Dansk Dekommissionering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Dekommissionering"

Transkript

1 Volumenreduktion UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon a/s reg. nr CVR nr

2 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING Ordregiver Opgave Tilbudsgrundlag Indgåelse af tjenesteyderaftale TILBUDSAFGIVELSE Udbudsform Udbudsmateriale Tilbudsfasen Alternative tilbud Aflevering af tilbud Forbehold Vedståelse Vederlag OPGAVEN Baggrund Affaldet før volumenreduktionen Tidsplan og milepæle Mængder Option Tjenesteyderens ydelser Afhentning og transport af affaldet Opbevaring hos tjenesteyderen inden volumenreducering Volumenreducering af affaldet Opbevaring hos tjenesteyderen efter volumenreducering Returnering af affaldet Returnering af beholdere Dokumentation af volumenreduktion TILBUDDETS INDHOLD OG FORM Generelt Pris Processtyring Slutkontrol Tro og loveerklæring Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon a/s reg. nr CVR nr

3 4.6 Erklæring om overholdelse af konventioner Ansvarsforsikring BEDØMMELSE AF TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE Bedømmelsens forløb Egnethed Tildelingskriterium Indgåelse af tjenesteyderaftale BILAG 1 Tilbudsliste, TBL 2 Tjenesteyderaftale 3 Fotografier af beholdere 4 Fotografier af paller 5 Oversigt over affald 6 Tro og love erklæring 7 Erklæring om overholdelse af konventioner 8 Frigivelse af materialer, genstande, bygninger og arealer

4 side 1/13 1 ORIENTERING 1.1 Ordregiver Ordregiver er: Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej Roskilde CVR nr Yderligere oplysninger om ordregiver kan findes på: 1.2 Opgave Nærværende udbudsbetingelser omfatter udbud og kontrahering af: Volumenreduktion af lavaktivt affald Opgaven indeholder overordnet blandt andet: Afhentning af affaldet hos Dansk Dekommissionering Transport til tjenesteyderens behandlingsfaciliteter Minimering af affaldet ved smeltning eller forbrænding Returnering af den radioaktive del af affaldet (slaggen) til Dansk Dekommissionering En detaljeret beskrivelse af opgavens kan ses i kapitel Tilbudsgrundlag Tilbud skal afgives på følgende grundlag: 1. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen, jfr. afsnit Nærværende Udbudsbetingelser, dateret april 2013, med bilag 3. herunder: Tilbudsliste, dateret april 2013 (bilag 1 til Udbudsbetingelser) 1.4 Indgåelse af tjenesteyderaftale Ordregiver vil ud fra det opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene og udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. afsnit 5, og herefter indgå aftale med den tjenesteyder, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der indgås tjenesteyderaftale på grundlag af bilag 2, Tjenesteyderaftale. Tjenesteyderens ydelser afregnes efter opmålte mængder efter de tilbudte enhedspriser.

5 side 2/13 2 TILBUDSAFGIVELSE 2.1 Udbudsform Opgaven udbydes i offentligt udbud. 2.2 Udbudsmateriale Som angivet i Udbudsbekendtgørelsen kan udbudsmaterialet ses på adressen: 2.3 Tilbudsfasen Al henvendelse vedrørende tilbuddet skal ske til Ordrupvej 60, 5.sal DK-2920 Charlottenlund Danmark Att.: Christian Munch-Petersen Tlf.: Fax: Mail: Skriftlig henvendelse kan ske pr. brev, fax eller . Alle spørgsmål skal stilles skriftligt, og de vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil blive lagt sammen med udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.2. Der vil blive udsendt rettelsesblade, såfremt besvarelser eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring af udbudsmaterialet. Rettelsesblade vil blive lagt sammen med udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.2. Tilbudsgiverne opfordres til at fremsætte spørgsmål til udbudsmaterialet senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil dog også blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse inden 6 kalenderdage før tilbudsfristen. Svar på spørgsmål og eventuelle rettelsesblade lægges sammen med udbudsmaterialet jf. afsnit senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. 2.4 Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud. 2.5 Aflevering af tilbud Tilbud skal afleveres senest fredag, den 14. juni 2013 kl. 14.

6 side 3/13 Tilbud kan afleveres pr. post, pr. bud eller elektronisk på adressen angivet i afsnit 2.3. Det anbefales de bydende, der afleverer pr. post eller pr. mail, at bede om bekræftelse på modtagelse pr. mail eller telefon. Bydende, der afleverer pr. bud vil modtage en kvittering for modtagelse. Tilbud skal afleveres i én samlet pdf-fil, der indeholder alt tilbudsmaterialet. Hvis der afleveres pr. post skal den fremsendte konvolut/pakke indeholde en lukket emballage mærket TILBUD, Dansk Dekommissionering, Volumenreduktion, hvori tilbudsmaterialet befinder sig. De bydende opfordres til også at aflevere en papirudgave af tilbuddet, men det er ikke noget krav. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem papirudgave og digital udgave, har papirudgaven forrang. Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse. 2.6 Forbehold Eventuelle forbehold (individuelle eller standardforbehold) over for udbudsmaterialet skal anføres i tilbudslisten. Såfremt tilbuddet indeholder forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, der angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, er bygherren forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Bygherren er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold, også selv om disse ikke angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. I det omfang en objektiv prissætning af forbeholdet ikke skønnes mulig, er bygherren dog forpligtet til at afvise tilbuddet. 2.7 Vedståelse Tilbud skal vedstås i 90 kalenderdage fra fristen for aflevering af tilbud. 2.8 Vederlag Der betales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse.

7 side 4/13 3 OPGAVEN 3.1 Baggrund Dansk Dekommissionering har som hovedopgave at afvikle de nukleare anlæg på Risø inden for en tidshorisont på år (regnet fra 2003) på et miljø- og sikkerhedsmæssigt højt niveau og økonomisk mest fordelagtigt og effektivt. Tjenesteyderen skal udføre volumenreduktion af affald fra afviklingen Affaldet før volumenreduktionen Pr. 1. september 2013 befinder affaldet sig hos Dansk Dekommissionering. Affaldet er pakket i beholdere og en del affald i form af bly er placeret på paller. Der anvendes tre typer beholdere: ISO-containere, 10-fods container, halv højde : o Længde x bredde x højde: 299 cm x 244 cm x 130 cm o Materiale: Stål (front, tag, sidepaneler) o Åbning: Tag. Forsynet med gummipakning, så taget slutter tæt til (vand-og støvtæt). o Dimensionerede til at stables i op til 4 lag for fyldte containere på op til 21 tons brutto. Stålbeholdere (type 1) o Længde x bredde x højde (udvendige mål): 205 cm x 140 cm x 115 cm o Materiale: 10 mm stål (front, tag, sidepaneler). o Åbning: Tag. Stålplade som fastholdes til beholderen ved brug af spændebånd o Forstærkningsprofiler i sider og bund muliggør en stabling i 4 lag med en maksimal vægt for en fyldt beholder på op til 13 tons brutto. Stålbeholdere (type 2) o Længde x bredde x højde (udvendige mål): 212 cm x 147 cm x 139 cm o Materiale: 10 mm stål (front, tag, sidepaneler). o Åbning: Tag. Stålplade som fastholdes til beholderen ved brug af spændebånd o Forstærkningsprofiler i sider og bund. Beholderne er dimensioneret til stabling i 4 lag med en maksimal vægt for en fyldt o beholder på op til 13 tons brutto. Alle tre beholder typer er fremstillet til Dansk Dekommissionering. For alle tre beholdertyper gælder det, at de kan løftes ved brug af både gaffel (truck) og kran.

8 side 5/13 Fotografier af nogle af beholderne kan ses i Bilag 3. Der anvendes to typer paller af henholdsvis stål og træ. Pallerne er i varierende omfang forsynet med sider af træ eller stålnet. Fotografier af nogle af pallerne kan ses i Bilag 4. Affaldet er overordnet opdelt i tre kategorier, og hver beholder og palle indeholder primært kun affald af en af de tre kategorier: Brændbart Metal Bly Uanset denne opdeling, kan der være affald af andre kategorier i en beholder eller palle - fx stykker af gummi, aluminium, plastposer, bigbags eller stof i beholdere med metal, jf. Bilag 3. Affaldet er dokumenteret i et Affalds Dokumentations System (ADS). Beholdere og paller er mærket med et identifikationsnummer, kaldet ContAdsID i formatet: 20000xxxxx, hvor xxxxx er et 5-cifret løbenummer. Beholderne og paller indeholder affald, hvor de enkelte emner er tildelt et identifikationsnummer (ikke angivet på emnerne), kaldet AffAdsID i formatet: 10000yyyyy, hvor yyyyy er et 5-cifret løbenummer. Oprindelsen af hver enkelt affaldsemne er kendt, og der foreligger en nuklidvektor til beskrivelse af nuklidsammensætningen i/på emnerne i kategorierne brændbart og metal. Desuden foreligger oplysninger om dosishastighed på alle beholdere/paller og om dosishastighed på enkelte (ikke alle) affaldsemner i beholdere/paller. I hver beholder og på hver palle er placeret en vis mængde affald. I Bilag 5 er angivet eksempler på detaljerede oversigter over de enkelte beholdere og pallers indhold og hvorledes dette er dokumenteret i ADS. Beholderne kan indeholde malede emner. Malingen kan indeholde PCB og bly. 3.2 Tidsplan og milepæle For løsning af opgaven vil følgende overordnede tidsplan være gældende: Tjenesteyderaftalen forventes indgået i sommeren 2013 Tjenesteyderen skal hente affaldet inden udgangen af 2013 Tjenesteyderen skal returnere det volumenreducerede affald senest 1. marts 2015

9 side 6/ Mængder Udbuddet (uden optionen, se 3.4) omfatter følgende mængder affald: Brændbart: 6 stk. ISO-containere Metal: 12 stk. beholdere (ISO-containere/Stålbeholdere) Bly: 5 tons bly på paller 3.4 Option Ordregiver har option på volumenreduktion af yderligere mængder affald i følgende mængder: Brændbart: 20 stk. beholdere (ISO-containere/Stålbeholdere) Metal: 40 stk. beholdere (ISO-containere/Stålbeholdere) Bly: 25 ton bly på paller Dette affald skal volumenreduceres i perioden fra 2015 til Tjenesteyderen kan påregne, at optionen opdeles i 1, 2 eller 3 deloptioner Optionen vil blive afregnet efter tilbudslistens priser, med den i tjenesteyderaftalen angivne prisregulering. Ydelsen Afhentning og transport t/r vil blive afregnet pr. del-option. 3.5 Tjenesteyderens ydelser Tjenesteyderen skal: Afhente affaldet Transportere affaldet Evt. midlertidigt opbevare affaldet Volumenreducere affaldet Evt. midlertidigt opbevare affaldet Returnere affaldet Returnere beholdere Tjenesteyderen skal altid have en opdateret tidsplan for tjenesteyderens ydelser, og denne opdaterede tidsplan skal i takt med evt. ændringer fremsendes til Dansk Dekommissionering Afhentning og transport af affaldet Tjenesteyderen skal afhente affaldet hos Dansk Dekommisionering. Det påhviler tjenesteyderen at fremskaffe og anvende egnet transportmateriel, der er lovligt i de lande og områder (herunder sø- og luftterritorier) som affaldet skal transporteres igennem. Det påhviler tjenesteyderen at fremskaffe alle nødvendige tilladelser til transporten.

10 side 7/13 Det påhviler tjenesteyderen at sikre, at gældende internationale regler for transport af radioaktive materialer overholdes. Tilladelser til transport i Danmark og ud af Danmark skal fremvises til Dansk Dekommissionering senest 7 dage før transporten er påtænkt påbegyndt. Senest 30 dage før transporten påtænkes påbegyndt skal tjenesteyderen meddele transportrute, dato og tidspunkt for transporten, samt om transporten gennemføres ad en eller flere gange Senest 14 dage før transporten påtænkes påbegyndt skal tjenesteyderen redegøre for transportørens navn og adresse. Senest 7 dage før transporten påtænkes påbegyndt skal tjenesteyderen redegøre for antallet og størrelsen af køretøjerne, samt køretøjernes nationalitet og registreringsnumre. Disse informationer samt tidspunkt for transportens start - kan med behørig begrundelse ændres ned til 48 timer før transporten starter. Tjenesteyderen skal under transporten på anfordring fra Dansk Dekommissionering med 1 times varsel kunne redegøre for affaldets præcise position Opbevaring hos tjenesteyderen inden volumenreducering Affaldet skal opbevares hos tjenesteyderen i transportbeholderne og på transportpallerne indtil volumenreduceringen påbegyndes. Tjenesteyderen skal på anfordring fra Dansk Dekommissionering med 24 timers varsel kunne redegøre for affaldets nøjagtige placering på tjenesteyderens lager. Dansk Dekommissionering har med 24 timers varsel ret til at få forevist og gennemgå lageret af affaldet. Tjenesteyderen skal yde al nødvendig bistand hertil Volumenreducering af affaldet Det brændbare materiale skal afbrændes. Metal skal smeltes og behandles på en sådan måde, at metallet opdeles i en radioaktiv del og en ikke radioaktiv del. Bly skal smeltes og behandles på en sådan måde, at blyet opdeles i en radioaktiv del og en ikke radioaktiv del. Desuden skal tjenesteyderen overholde følgende betingelser: At frigivne slutprodukter overholder de frigivelsesgrænser, der foreskrives i Betingelser for drift og afvikling for Dansk Dekommissionering se Bilag 8, kapitel 7

11 side 8/13 Desuden skal tjenesteyderen også opfylde de regler, der gælder i tjenesteyderens hjemland Tjenesteyderen skal udarbejde en redegørelse til Dansk Dekommissionering for, at ovenstående krav er overholdt Opbevaring hos tjenesteyderen efter volumenreducering Affaldet skal efter volumenreducering opbevares hos tjenesteyderen i Dansk Dekommissionerings stålbeholdere type 1 eller type 2 (se afsnit 3.1.1). Såfremt tjenesteyderen ikke har tilstrækkeligt med tomme beholdere hertil, skal yderligere beholdere afhentes hos Dansk Dekommissionering. Tjenesteyderen skal på anfordring fra Dansk Dekommissionering med 24 timers varsel kunne redegøre for affaldets nøjagtige placering på tjenesteyderens lager. Dansk Dekommissionering har med 24 timers varsel ret til at få forevist og gennemgå lageret af affaldet. Tjenesteyderen skal yde al nødvendig bistand hertil Returnering af affaldet De radioaktive dele, samt komponenter, der måtte være blevet kontamineret under behandlingsprocessen fx filtre skal returneres til Dansk Dekommissionering. Affaldet skal returneres i Dansk Dekommissionerings stålbeholdere type 1 eller type 2 (se afsnit 3.1.1). Beholderne skal mærkes entydigt og mærkes med dosishastighed i 1,0 meters afstand Returnering af beholdere De beholdere (ISO-containere og evt. beholdere type 1 og type 2, der ikke er benyttet til returnering af affald) og de stålpaller, der blev brugt til transport af affaldet fra Dansk Dekommissionering til tjenesteyderen skal tilbageleveres senest 14 dage efter affaldets returnering fri for radioaktiv kontamination. Træpaller og andre dele af træ skal bortskaffes af tjenesteyderen som øvrigt brændbart affald Dokumentation af volumenreduktion Tjenesteyderen skal dokumentere, hvorledes volumenreduktionen er foretaget, og med hvilket resultat se også kravene i Der skal være sporbarhed i volumenreduktionen, således at tjenesteyderen kan redegøre for, at de hos Dansk Dekommissionering afhen-

12 side 9/13 tede radioaktive mængder også er til stede i det returnerede affald og i hvilke dele af affaldet. I det omfang volumenreduktionen medfører, at der kan frigøres materialer (metaller og bly) med aktiviteter under de tilladte grænser, skal mængden og aktiviteten af disse materialer dokumenteres, således at der også er sporbarhed med hensyn til mængder.

13 side 10/13 4 TILBUDDETS INDHOLD OG FORM 4.1 Generelt Tilbudsmaterialet skal være mærket med tilbudsgivers navn. Tilbud skal indeholde: - Tro og love erklæring om at tilbudsgiveren ikke er dømt for nogen af forholdene i udbudsdirektivets artikel 45 stk. 1 og 2 i henhold til Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1 (se Bilag 6) - Oplysninger om Økonomisk og Finansiel kapacitet i henhold til Udbudsbekendtgørelsens punkt III Oplysninger om Teknisk kapacitet i henhold til Udbudsbekendtgørelsens punkt III Pris ved udfyldt tilbudsliste, bilag 1 (afsnit 4.2) - Beskrivelse af Processtyring (afsnit 4.3) - Bskrivelse af Slutkontrol (afsnit 4.4) - Tro og love erklæring om betalingsforpligtigelser og arbejdsforhold (se afsnit 4.5) - Erklæring om overholdelse af konventioner (afsnit 4.6) - Ansvarsforsikring (afsnit 4.7) 4.2 Pris Der skal afgives tilbud på vedlagte tilbudsliste, bilag 1. Der skal afgives tilbud på at gennemføre opgaven ved afregning efter de tilbudte priser (angivet af tilbudsgiveren i tilbudslisten) efter opmåling. De 4 Ydelser i tilbudslisten omfatter alle omkostninger til gennemførelse af opgaven. Ydelsen Afhentning og transport t/r er et beløb uafhængigt af affaldsmængderne. Denne ydelse betales kun en gang, også selv om Tjenesteyderen vælger at lade transporten foregå over flere omgange. De tilbudte priser er faste indtil 1. marts 2015 og reguleres herefter i henhold til tjenesteyderaftalen, bilag 2. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. 4.3 Processtyring Tilbuddet skal vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers styring af processen omfattende afhentning af affaldet, transport af affaldet, evt. midlertidig opbevaring af affaldet, volumenreduktion af affaldet, evt. midlertidig opbevaring af affaldet og returnering af affaldet. Beskrivelsen skal omfatte en tidsplan for tjenesteyderens aktiviteter. Beskrivelsen skal omfatte, hvorledes sporbarheden for affaldet og dets delkomponenter opretholdes fra afhentning til returnering.

14 side 11/ Slutkontrol Tilbuddet skal vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers procedurer i forbindelse med slutkontrol af det færdigbehandlede affald. Beskrivelsen skal omfatte, hvorledes slutkontrollen dokumenterer, at dels al det radioaktive affald returneres, dels at frigivet, ikkeradioaktivt affald har aktiviteter, der ligger under de tilladte grænser. 4.5 Tro og loveerklæring Tilbuddet skal være vedlagt tro og loveerklæring om virksomhedens opfyldelse af sine betalingsforpligtelser i relation til det offentlige samt om at tilbudsgiver har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Ved afgivelse af tro og loveerklæring benyttes bilag Erklæring om overholdelse af konventioner Tilbuddet skal indeholde en erklæring om at tilbudsgiver ved gennemførelse af opgaven sikrer overholdelse af grundlæggende ILO-konventioner. Ved afgivelse af erklæring benyttes bilag Ansvarsforsikring Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for virksomhedens ansvarsforsikring med dækningssummer på min. DKK 12,5 mio. for personskade og min. DKK 25 mio. for tingskade.

15 side 12/13 5 BEDØMMELSE AF TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE 5.1 Bedømmelsens forløb Tilbuddene vil indledningsvis blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Ikke konditionsmæssige tilbud optages ikke til bedømmelse, jf. afsnit 2.5. Herefter foretager bygherren bedømmelsen af tilbuddene. 5.2 Egnethed Tilbuddene vil blive gennemgået for tilbudsgiverens egnethed til at løse opgaven. Der henvises til Udbudsbekendtgørelsens punkt: III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet III.2.3) Teknisk kapacitet Såfremt en tilbudsgiver vurderes at være ikke-egnet på baggrund af de givne oplysninger og formaliteter evalueres tilbuddet ikke yderligere. 5.3 Tildelingskriterium Tilbudsbedømmelsen skal udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildelingskriteriet er således det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier og de hertil hørende vægte: - Pris 50% - Processtyring 25% - Slutkontrol 25% Underkriterierne vurderes på grundlag af oplysningerne, der skal afgives i tilbuddet, jf. afsnit 4.2, Pris, 4.3, Processtyring og 4.4 Slutkontrol. Ved vurdering af pris konkurreres på den samlede tilbudssum som den fremgår af Bilag 1, Tilbudsliste. Pris bedømmes efter en skala fra Processtyring bedømmes efter en skala fra Ved vurdering af Processtyring vil der blive lagt vægt på: - I hvilken udstrækning beskrivelsen af Processtyringen giver sikkerhed for, at affaldet er under kontrol, og at der ikke sker tab eller udslip til omverdenen

16 side 13/13 - I hvilken udstrækning tidsplanen for tjenesteyderens aktiviteter er realistisk og opfylder afsnit I hvilken udstrækning beskrivelsen af Processtyringen giver sikkerhed for, at sporbarheden er opretholdt Slutkontrol bedømmes efter en skala fra Ved vurdering af Slutkontrol vil der blive lagt vægt på: - I hvilken udstrækning beskrivelsen af Slutkontrollen giver sikkerhed for, at der udføres de nødvendige kontrolmålinger efter de foreskrevne prøvningsstandarder - I hvilken udstrækning beskrivelsen af Slutkontrollen giver sikkerhed for, at der kun frigives materialer, der har tilladelige, lave aktiviteter - I hvilken udstrækning slutkontrollen giver sikkerhed for, at det returnerede affald er knyttet til korrekte målinger af mængde, opdeling og aktivitet 5.4 Indgåelse af tjenesteyderaftale Bygherren forventer at indgå aftale med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere