NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM"

Transkript

1 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011

2

3 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011

4 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål at bidrage til at analysere og besvare de væsentligste udfordringer, som dansk økonomi står over for nu og de kommende mange år, jf. bilaget Kommissorium Danmark i vækst holdning og handling. Vækstforum har holdt i alt otte møder. Drøftelserne på møderne har taget udgangspunkt i debatoplæg fra regeringen og i analyser, oplæg og anbefalinger fra danske og internationale eksperter. Materialet til møderne er tilgængeligt på Statsministeriets hjemmeside jf. også materialeliste i bilag 2. Arbejdet i Vækstforum er forløbet i en række faser. Efter det indledende møde fulgte tre temamøder under overskrifterne Grøn vækst, Vækst i en åben verden og Viden og kompetencer fra folkeskole til universitet. Her blev en række af de udfordringer, som Danmark står over for, identificeret og drøftet. På den baggrund holdt Vækstforum sit femte møde under overskriften Ny vækst i Danmark hvad er diagnosen? Og nåede til enighed om de ti største udfordringer for vækst i Danmark. Arbejdet i Vækstforum fokuserede herefter på forslag til anbefalinger og konkrete løsninger på udfordringerne og det sjette møde blev på den baggrund afholdt under overskriften Vækst gennem fornyelse, med fokus på konkurrence, innovation og klima. Arbejdet fortsatte på de to sidste møder under overskriften Ny vækst i Danmark hvad er kuren?, og resultatet foreligger i dette konklusionspapir. Papiret indeholder Vækstforums anbefalinger til regeringen og er derfor udarbejdet af Vækstforum uden regeringens medlemmer. Det skal bemærkes, at Vækstforums medlemmer Harald Børsting og Thorkild E. Jensen på det næstsidste møde i Vækstforum tilkendegav, at de ikke kan tilslutte sig konklusionspapiret. Der er blandt Vækstforums øvrige medlemmer konsensus om den samlede pakke af anbefalinger, men ikke nødvendigvis fuld enighed om alle de enkelte anbefalinger. Vækstforums fokus har været på bredt at styrke væksten i Danmark og ikke på fordelingen af velstanden. Vækstforum opfordrer til, at regeringen og Folketinget, så hurtigt som muligt gennemfører konkrete initiativer på baggrund af de anførte anbefalinger. Vækstforum 1

5 Ny vækst i Danmark - hovedkonklusioner fra Vækstforum Det danske samfund står over for store udfordringer fra globalisering, aldring, klima og en hastig teknologisk udvikling. Den økonomiske krise har gjort Danmarks udfordringer større. Siden krisen satte ind, har Danmark tabt arbejdspladser i den private sektor. Der er brug for hurtig handling for at imødegå udfordringerne. Jo længere vi venter, desto større bliver problemerne. Hvis vi fortsætter uden at gøre noget, vil Danmark sakke agterud. Vi vil blive et lavvækstsamfund. Det vil få mærkbare konsekvenser for os alle. Vi vil ikke længere kunne opretholde det velfærdssamfund, vi kender i dag. For den enkelte families privatøkonomi svarer forskellen på høj og lav vækst til, at en almindelig familie om bare ti år har kroner mindre til sig selv om året. Derfor er der et stort behov for bredt anlagt og ambitiøse reformer, der kan hanke op i alle områder i det danske samfund af betydning for vores fremtidige vækst og velstand. Der findes ingen lette løsninger på de udfordringer, Danmark står over for. Først og fremmest er der behov for markante ændringer i de rammebetingelser, virksomhederne har for at skabe nye arbejdspladser og vækst. Det er kun stærke og dynamiske virksomheder, der i sidste ende kan sikre, at vi i Danmark også om 10 og 20 år har råd til den velfærd, vi gerne vil have. Vores samfund er præget af åbenhed, frihed, lighed, kreativitet og tryghed. Det har historisk været med til at sikre, at Danmark er et af de mest velstående samfund i verden. Når vi skal have gang i væksten igen og fortsat skal være et af verdens mest velstående lande, får vi brug for alle vores styrker. Det er vores ambition, at vi kan videregive et samfund, som vi kan være stolte af til vores børn. De direkte årsager til vores udfordringer er klare. Velstand skabes af to forhold: Hvor meget vi arbejder, og hvad vi får ud af vores arbejdsindsats. Og Danmark er udfordret på begge områder. Hidtil har demografien holdt hånden under vores velstand I mange år har vi nydt godt af, at store årgange har været ude på arbejdsmarkedet. Danmark har haft demografisk medvind. Derfor har vi kunnet opretholde en høj velstand, trods alvorlige problemer med væksten i produktiviteten. men fremover bliver vi færre om at gøre en indsats Sådan bliver det ikke fremover. I disse år vender den demografiske udvikling. I fremtiden har vi ikke store årgange til at holde hånden under vores velstand. Tværtimod. Fra nu af bliver vi færre til at arbejde og skabe vækst, jf. figur 1 og 2. Heldigvis har vi en række fundamentale styrker at trække på, når vi skal møde udfordringerne. 2

6 Figur 1. Mindre end halvdelen af befolkningen er i arbejde Figur 2. Ændring i antal årige, Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. Anm.: Andelen af befolkningen i ustøttet beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. Dertil kommer, at vi ikke arbejder så meget. Danske unge er lang tid om at tage deres uddannelse og blive fuldt effektive på arbejdsmarkedet. Danskerne holder tidligere op med at arbejde, end man gør i andre skandinaviske lande. Og mens vi er på arbejdsmarkedet, er vores arbejdstid forholdsvis lav. Figur 3. Produktivitetsvækst, Samtidig store problemer med produktiviteten Siden midten af 1990 erne er produktiviteten i Danmark vokset betydeligt langsommere end i andre lande. Vi er ikke dygtige nok til at skabe værdi, når vi går på arbejde, jf. figur 3. Hvis der ikke sker ændringer, er der derfor udsigt til modvind, både når det gælder produktiviteten, dvs. hvad vi får ud af vores arbejde, og når det gælder arbejdsudbuddet, dvs. hvor mange vi er til at arbejde. Det hæmmer vores muligheder for ny vækst. Hertil kommer en række forhold, der yderligere gør det vanskeligt at sikre en fremgang i væksten på kort og mellemlangt sigt. Kilde: OECD og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Anm.: Gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. arbejdstime i faste priser. Konkurrenceevnen i Danmark er under pres Højkonjunkturen op til den internationale krise har efterladt danske virksomheder med højere omkostninger end i udlandet. Fra at have ligget på omtrent samme niveau er lønningerne de seneste år steget betydeligt mere i Danmark end i Sverige og Tyskland Danmarks to største eksportmarkeder. 3

7 Blandt OECD-landene har kun Norge højere omkostninger i fremstillingssektoren end Danmark. Sammen med den svage produktivitetsudvikling giver det alvorlige problemer for konkurrenceevnen. Det efterlader Danmark i en sårbar situation, jf. figur 4. Stærk global konkurrence På den ene side giver globaliseringen os mulighed for at øge velstand og velfærd. På den anden side skærper globaliseringen konkurrencen om investeringer og jobs. Danske virksomheder flytter i stigende omfang arbejdspladser til andre lande, hvor de kan opnå den samme eller bedre kvalitet til lønninger, der er langt lavere end i Danmark. Det gælder ikke alene produktion, men også administration, forskning og udvikling. Udflytningen af arbejdspladser kan være nødvendig for at sikre den enkelte virksomheds konkurrenceevne. Det kan være med til at sikre virksomhedernes beskæftigelse i Danmark. Men for hvert produktionsjob, der flytter ud, er der risiko for, at øvrige jobs følger efter. Den strategi, der er positiv for virksomhedernes indtjeningsmuligheder, er ikke nødvendigvis positiv for jobskabelsen i Danmark. Vi skal sikre erhvervsvilkår, så de arbejdspladser som forsvinder, bliver afløst af andre. Danmark har et meget højt offentligt udgiftsniveau blandt de højeste i OECD-landene og dermed et højt skattetryk. Det betyder, at vi kan få vanskeligere ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft, virksomheder og investeringer. og pressede offentlige finanser Den internationale økonomiske krise har gjort udfordringerne større. Det er vigtigt, at det offentlige underskud ikke bider sig fast. Ellers kan væksten hurtigt blive bremset. I 2011 er der forventning om et underskud på de offentlige finanser på knap 85 mia. kr. eller knap 5 pct. af BNP, jf. figur 5. Figur 4. Højere omkostninger i industrien fra 1998 til 2008 Figur 5. Faktisk og konjunkturrenset (strukturel) offentlig saldo, Kilde: US Bureau of Labor og Nationalbanken. Anm.: Arbejdsomkostninger inkl. indirekte omkostninger i form af sociale bidrag betalt af arbejdsgivere. Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. 4

8 Svækkelsen af de offentlige finanser afspejler tilbageslaget i dansk økonomi og lempelserne af finanspolitikken. Men det afspejler også en utilstrækkelig styring af de offentlige udgifter, som i mange år er vokset mere end de målsætninger, der er planlagt efter. Med knap 30 pct. af BNP udgør de offentlige forbrugsudgifter i dag en højere andel af produktionen i Danmark end i noget andet land. Det er ikke holdbart, hvis den offentlige sektor fortsat vokser hurtigere end den private sektor, som skal finansiere de offentlige udgifter. De offentlige finanser vil komme under yderligere pres i årene fremover. Indtægterne vil falde, både fordi store årgange forlader arbejdsmarkedet og bliver erstattet af mindre, og fordi indtægterne fra olien i Nordsøen falder. Og udgifterne til folkepension, ældrepleje og sundhed vil stige. Derfor risikerer Danmark at blive et lavvækstsamfund Velstanden i Danmark har i de seneste 15 år ikke kunnet følge med velstandsudviklingen i de andre OECD-lande. Danmark er således blandt de lande, der har haft den laveste årlige vækst i BNP pr. indbygger. Hvis der ikke gennemføres omfattende reformer, som kan få væksten i produktiviteten op på et højere niveau end i perioden , vil Danmarks position som et af de rigeste lande i OECD komme under yderligere pres, jf. figur 6. med permanente budgetproblemer Der er samtidig i fravær af væsentlige reformer udsigt til en markant forringelse af den offentlige økonomi i de kommende årtier. Uden yderligere reformer, der forbedrer udgiftsstyringen og styrker vækst og beskæftigelse, vil det offentlige underskud stige støt frem mod 2030, hvor det kan nå over 10 pct. af BNP, jf. figur 7. En sådan udvikling vil være helt uholdbar. Det viser erfaringerne fra en række EU-lande, som i kølvandet på den internationale krise har oplevet markante rentestigninger, fordi de ikke i tide fik de offentlige finanser under kontrol. Figur 6. Udviklingen i velstanden (BNP pr. indbygger) i Danmark og OECD frem mod 2020 Figur 7. Udviklingen i den offentlige saldo i fravær af reformer, Kilde: OECD, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Anm.: For Danmark viser forløbet efter 2010 et scenarium, hvor produktivitetsvæksten fortsætter på samme niveau som gennemsnittet i perioden Forløbet for de øvrige OECD-lande er baseret på OECD s vækstscenarium. Kilde: Finansministeriet. Anm.: Der er forudsat en offentlig forbrugsvækst på ca. 2 pct. årligt svarende til den gennemsnitlige årlige forbrugsvækst i perioden

9 Ti udfordringer for vækst Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD Fornyelse og innovation ikke i top For få nye vækstvirksomheder Behov for en mere effektiv offentlig sektor For lidt konkurrence Et samfund uafhængigt af fossile brændsler De ti udfordringer er uddybet i Vækstforums diagnosepapir Ti udfordringer for vækst af 10. september hvis vi ikke gennemfører reformer nu For at trække Danmark ud af den truende lavvækstfælde er det afgørende, at vi handler nu. Vækstforum har identificeret ti udfordringer, som skal overvindes for at få gang i væksten i virksomhederne og dermed skabe dynamik og udvikling i hele det danske samfund. Der findes ikke én enkelt løsning, der kan sikre Danmarks fremtidige vækst. Der er tværtimod brug for en bred vifte af initiativer, der kan forbedre rammerne for vækst generelt i alle danske virksomheder. Vækstforums anbefalinger har primært fokus på at forbedre rammerne for vækst for alle virksomheder frem for at udpege nye særlige erhvervsmæssige satsningsområder mv. Hidtidige erfaringer med at udpege brancher eller teknologier, man vil satse på, er dårlige. I en række tilfælde har lande forsøgt aktivt at fremme en omstilling til fremtidige højproduktive vindererhverv, enten i form af direkte støtteordninger eller indirekte opbakning f.eks. via lempelig regulering og skattebegunstigelser. Historiske eksempler på sådanne picking-the-winner strategier omfatter bl.a. forsøg på at fremme europæisk it-industri og flyindustri. Eksemplerne viser, at det langt fra er givet, at en picking-the-winner strategi skaber virksomheder og industrier, der efterfølgende formår at stå på egne ben uden varig statsstøtte. Det er vanskeligt eller umuligt for offentlige beslutningstagere at forudsige hvilke erhverv, der bliver vindererhverv. Og det er vanskeligt at skabe levedygtige virksomheder, medmindre der i forvejen er de rette kompetencer og omkostningsstrukturer på området. Omvendt kan det være fornuftigt at tilrettelægge erhvervspolitikken og investeringerne i forskning og udvikling på universiteterne, så man understøtter brancher, hvor Danmark i forvejen har etablerede styrkepositioner og 6

10 klarer sig godt i den internationale konkurrence. Historisk har Danmark f.eks. udviklet en række kompetencer inden for fødevareproduktion, medico- og lægemiddelindustri, shipping og grøn teknologi, som det vil være naturligt at holde fast i og videreudvikle. Disse kompetencer er blevet suppleret af det gode købmandskab, som bl.a. er udviklet på handelsskoler og handelshøjskoler. En effektiv vækststrategi skal øge produktiviteten og arbejdsudbuddet. Samtidig skal det sikres, at væksten baserer sig på et solidt grundlag. Langtidsholdbar vækst kan ikke baseres på stigende omkostninger og stigende offentlig gældsætning. Den økonomiske fremgang skal desuden være bæredygtig i forhold til energiforsyning, miljø og klima. Vækstforums anbefalinger falder derfor under tre overskrifter: 1. Øget produktivitet vi skal have mere ud af vores indsats. 2. Højere arbejdsudbud flere skal arbejde mere. 3. Holdbar velstandsudvikling varig vækst med sunde offentlige finanser og bæredygtig energiforsyning. Under de tre overskrifter er der i det følgende anført en lang række anbefalinger til regeringen fra Vækstforum. 7

11 1. Øget produktivitet vi skal have mere ud af vores indsats I perioden voksede produktiviteten i Danmark kun med 0,5 pct. om året i gennemsnit, jf. tabel 1. Den svage produktivitetsudvikling har betydet, at Danmarks velstand er faldet tilbage i forhold til de rigeste lande i OECD, og Danmark vil tabe yderligere terræn, hvis produktivitetsvæksten ikke øges. Den svage produktivitetsudvikling er ikke et problem i alle Danmarks erhvervssektorer. Mange af de sektorer, som er udsat for international konkurrence, har haft en højere produktivitetsvækst. Det gælder især fremstillingserhverv, hvor størstedelen af virksomhederne er udsat for konkurrence udefra, men også for dele af servicesektoren. Men de internationalt konkurrerende virksomheder fylder ikke meget i dansk økonomi. Forværringen af konkurrenceevnen over det seneste ti-år har været med til at bremse væksten i fremstillingssektoren, så den nu kun beskæftiger hver sjette dansker på arbejdsmarkedet. Det er en udvikling, som må og skal vendes. Fremstillingssektoren har stor betydning som vækstmotor for dansk økonomi. Det gælder både for høj-produktive jobs og eksportindtjening. Det er derfor væsentligt, at fremstillingssektoren og den produktive del af servicesektoren fremover styrkes og udgør en større del af økonomien. Den pressede konkurrenceevne kan give anledning til en negativ spiral. Virksomheder, der flytter produktion til udlandet, flytter også i stigende grad forsknings- og udviklingsaktiviteter til udlandet. Det understreger behovet for at genoprette dansk konkurrenceevne gennem en lønudvikling, der modsvarer produktiviteten. De private serviceerhverv og byggeriet udgør tilsammen knap halvdelen af den samlede beskæftigelse i Danmark, mens den offentlige sektor beskæftiger over en tredjedel. Et løft i produktiviteten i disse sektorer vil derfor øge den samlede produktivitet mærkbart. Vækstforum har identificeret en række områder, hvor rammerne for høj produktivitet særligt bør styrkes i disse sektorer. Derudover må produktivitetsudviklingen generelt fremmes gennem uddannelse, innovation og investeringer i kapitalapparat. Ligesom en veludbygget national og international infrastruktur, der sikrer høj mobilitet, er et afgørende rammevilkår. Tabel 1. Beskæftigelse og værditilvækst i Danmark fordelt på sektorer Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 8

12 1.1 Stærkere konkurrence skal drive vækst og fornyelse Når fremstillingserhverv og visse dele af servicesektoren har haft en positiv vækst i produktiviteten, skyldes det som nævnt bl.a., at de er udsat for konkurrence fra udlandet. Skarp konkurrence holder virksomhederne til ilden, så de bliver effektive, produktive og idérige. Konkurrence fremmer den løbende omstilling i erhvervslivet, så arbejdskraft og kapital frigøres til de brancher og virksomheder, som er mest produktive, og hvor lønninger og forrentning er størst. Det er med til at fastholde produktion og højtlønnede jobs i Danmark. Skarp konkurrence betyder også, at forbrugerne kan købe flere, bedre og billigere varer og tjenesteydelser. Og internationalt konkurrerende virksomheder får en stærkere konkurrenceevne, når indenlandske underleverandører leverer til en lavere pris. Et højt prisniveau i forhold til andre lande er et signal om manglende konkurrence. Konkurrencen i Danmark er forbedret de seneste år, men Danmark har stadig høje priser på varer, og især på tjenesteydelser, jf. figur 8 og 9. Effektiv konkurrence afhænger af en række forhold: Konkurrenceloven og dens håndhævelse, regulering via sektorlovgivning, graden af liberalisering på infrastrukturområdet, åbenhed over for udlandet og vilkår for opstart af virksomheder. Det er Vækstforums vurdering, at der er behov for markante tiltag for at sikre mere konkurrence i de private serviceerhverv, byggeriet og den offentlige sektor. Konkurrence skal i det hele taget præge vores samfund og kultur i højere grad end i dag. Konkurrence ansporer til at sætte høje mål og gå nye veje. Derfor skal det offentlige hele tiden have for øje, at ny regulering ikke må hæmme konkurrencen. Figur 8. Priser på varer i Danmark i forhold til EU7, 2008 Figur 9. Priser på tjenesteydelser i Danmark i forhold til EU7, 2008 Kilde: Konkurrenceredegørelse Anm.: Velstands- og afgiftskorrigerede forbrugerpriser. 9

13 Vi skal have mere konkurrence i handel, service og byggeri Detailhandelen er et af de serviceerhverv, hvor konkurrencen fra udlandet er meget begrænset. Det kan være en af forklaringerne på, at væksten i produktiviteten i detailhandlen har været svag siden Øget produktivitet i branchen vil have et mærkbart gennemslag på vækst og velstand og desuden reducere omkostningerne i andre erhverv. Sundhedstjenesterne (apoteker, praktiserende læger, tandlæger mv.) er stærkt regulerede erhverv. Reguleringen sker ud fra hensyn til kvalitet, kapacitet og økonomi og lige adgang til sundhedsydelser i alle dele af landet. Men reguleringen begrænser konkurrencen og produktiviteten. En række andre servicebrancher, som f.eks. taxaer og advokater, er også underlagt regulering med fornuftige formål, som bl.a. forbrugerbeskyttelse og retssikkerhed, men som begrænser konkurrencen. I bygge- og anlægssektoren er produktiviteten faldet det seneste årti. Prisniveauet for færdigt byggeri er pct. højere end i andre vestlige lande. Hensynet til konkurrence bør have større opmærksomhed. Konkurrence skal være en del af dansk mentalitet og det danske samfund. Der bør bl.a. fokuseres på, at konkurrencen begrænses mindst muligt, når der laves ny regulering. Vi skal have mere konkurrence om offentligt finansieret service Danmark har en større offentlig sektor og anvender en større del af BNP på offentligt finansieret service end de fleste andre OECDlande. Men det er ingen naturlov, at offentligt finansieret service skal være offentligt produceret. Det er på tværs af lande ofte tilfældigt hvilke opgaver, der løses af offentlige leverandører, og hvilke der løses af private leverandører. Mere konkurrence i handel, service og byggeri Vækstforums anbefalinger Danske og internationale hindringer for konkurrence skal fjernes og undgås. Eksisterende regulering skal gennemgås systematisk branche for branche. Og ny sektorregulering skal vurderes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inden iværksættelse. Mere konkurrence i detailhandelen. Det kan bl.a. ske ved at ændre planloven, så der åbnes for tilgang af f.eks. hypermarkeder, som man kender dem fra udlandet, og ved at liberalisere næringsloven. Mere konkurrence i andre serviceerhverv, f.eks. sundhedstjenester og taxi- og togtransport. Det kan bl.a. ske gennem en reduktion af de eksisterende barrierer for at etablere virksomheder og for at sammenlægge til større, mere effektive enheder. Mere konkurrence i bygge- og anlægssektoren. Det kan bl.a. ske ved en bedre adgang til udenlandske byggevarer, større accept af udenlandske standarder og en mere ensartet og hurtigere byggesagsbehandling. Mere effektive offentlige indkøb. Bedst kvalitet til prisen skal være det afgørende kriterium ved offentlige indkøb. 10

14 Konsekvent brug af konkurrence om de offentlige opgaver bidrager til udvikling og effektivisering, f.eks. gennem anvendelse af ny teknologi, ny organisering, bedre ledelse eller udvikling af bedre arbejdsgange. Mere konkurrence vil derfor medvirke til, at de skattefinansierede opgaver løses, så der opnås mere velfærd for pengene, uanset om det sker med offentlige eller private leverandører. Den offentlige sektor konkurrenceudsætter årligt opgaver for et stort mia. beløb, men der kan og bør udbydes langt mere. Udbudsreglerne skal indrettes, så offentligt finansieret service leveres på den bedste og billigste måde, samt at alle virksomheder har adgang til at byde på de offentlige opgaver. Det er afgørende for konkurrencen, at det er nemt at udbyde opgaver og at samarbejde om opgaverne efterfølgende. Men mange offentlige ordregivere oplever, at det er ressourcekrævende at udbyde opgaver. Tilsvarende oplever private virksomheder, at det er besværligt at byde ind på offentlige kontrakter, og at de offentlige myndigheder stiller krav om løsning af opgaven på samme måde og med samme vilkår som i den offentlige sektor. Det kan f.eks. være krav til, hvordan opgaverne skal organiseres, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges, herunder hvilke vilkår der skal anvendes i forbindelse med opgaveløsningen. Det begrænser de private virksomheders mulighed for at løse opgaven bedst muligt. Derfor skal det offentlige i forbindelse med udbud klart formulere, hvilke resultater man vil opnå, mens leverandører skal formulere, hvordan opgaven løses. Der skal således være plads til at løse offentlige opgaver på nye og bedre måder. Der eksisterer betydelige erhvervsmuligheder i indkøb af varer og udbud af offentlige investeringer inden for infrastruktur, it, velfærdsservice mv. Men ønsket om at realisere erhvervsmulighederne må ikke overskygge, at det primære formål er at få opgaven løst, så der opnås størst mulig velfærd for pengene. Tildelingen af ordrer skal ske på basis af konkurrence og ikke for at tilgodese konkrete virksomheder eller sektorer. Mere konkurrence om offentligt finansieret service Vækstforums anbefalinger Udbudspligt. Der skal indføres udbudspligt for alle opgaver, hvor det er muligt, herunder velfærdsopgaver. Nemmere at udbyde og byde på opgave. Det skal bl.a. ske ved 1) mere smidige udbudsregler og bedre vejledning, 2) at Klagenævnet for Udbud kun skal fokusere på grove overtrædelser, 3) at der arbejdes på at opnå en forenkling af EU s udbudsdirektiv, 4) at indsatsen for et omkostningseffektivt offentlig-privat partnerskab styrkes, og 5) etablering af en central udbudsplatform. Mere resultatorienteret udbudsmateriale. Udbudsmateriale skal udformes, så det retter sig mod at opnå bestemte resultater og løsninger frem for detaljerede specifikationer af, hvordan opgaven skal løses, herunder hvilke vilkår der skal anvendes i forbindelse med opgaveløsningen. 11

15 1.2 Bedre uddannede medarbejdere til virksomhederne Et højt og stigende uddannelsesniveau er en helt central drivkraft bag vækst og velstand og for, at danske virksomheder kan begå sig i den globale konkurrence. Globaliseringen betyder, at studerende, medarbejdere og virksomheder i stigende grad rejser og samarbejder med folk i andre lande og kulturer. Derfor skal uddannelsessystemet bidrage til at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft og vækstvirksomheder og gøre danske unge i stand til at arbejde og begå sig internationalt. Det er bekymrende, at det uddannelsesforspring, som Danmark tidligere har haft, er ved at blive indsnævret. Lande, hvis befolkninger før var dårligere uddannede end i Danmark, er i fuld gang med at hale ind på os. Vi får ikke nok uddannelse for pengene Det er ikke tilfredsstillende, at danske fremskridt på uddannelsesområdet er så meget langsommere end i andre lande. Danmark er et af de samfund, der samlet set bruger flest ressourcer på uddannelse i forhold til landets produktion. Danmarks høje udgifter til uddannelse skyldes bl.a., at vi er det land, der bruger flest penge på direkte uddannelsesstøtte som andel af BNP. Men selv uden SU mv. ligger vi i toppen med hensyn til offentlige udgifter til uddannelse, jf. figur 10. Samtidigt skærper den teknologiske udvikling og globaliseringen kravene til kvalifikationer for at komme ind på og blive på arbejdsmarkedet og for at opnå en høj løn. Det forstærker behovet for, at flere får en uddannelse, at uddannelsernes niveau hæves, og at man fremmer talenter på alle niveauer i uddannelsessystemet. Figur 10. Samlede udgifter pr. elev i Danmark og OECD (ekskl. SU, lån mv.), 2007 Unge, der ikke får en kompetencegivende uddannelse, får derfor også sværere ved at opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at uddannelsessystemet også fokuserer på tilbud til elever med svage uddannelsesmæssige forudsætninger. Desuden er det væsentligt med en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken for at sikre et fleksibelt arbejdsmarked og en velkvalificeret arbejdsstyrke, og for at den enkelte kan omstille sig til nye erhverv. På nogle af de store overenskomstområder er der, som opfølgning på drøftelserne om voksen- og efteruddannelsessystemet i 2006, givet prioritet til videre- og efteruddannelse. Kilde: OECD Education at a glance De internationale tal for ungdomsuddannelserne skal tolkes med forsigtighed, da indhold og opbygning af uddannelserne varierer meget på tværs af landene. De danske tal for de videregående uddannelser inkluderer universiteternes udgifter til forskning og udvikling. Det er Vækstforums vurdering, at de mange ressourcer, der anvendes til uddannelse kan anvendes bedre, både i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Folkeskolen skal være fagligt stærkere Folkeskolen udgør fundamentet for videre uddannelse. Det er i høj grad kvaliteten af folkeskolen, der afgør, om unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 12

16 Der er i de senere år gennemført en række tiltag, der har forbedret folkeskolen. Men de seneste resultater fra PISA-undersøgelsen 2009 viser fortsatte problemer: Danske elevers læsekundskaber ligger på en 18. plads blandt OECD-landene. Der er fortsat ca. 15 pct. af eleverne på 15 år, som er uden reelle læsekompetencer, og ca. 17 pct. er uden grundlæggende matematiske færdigheder. Samtidigt er gruppen af særligt dygtige elever væsentligt mindre i Danmark end i mange andre lande. Danske og internationale analyser har ført til en stigende erkendelse af, hvad der virker og ikke virker i forbindelse med den obligatoriske skolegang. Læreren og skoleledelsen er helt centrale for elevernes læring, ligesom skolens kultur, herunder det disciplinære klima og de sociale normer, påvirker elevernes udbytte. Gode vilkår for de mest talentfulde elever kan også være med til at trække niveauet for de øvrige elever op. Bedre erhvervsuddannelser, hvor færre falder fra Næsten alle unge tilmelder sig i dag en ungdomsuddannelse, men alt for mange falder fra. Derfor er der stadig et stykke vej til målet om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Det er væsentligt, at så mange unge som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse. Unge uden kompetencegivende uddannelse har væsentligt større risiko for ledighed og et voksenliv på kanten af arbejdsmarkedet. Frafaldet på ungdomsuddannelserne er især højt på erhvervsuddannelserne, hvor næsten halvdelen falder fra. Samtidig har erhvervsuddannelserne gennem en årrække haft en vigende søgning af elever direkte fra grundskolen. For mange unge har ikke forudsætningerne for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. For mange er ikke tilstrækkeligt udfordrede i uddannelsesforløbet. Og for mange vælger gymnasiet, selvom en erhvervsuddannelse burde være et attraktivt tilbud. Den udvikling skal vendes. Det skal sikres, at de dygtige elever får flere udfordringer i undervisningen, f.eks. via de nyoprettede Centres of Excellence for erhvervsskolernes talenter. Og der skal overvejes alternative indgange for unge med svagere forudsætninger for uddannelse. For få unge med en erhvervsuddannelse fortsætter på en teknisk eller merkantil videregående uddannelse, hvilket ellers kunne være nærliggende for mange. Mere smidige og fleksible overgange fra erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser og mellem de videregående uddannelser kan være med til at højne uddannelsesniveauet i de private virksomheder. Folkeskolen Vækstforums anbefalinger Større faglighed i folkeskolen. Det skal bl.a. ske ved 1) at opstille tydelige mål for, hvad elever skal lære, 2) større åbenhed om skolens resultater, 3) at dygtige og talentfulde børn skal udfordres mere, 4) at forbedre lærernes kompetencer, 5) at justere overenskomsterne, så lærerne underviser mere, 6) at fremme brugen af it, jf. også anbefalingerne fra Skolens rejsehold. Bedre ledelse i folkeskolen. Lederne skal vælges på basis af lederkvalifikationer og skal have frihed til at udøve ledelse. 13

17 Bedre erhvervsuddannelser Vækstforums anbefalinger Erhvervsuddannelserne skal tilpasses fremtidens arbejdsmarked. For at opfylde målsætningen om at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, skal der iværksættes et bredt funderet eftersyn af de erhvervsrettede grunduddannelser, herunder af 1) om udviklingen af nye og eksisterende uddannelser kan forbedres, 2) om mulighederne for, at unge med mindre gode forudsætninger for uddannelse kan opnå en erhvervsrettet uddannelse, kan forbedres, 3) om der er tilstrækkelige udfordringer for de dygtigste elever, og 4) om overgangene mellem erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser kan gøres mere smidige og fleksible. Videregående uddannelser til erhvervslivets behov I Danmark bliver mange højtuddannede ansat i den offentlige sektor, og færre ansættes i den private sektor sammenlignet med andre lande. Der er behov for et bedre match mellem de kandidater, der uddannes, og de kandidater, som virksomhederne har brug for. F.eks. uddannes der for få inden for naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, som er nogle af de uddannelser, der er størst efterspørgsel efter, og som bidrager mest til produktiviteten i den private sektor. Desuden er det et fåtal af de studerende, der træder ud på arbejdsmarkedet efter bacheloruddannelsen. Derved adskiller Danmark sig fra en række lande, hvor andelen af bachelorer, der læser videre, er væsentligt lavere. En kortere uddannelse efterfulgt af en målrettet efter- og videreuddannelsesindsats vil indebære et højere udbud af arbejdskraft, da dimittenderne vil være flere år på arbejdsmarkedet. Det er også muligt, at sådanne uddannelsesforløb vil appellere til nye grupper af studerende og dermed styrke det samlede uddannelsesniveau. Bacheloruddannede kan også være relevante for f.eks. private virksomheder med opgaver, som ikke kræver højeste kompetenceniveau. Hurtigere gennem uddannelsen De årlige udgifter til uddannelsesstøtte forventes at ligge på omkring 15 mia. kr. i de kommende år. Dermed er Danmark det land, der bruger flest penge på uddannelsesstøtte i forhold til BNP. Tidligere færdiggørelse af kompetencegivende uddannelser giver et højere uddannelsesniveau for de beskæftigede og et større arbejdsudbud. Og den enkelte vil kunne bruge sin uddannelse i flere år og få en højere indkomst i løbet af livet. Det danske SU-system understøtter ikke i tilstrækkelig grad, at unge kommer hurtigt igennem uddannelsessystemet. Sammenlignet med andre lande begynder danske studerende sent på deres studier og er lang tid om at færdiggøre dem, jf. figur 11. Figur 11. Andel af studerende, der er 25 år eller yngre, når de har gennemført en videregående uddannelse, 2008 Kilde: Eurostat og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Anm.: Vedr. første gennemførte videregående uddannelse, herunder universitetsbacheloruddannelser. 14

18 Derfor bør den eksisterende SU-ordning omlægges, bl.a. så den i højere grad belønner fremdrift i uddannelsen. Mere generelt kan man sætte spørgsmålstegn ved det rimelige i at give tilskud, snarere end lån, til unge, der kan se frem til høje indtægter i fremtiden. Flere private penge til eliten Forsknings og uddannelsesmiljøer i international topklasse på danske universiteter er vigtige for at tiltrække studerende, forskere og videnarbejdere. Det er eliten, der skal sikre, at dansk forskning og videregående uddannelser når nye højder. Øgede private investeringer fra virksomheder og fonde og et større samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv kan bidrage til at sikre, at der udvikles topmiljøer på områder, der har særlig betydning for vækst. Videregående uddannelser til erhvervslivets behov Vækstforums anbefalinger Bedre match mellem de kandidater, der uddannes, og de kandidater, som virksomhederne har brug for. Det skal bl.a. ske ved en øget prioritering af de uddannelser, som fører til høj beskæftigelse, herunder naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, samt et styrket samarbejde med virksomheder om uddannelser. Uddannelsesstrukturen på de videregående uddannelser skal imødekomme erhvervslivets behov. Bl.a. skal det overvejes 1) om der kan laves mere fleksible modeller for bachelor, kandidat- og ph.d.-uddannelser, 2) om overgangene mellem korte, mellemlange og lange videregående uddannelser er tilstrækkeligt fleksible, 3) hvilke barrierer der hindrer brugen af bachelorer på arbejdsmarkedet, 4) om studerende fortsat skal have et retskrav på at blive optaget på en kandidatuddannelse i direkte forlængelse af deres bacheloruddannelse. Reform af SU-systemet. SU skal gøres afhængig af den studerendes uddannelsesfremskridt og SU på den afsluttende del af de videregående uddannelser skal omlægges til lån, jf. bl.a. også anbefalingerne fra Velfærdskommissionen. Øget prioritering af forsknings- og uddannelsesmiljøer i international topklasse på universiteterne. Det gælder især på områder, som er af væsentlig betydning for dansk erhvervsliv f.eks. indenfor natur-, samfunds-, teknik- og sundhedsvidenskab. Større satsning på eliten. Der skal i samarbejde med erhvervslivet tilbydes flere eliteuddannelsesforløb særligt inden for de områder, hvor dansk forskning tilhører verdenseliten. 15

19 1.3 Innovation skal være drivkraft for væksten Innovation er en central drivkraft for produktivitetsvækst. Virksomheder, der løbende introducerer nye varer og tjenesteydelser, nye produktionsprocesser samt nye organisationsformer, markedsføring og design, har højere produktivitet og skaber mere værdi end andre virksomheder. Nye attraktive produkter kan sælges til en højere pris og giver dermed mulighed for højere aflønning af medarbejderne. Nye maskiner og teknologi kan sænke produktionsomkostningerne og derved øge virksomhedernes indtjening. Danske virksomheder er ikke opfindsomme nok Men kun knap 40 pct. af de danske virksomheder angiver, at de var produkt- eller procesinnovative i perioden fra 2006 til I flere andre lande var andelen noget større, jf. figur 12. Hvis man ser på organisations- og markedsføringsinnovation, er billedet det samme, jf. figur 13. Danske virksomheder er ikke så ofte produkt og procesinnovative som virksomheder i Sverige og Finland, men er til gengæld oftere organisations og markedsføringsinnov a- tive. Det er især en udfordring at styrke innovation og vækst i små og mellemstore virksomheder, som udgør størstedelen af dansk erhvervsliv. Rammevilkårene for innovation er styrket betydeligt de seneste år, men der er fortsat en række udfordringer. Flere investeringer i højproduktive og innovative arbejdspladser Uddannelsesniveauet i den private sektor ligger i international sammenligning i midterfeltet. Det er derfor ikke klart om uddannelserne i tilstrækkeligt omfang understøtter private virksomheders innovation og fornyelse. Især højtuddannede med teknisk og samfundsvidenskabelig baggrund understøtter innovationen bredt i virksomhederne. Figur 12. Produkt- og/eller procesinnovative virksomheder, Figur 13. Organisations- og/eller markedsføringsinnovative virksomheder, Kilde: Eurostat. 16

20 Udbuddet af højtkvalificeret arbejdskraft spiller sammen med en række andre rammevilkår en vigtig rolle for virksomhedernes beslutning om produktionssted med hensyn til højproduktive og innovative arbejdspladser. Af øvrige rammevilkår kan blandt andet nævnes attraktive vidensmiljøer, indretningen af skattesystemet, effektiv erhvervsregulering, infrastruktur og en sund samfundsøkonomi. Manglende konkurrence kan desuden være en årsag til, at så mange danske virksomheder uden innovation kan overleve uden at blive udkonkurreret af mere innovative virksomheder. Forskningsinvesteringerne skal omsættes i mere innovation De offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation er øget betydeligt de seneste år og udgør nu 1 pct. af BNP. Det gør Danmark til et af de mest ambitiøse lande på dette område. Men der er behov for et langt stærkere fokus på at sikre gennemslag i virksomhederne af den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation. De seneste års øgede offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation er bl.a. gået til at løfte forskningen og dermed også kvaliteten i uddannelserne. Derudover er investeringerne især foretaget inden for prioriterede områder med fokus på grøn omstilling og velfærdsteknologi. Indsatsen kan dog samles i større programmer, så der skabes overskuelighed for virksomhederne og mere ens ansøgnings- og tildelingskriterier mv., så midlerne anvendes mere effektivt. Tilsvarende kan en del af de eksisterende danske støtteordninger til forsknings- og udviklingsaktiviteter med fordel omlægges til generelle virkemidler, så der opnås et større afkast af de offentlige investeringer. I den forbindelse har skattekreditter den fordel i forhold til skattefradrag, at virksomheder, der endnu ikke har et overskud, og som derfor ikke betaler selskabsskat, får et decideret tilskud. Et sådant tilskud, der betales til en virksomhed uden fortjeneste, kan være en afgørende kapitalindsprøjtning for nyetablerede virksomheder, der endnu ikke betaler selskabsskat. Et skattefradrag får virksomheden derimod først gavn af i den situation, hvor driften begynder at give overskud. På dette tidspunkt vil behovet for støtte imidlertid være mindre relevant. Rammerne for videnformidling og -deling er ligeledes styrket de seneste år. Viden fra den offentlige forskning mv. formidles blandt andet gennem de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, gennem formidling af internationale kontakter og via rådgivning i de regionale væksthuse. Samspillet mellem de offentlige forskningsinstitutioner og de private virksomheder skal imidlertid forbedres. Sammenlignet med andre lande er den private medfinansiering af den offentlige forskning lav, selv om den er øget i de seneste år. Et element i globaliseringen består i øget mobilitet af arbejdskraft på tværs af landegrænserne. Udenlandske videnarbejdere giver adgang til nye kvalifikationer samt ny viden om teknologi og organisationsformer. Udenlandske videnarbejdere har ofte et godt netværk i andre lande, hvilket styrker afsætningsmuligheder og spredning af viden. Derved supplerer de den indenlandske arbejdskraft og bidrager til væksten både i den enkelte virksomhed og i samfundet. For Danmark er der omtrent balance mellem ind- og udvandringen af højt kvalificeret arbejdskraft. Men andre lande, også nogle af 17

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere