1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD 3 AFTALENS GENSTAND. Halsskov Overdrev Naturprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD 3 AFTALENS GENSTAND. Halsskov Overdrev Naturprojekt"

Transkript

1 Halsskov Overdrev Naturprojekt Teknik og Miljø Natur Dahlsvej Korsør Tlf Udkast til græsningsaftale på kommunalt areal 1 AFTALENS PARTER Mellem Slagelse Kommune som ejer og, Adresse, tlf-nr. og cvr-nummer eller cpr-nummer som dyreholder indgås herved følgende græsningsaftale vedrørende det beskrevne areal. 10. april 2014 Sagsid.: Kontaktperson: Charlotte Jørgensen Direkte tlf AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD Aftalen indgås for perioden fra den xx 2014 til og med xx 2019, begge dage inklusive, hvorefter den udløber uden opsigelse. Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af dyreholder med 1 måneds varsel til en 1. januar. Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Kommunen med 3 måneders varsel til en 1. januar. Aftalen kan ophæves i tilfælde af misligholdelse af græsningsaftalen. Dyreholder har ret til afgræsningen vederlagsfrit. 3 AFTALENS GENSTAND Aftalen omfatter ret og pligt til afgræsning af ca. ha, på kommunens matr. nr., som omtrentlig markeret på nedenstående orthofoto. Kommunen har ikke ansvar for arealangivelsens korrekthed. Såfremt dyreholder måtte være i tvivl om rettighederne i øvrigt, herunder arealets indretning, skal dette forelægges Kommunen til afgørelse. Kommunen forestår arealets drift. Udelukkende den del, der vedrører af-

2 græsning af arealet er med nærværende aftale uddelegeret til dyreholder. Alle andre rettigheder og pligter tilkommer fortsat Kommunen. Nærmere uddybning fremgår af 4-6. Side2/8 Naturprojekt Halsskov Overdrev. Formålet med naturprojektet er at genskabe dele af det tidligere Halsskov Overdrevs rige natur, dyre- og planteliv med henblik på at skabe lettilgængelige, naturoplevelser for besøgende. Naturplejeprojektet omfatter en genskabelse af områdets naturlige hydrologi ved at skabe småsøer og oversvømmelser, samtidig er dele af området hegnet således, at det fremover kan blive naturplejet af hårdføre kreaturer og vildheste. Målet er at området i de kommende år vil udvikle sig til et vigtig leve- og ynglested for truede dyr og planter, der er beskyttet af EU`s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver som for eksempel: Eng- og vadefugle, som fx rødben, vibe, dobbelt bekkasin og med lidt held stor kobbersneppe. Ligesom arealet vil være velegnet for agerlandsfugle som agerhøne, lærke og tårnfalk Sommerfugle og andre insekter Krybdyr og padder som markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og grønbroget tudse Rigt blomstrende overdrevsflora Hegn: Nyt hegn opsat 2013 El: Elforsyning etableret 2014 Vand: Naturligt vand på arealet Evt: (Arealerne er dyreholder bekendt fra tidligere aftaleforhold el. lign). Kommunen har ret til at udtage græsningsretten på mindre dele af arealet til friluftsmæssige formål (f.eks. stier eller P-pladser), til naturgenopretnings- eller naturplejeformål eller til skovplantning m.v. 4 a) Dyrehold generelt 4 DYREHOLD Afgræsning af arealerne sker med henblik på naturpleje. Dele af arealerne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, og det er derfor ikke tilladt at ændre arealets tilstand på anden måde. Aftalen indgås med den tilstand, hvori arealerne er og forefindes ved aftalens indgåelse.

3 Dyreholders udbinding på arealerne må alene omfatte kreaturer / heste. Anden udbinding er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Kommunen. Side3/8 Udbinding og hjemtagning af dyr påhviler dyreholder. Tilsynet med udbundne dyr samt evt. behandling af syge eller plejekrævende dyr, påhviler dyreholder. Ansvaret for dyrenes velfærd påhviler således dyreholder ligesom dyreholder i disse henseender har det fulde ansvar for at relevante bestemmelser i logivningen, herunder Dyreværnsloven, er overholdt. Dyreholder skal udover bestemmelserne i aftalen respektere de begrænsninger i benyttelsen af arealerne, der følger af lovgivningen, herunder Dyreværnsloven og Landbrugsloven. Det påhviler dyreholder at alle øvrige og fornødne tilladelser til udbinding af dyrene foreligger. Dyreholder er berettiget til i mindre mængde at tilskudsfodre udbundne dyr med kerne, halm, hø eller wrap maksimalt 7 dage efter udsætning og op til 14 dage før hjemtagning. Restfoder må ikke efterlades på arealet. Fodring udenfor dette tidsrum er ikke tilladt uden forudgående aftale med Kommunen. Tilskud af vitaminer og mineraler må gives løbende. Dyreholder er pligtig at holde arealerne passende afgræsset. Der skal være udsat xx dyreenheder i sommerperioden 1. maj til 31. oktober. Der skal være udsat xx dyreenheder i vinterperioden 1. november til 31. april Kommunen kan pålægge dyreholder at reducere udbindingen, såfremt græsningstrykket af Kommunen vurderes at true naturværdier på arealet. Pålæg om hjemtag af dyr skal efterkommes inden 10 dage fra pålæggets udstedelse. Dyrene må kælve / fole på arealet, såfremt dyreholder forestår tilsynet og det i øvrigt kan finde sted i overensstemmelse med lovgivningen. Det påhviler dyreholder at friholde Kommunen for eventuelle erstatningskrav, rejst af trediepart, som følge af skader, som dyreholder i medfør af nærværende aftale er ansvarlig for. Dyreholder må hverken helt eller delvist overdrage græsningsretten til 3. mand uanset om dette sker mod et vederlag eller ej. Dette omfatter også udbinding af 3. parts dyr på Kommunens arealer. 4 b) Krav til dyrene Der må på arealerne alene gå sygdomsfrie og sundt udseende dyr. Kommunen kan kræve relevante sundhedsattester indhentet og forelagt af dyreholder.

4 Uvane dyr, særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr må ikke udsættes på arealet. Ansvaret for skader forvoldt af sådanne dyr påhviler dyreholder. Tilsvarende gælder, såfremt skaden skyldes manglende eller utilstrækkeligt tilsyn med dyr eller anlæg fra dyreholders side, jf. endvidere 5. Tyr på arealet er ikke tilladt uden forudgående aftale med Kommunen. Side4/8 Pålæg om bortfjernelse af dyr som efter kommunens vurdering viser sig syge, uvane, særligt opsøgende eller særligt nervøse skal efterkommes omgående. Dyreholder har ikke krav på dækning af omkostninger ved hjemtagning af sådanne dyr. 5 TEKNISK DRIFT Tilsyn, vedligehold og friholdelse af hegn, strømgiver og vandingsanlæg påhviler dyreholder. Der skal anvendes materialer tilsvarende dem, som er anvendt af kommunen. Dyreholder klargør hegnene inden den årlige sommerudbinding. Klargøringen omfatter en gennemgang og afprøvning af hegn og strømgiver med samtidig reparation af konstaterede skader. Klargøringen finder hvert år sted i perioden 15. marts til og med 1. maj med mindre parterne forud har aftalt anderledes. Det påhviler dyreholder at genstarte- eller tilslutte anlæggene såfremt de udkobler som følge af vejrlig eller anden hændelig årsag. Dyreholder er i forbindelse med det daglige tilsyn af dyrene pligtig at tilse og evt. reparere strømgiver samt hegn med alle led og stenter mv. Dyreholder har ansvar for, at dyrene til stadighed holdes under tæt og strømførende hegn og at dyrene har adgang til vand. Det påhviler dyreholder at indfange og genudbinde undvegne dyr. Dyreholder er til brug for hjemtagning af dyr berettiget til opsætning af fangfold på aftalearealet efter forudgående aftale med Kommunen. Dyreholder kan efter forudgående aftale med Kommunen endvidere opsætte beholdere til mineraltilskud eller fodring i overensstemmelse med ovenstående 4. Opsatte installationer må ikke virke skæmmende på areal eller landskab eller særligt iøjnefaldende i øvrigt jf. Kommunens vurdering. Der må udover det herover nævnte ikke opsættes indretninger eller foretages arbejder på arealet uden forudgående tilladelse fra Kommunen. Motorkørsel på Kommunens areal kan kun ske efter aftale med Kommunen, og skal altid ske med størst mulig hensyntagen til publikum og i øvrigt mini-

5 meres mest muligt. 6 ØVRIG ANVENDELSE OG DRIFT Alle rettigheder og pligter knyttet til arealet udover den herover beskrevne græsningsret tilhører fortsat Kommunen. Dog tilfalder muligheden for ansøgning om hektarstøtte dyreholder, såfremt denne i øvrigt efterlever græsningsaftalens vilkår. Side5/8 Kommunen forbeholder sig ret til etablering af stianlæg el. lign eller plejearbejder f. eks. i form af rydning af kratvegetation eller afpudsning af aftalearealet. Tilladte aktiviteter udover Kommunens driftstiltag vil typisk være almindelige publikumsbesøg men kan også omfatte organiserede aktiviteter i form af naturvejledning, offentlige naturture og kommercielle arrangementer. Publikum har fri adgang til arealerne, dog må løse hunde ikke medtages på anmodning fra dyreholder skilter Kommunen herfor. Kommunen er uden ansvar for skader som følge af publikums brug af arealet. Arealanvendelsen er omfattet af følgende restriktioner: Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på arealet. Arealet må ikke gødskes. Der må således ikke udbringes handels- eller husdyrgødning på arealet, udover den gødning, som græssende husdyr efterlader på arealet. Arealet må ikke til sås, omlægges eller på anden måde jordbearbejdes. Der må ikke kalkes, vandes, deponeres slam eller affald på arealet. Arealet må ikke drænes eller på anden måde afvandes. 7 SKATTER OG AFGIFTER Ejendomsskatter, andre faste afgifter på arealet betales af Kommunen. Afgifter på el betales af Kommunen. 8 SKADER, MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR Dyreholderen er bekendt med, at Kommunen er selvforsikrende. Dyreholderen må selv sørge for at tegne forsikring for driftstab som følge af eventuel skade på løsøre, besætning mv. Dyreholder er også pligtigt til at tegne ansvarsforsikring. Det anses for misligholdelse, hvis græsningsaftalens bestemmelser ikke overholdes. Kommunen kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftaleforholdet, hvis dyre-

6 holderen har fået et skriftligt påkrav om at bringe en misligholdelse ud af verdenen inden en fastsat frist, og denne frist ikke overholdes. I tilfælde af forventelig misligholdelse (anticiperet misligholdelse) kan Kommunen på samme måde ophæve aftalen, hvis der ikke inden en af Kommunen angiven frist stilles betryggende sikkerhed for, at misligholdelsen ikke opstår. Forventelig misligholdelse foreligger for eksempel, hvis dyreholders bo er taget under konkursbehandling, hvis dyreholderen med eller uden skifterettens medvirken har standset sine betalinger efter konkurslovens regler eller dyreholderens dødsbo er kommet under offentlig skiftebehandling som gældsfragåelsesbo. I øvrigt henvises til konkurslovens kapitel 7. Side6/8 Hvis græsningsaftalen ophører i utide som følge af misligholdelse, er dyreholderen eller dennes bo forpligtet til at godtgøre Kommunen ethvert tab, som opstår som følge af aftaleforholdets afbrydelse. Kommunen kan kræve, at alle nødvendige oplysninger meddeles til bedømmelse af, om dyreholder overholder sine forpligtelser, ligesom Kommunen er berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf. 9 OPHØR Ved aftaleforholdets ophør i overensstemmelse med 2 eller 8 er dyreholder pligtig til for egen regning at fjerne alle materialer og installationer, som denne måtte have tilført arealet, med mindre andet forinden er aftalt med Kommunen. Såfremt dette ikke har fundet sted den dato, hvor aftaleforholdet ophører efter 2, eller senest 7 dage efter den dato, hvor aftaleforholdet ophæves med øjeblikkelig virkning efter 8, kan de nødvendige arbejder iværksættes ved Kommunens foranstaltning og for dyreholders regning. Hvis dyreholder dør i aftaleperioden, kan dyreholders bo opsige aftalen med 1 måneds varsel til udløb førstkommende 31. december. Hvis dyreholder dør i aftaleperioden efterladende sig ægtefælle, er denne berettiget til at fortsætte aftaleforholdet på uændrede vilkår i den resterende aftaleperiode. Det samme gælder for samlever, der lever sammen med dyreholder i et ægteskabslignende forhold. Hvis ægtefællen eller samleveren ikke ønsker at fortsætte aftaleforholdet, skal denne opsige aftalen med 1 måneds varsel til udløb førstkommende 31. december. 10 GENFORHANDLING I tilfælde af, at ændringer i Danmarks og EU's regelsæt for landbruget får den effekt, at det økonomiske forhold mellem parterne forrykkes væsentligt,

7 eller at dele af aftalens bestemmelser i øvrigt taber mening eller bliver særligt byrdefulde for den ene part, skal aftalens bestemmelser genforhandles, hvis en af parterne anmoder derom. Side7/8 Anmodning om genforhandling af aftalen skal fremsættes skriftligt med 1 måneds varsel til en 1. januar og får virkning fra førstkommende 1. april. Såfremt der ikke kan opnås enighed, ophører aftalen til samme 1. januar. UNDERSKRIFTER Som ejer: Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220Korsør, den... Charlotte Jørgensen, biolog Som dyreholder:..., den...

8 Side8/8

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet

Læs mere

Lejekontrakt (jordforpagtning)

Lejekontrakt (jordforpagtning) Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr. 29189471 (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt

Læs mere

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom,

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Udgave af 28 SEP 2012 FORPAGTNINGSKONTRAKT Lyngby-Taarbæk Kommune (herefter bortforpagter) bortforpagter herved ejendommen Dyrehavegård, beliggende Trongårdsvej 12 A, 2800 Kgs. Lyngby til, (herefter forpagter).

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 01-10-2012, s. 3 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 1. oktober 2012 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn 1 Overtagelse og bebyggelse af arealet Lejemålet overtages som beset, og i den stand, hvori det er og forefindes Lejeren har ret til og er,

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere