Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Boligforeningen Vesterport (advokat Erik Hørlyck, Århus) Den 15. december 2010 afsagde klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne 1-14 i sagen. Efter klagenævnets afgørelse har klageren nedlagt påstand 15 om erstatning. Denne kendelse vedrører erstatningspåstanden. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstand: Påstand 15 Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale ,17 kr., subsidiært et mindre beløb med procesrente fra 9. juli Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Klageren har opgjort sit krav i påstand 5 således: 1. Klagerens lønomkostninger ,00 kr. 2. Klagerens anslåede generalomkostninger ,00 kr. 3. Virumgaard Arkitekters lønomkostninger ,75 kr. 4. Virumgaard Arkitekters generalomkostninger ,45 kr.

2 5. Virumgaard Arkitekters kørsel m.v ,00 kr. 6. Virumgaard Arkitekter landskabsarkitekt ,00 kr. 7. Lindgaards lønomkostninger ,00 kr. 8. Lindgaards generalomkostninger ,93 kr. 9. Lindgaards kørselsomkostninger 3.859,04 kr. 10 EKJ Rådgivende Ingeniør 6.288,00 kr ,17 kr. Indklagede har bestridt samtlige poster størrelsesmæssigt. Ad erstatningsgrundlaget: Ved kendelsen af 15. december 2010 konstaterede klagenævnet, at indklagede under udbudet har overtrådt EU-udbudsreglerne således:»ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlingsprincippet) ved at tildele kontrakt til BM Tag A/S, uanset at BM Tag A/S tilbud ikke var konditionsmæssigt. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet), da der ikke er overensstemmelse mellem den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse og udbudsbetingelserne, idet det i udbudsbekendtgørelsen er anført, at der skal opføres»ca rums boliger, heraf 28 stk. i 14-etagers punkthus«, samt at boligerne»opføres som lavenergi 2020«, mens det af udbudsbetingelserne fremgår, at der blandt andet skal opføres 14 stk. 4- rums boliger, et 4-etagers punkthus, multihus og viceværtsbygning og det i udbudsbetingelserne er anført, at»udbydes som 2 sideordnede tilbud. Et som lavenergiklasse 1, /A (kwh/m 2 /år) og et som lavenergi 2020, 17,5 kwh/m 2 /år kwh«. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlingsprincippet) ved at besvare spørgsmål fra en tilbudsgiver uden at oplyse besvarelsen over for de andre tilbudsgivere. Ad påstand 7 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (gennemsigtighedsprincippet), idet indklagede i udbudsbrevet har anført, at ind-

3 klagede ved underkriteriet»pris«vil lægge»væsentlig vægt på, at den samlede økonomiske ramme overholdes«, uanset indklagede kun har angivet en budgetramme for projektet udført som lavenergiklasse 1, og ikke for udførelse som lavenergi 2020, på trods af at indklagede angiver, at der er tale om udbud som to sideordnede tilbud. Ad påstand 8 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (gennemsigtighedsprincippet), idet indklagede anvendte»arkitektur«såvel som underkriterium som delkriterium. 20. Ad påstand 9 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet) og artikel 53 ved at angive underkriteriet»energirigtig«i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne, mens det er underkriteriet»energi«, der er anvendt ved bedømmelsen. Ad påstand 10 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet), idet indklagede i sin bedømmelse af underkriteriet»materiale«har anvendt en evalueringsmodel baseret på de af tilbudsgiverne angivne priser på det tilbudte arbejde, og således ikke foretaget en vurdering af tilbudsgivernes materialer. Ad påstand 13 Indklagedes beslutning af 1. juli 2010 om at tildele kontrakten til BM Tag A/S annulleres.«klagenævnet tog annulationspåstand i påstand 13 til følge med følgende begrundelse: 3.»Den procedure, som indklagede iværksatte den 10. februar 2010, kan efter karakteren af overtrædelserne i påstand 3, påstand 7 og påstand 9 ikke danne grundlag for en tildelingsbeslutning.«klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser af EU-udbudsreglerne havde handlet på en sådan måde, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren, der som tilbudsgiver havde afgivet tilbud uden at få kontrakten.

4 Ad erstatningskravet Klageren har nærmere anført, at der består den fornødne årsagssammenhæng mellem de konstaterede overtrædelser af EU-udbudreglerne og klagerens krav på negativ kontraktinteresse, idet klageren ikke ville have afgivet tilbud og dermed afholdt omkostninger hertil, hvis klageren på forhånd havde vidst, at indklagede ville gennemføre en ukorrekt vurdering af tilbuddene og tildele kontrakten til et ukonditionsmæssigt tilbud. Påstandene 1, 4, 8 og 10 vedrører uden tvivl forhold, der ikke var kendt eller kunne have været kendt af tilbudsgiver inden tilbudsafgivelsen. Det samme gælder til dels påstand Klagerens tilbud var konditionsmæssigt. Klagerens tabsopgørelse består af egne forgæves afholdte omkostninger til løn samt anslåede udgifter til generalomkostninger, der forholdsmæssigt kan henføres til tilbudsudarbejdelsen. Endvidere består tabsopgørelsen af de forgæves omkostninger, som de virksomheder, der assisterede klageren med tilbuddet udarbejdelse, har afholdt. Klageren har på nuværende tidspunkt ikke betalt noget til de assisterende virksomheder. Indklagede har gjort gældende, at der mangler årsagsforbindelse. De ulovligheder, som klagenævnet har konstateret ved at tage påstandene 3, 7 og 9 til følge, vedrører udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne. Overtrædelserne af udbudsreglerne var derfor klageren bekendt. Klageren valgte alligevel at afgive tilbud, idet klageren afstod fra at reklamere over eller påklage disse overtrædelser, inden klageren udarbejdede tilbud. Indklagede har videre gjort gældende, at klagerens erstatningskrav må afvises, fordi klagerens eget tilbud ikke var konditionsmæssigt. Hvor udbudsbetingelserne eksempelvis krævede to størrelser på lejligheder i punkthuse på 75 m 2 og 90 m 2, tilbød klageren at levere 3 størrelser på 84,82 m 2, 98,12 m 2 og 102,12 m 2. Klagenævnet udtaler: Klagenævnet har ved kendelse af 15. december 2010 taget klagerens annulationspåstand til følge med den begrundelse, at den procedure, som indklagede iværksatte den 10. februar 2010, efter karakteren af overtrædelserne i påstand 3, påstand 7 og påstand 9 ikke kunne danne grundlag for en tilde-

5 lingsbeslutning. Klageren havde eller burde i det væsentlige have haft viden om overtrædelserne som beskrevet i påstand 3 og 7 ved udarbejdelsen af klageres tilbud. Særlig bemærkes, at det for klager må have fremstået som åbenbart, at den i påstand 3 nævnte forskel mellem udbudsbekendtgørelsens og udbudsmaterialets angivelse af antallet af etager i punkthus var egnet til at afholde potentielle deltagere i at søge prækvalifikation. 5. Klageren har derfor ikke haft føje til at antage, at klagerens tilbudt gyldigt ville kunne opnå tildeling. Den omstændighed, at indklagede på en række yderligere punkter overtrådte udbudsreglerne, ændrer ikke herved. Der består derfor ikke den nødvendige årsagssammenhæng mellem indklagedes overtrædelser og klagerens tab på forgæves afholdte tilbudsomkostninger. Indklagede frifindes derfor for klagerens erstatningspåstand. Herefter bestemmes: Indklagede, Boligforeningen Vesterport, frifindes. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Søren Holm Seerup Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere