Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ad.1 Valg af dirigent Formanden Carsten Kristiansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling Holger Nordestgaard lejlighed 189 blev valgt med akklamation Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var registreret 104 fremmødte, heraf 68 stemmeberettigede incl. fuldmagter. Ad.2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden gennemgik årets beretning via power point. Bestyrelsens beretning omhandlede følgende punkter: Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen blev præsenteret og formanden orienterede om det forløbne års arbejde. Der er afholdt 9 best.møder, 4 byggemøder + licitation, inspektionsgennemgang, samt møder med hhv. Altibox og Noe og derudover ansættelsessamtaler. Der har været forholdsvis mange store opgaver, heriblandt ny hjemmeside, facaderenoveringsprojektet, altaner (kolde løsninger), fiberbredbåndsprojektet, personaleledelse og svømmehallen. Det er bestyrelsens mål, at have et højt informationsniveau til medlemmerne, hvilket bl.a. sker med fyldige referater via den ny hjemmeside og direkte post til de af ejerne der ikke har elektronisk post. Der var mange uafsluttede sager ved årets begyndelse ikke alle er nået. Visionen for årets arbejde i bestyrelsen er at udvikle og vedligeholde feriecenteret til glæde og gavn for alle ejere uanset om man har lejligheden til eget brug eller man har den til at leje ud og uanset om man er en børnefamilie eller lidt ældre, hvor man ønsker lidt ro og fred. Vi arbejder ud fra vedtægterne med tillæg og klausuler, så vi bibeholder en ensartet bygningsmasse og det skønne rekreative og naturmæssige område. Personalet: De ansatte Carina Lauritsen (34 t/ugen), Peder Mølgaard (3 t/week-ends) og Jan Høj Jensen (nyansat i 34 t/ugen fra ) blev præsenteret Petri der er ansat i 16 timers flexjob var ikke til stede. Formanden takkede for et godt samarbejde og lagde ikke skjul på at det er en udfordring at vedligeholde og udvikle Lemvig Feriecenter. Herunder renholdelse af svømmehallen og trimning af udendørsarealerne. Der pågår arbejde med opsætning af nye lamper på de renoverede bygninger, samt udskiftning af alle udendørs-pullerter på centret, alt sammen i bestræbelserne på at opnå energibesparelser ved skift til LED-lamper. Der udføres en del håndværks opgaver i Side 1

2 lejlighederne og det skal gerne fortsætte og også gerne optimeres, så ejerne skal ikke holde sig tilbage for at spørge. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med personalet og som følge deraf også hele tiden fingeren på pulsen om, hvad der foregår og de tiltag der kan og skal gøres. Ikke mindst afbalancerer vi i forhold til budgettet med øje for et præsentabelt og velfungerende center til alle ejere og lejeres tilfredshed. Nøgleordene er: Faglig dygtighed synlighed serviceminded Økonomien: Flot årsregnskab, hvor det årlige kontingentbidrag på kr fastholdes på 8. år i træk.vi har kontrakt med Campingpladsen frem til Der skal forinden forhandles ny aftale. Kontrakten med svømmeklubben Hajen er 1-årig. Der er stadig en forespørgsel fra Ejerforeningen Nr. Vinkel, vi afventer at de kontakter os efter afstemning i deres forening. Vi arbejder med effektivisering af arbejdsgange, så der opnås størst muligt udbytte fra indsatsen. Der føres en stram udgiftspolitik efter devisen mange bække små. Vi har modtaget erstatning på kr fra Lemvig Vand og Spildevand for nedgravning af en trykledning i 2014 på vores matrikel. Der er indgået nye kontrakter på el for Én fastprisaftale og 1 spot-pris. Formanden rettede en stor tak til Michael Honore for god sparring vedr. økonomien. Renovering og vedligeholdelse: Danfoss har gennemgået fjernvarmestyringen og trimmet det. Der er investeret i ny SPA-bad i svømmehallen. Nye fliser og epoxy-fuger i dampbadet, som skulle være mere holdbart end de gamle. Der er opsat ny mur med vinduer ud mod gangen til restauranten. Der er opsat ekstra kant i tagrenderne i indhakkene. Skorstenen ved svømmehallen er fuget og renoveret. Der er opført 5 nye cykelskure og 3 nye depotrum i kælderen. Bygningstegninger er scannet ind på USB stik og kan lånes mod betaling af depositum på kr Henvendelse til viceværter. Der opsættes nye udendørslamper på alle renoverede bygninger i takt med at de hvide plader udskiftes i underetagerne under facaderenoveringsprojektet. Der er planlagt udskiftning af alle udendørs-pullerter i centret. Arbejdet hermed genoptages efter påske. Der er en stor besparelse ved at lade vore egne medarbejdere udføre arbejdet. Forsikring: Der er tegnet nye forsikringer på ejendoms- og glasforsikring hos Topdanmark. Der resterer en bindingsperiode på løsøreforsikringen hos Tryg, den flyttes også til Topdanmark. Der er indgået kontrakt med Vestjysk Forsikringsmægler Henrik Siig som således kan bidrage os i fremtidige skadesituationer. Der er opnået en besparelse og bedre forsikringsmæssig dækning. Efter de gamle policer ville der foregå en 50% afskrivning på godtgørelser når bygningerne er 30 år. Det er nu ændret så der er fuld dækning mod en selvrisiko på kr Der er også tegnet glasforsikring for svømmehallen (de store vinduespartier) samt en bestyrelsesforsikring. Ny hjemmeside 2014: I 2.halvår 2014 fik vi designet vores nye hjemmeside af Kasper Rønn Christensen. Vi valgte 2 menuer: 1 for alle der besøger siden og 1 med login for ejere. Der adviseres via , når der er nyheder fra bestyrelsen eller viceværterne. Webmaster er sekretær Lone Christensen. Det har været et stort arbejde med at få hjemmesiden op at køre og gøre det interessant for såvel ejere som gæster. Det er nu muligt at man kan læse om centret og følge med i hvad der sker. Især for de ejere der bor længere væk og måske sjældnere er fysisk til stede. Der er generel stor interesse for rapporter og referater samt andre input på hjemmesiden det måles af web-administratorer på antal Side 2

3 HIT på de arkiverede dokumenter. På hjemmesiden er der debat-forum for alle ejere. Der er quide på hjemmesiden til oprettelse af indlæg. Det er også muligt at lægge billeder fra centret ind på debatforum Der kunne godt være lidt mere aktivitet i debatforum, så bestyrelsen opfordrer til at man gerne kommer med input. Husk at orientere sekretæren når der sker ændringer i mail-adresser, så brugerkartoteket forbliver intakt. Svømmehallen: Fredag d. 9. januar 2015 blev der udført tilsyn af Vandsamarbejdet p.v.a. Lemvig Kommune. Det er vigtigt at der er styr på egenkontrollen og at man handler på evt. udsving i forhold til kontrolmålingerne. Tilsynet så sjældent et anlæg, der kørte så fint og især når man tænker på dets alder. Svømmehallen overholder allerede i dag de nye krav som træder i kraft 2017 i henhold til de tilladelser som vi kører under. Han noterede positivt, at vi har fået udbedret de pålæg som vi fik foregående år. Ny skillevæg til restauranten (gangen), hvor der var rådskader og ligeledes at der var sat nye fliser op og fuget i det tyrkiske bad. Han noterede også udskiftningen af SPA'en. Hygiejnen og rengøringen var helt i top. Det blev også udtrykt, at hvis vi fortsatte med at vedligeholde og være påpasselige med kontrollen og rengøringen, kunne vi have fine svømmefaciliteter i mange år frem. Stor ros til Carina fra tilsynet. Arbejdslørdag blev afviklet lørdag d. 6. september Der var 30 deltagere incl. medarbejdere. Vi mødtes i kælderen og startede med morgenkaffe og fordeling af arbejdshold. Arbejdet foregik i regn og rusk og der blev lavet 3 nye depotrum i kælderen under blok 8. De er allerede udlejet og der er 2 ejere på venteliste. Bestyrelsen retter stor tak til Bent K. Nielsen for assistance og bidrag med værktøj/udstyr der gjorde det muligt at etablere rummene. Der blev kørt affald på genbrugspladsen. Malet både ude og inde, beskåret træer og buske og lavet nye fodboldmål med reparation af net. Om aftenen var der hyggeligt samvær med spisning i sejlklubbens lokaler. Der blev rettet tak til Hardy og Aase Bitsch som var så venlige at hjælpe til med oprydning i de sene aftentimer. Bestyrelsen har besluttet at afholde arbejdslørdag d. 5. september Dog vil vi forud have drøftet et muligt større projekt der skal fokuseres på. Et projekt som kan startes og sluttes samme dag og som vore egne medarbejdere vil have sværere ved selv at gennemføre på kort tid. Gode idéer modtages gerne. Ejernes vedligeholdelse: Bestyrelsen foretog inspektionsrunde i centret en søndag i september måned. Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport/sammenfatning, som kan læses på hjemmesiden. Der blev sendt mails ud til 43 ejere om at rette op på mangler og afvigelser i forhold til gældende vedtægter og bygningsklausuler. Da der efterhånden er eksempler på en del afvigelser i forhold til vedtægterne og bygningsklausuler, opfordres alle ejere til at orientere sig om disse bl.a. vedr. stakit/døre/vinduer/fliser. Se i øvrigt på hjemmesiden under: Vedtægter/bygningsklausuler. Der er stadig mange mangler/afvigelser der resterer til udbedring, så nu da foråret står for døren, er det en oplagt grund til at komme i gang. Bestyrelsen pointerer også at de registreringer og henvendelser der er foretaget ikke sker for at genere de enkelte ejere, men udelukkende har til formål at sikre en ensartet og præsentabel bygningsmasse i hele centret. Projekt Renovering af facader (præsenteret af sekretæren): Projektet der blev besluttet på generalforsamlingen i 2014 omhandler ny facadebeklædning, fugning og renovering af murværk samt udendørsbelysning på bygningerne. Side 3

4 Tidsplan opdelt i 3 etaper á 6 blokke: Etape 1) : blok 18,17,16,15,14 og 13 (12,11,10) Etape 2) : blok (12,11,10)9,8 og 7 (6,5,4) Etape 3) : blok (6,5,4) 3,2 og 1 Mulig afslutning ( ) Vedr. 1. Etape: Bygmesteren er forud for den planlagte tidsplan med tømrerarbejdet. Det betyder at blok 12 forventes at være færdig før påske På forespørgsel fra bygmesteren og tilsynsførende arkitekt har bestyrelsen accepteret at der fortsættes med blok 11 og 10 efter påske og at arbejdet afsluttes til pinse Murerarbejde udført i blok 18, 17, 16, 2 og 1 Genoptages Der vil blive foretaget besigt af blokkene så der foregår en prioritering afhængig af tilstanden på disse. Blokke med de største skader udbedres først. Nye udendørslamper (med LED pærer) på bygningerne opsættes efter udskiftning af hvide plader mellem dørene. Økonomien følger foreløbig det udarbejdede budget. Næste byggemøde er uge 11/2015. Nr. 11 Jørgen Toft: Murværket er skiftet ved blok 1 det er rigtig godt. Der resterer stadig nogle fuger v/vinduer og døre, skal vi selv udbedre det eller gør bygmesteren (SHS)? Svar: Det gør SHS når de genoptager murer/fugearbejdet. Altibox fiberbredbånd (præsenteret af sekretæren): Det endelige resultat af tilmelding pr fra 147 lejligheder: 119 JA, 26 NEJ, 2 intet svar! Status på projektet ultimo februar 2015: Gravearbejdet ved Gjellerodde er 40% færdigt. Gravearbejdet v/lemvig Feriecenter forventes påbegyndt april/maj og opkobling i feriecentret med start maj og forventet slut ultimo juni. NOE(Jysk Energi)/Altibox kontakter ejerne direkte før opkobling. Placering af box afstemmes med ejerne. Viceværterne vil være kontaktpersoner for udlevering af nøgler når opsætning af boxe går i gang. Nr Hardy Bitsch: I en artikel i Folkebladet i starten af februar læste jeg at sommerhusejerne på Gjellerodde var tilbudt fiberbredbånd for kr. 249,- /md. med bindingsperiode på 6 mdr. I Lemvig Feriecenter er vi bundet i 12 mdr. for kr. 139,-/md. Hvorfor er vi bundet i 12 mdr.? Svar: Vi kontakter Altibox og får forklaret. Det er så efterfølgende gjort og de oplyser at det kun er Lemvig Feriecenter der har fået det gode tilbud på kr. 139,-/md. og med en væsentlig større hastighed. Da tilbuddet er baseret på nye blivende kunder, kan man over 1 år sammenligne de 2 tilbud således: På årsbasis betaler ejeren i Lemvig Feriecenter 12 x 139 kr. = kr. Sommerhusejerne i Gjellerodde betaler på årsbasis 12 x 249 kr. = kr. Herved har vi et væsentligt bedre tilbud over 1 år i forhold til Gjellerodde. Altan og terrasser: I blok 18 er der etableret kold vinduesløsning ved lejlighed nr og Side 4

5 (se fotos på hjemmesiden under ejer-login Centeret Kold vinduesparti) Kommende opgaver: Lugtgener ved blok 14 En straks opgave vil være at få fjernet kloaklugten ved blok 13 og 14. Lugten kommer fra brønden ved nedløbsrøret. Der er en formodning om sammenkoblingsfejl. Vi har rådført os med kloakfirmaet MJ Brøndboring, som er sat på opgaven Lyset blinker i blok 6 I blok 6 har der været udsving i el-spændingen lyset blinker. Hvis det observeres i andre blokke skal I give viceværterne besked, dea det kan skade el apparater. Tilgodehavende hos ejere: Der er tale om små beløb, men mange bække små Bestyrelsen vil i løbet af 2015 få sammenskrevet tillæg til vedtægter og bygningsklausuler, sådan at det kan blive mere synlig for ejerne, hvad man må og ikke må med hensyn til bygninger og ændringer. Sammenskrivning af tillægget til vedtægterne og bygningsklausuler. Bestyrelsesarbejdet har i store perioder budt på rigtig meget arbejde hvilket også afspejles i de rapporter, referater og informationer m.m. der kan læses på vores hjemmeside. Det kræver stor frivillig indsats og entusiasme og ikke mindst en meget stor portion lyst og gå-på-mod, da det er et stykke arbejde der skal udføres i vores fritid. Til gengæld er det en tilfredsstillelse og positivt når projekter og tiltag lykkes og vi derved medvirker til bevarelse af et godt og velfungerende feriecenter i mange år fremover. Dejligt med positive tilkendegivelser fra jer ejere. En stor tak til kollegaer i bestyrelsen med mange gode og spændende timer sammen. Afslutning: Tak til ejerne for positiv respons og faglige indspark. Tak til vore samarbejdspartnere og naboer: Henning & Jane Danland - Campingpladsen Sejlklubben. Tak til vores administrator og revisor Michael Honore. Tak til tømrer Bent K Nielsen samt arkitekt Jens Vilsbøll og SHS Byg. Tak til alle jer ejere for opbakningen, positiv respons, faglig bistand fra fagpersoner og konstruktiv saglig kritik. Nr. 188 Børge Vestergaard: Stor tak for god information og et godt bestyrelsesarbejde. Godt med fastholdelse af regler og at I gør opmærksom herpå. Det er vigtigt og bidrager til at centret fremstår ensartet. Forslag: Fakturaer for udførte arbejder afregnes sammen med det faste bidrag. Svar: Det vil bestyrelsen drøfte med revisoren. Ad. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014 Vores revisor Michael Honore fremlagde regnskabet. Han gjorde opmærksom på, at alt kontingent var indbetalt til tiden. Han havde ikke yderligere kommentarer ud over det, som formanden havde været inde på. Nr. 106 Leif B. Clausen: Er de 1,1 mio kr. ekstra ordinær kontingent med i budgettet. Svar: Ja Nr. 188 Børge Vestergaard: Svømmehallen koster næsten 1,5 mio kr./året. Det svarer til ca kr. pr. lejlighed. Kan man aflæse hvor mange der bruger det? Svar: Ja via de nye nøgler bliver adgange registreret dog ikke med antal personer der gå ind på 1 nøgle, men tælleren viser antal klik. Nr. 14 Jørgen Friis Poulsen: Det er irrelevant hvor mange der bruger svømmehallen, hvis ingen Side 5

6 svømmehal der var i centret, så ville der ingen interesse være for centeret! Stor applaus fra forsamlingen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad.4: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015 Revisoren fremlagde budgettet for Bestyrelsen foreslår uændret ordinært kontingent på kr kr. pr år pr lejlighed. Den ekstra ordinære indbetaling til facaderenovering på kr i 2015 er indregnet i budgettet. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad.5: Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter 4 Ejerskifte Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling, bopæl og ejerlejlighedsnummer. Evt. telefon nummer og adresse skal også oplyses. Bestyrelsen foreslår ændret til: Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, bopæl og ejerlejlighedsnummer. Telefonnummer og evt. adresse skal også oplyses. 7 Generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel til hvert enkelt medlem. Bestyrelsen foreslår ændret til: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel pr. brev eller til hvert enkelt medlem. Ligeledes varsles generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget Forslag 2: Jane Jepsen (nr. 62) foreslår at der etableres vaskerum med vaskemaskine/tørretumbler i det gamle solarierum i bageste del af svømmehallen, med ændring så der laves indgangsdør fra havnesiden. Brugere af vaskerummet kunne så have adgang udefra og viceværterne kunne have adgang fra svømmehallen til at tømme poletter/mønter. Vaskerummet vil være en god service for både ejere samt lejere og samtidig en lille indtægt for ejerforeningen på sigt. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget og vurdere muligheder og økonomi, såfremt der på generalforsamlingen er opbakning hertil. Side 6

7 Nr. 11 Jørgen Toft: Forsvinder vaskeriet i Havneknejpen hvis vi etablerer vaskerum i centret? Kan sejlere bruge vaskeriet også? Svar: nr. 62 Jane: Ejeren af Havneknejpen har ytret at han ønsker at afhænde vaskeriet p.g.a. den tid det tager og med kørsel for at kontrollere automat mm. Han har tilbudt at sælge maskinerne med møntautomat, hvilket jeg ikke vil blande mig i. Nr. 63 Kurt Laursen: I stedet for at bruge poletter/mønter foreslår jeg der anvendes kort Nr. 106 Leif Clausen: Kan man finde en alternativ placering? Svar: Nr. 62 placeringen er valgt idet der i forvejen er indlagt strøm og vand samt det er frostfrit. Der mangler blot afløb. Forslag 2 blev vedtaget med stort flertal der var ingen stemmer imod. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Ad. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg til bestyrelsen er: - Ib Sandholm (nr. 165) - GENVALGT - Sinne Graversen (nr. 147) - GENVALGT - Gordon Potter (nr. 56) (modtager ikke genvalg) Der skal hvert år vælges 2 suppleanter Nuværende suppleanter - Flemming Jensen (nr. 157) GENVALGT nr. 2 - Birthe Tang (nr. 183) GENVALGT nr. 1 Der var ingen opstillede kandidater, så bestyrelsen foreslog Jørgen Jensen (lejlighed nr. 131/137), der blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ad. 7. Valg af revisor Michael Honore blev genvalgt med applaus Ad.8 Eventuelt Nr Hardy Bitsch: Generalforsamlingen har altid været afholdt 2. lørdag i marts, jeg mener det er en beslutning der er truffet år tilbage. Svar: Jvfr. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned. I år er datoen valgt idet vores revisor er forhindret i at deltage 2. lørdag i marts. Nr. 158 Bent Bjergbæk: Tak til bestyrelsen for et godt arbejde. Forslag: Der gives et nedslag i kontingent på kr. i 2015 idet økonomien bør kunne bære dette med en kassebeholdning på kr Da der renoveres vil der ikke være behov for maling og renovering i de kommende år og som følge deraf heller ingen påvirkning på driften. Hvis der så skulle opstå behov alligevel kan man kræve en ekstra betaling. Svar: Dirigenten: Der kan ikke stilles forslag til vedtagelse i dag. Nr Hardy Bitsch: Forsatsvinduer isat blok 18 over og underlejlighed (nr og 1811) kan besigtiges 1 time efter generalforsamlingen. Nr. 14 Jørgen Friis Poulsen: Fantastisk at se så vedligeholdt et center. Bestyrelsen gør et fantastisk stykke arbejde og det var en fantastisk beretning der blev fremlagt. Stor applaus. Side 7

8 Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede Gordon Potter for hans engagement i bestyrelsen og kassereren overrakte ham og revisoren samt dirigenten den traditionelle vingave. Formanden takkede de fremmødte for medvirkende til et godt forløb af generalforsamlingen og ønskede alle en fortsat god weekend. Referatet godkendt: Side 8

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Lyngby, den 10. maj 2009 Vores ref.: 48035/HB G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2009, den 5. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere