Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)"

Transkript

1 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013

2 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KMLJ Godkendt af RWJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse A. Styring og samarbejde 2 A.1 Dokumentation 2 A.2 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområdet 2 B. Arbejdsplads 3 B.1 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 3 B.2 Færdselsregulerende foranstaltninger 3 C. Jordarbejder 4 C.1 Rydning 4 C.2 Opbrydning og optagning af belægninger 4 C.3 Muldjord 4 C.4 Blødbundsarbejder 4 C.5 Afgravning 5 C.6 Indbygning 5 C.7 Græssåning 5 C.8 Geotekniske undersøgelser 5 C.9 Grundvandssænkning 5 C.10 Diverse 6 D. Afvanding 7 D.1 Vej dræn 8 D.2 Tætte ledninger 8 D.3 Brønde 8 D.4 Dæksler og riste 9 D.5 Diverse 9 D.6 TV-inspektion 9 E. Bundsikring af sand og grus 10 E.1 Bundsikring II 10 E.2 Grus og friktionsfyld 10 F. Stabilt grus 11 F.1 Stabilt grus II 11 G. Varmblandet asfalt 12 G.1 Grusasfaltbeton 0 GAB 0 13 G.2 Grusasfaltbeton I GAB I 13 G.3 Asfaltbeton tætgraderet AB t 13 G.4 Combi asfalt - Combi 13 G.5 Reguleringspriser 13 G.6 Fræsning 13 I. Kørebaneafmærkning 14 I.1 Demarkering 14 I.2 Afmærkning i termoplast 14 I Ref. R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser

4 J. Vejautoværn og tilhørende udstyr 15 J.1 Stålautoværn 15 N. Fugtisolering 16 N.1 Tunnel 16 P. Stålrørstunnel 17 P.1 Tunnel 17 Q. Stipulerede ydelser 18 II Ref. R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser

5 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder ved opmåling samt bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster i tilbudslisten. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige direkte og indirekte ydelser ved det pågældende arbejde, således at anlægget for de anførte priser færdiggøres til fuldt driftsmæssig stand inden for de i SB og SAB fastsatte rammer. Hvis ikke andet er opgivet, er de angivne mængder opmålt på tegningerne og er de mængder, der teoretisk indgår i det færdige anlæg uden hensyn til spild, svind, komprimering m.v. Ved angivelse af enhedspriser skal disse forhold være indregnet. Jord- og muldmængder for udførelse af kloak og andre ledningsanlæg er ikke medregnet i tilbudslisten. Håndteringen af disse, inkl. bortskaffelse af overskudsjord, skal være indeholdt i de respektive poster. Endelige mængder bestemmes ved entreprenørens opmåling og dokumentation. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige de i betingelser, beskrivelser (herunder det anførte normgrundlag mm.), forlangte ydelser inklusive kontrolarbejder, prøver, registreringer, beregninger mv. samt spild, eventuelle af entreprenøren og/eller arbejdsmetoden forårsagede mermængder, og alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Omregningsfaktor 1.2 fra fast mål til løst mål. De angivne numre refererer til tilbudslistens nummerering af poster. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 1

6 A. Styring og samarbejde Den samlede tilbudssum for hovedpost A. styring og samarbejde kan maksimalt andrage 10% af den samlede entreprisesum. A.1 Dokumentation Samtlige udgifter/ydelser til dokumentation herunder kontroller, myndighedsarbejde, miljøkrav, mængde opgørelser, gravetilladelser, jordflytningstilladelser m.v. skal være indeholdt i enhedsprisen. Al dokumentation skal afleveres som digitalt materiale (Word eller PDF) Entreprenøren skal inden opstart på hovedposterne jordarbejder, bundsikring af sand og grus samt stabilt grus dokumentere overfor bygherren hvordan denne vil dokumentere afgravet og indbygget mængder i henhold til tilbudslistens poster. For posten udbetales maks. 50% efter entreprisens start, 25% midt i arbejdsperioden og 25% når komplet endelig dokumentation foreligger bygherren. A.2 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområdet Samtlige udgifter til varetagelse af sikkerhedskoordinatorrollen samt deltagelse i sikkerhedsrunderinger, sikkerhedsmøder og overholdelse af PSS skal være indeholdt i enhedsprisen. For posten udbetales maks. 50% efter entreprisens start, 25% midt i arbejdsperioden og 25% ved slutopgørelsen. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 2

7 B. Arbejdsplads Den samlede tilbudssum for hovedpost B. arbejdsplads kan maksimalt andrage 10% af den samlede entreprisesum. B.1 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Samtlige udgifter/ydelser til indretning, etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje skal være indeholdt i enhedsprisen. Til afholdelse af byggemøder skal leveres og opstilles mødeskur med plads til 8 mødedeltagere. For posten udbetales maks. 50% efter entreprisens start, 25% midt i arbejdsperioden og 25% ved slutopgørelsen. B.2 Færdselsregulerende foranstaltninger Samtlige udgifter/ydelser til færdselsregulerende foranstaltninger herunder drift, inspektion, etablering af omkørsel m.v. skal være indeholdt i enhedsprisen. For posten udbetales maks. 50% efter entreprisens start, 25% midt i arbejdsperioden og 25% ved slutopgørelsen. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 3

8 C. Jordarbejder C.1 Rydning Samtlige udgifter/ydelser til rydning af entrepriseområdet, læbælter og gl. mergelgrav som nævnt i ekspropriationsprotokol, herunder træer, buske, top vegetation, rødder, stød, affald og lignende inkl. bortskaffelse skal være indeholdt i enhedsprisen. C.2 Opbrydning og optagning af belægninger Samtlige udgifter/ydelser til opbrydning og bortskaffelse af asfalt herunder renskæring til tilstødende belægninger skal være indeholdt i enhedspriserne. C.3 Muldjord Samtlige udgifter/ydelser til afrømning og bortskaffelse af ren muld skal være indeholdt i enhedsprisen. 02. Samtlige udgifter/ydelser til afrømning, mellemdeponi og udlægning af muld på rabatter, trug og skråninger skal være indeholdt i enhedsprisen. 03. Samtlige udgifter/ydelser til afrømning, mellemdeponi og udlægning (udsætning) af muld skal være indeholdt i enhedsprisen. C.4 Blødbundsarbejder Samtlige udgifter/ydelser til afgravning og bortskaffelse af blødbund, samt levering og indbygning af fyldsand skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedsprisen skal yderligere omfatte almindelig tørholdelse med lænse pumpe af byggegruben inden for en pumpekapacitet på 50 m 3 /h og løftehøjde 3m. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 4

9 C.5 Afgravning Samtlige udgifter/ydelser til afgravning og bortskaffelse af ren råjord skal være indeholdt i enhedsprisen. 02. Samtlige udgifter/ydelser til afgravning og bortskaffelse af lettere forurenet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen. Bygherre betaler evt. deponeringsafgift. 03. Samtlige udgifter/ydelser til afgravning, mellemdeponi og indbygning af egnet råjord i sti skal være indeholdt i enhedsprisen. 04. Samtlige udgifter/ydelser til afrømning, mellemdeponi og udlægning (udsætning) af råjord skal være indeholdt i enhedsprisen. C.6 Indbygning Samtlige udgifter/ydelser til levering og indbygning af fyldsand skal være indeholdt i enhedsprisen. C.7 Græssåning Samtlige udgifter/ydelser til græssåning på rabatter, skråning og trug skal være indeholdt i enhedsprisen. C.8 Geotekniske undersøgelser Samtlige udgifter/ydelser til udførelse og rapportering af geotekniske undersøgelser ved tunnel, herunder geotekniske tilsyn ved afgravning skal være indeholdt i enhedsprisen. Skal varetages af anerkendt firma. C.9 Grundvandssænkning Samtlige udgifter/ydelser til grundvandssænkning ved udførelse af tunnel skal være indeholdt i enhedsprisen. 02. Entreprenøren skal etablere den for ledningsanlæggets gennemførelse nødvendige grundvandsænkning. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 5

10 Fjernelse af grundvand langs ledningsanlæg, kan ske ved anvendelse af et anlæg med min. 16 sugespidser, evt. med filteropbygning. I de lerede lag skal spidserne påregnes etableret ved hjælp af forudgående snegleboring langs ledningsgrav eller tilstødende haver. Anlægget skal bevares i drift indtil tilfyldning til ca. 0,5m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted. Der afregnes pr. løbende meter ledningsgrav, således at grundvandssænkning for div. Stikafgreninger er inkluderet. I de afgivne enhedspriser skal indeholdt alle udgifter til anlægget, herunder flytninger, transport, strømforsyning m.v. Det tillades at bortlede vand gennem eksist. nedstrøms liggende ledninger, såfremt mudder, sten og grus m.v. effektivt er hindret i af løbe ind i ledningen. Forinden arbejdet igangsættes, skal entreprenøren i samråd med tilsynet aftale, hvorledes grundvandssænkningen gennemføres. Entreprenøren overtager herefter det fulde ansvar for grundvandssænkningens etablering og drift. For grundvandssænkningsanlæg og vandlænsning, afregnes iht. TBL s angivelser. C.10 Diverse Samtlige udgifter/ydelser til levering og opsætning af bræddehegn med betonstopler, betonbund og alu-inddækning skal være indeholdt i enhedsprisen. Totalhøjde: Brædder: Betonstolper: Betonbundplader: Fag alene: Faglængde inkl. stolpe: Alu-inddækning i top. 160 cm Trykimprægneret svensk fyr 19x125 mm 12,5 x 12,5 cm, længde 270 cm 194 x 30 x 4 cm bredde 188 cm, højde 150 cm. 200 cm Som -Klink hegn- fra Lemming Hegn. 02. Samtlige udgifter/ydelser til komplet flytning af hydrant skal være indeholdt i enhedsprisen. Flyttes ca. 30m. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 6

11 D. Afvanding For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i en brønd måles til ledningsende. For alle drænledninger udenfor vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtergrus, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle drænledninger indenfor vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtergrus, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af TAG eller TBL. For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn) gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af TAG eller TBL. For alle stive ledninger, herunder alle betonledninger gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag og støttelag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af TAG eller TBL. Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger herunder dræn. Ledningsdybder for ledningsstrækninger beregnes som gennemsnitsdybden af dybder målt ved de to endebygværker (brønde). Dybden af ledninger placeret uden for vejes areal samt tværgående oplandsledninger, tværgående spildevandsledninger mv. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra eksisterende terræn og til ledningens bundløb. Dybden af ledninger placeret i vejes afgravningsstrækninger måles fra projekteret råjordsoverflade og til ledningens bundløb. Dette gælder ligeledes for interne vejafvandingsledninger samt langsgående spildevandsledninger, placeret i påfyldningsstrækninger. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 7

12 Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i afløbsledningen, uanset evt. sandfang. Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriser for ledninger. Opmåling mm. jf. SAB / AAB skal være indeholdt i enhedspriserne. D.1 Vej dræn Samtlige udgifter/ydelser til levering og etablering af de angivne dimensioner skal være indeholdt i enhedspriserne. D.2 Tætte ledninger Samtlige udgifter/ydelser til levering og lægning af ø160 PVC rør i overkørsler skal være indeholdt i enhedsprisen. 02. Samtlige udgifter/ydelser til komplet forlængelse af to eksisterende rørunderføringer med ø1000 betonledning skal være indeholdt i enhedsprisen. 03. Samtlige udgifter/ydelser til levering og lægning af ø110 PVC rør skal være indeholdt i enhedsprisen. 04. Samtlige udgifter/ydelser til levering og lægning af ø160 PE PN10 rør skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedsprisen skal yderligere omfatte almindelig tørholdelse med lænse pumpe af byggegruben inden for en pumpekapacitet på 50 m 3 /h og løftehøjde 3m. D.3 Brønde Samtlige udgifter/ydelser til levering og etablering af de angivne dimensioner og dybder med bundrende eller 70 l sandfang og rørtilslutning skal være indeholdt i enhedspriserne. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 8

13 D.4 Dæksler og riste Samtlige udgifter/ydelser til levering og montering af ø315 kuppelrist med fast eller flydende karm samt støbning af 0,5 x 0,5 m betonkarm skal være indeholdt i enhedsprisen. 02. Samtlige udgifter/ydelser til levering og montering ø315 støbejernsdæksel med flydende eller fast karm skal være indeholdt i enhedsprisen. 03. Samtlige udgifter/ydelser til levering og montering ø315 betondæksel med flydende eller fast karm skal være indeholdt i enhedsprisen. D.5 Diverse Samtlige udgifter/ydelser til udførelse af betonfrontplader skal være indeholdt i enhedsprisen. Betonfrontpladerne skal have samme hældning som grøfterne/trug og rørene (Ø200) skal føres tæt igennem betonfrontpladerne og afskæres glat med betonfrontpladens synlige flade(yderside). 02. Pumpestation, der skal leveres komplet pumpestation med trykledningsanlæg for komplet drift incl. bestykning og el-forsyning. Pumpestation f.eks. som Flygt Compit skal niveaumæssigt etableres således at fremtidig kørebanedæksel kan afpasses med en videreførelse af rampens bund. Pumpeydelse: min 20 l/sek regnvand. Tryklednings dim.:ø160 mm (40 m.) Løftehøjde: 5,0 m. Aflåseligt dæksel. 03. Samtlige udgifter/ydelser til levering og lægning af faskine inkl. indpakning i geotextil samt tilslutning til eksisterende dræn skal være indeholdt i enhedsprisen. D.6 TV-inspektion Samtlige udgifter/ydelser til TV-inspektion iht. SAB skal være indeholdt i enhedsprisen. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 9

14 E. Bundsikring af sand og grus E.1 Bundsikring II Samtlige udgifter/ydelser til levering og indbygning af bundsand skal være indeholdt i enhedspriserne. E.2 Grus og friktionsfyld Samtlige udgifter/ydelser til levering og indbygning af grus og friktionsfyld jf. tunnel leverandøren skal være indeholdt i enhedsprisen. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 10

15 F. Stabilt grus F.1 Stabilt grus II Samtlige udgifter/ydelser til levering og indbygning af stabilt grus II skal være indeholdt i enhedspriserne. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 11

16 G. Varmblandet asfalt Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen med tillæg som angivet nedenfor under de enkelte poster. Materialer til overbredde herudover samt til sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles, jf. AAB afsnittene og samt Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med bygherren. Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2 m 2. Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbudets enhedspriser. For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m 2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5. Ved TB k beregnes tilsvarende middelforbruget af klæbemiddel i kg/m 2. Ved stendensitet større end 2,800 Mg/m 3 for GAB 0, GAB I og GAB II og større end 2,900 Mg/m 3 for ABB skal udlægningsmængden i kg/m 2 uden ekstrabetaling korrigeres jf. bestemmelserne i afsnit Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for den fastsatte belægningstykkelse omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- eller mindreforbrug. Den fastsatte belægningstykkelse af hvert lag skal være til stede. Merforbrug Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB afsnittene og I flerlagsbelægninger skal et merforbrug der skyldes mindreforbrug (jf. AAB afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. Hvor den aktuelle udlægningsmængde er bestemt af en fast højde mellem et defineret underlag og en fast øvre kantbegrænsning afregnes efter det faktiske forbrug, således at den andel af merforbruget, som overstiger de ovenfor anførte maksimalt tilladelige merforbrug for de enkelte belægningslag, afregnes med reguleringsprisen Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 12

17 for det næstnederste lag. Skyldes et merforbrug at det resulterende tværfald afviger fra det projekterede, fratrækkes den andel af merforbruget, som skyldes afvigelsen fra det forudsatte tværfald. Mindreforbrug For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. AAB afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for mangelsansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg. G.1 Grusasfaltbeton 0 GAB Samtlige udgifter/ydelser til levering og udlægning af GAB 0 skal være indeholdt i enhedspriserne. G.2 Grusasfaltbeton I GAB I Samtlige udgifter/ydelser til levering og udlægning af GAB I skal være indeholdt i enhedsprisen. G.3 Asfaltbeton tætgraderet AB t Samtlige udgifter/ydelser til levering og udlægning af AB t skal være indeholdt i enhedspriserne. G.4 Combi asfalt - Combi 02. Samtlige udgifter/ydelser til levering og udlægning af Combi skal være indeholdt i enhedsprisen. G.5 Reguleringspriser Samtlige udgifter/ydelser i forbindelse med regulering af de enkelte materialer skal være indeholdt i enhedspriserne. G.6 Fræsning Samtlige udgifter til tilslutningsfræsninger til skal være indeholdt i enhedsprisen. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 13

18 I. Kørebaneafmærkning I.1 Demarkering Samtlige udgifter/ydelser til demarkering skal være indeholdt i enhedsprisen. Alt demarkeret afmærkning skal forsegles med ca. 200 kg/m 2 50% emulsionsopløsning i en bredde af min 100 mm ud over det demarkeret areal og afstrøs med bitumineret stenmel. Demarkering afregnes i fjernet afmærkning pr. m 2. I.2 Afmærkning i termoplast Samtlige udgifter/ydelser til levering og udlægning af afmærkning i termoplast skal være indeholdt i enhedspriserne. Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter linje. Profilerede linjer er opgjort med mellemrum målt i enheden meter linje. Fladeafmærkning er opgjort i udlagt nettomængde målt i m 2. Symboler er opgjort i komplet symbol pr. stk. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 14

19 J. Vejautoværn og tilhørende udstyr J.1 Stålautoværn Samtlige udgifter/ydelser til levering og opsætning af komplet stålautoværn med fundamenter m.v. skal være indeholdt i enhedspriserne. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 15

20 N. Fugtisolering N.1 Tunnel Mængden er fastsat som arealet af de udfoldede overflader. Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udførelse af tynd isolation jf. SAB afsnit N. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 16

21 P. Stålrørstunnel P.1 Tunnel Samtlige udgifter/ ydelser til levering og montage af stålrørstunnel jf. SAB afsnit P skal være indeholdt i enhedsprisen. 02. Samtlige udgifter/ydelser til kantning af rør med chaussesten jf. tegninger skal være indeholdt i enhedsprisen. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 17

22 Q. Stipulerede ydelser De anførte mængder og ydelser er anslåede, og er udover det der i øvrigt er angivet på tegninger, i beskrivelse og tilbudslister for entreprisens færdiggørelse. Ydelserne er at betegne som ekstraydelser, der kun kan komme til udførelse, og med efterfølgende betaling, efter skriftlig forudgående aftale med bygherren. De angivne timesatser skal være inkl. evt. formandstillæg og håndværktøj. Ref: R:\2013\ \10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser 18

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere