Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv."

Transkript

1 Tag, vinduer, facader mv. PROJEKTFORSLAG Frost arkitektfirma a/s - Lyngby Hovedgade 35, 2800 Kgs. Lyngby Side 1 af 14

2 Projektforslag Side: 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BYGGESAGEN Side: 01 Generel orientering 3 02 Entrepriseform 3 03 Udbudsmateriale 4 04 Tidsplan 4 05 AB Kvalitetssikring 4 07 Aflevering 4 2 BYGGEPLADS 01 Skurby 5 02 Stillads 5 03 Affald 5 04 Plan for sikkerhed og sundhed 5 05 Orientering og varsling 5 3 ARBEJDER 01 Udskiftning af tagdækning, herunder afstivning, efterisolering mv Udskiftning af vinduer, terrasse- og altandøre 8 03 Udskiftning af entredøre, blok 2, 3, 4, 9, 10 og Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og Udbedring af forvitrede fuger på facader 13 4 ØKONOMISK OVERSLAG 14 Side 2 af 14

3 Projektforslag Side: 3 af BYGGESAGEN 1.01 Generel orientering Bebyggelsen Nordre Munkegård er opført i perioden og består af 11 boligblokke med i alt 496 lejligheder. Der er desuden 3 erhvervslejemål, 66 garager og 70 kældre (ud over lejlighedernes pulterrum). Lejlighederne blev i 1969 udstykket til ejerlejligheder. Boligblokkene består af 3 høje blokke, "højhusene", med 7 etager hver og 8 lave blokke i fire etager. Tre af de lave blokke har en sidefløj i to plan med lejligheder i stuen og på 1. sal. Erhvervslejemålene er udlejet til dagligvarebutik, et møntvaskeri og til en børnehave. Blok 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B Antal lejligheder Tabel over fordelingen af lejligheder på boligblokke. Bebyggelsen har en alder på ca. 50 år, og det er naturligt at der forestår en række generelle vedligeholdelsesarbejder, idet levetiden på bygningsdele enten er udløbet eller der er behov for gennemgribende vedligeholdelse. At foretage en samlet implementering af disse arbejder er naturligvis rationelt og besparende. Bygherre er Ejerforeningen Nordre Munkegård v/ Advokat Ole Lund-Thomsen. Arbejdet består i hovedtræk af følgende: Udskiftning af eksisterende eternittagdækning til ny tagpapdækning, inkl. nye tagrender, nedløb samt taghætter. Etablering af forskriftsmæssig afstivning af tagkonstruktionen. Denne manglende afstivning har medført øget belastning og revnedannelser i tagplader. Efterisolering af tagdæk, hvilket vil give en væsentlig energibesparelse. Efterisolering af rør i tagrum. Isoleringen er mangelfuld og bør suppleres til tidssvarende niveau. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer. Udskiftning af vinduer og terrassedøre. Vurderes som den mest rentable løsning i forhold til istandsættelse, og vil samtidig give en væsentlig energibesparelse i ejendommen, tillige med en stor komfortmæssig gevinst. Udskiftning af snedkerpartier (vinduer og døre) på altaner blok 9, 10 og 11. Disse partier udgør en stor del af vestfacaderne, og en øget isoleringsevne vil bidrage væsentligt til den samlede energibesparelse. Udskiftning af entredøre, blok 2, 3, 4, 9, 10 og 11. Dørene er utætte for både vand og vind. Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og 11. Der kan registreres en fremskreden korrosion på indstøbt jern, med revnedannelse og afskallinger til følge. Nødvendige reparationer er forholdsvis dyre, vil på sigt betyde en løbende og stigende udgift, hvorfor en udskiftning vurderes at være en økonomisk fordel. Udbedring af forvitrede fuger på facader. På nogle blokke er mørtelfugerne porøse og forvitrede, således at de giver en dårlig beskyttelse mod nedbør. Der vurderes behov for fugning af et areal svarende til 10 % af den samlede facade Entrepriseform Arbejdet foreslås udbudt i hovedentreprise. Herved udnyttes bedst de samlede ressourcer ved større entreprenørfirmaer i samarbejde med arkitekt og ingeniør. Der foreslås indhentet 5 tilbud fra entreprenørfirmaer. Firmaerne skal sikres at have en kapacitet / organisation som kan håndtere arbejder i hovedentreprise, herunder at styre tid, økonomi såvel som kvalitet på et overordnet niveau. Side 3 af 14

4 Projektforslag Side: 4 af 14 Det sikres at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har haft mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på stedet, herunder at orientere sig om adgangsforhold, samt pladsforhold i de enkelte rum i bebyggelsen Udbudsmateriale Det er en forudsætning for at opnå præcise og gode tilbud, at der foreligger et godt og gennemarbejdet projektmateriale som minimerer entreprenørens behov for at skulle gardere sig men til gengæld kan afgive præcise bud. Tilsvarende vil et gennemarbejdet projekt være eneste mulighed for at sikre at entreprenørens bud indeholder alle naturligt tilhørende og nødvendige biydelser for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Det vil dog altid være nødvendigt i budgetlægningen at have et beløb til uforudseelige arbejder samt arbejder som trods alt egner sig bedst til at lade afregne efter medgået tid og materialer. Dette vil som udgangspunkt være i størrelsesordnen 10 % af de forventede håndværkerudgifter. Tillige foretages projektgennemgangsmøder med de respektive fag. Formålet, som er beskrevet i Byggestyrelsens vejledning i projektgennemgang, september 1988, er gennem dialog mellem de udførende og de projekterende teknikere; at få udnyttet de udførendes udførelsesmæssige sagkundskaber, at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre, samt at få løst projektmæssige forståelsesproblemer. I øvrigt udbydes arbejdet med reference til og i overensstemmelse med gældende normer og anvisninger, ligesom der vil blive sikret overensstemmelse med gældende byggetekniske erfaringer jfr. BygErfa Tidsplan Udover at fastlægge byggeperiodens start- og sluttidspunkt, vil der blive opstillet afklaret metode til registrering af spilddage, vejrlig mv. således at den konkrete fremdrift løbende kan fastlægges. Det påhviler hovedentreprenøren forud for opstart at fremlægge detailtidsplan for byggeledelsens godkendelse. Arbejdsplanen skal løbende revideres, og på hvert byggemøde opdateres stadeangivelse for de enkelte arbejder AB92 Arbejdet udbydes generelt i henhold til AB 92. Dog vil det være nødvendigt / tilrådeligt at præcisere visse områder i bestemmelserne som f.eks. 2 stk. 7: Bygherren forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de afgivne tilbud, herunder at antage alternative tilbud. Bygherre forbeholder sig ret til at foretage besparelse efter tilbudsgivningen. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de angivne tilbud. Endvidere vil forhold omkring sikkerhedsstillelse samt dagbod ved forsinkelse blive præciseret. Ovennævnte afklares i samråd med administrator Kvalitetssikring Entreprenøren skal udarbejde plan for sikring af den foreskrevne kvalitet, samt dokumentation herfor. Planen godkendes af tilsynet. Hvis tilsynet som følge af fejl eller svigt under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrol og /eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen. Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse med hensyn til fuldførelse, misligholdelse, mangler m.v. En del af kvalitetssikringen består i at der foretages gennemgang af projektmaterialet med hovedentreprenøren. Forud for kontrahering afholdes møde med entreprenøren. Formålet med mødet er at klarlægge eventuelle uoverensstemmelse mellem projektintentioner / projektmateriale og tilbuddet, således at uklarheder kan afklares forud for kontrahering og igangsætning af arbejdet Aflevering I forbindelse med aflevering foretages kontrol af arbejdet og entreprenørens kvalitetssikring gennemgås, herunder den samlede dokumentation for den krævede kvalitetsstyring (KSdokumentation). Der bliver stillet krav om at entreprenøren afleverer produktdokumentation, samt drifts- og vedligeholdelsesspecifikationer for anvendte materialer. Endelig udføres kontrol med udbedring af påviste mangler samt udarbejdet afleveringsdokument. Side 4 af 14

5 Projektforslag Side: 5 af 14 2 BYGGEPLADS 2.01 Skurby mv. Forud for igangsætning af arbejdet foretages omhyggelig fotoregistrering af eksisterende anlæg. Således at evt. behov for retablering af arealer mv. kan dokumenteres og ske uden unødig udgift for bygherre. Der udarbejdes en bebyggelsesplan med angivelse af omfang / udbredelse af skurby, permanente arbejdsområder, byggepladsvej mv. i byggeperioden samt begrænsninger af færdsel for henholdsvis håndværkere og beboere i byggeperioden. Hovedentreprenøren er pligtig til løbende at renholde byggepladsen og benyttede arealer, således at beboere kan færdes uden gener bortset fra nødvendige begrænsninger. Forbrug af el i byggeperioden registreres ved etablering af bimåler, og vil således være en del af byggeudgiften Stillads Det samlede arbejde vil kræve stillads langs alle facader. Arbejdstilsynets regler for opstilling mv. følges. Arbejdet koordineres således at stillads opstilles i kortest mulig periode idet stillads altid opleves som en væsentlig gene for beboere. Ved indgangsdøre, skal der i nødvendigt omfang udføres overdækning således at færdsel ind og ud af bygningen til en hver tid kan foregå risikofrit Affald Håndtering, kildesortering, bortskaffelse og deponering af affald skal ske i henhold til arbejdstilsynets og stedlige myndigheders gældende regler Plan for sikkerhed og sundhed Overholdelse af lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger vil blive sikret i samarbejde med hovedentreprenøren, herunder Bygherres overordnede pligt til sikkerhedskoordinering. Der udarbejdes Plan for Sikkerhed og Sundhed Orientering og varsling Der vil periodevis blive udarbejdet orienteringsskrivelser til alle beboere. Ligeledes vil der blive udarbejdet procedure for varsling af håndværkeres adgang til lejligheder, med angivelse af varslingsfrist, samt beboeres nødvendige forberedelse (rydning mv.) i boligen før arbejdet. Ligeledes udarbejdes procedure for modtagelse og opbevaring (kodning) af nøgler til boliger hvor beboere ikke kan være hjemme. Arbejdet skal foregå i tidsrummet mellem 7.00 og på hverdage. Side 5 af 14

6 Projektforslag Side: 6 af 14 3 ARBEJDER 3.01 Udskiftning af tagdækning Eksisterende konstruktion / baggrund Tagdækning: Bølgeeternit på træspær og lægter. Tagdækningens tilstand er beskrevet i notat fra henholdsvis EKJ Rådgivende ingeniører af 30/ , Carl Bro af 27/8 2008, Teknologisk af 28/ samt Icopal af 25/ Alle rapporter beskriver et tag med en begrænset restlevetid og en række akutte problemer. Vi har ved gennemgang af tagrum kunne registrere samme svagheder, og endog vurderet mindst samme omfang af småhuller i tagdækningen som følge af nedbrydning og revnedannelser i pladerne. Eksisterende tagdækning er asbestholdigt, og en løsning med bevarelse af denne er ikke mulig i forhold til overholdelse af arbejdstilsynets regler. Endvidere ville en bevarelse give store økonomiske og arbejdsmæssige gener på sigt, bl.a. ved det at porøse plader vil smuldre ned i tagrummet. Afstivning af tag: Som anført i notat fra Teknologisk Institut den 28/ er tagkonstruktionen udført med utilstrækkelig langsgående vindafstivning. Den utilstrækkelige afstivning kan være en del af årsagen til de mange revner i tagpladerne. Afstivningen er i mellemtiden delvist udført. Efterisolering af tagdæk: Effekten af eksisterende isoleringslag i tagrum er væsentligt reduceret, idet det over store flader er sammentrykket bl.a. som følge af færdsel af servicefolk for adgang til forskellige installationer i loftsrummet. Yderligere er isoleringen sporadisk opfugtet som følge at utætheder i tagdækningen (opfugtet isolering udtørrer ikke og skal skiftes). Endelig er isoleringen ved tagfod ikke afsluttet med vindbrædt således at ventilation kan løber ind i, og under isoleringen, og herved reducerer isoleringsværdien. Et antal varmerør er registreret mangelfuldt isoleret. Der er ikke foretaget endelig registrering af omfang, men det vurderes et omfang svarende til 100 m rør pr. blok. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer: Adgang til tekniske installationer, ventilation, el, rør, ventiler mv. sker ved færdsel over og på isoleringslaget som herved er stærkt beskadiget. Løsningen på dette problem er dels at etablere fornødent omfang af gangbro og samtidig at sikre hensigtsmæssig placering af installationer og vurdere muligheden for eventuelt at flytte ventiler o.l. Projektforslag Tagdækning: Ved en nærmere vurdering af lette tagløsninger; eternit, stålplader og tagpapdækning viser tagpapdækningen sig at være den mest fordelagtige. Dels er udførelsen af tagpapdækningen en sikker løsning med hensyn til tæthed, set i forhold til eternit, hvor der er væsentlig risiko for fejl i de mange samlinger. Dernæst er tagpapdækningen rentabel i forhold til en stålpladedækning, idet eksisterende lægtning kan genanvendes, og fastgørelse af krydsfiners-underlaget kan foretages i forhold til lægter og spær, modsat stålpladerne hvor fastgørelsen er givet i forhold til pladerne. Tagpapdækningen er tillige en del af bebyggelsens oprindelige udtryk, mere autentisk, og således æstetisk at foretrække. Tagdækningen foreslås således udført som tagpap på krydsfiner med forskriftsmæssig ventilation ved tagfod og rygning. Side 6 af 14

7 Projektforslag Side: 7 af 14 Tagpapdækningen forventes at have en levetid på 40 år, det samme som stålpladedækningen, men med mulighed for da, at supplere med et lag tagpap og herved på rentabel vis at forlænge levetiden med år. Der kan gives 15 års garanti på tagpapdækning. Afstivning af tag: I forbindelse med en udskiftning af tagdækning, og den heraf følgende frie adgang til tagrummet vil der være let adgang for etablering af nødvendig afstivning. Der etableres afstivning i form af skråtstillet tømmer boltet til spær og beton-tagdæk, i omfang svarende til 4 steder pr. blok. Præcis placering og fastgørelse afklares nærmere. Efterisolering af tagdæk: Det skal nævnes at varmetabet regnes størst ovenud af bygningen, hvorfor der er størst effekt i isolering mod tag. Der foreslås således etableret 250 mm isolering på tagdæk og samtidig etableret vindbrædt langs tagfod således at effekten ikke reduceres unødigt. Efterisolering af rør i tagrum: Det foreslås at der sikres udført isolering af alle rørføringer og ventiler i tagrum til foreskriftsmæssig standard. Arbejdet udføres når tagdækningen er fjernet hvorved der vil være fri adgang til arbejdets udførelse. Etablering af gangbro over isolering til servicering af installationer: Der foreslås etableret gangbro i form af krydsfiner opklodset på rigler / tømmer. Alternativ udførelse med anvendelse af Rockwool Gangbrosplader vurderes ikke tilrådelig idet konstruktionen er så ustabilt at det kun kan anvendes i nødstilfælde. Solfangeranlæg Med hensyn til mulighederne for etablering af solfangeranlæg ifm. uførelsen af ny tagdækning, forholder det sig således, at tagenes orientering er altafgørende for anlæggets effekt. Tagene i Nordre Munkegård er orienteret næsten vinkelret på det optimale (altså øst vest, hvor det optimale er syd), hvorfor der desværre ikke er umiddelbare forudsætninger for placering af solfangere på eller for den sags skyld, indbygget i, tagene, som det er muligt i forbindelse med tagpapdækning. Etableringen af et solfangeranlæg i bebyggelsen, i nærheden af varmecentralen er naturligvis fortsat en mulighed. Side 7 af 14

8 Projektforslag Side: 8 af Udskiftning af vinduer, terrasse- og altandøre Eksisterende konstruktion / baggrund Eksisterende vinder er udført i flere forskellige konstruktioner og funktioner; indadgående, udadgående, termoruder, enkelt lag glas hvoraf en del har forsatsrammer, tophængt, sidehængt, kip mv. Mange vinduer er i dårlig materialemæssig stand og andre med ringe og besværlig funktion. Vedligeholdelsen / istandsættelsen er tilsvarende besværlig og bekostelig. Eksisterende vindues- og dørparti på blok 9, 10 og 11 mod uopvarmet altanrum er dels med ringe isoleringsevne og udgør samtidig en væsentlig del af bygningernes vestfacader. Samlet bidrager disse elementer således i væsentlig grad til ejendommens varmeugift. Der er tidligere, i notat af 27/ samt 4/2.2008, vurderet fordele og ulemper ved istandsættelse kontra udskiftning af vinduer. Konklusionen er, at det rent teknisk set er muligt at bevare eksisterende vinduer, men at det, for at opfylde forventelige krav til tilstand og funktion, vil være så tidskrævende, at en udskiftning vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning. Tilsvarende vil der, uanset omfanget af istandsættelse, være en komfortmæssig fordel ved en udskiftning, og endelig vil ønsket om en væsentlig reduceret vedligehold fremover, kun kunne opnås ved en udskiftning. Endelig vurderes det muligt at foretage udskiftning af eksisterende elementer til nye uden at dette ændrer den eksisterende arkitektur i væsentlig gad. Projektforslag Der foreslås udskiftning af vinduer og døre til en konstruktion, hvor den udvendige del af vinduet er af uorganisk materiale, og således ikke kræver vedligehold i form af maling. Udskiftningen omfatter alle elementer i bebyggelsen inkl. kælderlokaler, og elementer på altaner blok 9, 10 og 11. Der er i det efterfølgende opstillet data for 3 produkter som opfylder krav om minimalt vedligehold, stor isoleringsevne samt høj brugervenlighed, nemlig: ProTec 7: træ komposit Velfac 200i: træ aluminium Primo: plastvindue Prøver på de 3 fabrikater er fremstillet. De ovenfor nævnte vinduesfabrikanter kan alle levere elementer svarende til de eksisterende. Dog vil elementerne som f.eks. 3-fags partier på altaner, blive produceret i 3 elementer i stedet for et samlet element. Dette vil dog ikke reducere det nuværende glasareal ved valg af eks. vis Velfac 200i, hvor ramme og karm ligger i samme plan. Det tilsigtes at den nuværende / oprindelige opdeling og sprosseplacering af vinduerne, som henholdsvis 1-fags og 2-fags vinduer mv., bevares uændret. Alle vinduer udføres udadgående. Alle vinduer forsynes med paskvilgreb (1-håndsgreb med 3-punkts lukke), som også giver mulighed for at lade vinduet stå lukket med en minimal ventilationssprække. Samtidig monteres en spalteventil på ca. 30 cm³ i hvert vindue, som, sammen med den daglige udluftning, giver grundlag for et godt indeklima i boligen. Alle vinduer udformes så pudsning af ruder kan ske fra lejligheden. Alle fabrikater kan løse de forskellige behov som findes i bebyggelsen med hensyn til funktioner, størrelser og sammenbygninger ifm. terrassedøre, blændingspartier / fyldninger mv. Ved en sammenligning af de 3 fabrikater vurderes det umiddelbart mest fordelagtige valg af være Velfac 200i. Dog vil en høj prioritering af muligheden for at reducere den fremtidige varmeudgift kunne være udslagsgivende for valget af ProTec 7, idet denne er optimal / fremtidssikret med hensyn til isoleringsevne og heraf følgende mulighed for varmebesparelse. Side 8 af 14

9 Projektforslag Side: 9 af 14 I tabellen nedenfor sammenlignes overordnede egenskaber på de 3 fabrikater, tillige med en overslagsmæssig indkøbspris på elementer til hele bebyggelsen samt forventelig varmebesparelse. Egenskaber ProTec 7 Velfac 200i Primo Snit i profil og udvendig side Snit i profil og indvendig side Materiale Kompositmateriale GRP / træ. (GRP kompositmateriale som bl.a. er anvendt til skibe og vindmøller) Træ indvendigt, komposit udvendigt. 3 lag energi termorude. Træ / alu konstruktion, træ indvendigt, pulverlakeret aluminium udvendigt. 2 lag energi termorude. Plast (PVC) med stabiliserende kerne af stål. Plast inde og ude. 2 lag energi termorude Såfremt der ønskes anden farve end hvid beklædes udvendigt med alu-profil (denne model er ikke regnet anvendt). Isoleringsevne (Uværdi) 0,93 1,4 1,5 * Støjreduktion (db) Glasandel (%) Nødvendigt vedligehold Almindelig rengøring + smøring af beslag Almindelig rengøring + smøring af beslag Almindelig rengøring + smøring af beslag Funktionsbegrænsninger ingen Ingen Kip-vindue er indadgående Farve muligheder, andet RAL skala (alle farver, forskellig inde og ude) RAL skala (alle farver, forskellig inde og ude) Kun hvid (øvrige farver kan påføres når beklædt med udvendig alukappe som vist på foto ovenfor) Garanti (år) 5 5 år (mulighed for 15 år 5 med serviceaftale) Anslået samlet udgift inkl. moms på indkøb af vindueselementer inkl. altan- og terrassedøre , , ,- Anslået årlig besparelse inkl. moms på varmeudgift i forhold til eksisterende forhold. 18 % ~ ,- / år 11 % ~ ,- / år 9 % ~ ,- / år Tabel over sammenligning af de foreslåede fabrikaternes egenskaber * Vindue B x H= 1200 x 1440 mm (som de udførte prøvevinduer) Side 9 af 14

10 Projektforslag Side: 10 af Udskiftning af entredøre, fra svalegang til lejligheder, blok 2, 3, 4, 9, 10 og 11 Eksisterende konstruktion / baggrund Der er generelt problemer med tætheden på de eksisterende døre, både med hensyn til blæst og regn, hvorved trægulvet inden for døren nedbrydes og fremstår grimt. Det er oplyst at der er forsøgt tætning og opretning af døre på forskellig vis men uden held. Ved den ønskede udskiftning vil det, ud over at etablere en tæt dør, være muligt at højne isoleringsværdien væsentlig. Projektforslag Ny dør foreslås etableret som kvalitet / fabrikat Sweedoor-Kilsgaard, som har mange års erfaring i produktion af facadedøre. Dørene monteres med forskriftsmæssige fastgørelser og tætninger, og forsynes med greb, brevindkast mv. som eksisterende. Som alternativ til dørspion og det lille overpartie med rude foreslås dørene udført med en mindre rude. Dette vurderes især at give en bedre oplevelse i selve entreen. Døre er, på trods af beskyttelsen fra altangange, utætte i regn og blæst. Gulve ses nedbrudte af periodisk vandindtrængnig. Side 10 af 14

11 Projektforslag Side: 11 af Istandsættelse / udskiftning af altanbrystninger blok 9, 10 og 11 Eksisterende konstruktion / baggrund Brystningselementer er udført som præfabrikerede jern-betonelementer med indstøbte montagebeslag. I overside er indstøbt rækværk i form af jernrør. Afskallinger er typisk forårsaget af korrosion af indstøbt armering og beslag, som herved udvides og herved sprænger overfladebetonen væk. Afskalninger ses således i forbindelse med indstøbte montagebeslag, men også andre steder hvor armeringsjern er tæt på overfladen. Afskallinger varierer fra få cm til ca. 20 cm i udbredelse, og med en dybde på ca. 3 cm. Ud over afskallinger ses et antal revner i tilsvarende områder. Revnerne vurderes at være forstadiet til yderligere afskallinger. Der er endvidere registreret udført et antal betonreparationer, hvoraf enkelte igen er skadede i form af begyndende revnedannelse eller afskallinger. Endelig ses udført overfladebehandling af blottede armeringsjern med et korrosionshæmmende middel, i et forsøg på at standse korrosionen. En granskning af erfaringsmateriale på området viser, at de udførte muremester-reparationer ikke er en særlig tilrådelig eller en rentabel løsning. Murermester-reparationer går ud på at der foretages en borthugning af løst beton, samt at blotlagt armeringsjern renses, hvorefter der påføres en membran og slutteligt pudsrepareres skaden. Erfaringerne for denne løsning (som ses udført et antal steder) viser at levetiden er kort, og ofte ikke mere end 2 til 5 år. Årsagen til løsningens ringe levetid er, at armeringen ikke afrenses, og efterfølgende beskyttes tilstrækkeligt, på bagsiden. For at afrense armeringen hele vejen rundt, og herved sikre mulighed for at kunne retablere den rustbeskyttelse som betonen normalt udgør, er det nødvendigt at foretage afrensning ved sandblæsning. Alt efter betonens kvalitet aftager dennes naturlige evne til at korrosionsbeskytte betonen med varierende hastighed. Projektforslag Idet der ikke er foretaget en endelig registrering af omfang af skader og analyse af beton, er en præcis vurdering af udgiften til betonreparationer ikke mulig. Ud fra en overordnet vurdering af de rent visuelle skader må der dog på sigt forventes at være en væsentlig, og accelererende, udgift til vedligehold af brystningselementerne. Der er derfor i det nærværende lavet forslag på totaludskiftning af alle elementer inkl. økonomisk overslag. En udskiftning foreslås foretaget med galvaniserede perforerede stålplader. Lysindfaldet gennem pladerne vil give en lethed som nemt modsvarer den nuværende oplevelse på altangangene, og den galvaniserede overflade vil udefra fremstå med fin enighed i forhold til det eksisterende og den patinerede ejendom, og således have en naturlig tilpasning til ejendommen. Det er naturligvis vigtigt at nye altanbrystninger udformes på en sådan måde at, den trygge fornemmelse ved færdsel på altangange bevares, tillige med god afslutning ved håndfang. Se endvidere efterfølgende fotoregistrering: Side 11 af 14

12 Projektforslag Side: 12 af 14 Afskalling over bærejern Afskalling som følge af korrosion af bærejern. Skaden ses påført et korrosionshindrende middel. Revneskade som må forventes at give afskalling på sigt. Afskalninger hvor armeringsjern ses blottet. Det påførte korrosionshæmmende middel vil ikke stoppe korrosionen på bagsiden af armeringen, hvorfor skaden vil genopstå inden for få år. Side 12 af 14

13 Projektforslag Side: 13 af Udbedring af forvitrede mørtelfuger på facader Eksisterende konstruktion / baggrund Et antal facader er fra bebyggelsens opførelse ikke fuget, men kun udkradsede til en fugedybde på mm hvorved den eksisterende opmuringsmørtel alene, og uden komprimering, har skullet modstå vand og blæst. Dette omfatter især to blokke, 3 og 4, men fugningen på andre facader er også udført i så ringe kvalitet, og med så megen forvitring, at der er behov for omfugning. En del arealer ses allerede fuget / omfuget med komprimerede fuger og i egnet mørtel. Disse arealer fremstår intakte. Projektforslag Der vurderes behov for omfugning af et samlet areal svarende til 3 tre-etagers blokke og 3 gavle på syv-etagers blokke, i alt svarende til m². At de udvendige fuger er af god kvalitet er særdeles vigtigt idet murværket er opført massivt, uden en ventilerende og fugtbremsende hulmur. Det porøse murværk og fuger retableres med henholdsvis hydraulisk mørtel og behandling med kalkvand. Ifm. vinduesudskiftningen vil det tillige være tilrådeligt at gennemgå sålbænke og murværk omkring vinduer, som er mere udsat end øvrig murværk, og sikre at fuger er intakte. På billedet, som er taget på blok 4, ses den nederste del fuget og den øvre del opmuret uden fugning, og med udkradset tilbageliggende fuge. Porøs mørtel kan styrkes ved en simpel behandling med kalkvand. Der er behov for en endelig registrering og opmåling af omfang. Side 13 af 14

14 Projektforslag Side: 14 af PROJEKTFORSLAG ØKONOMISK OVERSLAG Overslaget er baseret på priser fra V&S-Byggedata, samt, leverandørers, entreprenørers og egne erfaringspriser. Udskiftning af vinduer og terrassedøre ,00 Udskiftning af snedkerpartier på altaner blok 9, 10 og ,00 Diverse retableringer i lejligheder ,00 Vinduespudsning ,00 Facadedøre blok 2, 3, 4, 9, 10 og ,00 Fjerne eksisterende tagdækning ,00 Diverse udbedring af tømmer, murværk mv ,00 Tagpapdækning ,00 Supplerende afstivning af spær ,00 Gangbro i alle tagrum ,00 Tagrender og nedløb ,00 Efterisolering af tagdæk ,00 Efterisolering af rør i tagrum ,00 Omfugning af forvitrede mørtelfuger på facader ,00 Udskiftning af altanbrystninger på blok 9, 10 og ,00 Stillads ,00 Sum håndværkerudgift ,00 Byggepladsudgift ,00 Håndværkerudgifter ekskl. moms ,00 Uforudseelige udgifter 10 % ,00 Håndværkerudgifteter i alt ekskl. moms og omkostninger ,00 Teknikerhonorar: projektering, byggeledelse og tilsyn, 8% af håndværkerudgift ,00 Administration mv. 5% af håndværkerudg ,00 Byggelånsrente 5% af ½ håndværkerudg (1.år) ,00 Byggeudgift i alt ekskl. moms ,00 Moms 25 % ,00 Byggeudgift i alt inkl. moms ,00 Side 14 af 14

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt Nordre Munkegård Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012 Renoveringsprojekt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at tegne kontrakt med den valgte entreprenør

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 20. marts 2014 Renovering af Ejerforeningens 11 boligblokke med 496 lejligheder, samt de 3 erhvervslejemål og 66 garager er blevet gennemgribende renoveret. Overordnet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

RENOVERING AF HJERTINGPARKEN

RENOVERING AF HJERTINGPARKEN Hjertingparken RENOVERING AF HJERTINGPARKEN - en kort orientering. Maj 2015. 1 Efter afdelingsmødet den 26. august, blev der blev nedsat et byggeudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 beboere, der

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Udskiftning af vinduer og kælderdøre

Udskiftning af vinduer og kælderdøre Udskiftning af altaner Istandsættelse af murværk Udskiftning af vinduer og kælderdøre Maleristandsættelse af vinduer og indgangspartier Baggrund På baggrund af forslaget om udskiftning af altaner på det

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S KULSVIERVEJ 150 DK 2800 KGS. LYNGBY WWW.FOGH-FOLNER.DK TELEFON 45934020

FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S KULSVIERVEJ 150 DK 2800 KGS. LYNGBY WWW.FOGH-FOLNER.DK TELEFON 45934020 FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S KULSVIERVEJ 50 DK 800 KGS. LYNGBY WWW.FOGH-FOLNER.DK TELEFON 459400 bygningsanlæg: Ibstrupparken III klassifikation: bevaringsværdig adresse: Smakkegårdsvej 55-9 & 0-09

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere