En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole"

Transkript

1 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010

2 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal have en fagligt stærk folkeskole. En folkeskole, der udfordrer og motiverer det enkelte barn. En folkeskole, hvor alle børn lærer mere og som giver alle en reel mulighed for at uddanne sig senere i livet. Samtidig skal vi værne om skolens fællesskab, som er en forudsætning for, at alle børn kan lære at læse, skrive og regne samt udvikle sociale kompetencer. En femtedel af de danske folkeskoleelever forlader i dag folkeskolen uden tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, og den nyeste PISA undersøgelse viser, at danske skoleelevers evne til at læse er de ringeste i ti år. Også i matematik og naturfag har danske skoleelever for dårlige resultater. Udgifterne til den almene undervisning er faldet siden 2001, og resultatet er flere elever i klasserne, færre undervisningstimer og mindre efteruddannelse af lærerne. Hvis vi ikke gør noget nu, vil folkeskolen svækkes endnu mere i de kommende år, og elevernes udbytte af undervisningen vil forringes yderligere. Det er ikke alene utilfredsstillende for den enkelte elev. Det skal også ses i lyset af, at vi kommer til at mangle uddannet arbejdskraft i fremtiden. Derfor er det afgørende for samfundsøkonomien, at folkeskolen er fagligt stærk og sikrer den sociale mobilitet i samfundet. S og SF vil have en folkeskole med høj faglighed som også sætter fokus på fællesskabet. Det kræver en ny start for folkeskolen samt et bredt og reelt samarbejde om udvikling af fremtidens folkeskole. Man kan ikke gennemføre en stor forandring af folkeskolen fra oven. Fremtidens folkeskole skal udvikles på baggrund af fælles indsatsområder i et tæt samarbejde med de professionelle på skolerne, kommunerne, forældrene og eleverne. S og SF indbyder derfor efter et valg til forhandlinger om en ny start for folkeskolen og til et reelt partnerskab, hvor folkeskolens aktører forpligter hinanden på ambitiøse krav og konkrete indsatsområder. Et partnerskab, hvor ideologiske mærkesager viger for gensidig respekt, og hvor skolens interessenter arbejder sammen. Et partnerskab, der giver plads til, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer bedst muligt i et velfungerende fællesskab. Vores partnerskab bygger på, at alle skal bidrage og yde noget. Eleverne skal være undervisningsparate og respektere undervisningen og fællesskabet. Forældre skal leve op til deres del af ansvaret og opdrage børnene, så de kan indgå i et fællesskab, og lærerne skal levere god og inspirerende undervisning. Vores krav til, hvad der skal komme ud af et partnerskab, er enkle: Højere faglighed gennem et stærkere fællesskab, hvor alle elever opnår et større læringsudbytte Alle elever opnår det faglige niveau til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. 2

3 Et markant løft af elever med faglige problemer. Såfremt en 2. klasse har elever, der ikke kan læse, skal dette problem være løst i 3. klasse. Markant færre elever i specialundervisning Folkeskolen undergår en IT-revolution, så IT er integreret i al undervisning og alle elever har en bærbar pc. Det er fem ambitiøse men klare krav, som kan realiseres via bedre rammer, mere fleksibilitet i undervisningen samt respekt for fællesskabet. Vores oplæg til de kommende forhandlinger med partnere vil være følgende 10 punkter: 1. Styrket faglighed i indskolingen Indskolingen skal give eleverne fundamentet for at kunne lære hurtigere. Derfor skal der sættes massivt ind i indskolingen. Vi ønsker bl.a. to-lærerordning eller undervisningsassistenter i dansk og matematik og styrket samarbejde mellem lærer og pædagoger, max 24 elever i klasserne, hvilket indfases fra 0. klasse, lektiecafé og særlige læsekurser for elever, der ikke har lært at læse efter 2. klasse. Med de rigtige rammer har skolerne en reel mulighed for at styrke eleverne på deres forskellige faglige niveauer, så alle elever får udfordret deres potentiale samtidig med, at vi fastholder klassen som omdrejningspunktet for skolegangen. Det gør vi fordi, at alle elever lærer mere ved at spejle sig både fagligt og socialt i rollemodeller, og fordi klassen er en tryg base for læring. Der er i dag mulighed for at holddele i op til halvdelen af skoletiden, og vi opfordrer skolerne til at bruge de muligheder langt bedre. 2. Forældrekontrakter skal sikre ro og orden i klassen Børns trivsel skal styrkes, da det er en væsentlig forudsætning for et godt læringsmiljø for alle. En grundforudsætning for at folkeskolen kan fungere, er også et stærkt fællesskab med ro og klare spilleregler for ordentlig opførsel og forældreopbakning til fællesskabet. Uro, støj og mobning nedbryder fællesskabet, og resultatet er dårligere undervisning, utrygge elever og et dårligt arbejdsmiljø for lærerne. Skolebestyrelserne skal udvikle forældrekontrakter, som sikrer forpligtende medansvar mellem forældre, elever og skolen om respekt for undervisningen. Det skal gøres helt klart, at der er sanktioner for dårlig opførsel, og at skolerne tager forældrenes og elevernes forpligtelse til at skabe ro og orden meget alvorligt. Hver enkelt skole skal udarbejde konkrete mål for nedbringelse af støj, uro og mobning. Mål og resultater skal fremgå af skolens kvalitetsrapport. 3. En virkelighedsnær uddannelseskultur De praktiske fag skal være en fast del af folkeskolen for alle klasser. Teori skal udvikles sammen med praktiske forløb, så børns forskellige måder at lære på udvikles langt bedre. De praktiskmusiske fag skal prioriteres og udvikles og desuden indgå i de forskellige kernefag, så elever lærer at tænke fra idé til produktion. Der skal være forskellige undervisere, der supplerer lærere og pædagoger, fx håndværksuddannede fra erhvervsskolerne, ligesom undervisningsforløb kan gennemføres i virksomheder, på erhvervsskolers værksteder mv. Det giver nye undervisningsmuligheder også til de skoletrætte elever i overbygningen og til de alt for mange drenge, der dropper ud af en uddannelse. Samtidig bliver iværksætteri og innovation integreret i folkeskolens fag, og man udvikler eleverne inden for en bredere vifte af kompetencer. 3

4 4. Færre elever skal have brug for specialundervisning Op mod 30 % af udgifterne til folkeskolen bruges til specialundervisning uden for den almindelige undervisning. Dette beløb er alt for højt. I stedet skal normalundervisningen styrkes, og langt flere elever kan inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger. Ressourcerne til specialundervisning skal i højere grad anvendes forebyggende, i stedet for at vente til problemerne er opstået. Der skal etableres et ressourcecenter på alle skoler, hvor der tilknyttes AKT-vejledere, socialrådgivere, lærere med speciale i dansk som andetsprog og psykologer, der kan indgå som sparringspartner for lærerne i tilrettelæggelsen af undervisningen målrettet elever med særlige behov, og samtidig hjælpe ved akutte problemer med urolige børn. Det er for upræcist at kalde alt for specialundervisning, lige fra mindre læseproblemer til større specialundervisningskrævende diagnoser. Derfor skal den del af specialundervisningen, der skal afhjælpe midlertidige vanskeligheder hos elever i den almene undervisning adskilles lovgivningsmæssigt fra den mere vidtgående specialundervisning i fx specialskoler. Kommunerne skal udarbejde konkrete mål for færre elever med behov for specialundervisning. Mål og resultater skal fremgå af kommunernes kvalitetsrapport. 5. Digital værktøjskasse til elever og lærere Der skal ske et markant løft i kvaliteten af undervisningen gennem en større udnyttelse af digitale redskaber og en omlægning af de nuværende lærings- og undervisningsformer. Bedre undervisningsdifferentiering tættere feedback mellem lærer og elev, nye læringsformer uafhængigt af tid og sted er blot nogle af de mange muligheder en øget digitalisering vil medføre. S og SF vil derfor gennemføre en digital revolution i folkeskolen, hvor alle elever og lærere udstyres med en digital værktøjskasse i form af fx en bærbar PC. Skolebibliotekerne har en væsentlig rolle i forhold til at styrke børns IT- og læsefærdigheder. Lærerne skal uddannes i IT-baserede undervisningsmetoder, der skal integreres i fagene og udvikles gennem fx e-læring, spil og internettet. 6. Lederuddannelse og styrket efteruddannelse Fremtidens skoleledelse skal bestå af lederteams med flere kompetencer, fx administrative og pædagogiske, og flere faggrupper skal kunne være skoleledere. Evnen til at lede en pædagogisk arbejdsplads står over uddannelsesbaggrund. En forudsætning for gode skoler er kompetente ledere, og målet er, at alle skoleledere skal være i gang med relevant lederuddannelse inden for to år. Der skal ske løbende efteruddannelse af lærerne i undervisningsmetoder, klasserumsledelse og særlige indsatsområder fx specialundervisning og dansk som andetsprog. Der skal etableres nationale videnscentre på professionshøjskolerne i et samarbejde med universiteterne, så lærer- og pædagogstuderende og efteruddannelsen bygger på nyeste viden. Samtidig skal der uddannes flere faglige fyrtårne som læsevejledere, naturfagsvejledere m.v., der indgår som fagkonsulenter på de enkelte skoler, så der sker løbende efteruddannelse direkte på skolerne. De skal bl.a. sikre, at indsatsen i dansk og matematik i indskolingen følges op af et systematisk arbejde også i mellemtrinnet og udskolingen. 7. Mulighed for helhedsskoler Helhedsskoler kan med øget fleksibilitet i hverdagen være med til at gøre skoledagene længere og mere spændende og øge elevernes indlæring. I helhedsskolerne er der ikke et skel mellem skoletid og SFO/fritidshjemstid. Undervisning i kernefag kan i løbet af dagen styrkes med praktiske og kreative fag samt sikre, at forenings- og idrætslivet får en ny rolle som faste samarbejdspartnere 4

5 med f.eks. idrætslærere, kulturklasser og naturvejledere. Derfor skal kommunerne have frihed til at indføre helhedsskoler, og S og SF vil igangsætte et forsøg med 100 helhedsskoler uden forældrebetaling, der skal dække forældreudgiften til SFO en. 8. Fleksibel udskoling for de ældste elever Undervisningen for elever i klasse skal være langt mere fleksibel end i dag, så de ældre elever - også de skoletrætte - i højere grad får mulighed for selv at vælge fag ud fra motivation og evner. Med klassefællesskab som udgangspunkt skal eleverne kunne vælge fag eller særlige linier i f.eks. håndværk og teknologi ovenpå grundfagene. Vi foreslår også øget brug af erhvervsklasser, hvor elever kan koncentrere sig om en reduceret fagpakke med vægt på dansk og matematik kombineret med undervisning i håndværksfag på eller uden for skolen og praktikophold i lokale virksomheder. Der skal udvikles nye prøveformer, og gruppeeksamen skal genindføres. 9. Styrket evalueringskultur på baggrund af viden De nye evalueringsværktøjer som elevplaner, kvalitetsrapporter og nationale test er pædagogiske redskaber, der skal styrke elevernes faglige og sociale udvikling samt løfte kvaliteten af skolernes undervisningsmiljø. Evaluering skal bruges som et internt pædagogisk redskab til at løfte den enkelte elevs faglighed i tæt dialog med lærerne og forældrene. S og SF vender sig imod offentliggørelse af nationale test, da det risikerer at føre til ensretning af undervisningen samt en opdeling i A og B skoler. De nationale test skal evalueres i Hvis evalueringen peger på væsentlige problemer, skal problemerne løses, hvilket kan medføre ændringer, men de nationale test fortsætter som et internt pædagogisk evalueringsredskab også efter et regeringsskifte. 10. Bedre skole for pengene S og SF ønsker en moderne og effektiv offentlig sektor, der udnytter vores fælles skattekroner bedst muligt. Det gælder også folkeskolen. Derfor skal de samlede ressourcer udnyttes bedre, hvis vi skal realisere de ambitiøse mål for folkeskolen. En væsentlig udfordring er lærermangel i folkeskolen. Lige nu afskediger kommunerne lærere i stor stil, men i løbet af få år vil der være en betydelig mangel på lærere. Vores forslag til en reform af folkeskolen vil forstærke udfordringen, fordi flere af forslagene kræver flere undervisere. En mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, der kan frigøre flere lærerkræfter samt håndteringen af udfordringerne med lærermangel, vil være et centralt punkt i drøftelserne af et partnerskab om folkeskolen efter et valg. Samtidig tilfører vi 2 mia. kr. ekstra i En Fair Løsning til en bedre folkeskole. Pengene finansieres ved en ny lønsumsafgift for bankerne. 5

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser 2 Forord Uddannelse er på alles læber i disse år. Med god grund. En veluddannet befolkning er forudsætningen for en stærk konkurrenceevne og et solidt fundament under

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere