BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014"

Transkript

1 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014

2 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Vedståelsesfrist... 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 10

3 3 af 10 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte rammeaftale, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. ORIENTERING Nærværende udbud omfatter rammeaftaler om in-house konsulenter til gennemførelse af rådgivnings- og projekteringsopgaver. Rammeaftalerne omfatter køb af konsulentydelser, hvor tilbudsgiveren stiller enkeltpersoner til rådighed for Vejdirektoratet til at arbejde under Vejdirektoratets ledelsesmæssige ansvar på Vejdirektoratets kontorer. Udbuddet betegnes herefter som VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter. I forbindelse med de planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver, som Vejdirektoratet er ansvarlig for at gennemføre, har Vejdirektoratet periodisk behov for ekstra ressourcer inden for følgende fagområder: Delaftale 1: Projekt- og fagprojektledelse Delaftale 2: Geometrisk vejprojektering Delaftale 3: Vejafvanding Delaftale 4: Vejvisning Delaftale 5: Miljø og natur Delaftale 6: Geoteknik Delaftale 7: Trafikafvikling Delaftale 8: Broer og bygværker Delaftale 9: Vejbelægningsteknologi Delaftale 10: IT-support og tilpasning (Bentley-produkter) vest Delaftale 11: Arealerhvervelse vest Delaftale 12: Arealerhvervelse øst Delaftale 13: Kortlægning og landmåling vest De bydende vil kunne afgive tilbud på én eller flere delaftaler, og de er således ikke forpligtet til at afgive tilbud på alle delaftaler. Vejdirektoratet vil indgå 8 parallelle rammeaftaler inden for hvert af de nævnte delaftaler/fagområder, i det omfang der modtages 8 konditionsmæssige tilbud. Der indgås én rammeaftale med hver vindende tilbudsgiver, og hver rammeaftale vil omfatte de delaftaler/fagområder, som den pågældende tilbudsgiver har vundet. Rammeaftaler og delaftaler er illustreret i skemaet på næste side.

4 4 af 10 Delaftale Rammeaftaler Rådgiver A Rådgiver B.osv. Rådgiver X 1: Projekt- og fagprojektledelse x x 2. Geometrisk vejprojektering x x..osv. 13. Kortlægning og landmåling - vest x x x Note: x er angiver hvilke delaftaler, der indgår i rammeaftalen med en given rådgiver. Antal parallelle rammeaftaler vil være max. 8, dvs. max. 8 krydser i hver række. Rammeaftalerne forventes indgået i januar/februar 2015 og vil være gældende fra 1. marts 2015 og 48 måneder frem. 2.1 Tildeling af konkrete rådgiveraftaler Tildeling af konkrete opgaver under rammeaftalen sker ved miniudbud iht. tildelingsproceduren, der er beskrevet i rammeaftalen, afsnit 2. Der planlægges gennemført en række miniudbud umiddelbart efter at rammeaftalerne er indgået januar/februar UDBUD 3.1 Udbudsform Opgaven udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Ikke relevant. 3.3 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT. De i udkast til rammeaftale, afsnit 4, nævnte dokumenter. Tilbudsliste, november Bilag til tilbud: Skemaer til dokumentation af kompetencer og kapacitet, november Udbudsbekendtgørelse. 3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system Vejdirektoratet vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som beskrevet i afsnit 6.

5 5 af 10 Bedømmelsen sker på følgende måde: Tilbudskuverter mærket Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter åbnes, og der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud forkastes. På baggrund af det øvrige indhold i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt. Kuverter mærket Del 1 - Pris åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af rammeaftaler udsendes til de bydende. 3.5 Udvælgelse Serviceattest Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. 3.6 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der gennemføres en separat evaluering af hver delaftale, idet det bemærkes, at der ikke kan tilbydes rabat ved overdragelse af flere delaftaler Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A Timepris 40 % B Kompetencer 40 % C Kapacitet 20 %

6 6 af Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A Timepris: Der tildeles points for hver medarbejderkategori for sig. Medarbejderkategorier fremgår af tilbudslisten. For hver medarbejderkategori tildeles points, således at en tilbudt timepris, der er X kr. over laveste timepris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved retlinet interpolation og ekstrapolation. Timepriser, der ligger højere end X kr. over laveste timepris, tildeles negativ karakter. X (bedømmelsesintervallet) er angivet i skemaet: Medarbejderkategori Bedømmelsesinterval (X) (kr., ekskl. moms) A 250 B 225 C 175 D 125 E 100 F 250 Den tildelte karakter findes som gennemsnittet for de afgivne timepriser, se det viste eksempel nedenfor. Tilbudsgiveren er ikke tvunget til at tilbyde medarbejdere indenfor alle kategorier. Eksempel (tilbudsgiver 1 har afgivet pris på alle medarbejderkategorier, og tilbudsgiver 2 har afgivet pris på medarbejderkategori B og D): Karakter for timepris (før vægtning) Medarb. kategori Tilbudsgiver 1 Tilbudsgiver 2 B 8 10 C 10 D 10 7,5 E 10 F 10 Gennemsnit 9,6 8,75 Bedømmelse af underkriterium B C: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala:

7 7 af 10 Karakter 10 Beskrivelse Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 2 1 Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) 0 Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Underkriterium B Kompetencer Ved bedømmelsen lægges der vægt på, i hvad omfang de vedlagte CV er lever op til den faglige profil, som er beskrevet for den pågældende delaftale i udkast til rammeaftale, afsnit 3.1. Alle krav anført under en given delaftale i rammeaftalens afsnit 3.1 skal ikke nødvendigvis opfyldes for at få tildelt delaftalen. Underkriterium C Kapacitet Ved bedømmelsen gives max. points ved 3 medarbejdere indenfor den pågældende delaftales fagområde. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.

8 8 af 10 Alle henvendelser skal ske skriftligt via til med kopi til Anne Mette Sommer, Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: VD.R001 Spørgsmål vedr. < > 5. TILBUD 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.2 Forbehold Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv. VD.R001, Del 1 - Pris og VD.R001, Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom eller andet) som pdf med underskrift.

9 9 af 10 Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos: Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej 11 DK-8660 Skanderborg senest på tidspunktet anført på > Leverandørportalen > Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tidspunktet for åbning af tilbudskuverter fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsen af underkriterium B. Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse. 5.4 Tilbud på flere delaftaler/fagområder I bilag til tilbud/skema til dokumentation af kompetencer og kapacitet angiver tilbudsgiver hvilke delaftaler/fagområder, der afgives tilbud på. 6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet. Kuvert mærket Del 1 Timepris (Underkriterium A): Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Kuvert mærket Del 2 Øvrige tilbudsdokumenter. Der afleveres én kuvert omfattende alle delaftaler, som der afgives tilbud på : Kontaktoplysninger: Firmanavn og adresse samt kontaktpersons navn og adresse. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Udfyldt skema til dokumentation af kompetencer og kapacitet. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet. 7. VEDSTÅELSESFRIST Tilbuddet vedstås som anført i udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.3.7.

10 10 af 10 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Timesatserne skal på rimelig vis afspejle aflønningsniveauet i moderfirmaet. De anførte timesatser skal dække alle de omkostninger, tilbudsgiver har for den tilbudte konsulentkategori. KATEGORISATSER For de enkelte medarbejderkategorier har Vejdirektoratet nedenstående generelle krav til konsulentens kompetence og erfaring. Specifikke krav fremgår derudover af rammeaftalen, afsnit 3. Disse kan specificeres mere præcist/uddybende i det konkrete miniudbud. Kategori A: Projektleder/fagprojektleder: Videregående uddannelse som f.eks. ingeniør, landinspektør med mere end 10 års relevant erfaring i projektledelse. Kategori B: Konsulent med mere end 10 års erfaring indenfor delaftalens fagområde Videregående uddannelse som f.eks. ingeniør, cand. scient., geolog, landinspektør eller tilsvarende, med mere end 10 års relevant erfaring. Kategori C: Konsulent med 5 10 års erfaring indenfor delaftalens fagområde Videregående uddannelse som f.eks. ingeniør, cand. scient., geolog, landinspektør eller tilsvarende, med 5-10 års relevant erfaring. Kategori D: Konsulent med op til 5 års erfaring indenfor delaftalens fagområde Videregående uddannelse som f.eks. ingeniør, cand. scient., geolog, landinspektør eller tilsvarende, med op til 5 års relevant erfaring. Kategori E: Teknisk designer eller lign. Mellemlang uddannelse som f.eks. teknisk designer, teknisk assistent, teknisk tegner, kort- og landmålingstekniker med relevant erfaring.

11 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER

VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2014 14/09452 Anne Mette Sommer anso@vd.dk 7244 2239 VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER SAP OPGAVENR. - ID NR./KONTRAKT NR. Fastlægges i rekvisition

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere