Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 523 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 523 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 523 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Departementet Den 7. maj 2015 FVM 396 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til plan for indførelse af udsmidsforbuddet (landingsforpligtelsen) i det demersale fiskeri Nordsøen (delegeret retsakt) KOM-dokument foreligger ikke Resumé Det Regionale Samarbejdsforum om Fiskeriforvaltningen i Nordsøen (Scheveningengruppen) 1 er ved at udarbejde et udkast til fælles henstilling om udformningen af den plan, som skal sikre, at udsmidsforbuddet for fiskerier efter ni demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat kan gennemføres gradvist i perioden i overensstemmelse med den nye grundforordning for den fælles fiskeripolitik. På baggrund af en fælles henstilling fra Scheveningengruppen skal Kommissionen udarbejde forslag om indførelsen af udsmidsforbuddet, der vedtages som delegeret retsakt. Det forventes, at Scheveningengruppens formandskab fremsender den fælles henstilling til Kommissionen inden den 1. juni Efterfølgende skal Kommissionen foreslå en delegeret retsakt således at denne kan træde i kraft med virkning fra den 1. januar Da den fælles henstilling endnu ikke er afsendt til Kommissionen kendes den præcise dato for offentliggørelsen af den delegerede retsakt endnu ikke og dermed heller ikke deadline for eventuel indsigelse mod den delegerede retsakt. Forslaget forventes at have en positiv virkning for beskyttelsesniveauet i Danmark. Regeringen vil afstå fra at stemme, da forslaget ikke vurderes at være tilstrækkeligt ambitiøst. Baggrund Grundforordningen 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik, særligt artikel 18, lægger op til et udvidet regionalt samarbejde mellem medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i geografiske områder inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. De pågældende medlemsstater kan med hjemmel i artikel 18 fremsende en fælles henstilling om indholdet af en plan for gennemførelse af udsmidsforbuddet til Kommissionen. Kommissionen kan på baggrund af den fælles henstilling vedtage en endelig plan. Den delegerede retsakt kan kun træde i kraft, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet ikke gør indsigelse inden for en frist på 2 måneder. Fristen for indsigelse kan forlænges med 2 måneder efter anmodning fra enten Europa-Parlamentet eller Rådet. Europa-Parlamentet træffer beslutning om indsigelse med et flertal af sine medlemmer. Rådet træffer beslutning om indsigelse med kvalificeret flertal. 1 Scheveningengruppen består af de medlemsstater, der har direkte fiskeriinteresser i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, det vil sige Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Nederlandene, Belgien og Frankrig. Gruppen er drivkraften i regionaliseringsprocessen, ikke mindst med hensyn til formulering af fælles henstillinger på fiskeriområdet, og helt aktuelt i arbejdet med formuleringen af planer for implementeringen af udsmidsforbuddet. Kommissionen deltager ad hoc.

2 2 Da den fælles henstilling endnu ikke er afsendt til Kommissionen kendes den præcise dato for offentliggørelsen af den delegerede retsakt endnu ikke og dermed heller ikke deadline for eventuel indsigelse mod den delegerede retsakt. Kommissionen forventer, at forslaget kan vedtages som en delegeret retsakt cirka fem måneder efter den fælles henstilling er modtaget officielt af Kommissionen. Nærhedsprincippet Gennemførelsen af udsmidsplaner er et led i gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset. Formål og indhold Et af de centrale elementer i reformen af den fælles fiskeripolitik er gradvist at bringe udsmid til ophør i alle fiskerier, ved at indføre et udsmidsforbud (landingsforpligtelse). Tidsplanen for indførelse af udsmidsforbuddet fremgår af den nye grundforordning. Første del af udsmidsforbuddet trådte i kraft den 1. januar 2015 og omfattede fiskeri efter pelagiske arter og industriarter, samt fiskeri i Østersøen. Anden del træder i kraft den 1. januar 2016 og omfatter blandt andet fiskerierne efter ni demersale arter (torsk, kuller, hvilling, sej, jomfruhummer, tunge, rødspætte, kulmule og dybvandsrejer) i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt gradvist frem til 1. januar 2019 bifangster af de ni arter, når disse fanges i andre fiskerier efter de ni arter. Med reformen af den fælles fiskeripolitik indgår det regionale samarbejde mellem medlemsstaterne som et vigtigt element i forbindelse med udarbejdelse af fælles henstillinger og forslag inden for fiskeriforvaltningen. Derfor er Scheveningengruppen i dialog med Kommissionen ved at udarbejde et udkast til fælles henstilling om en udsmidsplan for fiskerierne efter de ni demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det forventes, at Scheveningengruppens formandskab fremsender den endelige fælles henstilling til Kommissionen inden den 1. juni 2015, således at Kommissionens delegerede retsakt kan vedtages og træde i kraft med virkning fra den 1. januar En udsmidsplan kan i henhold til grundforordningen indeholde følgende elementer: Bestemmelser for fiskeri eller arter, omfattet af udsmidsforbuddet, herunder ændring af tekniske regler med henblik på at øge redskabernes selektivitet. Bestemmelser om undtagelser fra udsmidsforbuddet for så vidt angår arter, som ifølge videnskabelig dokumentation udviser en høj overlevelsesrate. Bestemmelser om særlige undtagelser ( de minimis ) 2. Bestemmelser om fangstdokumentation. Hvis det er relevant, fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser 3. Det rådgivende Råd for Nordsøen har fremlagt en plan for indfasning af udsmidsforbuddet art for art. Kommissionen har konkluderet, at denne model ikke efterlever grundforordningen, da grundforordningen opererer med et fiskeribaseret udsmidsforbud. Sche- 2 De minimis er en begrænset undtagelsesbestemmelse, som indebærer, at visse fangster inden for en nærmere fastsat grænse ikke skal fratrækkes en kvote, ligesom der ikke er krav om, at sådanne fangster skal bringes i land, men de skal dog registreres fuldt ud. Den overordnede bestemmelse fremgår af grundforordningen, mens de nærmere betingelser fastlægges i udsmidsplanerne. 3 Fisk under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse må i henhold til grundforordningen ikke sælges, frembydes eller udbydes til salg til direkte konsum, og anvendelsen begrænses således til andre formål, herunder fiskemel, fiskeolie, foder til selskabsdyr, tilsætningsstoffer, lægemidler og kosmetik.

3 3 veningengruppen forventes at sende udkast til fælles henstilling til høring i Det rådgivende Råd for Nordsøen primo maj Inden Kommissionen kan fremsætte forslag til den delegerede retsakt skal Scheveningengruppens henstilling forelægges Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) med henblik på en faglig videnskabelig vurdering af de enkelte elementer i udsmidsplanen, herunder en vurdering af den krævede videnskabelige dokumentation for eventuelle undtagelser. Forelæggelsen for STECF varetages af Kommissionen. Hovedelementerne i udkastet til den fælles henstilling er dels et forslag til definition af de ni fiskerier dels et forslag til tidsmæssig indfasning af udsmidsforbuddet for hver af de ni arter, når disse fanges som bifangster i de respektive fiskerier. Definition af fiskerierne For at sikre en ensartet implementering af landingsforpligtelsen på tværs af farvandsområdet Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skal definitionerne af fiskerierne ske ved anvendelse af objektive kriterier. Udkastet forventes på denne baggrund at foreslå, at fiskerierne efter de ni demersale arter defineres ud fra anvendelsen af de redskabskategorier, som er defineret i EUlovgivningen. Ud fra anvendelse af et givent redskab ved fiskerne og kontrolmyndighederne således hvilket fiskeri, der udføres, og dermed hvilke arter, der skal bringes i land. Herefter defineres fiskerierne på følgende måde: - Fiskeri med TR1 (trawl og snurrevod mv. 100 mm) er fiskeri efter kuller og rødspætter, samt for visse fartøjer også sej, jf. nedenfor. - Fiskeri med TR2 (trawl og snurrevod mv mm) er fiskeri efter jomfruhummer og tunge, samt i Skagerrak også kuller. - Fiskeri med GN og GT (garn) er fiskeri efter tunge. - Fiskeri med LL1 (langline) er fiskeri efter kulmule. - Fiskeri med BT1 (bomtrawl 120 mm) er fiskeri efter rødspætter. - Fiskeri med BT2 (bomtrawl mm) er fiskeri efter tunge. - Fiskeri med tejner og bundgarn er fiskeri efter jomfruhummer. - Fiskeri med trawl mm er fiskeri efter rejer. Hvilling optræder med enkelte undtagelser alene som bifangster i andre fiskerier. Supplerende definition for sej Fiskeriet efter sej foregår primært i bestemte områder på bestemte tidspunkter af året, hvor fiskeriet er forholdsvist rent, og der derfor kun i beskedent omfang optræder bifangster af andre arter. Fiskeriet foregår imidlertid med samme redskabskategori (TR1) som fiskeriet efter andre rundfisk, for eksempel kuller. Udkastet forventes derfor at supplere definitionen ud fra redskabstype med en definition baseret på historik. Et fartøj defineres således som sejfiskerfartøj ved anvendelse af TR1-redskaber, hvis fartøjet samlet har landet mere end 50 % sej i gennemsnit pr. år i perioden For sådanne fartøjer træder udsmidsforbuddet i kraft fra For øvrige fartøjer betragtes sej som en bifangst og udsmidsforbuddet træder først i kraft fra 2018, jf. nedenfor om bifangster.

4 4 Torsk For så vidt angår torsk fremhæver flere medlemsstater, at der er et modsætningsforhold mellem implementeringen af udsmidsforbuddet og den eksisterende genopretningsplan for torsk [1], som blandt andet gælder for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Genopretningsplanen for torsk foreskriver at der sker en årlig reduktion af antallet af KW-dage for de redskabsgrupper, der bidrager mest til torskedødeligheden. Da det mest målrettede torskefiskeri sker ved brug af stormaskede trawl og snurrevod, samt garnredskaber vil disse redskabsgrupper alt andet lige medføre større torskedødelighed. I den sammenhæng anvendes omregningskoefficienter (der årligt opdateres) baseret på redskabernes gennemsnitlige bidrag til torskedødeligheden. For at overholde landingsforpligtelsen vil det for visse fiskeriers vedkommende være nødvendigt at anvende mere selektive redskaber end det er tilfældet nu eller skifte til nye fiskepladser. Et skifte til fiskeri med større maskestørrelser, kan betyde et skifte til en ny redskabsgruppe med generel højere torskedødelighed (baseret på gennemsnittet af redskabskategorien, historik og bifangstregler) og dermed færre KW-dage, mens et skifte til mere fjerntliggende fiskepladser vil betyde længere sejltid og dermed større forbrug af KW-dage. For Danmarks vedkommende er denne problemstilling ikke så relevant, da der allerede i dag (særligt i Nordsøen og Skagerrak) anvendes selektive redskaber, og KW-dagetildelingen er tilpasset denne situation. Et eventuelt andet problem med torskegenopretningsplanen kan være, at den i forhold til TAC-fastsættelse ikke giver mulighed for discardtilskrivning, og derfor ikke har forudset den nye situation med en landingsforpligtigelse. Genopretningsplanen foreskriver, at de årlige stigninger i TAC er begrænset til maksimalt 20 %. Landingsforpligtelsen vil derfor kræve en særlig discardtilskrivning. Kommissionen forventes at fremlægge et forslag til en ny flerårig forvaltningsplan for flere arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i Denne skal vedtages i Rådet og i Europa-Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure. Scheveningen-gruppen forventes på baggrund af ovenstående skitserede problemer at anbefale, at implementeringen af landingsforpligtelsen i fiskerier efter torsk udsættes til den 1. januar 2017 eller senere i afventning af vedtagelsen af en sådan forvaltningsplan. Indfasning af udsmidsforbuddet for bifangster Udsmidsforbuddet kan ifølge grundforordningen indføres gradvist frem til 1. januar 2019 for de ni arter, når disse fanges som bifangster i de andre fiskerier efter de ni arter. Herved kan der tages højde for, at indførelsen af udsmidsforbuddet for bifangster af en given art kan give særlige udfordringer, for eksempel fordi kvoten er relativ lille i forhold til omfanget af udsmid, fordi håndteringen af arten ombord er særlig problematisk, eller fordi der er behov for ændring af fartøjernes tekniske indretning. En senere implementering giver således tid til at tilpasse fiskeripraksis til de ændrede vilkår. [1] Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande med senere ændringer.

5 5 Udkastet forventes således at foreslå, at udsmidsforbuddet for bifangster af de ni arter indføres efter følgende tidsplan, jf. dog nedenstående om planens levetid: 1. januar 2016: Dybvandsrejer. 1. januar 2017: Kuller, jomfruhummer, tunge og hvilling. 1. januar 2018: Torsk, sej og rødspætter. 1. januar 2019: Kulmule. Undtagelser fra landingsforpligtelsen Scheveningengruppen arbejder på nuværende tidspunkt med forslag om undtagelser begrundet i høj overlevelse for jomfruhummer fisket med hhv. tejner og trawl med svensk rist, og for rødspætter og tunge fisket med bund- og bomtrawl og garn, samt torsk i bundgarn. Sådanne forslag skal være videnskabeligt begrundede. Omfanget af videnskabelig dokumentation der kan etableres inden den 1. juni 2015 er usikkert. Der arbejdes desuden med forslag om de minimis-undtagelser på op til 7% for jomfruhummer fisket med trawl med svensk rist, for rødspætter og tunge fisket med bund- og bomtrawl samt garn, for rejer fisket med trawl med rist og rejer og jomfruhummer i trawlfiskeri. De forskellige forslag til undtagelser er endnu ikke færdigbehandlet i Scheveningengruppen, blandt andet mangler en yderligere præcisering af undtagelsernes omfang og den videnskabelige dokumentation. Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser På dansk foranledning arbejdes med et forslag om at sænke den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse (tidligere mindstemål) for jomfruhummer i Kattegat og Skagerrak fra de nuværende 130 mm til 85 mm. Begrundelsen er et ønske om harmonisering med mindstereferencestørrelsen i Nordsøen, som er netop 85 mm. Niveauet på 130 mm i Skagerrak og Kattegat er historisk begrundet. Der er tale om samme biologiske bestand, og der er hverken biologisk eller anden begrundelse for en forskel. Det Internationale Havforskningsråd (ICES) skønner, at udsmidet af jomfruhummer under mindstereferencestørrelsen i fiskeriet i Skagerrak og Kattegat i dag udgør ca. 50 % af de samlede fangster af jomfruhummer. Undersøgelser viser, at mindre end 2 % af fangsterne er mindre end 85 mm. Ved at sænke mindstereferencestørrelsen til 85 mm udnyttes de biologiske ressourcer således væsentligt bedre uden at skade bestanden. DTU Aqua vurderer, at der ikke er en biologisk risiko ved at sænke mindstereferencestørrelsen til 85 mm. Kontrol Der er nedsat en kontrolgruppe, som skal foretage en analyse af de kontrolinstrumenter, som kan anvendes for at overvåge efterlevelsen af landingsforpligtelsen. Disse kategorisere efter effektivitet. Videre vil der blive foretaget en risikovurdering af de demersale fiskerier efter arter og flådesegmenter i overensstemmelse med udsmidsplanen. Det er hensigten at foreslå de mest effektive kontrolinstrumenter (elektronisk fjernovervågning og observatører) anvendt i de fiskerier, som vurderes at have den højeste risiko. Arbejdet koordineres med det fælleseuropæiske arbejde i EU's Kontrolagentur (EFCA). Der foreligger ikke endnu et kontrolforslag. Dette er dog ikke nødvendigt for fremsættelse af planen.

6 6 Planens levetid En generel præmis for udsmidsplanerne er, at Kommissionen på grundlag af en fornyet henstilling fra de regionale grupper kan fremsætte forslag om ændring af udsmidsplanerne. Dette kunne eksempelvis være en justering af utilsigtede virkninger af planen, ikke mindst i lyset af de mange usikkerheder, der knytter sig til en gennemgribende omlægning af fiskeriforvaltningen. En justering vil også kunne vedrøre forslag til nye undtagelser begrundet i høj overlevelse eller de minimis. Der er dog i forhandlingerne fremsat et ultimativt krav om, at udsmidsplanen i første omgang alene kommer til at gælde for For indfasning i 2017 og 2018 af fiskeriet efter torsk og for bifangster vil man alene formulere en hensigtserklæring. Kravet er begrundet med ønsket om at sikre ensartede fiskerivilkår i Nordsøen og i de nordvestlige farvandsområder. Udtalelse Europa-Parlamentet vil få forelagt den delegerede retsakt. Konsekvenser Der er allerede forudset statsfinansielle og administrative konsekvenser for det offentlige ved indførelse af udsmidsforbuddet, som er vedtaget i forbindelse med den nye grundforordning. Ligeledes er det forudset, at overgangen i forbindelse med indførelsen af udsmidsforbuddet vil have erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det er vurderingen, at udsmidsforbuddet på sigt vil bidrage til en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcerne og dermed have en positiv virkning på beskyttelsesniveauet i Danmark og i EU. I relation til den konkrete discardplan forudses der først og fremmest øgede offentlige udgifter til administration og i relation til kontroldelen. Der vil endvidere være erhvervsøkonomiske konsekvenser, som afhænger af, hvad der opnås enighed om i det endelige kompromis, herunder i form af eventuelt påkrævede ændringer i fiskeripraksis og dækningsbidragskalkulen på henholdsvis kort og lang sigt fra de fisk, der hidtil er blevet smidt ud, men nu skal landes. Høring De danske interesseorganisationer er blevet orienteret gennem CFP-Dialogforum 4. Forslaget til udkast til udsmidsplan har været i høring i 5-udvalget (fiskeri) og der er kommet følgende bemærkninger: Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation (DFPO) finder overordnet set, at der skal ske en kvotetilskrivning, der følger udsmidsandelen, når alt skal bringes i land, alle restriktioner omkring havdage (KW dage) skal annulleres og fiskerne skal have frit redskabsvalg, da DFPO finder, at frit redskabsvalg vil være mest økonomisk effektivt. 4 Fødevareministeriet har etableret et ad hoc CFP-Dialogforum med deltagelse af blandt andet fiskerierhvervet, NGO er og DTU Aqua, der skal medvirke til at forberede den praktiske implementering af den fælles fiskeripolitik i regi af NaturErhvervstyrelsen.

7 7 DFPO mener ikke at det er hensigtsmæssigt at definere fiskerierne i planen ud fra de redskabskategorier, der foreslås. DFPO er enige med regeringen i, at forslaget til planen ikke er fuldt tilfredsstillende. Foreningen er dog ikke enig i, at det vil have en positiv virkning for beskyttelsesniveauet i Danmark. DFPO finder ligeledes, at forslaget måske er udtryk for den mest betydelige omlægning siden kvotesystemets indførelse i januar 1983, og at forslaget i sin udformning lægger op til en beklagelig fejlforvaltning. DFPO stiller i den sammenhæng spørgsmålstegn ved, hvordan kvotetilskrivningen skal gennemføres, når ikke alle fangster af en given art underlægges forbuddet på samme tid. DFPO finder, at hvis ikke en reel forøgelse af kvoterne gennemføres, samtidig med indførelse af udsmidsforbuddet, så vil forbuddet reelt svare til en reduktion af kvoterne. DFPO bemærker derudover, at da alle arter i Nordsøen (Nordsøen, Skagerrak og Kattegat), er i stille, kraftig eller markant fremgang, vil en manglende kvotetilskrivning være med til at betyde fiskestop på grund af opfiskede kvoter. DFPO forslår derfor, at der etableres en hurtigere biologisk rådgivning og en funktionel positiv nødprocedure, så man undgår denne problematik. DFPO foreslår ydermere som løsning på den ifølge foreningen skabte usikkerhed om kvotetilskrivning en tilvalgsordning (opt-in), hvor den enkelte medlemsstat har muligheden for selv at beslutte, at udsmidsforbuddet omfatter alle fangster af en given art. Dette vil give mulighed for at give den relevante kvotetilskrivning. DFPO finder at i forhold til undtagelser for udsmidsforbuddet for arter med høj overlevelse, er der ikke er grund til at lave særregler for jomfruhummer, der er fanget i trawl med rist. Hvis hummerne overlever med rist, så er der ikke noget, der tilsiger, at de ikke også skulle overleve uden rist. Ifølge DFPO forbedrer indsættelsen af en rist ikke overlevelsen. Undtagelsen bør derfor gælde for hummer fanget med trawl generelt. DFPO finder grundlæggende, at rødspætte og tunge bør undtages fra udsmidsforbuddet, idet disse arter har en høj overlevelse, og en forpligtelse til at lande dem vil udelukkende tjene til at forhøje den nuværende dødelighed. En nylig analyse af overlevelse for rødspætter fra DTU Aqua har vist, at overlevelse for rødspætter fra trawlfartøjer er endog meget høj; selv efter en time på dæk overlever mindst 70 %. DFPO finder det interessant, at rødspætten der udsmides i meget store mængder også er den art, der har vist den mest positive bestandsudvikling i Nordsøen gennem de seneste år. Også her er et vigtigt område, hvor der er behov for, at de politikere som har vedtaget indførelse af udsmidsforbuddet også tager ansvar for, at forbuddet indføres på en måde som ikke ødelægger eksistensgrundlaget for erhvervet. DFPO mener endvidere, at regler om mindstemål ikke er relevante i forbindelse med en forpligtelse til at lande al fangst. Derfor bør målet ideelt sættes til 0 for alle arter, og så må det være op til den enkelte fisker at tilrettelægge sit fiskeri inden for kvoten. Alterna-

8 8 tivt bør mindstemålet sættes til det mindst mulige mål, men være ens for alle farvandsområder. Endelig henviser DFPO til, at de har fremsendt deres forslag til de minimis undtagelser i et separat dokument. Afslutningsvis påpeger foreningen, at der burde have været større åbenbarhed overfor erhvervet i forbindelse med udformningen af planen. Samtidig med at dette sker, skal planen efter DFPOs opfattelse underkastes en økonomisk analyse, der tydeligt afdækker, hvad de økonomiske konsekvenser vil blive for fiskerne. Verdens Natur Fonden (WWF) finder, at det er meget væsentligt for incitamentsstrukturen vedrørende udsmid, at vi får belyst overlevelsesraterne i de specifikke fiskerier og at det kan overvejes at lave undtagelser for udsmidsforbuddet, som følger de konkrete fiskeriers overlevelsesrate for udsmid pr. art fremfor at behandle alle fiskerier over en kam. Overlevelsesraten bør derfor undersøges specifikt for garn, snurrevod og trawl/flyshoot fiskerier, så disse fiskerier kan behandles forskelligt i den kommende indførelse af udsmidsforbuddet. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) støtter det regionale samarbejdes forsøg på at opnå enighed om undtagelser for udsmidsforbuddet på grund af høj overlevelse for jomfruhummer fisket med tejner for rødspætter og tunge fisket med garn, samt torsk i bundgarn. FSK mener endvidere, at alle passive redskaber i udgangspunkt bør fritages for landingsforpligtelsen med mindre senere undersøgelser viser en lav overlevelse. I forhold til videnskabelig dokumentation mener FSK ikke, at 1. juni 2015 er sidste chance for omfanget af videnskabelig dokumentation, der kan etableres, da Scheveningengruppen foreslår, at udsmidsforbuddet først træder i kraft gradvist for en række arter indtil FSK finder i den sammenhæng, at skånsomme fiskerier bør være fritaget for udsmidsforbuddet i udgangspunktet. FSK finder, at en kvotetilskrivning skal fordeles ligeligt imellem de danske fiskere. Endelig mener FSK ikke at det fremmer og belønner det naturskånsomme og bæredygtige fiskeri, hvis det er de fiskere med det største udsmid, der bliver kompenseret og belønnet med den største kvotetilskrivning. Foreningen fremfører, at tidligere fødevareminister Henrik Høegh i et svar til Folketinget i januar 2011 også har givet udtryk for dette. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen forholder sig positivt til gennemførelse af tiltag i fiskeriforvaltningen, som følger af den nye grundforordning. Regeringen vil arbejde for at få et praktisk velfungerende udsmidsforbud, og for at reglerne bliver så enkle, kontrollerbare og omkostningseffektive som muligt. Regeringen vil arbejde for, at den gradvise implementering af udsmidsforbuddet bliver så ambitiøs som mulig, herunder at der bliver mulighed for førtidig implementering (tilvalgsordning).

9 9 Regeringen arbejder for en harmoniseret tilgang regionalt i forhold til dokumentation og kontrol, idet regeringen fortsat ser kameraovervågning som et godt middel til at sikre en effektiv kontrol til overholdelse af udsmidsforbud. Regeringen arbejder for at opnå en plan for de ni omfattede demersale fiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, der opfylder målene i reformen om den fælles fiskeripolitik i EU, herunder en anvendelsen af undtagelser, som er videnskabelig begrundet og som for så vidt angår de minimis først anvendes, når andre muligheder er udtømte. Regeringen arbejder for en hel eller delvis harmonisering af bevarelsesmæssige mindstestørrelser for jomfruhummer mellem Skagerrak/Kattegat og Nordsøen. Regeringen finder imidlertid, at det kompromis om en fælles henstilling, der på nuværende tidspunkt tegner sig i Scheveningengruppen, ikke har et tilstrækkeligt højt ambitionsniveau. Planen bør omfatte årene 2016 til 2019, herunder en tidsplan for indfasningen af bifangsterne. Ifald man fra dansk side modsætter sig henstillingen, kan Kommissionen kun fremsætte et forslag om en udsmidsplan efter den almindelige lovgivningsprocedure. Der er en meget stor risiko for, at drøftelserne herom kan blive en fornyet politisk diskussion af selve indførelsen af udsmidsforbuddet. Regeringen vil derfor afstå fra at stemme. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det vurderes ikke at der fra Rådet vil blive gjort indsigelse mod Kommissionens delegerede retsakt. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Der er oversendt et orienterende notat om regionalt samarbejde indenfor den fælles fiskeripolitik til Folketingets Europaudvalg den 2. april Notatet er ligeledes fremsendt til Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 728 Offentligt NaturErhvervstyrelsen/Departementet Den 16. juni 2016 MFVM 95 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til plan for indførelse af udsmidsforbuddet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 25 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 1.0 af 18. december 2015 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 374 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 374 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 374 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006.

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 497 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 31. maj 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 430 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/4. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00911/Dep. sagsnr.: 10007 Den 1. juni 2011

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 60 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 31. marts 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 223 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0545 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0545 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0545 Bilag 1 Offentligt NaturErhvervstyrelsen/ Departementet Den 23. september 2016 MFVM 132 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. februar 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3524 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt EU og Internationalt Den 23. februar 2017 MFVM 222 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 6. marts 2017 1. 2. 3. Fremtidens

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere