Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2011 kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Gert Nørgaard Frederiksen og Lisbeth Haasen Jensen Fælles: 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218) Gennemgået og taget til efterretning Beholdningseftersyn 2010 PricewaterhouseCoopers fremsender genpart af revisionsprotokollater vdr. beholdningseftersyn for Udgifter til konfirmandhold Drøftelse af udgifter til konfirmandhold som konsekvens af den nye skolestruktur. 3 Anbringelse af kassebeholdning og opsparing Sag: PUK-kassen (448) Anbringelse af kassebeholdning og opsparing Skrivelser vdr. bankpakke 1, som gav en ubegrænset garanti for indskydere. Nu er garantien begrænset til kr. i hvert pengeinstitut. KM opfordrer til at menighedsråd og provstiudvalg genovervejer kassebeholdningens størrelse og anbringelse. 4 Vedr. Kirke-DV, registrering af inventar Sag: Kirke DV (136) Vedr. Kirke-DV, registrering af inventar : Generel drøftelse af registrering i Kirke-DV, herunder evt. registrering af kontorinventar, som f.eks. hæve-sænkeborde, kontorstole, reolsystemer og EDBarbejdspladser. 5 Anbefaling af honorar 2011 Anbefaling af honorar for menighedsrådsmedlemmer PU er indstillet på, at der kan tildeles ekstrabevillinger som følge af ændringerne. Der reserveres en pulje til formålet. PU besluttede at tage tilbud hjem fra flere banker og undersøge muligheden for at lægge en del i depot. Kr ,- vurderes at kunne bindes 1 år. Kr ,- i et ½ år. Resten på anfordring. Ole Dybro forhandler med Brandsoft med henblik på, at MR selv skal kunne foretage visse detailregistreringer i systemet De justerede honorarer lægges ud på hjemmesiden Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 0 5% midler, Vrensted MR Vrensted præstegård LES bemyndiges til at effektuere en bevilling. Ekstrabevilling vedr. levering og montering af kondenserende oliefyrskedel m.m. Billigste tilbud er kr ,- ekskl. moms 1 5% midler, Tårs MR Sag: 5% midler (445) - Tårs Sogn PU anmoder om en mere detailleret beskrivelse af projektet. 5% midler, Tårs MR Tårs MR har et ønske om opstart af en kirkepilotordning og søger om 5% midler til igangsætning af projektet. MR anslår, at udgiften hertil i 2011 vil andrage kr Ansøgning fra Brøgger Arkitektfirma Sag: Udvidelse af gravergård m.v. (449) Tårs Sogn Ansøgning fra Brøgger Arkitektfirma Brøgger Arkitektfirma A/S fremsender ansøgning om tilladelse til udvidelse af gravergård og udførelse af supplerende redskabsbygning ved Tårs kirke. Den anslåede samlede udgift til projektet beløber sig til kr ,00. PU finder det problematisk, at der tilsyneladende kun er forhandlet med ét arkitektfirma. OD og LES tager en forhandling med menighedsrådet om fremgangsmåden. Der er ikke umiddelbart plads til projektet i den økonomiske prioritering. Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 3 Indbetaling og udbetaling af kapitaler Sag: Div. skrivelser fra STØ (84) - Aalborg Stift Indbetaling og udbetaling af kapitaler Skrivelse fra STØ som anmoder om, at der fremsendes kopi af provstiudvalgenes godkendelser vdr. salg af tjenesteboliger, embedsjord m.v. I det fremsendte materiale skal det anføres, hvorvidt hele eller dele af salgssummen skal indbetales til STØ. 4 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular vdr. aftale om teknisk rådgivning og bistand mellem Løkken-Furreby MR og Arkitektfirmaet Jørgen Ussing samt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 Ingeniørfirmaet Brix og Kamp som underrådgiver. Fremsendt til STØ 22/ m.h.p. juridisk vurdering. Konklusionsnotat m.v. Per Lønborg Pedersen fremsender konklusionsnotat vdr. totalrådgivning af Løkken sognegård. Arkitektfirmaet Jørgen Ussing blev forelsået som totalrådgiver. Det samlede budget lyder på kr. 8,5 mill. ekskl. omkostninger vdr. ombygning af pulpitur samt etablering af kapelfunktion. Bygherremøde 3 Konklusion fra bygherremøde nr. 3 vedl. arkitektbemærkninger fra bedømmelsen. 5 STØ godkender istandsættelse m.v. Sag: Klokkestabel Sct.Olai kirke Hjørring (306) - Sankt Olai Sogn STØ godkender istandsættelse m.v. Skrivelse fra STØ som i henhold til udtalelse fra klokkekonsulenten godkender de udførte arbejder vdr. istandsættelse af klokkestabel samt etablering af automatisk ringeanlæg. 6 Opfølgning på projekter Sag: Problemer med Bistrupkirkens tag (360) - Bistrup Sogn Opfølgning på projekter Bistrupkirken meddeler, at man nu er færdige med "reparation af tag" og flisegang. Der er tidligere søgt og bevilget 5% midler til projektet.mr forhører om de kan vente til januar med at søge pengene "hjem", da det er muligt at kirkekassen selv kan finansiere en del af projektet. 15/12-10: Meddelt MR, at en endelig oplysning om finansieringsbehov i januar md er i orden. 7 Tilbud fra ISS og Mortalin m.v. Sag: Renovering af kirken (402) - Lyngby Sogn Tilbud fra ISS og Mortalin m.v. Skrivelse fra Per Lønborg Pedersen hvori det Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 meddeles at der nu er modtaget tilbud fra hhv. Mortalin og ISS vdr. imprægnering mod borebiller samt tilbud fra tømrermester Poul K. Simonsen vdr. udskiftning af tagvinduer. Det anbefales at Mortalin udfører arbejdet og den samlede udgift bliver således på i alt kr ,00. Accept og afslag af tilbud Acceptskrivelser sendt til Mortalin og tømrermester Poul K. Simonnsen samt afslag til ISS. 8 Fredningsnævnets afgørelse Sag: Dispensationsansøgning til skovrejsning (447) - Rubjerg Sogn Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet fremsender afgørelse vdr. dispensationsansøgning til skovrejsning på matr.nr. 15g, Rubjerg by, Rubjerg. Fredningsnævnet kan ikke dispenserer til det ansøgte indenfor deklarationsområderne. Afgørelse kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. 9 Udtalelse fra kgl. bygningsinspektør Sag: Renovering af hovedtrappe, Sct. Olai (433) - Sankt Olai Sogn Udtalelse fra kgl. bygningsinspektør STØ fremsender udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør. Bilag vdr. renov. af hovedtrappe, Sct. Olai PU fremsender anmodning om konsulentbistand vdr. renovering af hovedtrappen til STØ. Anmodning om konsulentbistand Anmodning om konsulentbistand vdr. renovering af hovedtrappe. 10 Arkæologisk undersøgelse Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Arkæologisk undersøgelse STØ fremsender Nationalmuseets rapport fra undersøgelsen af Vrå Kirke i forbindelse med indvendig renoveringen af kirken samt planlægning af det senere arkæologiske Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 arbejde. Låneanvisning 2. rate STØ fremsender låneanvisning på kr ,00 som 2. rate af lån på indtil kr vdr. indvendig istandsættrelse af kirken. Der er herefter kr til rest på lånet. 11 Hævning af tildelte 5%-midler - Bistrupkirken Sag: Problemer med Bistrupkirkens tag (360) - Bistrup Sogn Hævning af tildelte 5% midler - Bistrupkirken Bistrup MR anmoder om udbetaling af kr fra 5% midlerne. Beløbet er reserveret til Bistrup i forbindelse med budgetlægning Opfølgning på projekter Bistrupkirken meddeler, at man nu er færdige med "reparation af tag" og flisegang. Der er tidligere bevilget 5% midler til projektet. MR forhører om de kan vente til januar med at søge pengene "hjem", da det er muligt at kirkekassen selv kan finansiere en del af projektet. 15/12-10: Meddelt MR, at en endelig oplysning om finansieringsbehov i januar md er i orden. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 1 Tornby Kirke, digekollaps, Advokatfa. Espersen anmoder om svar Sag: Tornby kirke (68) - Tornby Sogn Tornby Kirke, digekollaps, Advokatfa. Espersen anmoder om svar : Advokatfa. Espersen fremsender til PU skrivelse, hvori han meddeler, at han må fastholde at ansvaret for digets kollaps påhviler Tornby Kirke/MR/de kirkelige myndigheder. Han henstiller derfor til, at der nu snarest iværksættes konkrete handlinger, udmøntende i en for begge parter retfærdig løsning : Advokatfa. Espersen tillader sig at bringe sit brev af i erindring : Advokatfa. Espersen tillader sig at bringe sit brev af i erindring. 2 VS: Gulvhældninger på ejendommen beliggende Skovfyrvej 17, Tornby. Sag: Tornby - Skovfyrvej 17, ny præstegård (299) - Tornby Sogn Gulvhældninger på ejendommen beliggende Skovfyrvej 17, Tornby : Lønborg fremsender til PU afgørelse fra Gjensidige Forsikring ifm. gulvhældninger på ejendommen beliggende Skovfyrvej 17, Tornby. Sagen er nu afsluttet med en samlet dækning på kr ,00. 3 Ugilt kirke - kortag Sag: Ugilt Kirke - tag (239) - Ugilt Sogn Ugilt kirke - kortag : ARKINORD A/S fremsender referat fra 1-års gennemgang af taget over Ugilt kirkes kor. 4 Kassebeholdning Astrup Sag: Budget 2010 (214) Kassebeholdning Astrup : Kasserer i Astrup MR fremsender til PU kvartalsrapport for 2010 samt oplysning om kassebeholdning pr LES meddeler kasserer, at medmindre der opstår et akut behov, ser PU på sagen ifm. halvårsrapporten, der kan give et kvalificeret fingerpeg om, hvordan budgettet holder. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 5 Bindslev kirke - forundersøgelse af kalmaleri m.v. Sag: Bindslev kirke (73) - Bindslev Sogn Bindslev kirke - forundersøgelse af kalmaleri m.v : STØ fremsender til Bindslev MR godkendelse af at flg. arbejder bringes til udførelse: "Udførelse af en forundersøgelse af kalkmaleri på triumfvæggen samt udførelse af en klimaundersøgelse i kirken". STØ vedlægger en erklæring fra Nationalmuseet dat Det er en betingelse for STØ s godkendelse, at arbejderne udføres i overensstemmelse med de indsendte tilbud. Samlede udgifter iflg. overslag/tilbud: kr ,00 (2009-priser). 6 Intern undersøgelse af problemer med skimmelsvamp i præstegårde Sag: Intern undersøgelse af problemer med skimmelsvamp i præstegårde (417) Intern undersøgelse af problemer med skimmelsvamp i præstegårde : STØ fremsender til PU spørgeskema vedr. forekomst af skimmelsvamp i præsteboliger. PU anmodes om at udfylde og returnere skemaet senest den 19. januar Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Afbud Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Tove Brændstrup Lisbeth Haasen Jensen Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere