Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbudt licitation leverancer af sand og grus"

Transkript

1 Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A Indbudt licitation leverancer af sand og grus Anmodning om tilbud, rammeudbud På vegne af Brønderslev Kommune indbydes De hermed til at afgive tilbud på de i materialet viste og beskrevne leverancer af sand og grus i året 2014 med en option, der giver mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 3 x 1 år. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvilke vedligeholdsopgaver, ledningsarbejder og nyanlæg mm., der skal udføres i efteråret, hvorfor leverancer af sand og grus udbydes som rammeudbud. På de følgende sider findes udbudsmaterialet for leverancer af sand og grus i Brønderslev Kommune i 2014 i form af: Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Vedlagt dette brev findes tilbudslisten (TBL) som et særskilt dokument. CVR

2 SIDE 2/9 Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB) Orientering Brønderslev Kommune ønsker på baggrund af dette rammeudbud at indgå en aftale omkring levering af sand og grus i året Rammeaftalen omfatter levering af sand og grus på forskellige oplagspladser/projektlokaliteter i kommunen, udpeget løbende af kommunen. Alternativt ønskes der også pris på de forskellige materialer, hvis Brønderslev Kommune selv afhenter disse poster fremgår ligeledes af tilbudslisten. Endvidere omfatter aftalen en option med mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 3 x 1 år. Bygherre er: Brønderslev Kommune Vej og Park Spejlborgvej Brønderslev Udbudsmaterialet er udarbejdet af: COWI A/S Visionsvej Aalborg Tilsyn med levering af sand og grus varetages af Brønderslev Kommune.

3 SIDE 3/9 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet udbydes som indbudt licitation iht. dansk tilbudslovgivning til fast tid og pris. Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbrev samt dokumenter som beskrevet under afsnittet Aftalegrundlag herunder. Tildelingskriteriet er laveste pris. Spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes pr. til: Charlotte B. Kragh-Pedersen, Af ens emnefelt skal fremgå: Leverancer af sand og grus, Brønderslev Kommune, spørgsmål vedr. Spørgsmål kan fremsendes indtil 4 hverdage før licitationen, og rettelsesblade kan udsendes indtil 2 hverdage før licitationen. Tilbud bestående af udfyldt tilbudsliste skal vedlægges Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL). Tilbuddet indleveres i lukket kuvert mærket LICITATION Leverancer af sand og grus til Peder Toftgaard Gregersen, Brønderslev Kommune, senest kl på licitationsdagen. Licitationen afholdes onsdag den 13. august 2014, kl hos Brønderslev Kommune, Vej og Park, Spejlborgvej 9, 9700 Brønderslev, hvor tilbuddene vil blive gennemgået i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mødelokale vil blive oplyst ved henvendelse til receptionen. Aftalegrundlag Arbejdet forudsætter, at de bevilligende myndigheders godkendelse foreligger. Nedennævnte er gældende i prioriteret rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblade b. Tilbudsliste c. Nærværende udbudsbrev d. "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (ABB): AAB Styring og samarbejde, Vejregler, februar 2011 AAB Arbejdsplads, Vejregler, november 2007 AAB Stabilt grus, Vejregler, 28. november 2003 AAB Brolægning, Vejregler, 1. september 2007 e. AB 92 f. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser alt i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.

4 SIDE 4/9 g. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign. Herunder særligt: Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., oktober Det under punkterne a-c angivne materiale udleveres til den bydende. Det under punkterne d-g anførte materiale kan hentes på Tilbuddets vedståelsesfrist er 8 uger. Kontraktindgåelse er betinget af, at Vej og Park får bevilling til gennemførelse af leverancer af sand og grus. Tidsplan Nedenstående tidsplan er gældende for leverancen. De under afsnittet Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse nævnte bodsbestemmelser vedrørende tidsfrister knyttes til nedenstående markerede datoer. 13. august 2014 Licitation 19. august 2014 Indgåelse af rammekontrakt Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Mængderne i nærværende tilbudsliste (TBL) er fastsat ud fra erfaringsværdier fra tidligere års forbrug af sand og grus i Brønderslev Kommune, og angiver de forventede mængder. Ad. AB stk. 3 Regulering af enhedspriser kan ske inden for +/-25 % af entreprisesummen og indenfor +/-100 % af de enkelte hovedposter, poster og underposter i tilbudslisten. Ved ændringsarbejder, hvorom det gælder, at enhedsprisernes ændringer er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse henholdsvis krav om ekstrabetaling for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent.

5 SIDE 5/9 Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelsen er pr. påbegyndt arbejdsdag 1 af kontraktsummen.

6 SIDE 6/9 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Leverancerne skal leveres ved/på forskellige depoter/vejarealer i kommunen, udpeget løbende af kommunen. Mængder og sted varierer i løbet af perioden fra gang til gang og oplyses forud for levering af Brønderslev Kommune. Leveres frit i hele Brønderslev Kommune senest førstkommende hverdag efter bestilling. Posterne vedr. materialer, der afhentes af Brønderslev Kommune selv, skal være klar til lastning på den ønskede afhentningsdag, hvilken oplyses løbende af kommunen i perioden. 1. Ubundne bærelag 1.2 Bundsikringsgrus og stabilt grus Bundsikringsgrus Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD s anlægsforskrift, AAB - Bundsikring af sand og grus. Bundsikringsgruset (BG) skal bestå af sunde og stærke mineraler og således være fri for organiske bestanddele. Materialet skal bestå af sandet grus eller gruset sand og skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II (BL II). Forekommer der eventuelle ændringer i materialernes sammensætning undervejs, der på væsentlig måde berører produktets ensartethed, skal det forud meddeles Brønderslev Kommune. Samtidig levering fra mere end et produktionssted må kun finde sted efter forudgående aftale med Brønderslev Kommune. Forud for en leverance skal der foreligge dokumentation for materialernes kvalitet i form af: kornkurve SE-værdi U-tal resultat af bestemmelse af referencedensitet i henhold til den foreskrevne prøvemetode. Såfremt kontrolresultaterne ikke tilfredsstiller de stillede krav, skal der omgående udtages og analyseres en ny prøve. Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.

7 SIDE 7/9 Stabilt grus Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD s anlægsforskrift, AAB Stabilt Grus. SG skal bestå af sunde og stærke mineraler og således være fri for organiske bestanddele. For post gælder det, at materialet skal udgøres af sandet grus eller gruset sand og skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II (SG II 0/32). For post gælder det, at materialet skal udgøres af leret grus og skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II (SG II 0/16). Forekommer der eventuelle ændringer i materialernes sammensætning undervejs, der på væsentlig måde berører produktets ensartethed, skal det forud meddeles tilsynet. Stabilt grus, der helt eller delvist består af knust hvid flint, vil ikke blive godkendt. Materialets optimale vandindhold skal ved levering på arbejdsstedet/afhentning være så tæt på det optimale som muligt. Forud for en leverance skal der foreligge dokumentation for materialernes kvalitet i form af: kornkurve SE-værdi resultat af bestemmelse af referencedensitet i henhold til den foreskrevne prøvemetode. Såfremt kontrolresultaterne ikke tilfredsstiller de stillede krav, skal der omgående udtages og analyseres en ny prøve. Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 2. Sand 2.1 Sand og fyld Brolægningssand For brolægningssand gælder bestemmelserne i den på udbudsdatoen seneste udgave af VD s anlægsforskrift, AAB Brolægning. Uanset om materialet er tilsluttet produktionscertificeringsordning ved Teknologisk Institut, Dansk Gruscertificering (DGC), Bureau Veritas Quality Internatio-

8 SIDE 8/9 nal, Danmark A/S eller anden certificeringsordning, skal der for materialer til læggelag og fugefyldning udarbejdes de anførte sigteanalyser Harpet fyldsand Materialet skal være renset for småsten (gennem et sold) og skal kunne komprimeres. Kornstørrelse 0/ Friktionsfyld Friktionsfyld skal opfylde nedennævnte krav til kornkurven: Uensformighedstal (d60/d10) 3 Gennemfald på 0,075 mm sigte 10 % eller gennemfald på 0,063 mm sigte 7 % Gennemfald på 0,125 mm sigte 20 % Gennemfald på 64 mm sigte = 100 % Vasket sand Materialet skal være udvasket for alt ler og med kornstørrelse 0/2 mm.

9 SIDE 9/9 Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Leverancen afregnes i henhold til enhedspriser på tilhørende tilbudsliste. Det samlede tilbud skal omfatte alle de, for leverancens gennemførelse, nødvendige ydelser og biydelser. I perioder på 2-3 dage i træk en gang pr. år skal der kunne leveres op til 300 m³ om dagen. Dette varsles minimum 2 hverdage i forvejen. Minimumsbestilling pr. leverance er 20 m³/30-35 tons. 1. Ubundne bærelag Endelig mængdeopgørelse foretages på baggrund af vejesedler. Der kan ikke udbetales mere end 90 % af leverancesummens værdi, før entreprenørens fyldestgørende KS-dokumentation er modtaget. Betales med en enhedspris pr. m³ i fast mål. Enhedspriserne skal omfatte samtlige udgifter til levering. Posten skal kunne variere ubegrænset, uden at enhedsprisen ændrer sig, og skal kunne udgå mod fuld reduktion. 2. Sand 2.1 Sand og fyld Endelig mængdeopgørelse foretages på baggrund af vejesedler. Der kan ikke udbetales mere end 90 % af leverancesummens værdi, før entreprenørens fyldestgørende KS-dokumentation er modtaget. Betales med en enhedspris pr. m³ i fast mål. Posten skal kunne variere ubegrænset, uden at enhedsprisen ændrer sig, og skal kunne udgå mod fuld reduktion. Enhedspriserne skal i post 2.1.1, 2.1.3, og omfatte samtlige udgifter til levering. Med venlig hilsen Charlotte Kragh-Pedersen, COWI A/S

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere