Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv."

Transkript

1 Tag, vinduer, facader mv. PROJEKTFORSLAG Frost arkitektfirma a/s - Lyngby Hovedgade 35, 2800 Kgs. Lyngby Side 1 af 14

2 Projektforslag Side: 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BYGGESAGEN Side: 01 Generel orientering 3 02 Entrepriseform 3 03 Udbudsmateriale 4 04 Tidsplan 4 05 AB Kvalitetssikring 4 07 Aflevering 4 2 BYGGEPLADS 01 Skurby 5 02 Stillads 5 03 Affald 5 04 Plan for sikkerhed og sundhed 5 05 Orientering og varsling 5 3 ARBEJDER 01 Udskiftning af tagdækning, herunder afstivning, efterisolering mv Udskiftning af vinduer, terrasse- og altandøre 8 03 Udskiftning af entredøre, blok 2, 3, 4, 9, 10 og Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og Udbedring af forvitrede fuger på facader 13 4 ØKONOMISK OVERSLAG 14 Side 2 af 14

3 Projektforslag Side: 3 af BYGGESAGEN 1.01 Generel orientering Bebyggelsen Nordre Munkegård er opført i perioden og består af 11 boligblokke med i alt 496 lejligheder. Der er desuden 3 erhvervslejemål, 66 garager og 70 kældre (ud over lejlighedernes pulterrum). Lejlighederne blev i 1969 udstykket til ejerlejligheder. Boligblokkene består af 3 høje blokke, "højhusene", med 7 etager hver og 8 lave blokke i fire etager. Tre af de lave blokke har en sidefløj i to plan med lejligheder i stuen og på 1. sal. Erhvervslejemålene er udlejet til dagligvarebutik, et møntvaskeri og til en børnehave. Blok 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B Antal lejligheder Tabel over fordelingen af lejligheder på boligblokke. Bebyggelsen har en alder på ca. 50 år, og det er naturligt at der forestår en række generelle vedligeholdelsesarbejder, idet levetiden på bygningsdele enten er udløbet eller der er behov for gennemgribende vedligeholdelse. At foretage en samlet implementering af disse arbejder er naturligvis rationelt og besparende. Bygherre er Ejerforeningen Nordre Munkegård v/ Advokat Ole Lund-Thomsen. Arbejdet består i hovedtræk af følgende: Udskiftning af eksisterende eternittagdækning til ny tagpapdækning, inkl. nye tagrender, nedløb samt taghætter. Etablering af forskriftsmæssig afstivning af tagkonstruktionen. Denne manglende afstivning har medført øget belastning og revnedannelser i tagplader. Efterisolering af tagdæk, hvilket vil give en væsentlig energibesparelse. Efterisolering af rør i tagrum. Isoleringen er mangelfuld og bør suppleres til tidssvarende niveau. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer. Udskiftning af vinduer og terrassedøre. Vurderes som den mest rentable løsning i forhold til istandsættelse, og vil samtidig give en væsentlig energibesparelse i ejendommen, tillige med en stor komfortmæssig gevinst. Udskiftning af snedkerpartier (vinduer og døre) på altaner blok 9, 10 og 11. Disse partier udgør en stor del af vestfacaderne, og en øget isoleringsevne vil bidrage væsentligt til den samlede energibesparelse. Udskiftning af entredøre, blok 2, 3, 4, 9, 10 og 11. Dørene er utætte for både vand og vind. Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og 11. Der kan registreres en fremskreden korrosion på indstøbt jern, med revnedannelse og afskallinger til følge. Nødvendige reparationer er forholdsvis dyre, vil på sigt betyde en løbende og stigende udgift, hvorfor en udskiftning vurderes at være en økonomisk fordel. Udbedring af forvitrede fuger på facader. På nogle blokke er mørtelfugerne porøse og forvitrede, således at de giver en dårlig beskyttelse mod nedbør. Der vurderes behov for fugning af et areal svarende til 10 % af den samlede facade Entrepriseform Arbejdet foreslås udbudt i hovedentreprise. Herved udnyttes bedst de samlede ressourcer ved større entreprenørfirmaer i samarbejde med arkitekt og ingeniør. Der foreslås indhentet 5 tilbud fra entreprenørfirmaer. Firmaerne skal sikres at have en kapacitet / organisation som kan håndtere arbejder i hovedentreprise, herunder at styre tid, økonomi såvel som kvalitet på et overordnet niveau. Side 3 af 14

4 Projektforslag Side: 4 af 14 Det sikres at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har haft mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på stedet, herunder at orientere sig om adgangsforhold, samt pladsforhold i de enkelte rum i bebyggelsen Udbudsmateriale Det er en forudsætning for at opnå præcise og gode tilbud, at der foreligger et godt og gennemarbejdet projektmateriale som minimerer entreprenørens behov for at skulle gardere sig men til gengæld kan afgive præcise bud. Tilsvarende vil et gennemarbejdet projekt være eneste mulighed for at sikre at entreprenørens bud indeholder alle naturligt tilhørende og nødvendige biydelser for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Det vil dog altid være nødvendigt i budgetlægningen at have et beløb til uforudseelige arbejder samt arbejder som trods alt egner sig bedst til at lade afregne efter medgået tid og materialer. Dette vil som udgangspunkt være i størrelsesordnen 10 % af de forventede håndværkerudgifter. Tillige foretages projektgennemgangsmøder med de respektive fag. Formålet, som er beskrevet i Byggestyrelsens vejledning i projektgennemgang, september 1988, er gennem dialog mellem de udførende og de projekterende teknikere; at få udnyttet de udførendes udførelsesmæssige sagkundskaber, at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre, samt at få løst projektmæssige forståelsesproblemer. I øvrigt udbydes arbejdet med reference til og i overensstemmelse med gældende normer og anvisninger, ligesom der vil blive sikret overensstemmelse med gældende byggetekniske erfaringer jfr. BygErfa Tidsplan Udover at fastlægge byggeperiodens start- og sluttidspunkt, vil der blive opstillet afklaret metode til registrering af spilddage, vejrlig mv. således at den konkrete fremdrift løbende kan fastlægges. Det påhviler hovedentreprenøren forud for opstart at fremlægge detailtidsplan for byggeledelsens godkendelse. Arbejdsplanen skal løbende revideres, og på hvert byggemøde opdateres stadeangivelse for de enkelte arbejder AB92 Arbejdet udbydes generelt i henhold til AB 92. Dog vil det være nødvendigt / tilrådeligt at præcisere visse områder i bestemmelserne som f.eks. 2 stk. 7: Bygherren forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de afgivne tilbud, herunder at antage alternative tilbud. Bygherre forbeholder sig ret til at foretage besparelse efter tilbudsgivningen. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de angivne tilbud. Endvidere vil forhold omkring sikkerhedsstillelse samt dagbod ved forsinkelse blive præciseret. Ovennævnte afklares i samråd med administrator Kvalitetssikring Entreprenøren skal udarbejde plan for sikring af den foreskrevne kvalitet, samt dokumentation herfor. Planen godkendes af tilsynet. Hvis tilsynet som følge af fejl eller svigt under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol og /eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen. Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse med hensyn til fuldførelse, misligholdelse, mangler m.v. En del af kvalitetssikringen består i at der foretages gennemgang af projektmaterialet med hovedentreprenøren. Forud for kontrahering afholdes møde med entreprenøren. Formålet med mødet er at klarlægge eventuelle uoverensstemmelse mellem projektintentioner / projektmateriale og tilbuddet, således at uklarheder kan afklares forud for kontrahering og igangsætning af arbejdet Aflevering I forbindelse med aflevering foretages kontrol af arbejdet og entreprenørens kvalitetssikring gennemgås, herunder den samlede dokumentation for den krævede kvalitetsstyring (KSdokumentation). Der bliver stillet krav om at entreprenøren afleverer produktdokumentation, samt drifts- og vedligeholdelsesspecifikationer for anvendte materialer. Endelig udføres kontrol med udbedring af påviste mangler samt udarbejdet afleveringsdokument. Side 4 af 14

5 Projektforslag Side: 5 af 14 2 BYGGEPLADS 2.01 Skurby mv. Forud for igangsætning af arbejdet foretages omhyggelig fotoregistrering af eksisterende anlæg. Således at evt. behov for retablering af arealer mv. kan dokumenteres og ske uden unødig udgift for bygherre. Der udarbejdes en bebyggelsesplan med angivelse af omfang / udbredelse af skurby, permanente arbejdsområder, byggepladsvej mv. i byggeperioden samt begrænsninger af færdsel for henholdsvis håndværkere og beboere i byggeperioden. Hovedentreprenøren er pligtig til løbende at renholde byggepladsen og benyttede arealer, således at beboere kan færdes uden gener bortset fra nødvendige begrænsninger. Forbrug af el i byggeperioden registreres ved etablering af bimåler, og vil således være en del af byggeudgiften Stillads Det samlede arbejde vil kræve stillads langs alle facader. Arbejdstilsynets regler for opstilling mv. følges. Arbejdet koordineres således at stillads opstilles i kortest mulig periode idet stillads altid opleves som en væsentlig gene for beboere. Ved indgangsdøre, skal der i nødvendigt omfang udføres overdækning således at færdsel ind og ud af bygningen til en hver tid kan foregå risikofrit Affald Håndtering, kildesortering, bortskaffelse og deponering af affald skal ske i henhold til arbejdstilsynets og stedlige myndigheders gældende regler Plan for sikkerhed og sundhed Overholdelse af lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger vil blive sikret i samarbejde med hovedentreprenøren, herunder Bygherres overordnede pligt til sikkerhedskoordinering. Der udarbejdes Plan for Sikkerhed og Sundhed Orientering og varsling Der vil periodevis blive udarbejdet orienteringsskrivelser til alle beboere. Ligeledes vil der blive udarbejdet procedure for varsling af håndværkeres adgang til lejligheder, med angivelse af varslingsfrist, samt beboeres nødvendige forberedelse (rydning mv.) i boligen før arbejdet. Ligeledes udarbejdes procedure for modtagelse og opbevaring (kodning) af nøgler til boliger hvor beboere ikke kan være hjemme. Arbejdet skal foregå i tidsrummet mellem 7.00 og på hverdage. Side 5 af 14

6 Projektforslag Side: 6 af 14 3 ARBEJDER 3.01 Udskiftning af tagdækning Eksisterende konstruktion / baggrund Tagdækning: Bølgeeternit på træspær og lægter. Tagdækningens tilstand er beskrevet i notat fra henholdsvis EKJ Rådgivende ingeniører af 30/ , Carl Bro af 27/8 2008, Teknologisk af 28/ samt Icopal af 25/ Alle rapporter beskriver et tag med en begrænset restlevetid og en række akutte problemer. Vi har ved gennemgang af tagrum kunne registrere samme svagheder, og endog vurderet mindst samme omfang af småhuller i tagdækningen som følge af nedbrydning og revnedannelser i pladerne. Eksisterende tagdækning er asbestholdigt, og en løsning med bevarelse af denne er ikke mulig i forhold til overholdelse af arbejdstilsynets regler. Endvidere ville en bevarelse give store økonomiske og arbejdsmæssige gener på sigt, bl.a. ved det at porøse plader vil smuldre ned i tagrummet. Afstivning af tag: Som anført i notat fra Teknologisk Institut den 28/ er tagkonstruktionen udført med utilstrækkelig langsgående vindafstivning. Den utilstrækkelige afstivning kan være en del af årsagen til de mange revner i tagpladerne. Afstivningen er i mellemtiden delvist udført. Efterisolering af tagdæk: Effekten af eksisterende isoleringslag i tagrum er væsentligt reduceret, idet det over store flader er sammentrykket bl.a. som følge af færdsel af servicefolk for adgang til forskellige installationer i loftsrummet. Yderligere er isoleringen sporadisk opfugtet som følge at utætheder i tagdækningen (opfugtet isolering udtørrer ikke og skal skiftes). Endelig er isoleringen ved tagfod ikke afsluttet med vindbrædt således at ventilation kan løber ind i, og under isoleringen, og herved reducerer isoleringsværdien. Et antal varmerør er registreret mangelfuldt isoleret. Der er ikke foretaget endelig registrering af omfang, men det vurderes et omfang svarende til 100 m rør pr. blok. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer: Adgang til tekniske installationer, ventilation, el, rør, ventiler mv. sker ved færdsel over og på isoleringslaget som herved er stærkt beskadiget. Løsningen på dette problem er dels at etablere fornødent omfang af gangbro og samtidig at sikre hensigtsmæssig placering af installationer og vurdere muligheden for eventuelt at flytte ventiler o.l. Projektforslag Tagdækning: Ved en nærmere vurdering af lette tagløsninger; eternit, stålplader og tagpapdækning viser tagpapdækningen sig at være den mest fordelagtige. Dels er udførelsen af tagpapdækningen en sikker løsning med hensyn til tæthed, set i forhold til eternit, hvor der er væsentlig risiko for fejl i de mange samlinger. Dernæst er tagpapdækningen rentabel i forhold til en stålpladedækning, idet eksisterende lægtning kan genanvendes, og fastgørelse af krydsfiners-underlaget kan foretages i forhold til lægter og spær, modsat stålpladerne hvor fastgørelsen er givet i forhold til pladerne. Tagpapdækningen er tillige en del af bebyggelsens oprindelige udtryk, mere autentisk, og således æstetisk at foretrække. Tagdækningen foreslås således udført som tagpap på krydsfiner med forskriftsmæssig ventilation ved tagfod og rygning. Side 6 af 14

7 Projektforslag Side: 7 af 14 Tagpapdækningen forventes at have en levetid på 40 år, det samme som stålpladedækningen, men med mulighed for da, at supplere med et lag tagpap og herved på rentabel vis at forlænge levetiden med år. Der kan gives 15 års garanti på tagpapdækning. Afstivning af tag: I forbindelse med en udskiftning af tagdækning, og den heraf følgende frie adgang til tagrummet vil der være let adgang for etablering af nødvendig afstivning. Der etableres afstivning i form af skråtstillet tømmer boltet til spær og beton-tagdæk, i omfang svarende til 4 steder pr. blok. Præcis placering og fastgørelse afklares nærmere. Efterisolering af tagdæk: Det skal nævnes at varmetabet regnes størst ovenud af bygningen, hvorfor der er størst effekt i isolering mod tag. Der foreslås således etableret 250 mm isolering på tagdæk og samtidig etableret vindbrædt langs tagfod således at effekten ikke reduceres unødigt. Efterisolering af rør i tagrum: Det foreslås at der sikres udført isolering af alle rørføringer og ventiler i tagrum til foreskriftsmæssig standard. Arbejdet udføres når tagdækningen er fjernet hvorved der vil være fri adgang til arbejdets udførelse. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer: Der foreslås etableret gangbro i form af krydsfiner opklodset på rigler / tømmer. Alternativ udførelse med anvendelse af Rockwool Gangbrosplader vurderes ikke tilrådelig idet konstruktionen er så ustabilt at det kun kan anvendes i nødstilfælde. Solfangeranlæg Med hensyn til mulighederne for etablering af solfangeranlæg ifm. uførelsen af ny tagdækning, forholder det sig således, at tagenes orientering er altafgørende for anlæggets effekt. Tagene i Nordre Munkegård er orienteret næsten vinkelret på det optimale (altså øst vest, hvor det optimale er syd), hvorfor der desværre ikke er umiddelbare forudsætninger for placering af solfangere på eller for den sags skyld, indbygget i, tagene, som det er muligt i forbindelse med tagpapdækning. Etableringen af et solfangeranlæg i bebyggelsen, i nærheden af varmecentralen er naturligvis fortsat en mulighed. Side 7 af 14

8 Projektforslag Side: 8 af Udskiftning af vinduer, terrasse- og altandøre Eksisterende konstruktion / baggrund Eksisterende vinder er udført i flere forskellige konstruktioner og funktioner; indadgående, udadgående, termoruder, enkelt lag glas hvoraf en del har forsatsrammer, tophængt, sidehængt, kip mv. Mange vinduer er i dårlig materialemæssig stand og andre med ringe og besværlig funktion. Vedligeholdelsen / istandsættelsen er tilsvarende besværlig og bekostelig. Eksisterende vindues- og dørparti på blok 9, 10 og 11 mod uopvarmet altanrum er dels med ringe isoleringsevne og udgør samtidig en væsentlig del af bygningernes vestfacader. Samlet bidrager disse elementer således i væsentlig grad til ejendommens varmeugift. Der er tidligere, i notat af 27/ samt 4/2.2008, vurderet fordele og ulemper ved istandsættelse kontra udskiftning af vinduer. Konklusionen er, at det rent teknisk set er muligt at bevare eksisterende vinduer, men at det, for at opfylde forventelige krav til tilstand og funktion, vil være så tidskrævende, at en udskiftning vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning. Tilsvarende vil der, uanset omfanget af istandsættelse, være en komfortmæssig fordel ved en udskiftning, og endelig vil ønsket om en væsentlig reduceret vedligehold fremover, kun kunne opnås ved en udskiftning. Endelig vurderes det muligt at foretage udskiftning af eksisterende elementer til nye uden at dette ændrer den eksisterende arkitektur i væsentlig gad. Projektforslag Der foreslås udskiftning af vinduer og døre til en konstruktion, hvor den udvendige del af vinduet er af uorganisk materiale, og således ikke kræver vedligehold i form af maling. Udskiftningen omfatter alle elementer i bebyggelsen inkl. kælderlokaler, og elementer på altaner blok 9, 10 og 11. Der er i det efterfølgende opstillet data for 3 produkter som opfylder krav om minimalt vedligehold, stor isoleringsevne samt høj brugervenlighed, nemlig: ProTec 7: træ komposit Velfac 200i: træ aluminium Primo: plastvindue Prøver på de 3 fabrikater er fremstillet. De ovenfor nævnte vinduesfabrikanter kan alle levere elementer svarende til de eksisterende. Dog vil elementerne som f.eks. 3-fags partier på altaner, blive produceret i 3 elementer i stedet for et samlet element. Dette vil dog ikke reducere det nuværende glasareal ved valg af eks. vis Velfac 200i, hvor ramme og karm ligger i samme plan. Det tilsigtes at den nuværende / oprindelige opdeling og sprosseplacering af vinduerne, som henholdsvis 1-fags og 2-fags vinduer mv., bevares uændret. Alle vinduer udføres udadgående. Alle vinduer forsynes med paskvilgreb (1-håndsgreb med 3-punkts lukke), som også giver mulighed for at lade vinduet stå lukket med en minimal ventilationssprække. Samtidig monteres en spalteventil på ca. 30 cm³ i hvert vindue, som, sammen med den daglige udluftning, giver grundlag for et godt indeklima i boligen. Alle vinduer udformes så pudsning af ruder kan ske fra lejligheden. Alle fabrikater kan løse de forskellige behov som findes i bebyggelsen med hensyn til funktioner, størrelser og sammenbygninger ifm. terrassedøre, blændingspartier / fyldninger mv. Ved en sammenligning af de 3 fabrikater vurderes det umiddelbart mest fordelagtige valg af være Velfac 200i. Dog vil en høj prioritering af muligheden for at reducere den fremtidige varmeudgift kunne være udslagsgivende for valget af ProTec 7, idet denne er optimal / fremtidssikret med hensyn til isoleringsevne og heraf følgende mulighed for varmebesparelse. Side 8 af 14

9 Projektforslag Side: 9 af 14 I tabellen nedenfor sammenlignes overordnede egenskaber på de 3 fabrikater, tillige med en overslagsmæssig indkøbspris på elementer til hele bebyggelsen samt forventelig varmebesparelse. Egenskaber ProTec 7 Velfac 200i Primo Snit i profil og udvendig side Snit i profil og indvendig side Materiale Kompositmateriale GRP / træ. (GRP kompositmateriale som bl.a. er anvendt til skibe og vindmøller) Træ indvendigt, komposit udvendigt. 3 lag energi termorude. Træ / alu konstruktion, træ indvendigt, pulverlakeret aluminium udvendigt. 2 lag energi termorude. Plast (PVC) med stabiliserende kerne af stål. Plast inde og ude. 2 lag energi termorude Såfremt der ønskes anden farve end hvid beklædes udvendigt med alu-profil (denne model er ikke regnet anvendt). Isoleringsevne (Uværdi) 0,93 1,4 1,5 * Støjreduktion (db) Glasandel (%) Nødvendigt vedligehold Almindelig rengøring + smøring af beslag Almindelig rengøring + smøring af beslag Almindelig rengøring + smøring af beslag Funktionsbegrænsninger ingen Ingen Kip-vindue er indadgående Farve muligheder, andet RAL skala (alle farver, forskellig inde og ude) RAL skala (alle farver, forskellig inde og ude) Kun hvid (øvrige farver kan påføres når beklædt med udvendig alukappe som vist på foto ovenfor) Garanti (år) 5 5 år (mulighed for 15 år 5 med serviceaftale) Anslået samlet udgift inkl. moms på indkøb af vindueselementer inkl. altan- og terrassedøre , , ,- Anslået årlig besparelse inkl. moms på varmeudgift i forhold til eksisterende forhold. 18 % ~ ,- / år 11 % ~ ,- / år 9 % ~ ,- / år Tabel over sammenligning af de foreslåede fabrikaternes egenskaber * Vindue B x H= 1200 x 1440 mm (som de udførte prøvevinduer) Side 9 af 14

10 Projektforslag Side: 10 af Udskiftning af entredøre, fra svalegang til lejligheder, blok 2, 3, 4, 9, 10 og 11 Eksisterende konstruktion / baggrund Der er generelt problemer med tætheden på de eksisterende døre, både med hensyn til blæst og regn, hvorved trægulvet inden for døren nedbrydes og fremstår grimt. Det er oplyst at der er forsøgt tætning og opretning af døre på forskellig vis men uden held. Ved den ønskede udskiftning vil det, ud over at etablere en tæt dør, være muligt at højne isoleringsværdien væsentlig. Projektforslag Ny dør foreslås etableret som kvalitet / fabrikat Sweedoor-Kilsgaard, som har mange års erfaring i produktion af facadedøre. Dørene monteres med forskriftsmæssige fastgørelser og tætninger, og forsynes med greb, brevindkast mv. som eksisterende. Som alternativ til dørspion og det lille overpartie med rude foreslås dørene udført med en mindre rude. Dette vurderes især at give en bedre oplevelse i selve entreen. Døre er, på trods af beskyttelsen fra altangange, utætte i regn og blæst. Gulve ses nedbrudte af periodisk vandindtrængnig. Side 10 af 14

11 Projektforslag Side: 11 af Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og 11 Eksisterende konstruktion / baggrund Brystningselementer er udført som præfabrikerede jern-betonelementer med indstøbte montagebeslag. I overside er indstøbt rækværk i form af jernrør. Afskallinger er typisk forårsaget af korrosion af indstøbt armering og beslag, som herved udvides og herved sprænger overfladebetonen væk. Afskalninger ses således i forbindelse med indstøbte montagebeslag, men også andre steder hvor armeringsjern er tæt på overfladen. Afskallinger varierer fra få cm til ca. 20 cm i udbredelse, og med en dybde på ca. 3 cm. Ud over afskallinger ses et antal revner i tilsvarende områder. Revnerne vurderes at være forstadiet til yderligere afskallinger. Der er endvidere registreret udført et antal betonreparationer, hvoraf enkelte igen er skadede i form af begyndende revnedannelse eller afskallinger. Endelig ses udført overfladebehandling af blottede armeringsjern med et korrosionshæmmende middel, i et forsøg på at standse korrosionen. En granskning af erfaringsmateriale på området viser, at de udførte muremester-reparationer ikke er en særlig tilrådelig eller en rentabel løsning. Murermester-reparationer går ud på at der foretages en borthugning af løst beton, samt at blotlagt armeringsjern renses, hvorefter der påføres en membran og slutteligt pudsrepareres skaden. Erfaringerne for denne løsning (som ses udført et antal steder) viser at levetiden er kort, og ofte ikke mere end 2 til 5 år. Årsagen til løsningens ringe levetid er, at armeringen ikke afrenses, og efterfølgende beskyttes tilstrækkeligt, på bagsiden. For at afrense armeringen hele vejen rundt, og herved sikre mulighed for at kunne retablere den rustbeskyttelse som betonen normalt udgør, er det nødvendigt at foretage afrensning ved sandblæsning. Alt efter betonens kvalitet aftager dennes naturlige evne til at korrosionsbeskytte betonen med varierende hastighed. Projektforslag Idet der ikke er foretaget en endelig registrering af omfang af skader og analyse af beton, er en præcis vurdering af udgiften til betonreparationer ikke mulig. Ud fra en overordnet vurdering af de rent visuelle skader må der dog på sigt forventes at være en væsentlig, og accelererende, udgift til vedligehold af brystningselementerne. Der er derfor i det nærværende lavet forslag på totaludskiftning af alle elementer inkl. økonomisk overslag. En udskiftning foreslås foretaget med galvaniserede perforerede stålplader. Lysindfaldet gennem pladerne vil give en lethed som nemt modsvarer den nuværende oplevelse på altangangene, og den galvaniserede overflade vil udefra fremstå med fin enighed i forhold til det eksisterende og den patinerede ejendom, og således have en naturlig tilpasning til ejendommen. Det er naturligvis vigtigt at nye altanbrystninger udformes på en sådan måde at, den trygge fornemmelse ved færdsel på altangange bevares, tillige med god afslutning ved håndfang. Se endvidere efterfølgende fotoregistrering: Side 11 af 14

12 Projektforslag Side: 12 af 14 Afskalling over bærejern Afskalling som følge af korrosion af bærejern. Skaden ses påført et korrosionshindrende middel. Revneskade som må forventes at give afskalling på sigt. Afskalninger hvor armeringsjern ses blottet. Det påførte korrosionshæmmende middel vil ikke stoppe korrosionen på bagsiden af armeringen, hvorfor skaden vil genopstå inden for få år. Side 12 af 14

13 Projektforslag Side: 13 af Udbedring af forvitrede mørtelfuger på facader Eksisterende konstruktion / baggrund Et antal facader er fra bebyggelsens opførelse ikke fuget, men kun udkradsede til en fugedybde på mm hvorved den eksisterende opmuringsmørtel alene, og uden komprimering, har skullet modstå vand og blæst. Dette omfatter især to blokke, 3 og 4, men fugningen på andre facader er også udført i så ringe kvalitet, og med så megen forvitring, at der er behov for omfugning. En del arealer ses allerede fuget / omfuget med komprimerede fuger og i egnet mørtel. Disse arealer fremstår intakte. Projektforslag Der vurderes behov for omfugning af et samlet areal svarende til 3 tre-etagers blokke og 3 gavle på syv-etagers blokke, i alt svarende til m². At de udvendige fuger er af god kvalitet er særdeles vigtigt idet murværket er opført massivt, uden en ventilerende og fugtbremsende hulmur. Det porøse murværk og fuger retableres med henholdsvis hydraulisk mørtel og behandling med kalkvand. Ifm. vinduesudskiftningen vil det tillige være tilrådeligt at gennemgå sålbænke og murværk omkring vinduer, som er mere udsat end øvrig murværk, og sikre at fuger er intakte. På billedet, som er taget på blok 4, ses den nederste del fuget og den øvre del opmuret uden fugning, og med udkradset tilbageliggende fuge. Porøs mørtel kan styrkes ved en simpel behandling med kalkvand. Der er behov for en endelig registrering og opmåling af omfang. Side 13 af 14

14 Projektforslag Side: 14 af PROJEKTFORSLAG ØKONOMISK OVERSLAG Overslaget er baseret på priser fra V&S-Byggedata, samt, leverandørers, entreprenørers og egne erfaringspriser. Udskiftning af vinduer og terrassedøre ,00 Udskiftning af snedkerpartier på altaner blok 9, 10 og ,00 Diverse retableringer i lejligheder ,00 Vinduespudsning ,00 Facadedøre blok 2, 3, 4, 9, 10 og ,00 Fjerne eksisterende tagdækning ,00 Diverse udbedring af tømmer, murværk mv ,00 Tagpapdækning ,00 Supplerende afstivning af spær ,00 Gangbro i alle tagrum ,00 Tagrender og nedløb ,00 Efterisolering af tagdæk ,00 Efterisolering af rør i tagrum ,00 Omfugning af forvitrede mørtelfuger på facader ,00 Udskiftning af altanbrystninger på blok 9, 10 og ,00 Stillads ,00 Sum håndværkerudgift ,00 Byggepladsudgift ,00 Håndværkerudgifter ekskl. moms ,00 Uforudseelige udgifter 10 % ,00 Håndværkerudgifteter i alt ekskl. moms og omkostninger ,00 Teknikerhonorar: projektering, byggeledelse og tilsyn, 8% af håndværkerudgift ,00 Administration mv. 5% af håndværkerudg ,00 Byggelånsrente 5% af ½ håndværkerudg (1.år) ,00 Byggeudgift i alt ekskl. moms ,00 Moms 25 % ,00 Byggeudgift i alt inkl. moms ,00 Side 14 af 14

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 Skovvejen 44-46 8000 Århus C Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 0.0 INDHOLD 1.0 Generelt 3 1.1 Bygningsdata 3 1.2 Bygherre 3 1.3 Arkitekt 3 2.0 Baggrund for projektet 4 2.1 Kort om Klintegaarden

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Udskiftning af vinduer og kælderdøre

Udskiftning af vinduer og kælderdøre Udskiftning af altaner Istandsættelse af murværk Udskiftning af vinduer og kælderdøre Maleristandsættelse af vinduer og indgangspartier Baggrund På baggrund af forslaget om udskiftning af altaner på det

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

!!!!!!!! Forbedrings,!og!vedligeholdelsesplan!2015!!2025!AB!Toftevang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AB#Toftevang##

!!!!!!!! Forbedrings,!og!vedligeholdelsesplan!2015!!2025!AB!Toftevang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AB#Toftevang## Forbedrings,ogvedligeholdelsesplan2015 2025ABToftevang AB#Toftevang## Indledning: Denneforbedrings-ogvedligeholdelsesplan,erudarbejdetforatsikre,atden økonomidererafsattilvedligeholdelseiabtoftevanganvendesrationeltogi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere