Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv."

Transkript

1 Tag, vinduer, facader mv. PROJEKTFORSLAG Frost arkitektfirma a/s - Lyngby Hovedgade 35, 2800 Kgs. Lyngby Side 1 af 14

2 Projektforslag Side: 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BYGGESAGEN Side: 01 Generel orientering 3 02 Entrepriseform 3 03 Udbudsmateriale 4 04 Tidsplan 4 05 AB Kvalitetssikring 4 07 Aflevering 4 2 BYGGEPLADS 01 Skurby 5 02 Stillads 5 03 Affald 5 04 Plan for sikkerhed og sundhed 5 05 Orientering og varsling 5 3 ARBEJDER 01 Udskiftning af tagdækning, herunder afstivning, efterisolering mv Udskiftning af vinduer, terrasse- og altandøre 8 03 Udskiftning af entredøre, blok 2, 3, 4, 9, 10 og Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og Udbedring af forvitrede fuger på facader 13 4 ØKONOMISK OVERSLAG 14 Side 2 af 14

3 Projektforslag Side: 3 af BYGGESAGEN 1.01 Generel orientering Bebyggelsen Nordre Munkegård er opført i perioden og består af 11 boligblokke med i alt 496 lejligheder. Der er desuden 3 erhvervslejemål, 66 garager og 70 kældre (ud over lejlighedernes pulterrum). Lejlighederne blev i 1969 udstykket til ejerlejligheder. Boligblokkene består af 3 høje blokke, "højhusene", med 7 etager hver og 8 lave blokke i fire etager. Tre af de lave blokke har en sidefløj i to plan med lejligheder i stuen og på 1. sal. Erhvervslejemålene er udlejet til dagligvarebutik, et møntvaskeri og til en børnehave. Blok 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B Antal lejligheder Tabel over fordelingen af lejligheder på boligblokke. Bebyggelsen har en alder på ca. 50 år, og det er naturligt at der forestår en række generelle vedligeholdelsesarbejder, idet levetiden på bygningsdele enten er udløbet eller der er behov for gennemgribende vedligeholdelse. At foretage en samlet implementering af disse arbejder er naturligvis rationelt og besparende. Bygherre er Ejerforeningen Nordre Munkegård v/ Advokat Ole Lund-Thomsen. Arbejdet består i hovedtræk af følgende: Udskiftning af eksisterende eternittagdækning til ny tagpapdækning, inkl. nye tagrender, nedløb samt taghætter. Etablering af forskriftsmæssig afstivning af tagkonstruktionen. Denne manglende afstivning har medført øget belastning og revnedannelser i tagplader. Efterisolering af tagdæk, hvilket vil give en væsentlig energibesparelse. Efterisolering af rør i tagrum. Isoleringen er mangelfuld og bør suppleres til tidssvarende niveau. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer. Udskiftning af vinduer og terrassedøre. Vurderes som den mest rentable løsning i forhold til istandsættelse, og vil samtidig give en væsentlig energibesparelse i ejendommen, tillige med en stor komfortmæssig gevinst. Udskiftning af snedkerpartier (vinduer og døre) på altaner blok 9, 10 og 11. Disse partier udgør en stor del af vestfacaderne, og en øget isoleringsevne vil bidrage væsentligt til den samlede energibesparelse. Udskiftning af entredøre, blok 2, 3, 4, 9, 10 og 11. Dørene er utætte for både vand og vind. Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og 11. Der kan registreres en fremskreden korrosion på indstøbt jern, med revnedannelse og afskallinger til følge. Nødvendige reparationer er forholdsvis dyre, vil på sigt betyde en løbende og stigende udgift, hvorfor en udskiftning vurderes at være en økonomisk fordel. Udbedring af forvitrede fuger på facader. På nogle blokke er mørtelfugerne porøse og forvitrede, således at de giver en dårlig beskyttelse mod nedbør. Der vurderes behov for fugning af et areal svarende til 10 % af den samlede facade Entrepriseform Arbejdet foreslås udbudt i hovedentreprise. Herved udnyttes bedst de samlede ressourcer ved større entreprenørfirmaer i samarbejde med arkitekt og ingeniør. Der foreslås indhentet 5 tilbud fra entreprenørfirmaer. Firmaerne skal sikres at have en kapacitet / organisation som kan håndtere arbejder i hovedentreprise, herunder at styre tid, økonomi såvel som kvalitet på et overordnet niveau. Side 3 af 14

4 Projektforslag Side: 4 af 14 Det sikres at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har haft mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på stedet, herunder at orientere sig om adgangsforhold, samt pladsforhold i de enkelte rum i bebyggelsen Udbudsmateriale Det er en forudsætning for at opnå præcise og gode tilbud, at der foreligger et godt og gennemarbejdet projektmateriale som minimerer entreprenørens behov for at skulle gardere sig men til gengæld kan afgive præcise bud. Tilsvarende vil et gennemarbejdet projekt være eneste mulighed for at sikre at entreprenørens bud indeholder alle naturligt tilhørende og nødvendige biydelser for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Det vil dog altid være nødvendigt i budgetlægningen at have et beløb til uforudseelige arbejder samt arbejder som trods alt egner sig bedst til at lade afregne efter medgået tid og materialer. Dette vil som udgangspunkt være i størrelsesordnen 10 % af de forventede håndværkerudgifter. Tillige foretages projektgennemgangsmøder med de respektive fag. Formålet, som er beskrevet i Byggestyrelsens vejledning i projektgennemgang, september 1988, er gennem dialog mellem de udførende og de projekterende teknikere; at få udnyttet de udførendes udførelsesmæssige sagkundskaber, at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre, samt at få løst projektmæssige forståelsesproblemer. I øvrigt udbydes arbejdet med reference til og i overensstemmelse med gældende normer og anvisninger, ligesom der vil blive sikret overensstemmelse med gældende byggetekniske erfaringer jfr. BygErfa Tidsplan Udover at fastlægge byggeperiodens start- og sluttidspunkt, vil der blive opstillet afklaret metode til registrering af spilddage, vejrlig mv. således at den konkrete fremdrift løbende kan fastlægges. Det påhviler hovedentreprenøren forud for opstart at fremlægge detailtidsplan for byggeledelsens godkendelse. Arbejdsplanen skal løbende revideres, og på hvert byggemøde opdateres stadeangivelse for de enkelte arbejder AB92 Arbejdet udbydes generelt i henhold til AB 92. Dog vil det være nødvendigt / tilrådeligt at præcisere visse områder i bestemmelserne som f.eks. 2 stk. 7: Bygherren forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de afgivne tilbud, herunder at antage alternative tilbud. Bygherre forbeholder sig ret til at foretage besparelse efter tilbudsgivningen. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de angivne tilbud. Endvidere vil forhold omkring sikkerhedsstillelse samt dagbod ved forsinkelse blive præciseret. Ovennævnte afklares i samråd med administrator Kvalitetssikring Entreprenøren skal udarbejde plan for sikring af den foreskrevne kvalitet, samt dokumentation herfor. Planen godkendes af tilsynet. Hvis tilsynet som følge af fejl eller svigt under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol og /eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen. Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse med hensyn til fuldførelse, misligholdelse, mangler m.v. En del af kvalitetssikringen består i at der foretages gennemgang af projektmaterialet med hovedentreprenøren. Forud for kontrahering afholdes møde med entreprenøren. Formålet med mødet er at klarlægge eventuelle uoverensstemmelse mellem projektintentioner / projektmateriale og tilbuddet, således at uklarheder kan afklares forud for kontrahering og igangsætning af arbejdet Aflevering I forbindelse med aflevering foretages kontrol af arbejdet og entreprenørens kvalitetssikring gennemgås, herunder den samlede dokumentation for den krævede kvalitetsstyring (KSdokumentation). Der bliver stillet krav om at entreprenøren afleverer produktdokumentation, samt drifts- og vedligeholdelsesspecifikationer for anvendte materialer. Endelig udføres kontrol med udbedring af påviste mangler samt udarbejdet afleveringsdokument. Side 4 af 14

5 Projektforslag Side: 5 af 14 2 BYGGEPLADS 2.01 Skurby mv. Forud for igangsætning af arbejdet foretages omhyggelig fotoregistrering af eksisterende anlæg. Således at evt. behov for retablering af arealer mv. kan dokumenteres og ske uden unødig udgift for bygherre. Der udarbejdes en bebyggelsesplan med angivelse af omfang / udbredelse af skurby, permanente arbejdsområder, byggepladsvej mv. i byggeperioden samt begrænsninger af færdsel for henholdsvis håndværkere og beboere i byggeperioden. Hovedentreprenøren er pligtig til løbende at renholde byggepladsen og benyttede arealer, således at beboere kan færdes uden gener bortset fra nødvendige begrænsninger. Forbrug af el i byggeperioden registreres ved etablering af bimåler, og vil således være en del af byggeudgiften Stillads Det samlede arbejde vil kræve stillads langs alle facader. Arbejdstilsynets regler for opstilling mv. følges. Arbejdet koordineres således at stillads opstilles i kortest mulig periode idet stillads altid opleves som en væsentlig gene for beboere. Ved indgangsdøre, skal der i nødvendigt omfang udføres overdækning således at færdsel ind og ud af bygningen til en hver tid kan foregå risikofrit Affald Håndtering, kildesortering, bortskaffelse og deponering af affald skal ske i henhold til arbejdstilsynets og stedlige myndigheders gældende regler Plan for sikkerhed og sundhed Overholdelse af lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger vil blive sikret i samarbejde med hovedentreprenøren, herunder Bygherres overordnede pligt til sikkerhedskoordinering. Der udarbejdes Plan for Sikkerhed og Sundhed Orientering og varsling Der vil periodevis blive udarbejdet orienteringsskrivelser til alle beboere. Ligeledes vil der blive udarbejdet procedure for varsling af håndværkeres adgang til lejligheder, med angivelse af varslingsfrist, samt beboeres nødvendige forberedelse (rydning mv.) i boligen før arbejdet. Ligeledes udarbejdes procedure for modtagelse og opbevaring (kodning) af nøgler til boliger hvor beboere ikke kan være hjemme. Arbejdet skal foregå i tidsrummet mellem 7.00 og på hverdage. Side 5 af 14

6 Projektforslag Side: 6 af 14 3 ARBEJDER 3.01 Udskiftning af tagdækning Eksisterende konstruktion / baggrund Tagdækning: Bølgeeternit på træspær og lægter. Tagdækningens tilstand er beskrevet i notat fra henholdsvis EKJ Rådgivende ingeniører af 30/ , Carl Bro af 27/8 2008, Teknologisk af 28/ samt Icopal af 25/ Alle rapporter beskriver et tag med en begrænset restlevetid og en række akutte problemer. Vi har ved gennemgang af tagrum kunne registrere samme svagheder, og endog vurderet mindst samme omfang af småhuller i tagdækningen som følge af nedbrydning og revnedannelser i pladerne. Eksisterende tagdækning er asbestholdigt, og en løsning med bevarelse af denne er ikke mulig i forhold til overholdelse af arbejdstilsynets regler. Endvidere ville en bevarelse give store økonomiske og arbejdsmæssige gener på sigt, bl.a. ved det at porøse plader vil smuldre ned i tagrummet. Afstivning af tag: Som anført i notat fra Teknologisk Institut den 28/ er tagkonstruktionen udført med utilstrækkelig langsgående vindafstivning. Den utilstrækkelige afstivning kan være en del af årsagen til de mange revner i tagpladerne. Afstivningen er i mellemtiden delvist udført. Efterisolering af tagdæk: Effekten af eksisterende isoleringslag i tagrum er væsentligt reduceret, idet det over store flader er sammentrykket bl.a. som følge af færdsel af servicefolk for adgang til forskellige installationer i loftsrummet. Yderligere er isoleringen sporadisk opfugtet som følge at utætheder i tagdækningen (opfugtet isolering udtørrer ikke og skal skiftes). Endelig er isoleringen ved tagfod ikke afsluttet med vindbrædt således at ventilation kan løber ind i, og under isoleringen, og herved reducerer isoleringsværdien. Et antal varmerør er registreret mangelfuldt isoleret. Der er ikke foretaget endelig registrering af omfang, men det vurderes et omfang svarende til 100 m rør pr. blok. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer: Adgang til tekniske installationer, ventilation, el, rør, ventiler mv. sker ved færdsel over og på isoleringslaget som herved er stærkt beskadiget. Løsningen på dette problem er dels at etablere fornødent omfang af gangbro og samtidig at sikre hensigtsmæssig placering af installationer og vurdere muligheden for eventuelt at flytte ventiler o.l. Projektforslag Tagdækning: Ved en nærmere vurdering af lette tagløsninger; eternit, stålplader og tagpapdækning viser tagpapdækningen sig at være den mest fordelagtige. Dels er udførelsen af tagpapdækningen en sikker løsning med hensyn til tæthed, set i forhold til eternit, hvor der er væsentlig risiko for fejl i de mange samlinger. Dernæst er tagpapdækningen rentabel i forhold til en stålpladedækning, idet eksisterende lægtning kan genanvendes, og fastgørelse af krydsfiners-underlaget kan foretages i forhold til lægter og spær, modsat stålpladerne hvor fastgørelsen er givet i forhold til pladerne. Tagpapdækningen er tillige en del af bebyggelsens oprindelige udtryk, mere autentisk, og således æstetisk at foretrække. Tagdækningen foreslås således udført som tagpap på krydsfiner med forskriftsmæssig ventilation ved tagfod og rygning. Side 6 af 14

7 Projektforslag Side: 7 af 14 Tagpapdækningen forventes at have en levetid på 40 år, det samme som stålpladedækningen, men med mulighed for da, at supplere med et lag tagpap og herved på rentabel vis at forlænge levetiden med år. Der kan gives 15 års garanti på tagpapdækning. Afstivning af tag: I forbindelse med en udskiftning af tagdækning, og den heraf følgende frie adgang til tagrummet vil der være let adgang for etablering af nødvendig afstivning. Der etableres afstivning i form af skråtstillet tømmer boltet til spær og beton-tagdæk, i omfang svarende til 4 steder pr. blok. Præcis placering og fastgørelse afklares nærmere. Efterisolering af tagdæk: Det skal nævnes at varmetabet regnes størst ovenud af bygningen, hvorfor der er størst effekt i isolering mod tag. Der foreslås således etableret 250 mm isolering på tagdæk og samtidig etableret vindbrædt langs tagfod således at effekten ikke reduceres unødigt. Efterisolering af rør i tagrum: Det foreslås at der sikres udført isolering af alle rørføringer og ventiler i tagrum til foreskriftsmæssig standard. Arbejdet udføres når tagdækningen er fjernet hvorved der vil være fri adgang til arbejdets udførelse. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer: Der foreslås etableret gangbro i form af krydsfiner opklodset på rigler / tømmer. Alternativ udførelse med anvendelse af Rockwool Gangbrosplader vurderes ikke tilrådelig idet konstruktionen er så ustabilt at det kun kan anvendes i nødstilfælde. Solfangeranlæg Med hensyn til mulighederne for etablering af solfangeranlæg ifm. uførelsen af ny tagdækning, forholder det sig således, at tagenes orientering er altafgørende for anlæggets effekt. Tagene i Nordre Munkegård er orienteret næsten vinkelret på det optimale (altså øst vest, hvor det optimale er syd), hvorfor der desværre ikke er umiddelbare forudsætninger for placering af solfangere på eller for den sags skyld, indbygget i, tagene, som det er muligt i forbindelse med tagpapdækning. Etableringen af et solfangeranlæg i bebyggelsen, i nærheden af varmecentralen er naturligvis fortsat en mulighed. Side 7 af 14

8 Projektforslag Side: 8 af Udskiftning af vinduer, terrasse- og altandøre Eksisterende konstruktion / baggrund Eksisterende vinder er udført i flere forskellige konstruktioner og funktioner; indadgående, udadgående, termoruder, enkelt lag glas hvoraf en del har forsatsrammer, tophængt, sidehængt, kip mv. Mange vinduer er i dårlig materialemæssig stand og andre med ringe og besværlig funktion. Vedligeholdelsen / istandsættelsen er tilsvarende besværlig og bekostelig. Eksisterende vindues- og dørparti på blok 9, 10 og 11 mod uopvarmet altanrum er dels med ringe isoleringsevne og udgør samtidig en væsentlig del af bygningernes vestfacader. Samlet bidrager disse elementer således i væsentlig grad til ejendommens varmeugift. Der er tidligere, i notat af 27/ samt 4/2.2008, vurderet fordele og ulemper ved istandsættelse kontra udskiftning af vinduer. Konklusionen er, at det rent teknisk set er muligt at bevare eksisterende vinduer, men at det, for at opfylde forventelige krav til tilstand og funktion, vil være så tidskrævende, at en udskiftning vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning. Tilsvarende vil der, uanset omfanget af istandsættelse, være en komfortmæssig fordel ved en udskiftning, og endelig vil ønsket om en væsentlig reduceret vedligehold fremover, kun kunne opnås ved en udskiftning. Endelig vurderes det muligt at foretage udskiftning af eksisterende elementer til nye uden at dette ændrer den eksisterende arkitektur i væsentlig gad. Projektforslag Der foreslås udskiftning af vinduer og døre til en konstruktion, hvor den udvendige del af vinduet er af uorganisk materiale, og således ikke kræver vedligehold i form af maling. Udskiftningen omfatter alle elementer i bebyggelsen inkl. kælderlokaler, og elementer på altaner blok 9, 10 og 11. Der er i det efterfølgende opstillet data for 3 produkter som opfylder krav om minimalt vedligehold, stor isoleringsevne samt høj brugervenlighed, nemlig: ProTec 7: træ komposit Velfac 200i: træ aluminium Primo: plastvindue Prøver på de 3 fabrikater er fremstillet. De ovenfor nævnte vinduesfabrikanter kan alle levere elementer svarende til de eksisterende. Dog vil elementerne som f.eks. 3-fags partier på altaner, blive produceret i 3 elementer i stedet for et samlet element. Dette vil dog ikke reducere det nuværende glasareal ved valg af eks. vis Velfac 200i, hvor ramme og karm ligger i samme plan. Det tilsigtes at den nuværende / oprindelige opdeling og sprosseplacering af vinduerne, som henholdsvis 1-fags og 2-fags vinduer mv., bevares uændret. Alle vinduer udføres udadgående. Alle vinduer forsynes med paskvilgreb (1-håndsgreb med 3-punkts lukke), som også giver mulighed for at lade vinduet stå lukket med en minimal ventilationssprække. Samtidig monteres en spalteventil på ca. 30 cm³ i hvert vindue, som, sammen med den daglige udluftning, giver grundlag for et godt indeklima i boligen. Alle vinduer udformes så pudsning af ruder kan ske fra lejligheden. Alle fabrikater kan løse de forskellige behov som findes i bebyggelsen med hensyn til funktioner, størrelser og sammenbygninger ifm. terrassedøre, blændingspartier / fyldninger mv. Ved en sammenligning af de 3 fabrikater vurderes det umiddelbart mest fordelagtige valg af være Velfac 200i. Dog vil en høj prioritering af muligheden for at reducere den fremtidige varmeudgift kunne være udslagsgivende for valget af ProTec 7, idet denne er optimal / fremtidssikret med hensyn til isoleringsevne og heraf følgende mulighed for varmebesparelse. Side 8 af 14

9 Projektforslag Side: 9 af 14 I tabellen nedenfor sammenlignes overordnede egenskaber på de 3 fabrikater, tillige med en overslagsmæssig indkøbspris på elementer til hele bebyggelsen samt forventelig varmebesparelse. Egenskaber ProTec 7 Velfac 200i Primo Snit i profil og udvendig side Snit i profil og indvendig side Materiale Kompositmateriale GRP / træ. (GRP kompositmateriale som bl.a. er anvendt til skibe og vindmøller) Træ indvendigt, komposit udvendigt. 3 lag energi termorude. Træ / alu konstruktion, træ indvendigt, pulverlakeret aluminium udvendigt. 2 lag energi termorude. Plast (PVC) med stabiliserende kerne af stål. Plast inde og ude. 2 lag energi termorude Såfremt der ønskes anden farve end hvid beklædes udvendigt med alu-profil (denne model er ikke regnet anvendt). Isoleringsevne (Uværdi) 0,93 1,4 1,5 * Støjreduktion (db) Glasandel (%) Nødvendigt vedligehold Almindelig rengøring + smøring af beslag Almindelig rengøring + smøring af beslag Almindelig rengøring + smøring af beslag Funktionsbegrænsninger ingen Ingen Kip-vindue er indadgående Farve muligheder, andet RAL skala (alle farver, forskellig inde og ude) RAL skala (alle farver, forskellig inde og ude) Kun hvid (øvrige farver kan påføres når beklædt med udvendig alukappe som vist på foto ovenfor) Garanti (år) 5 5 år (mulighed for 15 år 5 med serviceaftale) Anslået samlet udgift inkl. moms på indkøb af vindueselementer inkl. altan- og terrassedøre , , ,- Anslået årlig besparelse inkl. moms på varmeudgift i forhold til eksisterende forhold. 18 % ~ ,- / år 11 % ~ ,- / år 9 % ~ ,- / år Tabel over sammenligning af de foreslåede fabrikaternes egenskaber * Vindue B x H= 1200 x 1440 mm (som de udførte prøvevinduer) Side 9 af 14

10 Projektforslag Side: 10 af Udskiftning af entredøre, fra svalegang til lejligheder, blok 2, 3, 4, 9, 10 og 11 Eksisterende konstruktion / baggrund Der er generelt problemer med tætheden på de eksisterende døre, både med hensyn til blæst og regn, hvorved trægulvet inden for døren nedbrydes og fremstår grimt. Det er oplyst at der er forsøgt tætning og opretning af døre på forskellig vis men uden held. Ved den ønskede udskiftning vil det, ud over at etablere en tæt dør, være muligt at højne isoleringsværdien væsentlig. Projektforslag Ny dør foreslås etableret som kvalitet / fabrikat Sweedoor-Kilsgaard, som har mange års erfaring i produktion af facadedøre. Dørene monteres med forskriftsmæssige fastgørelser og tætninger, og forsynes med greb, brevindkast mv. som eksisterende. Som alternativ til dørspion og det lille overpartie med rude foreslås dørene udført med en mindre rude. Dette vurderes især at give en bedre oplevelse i selve entreen. Døre er, på trods af beskyttelsen fra altangange, utætte i regn og blæst. Gulve ses nedbrudte af periodisk vandindtrængnig. Side 10 af 14

11 Projektforslag Side: 11 af Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og 11 Eksisterende konstruktion / baggrund Brystningselementer er udført som præfabrikerede jern-betonelementer med indstøbte montagebeslag. I overside er indstøbt rækværk i form af jernrør. Afskallinger er typisk forårsaget af korrosion af indstøbt armering og beslag, som herved udvides og herved sprænger overfladebetonen væk. Afskalninger ses således i forbindelse med indstøbte montagebeslag, men også andre steder hvor armeringsjern er tæt på overfladen. Afskallinger varierer fra få cm til ca. 20 cm i udbredelse, og med en dybde på ca. 3 cm. Ud over afskallinger ses et antal revner i tilsvarende områder. Revnerne vurderes at være forstadiet til yderligere afskallinger. Der er endvidere registreret udført et antal betonreparationer, hvoraf enkelte igen er skadede i form af begyndende revnedannelse eller afskallinger. Endelig ses udført overfladebehandling af blottede armeringsjern med et korrosionshæmmende middel, i et forsøg på at standse korrosionen. En granskning af erfaringsmateriale på området viser, at de udførte muremester-reparationer ikke er en særlig tilrådelig eller en rentabel løsning. Murermester-reparationer går ud på at der foretages en borthugning af løst beton, samt at blotlagt armeringsjern renses, hvorefter der påføres en membran og slutteligt pudsrepareres skaden. Erfaringerne for denne løsning (som ses udført et antal steder) viser at levetiden er kort, og ofte ikke mere end 2 til 5 år. Årsagen til løsningens ringe levetid er, at armeringen ikke afrenses, og efterfølgende beskyttes tilstrækkeligt, på bagsiden. For at afrense armeringen hele vejen rundt, og herved sikre mulighed for at kunne retablere den rustbeskyttelse som betonen normalt udgør, er det nødvendigt at foretage afrensning ved sandblæsning. Alt efter betonens kvalitet aftager dennes naturlige evne til at korrosionsbeskytte betonen med varierende hastighed. Projektforslag Idet der ikke er foretaget en endelig registrering af omfang af skader og analyse af beton, er en præcis vurdering af udgiften til betonreparationer ikke mulig. Ud fra en overordnet vurdering af de rent visuelle skader må der dog på sigt forventes at være en væsentlig, og accelererende, udgift til vedligehold af brystningselementerne. Der er derfor i det nærværende lavet forslag på totaludskiftning af alle elementer inkl. økonomisk overslag. En udskiftning foreslås foretaget med galvaniserede perforerede stålplader. Lysindfaldet gennem pladerne vil give en lethed som nemt modsvarer den nuværende oplevelse på altangangene, og den galvaniserede overflade vil udefra fremstå med fin enighed i forhold til det eksisterende og den patinerede ejendom, og således have en naturlig tilpasning til ejendommen. Det er naturligvis vigtigt at nye altanbrystninger udformes på en sådan måde at, den trygge fornemmelse ved færdsel på altangange bevares, tillige med god afslutning ved håndfang. Se endvidere efterfølgende fotoregistrering: Side 11 af 14

12 Projektforslag Side: 12 af 14 Afskalling over bærejern Afskalling som følge af korrosion af bærejern. Skaden ses påført et korrosionshindrende middel. Revneskade som må forventes at give afskalling på sigt. Afskalninger hvor armeringsjern ses blottet. Det påførte korrosionshæmmende middel vil ikke stoppe korrosionen på bagsiden af armeringen, hvorfor skaden vil genopstå inden for få år. Side 12 af 14

13 Projektforslag Side: 13 af Udbedring af forvitrede mørtelfuger på facader Eksisterende konstruktion / baggrund Et antal facader er fra bebyggelsens opførelse ikke fuget, men kun udkradsede til en fugedybde på mm hvorved den eksisterende opmuringsmørtel alene, og uden komprimering, har skullet modstå vand og blæst. Dette omfatter især to blokke, 3 og 4, men fugningen på andre facader er også udført i så ringe kvalitet, og med så megen forvitring, at der er behov for omfugning. En del arealer ses allerede fuget / omfuget med komprimerede fuger og i egnet mørtel. Disse arealer fremstår intakte. Projektforslag Der vurderes behov for omfugning af et samlet areal svarende til 3 tre-etagers blokke og 3 gavle på syv-etagers blokke, i alt svarende til m². At de udvendige fuger er af god kvalitet er særdeles vigtigt idet murværket er opført massivt, uden en ventilerende og fugtbremsende hulmur. Det porøse murværk og fuger retableres med henholdsvis hydraulisk mørtel og behandling med kalkvand. Ifm. vinduesudskiftningen vil det tillige være tilrådeligt at gennemgå sålbænke og murværk omkring vinduer, som er mere udsat end øvrig murværk, og sikre at fuger er intakte. På billedet, som er taget på blok 4, ses den nederste del fuget og den øvre del opmuret uden fugning, og med udkradset tilbageliggende fuge. Porøs mørtel kan styrkes ved en simpel behandling med kalkvand. Der er behov for en endelig registrering og opmåling af omfang. Side 13 af 14

14 Projektforslag Side: 14 af PROJEKTFORSLAG ØKONOMISK OVERSLAG Overslaget er baseret på priser fra V&S-Byggedata, samt, leverandørers, entreprenørers og egne erfaringspriser. Udskiftning af vinduer og terrassedøre ,00 Udskiftning af snedkerpartier på altaner blok 9, 10 og ,00 Diverse retableringer i lejligheder ,00 Vinduespudsning ,00 Facadedøre blok 2, 3, 4, 9, 10 og ,00 Fjerne eksisterende tagdækning ,00 Diverse udbedring af tømmer, murværk mv ,00 Tagpapdækning ,00 Supplerende afstivning af spær ,00 Gangbro i alle tagrum ,00 Tagrender og nedløb ,00 Efterisolering af tagdæk ,00 Efterisolering af rør i tagrum ,00 Omfugning af forvitrede mørtelfuger på facader ,00 Udskiftning af altanbrystninger på blok 9, 10 og ,00 Stillads ,00 Sum håndværkerudgift ,00 Byggepladsudgift ,00 Håndværkerudgifter ekskl. moms ,00 Uforudseelige udgifter 10 % ,00 Håndværkerudgifteter i alt ekskl. moms og omkostninger ,00 Teknikerhonorar: projektering, byggeledelse og tilsyn, 8% af håndværkerudgift ,00 Administration mv. 5% af håndværkerudg ,00 Byggelånsrente 5% af ½ håndværkerudg (1.år) ,00 Byggeudgift i alt ekskl. moms ,00 Moms 25 % ,00 Byggeudgift i alt inkl. moms ,00 Side 14 af 14

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år

Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år LeanDesign Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år Nærværende rapport omfatter oplæg til vedligeholdelsesplan for ejeren af ejendommen: AB Lille Odinshøj blok A, B, C, D og E samt fællesarealer og bygningerne

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Tilstandsrapport Tag og altaner

Tilstandsrapport Tag og altaner Andelsboligforening J.M.Thorvald Thorvaldsensvej og J. M. Thieles vej Tilstandsrapport Tag og altaner 14. maj 2008 Sags nr. 08037/Kms Taastrup Hovedgade 22 Telefon 43 99 22 77 www.danakon.dk Reg.nr. 11

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere