FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ"

Transkript

1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 28. august 2015 UDARBEJDET MWSC/JMLA KONTROLLERET PTFE GODKENDT RCGU

2

3 INDHOLD Generelt 1 0 Generelle ydelser Arbejdsplads mv. 3 1 Jordarbejder Forberedende arbejder Muldjords- og blødbundsarbejder Råjordsarbejder Afsluttende arbejder 8 2 Kloak- og afvandingsarbejder Spildevandsbrønde 9 3 Belægningsarbejder Bundsikringsarbejder Stabile ubundne bærelag Varmblandet asfalt 11 5 Beskiltningsmateriel Nye skilte Eksisterende skilte 12 6 Afmærkning Afmærkning med kort holdbarhed Afmærkning med lang holdbarhed 13 8 Øvrige arbejder Diverse arbejder Vinterforanstaltninger Mandskab og materiel 14

4 1 INDLEDNING YDELSESOMFANG Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Priserne under de enkelte hovedposter henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder angivet på tegninger og nævnt i beskrivelser, herunder også de i SAB og AAB foreskrevne prøver, registreringer, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Kun hvor det i beskrivelsen udtrykkeligt er angivet, betales en ydelse særskilt. AFREGNINGSMÆNGDER Bygherren kan ændre entreprisens grænser, hvis dette anses for naturligt i forbindelse med entreprisens udførelse. Denne entreprisejustering udføres uden prisændringer, hvis ændringerne ikke overskrider de i AB 92 14, stk. 3 fastlagte. Pågældende entreprisen er opdelt i to etaper, hhv. Etape I og Etape II, hvorfor der i tilbudslisten også er opdelte mængder mellem de to etaper. Udførelsen af Etape II må påregnes at kunne udgå med fuld reduktion eller ændre forløb. Priserne skal endvidere omfatte alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og afrigning af arbejdsplads. For poster, hvor ydelsen er angivet at skulle fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som bygherre, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. Alle mængder afregnes som teoretisk, geometrisk indbyggede mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB, tegninger og Vejdirektoratets gældende AAB. Hvis ikke andet er angivet, anvendes samme metode som ved udregning af udbudsmængderne.

5 2 TILBUDSLISTENS POSTER Entreprenøren skal inden endelig afregning dokumentere alle mængder med en detaljeret mængdeberegning. Den detaljerede mængdeberegning anses for et dokument af samme vigtighed som øvrige dokumenter i kvalitetssikring, jf. 22, stk. 1. Mængdeændringer (jf. AB 92 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Såfremt materialer i dokumentationen fremgår at være leveret ved overlæs, honoreres overlæsmængden ikke jf. SB Ad 13, stk. 2. I det følgende angives specielle beskrivelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter henholdsvis underposter.

6 3 0 Generelle ydelser Den faste sum under denne hovedpost må maksimalt andrage 5 % af den samlede entreprisesum. 0.1 Arbejdsplads mv. Indretning, drift og rømning af arbejdsplads (Etape I + II) Betales med en fast sum. Den faste sum skal omfatte alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads inkl. skurby med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder eventuel tørholdelse, og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Alle deponerings-, tilslutnings- og afledningsafgifter etc. forbundet med den daglige drift af arbejdspladsen skal afholdes af entreprenøren og skal være indeholdt i summen. Ydelsen omfatter endvidere alle gener vedrørende ledninger og kabler. Endvidere alle udgifter til afsætning og indmåling mv., jf. SAB, med mindre andet er angivet. Den faste sum af vil blive udbetalt med 25 % ved entreprisestart, 50 % udbetales i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden og 25 % udbetales ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted og arbejdsarealer er tilbageført til den oprindelige stand a Fradrag til post såfremt Etape II ikke kommer til udførelse Fradraget angives med en fast sum med negativ værdi. Fradraget vil komme i betragtning såfremt Etape II ikke kommer til udførelse i nærværende entreprise. Færdselsregulerende foranstaltninger (Etape I + II) Betales med en fast sum, som skal omfatte alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger jf. SAB Arbejdsplads punkt 4. Den faste sum skal ligeledes omfatte alle udgifter til midlertidige færdselsregulerende foranstaltninger svarende til de i SAB beskrevne ydelser. Dette omfatter også interimsveje, som entreprenøren må udføre for at opretholde adgangsforhold for lodsejere, forretningsdrivende o. lign a Fradrag til post såfremt Etape II ikke kommer til udførelse Fradraget angives med en fast sum med negativ værdi.

7 4 Fradraget vil komme i betragtning såfremt Etape II ikke kommer til udførelse i nærværende entreprise.

8 5 1 Jordarbejder 1.1 Forberedende arbejder Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til forberedende arbejder iht. SAB. Rydning af arbejdsområdet (Etape I + II) Betales med en fast sum. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til håndtering, sortering, evt. mellemdeponering og transport af alt ryddet udstyr og vegetation, som skal ryddes inden for arbejdsområdet. Enhedsprisen skal indeholde udgifter til bortskaffelse af fundamenter og træstød etc. Vegetation med en stammetykkelse på mere end 10 cm skal som udgangspunkt afgrenes og tilgå lodsejeren, medmindre andet er aftalt med tilsynet. Ønsker lodsejeren ikke at gøre brug af træet, bortskaffes dette som en del af enhedsprisen. Enhedsprisen skal være inkl. evt. deponeringsafgifter a Fradrag til post såfremt Etape II ikke kommer til udførelse Fradraget angives med en fast sum med negativ værdi. Fradraget vil komme i betragtning såfremt Etape II ikke kommer til udførelse i nærværende entreprise. Bortfræsning af eksist. kørebaneafmærkning Betales med en enhedspris pr. m². Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved affræsning, fjernelse og bortskaffelse til godkendt modtageplads, inkl. deponeringsafgift af eksisterende afmærkning. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af fræsningen. Posten skal kunne variere -100/+150 %, uden at enhedsprisen derved ændres. 1.2 Muldjords- og blødbundsarbejder Muld at afrømme udenfor eksist. vejmatrikel, t= mm, udsætte og regulere på tilstødende matrikler Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afrømning, læsning, evt. mellemdeponering, transport, udlægning og regulering af muld på matriklerne 1aø, 9r og 1a. Mængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde ved nivellement.

9 6 Muld at afrømme udenfor eksist. vejmatrikel, t= mm, for senere genudlægning Posten skal kunne variere -100/+150 %, uden at enhedsprisen derved ændres. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afrømning, læsning, evt. mellemdeponering, transport og udlægning. Muld at afrømme indenfor eksist. vejmatrikel, t= mm, for senere genudlægning Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afrømning, læsning, evt. mellemdeponering, transport og udlægning indenfor nyt vejskel. Posten skal kunne variere -100/+150 %, uden at enhedsprisen derved ændres. Muld at afrømme indenfor eksist. vejmatrikel, t= mm, og bortskaffe Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afrømning, læsning, transport og bortskaffelse af kategori 2-muld til godkendt deponi. Posten skal kunne variere -100/+150 %, uden at enhedsprisen derved ændres. Blødbund at afgrave og bortskaffe Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer i et net på 10x10 m før og efter afgravning. Alternativt kan vejesedler anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om omregningsfaktor. Prisen skal være inklusiv evt. sorteringsafgift, med mindre andet særskilt er aftalt med tilsynet inden opgravning, såfremt der påtræffes ikke forventelige jordforhold i form af brokker eller lignende. Posten skal kunne variere -100/+150 %, uden at enhedsprisen derved ændres. 1.3 Råjordsarbejder Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til håndtering af råjorden, uanset om den afgraves, indbygges eller udsættes. Enhedsprisen indbefatter således også den i SAB anførte materialekontrol, håndtering, sortering og evt. mellemdeponering. Deponeringsafgifter afholdes af bygherren, med mindre andet er angivet.

10 7 SG / BG at afgrave for senere genindbygning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning, håndtering og transport til depot af jord, som senere kan genanvendes inden for arbejdsområdet. Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer i et net på 10x10 m før og efter afgravning. Alternativt kan opmåling af depot anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om omregningsfaktor. Posten skal kunne variere -100/+300 %, uden at enhedsprisen derved ændres. Råjord/fyldmaterialer, at afgrave og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afgravning, håndtering, evt. mellemdeponering og transport og bortskaffelse af uegnet råjord/gl. vejkasse, som ikke kan genanvendes inden for arbejdsområdet. Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer før og efter afgravning. Alternativt kan køresedler anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om omregningsfaktor. Posten skal kunne variere -100/+300 %, uden at enhedsprisen derved ændres. Råjord/fyldmaterialer, at afgrave og genindbygge Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afgravning, håndtering, evt. mellemdeponering og transport og indbygning af egnet råjord/gl. vejkasse, som kan genanvendes inden for arbejdsområdet. Afgravningsmængden bestemmes ved nivellementer før og efter afgravning. Alternativt kan køresedler anvendes, såfremt entreprenøren og tilsynet forlods har opnået enighed om omregningsfaktor. Posten skal kunne variere -100/+300 %, uden at enhedsprisen derved ændres. Friktionsfyld at levere og indbygge Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til levering, transport og indbygning af egnet friktionsfyld. Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement i et net på 10x10 m før og efter indbygning. Posten skal kunne variere -100/+300 %, uden at enhedsprisen derved ændres.

11 8 1.4 Afsluttende arbejder Muld at hente i depot og udlægge, t=100 mm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter forbundet med afhentning i depot, udlægning og regulering af muld. Muld at levere og udlægge, t=100mm Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til levering, transport og udlægning af muld. Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement i et net på 10x10 m før og efter udlægning. Posten er fiktiv. Græssåning Enhedsprisen omfatter alle ydelser til etablering af et tæt græstæppe, herunder fornøden gødskning, ukrudtbekæmpelse og vedligeholdelse frem til afleveringen og i mangelansvarsperioden.

12 9 2 Kloak- og afvandingsarbejder Afregningsmængderne for ledningsstrækninger er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt som den vandrette afstand. Hvor ledninger ikke afsluttes i en brønd, måles til ledningsender. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger medfører ikke en variabel pris i indeværende entreprise. De under pkt. 1.1 i Vejdirektoratets AAB for afvanding angivne biydelser skal være indregnet i tilbudspriserne. Enhedspriserne skal omfatte alle de for arbejdet nødvendige ydelser for etablering af et forskriftsmæssigt fuldt funktionsdygtigt anlæg. Hvor arbejdsarealets udstrækning ikke tillader oplæg langs ledningsgraven af fyldmaterialer, der skal genanvendes, inkluderer enhedsprisen desuden læsning, transport til, oplagring samt afhentning fra depot. Afvandingsarbejdet generelt Ledninger Der lægges ikke nye afvandingsledninger i nærværende projekt. Brønde Der sættes ikke nye brønde i nærværende projekt, kun en højderegulering af eksisterende spildevandsbrønde for Viborg Energi skal indregnes i nærværende projekt. Tilfyldning Ved tilfyldning mellem beskyttelseslaget og underkant belægning anvendes den eksisterende fyld i størst mulig omfang. Dokumentation Eksisterende spildevandsledninger kontrolleres med TV-inspektion. Der er særskilt post i TBL, hvor udgifterne til dette prissættes. Indmåling Alle højderegulerede brønde skal indmåles ved landinspektør. Der er særskilt post i TBL,hvor udgifterne til dette prissættes. 2.1 Spildevandsbrønde Højderegulering af eksist. karme og brønddæksler på Energi Viborgs spildevandsledning, h=15-90cm Betales med fast enhedspris pr. stk. og opgøres ved optælling. Enhedsprisen skal indeholde alle nødvendige ydelser for en forskriftsmæssig højderegulering af eksist. dæksler. Eksisterende dæksler skal indpasses i respektive nye belægningstyper.

13 10 3 Belægningsarbejder Generelt Ubundne lag Mængder er opmålt på tegningerne som den komprimerede grusmængde inkl. forbrug til opbygning af variable lagtykkelser i blandt andet rabatter, ekstrabredder under kantbegrænsninger mv. Eventuelt merforbrug af leverede materialer på grund af eventuelle ændringer under udførelsen af bundsikringslagets tykkelse afregnes med samme enhedspris pr. m³ på grundlag af opmåling af den faktisk indbyggede mængde. Variabel lagtykkelse Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet efter indbygning. Ensartet lagtykkelse Afregningsmængden opgøres ved opmåling (nivellement) af nettoarealet. Asfaltarbejder Grundlaget for afregning af konditionsmæssige belægninger pr. m² er: a) Den tilbudte enhedspris pr. m² for den fastsatte mængde er angivet i kg/m². b) Belægningens areal som vist på tegningerne eller som aftalt med tilsynet. c) Dokumentation for lagtykkelse ved hjælp af borekerner. Enhedspriserne skal indbefatte samtlige ydelser i forbindelse med levering og indbygning. Der ydes ikke ekstrabetaling for opretning og afretning af lag udlagt i nærværende entreprise, ligesom nødvendigt overforbrug som følge af sætninger, overbredder og tilbageskæringer skal være indeholdt i enhedspriserne. Der ydes betaling for opretning og afretning på eksisterende asfaltbelægninger efter nærmere aftalt omfang. Til beregning af udlægningsmængder er der i forbindelse med projektet anvendt en massefylde for asfalt på 2250 kg/m³. I fald entreprenøren anvender asfalt med større massefylde, skal entreprenøren uden merberegning stadig sikre, at der udlægges de lagtykkelser, der modsvarer den i projektet anvendte massefylde.

14 Bundsikringsarbejder BG, at levere og indbygge, t=300mm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning i var. tykkelse, regulering, komprimering og materialekontrol. Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement i et net på 10x10 m før og efter indbygning. Posten skal kunne variere -100/+300 % uden at enhedsprisen derved ændres. 3.2 Stabile ubundne bærelag SG II, at levere og indbygge, t=150mm Betales med en enhedspris pr. m². Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering, komprimering og materialekontrol. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af arealet efter indbygning. Posten skal kunne variere -100/+300 % uden at enhedsprisen derved ændres. Som post SG II, at levere og indbygge, t=250mm 3.3 Varmblandet asfalt Asfalt at levere og udlægge Betales med en enhedspris pr. m². Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag. Derudover tilbagefræsning, klæbning, levering, udlægning, komprimering og materialekontrol, jf. SAB. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af udførte belægning Reguleringspris, AB/PA Betales med en enhedspris pr. t. Enhedsprisen skal omfatte afregning af merforbrug i henhold til AAB.

15 12 5 Beskiltningsmateriel 5.1 Nye skilte Skilte på stander, at levere og opsætte Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser forbundet med arbejdet, herunder levering, opsætning, fundament etc. Desuden skal levering og montering af skilte/tavler inkl. nødvendige beslag og bolte være indeholdt i prisen. Prisen skal være inkl. stander. Mængden opgøres ved optælling. 5.2 Eksisterende skilte Eksist. skilte at nedtage og deponere Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser forbundet med arbejdet, herunder nedtagning, rengøring og deponering på kommunens materielgård. Mængden opgøres ved optælling.

16 13 6 Afmærkning Betales med en enhedspris pr. lbm, stk. eller m² bemalet areal. Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til etablering af afmærkning iht. tegninger, beskrivelse eller efter aftale med tilsynet. Mængder opgøres ved opmåling. 6.1 Afmærkning med kort holdbarhed Betales med en enhedspris pr. lbm, stk. eller m² bemalet areal. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og bemaling af kørebanelinjer i de angivne bredder. Afregningsmængder opgøres ved opmåling. Vigelinje "S11" at levere og etablere Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og bemaling af kørebanelinjer i den angivne bredde. Kantlinie/midterlinie, b = 10 cm, at levere og etablere Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og bemaling g af kørebanelinjer i den angivne bredde. 6.2 Afmærkning med lang holdbarhed Betales med en enhedspris pr. lbm, stk. eller m² bemalet areal. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og udlægning af kørebanelinjer i de angivne bredder. Afregningsmængder opgøres ved opmåling. Vigelinje "S11" i termoplast at levere og etablere Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og bemaling af kørebanelinjer i den angivne bredde. Kantlinie/midterlinie i termoplast, b = 10 cm, at levere og etablere Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering og bemaling g af kørebanelinjer i den angivne bredde.

17 14 8 Øvrige arbejder 8.1 Diverse arbejder Nedtagning af flagstænger for deponering og genopsætning Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved nedtagning, deponering og genopsætning af flagstænger. Der skal være indeholdt alle ydelser for fastgørelse i terræn på ny placering som eksisterende fastgørelsesmetode herunder også fundering. Afregningsmængden opgøres ved optælling. 8.2 Vinterforanstaltninger Arbejderne kommer kun til udførelse efter særlig aftale. Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger Betales med en fast sum. Enhedsprisen skal omfatte alle de for arbejdets udførelse nødvendige udgifter. Posten skal kunne udgå mod fuld reduktion. Vintermåtter, at levere og fjernelse efter brug Betales med en enhedspris pr. m². Enhedsprisen omfatter levering af vintermåtter til pladsen. Desuden fjernelse efter endt brug. Posten skal kunne udgå mod fuld reduktion. Afdækning med og fjernelse af vintermåtter Betales med en enhedspris pr. m², som opgøres ved opmåling. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til al håndtering fra depot på pladsen for udlægning vintermåtter og efterfølgende indsamling af vintermåtter og henlæggelse i depot på pladsen. Posten skal kunne udgå mod fuld reduktion. 8.3 Mandskab og materiel Mandskab og materiel Betales med en enhedspris pr. time.

18 15 Enhedsprisen for lønninger skal omfatte alle udgifter til bruttobetaling inkl. alle tillæg, salærer og arbejdsledelse. Enhedsprisen skal således omfatte alle typer, herunder arbejdsmand, kloakmester, maskinfører, brolægger, landmåler/afsætningstekniker, elektriker, gartner eller lign. fagmand. Enhedsprisen for materiel skal være den totale lejepris omfattende bl.a. alle udgifter til fører, betjening, brændstof, vedligeholdelse mv. Afregningsmængden opgøres som det aktuelle timeforbrug anvendt i henhold til de af tilsynet godkendte dagrapporter. Formandens deltagelse i den for ekstraarbejderne nødvendige planlægning og udførelse honoreres ikke særskilt, og udgifter hertil skal derfor være indeholdt i de angivne enhedspriser. Arbejdet kommer kun til udførelse efter særlig forudgående aftale med tilsynet.

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere