Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat Anne Bergholt Sommer, Aarhus) Den 15. august 2014 iværksatte indklagede, Norddjurs Kommune, en licitation af en tømrerentreprise på opførelse af en ny daginstitution i Grenaa. Tømrerentreprisen omfattede blandt andet levering og montering af tagkassetter. Der var tale om en offentlig licitation efter tilbudslovens afsnit I (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Tildelingskriteriet var fastsat til laveste pris. Tømrerentreprisen havde været udbudt to gange tidligere henholdsvis den 18. september 2013 og den 18. december 2013, men begge licitationer var annulleret. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 9. september 2014 havde indklagede modtaget tilbud fra klageren, Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (herefter Hans Kirk ), og følgende virksomheder: Haslund Byggefirma A/S Aalsrode Tømrerfirma A/S Den 25. september 2014 besluttede Norddjurs Kommune at annullere licitationen med den begrundelse, at der var en uoverensstemmelse mellem be-

2 2. skrivelsen af kravene til tagkassetter i licitationsbetingelserne og tegningsmaterialet. Den 9. oktober 2014 indgav Hans Kirk klage til Klagenævnet for Udbud over Norddjurs Kommune. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Hans Kirk har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Norddjurs Kommune har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, idet Norddjurs Kommune ikke har erklæret tilbuddet fra Aalsrode Tømrerfirma A/S for ikke konditionsmæssigt, uagtet at tilbudslisten er udfyldt ufyldestgørende og ukorrekt under punkt 8.01, hvor der ikke er angivet leverandør af tagkassetter. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Norddjurs Kommune har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved at annullere genudbuddet af 15. august 2014 vedrørende tømrerentreprisen, uagtet at annullering af genudbuddet er usaglig. Påstand 3 Klagenævnet skal annullere Norddjurs Kommunes beslutning af 25. september 2014 om at annullere genudbuddet. Hans Kirk har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Norddjurs Kommune har nedlagt påstand om, at påstand 1 afvises, subsidiært ikke tages til følge, og har i øvrigt påstået, at den øvrige del af klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbrev af 15. august 2014 står blandt andet: Udbudsform: Norddjurs Kommune udbyder etablering af ny daginstitution i Grenaa i offentlig licitation.

3 3. Udbud i fagentreprise under følgende opdeling: Genudbud B. Tømrerentreprisen inkl. Komplettering Der gøres opmærksom på, at udbuddet er et genudbud af det tidligere udbud af Såfremt tilbudsgiverne finder, at der er ydelser beskrevet i tegninger og som ikke er fuldt dækket af tilbudsspecifikationerne, tilføjes manglende ydelser under øvrige arbejder i tilbudsspecifikationen under det pågældende arbejde. Tildelingskriterium: Laveste pris Norddjurs Kommune har oplyst, at baggrunden for, at det blev nødvendigt at iværksætte en ny licitation vedrørende entreprisen ved udbudsbrev af 15. august 2014, var, at kommunen ikke nåede at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver inden udløbet af vedståelsesfristen. Endvidere var det kommunens opfattelse, at det krav, der var blevet stillet ved licitationen af 18. december 2013 om anvendelse af tagkassetter i opbygning med en uorganisk stålkonstruktion, medførte en uhensigtsmæssig begrænsning i antallet af leverandører. Det var derfor ved den fornyede licitation vedrørende tømrerentreprisen en forudsætning, at der skulle være mulighed for levering af tagelementer med uorganiske såvel som organiske opbygninger, således at flere leverandører kunne byde på opgaven. I fagbeskrivelsen af tømrerentreprisen står: Arbejdets udførelse. Type- tagkassetter. Enten selvbærende BS 60 tagelementer udført i galvaniseret stål og mineraluld, incl. dampspærre. Leveres færdig fra fabrik som leverandør TAGELEMENT A/S, att. Peehr Ø. Svensson (tlf.... ), eller tilsvarende. Eller selvbærende tagelementer incl. dampspærre leveret fra fabrik som leverandør Lättelement AB, att: Kurt Carlsen, (tlf: ) eller tilsvarende. For mere info se:

4 4. Uanset entreprenørens valg af leverandør jfr. ovennævnte referencer, skal der tages afsæt i den projekterede bærende stålkonstruktion, jfr. tegning nr A, A, samt 21-X-01A, hvad angår bærelinier, spændretninger, vederlag etc. Der henvises således i fagbeskrivelsen til 2 forskellige referenceprodukter fra henholdsvis Tagelement A/S og Lättelement AB. Det er oplyst under klagesagen, at leverandøren Tagelement A/S leverer tagkassetter med uorganisk materiale, mens leverandøren Lättelement AB leverer organiske tagkassetter. I tegningsmaterialet, herunder tegning nr A, til tømrerentreprisen, står der om tagkonstruktionen: Tagdæk Trapezplader dimensioneres og fastgøres iht. LEV. Uorganiske tyndplade tagkassetter dimensioneres og fastgøres iht. LEV. Endvidere var der flere steder i tegning nr. 210 omtalt en stålbaseret uorganisk tagkonstruktion. Dette tegningsmateriale var også blevet anvendt ved licitationen af 18. december Kommunen har oplyst, at tegningsmaterialet ved en fejl ikke var blevet bragt i overensstemmelse med den reviderede fagbeskrivelse af tømrerentreprisen, da det blev anvendt ved licitationen af 15. august Materialet afspejlede derfor ikke de ændringer, som kommunen havde ønsket gennemført med hensyn til kravene til tagkassetter. I tilbudslisten pkt. 8.0 tømrerarbejdet står blandt andet: NB! Ad 8.01 Leverandør af tagkassetter ønskes oplyst. Følgende tilbud fremgår af licitationsoversigten: 1. Hans Kirk: ,00 kr.

5 5. 2. Haslund Byggefirma A/S: ,00 kr. 3. Aalsrode Tømrerfirma A/S: ,00 kr. Hans Kirk og Haslund Byggefirma A/S havde begge, jf. tilbudslistens pkt. 8.0, oplyst Lättelement AB som leverandør af tagkassetter. Aalsrode Tømrerfirma A/S, der havde afgivet tilbuddet med den højeste pris, havde i sin tilbudsliste tilkendegivet, at leverandøren af tagkassetter ville blive oplyst ved forhandling. Efter en henvendelse af 12. september 2014 fra Tagelement A/S blev Norddjurs Kommune opmærksom på, at der ikke var overensstemmelse mellem beskrivelsen af kravene til tagkassetterne i fagbeskrivelsen for tømrerentreprisen og det vedlagte tegningsmateriale. Der står i henvendelsen fra Tagelement A/S: Det er nævnt at man kan få tilbud fra Lättelement, men der står ingen steder at det er tilladt at anvende tagelementer med organiske materialer. Det vil sige at hvis man bruger Lättelement, så skal det være uorganiske materialer. Som det også klart fremgår af alle tegninger, tværsnit m.v. så er der overalt beskrevet stålbaseret uorganisk tagkonstruktion. Der er ingen steder beskrevet at der er givet dispensation for at der må anvendes tagelementer med organiske materialer. Derfor er de 2 laveste tilbudsgivere på tømrerentreprisen ikke konditionsmæssig, da der i deres tilbud er indregnet tagelementer fra Lättelement. Efter vores kendskab er der 1 tilbudsgiver som overholder bygherrens udbud, da han bevidst har fravalgt tilbud fra Lättelement, da det tilbud ikke overholder bygherrens udbud. Norddjurs Kommune tog på baggrund af henvendelsen fra Tagelement A/S ved af 22. september 2014 kontakt til Lättelement AB med henblik på blandt andet at få afklaret, om de tilbudte tagkassetter fra Lättelement opfyldte det krav om en stålbaseret, uorganisk tagkonstruktion, som fremgik af tegningsmaterialet.

6 6. Der står blandt andet i af 22. september 2014: Efter licitationen har Norddjurs Kommune modtaget en henvendelse, hvori det anføres, at tilbud, som har indregnet tagelementer fra Lättelement AB, ikke er konditionsmæssige, idet: De tilbudte Lättelement er opbygget af organisk materiale. Jeg er bekendt med, at der har været korrespondance mellem Dem og Lars Lomholt Nielsen fra DRIAS A/S [Norddjurs Kommunes bygherrerådgiver], men jeg vil bede om Jeres skriftlige tilbagemelding på, om ovenstående seks påstande gør sig gældende for de tilbud, I måtte have sendt til de tre tilbudsgivere; Tømrermester Hans Kirk A/S, Haslund Byggefirma A/S, Aalsrode Tømrerfirma i forbindelse med tømrerentreprisen for en ny daginstitution i Grenaa. Lättelement AB ved Kurt Carlsén besvarede denne mail den 22. september 2014, og bekræftede herved, at: Der indgår organisk materiale i konstruktionen af elementerne. Undersiden er en heldäkkende stålfolie som sikrer effektivt mod nedfald af konstruktionen. Den 24. september 2014 modtog Hans Kirk en fra Lättelement AB. I en står: Hej Claus, jeg fortalte for nogle dage siden at Norddjurs Kommune havde henvendt sig til Lättelement Ab. Lättelement havde ellers overfor bygherrerådgiveren Lars Lomholt på DRIAS afvist at indgå i en slags dialog om enkelte punkter i tilbud/offert som uretmässigt var faldet i händerne på en konkurrent. Dette ledte til at kommunen overfor Lättelement efterfölgende stillede nogle specifikke og konkrete spörgsmål. Endeligt har vi svaret på der er afgivet ligevärdige tilbud/offert også til Ålsrode og Haslund. Ved brev af 25. september 2014 meddelte Norddjurs Kommune, at licitationen vedrørende tømrerentreprisen var annulleret: Norddjurs Kommune har efterfølgende modtaget en indsigelse mod den gennemførte proces, idet der er gjort opmærksom på, at udbudsmaterialet har været uklart med hensyn til, om tagelementer må indeholde

7 7. organiske komponenter eller ej, dvs. om et tilbud med tagelementer fra Lättelement AB er konditionsmæssigt eller ej. Fejlen er opstået, fordi den tilknyttede byggerådgiver ikke har ændret i teksten på tegninger, tværsnit mv. fra forrige genudbud på tømrerentreprisen. Det har medført, at det af tegningsmaterialet for det senest afviklede genudbud fortsat er fremgået, at der blandt andet skal leveres en stålbaseret uorganisk tagkonstruktion. Samtidig er det på side 4 og 5 i fagbeskrivelsen for tømrerentreprisen blandt andet fremgået, at tagelementer enten kan leveres som leverandør Tagelement A/S eller tilsvarende, eller som leverandør Lättelement AB eller tilsvarende. Da tagelementer fra Lättelement AB er organiske, opstår uklarheden omkring, hvorvidt tagelementerne skal være uorganiske eller ej. Ved en gennemgang af de modtagne tilbud kan det ikke udelukkes, at dette forhold har haft betydning for tilbudsgiverne ved deres angivelse af tilbud, herunder for prioritering og prissætning af tilbuddene. Dette skønnes at kunne have direkte betydning for grundlaget for tildeling af kontrakten, og Norddjurs Kommune ser sig på denne baggrund desværre nødsage[t] til at annullere det afholdte udbud på tømrerentreprisen med henvisning til, at udbudsmaterialet har været uklart. Norddjurs Kommune vil imidlertid genudbyde tømrerentreprisen og foranledige, at den tilknyttede byggerådgiver justerer udbudsmaterialet således, at det klart fremgår at tilbud med såvel uorganiske som organiske tagelementer er konditionsmæssige. Den 29. september 2014 rettede Hans Kirk henvendelse til kommunen vedrørende annullationen af licitationen. I henvendelsen står der: Det fremgår blandt andet af skrivelse af 25. september 2014, at udbudsmaterialet har været uklart med hensyn til, om tagelementer må indeholde organiske komponenter eller ej. Efter det oplyste har Norddjurs Kommune modtaget tilbud fra tre tilbudsgivere. Alle tre tilbudsgivere har afgivet tilbud med organisk materialet fra Leverandøren Lättelement AB. En eventuel uklarhed i udbudsmaterialet kan derfor ikke antages at have haft betydning for tilbudsgiverne, som det er fremhævet af Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har efter det oplyste ikke modtaget indsigelser fra tilbudsgiverne vedrørende uklarheder i udbudsmaterialet. Angivelsen i tegningsmaterialet har således ikke haft betydning for tilbudsgiverne. Hvis der måtte være en uklarhed i udbudsmaterialet, er uklarheden under alle omstændigheder bagatelagtig, og uklarheden har således ikke

8 8. haft indflydelse på udbuddets afvikling. Som følge heraf kan Norddjurs Kommune ikke lovligt annullere udbuddet. Parternes anbringender Ad påstand 1 Som det fremgår nedenfor, har klagenævnet besluttet ikke at tage stilling til påstand 1, herunder spørgsmålet om afvisning af påstanden. Parternes anbringender herom er derfor ikke gengivet i denne kendelse. Ad påstand 2 Hans Kirk har gjort gældende, at annullationen er usaglig. Kommunen har bevisbyrden for, at uklarheden i licitationsbetingelserne ikke er bagatelagtig og/eller, at uklarheden med sikkerhed har haft indflydelse på licitationens afvikling, jf. klagenævnets kendelse af 14. januar 2005, Bakkely A/S mod Menighedsrådet i Ølstykke Sogn. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Det er i sagen ubestridt, at alle tre tilbudsgivere indhentede tilbud fra leverandøren Lättelement AB, og at kommunen var bekendt hermed ved annullationen den 25. september Allerede af den grund var der ikke blandt tilbudsgiverne tvivl om, hvorvidt tagkassetterne skulle være uorganiske eller ej, idet Lättelement AB kun leverer organiske tagkassetter. Derfor foreligger der ikke en uklarhed, som har haft betydning for tilbudsgivernes prissætning og prioritering. Dette understøttes af, at der heller ikke er fremkommet indsigelser fra de tre tilbudsgivere før eller efter licitationen. Hans Kirk har videre anført, at kommunen ikke kan udlede af en delpris, hvorvidt en eventuel uklarhed i licitationsbetingelserne har haft betydning for tilbudsgiverne, herunder hvordan tilbudsgiverne fastsætter delprisen. Indklagede kan således ikke konstatere, hvilken avance tilbudsgiverne har lagt oven i delprisen. Norddjurs Kommune har gjort gældende, at det følger af praksis fra såvel EU-Domstolen, de danske domstole og Klagenævnet for Udbud, at ordregivende myndigheder som det klare udgangspunkt er berettiget til at annullere et udbud, medmindre annullationen forfølger et helt åbenbart usagligt formål eller er i strid med ligebehandlingsprincippet. Norddjurs Kommunes

9 9. annullation af tømrerentreprisen skyldtes uklarheder og modstridende oplysninger i licitationsbetingelserne og tegningsmaterialet. En annullation med henblik på at udrede sådanne uklarheder og modstridende oplysninger forfølger utvivlsomt det saglige formål at give alle tilbudsgivere et ensartet grundlag for at afgive tilbud. Der er endvidere en klar formodning for, at uklarheden og de modstridende oplysninger konkret har haft betydning for tilbudsafgivelsen og dermed for udfaldet af udbudsforretningen. Den samlede entreprisesum i tilbuddet fra Aalsrode Tømrerfirma A/S var således betydeligt højere end tilbuddene fra de øvrige tilbudsgivere. Dels kunne denne prisdifference henføres specifikt til delprisen på levering af tagkassetter, dels havde Aalsrode Tømrerfirma A/S i modsætning til de to øvrige tilbudsgivere ikke i sit tilbud angivet at ville levere tagkassetter fra Lättelement AB. Der er således en formodning for, at Aalsrode Tømrerfirma A/S har været påvirket af licitationsbetingelsernes uklarhed, og at denne uklarhed har haft en direkte og konkret betydning for virksomhedens prioritering og prissætning af tilbuddet. Ad påstand 3 Hans Kirk har gjort gældende, at beslutningen om at annullere licitationen skal annulleres som følge af overtrædelsen af tilbudslovens 2, stk. 3. Norddjurs Kommune har gjort gældende, at annullationen af udbuddet er sagligt begrundet og dermed er sket i overensstemmelse med praksis fra såvel EU-Domstolen, de danske domstole og klagenævnet. Beslutningen om annullation af licitationen med henblik på iværksættelse af en ny licitation er således lovlig, og der er ikke grundlag for at annullere denne. Norddjurs Kommune har subsidiært gjort gældende, at såfremt klagenævnet måtte finde, at udbudsreglerne er overtrådt, har overtrædelsen ikke en karakter, der kan danne grundlag for annullation af beslutningen om at annullere udbuddet. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 2

10 10. Klagenævnet lægger til grund, at der er uoverensstemmelser mellem på den ene side licitationsbetingelserne og på den anden side det tilhørende tegningsmateriale. I licitationsbetingelserne er således fastsat, at der kunne tilbydes tagkassetter fra enten Tagelement A/S eller tilsvarende eller Lättelement AB eller tilsvarende. Dette indebærer valgfrihed mellem elementer med eller uden organisk materiale, idet Lättelement AB alene leverer elementer med organiske materialer. Derimod må tegningsmaterialet forstås som indeholdende et ufravigeligt krav om, at elementerne skulle være af uorganisk materiale. I tegning A hedder det således, at uorganiske tyndplade tagkassetter dimensioneres og fastgøres, ligesom der i tegning 210 omtales en stålbaseret uorganisk tagkonstruktion. Norddjurs Kommune har erkendt, at tegningsmaterialet stammede fra den tidligere licitation af 18. december 2013, og at der ved en fejl ikke var blevet foretaget den fornødne tilretning heraf i forhold til den nye fagbeskrivelse for tømrerentreprisen, som tillod anvendelse af enten organiske eller uorganiske tagkassetter. En ordregiver kan lovligt annullere et udbud eller en licitation, hvis annullationen ikke forfølger et formål, der er i strid med ligebehandlingsprincippet eller i øvrigt må anses for usagligt, jf. herved Højesterets dom af 18. august 2011 (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2011, side 3129). På den anførte baggrund er der efter klagenævnets vurdering ikke grundlag for at antage, at Norddjurs Kommune ved annullationen har forfulgt et formål, der er i strid med ligebehandlingsprincippet, eller i øvrigt må anses for usagligt. Hans Kirks anbringende om, at alle 3 tilbudsgivere, herunder Aalsrode Tømrerfirma A/S, havde indhentet tilbud fra leverandøren Lättelement AB og dermed ikke havde været i tvivl om forståelsen af licitationsbetingelserne og tegningsmaterialet, kan ikke føre til et andet resultat. Uanset om Aalsrode Tømrerfirma A/S måtte have indhentet et tilbud på organiske tagkassetter fra Lättelement AB, kan det ikke heraf udledes, at virksomheden eller andre potentielle tilbudsgivere ikke var i tvivl om forståelsen af licitationsbetingelserne og tegningerne vedrørende tagkassetterne. Virksomheden havde således ikke i sit tilbud lagt sig fast på at anvende tagkassetter fra Lättelement AB, men havde alene tilkendegivet i tilbudslisten pkt. 8.0, at leverandøren ville blive oplyst ved forhandling.

11 11. Påstand 2 og 3 tages derfor ikke til følge. Klagenævnet kan afgøre en klagesag helt eller delvist, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne 10, stk. 2. På den anførte baggrund har klagenævnet besluttet ikke at tage stilling til påstand 1, herunder spørgsmålet om afvisning af påstanden. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Tømrermester Hans Kirk Randers A/S skal i sagsomkostninger betale kr. til Norddjurs Kommune, der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Michael Ellehauge Genpartens rigtighed bekræftes. Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 17. april 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere