Tag ansvar for arbejdsmarkedet. I n d h o l d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag ansvar for arbejdsmarkedet. I n d h o l d"

Transkript

1 I n d h o l d Det nytter at behandle - side 6 En fjerdedel af stofmisbrugerne vil meget gerne i job, fremgik det af debatten på LO Københavns fø r s t e k o n fe rence om narkotikapolitik. Behov for en aktiv alkoholpolitik - side 8 S u n d h e d s s t y relsen opfo rd rer til at gå systematisk til værks for at fo re b y g g e a l k o h o l p roblemer på arbejdspladsen. Til tops med Mindscope - side 9 FIU s ungdomsprojekt i Esbjerg har o p ført et ava n c e ret klatretårn, der kan benyttes af alle med hang til græ n s e- o verskridende fysiske udfo rd r i n g e r. Prøv den ny web: - side 10 NE T-Medier A/S har åbnet en hjemmeside på Internet, hvor faglige fo l k kan få overblik over de mange ny e l e k t roniske tjenester bl.a. fra A-Pre s- s e n Konstruktiv debat om LO s rolle - side 11 I månedens indlæg kommenterer to LO - a m t s formænd udmeldingerne fra SID - k o n g ressen om fa g b e væ g e l s e n s f remtidige struktur. Tag ansvar for arbejdsmarkedet Efter mere end tre år med konstant vækst i økonomi og beskæftigelse er der brug for at opstille nye mål for den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det, som i de kommende år vil være den store udfordring, bliver at forøge udbuddet af arbejdskraft og samtidig sikre, at kvalifikationsniveauet hæves, så de nye medarbejdere kan lave op til de skærpede krav, virksomhederne stiller. Med den optimisme, der alt andet lige hersker i erhvervslivet, tror jeg nok, at forudsætningerne er til stede for at finde en fælles forhandlingsløsning. Vi har en enestående chance for at få kabalen til at gå op. Så er det op til dem, der sidder med de rigtige kort, om de vil spille med. På fagbevægelsens og A-kassernes vegne kan jeg roligt sige, at vi altid er med i spillet, og at vi ikke kunne drømme om at gemme kortet oppe i ærmet! Vores bud på en løsning bygger på fem hovedsynspunkter, som vi ønsker gennemført i samarbejde med de andre aktører på arbejdsmarkedet: 1. Som udgangspunkt mener LO, at jobomsætningen på det danske arbejdsmarked er af en sådan karakter, at vi hele tiden må have fokus på at få de ledige ind i ordinær beskæftigelse. Det stiller krav om, at de ledige grundregistreres tidligt og præcist. At jobformidlingen er hurtig og effektiv. Og at der løbende er rådgivning og kontakt til de ledige. På denne måde kan vi indfri virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft uden de gammelkendte og fantasiforladte forslag om stramninger over for de ledige. Det kunne jo tænkes, at problemet ligger et andet sted! I øvrigt kan der spares et ikke uanseligt millionbeløb, hvis søgeledigheden reduceres med bare to dage. 2. Samtidig er der et stort behov for at styrke kvalificeringen og målretningen af de lediges uddannelsestilbud. Det er ikke det samme som en begrænsning af mængde og indhold. Det dur heller ikke at dimensionere uddannelsesbehov efter planøkonomiske principper. I stedet bør vi udvise respekt for det fri LO-link - Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgivet af Landsorganisationen i Danmark, Rosenørns Allé 12, DK 1634 København V Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Peter Lav Hansen, Dorte Monggaard (DJ) og Susse Maria Holst ISSN-nr.:

2 initiativ og motivationens betydning for den enkelte lediges personlige uddannelsesvalg. 3. Det afgørende for os er, at udstødningen fra arbejdsmarkedet stoppes. Det er den egentlige forudsætning for, at arbejdskraftudbuddet kan øges. Derfor gælder det om at bremse tilgangen til langtidsledighed samtidig med, at vi bringer de allerede langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan lade sig gøre ved at håndhæve de allerede eksisterende rådighedsregler i takt med, at arbejdsmarkedsindsatsen gøres tilstrækkelig finmasket, så enkeltpersoner kan samles op undervejs. Arbejdsmarkedet følger samme naturlov som en karrusel. Centrifugalkraften øges, jo hurtigere der køres rundt. Men med det tempo arbejdsmarkedet har på i disse år vil de svageste ledige blive smidt af karrusellen. Skal vi derfor gøre os forhåbninger om at få dem, der i dag står bagest i køen, tilbage på karrusellen, skal der ikke strammes op, men skabes nye muligheder for de ledige. Vi skal ikke bremse farten på karrusellen, men sætte dem, der er tilskuere, bedre i stand til at hoppe på i farten. 4. En ting står dog klart: Hvis arbejdsmarkedspolitikken skal lykkes, kræver det, at virksomhederne tager et større slæb. Det burde egentlig ikke være nødvendigt at nævne, da det jo som bekendt er virksomhederne, der har brug for en kvalificeret arbejdsstyrke. Men noget kunne tyde på, at den aktive arbejdsmarkedspolitik i dag ikke omfatter virksomhederne i tilstrækkeligt omfang. 5. Endelig har LO konstateret, at korttidsledigheden udgør et særskilt problem. Medens alt andet udvikler sig, forholder det sig modsat med korttidsledigheden. Den er reelt uændret. Cirka 2 1/4 pct. af arbejdsstyrken er konstant uden arbejde som følge af korte ledighedsperioder. Der er med andre ord fuldtidspersoner, der på årsbasis er korttidsledige. Det svarer til 1/3 af den aktuelle ledighed. Også her står vi med et problem, som nok bør påkalde sig opmærksomhed fra de involverede parter. Ansvar er nøgleordet for en succesfuld arbejdsmarkedspolitik. Det gælder for såvel formuleringen af politikken som for udmøntningen. Skal det lykkes at sikre den omstilling, der er nødvendig, kræver det at både lønmodtagere og arbejdsgivere forpligtes - og forpligter sig - til at tage et konkret ansvar over for arbejdsmarkedets udvikling i de kommende år. Dette ansvar påhviler ikke alene de centrale parter, men også de lokale og regionale arbejdsmarkedsorganisationer over hele landet. Her har LO s amter og sektioner en vigtig selvstændig opgave, som jeg forventer, vil blive udført med dygtighed og engagement. Af hensyn til de ledige. Venlig hilsen Hans Jensen Side 2

3 P l a k a t s ø j l e n Trepartsforhandlinger i døgndrift Torsdag morgen den 17. september mødtes arbejdsmarkedets parter med arbejdsminister Ove Hygum for at tage fat på de trepartsforhandlinger om arbejdsmarkedsreformens 3. fase, som ikke mindst LO har opfordret kraftigt til at få i gang. På mødet var der tilslutning til, at forhandlingerne skal køre kontinuerligt en uge frem med henblik på at nå et resultat den følgende torsdag. Den korte tidsfrist er nødvendig, hvis det skal lykkes at få udarbejdet konkrete lovforslag, som kan lægges frem ved Folketingets åbning i oktober. På det indledende møde blev der nedsat fire arbejdsgrupper, som skal arbejde i døgndrift på at levere de oplysninger og forslag, parterne har brug for i forhandlingerne. De emner, der skal behandles i arbejdsgrupperne er bl.a. følgende: Fremrykning af aktivering for voksne ledige, så aktivering kan ske før 12 måneders ledighed. Større fleksibilitet i ret-og-pligt aktiveringen i aktivperioden. Fremrykning af aktiveringen for unge under 25 år til inden 6 måneders ledighed. Hyppigere kontakt til de ledige både i dagpenge- og aktivperioden. Individualisering af udpegning af ledige til tidlig aktivering i dagpengeperioden. Styrket indsats for de svage ledige i AF-systemet - tættere samarbejde med kommuner, A-kasser og evt. andre. Større målretning af uddannelsesaktiveringen ved at lægge en del af bevillingerne og styringen over til AF. Forenkling af styresystemet for den arbejdsmarkedspolitiske indsats - herunder fordelingen af kompetence mellem partsorganer og administrative organer. Styrkelse af kontakten mellem Landsarbejdsrådet og arbejdsministeren. Erhvervsfrekvensen for de årige skal forøges. P l a k a t s ø j l e n tillids- og sikk e r h e d s re p ræ s e n- tanter er tilmeldt det s t o re TR-træ f, men mange måtte gå fo r- g æ ve. Fuldt hus til TR-topmødet Med deltagere bliver der fuldt hus til det store TR-topmøde mandag den 28. september i Odense Congress Center, som markerer højdepunktet på LO s tillidsrepræsentant-år Der er flere uger siden, sekretariatet måtte sige stop for flere tilmeldinger til stævnet. Det betyder, at det langt fra er alle interesserede tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der har kunnet komme med til topmødet. Det store arrangement starter mandag morgen med underholdning og musik, hvorefter der er stort morgenbord. Her præsenteres bl.a. resultatet af LO s ny tillidsrepræsentant-undersøgelse, som er udført af forskergruppen FAOS. I løbet af dagen tages en række temaer op på konferencer, seminarer og i workshops. Deltagerne skal bl.a. diskutere virksomhedernes sociale ansvar, etnisk ligestilling, fremtidens fagbevægelse, privatisering og udlicitering, moderne virksomhedsledelse og forandringer i arbejdslivet. Side 3

4 Om aftenen er der topmødemiddag, hvor statsminister Poul Nyrup Rasmus - sen holder festtalen. Desuden uddeles LO-prisen for Så skal der danses til over midnat, hvor topmødet afsluttes med festfyrværkeri og lasershow. P l a k a t s ø j l e n Styrkelse af LO - s e k- tionerne og udvikling af det lokale ve l fæ rd s s a m f u n d b l i ver hove d t e m a e r- ne på det tvæ r fa g l i- ge landsmøde LO-landsmøde i Esbjerg Udvikling af det lokale velfærdssamfund bliver et gennemgående tema på LO s landsmøde for amter og sektioner, som i år holdes på Esbjerg Højskole i dagene november. Landsmødet indledes med et uddrag af den ny musical»demokraten«om Peter Sabroe, hvorefter statsminister Poul Nyrup Rasmussen får ordet. Traditionen tro er han - som formand for Socialdemokratiet - inviteret til at komme med et oplæg efterfulgt af en debat med landsmødedeltagerne om den aktuelle faglige/politiske situation. Derefter handler det om at styrke LO-sektionerne og forbedre deres arbejdsvilkår, og der er planlagt workshops, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer om brugerundersøgelser, uddannelsesprojekter m.v. Arbejdet foregår i syv grupper, der er inddelt amtsvis efter geografiske kriterier. På andendagen udvides debatten til at omfatte velfærdssamfundet set i det lokale perspektiv. Der bliver oplæg og debat om kvalitet og prioritering i de kommunale velfærdsydelser og om udfordringer til det lokale demokrati. Derefter sluttes der af med et spørgepanel sammensat af repræsentanter for LO-sektionerne. P l a k a t s ø j l e n Stort frafald blandt lærlinge Hver fjerde lærling på erhvervsskolerne i Århus falder fra, inden de har afsluttet deres uddannelse. Det viser en undersøgelse, som er foretaget af Dansk Markeds-analyse for handelsskolerne og de tekniske skoler i Århus. Det alarmerende høje frafald vækker bekymring i LO Århus, som mener, at der er brug for yderligere undersøgelser for at finde frem til de årsager, der ligger bag. Selv om 42 pct. af de lærlinge, der afbryder et læreforhold, finder en anden læreplads i branchen, er frafaldet alt for stort, siger Hans Halvorsen, formand for LO Århus. Han mener, at vejledningen i folkeskolen er for dårlig. Derfor får de unge et kulturchok ved mødet med erhvervslivet. Det kan kun ændres ved, at folkeskolens elever får et mere realistisk billede af, hvad faglært arbejde er, og hvilke karrieremuligheder man har som faglært. Og det skal ske i samarbejde med lærerne, fastslår Hans Halvorsen, der i øvrigt mener, at opgaven med at mindske frafaldet blandt lærlinge og elever er en fælles opgave for fagbevægelse, arbejdsgivere, forældre og folkeskole. Side 4

5 Kommende aktiviteter P l a k a t s ø j l e n 16-17/9 Konference om Amsterdamtraktaten på Højstrupgård 28/9 TR-topmøde i Odense Congress Center 30/9-1/10 Fællesmøde for LO-amter på Hotel Fjordgården i Ringkøbing 1/10 LO s jubilæumsudstilling»folkets århundrede«åbner i Arbejdermuseet 16-24/10 Musicalen»Demokraten«opføres i Musikhuset i Århus 19-20/10 Amtsteknikerkonference på Højstrupgård 27/10 LO s repræsentantskabsmøde i Falkoner Centret 29-30/10 Konference for grunduddannelsesudvalg på Højstrupgård 2-3/11 Landskonference om AMU og VUC, Hotel Fjordgården i Ringkøbing 10-11/11 LO s landsmøde for amter og sektioner på Esbjerg Højskole Kultur og fællesskab gennem tiderne Fo k u s Musicalen»Demok raten«om Pe t e r S a b roes liv og tegnefilmen»fæ l l e s- skab«er med til at m a r k e re afslutningen på LO s jubil æ u m s fe s t l i g h e d e r Med to store kultur-satsninger i form af en tegnefilm og en musical sættes der nu punktum for festlighederne i anledning af LO s 100 års jubilæum. Der er spænding til det sidste forud for premieren den 16. oktober på den ny musical om»demokraten«, der opføres i Århus Musikhus frem til den 24. oktober. Hovedpersonen er den århusianske folketingsmand og samfundsrevser Peter Sabroe, som blev kendt som de små og de svages beskytter. Som den første blev opmærksom på, at udsatte børn også skulle have rettigheder. Det var især de mange plejebørn og børnehjemsbørn, han arbejdede for at give bedre vilkår, da han pludselig omkom ved en jernbaneulykke i Musicalen er skrevet og komponeret af Kim Hougård Sørensen i samarbejde med ATLANTIS-tekstforfatteren Thom - as Høgh. I hovedrollerne ses og høres to solister fra Østre Gasværks teater, Martin Loft og Nicoline Møller. Forestillingen er produceret af Århus Musical Produktion med støtte bl.a. fra LO og LO Århus/Århus amt. I alt har 35 lokale faglige organisationer og en halv snes private virksomheder bidraget økonomisk til at få forestillingen op at stå. Billetter kan bestilles på tlf Der kan også arrangeres foredrag om Peter Sabroe og hans tid på jyske uddannelsesin - stitutioner. Kulturarv som tegnefilm Den danske kulturarv er også nærværende i den ny tegnefilm, som markerer LO-jubilæet, og som netop har haft premiere. Den hedder»fællesskab...? - en tegnefilm om Danmark«og er en rejse gennem års Danmarkshistorie på godt og ondt. Filmen er skabt af»tegnedrengene«- Per Tønnes Nielsen og Anders Sørensen - som tidligere har Side 5

6 Nr. 3 /September 1998 tegnet»verdenshistorien 1 & 2«. Filmen handler om Gunvor og Erik, der skal giftes og drømmer om et liv i fællesskab som en del af velfærdssamfundets store fællesskab. Så spoles tiden tilbage til dengang, der slet ingen danskere var i Danmark. Og filmen følger udviklingen op igennem årtusinderne, hvor folk udefra slog sig ned i landet og var med til at skabe det samfund, vi kender i dag. LO er hovedsponsor for»fællesskab...?«, som er produceret i samarbejde med Filmforsyningen, Nationalmuseet og Det danske Filminstitut. Filmen havde premiere på Nationalmuseet, hvor der samtidig åbnede en udstilling, der knytter sig til temaerne i»fællesskab...?«. Udstillingen er lavet af Connie Hinsch fra Børnenes Museum og vises til og med oktober, hvorefter den skal på turné til andre museer. Den ny tegnefilm distribueres bl.a. af LO Skolekontakt. Den kan også lånes på alle folkebiblioteker. Det nytter at behandle stofmisbrugere S o c i a l p o l i t i k Social- og sundhedsudvalget i LO København havde stor glæde af sin første heldagskonference om narkotikapolitik - Mange fhv. eller stabile misbrugere ønsker at komme i beskæftigelse Fordomme og mistillid blev afløst af viden og optimisme, da LO København forleden tog fat på et af de mest tabu-belagte spørgsmål i socialpolitikken: Narkotika. Det var sektionens social- og sundhedsvalg, der for første gang havde taget initiativ til en heldagskonference om narkotikapolitikken i Københavns kommune. Og selv om det oprindelige arrangement i foråret måtte aflyses på grund af storkonflikten, var der stor tilslutning til konferencen, som foregik i TIB afd. 27 s fagforeningshus i Valby. - Narkotikamisbrugere er vores medmennesker, vores venner og - nogen gange - også vores familie. Derfor skal fagbevægelsen også beskæftige sig med deres vilkår og problemer, sagde formanden for social- og sundhedsudvalget, Jytte Petersen, ved åbningen af konferencen. Især mente hun, at det var vigtigt at interessere sig for, hvilke tilbud og serviceydelser kommunen stiller til rådighed for de borgere - hvadenten de kommer fra København eller andre dele af landet - som har brug for hjælp til at komme fri af et narkotikamisbrug. Brugerpatruljer på Vesterbro Blandt indlederne på konferencen var en repræsentant for brugerforeningen på Nørrebro, Jimmie Aagaard Nielsen, som fortalte om sin situation. Han havde haft en vanskelig opvækst præget af omsorgssvigt og brutalitet og havnede som helt ung i et narko-miljø, hvor han blev misbruger. I nogle år levede han Side 6

7 et stabilt liv på metadon i Nordjylland, men da amtet ændrede sin politik, kom han i klemme, og problemerne tog magten fra ham. I stedet flyttede han tilbage til København, hvor han fik hjælp til igen at komme på fode. I dag er han 46 år og aktiv i brugergruppen, som hjælper og rådgiver andre narkomaner i kommunen. Gruppens medlemmer går bl.a. på patrulje på Vesterbro, hvor de forsøger at motivere - ofte hjemløse - misbrugere til at søge behandling evt. i deres hjemkommune. Hans erfaring er, at uanset om man kan blive helt stoffri eller ej, er det bedre at være under behandling, så man kan få en rimelig tilværelse uden kriminalitet. Derfor var han glad for de tilbud, som Københavns kommune stiller til rådighed, og som er bedre og mere målrettet end mange andre steder i landet. Stoffer bør afkriminaliseres Lederen af ambulatoriet Enghaven, Lars Steinov, var på samme linie, da han opfordrede til ikke at legalisere, men at afkriminalisere de euforiserende stoffer. Efter hans mening var kriminalitet og vold den største risiko ikke bare for narkomanerne, men for hele samfundet. Alene problemerne med urene stoffer og smittespredning taler for, at samfundet får større kontrol med handelen med narkotika. Han mente også, at fixerum var nødvendige af hensyn til dem, der endnu ikke var kommet under behandling. Han havde opnået gode resultater med»erfarne«narkomaner, der får metadon som vedligeholdelse. Nogle af dem vil også have styrke til at opgive stofferne på et eller andet tidspunkt. Han får ofte henvendelser fra brugere, som gerne vil have et arbejde, og mente at en del vil kunne klare et job på normale vilkår. Derfor håbede han, at den voksende mangel på arbejdskraft kunne blive den chance, som hans brugere længe havde ventet på, til at komme ud på arbejdsmarkedet evt. via fleksydelse el.lign. I alt mente han, at ca. en fjerdedel af dem, der kommer på ambulatoriet, er interesserede i at få arbejde. I dag er ca. 95 pct. af stofmisbrugerne i kommunen på overførselsindkomster. Det rummelige arbejdsmarked- Københavns socialborgmester Winnie Larsen-Jensen deltog også i konferencen. Hun mente, at det måtte være i alles interesse, at kommunen bruger 100 mill. kr. årligt på behandling af stofafhængige. Der er særlige hensyn at tage til de familier, der også rammes, når en person bliver afhængig af narkotika. Situationen er specielt vanskelig for børnefamilier, hvor en eller begge forældre er stofafhængige. Som udgangspunkt mente hun, at det er nødvendigt at udvise tolerance. - Narkomaner er en meget svag samfundsgruppe, som altid har stået bagest i køen. Derfor vil de altid have brug for megen og massiv hjælp fra samfundet. Men så længe behandlingen nytter, er indsatsen ikke forgæves, påpegede hun. Et særligt problem er, at mange narkomaner har en straffeattest og derfor kan have svært ved at få ansættelse. Det bør der findes en løsning på, så skabelsen af et mere rummeligt arbejdsmarked også kan komme denne gruppe samfundsborgere til gode, tilføjede Winnie Larsen-Jensen. Københavns Kommune har i øvrigt indbudt LO København til at indgå i et samarbejde om at fremme beskæftigelsen for stofmisbrugere, der er i stabil behandling. Sigtet er at tilbyde opkvalificering og praktik, som kombineres med en jobgaranti, hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende. Side 7

8 E r h ve r v s p o l i t i k S u n d h e d s s t y re l s e n o p fo rd rer re p ræ s e n- tanter for virksomheder og organisationer til at deltage i den tredie konfe re n- ce om fo re b y g g e n d e alkoholpolitik, som finder sted i Ko l d i n g i nove m b e r Fokus på den aktive alkoholpolitik Stadig flere virksomheder vælger i disse år at indføre en alkoholpolitik på arbejdspladsen. Sundhedsstyrelsen under Sundhedsministeriet ser positivt på denne udvikling, fordi den giver håb om, at nogle af de livsstilssygdomme, der plager danskerne, kan forebygges. Alkohol er således en medvirkende årsag til, at den danske gennemsnitslevealder er blandt de laveste i industrilandene (OECD). For kvindernes vedkommende er det kun Tyrkiet, der ligger endnu lavere. Derfor forventer styrelsen, at der vil være stor interesse for den konference om en aktiv alkoholpolitik, der finder sted den 16. november på Hotel Scanticon Comwell i Kolding. Målgruppen er nøgle- og netværkspersoner samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter både fra det private og det offentlige arbejdsmarked. Da formulering af en alkoholpolitik er et samarbejdsspørgsmål, henvender konferencen sig i særdeleshed til medlemmer af virksomhedernes samarbejdsudvalg. Men også repræsentanter fra arbejdsmarkedsorganisationerne har mulighed for at tilmelde sig konferencen i Kolding. Nyt landsdækkende tilbud Det er tredie gang, Sundhedsstyrelsen sætter fokus på alkohol på arbejdspladsen, og indfaldsvinklen er i år, hvordan der rent praktisk kan sættes ind for at støtte medarbejdere med alkoholproblemer. Det handler både om forebyggelse og om virksomhedens sociale ansvar. Samtidig præsenteres et nyt landsdækkende tilbud til arbejdspladser, der ønsker at indføre en aktiv alkoholpolitik. Blandt konferencens indledere er konsulent Michael Jacobsen, LO, og chefkonsulent Ole Risak, DA. Desuden taler professor Lars Iversen, Københavns Universitet, om nødvendigheden af forebyggelse på den enkelte arbejdsplads. Konferencen er tilrettelagt af konsulentfirmaet MANUS i Århus amt. Som tidligere vil Sundhedsstyrelsen uddele en alkoholpris til to virksomheder, der har arbejdet med alkoholproblemerne, og hvis erfaringer kan tjene som inspirationskilde for andre. Priskomiteen vil bl.a. lægge vægt på, om alkoholpolitikken er blevet til i et aktivt samspil mellem ledelse og medarbejdere, og om den både indeholder regler om forbrug og tilbud om hjælp. Virksomheder, der ønsker at komme i betragtning, opfordres til at indsende deres alkoholpolitik til priskomiteen senest den 12. oktober. Adressen er MANUS - konsulenter i alko - holpolitik, Vestre Kongevej 4-6, Bygn. A-1, 8260 Viby J., tlf Bedre vilkår for opfindere på Lolland E r h ve r v s p o l i t i k LO Vestlolland opfordrer lokale opfindere og iværksættere til at fortælle, hvor skoen trykker. Opfindere og iværksættere lider ofte af frustrationer og usikkerhed, når de ikke ved, hvordan de skal komme igennem systemet med deres ideer. De har også svært ved at skaffe den nødvendige kapital til produktudvikling og markedsføring. Side 8

9 Derfor vil en styregruppe på Lolland nu gennemføre en interviewundersøgelse, der skal fastslå, hvad der kan gøres for at hjælpe de lokale opfindere og iværksættere med at få deres ideer og projekter omsat i praktisk produktion. Målet er at gøre Lolland til et»opfindernes Mekka«, siger LO-formand Kurt O.S. Hansen, LO Vestlolland. Hen er medlem af styregruppen, som også består af repræsentanter for Erhvervsråd Lolland, Dansk Forening til Fremme af Opfindelser Syd m.fl. Han er overbevist om, at der findes en række opfindelser rundt om»i skufferne«, som aldrig er blevet til noget - måske fordi der er for mange»forstokkede embedsmænd og eksperter, der ensidigt fokuserer på økonomien«, som han siger. Kurt O.S. Hansen vil gerne have de glemte ideer frem i lyset, så der kan skabes en lokal produktion til gavn for beskæftigelsen på Lolland. Men i første omgang gælder det om at få så mange opfindere og iværksættere som muligt til at deltage i undersøgelsen. Styregruppen er interesseret i at få deres bud på, hvor barriererne findes, og hvad der skal laves om for at gøre arbejdsgangen lettere og derved bane vej for flere job på Lolland. Projektet, der har fået navnet»loop«, støttes af Mål 2-programmet under EU s Regionalfond U n g d o m Ungdomsprojektet i Esbjerg tilbyder alle at prøve det ny 11 meter høje klatretårn, som er velegnet til gruppedynamiske øvelser Til tops med Mindscope Nu kan alle afprøve deres evner for teambuilding, personlig udvikling og fysisk udfoldelse på Esbjerg Højskole. Det er FIU s ungdomsprojekt Mindscope, der har bygget et 11 meter højt klatretårn, som både kan bruges til klatring, rapelling og pendulspring. Der er også opstillet pæle på op til 16 meters højde, hvor man kan dyste i pæleklatring. Mindscope anbefaler de nye faciliteter, når nye grupper skal lære at arbejde sammen og sætte sig nye mål. Sikkerheden er i orden, fordi de unge samarbejder med erfarne klatre-folk om tilrettelæggelse, instruktion m.v. Mindscope bruger selv klatretårnet i deres egne aktiviteter for unge, men andre orga - nisationer kan også leje sig ind efter aftale. Nærmere oplysninger fås på tlf I rampelyset I øvrigt er Mindscope klar med nye kurser og tilbud til fagbevægelsens unge. Næste»Reality Raid«finder sted på Skanderborg Vandrerhjem den september. Her er fagligt interesserede unge inviteret til at prøve nogle af deres ideer af. Samtidig får de mulighed for at tilegne sig nogle værktøjer/redskaber til at omsætte ideerne i konkret handling. Kursusnummer »Hold gnisten tændt«. Efterårets»Visionsguide«foregår på Esbjerg Højskole den oktober, Side 9

10 hvor det handler om medietræning bl.a. for ansatte i det faglige ungdomsarbejde. Deltagerne bliver placeret i realistiske situationer med spotlight, mikrofoner og snurrende kameraer og lærer at svare på journalisternes spørgsmål under forskellige forhold. Kursusnummer »Fordi rampe - lys ikke er lutter lagkage«. Nat-Madsen kigger forbi Ugen efter er der igen fokus på medierne. Den oktober er der»future Raid«i Esbjerg, hvor alle unge fra hele landet kan melde sig til. Deltagerne kommer bag om de populære TV-shows kulisser og oplever bl.a., hvordan både aviser, blade, reklamer og radio/tv manipulerer med virkeligheden. Den berømte Nat- Madsen kigger forbi og fortæller om, hvordan han blev mediestjerne. Men der bliver også debat, om der overhovedet er noget, der hedder etik og moral i mediekampen. Tilmelding pr. tlf. eller til Mindscopes hjemmeside: N e t - M e d i e r Foruden hjemmepc og Internet-adgang kan NE T-Medier nu t i l b yde ny hjemmeside for de aktive : w w w. fa g l i g. d k Nu kan alle gå på Internet NET-Medier A/S er nu klar med et særligt tilbud til LO-medlemmer, som ønsker at få adgang til Internet og i det hele taget gøre brug af den nyeste informationsteknologi. Selskabet har forhandlet sig frem til en rimelig pris på en samlet mediepakke, der både indeholder en Compaq multimedie computer med programmer, spil, film og service. Farveprinter og Internet-adgang er også med i hjemmepc-pakken, som koster under 60 pct. af den normale pris. PC-pakken kan bestilles i den lokale fagfor - ening. For LO-medlemmer, der i forvejen har en moderne kraftig computer, kan NET-Medier tilbyde et års gratis adgang til Internet. Det sker i samarbejde med Cyber City, som også kan levere en udbygget medlemsservice. Alle nye brugere kan tilmelde sig en Internet-skole, hvor der bl.a. undervises i anvendelse af og søgning på det globale net. NET-Medier er et datterselskab af A-Pressen, som står for den elektroniske kommunikation inden for arbejderbevægelsen. Selskabet er bl.a. ansvarlig for driften af Dialog - det fælles kommunikationssystem, som benyttes af mere end aktive i fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Desuden står NET-Medier for NET-Arkiv, som er en stor database, der indeholder informationer fra fagbevægelsens dag- og fagblade, pjecer, taler m.v. Det nyeste tilbud fra NET-Medier er en ny hjemmeside: som skaber en samlet indgang til de fleste af fagbevægelsens organisationer. Her findes daglige nyheder fra NET-Redaktionen, henvisninger til Aktuelt On-Line o.s.v. Oplysninger om de enkelte tilbud fås ved henvendelse til f.eks. tlf , eller - er.dk. Side 10

11 Månedens indlæg Det er fagbevægelsens opgave at frembringe resultater, som kan synliggøre indsatsen, skriver to kongresdelegerede i en kommentar til den faglige debat på SID s kongres i København En konstruktiv debat om LO s rolle Af Torben Stig Jensen og Evald Zacho, amtsformænd for hhv. LO Vestsjællands amt og LO Vejle amt Fra den første dag har debatten på SID s kongres i København givet genlyd i medierne. Nogle temaer har fået mere omtale end andre, men der er også nuancer, som slet ikke er trængt igennem mediebarrieren. Derfor vil vi gerne supplere det billede, der udadtil har tegnet sig af debatten på kongressen. Det gælder ikke mindst den gennemgående diskussion om fagbevægelsens fremtidige opgaver og struktur. Som delegerede oplevede vi det som en uhyre spændende og konstruktiv debat, og vi er helt uenige med de dele af pressen, som har udlagt det som en ensidig kritik af LO og det tværfaglige samarbejde. Tværtimod blev det gang på gang slået fast, at SID lægger stor vægt på solidariteten i fagbevægelsen, og at det faglige fællesskab i LO også fremover vil have en høj prioritet for forbundet og de enkelte afdelinger. Men det gør det ikke mindre aktuelt at diskutere, hvordan vi bedst udnytter de ressourcer, vi råder over, og sikrer en effektiv arbejdsdeling mellem fagbevægelsens mange forskellige led. Først og fremmest må der ikke være overlapning eller dobbeltarbejde - hverken mellem forbundene eller LO eller mellem de centrale og lokale led - for så vil vi ikke kunne nå de mål, vi har sat os. I sig selv er det ikke nogen ny diskussion, men den er nødvendig at holde fast i, hvis vi vil nå resultater - også i fremtiden. Og vi mener, at SID s forbundsformand, Poul Erik Skov Chri - stensen, på kongressen kom med nogle gode bud på, hvordan arbejdet skal foregå fremover. Indsatsen skal synliggøres For det første tog han fat i debatten om, hvilke opgaver vi skal prioritere i fremtiden. På det punkt er vi enige i, at vi alle steder skal være bedre til at luge ud i gamle rutiner og sikre, at vi ikke bruger kræfter på opgaver, som tiden er løbet fra, og som ikke bringer os videre. I stedet skal vi være meget lydhøre overfor, hvad der rører sig på alle niveauer i samfundet, og hvor vi kan gå ind og præge udviklingen. For det lokale arbejde betyder det bl.a., at vi ikke skal have så mange faste udvalg med store uoverskuelige opgaver, som man aldrig bliver færdig med. Det er i længden meget frustrerende for organisationernes repræsentanter og giver heller ikke de resultater, vi har brug for. I stedet må vi satse på flere arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg, som oprettes for at løse en helt præcis opgave. Og når arbejdet er gjort, kan deltagerne gå hver til sit og evt. tage fat på nye opgaver. En af fordelene ved denne fremgangsmåde er, at det vil være lettere at synliggøre de resultater, vi opnår i forhold til de tilsluttede organisationer. Samtidig vil vi bedre kunne dokumentere, hvad vi bruger pengene til, og på den måde synliggøre de forskellige organisatoriske led og deres betydning for helheden. Hvis nogle fagforeninger er utilfredse med LO-sektionerne, skyldes det måske, at de ikke hører nok om dem og ikke ved, hvad de laver, fordi de arbejder med nogle opgaver, der ikke er særlig klart definerede. Derfor får de heller ikke så konkrete resultater, at de bliver tilstrækkelig synlige. For os må målet naturligvis være at gøre sektionsarbejdet attraktivt og målrettet, at vi kan få de fagforeninger Side 11

12 - bl.a. fra SID - som i dag står udenfor, til at gå med i samarbejdet. LO-sektioner i alle kommuner SID-formanden var naturligvis også inde på, hvilke opgaver LO skal beskæftige sig med lokalt og regionalt. Vi er helt enige i, at de rent faglige spørgsmål omkring overenskomster m.v. skal klares i de enkelte fagforeninger. Og at det især er de tværfaglige politiske opgaver, som vi skal løse i LO s amter og sektioner. Det allervigtigste er her, at vi er repræsenteret i hver eneste kommune, så vi kan gå ind som sparringspartnere for de socialdemokratiske politikere og være med til at præge det politiske arbejde i lokalområderne. Det er helt afgørende for de tilsluttede organisationer, at der er nogen, som på tværfaglig basis kan varetage deres interesser i forhold til lokalpolitikken. Derfor må vi virkelig satse på, at der i alle kommuner er en LO-sektion, som kan tage denne opgave på sig. Så er det mindre væsentligt, om der er oprettet selvstændige sektioner, eller om den samme sektion dækker flere kommuner. Hvis vi engagerer os mere i den lokale politiske debat, vil vi også kunne profilere os mere i lokalområdet bl.a. via pressen og evt. radio/tv. Udover det rent politiske kan der også være andre særlige opgaver, som bedst kan løses i fællesskab. Det gælder i meget høj grad skolekontaktarbejdet, som nogle steder ligger i den lokale fagforenings regi, men hvor det er nødvendigt med en tværfaglig indgang - af hensyn til eleverne, som jo endnu ikke har valgt erhverv. Skolekontakten var også et emne i kongresdebatten på grund af den ny folkeskolelov, som udvider de fag og emner, som har med arbejdsmarked og ddannelse at gøre. Og det giver den lokale fagbevægelse langt større mulighed end før for at komme i kontakt med de unge og fortælle om det arbejdsliv, som de fleste kender alt for lidt til. Sociale koordinationsudvalg De regionale arbejdsmarkedsråd er også en højt prioriteret opgave, som nødvendigvis må løses på tværfaglig basis. Det handler om at forvalte aktiveringsmidler, uddannelsespladser m.v. i forhold til det lokale arbejdsmarkedsbehov, så vi kan opnå den størst mulige beskæftigelse i hvert enkelt amt/region. Og endelig er der kommet de nye sociale koordinationsudvalg, hvor fagbevægelsen i hver eneste kommune skal være med til at forberede og behandle konkrete pensionssager. Nu blev disse konkrete eksempler ikke trukket frem i kongresdebatten, og det kunne måske have haft en positiv effekt. Men når det gælder om den rent politiske påvirkning, som LO står for - centralt og lokalt - var der slet ingen tvivl om på SID-kongressen, at den er vigtig og nødvendig. Og der var stor direkte ros til LO for den indsats, der bliver ydet, og som er til gavn for hele fagbevægelsen. Organisationerne skal trimmes En kritik, som mere blev fremsat i pressen end fra kongressens talerstol, gik på kartellerne. Men den opfatter vi mest som en ekstra påmindelse om, at der er behov for en mere klar rolle- og opgavefordeling i fagbevægelsen. Og at det også gælder på det centrale niveau - både i forbund, karteller og LO. Hovedbudskabet fra kongressen, som det især kom frem i forbundsformandens udtalelser, var at vi generelt skal arbejde på at blive bedre til at analyse opgaverne og udnytte de ressourcer, vi har. Det var et krav, som SID lige så meget stillede til sig selv som til LO - og som vi kan tilslutte os fuldt ud. I en tid, hvor alt er i forandring, må vi også i fagbevægelsen være parat til at tænke nyt og tage nye udfordringer Side 12

13 op. Det gælder i særlig grad i det lokale arbejde, hvor vi må være parat til at trimme og tilpasse vores organisationer, så vi kan løse de nye opgaver, vi står overfor. Men vi er overbevist om, at både LO-amter/sektioner og de tilsluttede organisationer i fællesskab kan finde vejen frem, og at der også vil blive lyttet efter den samlede fagbevægelses holdninger og synspunkter rundt om i det regionale og lokale Danmark. Side 13

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar LO SNYHEDSBREV 20 1998 EU & udlicitering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar......1 EU-Kommissionen vil nu styrke kravene til virksomheder,

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Mangel på arbejdskraft flere skal i gang Beskæftigelsesregion Syddanmark Vi lægger ud med et overblik over udfordringerne og tager

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Oplæg til RBR-konference den 27. april 2009

Oplæg til RBR-konference den 27. april 2009 Oplæg til RBR-konference den 27. april 2009 Efter en meget spændende formiddag, hvor vi - både politisk og teoretisk og praktisk - har fået sat ting på plads og bundet ender sammen, skal vi nu ud i cafeér

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav LO s nyhedsbrev nr. 04/2001 Indholdsfortegnelse Hver anden snydes for aktivering.............. 1 Mindre end halvdelen af de ledige i aktivperioden bliver aktiveret i det omfang, de har krav på. Private

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere