Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012"

Transkript

1 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

2 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 11 Retningslinier ved ændring af en entreprise 2 12 Retningslinier for prisregulering 2 13 Regler for betaling 2 14 Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder 3 15 Tilbudslisten (TBL) 3 2 Beredskabshonorar 4 3 Enhedsprisafregning 5 4 Timeprisafregning 6 41 Timepris arbejde 6 42 Timepris værksted/ventetid/ledigtid 6 Projekt dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/5_tag_odder_rev_1_0doc

4 2 1 Generelt Tilbuds og afregningsgrundlaget (TAG) angiver retningslinier ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling Herudover angiver TAG generelle forud sætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og speci elle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 1 oktober 2013 Alle beløb er eksklusiv moms 11 Retningslinier ved ændring af en entreprise Ved ordregivers ændring af en entreprise/rutes udstrækning/omfang vil enheds prisen for et udkald blive reguleret forholdsmæssigt svarende til ændring af ru tens tidsforbrug fra arbejdets start til arbejdets slutning Der reguleres ikke for ændringer på mindre end ± 3 % 12 Retningslinier for prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge og boligstyrelsens cirkulære nr 174 af 10 oktober 1991 om pris og tid på bygge og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk 4 og 5, idet der reguleres både ved mer og mindreudgifter Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et ma teriale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i hen hold til anden regulering Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: indeksforskel regulering sbeløb = regningsbeløb udgangs_ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistik, Statistikbanken, Byggeri og bolig forhold, Indeks for byggeri, anlæg og transport, BYG6, Delindeks: Lastvogns kørsel (Basis marts 1995 = 100) Som udgangsindeks benyttes 2 kvartalsindeks 2012 og som reguleringsindeks benyttes 2 kvartalsindeks i efterfølgende år Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1 oktober til 30 september Første regulering finder sted den 1 oktober Regler for betaling Afregning skal ske pr hele måneders arbejde og skal fremsendes senest den 10 i den efterfølgende måned Projekt dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/5_tag_odder_rev_1_0doc

5 3 Betaling: Regninger skal fremsendes elektronisk, med angivelse af følgende oplysninger: EANnr: Reference: Leo Kristoffersen Arbejde: Vintertjeneste Der skal påføres entreprisenummer, og arbejdets art iht TBL s poster Betaling sker 30 kalenderdage efter fremsendelsesdagen 14 Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder Alle mængder er skønnet, svarende til ét års ydelser Alle mængder vil kunne ændres ubegrænset uden ændring af den tilbudte pris, bortset fra faste honora rer, der altid vil blive udbetalt Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågælden de arbejder, herunder alle foreskrevne dokumentationer, samt alle for arbejdets udførelse og færdiggørelse nødvendige biydelser inkl brug af mobiltelefon 15 Tilbudslisten (TBL) Der udfyldes en tilbudsliste for hver entreprise, der afgives tilbud på Tilbuds samlelisten skal udfyldes med oplysning om alle de afgivne tilbud mv Der skal udfyldes et oplysningsskema for hvert køretøj der tilbydes Oplys ningsskemaerne er vedlagt i tilbudslisten som: Bilag 1_Lastbil (Oplysning om lastbil og chauffører mv) Projekt dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/5_tag_odder_rev_1_0doc

6 4 2 Beredskabshonorar Det faste beredskabshonorar udbetales pr entreprise pr år Der udbetales 50 % efter at entreprenøren har fået godkendt materiel, modtaget instruktion og er klar til start og 50 % efter beredskabsperiodens afslutning, når alt materiel og kontroldokumentation er afleveret Beredskabshonoraret er betaling for at entreprenøren er til rådighed for vinter tjenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel, herunder opbe varing af materiel Ligeledes er det betaling for hans deltagelse i forberedende møder og instruktion ved beredskabsperiodens start samt øvrige møder og in struktionskurser, herunder kursus der afholdes af ordregiver, 1 2 dage pr år Beredskabshonoraret er desuden betaling for entreprenørens fremvis ning/besigtigelse af eget materiel samt modtagelse og montering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens start Ligeledes er det betaling for afmonte ring og aflevering af ordregivers materiel i fuldstændig rengjort stand ved be redskabsperiodens afslutning Alle udgifter til levering og montering af ekstra lys, rotorblink, telefon og sær ligt udstyr, som angivet i udbudsmaterialet, skal være medregnet i entreprenø rens tilbud Ordregiver leverer og monterer det i "Vilkår" anførte udstyr på entreprenørens køretøj i forbindelse med fremvisning/besigtigelse af køretøjet Ordregiver betaler for alle beslag, frontplader mv på lastbiler Såfremt entreprenøren i entrepriseperioden skifter lastbil, skal entreprenøren afholde alle ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv Tilbudsprisen for det faste honorar afgives som en sum Forbrugt tid på værksted til reparationer af ordregivers udstyr afregnes som timepris jfr nedenstående pkt 42 Projekt dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/5_tag_odder_rev_1_0doc

7 5 3 Enhedsprisafregning Enhedspriser gælder for én standardgennemkørsel af ruten og omfatter entre prenørens ydelser fra udkald til arbejdets afslutning, inkl påfyldning af materi aler (salt/lage) samt rengøring og vedligehold/smøring af materiel, klar til næste udkald Ved gennemkørsel af ruten to eller flere gange i umiddelbar tilslutning til hin anden afregnes 2 og efterfølgende gennemkørsel efter timeprisafregning, idet tiden fra ruten forlades til arbejdets afslutning inkl påfyldning, rengøring og smøring af materiel indgår i enhedsprisafregningen Såfremt ordregiver under arbejdets udførelse giver besked om afvigelser fra standardruten, eller såfremt saltmængderne nødvendiggør mellemlæsning eller såfremt nedbrud af ordregivers materiel forøger arbejdsbyrden, afregnes hele arbejdet som timeprisafregning Ordregiver betaler ikke for nedbrud af entreprenørens materiel og medfølgende ventetid mm Projekt dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/5_tag_odder_rev_1_0doc

8 6 4 Timeprisafregning Timeprisafregning anvendes når ordregiver finder, at en standardgennemkørsel af ruten til glatførebekæmpelse ikke kan finde sted Timeprisafregning benyttes altid til snerydning/kombikørsel Der foretages ikke afrunding/oprunding af tider Der afregnes minimalt for 3,0 timers arbejde Der betales ikke for pauser ol 41 Timepris % arbejde Timepris er gældende alle døgnets timer, også søn og helligdage Starttiden: Start tiden er det tidspunkt hvor kørslen med monteret materiel/udstyr på begyndes på ruten Sprederne læsses umiddelbart før kørsel på ruten påbegyndes Sluttiden: Slut tiden er det tidspunkt, hvor entreprenøren afslutter arbejdet på ruten plus et tillæg på 30 min (resterende kørsel, rengøring og afmontering) Medgået tid ved kontrol af indsåning i forbindelse med kørslen, afregnes som køretid 42 Timepris % værksted/ventetid/ledigtid Timeprisen benyttes når ordregiver indstiller arbejdet midlertidigt, uden at af slutte opgaven, samt ved entreprenørens kørsel til og fra værksted samt ventetid på værksted ved reparation af ordregivers materiel Projekt dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/5_tag_odder_rev_1_0doc

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vinterteneste med traktorer m.m. - 2014 i Kommune Bestemmelse om udbud og tilbud Tilbuds- og afregningsgrundlag Aftaleparadigmer Orsigtskort 25. april 2014 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren

Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren Kontrakt om bemanding af akutlægebilen i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent) Delaftale [x] (kontrakten gælder for hver enkelt

Læs mere