Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig"

Transkript

1 Generalforsamlingen DSOHH 21. maj 2015 Formandsberetning I forbindelse med sidste generalforsamling der blev afholdt i relation til Nordisk Kongress i København, var der udskiftning af 2 bestyrelses medlemmer. Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig Undertegnede Anette Kjeldsen som nyvalgt Formand Mads Klokker som ny næstformand Anders Schermacher Larsen som ny kasser Thomas Hjuler fortsatte som sekretær Claus Gregers Pedersen som bestyrelsesmedlem Vi har i årets løb afholdt 5 Bestyrelses møder 6.September Tranekær Slot 7.November Odense 20 Februar Århus 15 April København 20 Maj Hesselet Nyborg Her udover har der i årets løb været en livlig mailkorrespondance DSOHH favner nu over 6 Fagområder: De 5 gamle kendinge: Dansk Rhinologisk Selskab, Dansk Otokirurgisk Selskab, Dansk Hovedhalskirurgisk Selskab, DMAS Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab, Dansk Selskab for Laryngologi. Hertil kom i 2014: Dansk Selskab for Vestibulogi. Selskabet blev etableret i 2014 og har afholdt 1 meget velbesøgt medlemsmøde. Tillykke med det Specialets 6 fagområdeselskaber har årlige mødeaktiviteter. Bestyrelsen vil fortsat opfordre til deltagelse i disse efter hvilke interesser den enkelte måtte have.

2 Derudover er de praktiserende speciallæger organiseret i DØNHO men videnskabeligt forankret under DSOHH Endvidere er yngre otologer også tæt relateret til DSOHH. Medlemsmøder DSOHH s Efteruddannelsesudvalgs kursus (blev holdt august på Hotel Kolding Fjord) for både hospitalsog privatansatte ØNH-læger. Mødet arrangeres af medlemmer fra DØNHO, YO og DSOHH Sidste års emne var: HPV, FNA og UL samt kirurgiske principper Her i 2015 afholdes Efteruddannelses kurset igen på Kolding Fjord d august. Der præsenteres en palet af emner bla : Svimmelhed, Bifund ved cerebrale scanninger, Thyreoidea og parathyreoidea lidelser, Tonsillotomi Tak til Efteruddannelsesudvalget for deres fortsatte indsats med etablering af spændende kurser. Det er gode folk der arrangerer kurset og gode folk der underviser, så jeg vil gerne opfordrer alle DSOHH medlemmer til at tilmelde sig kurset. Medlemsmøder Årsmødet DSOHH årsmøde 2014 blev af praktiske (og økonomiske) grunde placeret sammen med den store Nordiske ØNH-kongres, i København. Det var en stor succes med godt 400 aktive deltagere. Organisations komiteen og DSOHH bestyrelse gjorde en kæmpe indsats for at få mødet til at lykkes. Det var i høj grad deres fortjeneste at vi kan se tilbage på nogle super gode dage. Jeg vil meget gerne sige tak til Mads Klokker, Thomas Hjuler og Anders Schermacher Larsen samt Christian Godballe, Lars Vendelbo Johansen, Liviu Guldfred og ikke mindst Lars Holme Nielsen. Regnskabet for Nordisk møde fulgte os et stykke ind i efteråret, og det var til tider lidt svært at gennemskue hvor stor en udgiftspost det ville blive for DSOHH, men med tålmodig og forhandling blev regnskabet omtrent som budgetteret som det fremgår af kasserens beretning. I bestyrelsen har vi behandlet forskellige emner i årets løb. De væsentligste emner i årets løb har været Overdragelse af Nordisk Kongres til den svenske forening, Nationale Kliniske retningslinjer, Korte kliniske retningslinjer, Årsmødet 2015, Specialeplan, målbeskrivelse, Høringer Nordisk Otolaryngologisk Forenings Stafetten med afholdelse af Nordisk Kongres er givet videre til Gøteborg hvor Johan Hellgren administrerende overlæge på ØNH afdelingen i Gøteborg står i spidsen. I den anledning blev der afholdt møde den 24 april Fra DSOHH deltog Anders Schermacher Larsen, Mads klokker og undertegnede. Herudover var

3 bestyrelserne fra de nationale foreninger i Norge, Finland og Island repræsenteret udover naturligvis svenskerne. Vi kunne overdrage et pænt overskud til svenskerne og al regnskabet er nu videre sendt. Den næste Nordiske Kongres afholdes i Gøteborg 31 maj til 3 Juni På ankomst dagen vil der blive afholdt instructual courses. Disse afholdes på engelsk med 8-20 deltagere per kursus afhængigt af emnet. Man betaler et ekstra gebyr for kurserne ( ca 250 kr per kursus) Kurserne varer ca 1½ time og afholdes 2 gange. Svenskerne vil gerne stå for 6-8 kurser, men det blev foreslået at de øvrige nationale foreninger også står for 1-2 kurser den 31 maj Det arbejder vi videre med i bestyrelsen. Hvis der er nogen der gerne vil bidrage med et kursus bedes de give besked til DSOHH bestyrelse. Svenskerne afholder deres nationale møde fælles med det nordiske møde der vil derfor være svenske sygeplejesker med den 1 juni, de holder deres eget møde med eget program, her er sproget svensk/ skandinavisk. Vi har sendt en forespørgsel til de danske ØNH sygeplejerskers organisation, mhp om de har interesse i at deltage i det svenske sygeplejemøde, Det vil blive taget op på deres bestyrelsesmøde. Nationale Kliniske retningslinjer NKR DSOHH har bidraget til udarbejdelse af 2 NKR i 2014/2015 således: Otitis media og dræn med fagkonsulent Christian Hamilton Heideman samt følgende medlemmer af arbejdsgruppen: Preben Homøe, Lars Peter Schousboe, Lars Holme, Eva Charlotte Jung Johansen og Jette Berg Samt et medlem til NKR Allergi og Høfeber Peter Darling I 2015 deltager vi i yderligere 3 NKR Tonsillektomi: Fagkonsulent: Kristine Zøylner Rubeck, Arbejdsgruppe: Thomas Hjuler, Jesper Møller, Peter Koefoed Tingsgaard, Frank Liviu-Adelin Guldfred. Samt: Dysphagi Irene Wessel Rehabilitering af patienter med Hovedhalskræft. Her er vi endnu ikke blevet adspurgt om medlemmer til arbejdsgruppen. Det er et ganske stort arbejde at være fagkonsulent eller arbejdsgruppe medlem i en NKR, Jeg synes godt man kan diskutere om udbyttet af arbejdet står mål med den økonomiske og tidsmæssige indsats fra både fagkonsulenter og arbejdsgruppemedlemmer. Det er ikke kun undertegnede der har reflekteret over dette.

4 NKR er blevet diskuteret i Kirurgisk forum hvor Dansk Selskab for Obstetrik- & Gynækologi har frabedt sig at være med til NKR fremover idet de finder opgaven er for omfattende. Vi har i bestyrelsen diskuteret NKR og besluttet at vi vil holde igen med forslag og i stedet i højere grad prøve at sikre samme høje behandlings standard i hele landet ved at øge antallet af Korte kliniske retningslinjer KKR Arbejdet med KKR er uddelegeret til fagområde selskaberne, der alle er blevet opfordret til at levere 10 KKR sidste forår, og nu til sommer at levere yderligere 3 KKR. I forbindelse med etablering af den nye hjemmeside gør vi KKR lettere tilgængelige. Vi har aktuelt 40 KKR men håber at kunne øge til stykker i løbet af Forhåbentlig bliver KKR anvendt rundt omkring i landet. Vi opfordrer meget til at eventuelle ukorrektheder meldes til forfatterne og DSOHH-s bestyrelse så det kan blive korrigeret. Årsmødet 2015 Mødet er godt i gang. Det blev indledt med foredrag om forkølelse ved Pontus Stierna. Vi har et par nye tiltag som vi håber vil fæstne sig som en tradition. Således gennemgang af NKR, i år men fremadrettet også gerne med fokus på KKR. Derudover vores phd session. Hvor vi giver DSOHHs medlemmer mulighed for at høre eller genhøre de væsentligste punkter ved phd forsvar i det forgangne år. Forhåbentlig har der også har været stort udbytte af oplægget om målbeskrivelsen. Samt genhør med landets professorer. I morgen er det den frie forskning der er i fokus, det ser ud til at være mange interessante foredrag på tapetet. Specialeplaner Specialeplanen er blevet revideret, arbejdet vedr ØNH specialeplanen er foregået via udvalg bestående af: Christian Godballe, Lars Vendelbo og Christian von Buchwald. Arbejdet er blevet forsinket, men er nu inde i en fase hvor den enkelte afdeling/hospital skal ansøge om specialiserede funktioner. I forbindelse med revision af specialeplanen forlød det ganske kortvarigt at der igen var opstået problemer med anæstesiologernes retningslinjer omkring børneanæstesi. Der var et rygte at 2-10 årige ikke længere kunne bedøves til mindre indgreb f.eks tonsillektomi på hovedfunktions niveau. Jeg deltog på et møde i kirurgisk forum hvor anæstesilægerne forklarede at det skyldes en fejl i sundhedsstyrelsen og det har ikke været et ønske fra anæstesiologernes side at børn ikke længere skulle kunne bedøves i f.eks ØNH praksis. Øvrige aktiviteter i det forløbne år En af de ting som DSOHH har arbejdet for i den nordiske bestyrelse (foruden kongresforberedelserne) har været indførelse af et Nordisk Fellowship med tilhørende fondsmidler. Dette synes nu at være lykkes og der forventes uddelt et legat ved Kongressen i 2017 i Gøteborg. Der har desuden været drøftet fælles problemstillinger omkring nordisk indflydelse i EUFOS, fælles problemer omkring afgrænsninger til andre specialer mv.

5 Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat Stiftet: 1. juli 1948 Formanden for DSOHH sidder i fondsbestyrelsen for Kleins Legat og skal hvert år uddele legatet. I 2014 gik legatet til Professor Christian von Buchwald (går på skift mellem ØNH-læge og Københavns Medicinske Selskab, men skal hver 5 år tildeles en kunsthistoriker) Overrækkelse af legatet fandt sted fredag d. 5. september i Domus Medica, I 2015 uddeles legatet til læge og professor i psykiater Lars Vedel Kessing for sin forskningsindsats fortrinsvis vedrørende bipolære lidelser. Uddelingen vil finde sted 4 september 2015 kl 14 i Domus Medica. I 2016 vil det igen være en ØNH læge der skal modtage legatet. Beløbet har hidtil været på kr. Beløbets størrelse reflekterer afkastet af legat formuen. Afkastet har på grund af finanskrisen været væsentligt reduceret og dermed vil legatstørrelsen måske også blive reduceret. Forskning og professorer Bestyrelsen glæder sig over den fortsatte generelle tendens med øget ØNH-forskning i de seneste år. Der er nu 7 professorer ansat på ØNH afdelingerne i Danmark. De har alle fået lejlighed til at præsenterer der forskning ved dette årsmøde. Uddannelsesvisioner Bestyrelsen har forhåbninger om et fortsat bedre uddannelsesforløb for vores yngre læger. Specialets målbeskrivelse er således revideret. Der var høringsmøde i Odense I januar måned. Der vil fremover blive stillet øgede krav til vedledning og evaluering. Der er jævnlig inspektioner på diverse ØNH-afdelinger på tværs af landet som gennemgår forholdene vedrørende uddannelsen. Vi vil således også gerne takke inspektorerne for deres store arbejde med dette (Inspektorrapporterne er tilgængelige på SST hjemmeside (www.sst.dk)). Vi har kontaktet sundhedsstyrelsen idet der er behov for udpegning af flere inspektorer. Bestyrelsen har fundet behov for at også den færdige speciallæge bør have mulighed for yderligere uddannelse til glæde for den nationale ØNH-behandling. Uddannelses legat blev indstiftet og tilføjet vedtægterne i De kr uddeles for første gang i år. Vi anbefaler at alle der har ønske om støtte til 2 måneders udenlandsophold i 2016 sender en ansøgning inden næste årsmøde. Legatet uddeles til udenlandsk ophold og oplæring over måneder for speciallægen, der derpå kan hjembringe ny teknik til glæde for vores patienter uddeleles fremover ved årets generalforsamlingen. I Kirurgisk Forum var der møde den 4 Februar i København Udover NKR blev der blandt andet diskuteret Habilitetserklæring:

6 Der fremkom følgende kommentarer fra de enkelte selskaber: o Dansk Ortopædisk Selskab + Dansk Selskab for Obstetrik- & Gynækologi: begge selskaber har lagt habilitetserklæringer på hjemmesiden. o Dansk Selskab for Obstetrik- & Gynækologi har ingen grænser for inhabilitet, men fuld åbenhed o Dansk Kirurgisk Selskab: vil lægge habilitetserklæringer på hjemmesiden. o Dansk Thoraxkirurgisk Selskab: vil have emnet lagt ind i selskabets vedtægter tages op på deres næste generalforsamling. o Dansk Selskab for plastik- og rekonstruktionskir.: er endnu ikke så langt. o Foreningen af Specialtandlæger i Tand-Mund- og Kæbekirurgi: starter hvert bestyrelsesmøde med at vurdere inhabiliteten hos medlemmerne. Generel enighed om åbenhed vedr. habilitet. Emnet er diskuteret i DSOHH s bestyrelse og vi har ikke for nuværende fundet grund til at kræve skriftlige habilitetserklæringer af bestyrelses medlemmer. Høringer og andre relationer Bestyrelsen deltager i gerne i diverse møder, arbejdsgrupper og råd med skelen til tid og relevans. Således deltager bestyrelsen ved årlige LVS Repræsentantskabsmøder, møder i Kirurgisk Forum, diverse møder med SST, Danske Regioner, osv. Desuden rundsendes adskillige høringer til bestyrelsen inden en evt. aktion på en given problemstilling. DSTH s bestyrelse har besluttet at revidere Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjen har været meget anvendt formentlig fordi de respektive selskaber ved tilblivelsen i 2011 deltog aktivt i høringsprocessen og efterfølgende i implementeringen. Dengang i 2011 deltog Tejs Ehlers Klug, ovl Århus. Han har sagt ja til at repræsentere DSOHH i forbindelse med revisionen. Høring om udkast til bekendtgørelser om industrisamarbejde og om reklame for lægemidler og medicinsk udstyr. Dette gav anledning til en del diskussion. Bla fordi det var uklart om man overhovedet måtte arrangere et møde som det aktuelle. Altså både have udstillere, fagligt indhold og underholdning (musik og dans) Bekendtgørelsen blev vedtaget og vi adspurgte Lægeforeningen om vi kunne afholde mødet som hidtil. Det mente de var i orden, men det er et spørgsmål om fortolkning og reglerne er klart blevet strammet i forhold til tidligere. Vi har diskuteret andre offentlige henvendelser således National Strategi for Sjældne Sygdomme - overvejelser i selskaberne? Høring af ændringsforslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om kosmetisk behandling og vejledning om kosmetisk behandling Faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse-, og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse med henblik på høreapparatbehandling. Poul Traun-Pedersens Mindelegat Bestyrelsen bestyrer Speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme Poul Traun-Pedersens Mindelegat. Der er ikke

7 store beløb at uddele. Kassereren Anders Schermacher Larsen vil ved generalforsamlingen præsentere detaljerne. E-post og hjemmesider Man opfordres til jævnligt at konsultere hjemmesiden. Denne er hidtil holdt opdateret af vores webmaster Frank Mirz, det har været et kæmpe arbejde som Frank har klaret forrygende. Men vi har gennem noget tid haft et ønske om en ny hjemmeside, den er stærkt undervejs den får samme adresse men helt nyt design og ny Web master. Anders Schermacher Larsen har været bestyrelsens arbejdshest i forbindelse med den nye hjemmeside og han vil præsentere web siden i forbindelse med kasserens beretning. På hjemmesiden kan de forskellige aktuelle beretninger læses, inklusive denne formandsberetning. Desuden kan blandt meget andet findes mødeindkaldelser, beretninger, love og der er mange relevante links. Vi vil meget gerne have respons på den nye hjemmeside når den er etableret. Foreningens tilstand (Opgjort ) Vi har på forslag fra Dansk Rhinologisk Selskab lagt op til at foreningen skifter navn til Dansk selskab for Otorhinolaryngologi og Hovedhalskirurgi Der har der siden sidste generalforsamling været en netto-tilgang på 9 medlemmer; Nye medlemmer ønskes velkommen i kredsen. Vi er nu i alt 656 medlemmer (heraf 648 med stemmeret). Medlemmerne fordeler sig således: 465 ordinære medlemmer 15 udlandsboende 156 ikke erhvervsaktive eller over 70 år 9 æresmedlemmer 4 korresponderende medlemmer 6 ekstraordinære medlemmer i medicinske selskaber Yngre læger-organiserede udgør 30 % (197 medlemmer). Heraf kvinder 49% (3% tilvækst). FAS-organiserede udgør 40% (264 medlemmer). Heraf kvinder 30% (1% tilvækst). Der i øjeblikket udnævnt ni æresmedlemmer: 1989 Nils-Gunnar Toremalm 1993 Mirko Tos 2000 Ole Greisen 2001 Chr. Brahe Pedersen 2001 Erik Peitersen 2007 Poul Bretlau 2008 Per Bonding 2008 Karsten Ejsing Jørgensen 2011 Jens Thomsen 2014 Lars Holme Nielsen

8 Æresmedlemmer er principielt kontingentfri (men er ofte over 70 år og dermed alligevel kontingentfri). Medlemmer der er afgået ved døden 3 medlemmer er afgået ved Døden Poul Henning Stadil 13 november januar 2015 Vejle, speciallæge fra Århus 1967, Havde praksis i Vejle. Povl Eskar 16 april 1940 til 14 november 2014, havde praksis i København Thorkil Fussing 24 februar 1934 til 1 Maj 2015 Havde praksis i Hørsholm, og var udover dette i mange år aktiv i flyvermedicinske sammenhænge Såfremt nogle er vidende om andre DSOHH-medlemmers bortgang, bedes dette venligst meddeleles bestyrelsen snarest. Jeg vil bede jer ære disse medlemmer. Inden jeg giver ordet til foreningens kasser vil jeg gerne høre om der er spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Maj 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Oktober 2012 Indhold: Nyt fra bestyrelsen 2 Nye uddannelsessøgende 10 Program for årsmødet 3 Turen gik til Edinburgh 11 Indkaldelse

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere