Tag ansvar for arbejdsmarkedet. I n d h o l d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag ansvar for arbejdsmarkedet. I n d h o l d"

Transkript

1 I n d h o l d Det nytter at behandle - side 6 En fjerdedel af stofmisbrugerne vil meget gerne i job, fremgik det af debatten på LO Københavns fø r s t e k o n fe rence om narkotikapolitik. Behov for en aktiv alkoholpolitik - side 8 S u n d h e d s s t y relsen opfo rd rer til at gå systematisk til værks for at fo re b y g g e a l k o h o l p roblemer på arbejdspladsen. Til tops med Mindscope - side 9 FIU s ungdomsprojekt i Esbjerg har o p ført et ava n c e ret klatretårn, der kan benyttes af alle med hang til græ n s e- o verskridende fysiske udfo rd r i n g e r. Prøv den ny web: - side 10 NE T-Medier A/S har åbnet en hjemmeside på Internet, hvor faglige fo l k kan få overblik over de mange ny e l e k t roniske tjenester bl.a. fra A-Pre s- s e n Konstruktiv debat om LO s rolle - side 11 I månedens indlæg kommenterer to LO - a m t s formænd udmeldingerne fra SID - k o n g ressen om fa g b e væ g e l s e n s f remtidige struktur. Tag ansvar for arbejdsmarkedet Efter mere end tre år med konstant vækst i økonomi og beskæftigelse er der brug for at opstille nye mål for den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det, som i de kommende år vil være den store udfordring, bliver at forøge udbuddet af arbejdskraft og samtidig sikre, at kvalifikationsniveauet hæves, så de nye medarbejdere kan lave op til de skærpede krav, virksomhederne stiller. Med den optimisme, der alt andet lige hersker i erhvervslivet, tror jeg nok, at forudsætningerne er til stede for at finde en fælles forhandlingsløsning. Vi har en enestående chance for at få kabalen til at gå op. Så er det op til dem, der sidder med de rigtige kort, om de vil spille med. På fagbevægelsens og A-kassernes vegne kan jeg roligt sige, at vi altid er med i spillet, og at vi ikke kunne drømme om at gemme kortet oppe i ærmet! Vores bud på en løsning bygger på fem hovedsynspunkter, som vi ønsker gennemført i samarbejde med de andre aktører på arbejdsmarkedet: 1. Som udgangspunkt mener LO, at jobomsætningen på det danske arbejdsmarked er af en sådan karakter, at vi hele tiden må have fokus på at få de ledige ind i ordinær beskæftigelse. Det stiller krav om, at de ledige grundregistreres tidligt og præcist. At jobformidlingen er hurtig og effektiv. Og at der løbende er rådgivning og kontakt til de ledige. På denne måde kan vi indfri virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft uden de gammelkendte og fantasiforladte forslag om stramninger over for de ledige. Det kunne jo tænkes, at problemet ligger et andet sted! I øvrigt kan der spares et ikke uanseligt millionbeløb, hvis søgeledigheden reduceres med bare to dage. 2. Samtidig er der et stort behov for at styrke kvalificeringen og målretningen af de lediges uddannelsestilbud. Det er ikke det samme som en begrænsning af mængde og indhold. Det dur heller ikke at dimensionere uddannelsesbehov efter planøkonomiske principper. I stedet bør vi udvise respekt for det fri LO-link - Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgivet af Landsorganisationen i Danmark, Rosenørns Allé 12, DK 1634 København V Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Peter Lav Hansen, Dorte Monggaard (DJ) og Susse Maria Holst ISSN-nr.:

2 initiativ og motivationens betydning for den enkelte lediges personlige uddannelsesvalg. 3. Det afgørende for os er, at udstødningen fra arbejdsmarkedet stoppes. Det er den egentlige forudsætning for, at arbejdskraftudbuddet kan øges. Derfor gælder det om at bremse tilgangen til langtidsledighed samtidig med, at vi bringer de allerede langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan lade sig gøre ved at håndhæve de allerede eksisterende rådighedsregler i takt med, at arbejdsmarkedsindsatsen gøres tilstrækkelig finmasket, så enkeltpersoner kan samles op undervejs. Arbejdsmarkedet følger samme naturlov som en karrusel. Centrifugalkraften øges, jo hurtigere der køres rundt. Men med det tempo arbejdsmarkedet har på i disse år vil de svageste ledige blive smidt af karrusellen. Skal vi derfor gøre os forhåbninger om at få dem, der i dag står bagest i køen, tilbage på karrusellen, skal der ikke strammes op, men skabes nye muligheder for de ledige. Vi skal ikke bremse farten på karrusellen, men sætte dem, der er tilskuere, bedre i stand til at hoppe på i farten. 4. En ting står dog klart: Hvis arbejdsmarkedspolitikken skal lykkes, kræver det, at virksomhederne tager et større slæb. Det burde egentlig ikke være nødvendigt at nævne, da det jo som bekendt er virksomhederne, der har brug for en kvalificeret arbejdsstyrke. Men noget kunne tyde på, at den aktive arbejdsmarkedspolitik i dag ikke omfatter virksomhederne i tilstrækkeligt omfang. 5. Endelig har LO konstateret, at korttidsledigheden udgør et særskilt problem. Medens alt andet udvikler sig, forholder det sig modsat med korttidsledigheden. Den er reelt uændret. Cirka 2 1/4 pct. af arbejdsstyrken er konstant uden arbejde som følge af korte ledighedsperioder. Der er med andre ord fuldtidspersoner, der på årsbasis er korttidsledige. Det svarer til 1/3 af den aktuelle ledighed. Også her står vi med et problem, som nok bør påkalde sig opmærksomhed fra de involverede parter. Ansvar er nøgleordet for en succesfuld arbejdsmarkedspolitik. Det gælder for såvel formuleringen af politikken som for udmøntningen. Skal det lykkes at sikre den omstilling, der er nødvendig, kræver det at både lønmodtagere og arbejdsgivere forpligtes - og forpligter sig - til at tage et konkret ansvar over for arbejdsmarkedets udvikling i de kommende år. Dette ansvar påhviler ikke alene de centrale parter, men også de lokale og regionale arbejdsmarkedsorganisationer over hele landet. Her har LO s amter og sektioner en vigtig selvstændig opgave, som jeg forventer, vil blive udført med dygtighed og engagement. Af hensyn til de ledige. Venlig hilsen Hans Jensen Side 2

3 P l a k a t s ø j l e n Trepartsforhandlinger i døgndrift Torsdag morgen den 17. september mødtes arbejdsmarkedets parter med arbejdsminister Ove Hygum for at tage fat på de trepartsforhandlinger om arbejdsmarkedsreformens 3. fase, som ikke mindst LO har opfordret kraftigt til at få i gang. På mødet var der tilslutning til, at forhandlingerne skal køre kontinuerligt en uge frem med henblik på at nå et resultat den følgende torsdag. Den korte tidsfrist er nødvendig, hvis det skal lykkes at få udarbejdet konkrete lovforslag, som kan lægges frem ved Folketingets åbning i oktober. På det indledende møde blev der nedsat fire arbejdsgrupper, som skal arbejde i døgndrift på at levere de oplysninger og forslag, parterne har brug for i forhandlingerne. De emner, der skal behandles i arbejdsgrupperne er bl.a. følgende: Fremrykning af aktivering for voksne ledige, så aktivering kan ske før 12 måneders ledighed. Større fleksibilitet i ret-og-pligt aktiveringen i aktivperioden. Fremrykning af aktiveringen for unge under 25 år til inden 6 måneders ledighed. Hyppigere kontakt til de ledige både i dagpenge- og aktivperioden. Individualisering af udpegning af ledige til tidlig aktivering i dagpengeperioden. Styrket indsats for de svage ledige i AF-systemet - tættere samarbejde med kommuner, A-kasser og evt. andre. Større målretning af uddannelsesaktiveringen ved at lægge en del af bevillingerne og styringen over til AF. Forenkling af styresystemet for den arbejdsmarkedspolitiske indsats - herunder fordelingen af kompetence mellem partsorganer og administrative organer. Styrkelse af kontakten mellem Landsarbejdsrådet og arbejdsministeren. Erhvervsfrekvensen for de årige skal forøges. P l a k a t s ø j l e n tillids- og sikk e r h e d s re p ræ s e n- tanter er tilmeldt det s t o re TR-træ f, men mange måtte gå fo r- g æ ve. Fuldt hus til TR-topmødet Med deltagere bliver der fuldt hus til det store TR-topmøde mandag den 28. september i Odense Congress Center, som markerer højdepunktet på LO s tillidsrepræsentant-år Der er flere uger siden, sekretariatet måtte sige stop for flere tilmeldinger til stævnet. Det betyder, at det langt fra er alle interesserede tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der har kunnet komme med til topmødet. Det store arrangement starter mandag morgen med underholdning og musik, hvorefter der er stort morgenbord. Her præsenteres bl.a. resultatet af LO s ny tillidsrepræsentant-undersøgelse, som er udført af forskergruppen FAOS. I løbet af dagen tages en række temaer op på konferencer, seminarer og i workshops. Deltagerne skal bl.a. diskutere virksomhedernes sociale ansvar, etnisk ligestilling, fremtidens fagbevægelse, privatisering og udlicitering, moderne virksomhedsledelse og forandringer i arbejdslivet. Side 3

4 Om aftenen er der topmødemiddag, hvor statsminister Poul Nyrup Rasmus - sen holder festtalen. Desuden uddeles LO-prisen for Så skal der danses til over midnat, hvor topmødet afsluttes med festfyrværkeri og lasershow. P l a k a t s ø j l e n Styrkelse af LO - s e k- tionerne og udvikling af det lokale ve l fæ rd s s a m f u n d b l i ver hove d t e m a e r- ne på det tvæ r fa g l i- ge landsmøde LO-landsmøde i Esbjerg Udvikling af det lokale velfærdssamfund bliver et gennemgående tema på LO s landsmøde for amter og sektioner, som i år holdes på Esbjerg Højskole i dagene november. Landsmødet indledes med et uddrag af den ny musical»demokraten«om Peter Sabroe, hvorefter statsminister Poul Nyrup Rasmussen får ordet. Traditionen tro er han - som formand for Socialdemokratiet - inviteret til at komme med et oplæg efterfulgt af en debat med landsmødedeltagerne om den aktuelle faglige/politiske situation. Derefter handler det om at styrke LO-sektionerne og forbedre deres arbejdsvilkår, og der er planlagt workshops, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer om brugerundersøgelser, uddannelsesprojekter m.v. Arbejdet foregår i syv grupper, der er inddelt amtsvis efter geografiske kriterier. På andendagen udvides debatten til at omfatte velfærdssamfundet set i det lokale perspektiv. Der bliver oplæg og debat om kvalitet og prioritering i de kommunale velfærdsydelser og om udfordringer til det lokale demokrati. Derefter sluttes der af med et spørgepanel sammensat af repræsentanter for LO-sektionerne. P l a k a t s ø j l e n Stort frafald blandt lærlinge Hver fjerde lærling på erhvervsskolerne i Århus falder fra, inden de har afsluttet deres uddannelse. Det viser en undersøgelse, som er foretaget af Dansk Markeds-analyse for handelsskolerne og de tekniske skoler i Århus. Det alarmerende høje frafald vækker bekymring i LO Århus, som mener, at der er brug for yderligere undersøgelser for at finde frem til de årsager, der ligger bag. Selv om 42 pct. af de lærlinge, der afbryder et læreforhold, finder en anden læreplads i branchen, er frafaldet alt for stort, siger Hans Halvorsen, formand for LO Århus. Han mener, at vejledningen i folkeskolen er for dårlig. Derfor får de unge et kulturchok ved mødet med erhvervslivet. Det kan kun ændres ved, at folkeskolens elever får et mere realistisk billede af, hvad faglært arbejde er, og hvilke karrieremuligheder man har som faglært. Og det skal ske i samarbejde med lærerne, fastslår Hans Halvorsen, der i øvrigt mener, at opgaven med at mindske frafaldet blandt lærlinge og elever er en fælles opgave for fagbevægelse, arbejdsgivere, forældre og folkeskole. Side 4

5 Kommende aktiviteter P l a k a t s ø j l e n 16-17/9 Konference om Amsterdamtraktaten på Højstrupgård 28/9 TR-topmøde i Odense Congress Center 30/9-1/10 Fællesmøde for LO-amter på Hotel Fjordgården i Ringkøbing 1/10 LO s jubilæumsudstilling»folkets århundrede«åbner i Arbejdermuseet 16-24/10 Musicalen»Demokraten«opføres i Musikhuset i Århus 19-20/10 Amtsteknikerkonference på Højstrupgård 27/10 LO s repræsentantskabsmøde i Falkoner Centret 29-30/10 Konference for grunduddannelsesudvalg på Højstrupgård 2-3/11 Landskonference om AMU og VUC, Hotel Fjordgården i Ringkøbing 10-11/11 LO s landsmøde for amter og sektioner på Esbjerg Højskole Kultur og fællesskab gennem tiderne Fo k u s Musicalen»Demok raten«om Pe t e r S a b roes liv og tegnefilmen»fæ l l e s- skab«er med til at m a r k e re afslutningen på LO s jubil æ u m s fe s t l i g h e d e r Med to store kultur-satsninger i form af en tegnefilm og en musical sættes der nu punktum for festlighederne i anledning af LO s 100 års jubilæum. Der er spænding til det sidste forud for premieren den 16. oktober på den ny musical om»demokraten«, der opføres i Århus Musikhus frem til den 24. oktober. Hovedpersonen er den århusianske folketingsmand og samfundsrevser Peter Sabroe, som blev kendt som de små og de svages beskytter. Som den første blev opmærksom på, at udsatte børn også skulle have rettigheder. Det var især de mange plejebørn og børnehjemsbørn, han arbejdede for at give bedre vilkår, da han pludselig omkom ved en jernbaneulykke i Musicalen er skrevet og komponeret af Kim Hougård Sørensen i samarbejde med ATLANTIS-tekstforfatteren Thom - as Høgh. I hovedrollerne ses og høres to solister fra Østre Gasværks teater, Martin Loft og Nicoline Møller. Forestillingen er produceret af Århus Musical Produktion med støtte bl.a. fra LO og LO Århus/Århus amt. I alt har 35 lokale faglige organisationer og en halv snes private virksomheder bidraget økonomisk til at få forestillingen op at stå. Billetter kan bestilles på tlf Der kan også arrangeres foredrag om Peter Sabroe og hans tid på jyske uddannelsesin - stitutioner. Kulturarv som tegnefilm Den danske kulturarv er også nærværende i den ny tegnefilm, som markerer LO-jubilæet, og som netop har haft premiere. Den hedder»fællesskab...? - en tegnefilm om Danmark«og er en rejse gennem års Danmarkshistorie på godt og ondt. Filmen er skabt af»tegnedrengene«- Per Tønnes Nielsen og Anders Sørensen - som tidligere har Side 5

6 Nr. 3 /September 1998 tegnet»verdenshistorien 1 & 2«. Filmen handler om Gunvor og Erik, der skal giftes og drømmer om et liv i fællesskab som en del af velfærdssamfundets store fællesskab. Så spoles tiden tilbage til dengang, der slet ingen danskere var i Danmark. Og filmen følger udviklingen op igennem årtusinderne, hvor folk udefra slog sig ned i landet og var med til at skabe det samfund, vi kender i dag. LO er hovedsponsor for»fællesskab...?«, som er produceret i samarbejde med Filmforsyningen, Nationalmuseet og Det danske Filminstitut. Filmen havde premiere på Nationalmuseet, hvor der samtidig åbnede en udstilling, der knytter sig til temaerne i»fællesskab...?«. Udstillingen er lavet af Connie Hinsch fra Børnenes Museum og vises til og med oktober, hvorefter den skal på turné til andre museer. Den ny tegnefilm distribueres bl.a. af LO Skolekontakt. Den kan også lånes på alle folkebiblioteker. Det nytter at behandle stofmisbrugere S o c i a l p o l i t i k Social- og sundhedsudvalget i LO København havde stor glæde af sin første heldagskonference om narkotikapolitik - Mange fhv. eller stabile misbrugere ønsker at komme i beskæftigelse Fordomme og mistillid blev afløst af viden og optimisme, da LO København forleden tog fat på et af de mest tabu-belagte spørgsmål i socialpolitikken: Narkotika. Det var sektionens social- og sundhedsvalg, der for første gang havde taget initiativ til en heldagskonference om narkotikapolitikken i Københavns kommune. Og selv om det oprindelige arrangement i foråret måtte aflyses på grund af storkonflikten, var der stor tilslutning til konferencen, som foregik i TIB afd. 27 s fagforeningshus i Valby. - Narkotikamisbrugere er vores medmennesker, vores venner og - nogen gange - også vores familie. Derfor skal fagbevægelsen også beskæftige sig med deres vilkår og problemer, sagde formanden for social- og sundhedsudvalget, Jytte Petersen, ved åbningen af konferencen. Især mente hun, at det var vigtigt at interessere sig for, hvilke tilbud og serviceydelser kommunen stiller til rådighed for de borgere - hvadenten de kommer fra København eller andre dele af landet - som har brug for hjælp til at komme fri af et narkotikamisbrug. Brugerpatruljer på Vesterbro Blandt indlederne på konferencen var en repræsentant for brugerforeningen på Nørrebro, Jimmie Aagaard Nielsen, som fortalte om sin situation. Han havde haft en vanskelig opvækst præget af omsorgssvigt og brutalitet og havnede som helt ung i et narko-miljø, hvor han blev misbruger. I nogle år levede han Side 6

7 et stabilt liv på metadon i Nordjylland, men da amtet ændrede sin politik, kom han i klemme, og problemerne tog magten fra ham. I stedet flyttede han tilbage til København, hvor han fik hjælp til igen at komme på fode. I dag er han 46 år og aktiv i brugergruppen, som hjælper og rådgiver andre narkomaner i kommunen. Gruppens medlemmer går bl.a. på patrulje på Vesterbro, hvor de forsøger at motivere - ofte hjemløse - misbrugere til at søge behandling evt. i deres hjemkommune. Hans erfaring er, at uanset om man kan blive helt stoffri eller ej, er det bedre at være under behandling, så man kan få en rimelig tilværelse uden kriminalitet. Derfor var han glad for de tilbud, som Københavns kommune stiller til rådighed, og som er bedre og mere målrettet end mange andre steder i landet. Stoffer bør afkriminaliseres Lederen af ambulatoriet Enghaven, Lars Steinov, var på samme linie, da han opfordrede til ikke at legalisere, men at afkriminalisere de euforiserende stoffer. Efter hans mening var kriminalitet og vold den største risiko ikke bare for narkomanerne, men for hele samfundet. Alene problemerne med urene stoffer og smittespredning taler for, at samfundet får større kontrol med handelen med narkotika. Han mente også, at fixerum var nødvendige af hensyn til dem, der endnu ikke var kommet under behandling. Han havde opnået gode resultater med»erfarne«narkomaner, der får metadon som vedligeholdelse. Nogle af dem vil også have styrke til at opgive stofferne på et eller andet tidspunkt. Han får ofte henvendelser fra brugere, som gerne vil have et arbejde, og mente at en del vil kunne klare et job på normale vilkår. Derfor håbede han, at den voksende mangel på arbejdskraft kunne blive den chance, som hans brugere længe havde ventet på, til at komme ud på arbejdsmarkedet evt. via fleksydelse el.lign. I alt mente han, at ca. en fjerdedel af dem, der kommer på ambulatoriet, er interesserede i at få arbejde. I dag er ca. 95 pct. af stofmisbrugerne i kommunen på overførselsindkomster. Det rummelige arbejdsmarked- Københavns socialborgmester Winnie Larsen-Jensen deltog også i konferencen. Hun mente, at det måtte være i alles interesse, at kommunen bruger 100 mill. kr. årligt på behandling af stofafhængige. Der er særlige hensyn at tage til de familier, der også rammes, når en person bliver afhængig af narkotika. Situationen er specielt vanskelig for børnefamilier, hvor en eller begge forældre er stofafhængige. Som udgangspunkt mente hun, at det er nødvendigt at udvise tolerance. - Narkomaner er en meget svag samfundsgruppe, som altid har stået bagest i køen. Derfor vil de altid have brug for megen og massiv hjælp fra samfundet. Men så længe behandlingen nytter, er indsatsen ikke forgæves, påpegede hun. Et særligt problem er, at mange narkomaner har en straffeattest og derfor kan have svært ved at få ansættelse. Det bør der findes en løsning på, så skabelsen af et mere rummeligt arbejdsmarked også kan komme denne gruppe samfundsborgere til gode, tilføjede Winnie Larsen-Jensen. Københavns Kommune har i øvrigt indbudt LO København til at indgå i et samarbejde om at fremme beskæftigelsen for stofmisbrugere, der er i stabil behandling. Sigtet er at tilbyde opkvalificering og praktik, som kombineres med en jobgaranti, hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende. Side 7

8 E r h ve r v s p o l i t i k S u n d h e d s s t y re l s e n o p fo rd rer re p ræ s e n- tanter for virksomheder og organisationer til at deltage i den tredie konfe re n- ce om fo re b y g g e n d e alkoholpolitik, som finder sted i Ko l d i n g i nove m b e r Fokus på den aktive alkoholpolitik Stadig flere virksomheder vælger i disse år at indføre en alkoholpolitik på arbejdspladsen. Sundhedsstyrelsen under Sundhedsministeriet ser positivt på denne udvikling, fordi den giver håb om, at nogle af de livsstilssygdomme, der plager danskerne, kan forebygges. Alkohol er således en medvirkende årsag til, at den danske gennemsnitslevealder er blandt de laveste i industrilandene (OECD). For kvindernes vedkommende er det kun Tyrkiet, der ligger endnu lavere. Derfor forventer styrelsen, at der vil være stor interesse for den konference om en aktiv alkoholpolitik, der finder sted den 16. november på Hotel Scanticon Comwell i Kolding. Målgruppen er nøgle- og netværkspersoner samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter både fra det private og det offentlige arbejdsmarked. Da formulering af en alkoholpolitik er et samarbejdsspørgsmål, henvender konferencen sig i særdeleshed til medlemmer af virksomhedernes samarbejdsudvalg. Men også repræsentanter fra arbejdsmarkedsorganisationerne har mulighed for at tilmelde sig konferencen i Kolding. Nyt landsdækkende tilbud Det er tredie gang, Sundhedsstyrelsen sætter fokus på alkohol på arbejdspladsen, og indfaldsvinklen er i år, hvordan der rent praktisk kan sættes ind for at støtte medarbejdere med alkoholproblemer. Det handler både om forebyggelse og om virksomhedens sociale ansvar. Samtidig præsenteres et nyt landsdækkende tilbud til arbejdspladser, der ønsker at indføre en aktiv alkoholpolitik. Blandt konferencens indledere er konsulent Michael Jacobsen, LO, og chefkonsulent Ole Risak, DA. Desuden taler professor Lars Iversen, Københavns Universitet, om nødvendigheden af forebyggelse på den enkelte arbejdsplads. Konferencen er tilrettelagt af konsulentfirmaet MANUS i Århus amt. Som tidligere vil Sundhedsstyrelsen uddele en alkoholpris til to virksomheder, der har arbejdet med alkoholproblemerne, og hvis erfaringer kan tjene som inspirationskilde for andre. Priskomiteen vil bl.a. lægge vægt på, om alkoholpolitikken er blevet til i et aktivt samspil mellem ledelse og medarbejdere, og om den både indeholder regler om forbrug og tilbud om hjælp. Virksomheder, der ønsker at komme i betragtning, opfordres til at indsende deres alkoholpolitik til priskomiteen senest den 12. oktober. Adressen er MANUS - konsulenter i alko - holpolitik, Vestre Kongevej 4-6, Bygn. A-1, 8260 Viby J., tlf Bedre vilkår for opfindere på Lolland E r h ve r v s p o l i t i k LO Vestlolland opfordrer lokale opfindere og iværksættere til at fortælle, hvor skoen trykker. Opfindere og iværksættere lider ofte af frustrationer og usikkerhed, når de ikke ved, hvordan de skal komme igennem systemet med deres ideer. De har også svært ved at skaffe den nødvendige kapital til produktudvikling og markedsføring. Side 8

9 Derfor vil en styregruppe på Lolland nu gennemføre en interviewundersøgelse, der skal fastslå, hvad der kan gøres for at hjælpe de lokale opfindere og iværksættere med at få deres ideer og projekter omsat i praktisk produktion. Målet er at gøre Lolland til et»opfindernes Mekka«, siger LO-formand Kurt O.S. Hansen, LO Vestlolland. Hen er medlem af styregruppen, som også består af repræsentanter for Erhvervsråd Lolland, Dansk Forening til Fremme af Opfindelser Syd m.fl. Han er overbevist om, at der findes en række opfindelser rundt om»i skufferne«, som aldrig er blevet til noget - måske fordi der er for mange»forstokkede embedsmænd og eksperter, der ensidigt fokuserer på økonomien«, som han siger. Kurt O.S. Hansen vil gerne have de glemte ideer frem i lyset, så der kan skabes en lokal produktion til gavn for beskæftigelsen på Lolland. Men i første omgang gælder det om at få så mange opfindere og iværksættere som muligt til at deltage i undersøgelsen. Styregruppen er interesseret i at få deres bud på, hvor barriererne findes, og hvad der skal laves om for at gøre arbejdsgangen lettere og derved bane vej for flere job på Lolland. Projektet, der har fået navnet»loop«, støttes af Mål 2-programmet under EU s Regionalfond U n g d o m Ungdomsprojektet i Esbjerg tilbyder alle at prøve det ny 11 meter høje klatretårn, som er velegnet til gruppedynamiske øvelser Til tops med Mindscope Nu kan alle afprøve deres evner for teambuilding, personlig udvikling og fysisk udfoldelse på Esbjerg Højskole. Det er FIU s ungdomsprojekt Mindscope, der har bygget et 11 meter højt klatretårn, som både kan bruges til klatring, rapelling og pendulspring. Der er også opstillet pæle på op til 16 meters højde, hvor man kan dyste i pæleklatring. Mindscope anbefaler de nye faciliteter, når nye grupper skal lære at arbejde sammen og sætte sig nye mål. Sikkerheden er i orden, fordi de unge samarbejder med erfarne klatre-folk om tilrettelæggelse, instruktion m.v. Mindscope bruger selv klatretårnet i deres egne aktiviteter for unge, men andre orga - nisationer kan også leje sig ind efter aftale. Nærmere oplysninger fås på tlf I rampelyset I øvrigt er Mindscope klar med nye kurser og tilbud til fagbevægelsens unge. Næste»Reality Raid«finder sted på Skanderborg Vandrerhjem den september. Her er fagligt interesserede unge inviteret til at prøve nogle af deres ideer af. Samtidig får de mulighed for at tilegne sig nogle værktøjer/redskaber til at omsætte ideerne i konkret handling. Kursusnummer »Hold gnisten tændt«. Efterårets»Visionsguide«foregår på Esbjerg Højskole den oktober, Side 9

10 hvor det handler om medietræning bl.a. for ansatte i det faglige ungdomsarbejde. Deltagerne bliver placeret i realistiske situationer med spotlight, mikrofoner og snurrende kameraer og lærer at svare på journalisternes spørgsmål under forskellige forhold. Kursusnummer »Fordi rampe - lys ikke er lutter lagkage«. Nat-Madsen kigger forbi Ugen efter er der igen fokus på medierne. Den oktober er der»future Raid«i Esbjerg, hvor alle unge fra hele landet kan melde sig til. Deltagerne kommer bag om de populære TV-shows kulisser og oplever bl.a., hvordan både aviser, blade, reklamer og radio/tv manipulerer med virkeligheden. Den berømte Nat- Madsen kigger forbi og fortæller om, hvordan han blev mediestjerne. Men der bliver også debat, om der overhovedet er noget, der hedder etik og moral i mediekampen. Tilmelding pr. tlf. eller til Mindscopes hjemmeside: N e t - M e d i e r Foruden hjemmepc og Internet-adgang kan NE T-Medier nu t i l b yde ny hjemmeside for de aktive : w w w. fa g l i g. d k Nu kan alle gå på Internet NET-Medier A/S er nu klar med et særligt tilbud til LO-medlemmer, som ønsker at få adgang til Internet og i det hele taget gøre brug af den nyeste informationsteknologi. Selskabet har forhandlet sig frem til en rimelig pris på en samlet mediepakke, der både indeholder en Compaq multimedie computer med programmer, spil, film og service. Farveprinter og Internet-adgang er også med i hjemmepc-pakken, som koster under 60 pct. af den normale pris. PC-pakken kan bestilles i den lokale fagfor - ening. For LO-medlemmer, der i forvejen har en moderne kraftig computer, kan NET-Medier tilbyde et års gratis adgang til Internet. Det sker i samarbejde med Cyber City, som også kan levere en udbygget medlemsservice. Alle nye brugere kan tilmelde sig en Internet-skole, hvor der bl.a. undervises i anvendelse af og søgning på det globale net. NET-Medier er et datterselskab af A-Pressen, som står for den elektroniske kommunikation inden for arbejderbevægelsen. Selskabet er bl.a. ansvarlig for driften af Dialog - det fælles kommunikationssystem, som benyttes af mere end aktive i fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Desuden står NET-Medier for NET-Arkiv, som er en stor database, der indeholder informationer fra fagbevægelsens dag- og fagblade, pjecer, taler m.v. Det nyeste tilbud fra NET-Medier er en ny hjemmeside: som skaber en samlet indgang til de fleste af fagbevægelsens organisationer. Her findes daglige nyheder fra NET-Redaktionen, henvisninger til Aktuelt On-Line o.s.v. Oplysninger om de enkelte tilbud fås ved henvendelse til f.eks. tlf , eller - er.dk. Side 10

11 Månedens indlæg Det er fagbevægelsens opgave at frembringe resultater, som kan synliggøre indsatsen, skriver to kongresdelegerede i en kommentar til den faglige debat på SID s kongres i København En konstruktiv debat om LO s rolle Af Torben Stig Jensen og Evald Zacho, amtsformænd for hhv. LO Vestsjællands amt og LO Vejle amt Fra den første dag har debatten på SID s kongres i København givet genlyd i medierne. Nogle temaer har fået mere omtale end andre, men der er også nuancer, som slet ikke er trængt igennem mediebarrieren. Derfor vil vi gerne supplere det billede, der udadtil har tegnet sig af debatten på kongressen. Det gælder ikke mindst den gennemgående diskussion om fagbevægelsens fremtidige opgaver og struktur. Som delegerede oplevede vi det som en uhyre spændende og konstruktiv debat, og vi er helt uenige med de dele af pressen, som har udlagt det som en ensidig kritik af LO og det tværfaglige samarbejde. Tværtimod blev det gang på gang slået fast, at SID lægger stor vægt på solidariteten i fagbevægelsen, og at det faglige fællesskab i LO også fremover vil have en høj prioritet for forbundet og de enkelte afdelinger. Men det gør det ikke mindre aktuelt at diskutere, hvordan vi bedst udnytter de ressourcer, vi råder over, og sikrer en effektiv arbejdsdeling mellem fagbevægelsens mange forskellige led. Først og fremmest må der ikke være overlapning eller dobbeltarbejde - hverken mellem forbundene eller LO eller mellem de centrale og lokale led - for så vil vi ikke kunne nå de mål, vi har sat os. I sig selv er det ikke nogen ny diskussion, men den er nødvendig at holde fast i, hvis vi vil nå resultater - også i fremtiden. Og vi mener, at SID s forbundsformand, Poul Erik Skov Chri - stensen, på kongressen kom med nogle gode bud på, hvordan arbejdet skal foregå fremover. Indsatsen skal synliggøres For det første tog han fat i debatten om, hvilke opgaver vi skal prioritere i fremtiden. På det punkt er vi enige i, at vi alle steder skal være bedre til at luge ud i gamle rutiner og sikre, at vi ikke bruger kræfter på opgaver, som tiden er løbet fra, og som ikke bringer os videre. I stedet skal vi være meget lydhøre overfor, hvad der rører sig på alle niveauer i samfundet, og hvor vi kan gå ind og præge udviklingen. For det lokale arbejde betyder det bl.a., at vi ikke skal have så mange faste udvalg med store uoverskuelige opgaver, som man aldrig bliver færdig med. Det er i længden meget frustrerende for organisationernes repræsentanter og giver heller ikke de resultater, vi har brug for. I stedet må vi satse på flere arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg, som oprettes for at løse en helt præcis opgave. Og når arbejdet er gjort, kan deltagerne gå hver til sit og evt. tage fat på nye opgaver. En af fordelene ved denne fremgangsmåde er, at det vil være lettere at synliggøre de resultater, vi opnår i forhold til de tilsluttede organisationer. Samtidig vil vi bedre kunne dokumentere, hvad vi bruger pengene til, og på den måde synliggøre de forskellige organisatoriske led og deres betydning for helheden. Hvis nogle fagforeninger er utilfredse med LO-sektionerne, skyldes det måske, at de ikke hører nok om dem og ikke ved, hvad de laver, fordi de arbejder med nogle opgaver, der ikke er særlig klart definerede. Derfor får de heller ikke så konkrete resultater, at de bliver tilstrækkelig synlige. For os må målet naturligvis være at gøre sektionsarbejdet attraktivt og målrettet, at vi kan få de fagforeninger Side 11

12 - bl.a. fra SID - som i dag står udenfor, til at gå med i samarbejdet. LO-sektioner i alle kommuner SID-formanden var naturligvis også inde på, hvilke opgaver LO skal beskæftige sig med lokalt og regionalt. Vi er helt enige i, at de rent faglige spørgsmål omkring overenskomster m.v. skal klares i de enkelte fagforeninger. Og at det især er de tværfaglige politiske opgaver, som vi skal løse i LO s amter og sektioner. Det allervigtigste er her, at vi er repræsenteret i hver eneste kommune, så vi kan gå ind som sparringspartnere for de socialdemokratiske politikere og være med til at præge det politiske arbejde i lokalområderne. Det er helt afgørende for de tilsluttede organisationer, at der er nogen, som på tværfaglig basis kan varetage deres interesser i forhold til lokalpolitikken. Derfor må vi virkelig satse på, at der i alle kommuner er en LO-sektion, som kan tage denne opgave på sig. Så er det mindre væsentligt, om der er oprettet selvstændige sektioner, eller om den samme sektion dækker flere kommuner. Hvis vi engagerer os mere i den lokale politiske debat, vil vi også kunne profilere os mere i lokalområdet bl.a. via pressen og evt. radio/tv. Udover det rent politiske kan der også være andre særlige opgaver, som bedst kan løses i fællesskab. Det gælder i meget høj grad skolekontaktarbejdet, som nogle steder ligger i den lokale fagforenings regi, men hvor det er nødvendigt med en tværfaglig indgang - af hensyn til eleverne, som jo endnu ikke har valgt erhverv. Skolekontakten var også et emne i kongresdebatten på grund af den ny folkeskolelov, som udvider de fag og emner, som har med arbejdsmarked og ddannelse at gøre. Og det giver den lokale fagbevægelse langt større mulighed end før for at komme i kontakt med de unge og fortælle om det arbejdsliv, som de fleste kender alt for lidt til. Sociale koordinationsudvalg De regionale arbejdsmarkedsråd er også en højt prioriteret opgave, som nødvendigvis må løses på tværfaglig basis. Det handler om at forvalte aktiveringsmidler, uddannelsespladser m.v. i forhold til det lokale arbejdsmarkedsbehov, så vi kan opnå den størst mulige beskæftigelse i hvert enkelt amt/region. Og endelig er der kommet de nye sociale koordinationsudvalg, hvor fagbevægelsen i hver eneste kommune skal være med til at forberede og behandle konkrete pensionssager. Nu blev disse konkrete eksempler ikke trukket frem i kongresdebatten, og det kunne måske have haft en positiv effekt. Men når det gælder om den rent politiske påvirkning, som LO står for - centralt og lokalt - var der slet ingen tvivl om på SID-kongressen, at den er vigtig og nødvendig. Og der var stor direkte ros til LO for den indsats, der bliver ydet, og som er til gavn for hele fagbevægelsen. Organisationerne skal trimmes En kritik, som mere blev fremsat i pressen end fra kongressens talerstol, gik på kartellerne. Men den opfatter vi mest som en ekstra påmindelse om, at der er behov for en mere klar rolle- og opgavefordeling i fagbevægelsen. Og at det også gælder på det centrale niveau - både i forbund, karteller og LO. Hovedbudskabet fra kongressen, som det især kom frem i forbundsformandens udtalelser, var at vi generelt skal arbejde på at blive bedre til at analyse opgaverne og udnytte de ressourcer, vi har. Det var et krav, som SID lige så meget stillede til sig selv som til LO - og som vi kan tilslutte os fuldt ud. I en tid, hvor alt er i forandring, må vi også i fagbevægelsen være parat til at tænke nyt og tage nye udfordringer Side 12

13 op. Det gælder i særlig grad i det lokale arbejde, hvor vi må være parat til at trimme og tilpasse vores organisationer, så vi kan løse de nye opgaver, vi står overfor. Men vi er overbevist om, at både LO-amter/sektioner og de tilsluttede organisationer i fællesskab kan finde vejen frem, og at der også vil blive lyttet efter den samlede fagbevægelses holdninger og synspunkter rundt om i det regionale og lokale Danmark. Side 13

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p )

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Et nyt arbejdsliv Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Ove Hygum Arbejdsminister For at imødegå strukturproblemer på arbejdsmarkedet er det særlig vigtigt, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere