ny hjemmeside 2014: I 2.halvår 2014 fik vi designet vores nye hjemmeside af Kasper Rønn Christensen. Vi valgte 2 menuer: 1 for alle der besøger siden og 1 med login for ejere. Der adviseres via , når der er nyheder fra bestyrelsen eller viceværterne. Webmaster er sekretær Lone Christensen. Det har været et stort arbejde med at få hjemmesiden op at køre og gøre det interessant for såvel ejere som gæster. Det er nu muligt at man kan læse om centret og følge med i hvad der sker. Især for de ejere der bor længere væk og måske sjældnere er fysisk til stede. Der er generel stor interesse for rapporter og referater samt andre input på hjemmesiden det måles af web-administratorer på antal Side 2

3 HIT på de arkiverede dokumenter. På hjemmesiden er der debat-forum for alle ejere. Der er quide på hjemmesiden til oprettelse af indlæg. Det er også muligt at lægge billeder fra centret ind på debatforum Der kunne godt være lidt mere aktivitet i debatforum, så bestyrelsen opfordrer til at man gerne kommer med input. Husk at orientere sekretæren når der sker ændringer i mail-adresser, så brugerkartoteket forbliver intakt. Svømmehallen: Fredag d. 9. januar 2015 blev der udført tilsyn af Vandsamarbejdet p.v.a. Lemvig Kommune. Det er vigtigt at der er styr på egenkontrollen og at man handler på evt. udsving i forhold til kontrolmålingerne. Tilsynet så sjældent et anlæg, der kørte så fint og især når man tænker på dets alder. Svømmehallen overholder allerede i dag de nye krav som træder i kraft 2017 i henhold til de tilladelser som vi kører under. Han noterede positivt, at vi har fået udbedret de pålæg som vi fik foregående år. Ny skillevæg til restauranten (gangen), hvor der var rådskader og ligeledes at der var sat nye fliser op og fuget i det tyrkiske bad. Han noterede også udskiftningen af SPA'en. Hygiejnen og rengøringen var helt i top. Det blev også udtrykt, at hvis vi fortsatte med at vedligeholde og være påpasselige med kontrollen og rengøringen, kunne vi have fine svømmefaciliteter i mange år frem. Stor ros til Carina fra tilsynet. Arbejdslørdag blev afviklet lørdag d. 6. september Der var 30 deltagere incl. medarbejdere. Vi mødtes i kælderen og startede med morgenkaffe og fordeling af arbejdshold. Arbejdet foregik i regn og rusk og der blev lavet 3 nye depotrum i kælderen under blok 8. De er allerede udlejet og der er 2 ejere på venteliste. Bestyrelsen retter stor tak til Bent K. Nielsen for assistance og bidrag med værktøj/udstyr der gjorde det muligt at etablere rummene. Der blev kørt affald på genbrugspladsen. Malet både ude og inde, beskåret træer og buske og lavet nye fodboldmål med reparation af net. Om aftenen var der hyggeligt samvær med spisning i sejlklubbens lokaler. Der blev rettet tak til Hardy og Aase Bitsch som var så venlige at hjælpe til med oprydning i de sene aftentimer. Bestyrelsen har besluttet at afholde arbejdslørdag d. 5. september Dog vil vi forud have drøftet et muligt større projekt der skal fokuseres på. Et projekt som kan startes og sluttes samme dag og som vore egne medarbejdere vil have sværere ved selv at gennemføre på kort tid. Gode idéer modtages gerne. Ejernes vedligeholdelse: Bestyrelsen foretog inspektionsrunde i centret en søndag i september måned. Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport/sammenfatning, som kan læses på hjemmesiden. Der blev sendt mails ud til 43 ejere om at rette op på mangler og afvigelser i forhold til gældende vedtægter og bygningsklausuler. Da der efterhånden er eksempler på en del afvigelser i forhold til vedtægterne og bygningsklausuler, opfordres alle ejere til at orientere sig om disse bl.a. vedr. stakit/døre/vinduer/fliser. Se i øvrigt på hjemmesiden under: Vedtægter/bygningsklausuler. Der er stadig mange mangler/afvigelser der resterer til udbedring, så nu da foråret står for døren, er det en oplagt grund til at komme i gang. Bestyrelsen pointerer også at de registreringer og henvendelser der er foretaget ikke sker for at genere de enkelte ejere, men udelukkende har til formål at sikre en ensartet og præsentabel bygningsmasse i hele centret. Projekt Renovering af facader (præsenteret af sekretæren): Projektet der blev besluttet på generalforsamlingen i 2014 omhandler ny facadebeklædning, fugning og renovering af murværk samt udendørsbelysning på bygningerne. Side 3

4 Tidsplan opdelt i 3 etaper á 6 blokke: Etape 1) : blok 18,17,16,15,14 og 13 (12,11,10) Etape 2) : blok (12,11,10)9,8 og 7 (6,5,4) Etape 3) : blok (6,5,4) 3,2 og 1 Mulig afslutning ( ) Vedr. 1. Etape: Bygmesteren er forud for den planlagte tidsplan med tømrerarbejdet. Det betyder at blok 12 forventes at være færdig før påske På forespørgsel fra bygmesteren og tilsynsførende arkitekt har bestyrelsen accepteret at der fortsættes med blok 11 og 10 efter påske og at arbejdet afsluttes til pinse Murerarbejde udført i blok 18, 17, 16, 2 og 1 Genoptages Der vil blive foretaget besigt af blokkene så der foregår en prioritering afhængig af tilstanden på disse. Blokke med de største skader udbedres først. Nye udendørslamper (med LED pærer) på bygningerne opsættes efter udskiftning af hvide plader mellem dørene. Økonomien følger foreløbig det udarbejdede budget. Næste byggemøde er uge 11/2015. Nr. 11 Jørgen Toft: Murværket er skiftet ved blok 1 det er rigtig godt. Der resterer stadig nogle fuger v/vinduer og døre, skal vi selv udbedre det eller gør bygmesteren (SHS)? Svar: Det gør SHS når de genoptager murer/fugearbejdet. Altibox fiberbredbånd (præsenteret af sekretæren): Det endelige resultat af tilmelding pr fra 147 lejligheder: 119 JA, 26 NEJ, 2 intet svar! Status på projektet ultimo februar 2015: Gravearbejdet ved Gjellerodde er 40% færdigt. Gravearbejdet v/lemvig Feriecenter forventes påbegyndt april/maj og opkobling i feriecentret med start maj og forventet slut ultimo juni. NOE(Jysk Energi)/Altibox kontakter ejerne direkte før opkobling. Placering af box afstemmes med ejerne. Viceværterne vil være kontaktpersoner for udlevering af nøgler når opsætning af boxe går i gang. Nr Hardy Bitsch: I en artikel i Folkebladet i starten af februar læste jeg at sommerhusejerne på Gjellerodde var tilbudt fiberbredbånd for kr. 249,- /md. med bindingsperiode på 6 mdr. I Lemvig Feriecenter er vi bundet i 12 mdr. for kr. 139,-/md. Hvorfor er vi bundet i 12 mdr.? Svar: Vi kontakter Altibox og får forklaret. Det er så efterfølgende gjort og de oplyser at det kun er Lemvig Feriecenter der har fået det gode tilbud på kr. 139,-/md. og med en væsentlig større hastighed. Da tilbuddet er baseret på nye blivende kunder, kan man over 1 år sammenligne de 2 tilbud således: På årsbasis betaler ejeren i Lemvig Feriecenter 12 x 139 kr. = kr. Sommerhusejerne i Gjellerodde betaler på årsbasis 12 x 249 kr. = kr. Herved har vi et væsentligt bedre tilbud over 1 år i forhold til Gjellerodde. Altan og terrasser: I blok 18 er der etableret kold vinduesløsning ved lejlighed nr og Side 4

5 (se fotos på hjemmesiden under ejer-login Centeret Kold vinduesparti) Kommende opgaver: Lugtgener ved blok 14 En straks opgave vil være at få fjernet kloaklugten ved blok 13 og 14. Lugten kommer fra brønden ved nedløbsrøret. Der er en formodning om sammenkoblingsfejl. Vi har rådført os med kloakfirmaet MJ Brøndboring, som er sat på opgaven Lyset blinker i blok 6 I blok 6 har der været udsving i el-spændingen lyset blinker. Hvis det observeres i andre blokke skal I give viceværterne besked, dea det kan skade el apparater. Tilgodehavende hos ejere: Der er tale om små beløb, men mange bække små Bestyrelsen vil i løbet af 2015 få sammenskrevet tillæg til vedtægter og bygningsklausuler, sådan at det kan blive mere synlig for ejerne, hvad man må og ikke må med hensyn til bygninger og ændringer. Sammenskrivning af tillægget til vedtægterne og bygningsklausuler. Bestyrelsesarbejdet har i store perioder budt på rigtig meget arbejde hvilket også afspejles i de rapporter, referater og informationer m.m. der kan læses på vores hjemmeside. Det kræver stor frivillig indsats og entusiasme og ikke mindst en meget stor portion lyst og gå-på-mod, da det er et stykke arbejde der skal udføres i vores fritid. Til gengæld er det en tilfredsstillelse og positivt når projekter og tiltag lykkes og vi derved medvirker til bevarelse af et godt og velfungerende feriecenter i mange år fremover. Dejligt med positive tilkendegivelser fra jer ejere. En stor tak til kollegaer i bestyrelsen med mange gode og spændende timer sammen. Afslutning: Tak til ejerne for positiv respons og faglige indspark. Tak til vore samarbejdspartnere og naboer: Henning & Jane Danland - Campingpladsen Sejlklubben. Tak til vores administrator og revisor Michael Honore. Tak til tømrer Bent K Nielsen samt arkitekt Jens Vilsbøll og SHS Byg. Tak til alle jer ejere for opbakningen, positiv respons, faglig bistand fra fagpersoner og konstruktiv saglig kritik. Nr. 188 Børge Vestergaard: Stor tak for god information og et godt bestyrelsesarbejde. Godt med fastholdelse af regler og at I gør opmærksom herpå. Det er vigtigt og bidrager til at centret fremstår ensartet. Forslag: Fakturaer for udførte arbejder afregnes sammen med det faste bidrag. Svar: Det vil bestyrelsen drøfte med revisoren. Ad. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014 Vores revisor Michael Honore fremlagde regnskabet. Han gjorde opmærksom på, at alt kontingent var indbetalt til tiden. Han havde ikke yderligere kommentarer ud over det, som formanden havde været inde på. Nr. 106 Leif B. Clausen: Er de 1,1 mio kr. ekstra ordinær kontingent med i budgettet. Svar: Ja Nr. 188 Børge Vestergaard: Svømmehallen koster næsten 1,5 mio kr./året. Det svarer til ca kr. pr. lejlighed. Kan man aflæse hvor mange der bruger det? Svar: Ja via de nye nøgler bliver adgange registreret dog ikke med antal personer der gå ind på 1 nøgle, men tælleren viser antal klik. Nr. 14 Jørgen Friis Poulsen: Det er irrelevant hvor mange der bruger svømmehallen, hvis ingen Side 5

6 svømmehal der var i centret, så ville der ingen interesse være for centeret! Stor applaus fra forsamlingen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad.4: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015 Revisoren fremlagde budgettet for Bestyrelsen foreslår uændret ordinært kontingent på kr kr. pr år pr lejlighed. Den ekstra ordinære indbetaling til facaderenovering på kr i 2015 er indregnet i budgettet. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad.5: Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter 4 Ejerskifte Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling, bopæl og ejerlejlighedsnummer. Evt. telefon nummer og adresse skal også oplyses. Bestyrelsen foreslår ændret til: Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, bopæl og ejerlejlighedsnummer. Telefonnummer og evt. adresse skal også oplyses. 7 Generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel til hvert enkelt medlem. Bestyrelsen foreslår ændret til: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel pr. brev eller til hvert enkelt medlem. Ligeledes varsles generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget Forslag 2: Jane Jepsen (nr. 62) foreslår at der etableres vaskerum med vaskemaskine/tørretumbler i det gamle solarierum i bageste del af svømmehallen, med ændring så der laves indgangsdør fra havnesiden. Brugere af vaskerummet kunne så have adgang udefra og viceværterne kunne have adgang fra svømmehallen til at tømme poletter/mønter. Vaskerummet vil være en god service for både ejere samt lejere og samtidig en lille indtægt for ejerforeningen på sigt. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget og vurdere muligheder og økonomi, såfremt der på generalforsamlingen er opbakning hertil. Side 6

7 Nr. 11 Jørgen Toft: Forsvinder vaskeriet i Havneknejpen hvis vi etablerer vaskerum i centret? Kan sejlere bruge vaskeriet også? Svar: nr. 62 Jane: Ejeren af Havneknejpen har ytret at han ønsker at afhænde vaskeriet p.g.a. den tid det tager og med kørsel for at kontrollere automat mm. Han har tilbudt at sælge maskinerne med møntautomat, hvilket jeg ikke vil blande mig i. Nr. 63 Kurt Laursen: I stedet for at bruge poletter/mønter foreslår jeg der anvendes kort Nr. 106 Leif Clausen: Kan man finde en alternativ placering? Svar: Nr. 62 placeringen er valgt idet der i forvejen er indlagt strøm og vand samt det er frostfrit. Der mangler blot afløb. Forslag 2 blev vedtaget med stort flertal der var ingen stemmer imod. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Ad. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg til bestyrelsen er: - Ib Sandholm (nr. 165) - GENVALGT - Sinne Graversen (nr. 147) - GENVALGT - Gordon Potter (nr. 56) (modtager ikke genvalg) Der skal hvert år vælges 2 suppleanter Nuværende suppleanter - Flemming Jensen (nr. 157) GENVALGT nr. 2 - Birthe Tang (nr. 183) GENVALGT nr. 1 Der var ingen opstillede kandidater, så bestyrelsen foreslog Jørgen Jensen (lejlighed nr. 131/137), der blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ad. 7. Valg af revisor Michael Honore blev genvalgt med applaus Ad.8 Eventuelt Nr Hardy Bitsch: Generalforsamlingen har altid været afholdt 2. lørdag i marts, jeg mener det er en beslutning der er truffet år tilbage. Svar: Jvfr. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned. I år er datoen valgt idet vores revisor er forhindret i at deltage 2. lørdag i marts. Nr. 158 Bent Bjergbæk: Tak til bestyrelsen for et godt arbejde. Forslag: Der gives et nedslag i kontingent på kr. i 2015 idet økonomien bør kunne bære dette med en kassebeholdning på kr Da der renoveres vil der ikke være behov for maling og renovering i de kommende år og som følge deraf heller ingen påvirkning på driften. Hvis der så skulle opstå behov alligevel kan man kræve en ekstra betaling. Svar: Dirigenten: Der kan ikke stilles forslag til vedtagelse i dag. Nr Hardy Bitsch: Forsatsvinduer isat blok 18 over og underlejlighed (nr og 1811) kan besigtiges 1 time efter generalforsamlingen. Nr. 14 Jørgen Friis Poulsen: Fantastisk at se så vedligeholdt et center. Bestyrelsen gør et fantastisk stykke arbejde og det var en fantastisk beretning der blev fremlagt. Stor applaus. Side 7

8 Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede Gordon Potter for hans engagement i bestyrelsen og kassereren overrakte ham og revisoren samt dirigenten den traditionelle vingave. Formanden takkede de fremmødte for medvirkende til et godt forløb af generalforsamlingen og ønskede alle en fortsat god weekend. Referatet godkendt: Side 8

Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag den 12. marts 2016

Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag den 12. marts 2016 Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag den 12. marts 2016 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Aflæggelse og godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken.

Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken. Deltagere Andelsboligforeningen Langsøparken II Referat af generalforsamling den 23.april 2015 på Restaurant Skovbakken. Jan Formann startede med mindeord om Marianne Mortensen som var død den 18. november

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Stensbjerg Dato 15. marts 2016

Referat af generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Stensbjerg Dato 15. marts 2016 Referat af generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Stensbjerg 2-12 Dato 15. marts 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E

Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E Referent: Helle Jørgensen Søren Hansen bød velkommen til generalforsamlingen. 1.Valg af dirigent: Bestyrelsen pegede på Erik Barslund

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø REFERAT Projekt Øster Søgade 96 Emne Ordinær Generalforsamling Dato 2011-08-30 Sted Tine og Christian, stuen til venstre Møde nr. 01 Referent Christian Østerby Knudsen Deltagere 5 th Thomas Belsø tb@belso.dk

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. EIF Byporten

År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. EIF Byporten År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i EIF Byporten på adressen Kammerrådensvej 15, Hørsholm. Der var følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Læs mere